CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 800 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5400 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 42. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 43. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 44. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 45. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 46. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 47. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 48. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 49. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 50. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 52. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 53. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 54. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 55. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 56. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 57. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 58. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 59. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 60. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 61. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 62. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 63. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 64. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 65. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 66. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 67. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 68. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 69. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 70. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 71. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 72. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 73. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 74. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 75. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 76. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 77. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 78. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 79. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 80. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 81. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 82. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 83. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliaum van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 84. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 85. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 86. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 87. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 88. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 89. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 90. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 91. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 92. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 93. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 94. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 95. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 96. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 97. Salomon (1628) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 98. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 99. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 100. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 101. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 102. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 103. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 104. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 105. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 106. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 107. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 108. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 109. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 110. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 111. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 112. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 113. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 114. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 115. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 116. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 117. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 118. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 119. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 120. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 121. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 122. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 123. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 124. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 125. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 126. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 127. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 128. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 129. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 130. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 131. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 132. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 133. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 134. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 135. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 136. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 137. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 138. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 139. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 140. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 141. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 142. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 143. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 144. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliaum van Nieuwelandt facsimile
 145. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 146. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 147. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 148. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 149. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 150. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 151. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 152. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 153. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 154. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 155. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 156. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 157. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 158. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 159. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 160. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 161. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 162. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 163. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 164. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 165. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 166. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 167. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 168. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 169. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 170. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 171. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 172. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 173. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 174. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 175. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 176. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 177. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 178. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 179. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 180. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 181. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 182. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 183. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 184. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 185. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 186. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 187. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 188. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 189. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 190. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 191. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 192. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 193. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 194. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 195. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 196. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 197. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 198. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 199. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 200. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 201. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 202. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 203. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 204. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 205. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 206. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 207. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 208. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 209. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 210. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 211. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 212. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 213. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 214. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 215. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 216. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 217. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 218. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 219. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 220. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 221. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 222. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 223. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 224. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 225. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 226. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 227. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 228. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 229. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 230. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 231. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 232. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 233. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 234. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 235. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 236. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 237. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 238. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 239. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 240. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 241. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 242. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 243. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 244. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 245. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 246. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 247. Klucht van Krijn Onverstant (1659) facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 248. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 249. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 250. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 251. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 252. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 253. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 254. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 255. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 256. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 257. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 258. Klucht van de koeck-vreyer (1659) facsimile
 259. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 260. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 261. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 262. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 263. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 264. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 265. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 266. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 267. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 269. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 270. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 271. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 272. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 273. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 274. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 275. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 276. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 277. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 278. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 279. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 280. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 281. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 282. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 283. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 284. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 285. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 286. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 287. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 288. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 289. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 290. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 291. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 292. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 293. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 294. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 295. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 296. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 297. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 298. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 299. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 300. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 301. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 302. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 303. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 304. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 305. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 306. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 307. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 308. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 309. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 310. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 311. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 312. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 313. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 314. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 315. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 316. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 317. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 318. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 319. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 320. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 321. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 322. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 323. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 324. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 325. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 326. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 327. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 328. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 329. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 330. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 331. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 332. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 333. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 334. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 335. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 336. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 337. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 338. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 339. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 340. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 341. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 342. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 343. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 344. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 345. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 346. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 347. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 348. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 349. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 350. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 351. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 352. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 353. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 354. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 355. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 356. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 357. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 358. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 359. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 360. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 361. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 362. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 363. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 364. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 365. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 366. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 367. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 368. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 369. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 370. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 371. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 372. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 373. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 374. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 375. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 376. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 377. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 378. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 379. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 380. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 381. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 382. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 383. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 384. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 385. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 386. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 387. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 388. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 389. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 390. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 391. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 392. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 393. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 394. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 395. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 396. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 397. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 398. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 399. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 400. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 401. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 402. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 403. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 404. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 405. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 406. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 407. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 408. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 409. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 410. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 411. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 412. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 413. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 414. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 415. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 416. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 417. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 418. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 419. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 420. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 421. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 422. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 423. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 424. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 425. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 426. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 427. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 428. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 429. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 430. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 431. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 432. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 433. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 434. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 435. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 436. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 437. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 438. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 439. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 440. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 441. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 442. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 443. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 444. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 445. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 446. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 447. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 448. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 449. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 450. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 451. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 452. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 453. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 454. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 455. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 456. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 457. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 458. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 459. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 460. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 461. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 462. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 463. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 464. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 465. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 466. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 467. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 468. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 469. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 470. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 471. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 472. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 473. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 474. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 475. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 476. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 477. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 478. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 479. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 480. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 481. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 482. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 483. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 484. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 485. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 486. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 487. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 488. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 489. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 490. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 491. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 492. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 493. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 494. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 495. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 496. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 497. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 498. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 499. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 500. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 501. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 502. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 503. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 504. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 505. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 506. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 507. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 508. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 509. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 510. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 511. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 512. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 513. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 514. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 515. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 516. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 517. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 518. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 519. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 520. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 521. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 522. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 523. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 524. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 525. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 526. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 527. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 528. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 529. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 530. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 531. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 532. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 533. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 534. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 535. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 536. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 537. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 538. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 539. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 540. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 541. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 542. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 543. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 544. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 545. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 546. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 547. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 548. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 549. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 550. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 551. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 552. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 553. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 554. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 555. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 556. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 557. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 558. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 559. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 560. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 561. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 562. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 563. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 564. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 565. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 566. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 567. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 568. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 569. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 570. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 571. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 572. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 573. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 574. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 575. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 576. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 577. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 578. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 579. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 580. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 581. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 582. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 583. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 584. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 585. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 586. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 587. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 588. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 589. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 590. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 591. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 592. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 593. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 594. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 595. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 596. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 597. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 598. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 599. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 600. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 601. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 602. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 603. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 604. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 605. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 606. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 607. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 608. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 609. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 610. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 611. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 612. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. ca. ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 613. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 614. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 615. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 616. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 617. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 618. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 619. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 620. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 621. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 622. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 623. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 624. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 625. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 626. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 627. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 628. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 629. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 630. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 631. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 632. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 633. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 634. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 635. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 636. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 637. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 638. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 639. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 640. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 641. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 642. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 643. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 644. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 645. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 646. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 647. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 648. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 649. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 650. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 651. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 652. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 653. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 654. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 655. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 656. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 657. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 658. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 659. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 660. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 661. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 662. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 663. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 664. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 665. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 666. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 667. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 668. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 669. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 670. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 671. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 672. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 673. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 674. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 675. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 676. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 677. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 678. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 679. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 680. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 681. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 682. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 683. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 684. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 685. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 686. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 687. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 688. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 689. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 690. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 691. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 692. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 693. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 694. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 695. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 696. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 697. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 698. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 699. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 700. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 701. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 702. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 703. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 704. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 705. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 706. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 707. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 708. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 709. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 710. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 711. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 712. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 713. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 714. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 715. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 716. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 717. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 718. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 719. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 720. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 721. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 722. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 723. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 724. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 725. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 726. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 727. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 728. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 729. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 730. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 731. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 732. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 733. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 734. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 735. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 736. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 737. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 738. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 739. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 740. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 741. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 742. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 743. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 744. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 745. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 746. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 747. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 748. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 749. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 750. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 751. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 752. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 753. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 754. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 755. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 756. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 757. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 758. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 759. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 760. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 761. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 762. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 763. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 764. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 765. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 766. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 767. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 768. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 769. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 770. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 771. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 772. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 773. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 774. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 775. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 776. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 777. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 778. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 779. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 780. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 781. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 782. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 783. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 784. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 785. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 786. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 787. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 788. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 789. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 790. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 791. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 792. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 793. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 794. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 795. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 796. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 797. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 798. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 799. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 800. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 801. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 802. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 803. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 804. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 805. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 806. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 807. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 808. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 809. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 810. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 811. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 812. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 813. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 814. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 815. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 816. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 817. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

 • Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands