CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.000 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 690 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5000 incipits
8.Editie van 90 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen1125
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 17. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 18. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 19. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 20. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 21. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 22. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 26. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 27. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 33. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 34. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 35. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 36. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 37. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 38. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 39. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 40. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 41. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 42. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 43. Moortje (1617) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile
 44. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 45. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 46. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 47. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh facsimile
 48. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh tekstuitgave; facsimile
 49. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 50. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 51. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 52. Spaanschen Brabander (1618) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 53. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 54. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 55. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 56. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 57. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 58. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 59. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 60. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 61. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 62. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 63. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 64. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 65. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 66. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 67. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 68. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 69. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 70. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 71. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 72. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 73. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 74. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 75. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 76. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 77. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 78. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 79. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 80. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 81. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 82. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 83. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 84. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 85. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 86. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 87. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 88. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) facsimile
 89. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 90. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 91. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 92. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; idem (herdruk 1639) teksteditie
 93. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 94. Margrietje (1634) door Jan van Zwol facsimile
 95. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 96. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 97. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 98. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 99. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 100. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 101. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 102. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 103. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile en hetzelfde spel door Van der Plasse facsimile
 104. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 105. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 106. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) facsimile
 107. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 108. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 109. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 110. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 111. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 112. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 113. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 114. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 115. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 116. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 117. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 118. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 119. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 120. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 121. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 122. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 123. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 124. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 125. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 126. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 127. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet facsimile
 128. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 129. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 130. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 131. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 132. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile
 133. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 134. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 135. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 136. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 137. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 138. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos tekstuitgave; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 139. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester facsimile
 140. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 141. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 142. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 143. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 144. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 145. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 146. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 147. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 148. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie
 149. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 150. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 151. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 152. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh facsimile
 153. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 154. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 155. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) facsimile
 156. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 157. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 158. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 159. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 160. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 161. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 162. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 163. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 164. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 165. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 166. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 167. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 168. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck facsimile
 169. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 170. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 171. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 172. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 173. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie teksteditie; facsimile; octavo-editie teksteditie; facsimile
 174. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 175. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 176. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 177. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 178. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 179. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 180. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 181. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 182. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 183. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 184. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 185. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 186. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 187. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 188. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 189. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 190. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 191. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 192. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 193. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 194. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 195. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 196. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 197. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh facsimile
 198. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 199. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 200. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 201. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 202. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 203. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 204. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 205. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 206. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 207. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie
 208. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 209. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 210. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 211. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 212. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 213. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 214. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 215. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 216. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 217. Jeptha (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 218. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 219. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 220. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 221. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 222. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 223. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 224. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 225. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 226. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 227. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 228. De klucht van Ian Hen (circa 1660) (anoniem) facsimile
 229. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 230. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 231. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 232. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 233. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 234. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 235. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll facsimile
 236. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 237. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 238. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 239. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 240. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 241. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 242. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 243. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 244. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 245. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 246. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 247. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 248. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 249. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 250. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 251. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 252. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 253. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 254. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 255. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 256. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 257. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 258. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 259. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 260. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 261. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) facsimile
 262. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 263. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 264. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 265. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 266. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 267. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 268. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 269. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 270. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 271. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 272. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 273. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 274. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 275. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 276. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 277. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 278. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 279. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 280. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 281. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 282. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 283. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 284. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 285. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 286. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 287. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 288. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 289. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 290. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 291. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile idem (herdruk 1693) facsimile
 292. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 293. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 294. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 295. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 296. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 297. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 298. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 299. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 300. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 301. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 302. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 303. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 304. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 305. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 306. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero facsimile
 307. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 308. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 309. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo facsimile
 310. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 311. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 312. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 313. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 314. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 315. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 316. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 317. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 318. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 319. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo facsimile
 320. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 321. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 322. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 323. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 324. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 325. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 326. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 327. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 328. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 329. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 330. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 331. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 332. Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans facsimile
 333. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 334. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 335. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 336. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 337. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 338. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 339. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 340. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 341. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 342. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 343. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 344. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 345. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 346. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 347. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 348. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 349. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 350. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 351. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 352. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 353. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 354. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 355. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 356. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 357. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 358. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 359. Het huwelyk sluyten (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 360. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 361. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 362. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 363. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 364. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 365. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 366. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 367. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 368. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 369. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 370. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 371. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 372. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 373. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 374. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 375. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 376. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 377. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 378. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 379. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 380. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 381. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 382. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 383. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 384. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 385. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 386. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 387. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 388. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 389. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 390. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 391. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 392. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 393. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 394. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 395. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 396. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 397. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 398. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 399. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 400. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 401. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 402. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 403. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 404. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie
 405. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 406. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 407. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 408. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 409. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 410. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 411. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 412. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 413. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 414. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 415. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 416. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 417. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 418. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 419. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 420. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 421. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 422. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 423. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 424. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 425. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 426. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile
 427. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 428. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 429. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 430. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 431. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 432. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 433. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 434. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 435. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 436. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 437. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 438. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 439. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 440. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 441. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 442. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 443. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 444. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 445. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 446. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 447. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 448. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 449. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 450. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 451. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 452. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 453. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 454. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 455. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie
 456. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 457. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 458. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 459. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan facsimile
 460. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 461. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 462. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 463. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 464. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie
 465. Het Boere-Operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) door Dirck Buysero? teksteditie; facsimile
 466. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 467. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 468. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 469. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 470. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 471. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 472. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 473. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 474. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 475. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 476. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 477. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 478. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 479. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 480. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 481. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 482. Orondates en Statira (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 483. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 484. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 485. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 486. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 487. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 488. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 489. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 490. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 491. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 492. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 493. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 494. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 495. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 496. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 497. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 498. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 499. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 500. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 501. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 502. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 503. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 504. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 505. De gehoornde schout (1718) door Herman van den Burg facsimile
 506. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 507. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 508. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 509. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 510. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 511. Arlequyn Actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 512. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 513. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 514. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 515. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 516. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 517. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (circa 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 518. Dronken Jaap de Boer op het concert (circa 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 519. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 520. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 521. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 522. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 523. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie facsimile
 524. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 525. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 526. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 527. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 528. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 529. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 530. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 531. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 532. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 533. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 534. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 535. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 536. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 537. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 538. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 539. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 540. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 541. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 542. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 543. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 544. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 545. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 546. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 547. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 548. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 549. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 550. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 551. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 552. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 553. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 554. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 555. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 556. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 557. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 558. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 559. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 560. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 561. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 562. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 563. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 564. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (1743) (anoniem) facsimile
 565. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 566. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 567. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 568. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 569. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 570. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 571. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 572. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 573. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 574. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 575. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 576. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 577. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 578. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 579. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 580. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 581. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 582. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 583. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 584. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 585. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 586. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 587. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 588. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 589. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 590. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 591. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 592. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 593. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 594. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 595. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 596. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 597. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 598. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 599. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 600. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 601. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 602. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 603. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 604. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 605. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 606. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 607. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 608. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 609. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem) facsimile
 610. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 611. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 612. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 613. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 614. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 615. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 616. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 617. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 618. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 619. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 620. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 621. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 622. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 623. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 624. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 625. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 626. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 627. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 628. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 629. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 630. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 631. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 632. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 633. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 634. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 635. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 636. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 637. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 638. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 639. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 640. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 641. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 642. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 643. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 644. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 645. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 646. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 647. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 648. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 649. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 650. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 651. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 652. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 653. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 654. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 655. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 656. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 657. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 658. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 659. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 660. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 661. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 662. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 663. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 664. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 665. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 666. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 667. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 668. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 669. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 670. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 671. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 672. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 673. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 674. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 675. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 676. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 677. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 678. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 679. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 680. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 681. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 682. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 683. Agathokles (1798) door A.L. Barbaz teksteditie
 684. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 685. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 686. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 687. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 688. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 689. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 690. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 691. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 692. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in
  CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands