CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 750 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5200 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 42. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 43. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 44. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 45. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 46. Moortje (1617) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile
 47. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 48. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 49. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 50. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 52. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 53. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 54. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 55. Spaanschen Brabander (1618) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 56. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 57. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 58. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 59. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 60. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 61. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 62. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 63. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 64. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 65. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 66. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 67. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 68. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 69. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 70. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 71. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 72. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 73. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 74. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 75. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 76. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile
 77. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 78. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 79. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 80. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 81. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 82. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 83. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 84. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 85. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 86. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 87. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 88. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 89. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 90. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 91. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 92. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 93. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 94. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 95. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 96. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 97. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 98. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 99. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 100. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 101. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 102. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 103. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 104. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 105. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 106. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 107. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 108. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 109. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 110. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 111. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 112. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 113. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 114. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 115. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 116. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 117. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 118. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 119. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 120. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 121. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 122. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 123. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 124. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 125. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 126. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 127. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 128. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 129. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 130. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 131. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 132. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 133. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 134. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 135. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 136. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 137. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 138. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 139. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 140. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile
 141. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 142. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 143. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 144. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 145. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 146. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 147. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 148. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 149. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 150. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 151. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 152. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 153. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 154. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 155. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 156. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 157. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 158. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 159. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 160. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 161. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 162. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 163. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 164. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 165. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 166. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 167. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 168. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 169. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 170. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 171. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 172. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 173. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 174. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 175. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 176. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 177. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 178. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 179. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 180. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 181. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 182. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 183. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 184. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 185. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie teksteditie; facsimile; octavo-editie teksteditie; facsimile
 186. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 187. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 188. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 189. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 190. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 191. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 192. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 193. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 194. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 195. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 196. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 197. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 198. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 199. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot facsimile
 200. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 201. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 202. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 203. Sigismundus, prinçe van Poolen. (1654) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile
 204. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 205. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 206. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 207. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 208. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 209. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 210. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 211. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 212. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 213. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 214. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 215. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 216. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 217. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 218. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 219. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 220. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 221. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 222. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 223. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 224. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 225. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 226. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie
 227. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 228. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 229. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 230. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 231. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 232. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 233. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 234. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 235. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 236. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 237. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 238. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 239. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 240. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 241. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 242. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 243. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 244. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 245. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 246. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 247. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 248. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 249. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 250. De klucht van Ian Hen (circa 1660) (anoniem) facsimile
 251. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 252. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 253. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 254. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 255. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 256. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 257. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 258. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll facsimile
 259. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 260. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 261. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 262. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 263. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 264. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 265. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 266. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 267. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 268. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 269. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 270. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 271. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 272. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 273. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 274. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 275. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 276. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 277. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 278. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 279. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 280. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 281. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 282. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 283. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 284. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 285. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 286. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 287. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 288. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 289. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 290. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 291. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 292. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 293. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 294. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 295. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 296. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 297. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 298. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 299. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 300. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 301. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 302. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 303. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 304. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 305. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 306. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 307. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 308. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 309. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 310. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 311. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 312. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 313. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 314. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 315. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 316. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 317. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 318. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 319. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 320. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile idem (herdruk 1693) facsimile
 321. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 322. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 323. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 324. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 325. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 326. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 327. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 328. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 329. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 330. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 331. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 332. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 333. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 334. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 335. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) teksteditie; facsimile
 336. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 337. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 338. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 339. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero facsimile
 340. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 341. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 342. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 343. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 344. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 345. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 346. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 347. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 348. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 349. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 350. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 351. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 352. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 353. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 354. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 355. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 356. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 357. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 358. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 359. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 360. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 361. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 362. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 363. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 364. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 365. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 366. Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans facsimile
 367. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 368. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 369. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 370. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 371. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 372. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 373. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 374. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 375. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 376. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 377. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 378. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 379. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 380. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 381. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 382. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 383. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 384. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 385. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 386. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 387. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 388. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 389. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 390. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 391. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 392. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 393. Het huwelyk sluyten (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 394. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 395. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 396. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 397. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 398. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 399. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 400. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 401. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 402. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 403. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 404. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 405. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 406. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 407. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 408. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 409. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 410. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 411. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 412. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 413. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 414. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 415. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 416. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 417. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 418. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 419. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 420. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 421. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 422. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 423. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 424. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 425. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 426. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 427. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 428. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 429. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 430. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 431. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 432. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 433. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 434. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 435. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 436. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 437. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 438. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 439. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 440. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 441. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 442. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 443. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 444. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 445. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 446. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 447. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 448. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 449. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 450. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 451. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 452. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 453. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 454. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 455. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 456. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 457. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 458. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 459. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 460. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 461. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 462. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 463. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 464. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 465. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 466. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 467. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 468. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 469. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 470. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 471. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 472. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 473. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen facsimile
 474. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 475. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 476. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 477. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 478. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 479. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 480. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 481. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 482. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 483. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 484. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 485. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 486. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 487. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 488. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 489. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 490. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 491. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 492. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 493. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 494. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 495. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 496. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 497. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 498. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 499. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 500. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 501. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 502. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 503. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 504. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 505. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 506. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 507. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 508. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 509. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 510. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 511. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 512. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 513. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 514. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 515. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 516. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 517. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 518. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 519. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 520. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 521. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 522. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 523. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 524. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 525. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 526. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 527. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 528. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 529. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 530. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 531. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 532. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 533. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 534. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 535. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 536. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 537. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 538. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 539. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 540. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 541. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 542. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 543. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 544. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 545. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 546. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 547. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 548. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 549. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 550. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 551. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 552. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 553. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 554. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 555. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 556. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 557. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 558. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 559. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 560. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 561. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 562. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 563. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 564. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 565. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 566. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 567. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (circa 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 568. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 569. Dronken Jaap de Boer op het concert (circa 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 570. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 571. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) facsimile
 572. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 573. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 574. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 575. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 576. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 577. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 578. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 579. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 580. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 581. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 582. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 583. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 584. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 585. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 586. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 587. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 588. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 589. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 590. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 591. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 592. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 593. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 594. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 595. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 596. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 597. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 598. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 599. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 600. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 601. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 602. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 603. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 604. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 605. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 606. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 607. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 608. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 609. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 610. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 611. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 612. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 613. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 614. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 615. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 616. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 617. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 618. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 619. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 620. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 621. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 622. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 623. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 624. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 625. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 626. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 627. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 628. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 629. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 630. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 631. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 632. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 633. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 634. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 635. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 636. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 637. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 638. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 639. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 640. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 641. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 642. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 643. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 644. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 645. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 646. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 647. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 648. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 649. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 650. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 651. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 652. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 653. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 654. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 655. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 656. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 657. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 658. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 659. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 660. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 661. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 662. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 663. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 664. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 665. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 666. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 667. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 668. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 669. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 670. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 671. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 672. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 673. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 674. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 675. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 676. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 677. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 678. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 679. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem) facsimile
 680. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 681. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 682. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 683. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 684. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 685. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 686. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 687. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 688. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 689. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 690. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 691. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 692. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 693. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 694. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 695. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 696. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 697. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 698. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 699. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 700. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 701. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 702. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 703. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 704. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 705. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 706. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 707. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 708. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 709. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 710. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 711. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 712. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 713. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 714. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 715. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 716. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 717. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 718. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 719. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 720. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 721. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 722. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 723. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 724. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 725. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 726. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 727. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 728. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 729. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 730. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 731. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 732. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 733. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 734. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 735. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 736. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 737. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 738. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 739. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 740. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 741. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 742. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 743. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 744. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 745. De vrijheijdt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zelandus facsimile
 746. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 747. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 748. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 749. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 750. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 751. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 752. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 753. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 754. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 755. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 756. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 757. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 758. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 759. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 760. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 761. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 762. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 763. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 764. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 765. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 766. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 767. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 768. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl



  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.



  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in
  CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.



  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.



  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands