Jan van Swol: Margrietje. 1634.
Gedrukt door Jacob Thomasz Sergeant te Amsterdam; een deel van de oplage heeft een nieuwe titelpagina voor de uitgever Jan Phlipsz van Steenweghen in Rotterdam.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton087570 — Ursicula: Sergeant en Van Steenweghen
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue
[
fol. *1r]

ZWOLS

Margrietje,

Ghespeelt op de Amsterdamsche Academie, op Kermis,
ANNO 1630.

[Gravure: scène uit het spel]

t’AMSTERDAM,
________________

Ghedruckt by Iacob Thomasz Sergeant, woonende inde
Thuyn-straet in S. Joris.
ANNO 1634.[fol. *1r]

ZWOLS

Margrietje,

Ghespeelt op de Amsterdamsche Academie.


[Gravure: scène uit het spel]

TOT ROTTERDAM,
_________________

Voor Ian Phlipsz van Steenweghen, Boeckvercooper, woo-
nende by de Beurs.
ANNO 1634.


[fol. *1v: blanco]
[fol. *2r]

Het Inhoudt.

MARGARETA, een ont-ouderde Dochter, onder hoede van Adriaen, by-genoemt Grim, eene in gierigheydt veele oude opweghende, wordt ghewilt ter eere van Frederick, ende soo verre ghevleyt, geholpen van weersin van te deune opsicht, dat sy ruymte kiesen, den and’ren honck wijsende, in welcke loop-wech Margareta, ghehielwieckt van angh en liefde, Frederick te vooren drijft, die wat traghende te comen, haer in trouwe doet aerselen, de nacht de opgaende vreese volmanende, vlucht, vercropt van spijte, Frederick onwetende, meer vliegende van vrolijckheydt te ylich, krijght kondschap, ontsint, dolt, ende weder by kennis, kiest de Landtwooningh, sijn droefheyt voedende met dagelijckxsche besoeckingh vande onder hun eenmael gekeurde plaetse, in Harders çiradie, gelijck oock Margareta, waer inne sy den anderen op’t laest worden kennende, met de meeste vernoeginge vorder haer trouwe vestende, in ’t bywesen ende met wille vande Heer van Noordt, Frederickx Vader, doch onwetende van sijn Soon, daer ghedwaelt in ’t naeloopen van eenich Wilt. waer over in hevicheydt ontstelt. dan van reden overwonnen brenght dese handelingh ten eynde.
Het Tonneel is in Stee en buyten.


[fol. *2v]

Personagien.

MARGARETA, het ghevrijde Meysje.
FREDERICK, Ionckheer van Noort, aenleggher.
ADRIAEN, byghenoemt Grim Ruwaert.
Vry-Heer van Noort, Fredericx Vader.
BELOT, Huys-Meyt
CLAES CLOMP, Huys-Knecht
} van Grim.
PHILIPPO, Hoff-Ioncker,
IAN IOPPEN, oudt Hollander,
} Vryers van Marg.
PIET VAECK
GOOSEN GEEUW
CORPORAEL
CRIMP
}
}
vier Stoepjes.
PRUTJE
PLATJE
} twee Gaeudieven.
Een Iagher, en Iaghers.
Stoet van Speelluy in Masques.

Continue
[
fol. A1r]

ZWOLS

Margrietje,

Eerste bedrijf, tot een ingangh.

Belot uyt al singhende, geaccoutreert op’t Enghels.

                COm hedder, com wedder, com Ritchart, com com, com kusme by en by,
                Ho dideler, dideler, dideler dom, dom dom dom dom dom dom.

Claes Clomp met een naebauwighe Echo op Belots singhen.
Claes.       Ho dideler, dideler, dideler dom, dom dom dom dom dom dom.
Belot.        Ay my ick schrickte daer.   Claes. Waerom?   Belot. Om dat ick hoorde
                (5) Mijn Echo uyt een Clomp, soo dreunich dattet smoorde
                En doofde.
  Cl. Jae, de galm de smoor sangh inje schort,
                Niet waer?
  Bel. Wel ruyckjet niet?  Cl. Hoe, het Belot estort?
Belot.       Jou schelm flocx van hier, ick beusem jou nae binnen.
Claes.       Nouw Moer en steurje niet, ick wil jou vlas niet spinnen,
                (10) Ick gun jou Ritcher ’t war.   Bel. O Ritchert prette wens,
                O Clomp:
  Cl. Wat ist Belot?   Bel. O Clompje waer jen Mens.
Claes.       Wel hey ben ick een biest? Bel. O neen, je bent een pronckje.
Claes.       Een kool? Bel. Een dove kool, ondienstich. Cl. En waer toe?
Belot.       Tot stovingh vande Pels.  Cl. Gheen noot Belot, een Koe,
                (15) In jy te grillich bent, die kanje me wel warmen.
Belot.       Waer me? Cl. Wel hey Trijn Crimps, met d’uytloop van zijn Darmen.
Belot.       Daer roost jou hielen an, wat rijtme dese uyl.
Claes.       Jae wel, jae schoone bel, Ot wort van praten vuyl.
Belot.       Van ’t stincken van je heel, flocx segh ick, spoel je backhuys,
                (20) Je smet me suyverheydt. Cl. Jae wel, me Juffrouw kackhuys.
Belot.       Ick segh blijf van mijn lijf. Cl. En jy benedens wints.
Belot.       Och waer ’s mijn rieck-bal nu, och foey, maer foey hoe vuns,
                Ghy stinckt, deynck ick, en trots den Wyth, of Bock, of Bonsingh.

Belot.       Maer lieve, hoor Moer Ot, mijn hooft het sulcken gonsingh
                (25) En windt-breeckingh chad, de jonghst ghesloopte nacht,
                Dat ick niet kroppen kan.
  Bel. Hoe, benje uyt elacht?
[fol. A1v]
Claes.       Jae, van mijn selfs, ick mien van ’t tuymelen van mijn sinnen.
                Ick droomde.   Bel. Wat?   Cl. Wat vreemts.   Bel. Hoe nae daynck ick van’t minnen.
Claes.       Wat seghje?   Bel. Van dat jy mijn vryde, of soo wat.
Claes.       (30) Ick mocht voor Tatolff jou, het hooft in’t vuyles vat.
                Neen Moer, het was gheen vel, dat my het hayr de rysen,
                ’t Was transformation, de vacht die wou my grysen,
                De Romp, die wiertme clam en nevelde van angh,
                En ’t Bed, zwom wegh alleen van ’t zwerich drop-ghevangh,

                (35) Ick was soo hier als brandt en lilde lijck vervroosen,
                Mijn kleur ontginghme, die, oock niet licht weer sel bloosen.

Belot.        Altoos soo langh je noch voor Monseur Krauwel dient.
Claes.       Ay scheert niet met die langhst, het is de Kock zijn vrient.
                Soo segh ick;
  Bel. Jae seght voort.   Cl. Soo docht my, sonder jocken,
                (40) Ick kreegh een staert, ontrent, daer jy lest had de Pocken.
Belot.        Met eeren had ick die.   Cl. Heer hoe was icker an;
Belot.        Hoe? wierdje biestich?   Cl. Jae ick wierdt en Conterman,
                Een Inglis Boy, o lart, en datelijck was ick doemelijck
                Beticht van diefte.
  Bel. Hoe, dat maeckt ons Eng’lant roemlijck.
Claes.        (45) Maer niet daer ick doe was.   Bel. Wel, waerje in gheen vel?
Claes.        O jae, Belot, o jae, maer ’t schrockte inde Hel,
                Mijn ooghen tranen noch van smoock, en durven nauwlijcx
                De luycken lichten, voor de schim van yets rabauwlijcx.
                Heer hoe wast daer ghestelt, de wanden en ’t ghewelf

                (50) Dat druypte smout, en smeer, ick twijffelde an mijn self,
                Of ick ’t oock selve was, jae dwongh de tongh te vraghen
                Soo juyst ’t ghevoel my vont, op ’t vatten vande slaghen.
                Heer wat was daer een drock, het haghelde van spock,
                En tijdtloos goetjen dreef lijck Byen inde roock.

                (55) Hier wierter een erolt op splinters, uyt de smisse,
                Ghe-enckelt van het ront, ghedubbelt van het splisse,
                Gheslangh om door een spat te konnen, als het wrock
                Des Duyvels schieten wou, gins was Krauwel en Kock,
                Die pekelde de huyt met toors-drop om te dueren,

                (60) Jae wierdt oock d’eene rugh ghepast, om daer te schueren.
                Men trouwde daer het vel met Bocken, en de Ploegh
                Die voorde palm-dicht, mijn tongh is niet ghenough
                Te snacken wat ick sagh.
  Bel. En jy wierdt mis edobbelt
                Van ’t Zee-nat?
  Cl. Min noch meer dan ’t Schuytje als het hobbelt.
Belot.        (65) Wel waerje Enghels niet?   Cl. O jae;   Bel. Soo waerje vry.
Claes.        O neen.   Bel. Je lieght Claes Clomp.   Cl. Wat rytme deuse Pry.
                Ick segh, om dat ick was juyst staertigh lijck een Enghelsman
                Soo nam de Duyvel vat, en boeyde mijn het henghels an,
                En dreef my barrevoets, door Water en door Vier

[fol. A2r]
                (70) In’t ruym van d’Hel.   Bel. Ay waer?   Cl. Maer in’t Enghels Quartier,
                Daer danste Humfrey voor, en leerde Robbert duycken
                In ’t Kennip-ront, en Jems, verplet van leghe fuycken
                Boogh noch de vinghers om te haecken door ’t gheteen,
                En Ritchert prette wens, most suyghen, en nae’t scheen

                (75) Soo vingh zijn neus vast roock van stom ghenepen Poepen,
                En Dudley galmde schor van al ’t couragie roepen:
                Tamteller en his Wijf vervroosen oop den aer,
                En keghelden, soo vast, oft in een Winter waer.
                Dit kon ick kycken noch met onghewolckte ooghen

                (80) Soo langh, tot dat een roep in ’t doncker quam ghevloghen,
                Vat Hencker-Heeren vat, het vonnis is ghegaen,
                Paert staert an staert, o lart! doe moster Clomp me aen,
                De krul viel vande heup, de start, wiert slanck en sleepich,
                Soo flocx, een Hel-beul, my aen Holiday greepich

                (85) Vast strenghelde, ick bad en prachte, maer de Wrock
                Had naulijcx staert an staert, of wiirp ons over een stock,
                Daer hinghen wy verkeert by koppels, om te drooghen,
                Tot, dat de wackerheydt mijn droom ontdee in looghen.
                Allijckewel, soo dunckt my noch, dat my de kop

                (90) Verdickt is van ’t ghehangh.   Bel. Ick wou dat jou een strop
                De keel had toe eschroeft, soo souwen nou jou wanghen
                Van spot-windt, ronden niet, jou rechte half-ghehanghen.

Claes.        Jou sterte dief.   Bel. Wacht, wacht, ick droom wel mee eens wat.
Claes.        Droom jy van lappen, Hoer, jou Ketel het een gat.
Belot.        (95) O was ick Kattigh nou ick stroockte jou met krabben.
                Ghemorghen Meester Grim.
Adriaen Grim aensienlijck out, op’t Hollants statich uytgheset.
Grim.         Wat is hier weer te labben?
                Ist weer krackeel om ’t jocx? Clomp veter my de Bronck.
Claes.        Hoor goe Adriaen Grim, Belot rispt vloeck op vloeck.
Belot.        En Clomp die gaept alliens al of hy ien wou byten.
Claes.        (100) Wel, wil jy steelen Moer ick macht jou wel verwyten.
Belot.        Wat steelen hanghe-bast?
  Cl. Dat weetje Wortel-teef.
Belot.        Wacht, flocx ick siften sel jou woorden, met een seef
                Daer aen mijn kneuckels staen.
Grim. Of ick sel’t jou doen smarten.
                Segh Clomp wat ist?
  Cl. Maer hoor, Belot het Apestarten
                (105) Estolen, en enayt aen ’t rugh-bien van wat Enghels.
Belot.        En Claes de klepel het ontstoolen, van wat benghels.
Claes.        Nou is de sloor soo groots, se mient se het wat bonts,
                En quispelt over Huys, en wordt te met soo monts,
                Soo gapigh, as een geut, een sluys-gat, of een Oven.

Grim.         (110) Wat seghje?   Cl. s’ Het een Pels, en is van ’t krijt bestooven.
Grim.         Moeyt jou dat Clompe-kynt?   Cl. Se setter Meyers in,
[fol. A2v]
                En lustet heur, se klopter eyghen Ayers in.
Grim.         Ha, ha.   Bel. Hoe lachje, Heer?   Gr. Wel lachje mee niet Ot?
Belot.        Daer is wel reden, maer, ick lach niet om een Sot.
Claes.        (115) Soet Heer, die Broeck is vast.   Gr. Belot, raijcs mijn Schoenen.
Belot.        Daer is de Borstel Claes.   Gr. Neen, wilt de Muts maer boenen.
                Het veghen slyt te veel, de Beusem is een Brack
                Die’t kael op doet, daer ’t school, en ’t blaeuw in ’t graeu verstack.
                En’t vuyl, dat schut te met ’t gheen op de Wal sou byten,

                (120) Ist mors wat onghesien, ’t waert weer de Broeck van slyten.
                Hoe handel iy mijn kraegh met sulcke lompe handt,
                Of daynckje niet, dat’t is een menschen halse-bandt.
                Belot mijn povers moer.
  Bel. Ick haelse uyt de Treck-la.
Grim.         Of laetse, ’t weer dat morst, mijn dunckt ick inde dreck sta
                (125) Soo slijckt het op de straet. Loop Clomp nae boven siet
                Of oock de Lucht in’t West, den reghen-rock uyt schiet;

Clomp schielijck binnen en weer uyt.
                De Mist betuyght nochtans, in ’t vallen, dat ’t wil klaren.
Claes.        Heer Grim, de zuyer Son die is gaen speule varen.
                De Wolcken zijn oneens, en dringhen schier den aer

                (130) Te barsten.   Gr. ’k Docht het wel, mijn borst gingh my soo zwaer
                In ’t opstaen, en soo schor, al hadse willen rispen,
                En d’exsters* aen mijn voet, die klappen sonder lispen,
                Ick weet niet watme schort, ’t lijf wortme Almenacx,
                Wilt ’t weeren, ’t weet de voet, wilt Winteren, d’hiel wort kacx,

                (135) Of ’t grilt een door ’t lijf, wel aerhalf Jaer te vooren,
                En wackert wat de windt, stracx voel ick ’t an de Ooren,
                En mistet, ’t raspt de borst, en mottet, ’t vylt de Tant,
                Wat is de oudtheyt?
  Cl. Een rechte stoocke-brandt.
Grim.         Wat seghje?   Cl. Maer ick segh jou Ouderdom is weerlijck,
                (140) Se slacht mijn buyck.   Gr. De tijdt slyt wel, maer maeckt weer eerlijck.
Claes.        Heer Grim de Son die het de dach al langh esplist,
                ’t Is over middach Vaer, heb jy jou oock vergist?

Grim.         De oudtheydt wit het Hooft, lijck Snee de bruyne tacken.
Claes.        Au, au.   Gr. Wat ist?   Cl. Maer Heer, mijn Maegh is an ebacken.
Grim.         (145) Daer toe ist vasten goet.   Cl. Neen Heer ick segh, s’ is jeucx.
Grim.         Soo krautse.   Cl. O mijn buyck.   Gr. Wat isse?   Cl. Maer s’ is kreucx.
Grim.         Ontploytse.   Cl. Wel eseyt, had ick maer een graetje
                Wt ’t rugh-bien van een Os.
  Gr. Jae ist een hongher praetje.
Claes.        Neen Heer, gheen praetje, neen, gheliefje ’k wil mijn luyck
                (150) Wel achter lichten, siet, siet, selfs dan in mijn buyck,
                En vinje niet verroest de grendels vande deuren,
                Soo wil ick, jae ick wil, mijn buyck-vulsel verbeuren.

Grim.         Dat voelt allijckwel gheen oudtheydt, wordt ick graegh
                Te eeten, ’t fleut weer of, met d’hongher vande Maegh

                (155) Die ick heb op de zy, daer in de schyven klincken.
[fol. A3r]
                Wech uyter wint Claes Clomp, mijn dunckt u aem wil stincken,
                En Ot.
  Bel. Wat ist Heer Grim?   Gr. Brenght flucx de Pot te Vuer,
                Ick ty te merckt.
  Bel. Maer Heer de Pens is t’hans soo duer.
Grim.         Wat Pens, ist niet St. Job, we willen Vis-dach houwen.
Claes.        (160) Vier uyt de Broeck-bandt dan, soo selwe Cabbeljauwen.
Grim.         Holla, die Coorsen, neen, een Spierinckjen ebruynt
                In Vlays-drop, Heer dat smaeckt, in’t maer te veel niet kruymt
                En welicht ’k vrees*, de Maegh daer van heur sou verkroppen
                Ick weet, dit welt niet op.
  Cl. Wat mienje?   Gr. Mossel-soppen.
Claes.        (165) Daer vet jou Gansen mee.   Gr. Wel hey, al weer verlet,
                Mijn dunckt die pillen slickt, die het de naers verset,
                Of isse selfs gheen Heer, kijck, dwinghse niet de voeten
                Te keeren, of ick wil, sel ick eerst kacken moeten.
                Ot, Ot, de stoel.
  Bel. Wat ist?   Gr. Ras wackert inme tree
                (170) Nae binnen Ot segh ick, Belot mijn Broeck.   Bel. Daer mee.
Grim.         Dat Clomp de Winter sla, mijn Veters zijn vernaghelt.
                Ot ras een Mes.
  Bel. Laet los.   Cl. Laet schyten, dattet hagelt,
                Hy draeght zijn eyghen Broeck.
  Bel. Soo boender jy hem weer.
Grim.         Kom Otje Moer, kom voort.   Cl. Loopt heen jou malle Meer.
Grim.         (175) O Ot het loopt het loopt, o Ot het loopt van kant an.
Belot.        Waer?   Gr. Sieje niet het vonckt, en roockt, al wasser brant an.
Claes.        Mijn wondert dat mijn ’t lijf niet revelt van ’t ghelach,
                Belot?
  Bel. Jae wel Claes Clomp.   Cl. Hoe hebje heylghe dach?
                Of schorter ’t veghen an?
  Gr. Claes, segh ick, flocx kom binnen.
Claes.        (180) Wat ist Heer Arye Grim?   Gr. Flocx boven iy an ’t spinnen,
                Ick oordeel jou niet waert te eeten, voor den dach
                Eblint is.
  Cl. Waerom Heer?   Gr. Om dat ick ’t wil, jou lach
                Sel ’t veurslach zijn van traen, en leghe darmen reutel.
                Ot jaeght hem inde Balck, en kluyst hem, daer ’s de sleutel.

                (185) Wat het een Mens oock al te stellen die het lijff
                Wat heerich het, noch meer, als buerman met zijn Wijff,
                Die om dat hy eens het, uyt schemp of wat te spytelijck
                Sijn selven Moer enoemt, by Moer soo is verwytelijck
                Dat sy hem boendert, in, en uyt in ’t vuyles vat,

                (190) En noemt heur selven Vaer, jae welt te met het gat
                Soo boven, dat de Jan dunckt hy wordt overreden
                En smoort in Belis muts, ay brave Heerlijckheden
                Van Heere Mannen, die heur laten aende Spil-
                Ringh neusen, dat de Tas heur is alst Vrouschop wil.

                (195) Neen ’k weet wel ben ick Heer, en wil ick huys-vooght blyven
                Soo moet ick Ot en Clomp de duyghen t’samen dryven,
                En wesen selfs de Hoep. Hoor wat een drock wast lest,
                Clomp zwoer hy was wat Eels, en Ot sy was de best,
                Clomp wees aen ’t buyckbien dat hy kon de steeck-speer draghen,

                (200) En Ot dee blyck van snee, se was Ridder eslaghen,
[fol. A3v]
                Daer hadjet an den aer, ick meende ’t was uyt jocx:
                Maer neen, Ot wiert soo broecx, en Clomp soo onder-rocx
                Dat d’hoofden raeckte ’t soeck, ick ronckte vast hout Moris,
                Soo Ot, Rosbeyert wiert, en Clomp de Ruyter Floris,

                (205) Wat dunckje had de biest zijn meeter niet ekent,
                Sou niet St. Joris ’t huys my hebben of ement.
                Maer holla, ’k kreegh de weet, waer van het vel soo ruymde,
                ’t Was haer vulsel, die de toom te mondt uyt schuymde.
                Ick klaert nou andrs, neen, al sinse niet edost

                (210) Met Huspot, kyck goeluy, Pottage mee is kost.
                Niet dat de gierigheydt, de Pan-vis, toelaet bruyicheydt,
                Neen, maer die Boter spaert die het de ware suynicheydt,
                Die houdt het gouwe ront onschiftich, sonder sleet,
                Lijck ick, die tendloos heb, hoe wel ick niet vergheet

                (215) Te tellen, dach an dach, dat my deVinghers dicken,
                En eelten van ’t gheschiet. O mijn! wout nootlot schicken
                Een weer-sin in het jonck, mijn soetste Margareet,
                Mijn toe vertrouwde pant, dan ’k vrees, ick vrees de neet
                Sal mee al in heur Pels te met wat luysigh hipp’len,

                (220) Ick siet al aende zwier, de voetjens loopen tripp’len,
                En treejen, langhs de vloer, of ’t lijf had vallens lust;
                En zaylt sy aen de Man, soo dryf ick vande Kust,
                En vreemt, van ’t gheen ick haer al noch heb doen vervreemden,

Belot uyt.
                O Groote-Vaders goet. Belot, mijn dunckt de Beemden
                (225) Al groenen en het Loff, de Lovers Hymene
                Al buyghen, tot een Krans voor Maeghdelijcke tree,
                Nae ’t Choor. Wat doet ons Kindt?
  Bel. Se strenghelt vast heur Tuytjes
                Met strickjes van de Man.
  Gr. Hoe?   Bel. Lijck heur speul Kornuytjes
                Wel d’een, als Diaen haer Maeghden naem uyt dee.

Grim.         (230) Er trouwtse ’t is mijn doodt.   Bel. En sterfje, ick sterf mee.
Grim.         Segh? goelijcke Belot, waerom quam Doctor Kanje
                Flus zwieren om de deur?
  Bel. O Heer, ’t was om de Franje
                Die ick heb an mijn schort, te kussen, of jet weet
                Hy vryt my.
  Gr. Is hy rijck?   Bel. Hy mocht een kale Neet.
                (235) Oock weet hy vande kunst soo veel als Meester Meelis,
                Die voor sloegh, daermen gaept, dat daer het Buyck-vel heel is,
                En dat een Menschen leck te stoppen is met Mos
                Of Tou-pluys.
  Gr. Seyt hy dit?   Bel. Hy blaesbalcktet wel trots
                Wt bry-lippen, alliens al had hy alle krancken

                (240) Esloopt u in sieckte, met zijn Marcuriale drancken.
Grim.         Soo het hy uyt met jou?   Bel. O jae, hy het de schop.
Grim.         Ick meende hy Grietje socht.   Bel. O neen, ’t was dese Pop
                Daerom de drumpel sleet kreegh, van het strijcke-bienen.

Grim.         Ot inje mijn recht brieft, sie daer je selt verdienen
[fol. A4r]
                (245) Het Silver gheschier van Peet-Oom Sinnen Frit,
                Niet van een Knaepje, neen, maer van de hiele rit
                Der Eyer-baerden die soo sneegh op Grietje gissen,
                Dat sy van angh ons stoep, ontverwen met anpissen.
                Mijn walght de rekel-jaght, Ot segh ick kipjer een

                (250) Met stort-drop, uyt de lucht, ick loof je selt alleen
                Een stuyver winnen kynt, daer meughje vry op bouwen.
                Gae heen nae Grietje toe, en schrickt heur af te trouwen.

Belot binnen.
                Ick sleepje nae de Kerck. Maer Heer hoe holt de straet,
                Dat doet dat Paerde-volck, ay my, jae wel wat raet?

                (255) Ick strompel aller weegh, soo, soo sel ickje vynen
                Mijn Mackers, daerse haer aen praete-vaertjes bynen.

Grim aen d’oversy ingaende.
Continue

Eerste Deel.

Margareta, Belot.

Margareta WAt seghje schorter an?@Bel. An my? de kleur van Roosen,
いいHeer, dat de kille tijdt my ’t vel soo het vervroosen.

Margareta Dat vraegh ick niet Belot.@Bel. Jae dat oock dat niet was
いい(260) Ick wou wel trotsen kynt, mijn Hennip by jou Vlas.
Margareta Segh hoe staet mijn het hooft? ist Kapje oock t’ondeghen?
Belot.        Maer ’t is soo, grauwt de Hay stracx wilmer ’t huys mee veghen.
Margareta Mijn dunckt de Bouwen my te sluyck hanght.@Bel. Van gheen noot,
いいLeeght maer de Meel-pot, ’k wed mijn Semel mee wort Broot.

Margareta (265) Wat prevelje Belot?@Bel. Wou maer het Mesje snyen
いいAl ist gheen eer, kedaer ick teeghje selfs aen’t vryen.

Margareta Ach vryen schrander woort, hoe qualijck toeghepast
いいDe vryen Maeghden, die met vryen raecken vast,
いいGheboeyt, ghestrenghelt, in een niet t’ontwarren warnet,

いい(270) Voor dat des levens zeyn haer op de zwarte* Kar set.
いいEn lijckewel Belot.
@Bel. O jae, je bent soo moy,
いいLaet sien jou doeckjen, Heer daer is al weer een ploy
いいVergheten inde Kant, ’k segh noch ick moet de stijfster
いいEens overhalen.
@Marg. Nou Belot wees jy gheen kijfster,
いい(275) Het is versinningh.@Bel. Jae ’t is dat ick niet en segh,
いい’t Is platwerck, Aeff die ployt de Helfdoeck op heur regh,
いいEn maeckt de stijfsel, datse dunt en wordt te stortigh,
いいEn segh ick het heur eens, se blaest en wordt soo sortigh

[
fol. A4v]
いいDattet mijn woortjens dooft.@Marg. Gaet groet Joanna Nicht.
Belot.        (280) En knelis ick heur, ’k zweer ick wortel heur soo dicht
いいDat sy gheen lappen hoeft van onse Ketelbuyters.

Margareta Wat kalje? ’k seghje gaet.@Bel. Tot Bartel inde Snuyters,
いいO dats een Bier-vliegh, hoor de ouwe kouwe sas
いいVil lest in ’t Kelder-hol, en zwoer hy Hemels was,

いい(285) En dat hy uyt de Kraen het Heliconse nat las:
いいEn schofte voort een Ton en steende lijck een Atlas,
いいEn draeyde vast de Kop nae d’omloop der Planeten
いいDie daer in tonne-bandt in’t ront waren gheseten.

Margareta Wel baert de Oudtheydt raes, soo wens ick, dat ick jonck
いい(290) Mach Hemelen.@Bel. Jae Joost dat hy niet kreupel gonck
いいWas moy, maer Claes die scheelt, die dient niet om te vryen,
いいIn’t soenen mist hy staegh, en tast altoos besyen,
いいMaer dat jou lust eens sloegh op Ritchert prette wens,
いいDat is een puyckje, O dat is een Enghels Mens.

いい(295) Sie, schoone Margareet, as jy van het begietsel
いいDe dorst dan had elest, dan kreegh ick ’t overschietsel,
いいDaer sou ick lurcken van.
@Marg. Wech met die malle praet.
いい’k Segh noyt Joanna hier, en spoeye over straet.
いい      いいいいい  Belot binnen.
いいいHoe hossebost het teer ghemoet?
いいい(300) Hoe welicht, en hoe droeft het bloedt?
いいいHoe laeckt het hert, en schynt te loven?
いいいMijn sinnen-raders zijn ghedeelt:
いいいEn ’tVuerslagh sonder mate speelt,
いいいNu dryft de wil, dan weer-wil boven.

いいい(305) Wat heeft de wulpse sinnelijckheydt
いいいTe keuren? ach de minnelijckheydt
いいいVan Frederick, stil tongh, wat eyschje?
いいいHoe, loff van Dochters is gheen bee,
いいいDe Aura koelte maeckt ghedwee

いいい(310) De Telghers, dienst verdient het Meysje,
いいいEn hoe, wat krimpt, wat stramt, wat slijt,
いいいDoch, by d’onhouwelijcke tijdt
いいいMeer als de foey die teghen-drubbelt
いいいHet Maysje, alst wel wou en sou

いいい(315) En niet en kan; daer vroechjes Vrouw,
いいいVroech vrolijckt, jonckt, en ’t leven dubbelt,
いいいDe eensaemheydt wel mee wat gheeft,
いいいBy wie? by die is afgheleeft,
いいいOm sinnen garingh of herdenckingh

いいい(320) Op ’t nootelijck, wanneer de lust
いいいDe Aerde walght, ey soeckt de rust
いいいAls ziel-braeck, wil de Hemel schenckingh
いいいDoch, in dat spoor te treden, ick

[fol. B1r]
いいいNiet laeck, o neen, maer ’tjonck het schrick,
いいい(325) Het blos, met traen of’t bleeck te smetten,
いいい’t Versellen vrolijckt, drinckt de rouw,
いいい’t Smelt d’eensaem Maegt, en niet de Vrouw,
いいいOock schent gheen eer ’t ghevolgh der wetten.

Guilielmet comt uyt, met een Maeghdelijcke groetingh aen Margareet.
Guilielmet いWat jaeght de schoonheydt op de straet,
いいい(330) Het weer?@Marg. O neen, de wyser staet
いいいTe wicken gaeu, een onweers buytje.

Guilielmet いMijn wens, die schutte haghel-stort
いいいOp Margareet.
@Marg. U soetheydt port
いいいGeen Anghel, neen?
@Guil. O neen Kornuytje.
いいい(335) Het knickebeenen van een Knaep,
いいいEn ’t poetse maken van een Aep
いいいIck samen keur, heur tongh gheschetter
いいいEn stamer-klap, braeckt eyghen dieft,
いいいWat seyt een Knecht dat niet ghebrieft

いいい(340) Is, door de Druck en Letter-setter.
いいいHet tolcken dient den Indiaen
いいいOf onduyts wil de tongh-riem slaen,
いいいVoor eyghen tael gheraeapte woorden.
いいいNeen, neen, al klapt een goethart fraey

いいい(345) Hy dient my maer voor Pappegaey,
いいいVoor tijt-kort.
@Mar. Soet, oft ymant hoorde.
Guilielmet いWel hoe, mijn tongh is niet verset.
Margareta いDat blijckt wel schoone Guilielmet.
Guilielmet いWaer toe te zwyghen segh Margrietje?
Margareta い(350) Om dat ghy niet uyt-keurlijck spot.
Guilielmet いGheen Appel mispelt, of hy rot,
いいい’t Is Meysjes krijgh, wachje ick schietje.

Opt groeten van een verbygaende Courtisaen.
いいいAy siet hoe buyght de Henghel-teen
いいいEn kromt, of hy te breecken scheen.

Margareta い(355) Ist anders dan beleefdelijck groeten?
Guilielmet い’t Is meer of min, ’t is wat of niet,
いいい’t Is eer die boven ’t hart gheschiet,
いいい’t Is strijck van gayle spartel-voeten.
いいい’k had laest Margarietje hoor een reys,

いいい(360) In ’t weligh groen wat oogh-gheweys,
いいいOmtrent, daer onse Hoff is endigh,
いいいDaer ’t Beeckje uyt de Born schiet
いいいEn looft een silvere droppel-vliet,
いいいEn schuylt in ’t Lis de Vis behendigh,

いいい(365) Daer sagh ick wat een moeyt men dee
いいいTe vanghen, ’tglad gheschobde Vee,
いいいDe Anghel doock in ’t Pierich krulsel,
いいいEn ’t lock-aes, duyckelde om leegh,
いいいTot, daer de dobber brack de seegh

[fol. B1v]
いいい(370) En’t Visje buyckte ’t doodtlijck vulsel,
いいいSoo gaeuw de Henghel hoeckigh droegh,
いいいDe Doorn scheen niet zwack ghenoegh
いいいTe buyghen, o bedrieglijck groeten,
いいいMaer doe de Corper was te Landt

いいい(375) Doe ginght op ’t Vryen met de Tandt,
いいいAls ’t Meysje Vrouwt, dan suert het soeten,
いいいDan weersint ’t gheen soo willich scheen
いいいEn zwackte lijck een Henghel-teen,
いいいMargreta ’t schrickt my af te trouwen.

Margareta (380) Wanneer het Roosje eerst ontluyckt
いいいHet Dorent fel, maer alst ontstruyckt
いいいDan wilt de blaen wel selfs ontvouwen,
いいいDe Dochters aert is niet te bars,
いいいTe soet, te siltigh, of te vers

いいい(385) Te wesen, maer altans te kiesen
いいいHet middel-padt, de opspraeck bloost
いいいEn maeckt dem Rooselaer ontroost,
いいいEn ’t Palm de groente te verliesen.
いいいHoor Guilielmet, wat lest ick sagh

いいい(390) Daer aen een Maeght haer spieghelen mach,
いいいEen Schuytje met ontvouwe doecken
いいいDat lach, en ploeghde lest het Meer
いいいMet losse touwen heen en weer,
いいいOm voortganck teghen windt te soecken,

いいい(395) Hoe ginckt, nu buyckt ’t zeyl te veel
いいいEn dreef te rugh, dan bleeft gheheel
いいいWeer legghen stil, ’k docht ’t moeten wichten,
いいいOf altoos gheen Schiplieden zijn
いいいDie ’t Roer beheeren, ’t bracht mijn pijn

いいい(400) In ’t sien, tot sy het zeyltje zwichten,
いいいDoe snee het Schuytje water-pas,
いいいEn groefde door de water-plas,
いいいDe Wimpels scheenen af te wijcken,
いいいMaer ’t steventje, dat bleef althans

いいい(405) Op’t kabbelen vanden water-dans
いいいNae ’t wensigh haventje te kijcken,
いいいEn oft wel scheen, de Schuyt afdreef;*
いいいNochtans sy aende winningh bleef;
いいいEn quam soo overleggich binnen.

いいい(410) Een Maeght te trots, blijft legghen stil,
いいいTe wulps, dryft an, en vande spil,
いいい’t Is voorderlijck niet los te minnen.

Guilielmet いDooft dan de dartele tochtjes, dooft
いいいMargareta, eer* de Bloem ontlooft

いいい(415) Ontbladert, of u wordt te slensich,
[fol. B2r]
いいいIck bidde, dat Diane hoet
いいいHet eerbaer root, in ’t Maeghden bloet.

Margareta De selve bee is by my wensich.
Guilielmet Den Hemel hoede Margaret.
Margareta (420) En waer mijn beste Guilielmet.
いいいい      い    いい  Guilielmet binnen.
Margareta Hoe weynigh heeft de hit, haer minder-jarigh bloedt
いいDoen sieden, kick de Min wel heeft dit teer ghemoet,
いいO Ouderloose Maeght, hoe doet u ’t nootlot zwerven
いいEn setten inde waegh van ’t wettelijck verderven,

いい(425) Het vluchten, ’t waer een kleyn, een sieneloose schim:
いいMaer my niet radelijck, den suffen oude Grim,
いいMijn Arregus, heeft langh zijn graeuwe hondert oogen
いいVerdeelt, en uytgheset, zijn wacht ick niet sal moghen
いいOntzwieren, onghekent, ick ben vol hoop en schrick,

いい(430) En twiste met mijn selfs, daer komt mijn Frederick,
Frederick uyt.
いいMijn leven, en mijn doodt, wat jaeght u?@Fred. Lief, de Minne.
Margareta Ach Min!@Fred. De Min mijn dryft uytmuntende Godinne,
いいTe off’ren danckbaerlijck, op d’Autaer van u Lipjes
いいEen sughtvallighe kus, vergun u slaef de tipjes.

Margareta (435) Ach! Heer, u Dienaeres onwaerdight haer de eer.
Frederick. Hoe gierigh is de ziel? hoe graeghtse? ’t sien wel eer
いいVernoeght wierdt, als u Son mijn ooghen de’en staren,
いいNu ylt mijn ’t leven, en wenst hier het Hemel-varen.
いいいU Lipjes als een Kars

いいい(440) Ontsullen Myrthe luchjens,
いいいEn wincken toe soo vers
いいいDe sincken van mijn suchjens.
いいいAch! als u wil mijn bee
いいいDan gunt het anne-raken,

いいい(445) Dan zwimt mijn ziel op ’t snee
いいいEn blos van uwe Kaken.

Margareta いWat wil beleefde Mondt
いいいLof singhen d’onghecierde?

Frederick. いOch! of ick Lofsangh songh
いいい(450) Volcomen ghemanierde
いいいEn heusche Margareet:
いいいGheloof ’k ben niet mijn selven,
いいいMijn Lely naeu en weet
いいいTe Noorden u ghewelven

いいい(455) Koraligh, t’ leven heeft
いいいTe kussigh my ontsoghen,
いいいNu leef ick niet, maer leeft
いいいWat in my, ’t doen u Ooghen;
いいいHet flickerende git

いいい(460) In ’t bruyn Agaet gheseten
[fol. B2v]
いいいSoo keurlijck, dat het rit
いいいOntkruyckt, en welckt Planeten.

Margareta いEy wat vervreemt die gheen
いいいDie huyst uyt d’eene Kamer

いいい(465) In d’ander? wy zijn een.
Frederick. いMijn Phenicx, dat ick stamer
いいいEn sucht-galm, (klincktet dwars)
いいいVergheef, ’t is schrick van sinnen.

Margareta いMijn woortjens zijnse vers,
いいい(470) Lieff soutse met weer-minnen.
いいいHoe is noch twyffel in
いいいDe boesem die ziel-tochtich
いいいHaer, offert, neen de Min
いいいIs nimmer achterdochtich,

いいい(475) Ghelooff mijn Frederick
いいいU heuchelijck bycomen
いいいVoor langh een ander Ick
いいいIn u heeft aenghenomen.
いいいWilt, en ick wil het mee.

Frederick. い(480) Ick wil, wy willen heden
いいいVertrecken.
@Marg. Keurt de stee.
いいいNoch ted’re Maeghden schreden,
いいNoch Dochters angh, noch schrick, noch grimmers nors, noch grauw,
いいNoch oude vrock mijn vluch sal sluyten, maer eer gaeuw

いい(485) En driftigh maken Heer.@Fred. Mijn welighe Margrietje.
Margareta U vleughelen hoeden my.@Fred. Hoe soetert, ’t kleur verschietje.
Margareta ’t Is Meysjes flaeuwt, ay my!@Fred. En twist niet met u self.
Margareta Ick ben vol hoop en vrees, anghstvalligh. het ghewelf
いいVan d’Hemel dunckt my bars, ’t ghestarnt dreyght, en ’tnachtlicht

いい(490) Diaen begrimt my, ach! ach! voetjes, sinje jaght-licht.
いいVernaghelt u, en zwaert, ach! Frederick.
@Fred. Mijn Lieff.
Margareta Ick lief u.@Fred. ’k Twijffel niet.@Marg. Dat haer een buy verhieff
いいEn donderden ons bey. Ick meen dat d’oude grimmer
いいOns kipte inde vluch, op ’t flaeuwe nacht-gheschimmer.

Frederick. (495) Mijn Lieff, van over langh ick dee een overslagh
いいOp wat te vreesen stont, ick bidde laet de lach
いいWeer vrolijcken u Son, mijn ooghen licht, mijn leven,
いいDat blixem sla den grieck, den ouden Grim het beven
いいEn sidd’ren van zijn huyt, dat hy onsienlijck wort

いい(500) En smelte in ’t ghedacht der levende.@Marg. Ick stort
いいEen Beeck van bigglich nat, niet dat ick niet en wille
いいVoltoyen ons opset, o neen, neen Lieff, laet drillen
いいDe voetjens door ’t gheschrab, en kras van Dooren spruyten,

[fol. B3r]
いいDoor warrigh Krepel-groen, door nacht-spoock, schuym van Guyten,
いい(505) En alles dat het spoor my teghent, als maer ick
いいU vinde t’eynde loops.
@Fred. Soo duyckje voort de schrick
いいAltoos, en eeuwelijck van u, en ryse nimmer;
いいDe keur van plaets mijn Lieff, best zy, in ’t Landt-ghetimmer
いいMijns Vaders, d’Heer van Noordt, by westen d’Herder gangh,

いい(510) Besyden ’s weeghs, in ’t groen, daer Vader heeft eer langh
いいEen spruyt-vliet, ofte Beeck, voor d’Ackerlien doen richten
いいSoo suyver als Cristal.
@Marg. Helpt Cinthia in ’t lichten,
いいEn Hecate, draeght toors, en Fackel-brandt op weegh,
いいIck tye datelijck heen, en twijffel niet aen zeegh

いい(515) En gunstelijck beschick.@Fred. Daer op ick moet omvatten
いいEn raken met een kus, de waerster aller schatten.
いいMijn schatkist.
@Marg. Mijn Juweel.@Fred. Mijn ziel-doel.@Marg. Mijn ghedacht.
Frederick. Mijn opperste vermaeck, mijn vreugt.@Mar. Soet Heer, al sacht,
いいDat ons de banden niet, met weerklanck en verklicken.
Frederick. (520) Aijn dan de stemmen eens?@Marg. Ick salder my nae schicken.
Frederick. Soo kort, o treetjes kort de paetjes, dat ick mach
いいVoorcomen, ’t komelijck schrick, dat vrolick damp de lach,
いいNoyt rol van ’t blyde blos mijns Margareets.
@Mar. Dat nimmer
いいMijn Frederick, mijn Lieff verdwael in’t bruyn gheschimmer.

Frederick. (525) Mijn uytverkooren Bloem.@Marg. Mijn suyver Sonne went,
いいDe Hemel veste ons die liefde knoopt.
@Fred. En schent
いいDe schenders van ons Trouw, met knaghende gheweten
いいEn Tanden knars, met pluck van Hayr, hantwringh, en eeten
いいVan eyghen herte-vleys, ick gae mijn Lieff.
@Marg. Jae gaet.
Frederick. (530) Hoe sal ick sonder roer, ick dwale over straet,
いいMijn Lieff, ick leef in u, en sonder u ick kan niet,
いいU by-zijn reust my ’t hart, acht Ciphon voor de man niet
いいDie Berghen kruyen kan, en senuwt my soo styf,
いいDat ick de Hemel-dracht selfs schoften mach op ’t lyf,

いい(535) En dwael ick van u of, soo troont my ’t Maenlicht doncker,
いいSoo Eclipseert dit rif, en suft.
@Marg. Mijn Heer, den roncker,
いいDen ouden snoffelaer, mijn Brack, ick vrees ons praet
いいSal luystervincken.
@Fre. Wel ick moet dan, wil ick?@Marg. Gaet?
いいEen kus versel u reys.
@Fred. Een kus verseghel heden
いい(540) Ons woortjens.@Marg. En een kus die wackert u treden
いいIn ’t loop-pat.
@Fred. Noch een kus.@Marg. Wel dry.@Fred. Soo sal ’t Compas
いいRecht steken na de Bay.
@Marg. Of icker eenmael was.
いいIck schrickte gheen Mousson te Zuyen noch te Noorden.

Frederick. Wel Lieff alst wesen moet, soo sluyt een kus ons woorden.
Margareta (545) Tot daer de open lucht ons vryer uytspraeck gheeff.
いいVaert wel.
@Fred. Vaert wel mijn Lief, in, en door wie ick leef.        Binn.
[fol. B3v]
Jan Joppen een oudt Vryer, Belot.
Ian Iopp. Hem, hem, Signeur Belot. egomme ’k schrickte schier
いいSoo dreefje voor me heen.
@Bel. Roert jou dat malle Pier.
Ian Iopp. En trouwen sou het niet, wat dunckje datje schortje
いい(550) In’t vluchten wintvangh kreegh, en vleughelde een fortje,
いいOf datje Rock, vlugh op, wou onder gheven dach?
いいSou niet jou after son my tronien tot lach?

Belot.        Soo wistje inganck mens, wat rytme deuse Oene.
Ian Iopp. Nou Otje, daer ’s een Duyt, nou segh ick laetje soenen,
いい(555) Het bruynt en stilt, ’t is nacht, daer drilt noch Mens noch Muys.
Belot.        Och dats een cleynicheyt, het drebb’len van een Luys.
いいNou veeghje mondt niet of, je vryft de geur van Lippen.

Ian Iopp. Neen, ’t nat dat glat, Belot ick mocht je keel in slippen.
いいHeer, Heer, hoe soet, alliens, as Craemkoeck, noch een reys,

Belot.        (560) Al safjes.@Ian. Heer Belot, wat hebje safter vleys,
いいIck loof dat gheen Ferwiel met jou sou durve vryven
いいOf Bontwerck, neen beget ’t sou borstelen en styven.

Belot.        Wat seyt Jan Joppen al?@Ian. Dat mondtje, Heer hoe soet,
いいAs Heunich, wat ick jock, as Moskendel.
@Bel As Roet.
Ian Iopp. (565) Je lieghtet.@Bel. ’kWeetet best.@Ian. Ick loof jou Lipjes moeten
いいVan Kars-dranck zwieten, Heer hoe conje aers soo soeten,
いいSegh, suycker Meysje segh?
@Bel. Jae segh ick.@Ian. ’t Is ondieft,
いいMijn wondert datje eer van mijn niet bint elieft.

Belot.        Jae wel dat sach ick niet, wie of je het ereghen
いい(570) De Boxen, hier de Naelt an ’t garen.@Ian. ’t Is mijn Deghen,
いいMijn stae, en wyckje Ot.
@Bel. O ’t is jou leuningh-stoep,
いいJou byndan van je Kalff?
@Ian. Daer hadjet, lijck een Hoep
いいDe Duyghen, sonder cryt. Maer segh, hoe vaert Margrietje?
いいHeer dat ick die eens sagh;
@Bel. Die nuert al vast het Liedtje
いい(575) Van wie wil inde slagh.@Ian. O mocht ick, mocht ick, Ot
いいMijn Doffert keylde stracx wel op heur Duyve-Kot,
いいMaer of de sport-deur sloot, of toe was?
@Bel. Niet te schromen,
いいTot mijnent sluyt gheen Poort, daer keunje staech in comen.

Ian Iopp. O daer, daer, ryst mijn Star, en blieckt de Maen, o Wolck
Margareta vertoont haer inde deur.
いい(580) Wat schuylje after deurs, ick stamer, Ot wees Tolck
いいDaer is een Pistolet, huylt veurme, schreeuwt van branden
いいOf ick ’t was, en dan weer, trilt, beeft en blaest in handen
いいSoo ysich asje keunt, wanneer dan vraeght mijn Lieff
いいWat ist? soo segh alliens hou daer Jan Joppens Brieff.

いい(585) Ick dryfje onderwyl alliens een roerloos Schuytje
いいRontom, en stelme schrap, voor moy weer of een buytje,
いいVoor donderslagh, of stort, van Haghel, of voor driff
いいIn ’t diep, op ’t sant, in ’t ruym, of op een clippigh Riff.

Belot.        Mijn Heer clop flusjes an ick sal ’t wel alles schicken.
Ian Iopp. (590) Doe jy wat doenlijck is, maer laet je niet verclicken.        Ian Iopp. Binn.
[fol. B4r]
Belot.        Den Avondt brenght gheluck, den nacht rust, en den dach
いいEen blyden inganck to een heuchelijcke lach.
Margareta Waer quelt Belot my mee?@Bel. Mijn soetert met een Liefje.
Margareta Een Liefje?@Bel. Jae, Margareet, gheliefde leest dit Briefje.
いい        いいOt de Brief ghelevert hebbende gaet binnen.
Margrietje blijft en leest.

Brief van Ian Ioppen aen Margareta gheschreven.
いい(595) Vriendelijcke groetenisse seer courant
いいAen moye Margrietje zy deuchdelijck gheschreven,
いいIck jonghe Jan Joppen in’t vryen constant
いいWort van een sonderlinghe beroeringh edreven,
いいJou hayrtje, soo krul, lijck een Spinneweb eweven,
いい(600) En eeuwigh egeelt met een stroyighe kleur,
いいEn asinght, soo wit as met Meel-bloem evreven,
いいEn Ooghjes, lijck kool, dwinght my jou sarviteur,
いいKyck, wouwje, ick trouwe, en Vrouwe veur sanct
いいToch.
By my Ian Ioppe
mijn eyghen hant.
いいい(605) Oock selfs de Pier hoe dooff hy leeft
いいいIn ’t Puyn, hy boort en boven zweeft
いいいDe Aerde, als de Lucht wil warmen,
いいいEn dese, alhoewel vercleumt,
いいいSou mee, en was hy niet beschreumt,
いいい(610) Met Pan de hitte wel omarmen.
いいいO blodaert, neen al waerje rap,
いいいEn afgherecht op Vryerschap.
いいいGheen Vryer sal mijn vryheydt binden,
いいいMijn vryheydt, die met minne-strick
いいい(615) Ghehecht is, aen mijn Frederick,
いいいMijn Lieff, die ick haest hoop te vinden.
いいいいいいいいMargrietje binnen.
Hoff-Joncker Philippo, Margrietje.
Philippo. Ryst, ryst mijn Star.
Margareta Wat zeydt de Knecht?
Philippo. Het dackje schaduwt.
Margareta ’t Deurtje slecht,
[fol. B4v]
いいDe stoep twist.
Philippo. Laet mijn Son niet duycken,
いい(620) Mijn Leylicht.
Margareta Vriendt de Meysjes peyl
いいIs met de Son te strijcken zeyl,
いいTe dryven mis, Vryer Fuycken.
Philippo. Wat vanght hy: die hem selven vanght?
いい(625) Mijn Leyster.
Margareta Neen, dat wast niet, hanght,
いいDat Snepper strickje vry in ’t Bosje,
いいHet Vlieghe vatten gaet onwis
いいBy ’t Maenlicht.
Philippo. Waer of’t Maentje is?
いいJae siet het bleeck schimt voor u blosje.
Margareta Hoe Honight u den Anghel-voet.
Philippo. Hoe bittert Flora my het soet,
いいOf liever, waer toe, wilt ghy roeten?
いいU ooghen daghen, luchters zijn
いいVol reghen, en vol Sonneschijn,
いいMijn Noorder suer en Zuyer soeten.
Margareta O Knechje, dat noyt meysje wist
いいDe Vryer streken, Vryster Cust
いいWiert meer bezeylt, en min misdreven.
Philippo. Gheen Coppel coursen ick beren,
いいNoch en dryf op gissingh, soo schen
いいMijn wintvangh, en Boreas in’t reven,
いいSoo buyght mijn Atropos, en maeck
いいDit Riff, een overloop, en braeck
いいDe barre Lucht op mijn syn donder.
Margareta Het Kinder payen, is wat Kindts,
いいEn Vryster vlayen is wat windts,
いいGhy wout wel d’eer, wou icker sonder.
いいNeen Heer, den Havick over langh
いいMu leerde lest de Vryer-sangh,
いいOp’t strijcken van onvaste voeten.
いいHy dreef en keylde door de Lucht
いいLijck jy, en loste sucht op sucht,
いいEn scheen den Oester te begroeten.
いいNau had ick d’ooghen wat verblickt
いいIn ’t Zee nat, daer ’t de drempels lickt
いいDe Landtvoet van versande Clippen,
いいOf siet den Oester was ghevat
いいEn opghevoert, in’t blaeu, soo rat,
いいDat hy de windt-zweep scheen t’ontslippen:
いいMaer laes! wat baerde hem de eer?
いいEen harde smack van boven neer
[fol. C1r]
いいOp ’t blaeuw Arduyn, soo dat de schelpen,
いいDie eerst te nepigh slooten toe,
いいSelfs spronghen op, daer d’Havick doe
いいSyn Oester lust, met rust mocht stelpen.
Philippo. Mijn dienst is ware dienstbaerheydt,
いいGodinne, toeft, u Dienaer vleyt,
いいEn bid, en buyght hem voor u neder,
いいVergun hem dat hy mach de soom
いいU schaduw kussen.@Marg. Stuyt de Stroom
いいHet water-ty; en comt dan weder.
いいMargrietje binnen.
Philippo. Ick sal mijn Nimph, mijn Galatee,
いいEn brenghen Hemel-Reyen mee,
いいDe Lier Orphei sal ick leenen,
いいAl hanghse nu te blinck in ’t blaeuw
いいEn lockt de Starren, ’k salse gaeuw
いいDoen murrewen u harte steenen.
いいO wat een Goden gift, noch Lamies ghesicht
いいSeylsteenigh, noch de tongh op’t singhen afghericht
いいVan Leis, om heyligh volck onheyligh te doen zwerven,
いいNoch Flora, die wel Room eer Room wel haer con derven,
いいWtlockte, met ghevlay, en jeuckigh tongh ghezwier,
いいSy waren dry, maer hier is een, en dry, en vier,
いいEn meer, o Margareet, dat u de eerste vinder
いいVan ’t maeckseloos ghedroch eens vont, hy sou niet minder
いいVoet-vallen voor u neer, als hy dee voor Athanas
いいDie Plato wel bevont dat gheen Idee en was.
いいMijn Hermie, ghy sout bet doolen doen de Starren
いいOf Aristot’les selfs, wat nar ick van de Narren?
いいd’Aspunten dryven los, ick dryve buyten coers,
いいNeen, ’t vloeckt gheen eer, o neen, al praet ick van wat Hoers,
いいIck lijck mijn Nimph veel eer by d’ongheschende Louwer,
いいMijn Daphne, Maeghden pronck, en eeuwigh groente houwer.
いいMijn Pallas vol vernuft, mijn suyvere Diaen,
いいMijn vrolijckheydt, mijn lach, mijn droefheydt en mijn traen.
いいBinnen.
いいBelot komt inde deur, nae Jan Joppen siende.
Belot.        Heer dat soo dra de gist de meysjes niet de rysen
いいDe meel-pot, ’k sou wel, jae ick sou Jan Joppen wysen
いいWaer dat hy kneen most, en waer de Oven gaept.
いいWaer blyft mijn kostelijckheydt? ’k word nieuwelijck, hoe aept
いいEn Erstert oock mijn tongh? zwygh, ’k hoor een luystervvinckje,
いいHoe nou myn Avondt-star, pinck-ooghje? Jae ick winckje,
いいCom soetheydt, com en brenght wat Suycker Erten mee,
いいGheen noot, al rolter een, ick weet ghy houter twee,
[fol. C1v]
いいHoe malick? niet een beet, daer ’t schurft is, daer crautme,
いいEn daer men Claver scheert, daer Koeytme, ercautme.
いいHeer, dat den Heunigh-mondt myn soo verheunight het,
いいMijn quelt gheen sieckte, en ick wil by daegh te Bedt,
いい’t Is gheck, en evenwel en ist gheen luye traegheydt,
いい’t Is werrick-lust, jae meer, ’t is senu-loose graegheydt,
いいIck ty nae moye griet, clop Joppens kynt, ay clop.
いいIck sluyt, o neen ick liegh, myn deur blyft voorje op.
いいBinnen.
いい______________________________________________________
いいTweede Deel.
いいAdriaen Grim, Poppyes Oom.
Grim. DE praetjes van wat oudts, Poppyes Oom, dat jeughtme,
いいDat jonghtme.@Pop. Jae, van Freerck de tweede Keyser heuchtme.
いいKyck, ’t had syn mieningh Grim, Ketterde hy al wat
いいTe gybellynich, ’t was om ’t Kussen daer de Mat
いいSchier in ghecomen was. van ’t saet van Pieter Kyers,
いいHeer wat het Romen wel ehadt verschiet van Vryers;
いいMaer ’t is daer, blauwter wat op ’t vryfsel vande scheen,
いいMen smeerter Vyghen op, en heelt de een tot gheen.
いいGheen dinghen senuwt meer de Landt-styl, dan de siftingh
いいVan warre-knoopers in het richsnoer, heeft de schiftingh
いいDe keur van eyghen sin ons niet te veel eleert?
いいHoe ’t hoofdeloose biest meer als Tyrannich heert,
いいDat hoeft gien verder heugh, dan doe het kittel-ooren
いいIn Griet van Bayers tijdt, wou dolle Wllem hooren.
いいDoe menschen naem verzwam ghelijck een een wollick-schaeuw
いいEn aerde d’een in Hoeck en d’aer in Kabbeljaeuw.
いいMijn wallight noch van Vis as icker van hoor praten,
いいDe Neus was doe soo teer, se mocht gheen Broecklucht vaten,
いいEen neers-tromp binnens burghs, daer eertijdts ’t volck plach
いいTe schuylen, voor de schuym van Roovers, doe de lach
いいMet blasen, soo bot of, uyt Borgher asinght strijcken,
いいOp ’t springhen over Klingh, en dansen over Pijcken,
いいDat my de huyt van ’t sien, schier borst van eyghen leest,
いいEn doemen, ’t ondersocht, wast om een Hoecxse veest.
いいDaynckt, wat de Mugghe-twist al anghelen kan spillen?
Grim. En wat de meene man verliest, met eyghen willen?
Poppyes. Neen, Wintert mijn het lyf; allijckewel de Hoet
いいMoet syghen vande cruyn, voor Hoocheydt, even goet
[fol. C2r]
いいHoe dat de Kolderstock het Roer dwinght, ben ick Bootsman
いいIck wacker op de Riem en laet het Stuer de Lootsman.
Grim. Maer segh eens. jy die hebt soo dickmaels overrolt
いいHet Zee-nat daer ’t bereyt de Lucht en weerom holt
いいDe Kerckers van de Hel, can oock het Hemels Taen-ront
いいVerdonckert worden door het omghekeerde Maen-ront.
Poppyes.Mijn heught voor hondert Jaer dat ick ghepekelt ben
いいIn ’t schuym van siltigh sop, dat ick van doe de ren
いいAl wust van Eb en Vloed, en waer de Stroomen stuyten,
いいEn waer de langhe wegh scheurt met ghecruyste Kuyten,
いいEn waer de Wereldt-Soom van ’t Water wordt ghecust,
いいEn waer de Son houdt stal, en waer de Maen het rust,
いいOock waer de Windt-mondt is, de gorghel van ons Voerman,
いいDe zweep van ’t Houte Paert, het dryf-spoor van ons Roerman.
Grim. Ick weet wel datje huyt Visschobbich is enerft.
Poppyes.O jae, se is etout, etaent, en bruyn everft.
いいHeer dat ick ooghen con off eenmael over kycken
いいDe Kimmen.@Gr. Waerom?@Popp. om de duysenden te strycken
いいDie noch te beuren staen by die die passen can
いいDe wegh van Oost en West tot op een halve span.
Grim. Wel hebje niet eweest daer ’t Aerdtrijck schynt te raken
いいDe Hemel.@Popp. Ariaen, wat dunckje sou wel maken
いいEen Mugh een Elyphant? waer mienje waer dat straelt
いいDe Son wanneerse blinckt in ’t West.@Gr. Wel hy dan daelt,
いいDe siender lancx de bocht en meet dat jy woudt meeten,
いいEn wint de Premie.@Popp. Neen, hy kyckt dan deur de spleeten
いいIn’t Hersen-huys, oft oock gravelight, Heer hoe Rost
いいEn Berrigh-clipt het hooft daer nummer Steen en lost.
Grim. De Stien Poppyes Oom starrickt en stuyft het Scheepje,
いいEn Kay is menschen vracht.@Popp. Holla, ick veegh dat streepje,
いいDe top-zwaert crenckt.@Gr. ’t Is waer, maer jy buyght opje stock.
Poppyes.Grim was je Tongh een mes, ick namse mee veur Kock.
Grim. Maer segh en waerje niet eens kael van Water-Mieuwen,
いいDoe ’t Landt Graeff Marry hadt evrouschopt, doe den nieuwen
いいNoachschen Arick meer als Krakich neder dreeff,
いいEn sloopte Net en Vis en Visscher, doe de seef
いいHad Mechelen ontsift de Raedt van stoute Carel,
いいOp ’t luyster boven van die Nederlandtsche Parel,
いいHet wonder van die tijdt of Nancy noyt en loegh,
いいEn ’t bondich Zwitserlandt.@Popp. Hout op, al veer ghenough,
いいDie crans die groent noch die my doe als Water-Heerschop
いいRuigh-hoofde, doe de Schulp omhobbelde dat Meerschip,
いいEen Schullip segh ick, jae een minder navenant,
いいBy lijckenis, een Duym teghen een Boere Want.
いいHeer kaylden ick doe niet meer of ick scheen te vlieghen,
いいEn zwabberde de Zee van schuym op ’t Water-wieghen.
[fol. C2v]
いいDoe wast dat Texel eert een suyver Zee-blinck sagh,
いいEn ’t Hol en ’t Zeelandt droegh de Beusem inde Vlagh.
Grim. Doe ruymde jy het ruym van Clissen met van Clippen.
Poppyes.Van Roovers.@Gr. Niet van Sant en blinde Berrich-tippen.
Poppyes.Ick schrobde Zee, en niet het barre vande Strant.
Grim. Het ryf het meeste rooft.@Popp. ’tOntrooft het dooff verstant
いいVan Starluy, die de Son in’t ruym aers blindlinghs schieten,
いいEn ’t wapper-zeyl vol Hop en Moutich Water gieten.
Grim. Soo ist dan noodigh dat het Riff in ’t Water schiet.
Poppyes.O jae, aers was het loon van Stuermanschap een niet.
Grim. Wel deughelijcke Man, jou wens ick vrolijck oudtheydt.
Poppyes.En ick jou dagh-sleet vree, vergheef de praet.        Poppyes binnen.
Grim. Mijn stoutheydt.
いいHoe slibb’rich is de tijdt wanneer het woortjens Snuwt,
いいWanneer ’t vervroren oudt ontdoyt wordt en vernuwt
いいVan ’t uytgheleefde Volck, die ’t grysen vande Haeren
いいToerekenen de leet van meer dan hondert Jaeren.
いいKyck, is den dagh niet wech? jae schier de Avondt-Star
いいAl moe eloopen voor Lackay by Mane-Kar.
いいHoe jeuckrigh is oock ’t Oor nae wel ghevoerde snackjes,
いいNae onghebooren clucht en praet van Almenackjes.
いい’K Verfoeyme, waerom? om of Vryer-jaght wat vonck.
いい’K Vercleum. O neen, ick zwier, ick stamer, voet nae honck.
いいO suyvere Belot jou wil ick toevertrouwen
いいDe Maeghdelijckheydt van Griet, hoe sou het Meysje Vrouwen,
いいDe gront is noch te zwack voor Huysbouw, niet een beet,
いいHy schreumt gheen Waterplas die garen Mossel eet:
いいMaer ’k hoop ick twijffel niet. Hoe, sou mijn goelijck Grietje
いいBelblasen sonder Siep al hadse oock een Rietje,
いいEn daer is trouwe Ot die deughdelijcke Meyt,
いいAl scheeltse wat, die sel wel hooren waer het weyt
いいOp Dack, en isser lucht se selt wel troulijck stoppen.
いいSoet, hier ben ick by honck, ick moet eens schromigh cloppen.
いいGrim clopt ende voeght hem aende zy vande stoep als ware hy noch Ionghman, Belot meenende hy sy Ian Ioppen haer schromighe Vryer, derhalven hem omhelsende, wort Grim kennende.
Belot.        Welcom, welcom mijn Jan, mijn suycker-mondt, mijn Room,
いいMijn soetert, nou mijn Vaer, en schrickt niet, hebje schroom
いいVeur Adriaen de Grim, die is gaen Duyvel-jaghen
いいIn Oostlandt, neen de Gheck, al quam hy ’k sout wel waghen,
いいNou laet jou Roose mondt eens luycken, Heer hoe soet
いいOntvloogh jou Lipjes lest, ’k segh soentme Jan of doet
いいDe Mantel van je schoft, mijn Jufferschop wordt nuwelijck.
Grim. Heer waerme voor de Droes, wech trony jy bent gruwelijck.
いいJae Ottemoer is dit de Huys-wacht.@Bel. Duyvels schim
[fol. C3r]
いいVertreckt.@Gr. Foey straet-hoer, dwynt voor ’tblixemen van Grim,
いいEn dat jou ritse voet ons drempel noyt benevel
いいNoch vlecke, wegh segh ick, je schaemroot onse Ghevel.
いいIck treck de deur in slot, en ty nae Peete Giert
いいHier by, en oogh een reys van ver wie dat al zwiert
いいOm ’t Kaers-licht van Margriet, sie daer, en krijgh ick kennis
いいEn wetenschop van een, ick claegh hem aen van schennis
いいEn Stoep-kreuck, mocht ick, jae ick mocht wel Ot een crans
いいVan Palmen vlechten, voor soo suyverlijcke dans
いいIn ’t Venus paetjen, nou die vaetsheydt is eboendert
いいEn uyt eveeght, sy gaet nou daer heur Jantje hoendert.
いいGaet van daer ghecomen is.
いいMargareta.
Margareta ’t Gunstigh uurtje is verschenen,
いいWeligh nachje donckert niet,
いいBlinckt Diana, luchtert henen,
いいLeydt u dartele Margariet,
いいVlugghe kootjens niet te wacker,
いいWaerom niet ghewickte hiel?
いいWortelt voetjens, neen al stracker,
いいSpoock in’t Bosje, vlotje Kiel;
いいEvenwel het helden hartje
いいIn een Meysje soo niet reust,
いいDattet sonder angh ick tartje
いいSnorcken sou, ach! ’t hart my kneust,
いいKuytjes, welight met te drillen,
いいWaerom niet? ’t gheluck my laeght,
いいAch! hoe woel ick? ’k schrick te willen
いいDaer de wil mijn zieltje jaeght,
いいImmers sal de wil niet keuren
いいRoosjes luyster vande Roos?
いいAch! ’t ghevreesde can ghebeuren
いいNoyt op ’t gheen ick oyt verkoos.
いいFrederick mijn woortjen griften
いいMijn den boesem, soo dat Jae,
いいJae is, Jae eer ’t Jae sal schiften
いいGae ick, Jae ick, Jae ick gae.        Sy vlucht.
いいClaes Clomp met een Haspel boven in ’t Venster sittende.
Claes. Heer dat oock hooghte het of steltigh lijck een Weerhaen
いいKan Dackjes oversien, lijck ’t Meysjen ’t heen en weergaen
いいVan Knechjes deur de spleet van ’t halff gheloocken Luyckje,
いいLijck ick, hier op de Beun, de pijnbanck van mijn Buyckje.
[fol. C3v]
いいWat set een avontuer de nacht al wonder by?
いいBelot het schop voor soen, en vryt met vryen vry,
いいWat dochje dat de Hoer de norsse Grim dorst vleyen,
いいOf wisse niet hoe dat syn Loonse Kooten dreyen.
いいMijn wondert datse niet voort missen meer en dreeff
いいDan thien voet achter uyt, die eer-vergheete Teeff,
いいDie wurgher van mijn crop. Holla, de draet wil ruwen,
いいDe Haspel valt, gheen noot, soo hael de Duyvel ’t cluwen.
いいLaet de Haspel vallen en worpter ’t Cloen nae.
いいDaer is noch wrock ghenough voor Grim een warre-strick,
いいTe spinnen, soet, ick deynck, al heb, o neen, ick schrick,
いいIck beul gheen Heerschop, hoe, wat Heerschop? ouwe Nieren,
いいSijn Bockingh kaken moet al had hy jouwe Klieren
いいEn mang’len aende Strot, te beter gaetse toe,
いいAl langh enoech evast, de hongher ben ick moe,
いいEn welighe Margriet, de wiecken die jou decken
いいEn schuylen, sal de veer wel weynigh wyder recken
いいEn Wolcken dese Clomp, jou ouwe trouwe Knaep,
いいJou tranen-veegh, jou lach, jou vrolijckheydt, jou Aep,
いいJou tweede Freeck, als Freeck vertraeghde om te comen,
いいJou Josep, soete meyt, detael-knecht van je Droomen.
いいHeer die oock soo een Vrouw en soo een meester had;
いいMijn voeten worden loops, ick sul, de baen is glad.
いいComen eenighe Speelleden, daer van Philippo aenvoerder is.
いいHolla! wel hey, een stoet van graeuwe Duyvel-Jaghers,
いい’t Zijn Spangiaerts, jae beget het sinnen Hooren-draghers,
いいSe dryven herwaerts an, waer of de schortingh is?
いい’t Zijn Vryers vande nacht, se vryen by de gis.
いい’t Is volckje dat by daegh loopt met ghecruyste bienen
いいEn schermen met de Naelt, deynck ick, ick moet heur dienen.
いいNou Grietje is van honck veur Vryster sonder vonck.
いいHier gheschiet de Aubade en Masquerade.
いいSANG-VAERS.*
いいHEeft oyt dat leeft, en sweeft,
いいIn ’t Wilt, Bos, Duyn en Ros, Wortel, los
いいGhedrilt? rayigh, Mayigh, weyigh, op
いいSnaer-gherammel door een aemloose crop,
いいSal een Mens, een Nymph, een Goden-wens,
いいAch! een Hemels Mens
いいBlyven steen, neen ô neen,
いいReen murruwt hardicheen.
いいLachje, wachje niet te langh.
[fol. C4r]
いい’t Droppel, traentje spoelt de Wangh,
いいSiet u Knaepje, Ooghjes slaepje,
いいGaepje Rosemond?
いいVerluchje mijn suchje, siet
いいHoe wacker u Macker vliet,
いいEn ’t Maentje het vaentje verschiet,
いいVoor u die noyt weergae en vondt.
いいSpeelluy binnen.
いいHoff-Joncker Philippo nae ’t vertreck der Speel-lieden.
いいAerdigh Nymphje, can met vleyen
いいBos en Bergh en Steenclip reyen,
いいKan het doove lenen ’t Oor
いいAen het Snaer-gherammel? hoor,
いいHoor, al of by ’t Oor gheen lust is,
いいHoor, lijck ’t Oor dat wel bewust is
いいHert en wens eer Tongh-riem slaet,
いいWoortjens schuw van gayle praet,
いいStuyt mijn suchjes met een snickje,
いいLijck het Bosje tick, een ickje
いいSonder Loverschenningh sent.
いいClomp* kijckt door een spleet van boven, ende antwoort hem als ware hy Margareta.
Claes. Wie is Buerman?@Phil. Lieff ick bent,
Philippo. Ick u Dienaer.@Cl. Benje Keesje.
Philippo. Neen Philippo.@Cl. ’K docht of’t gheesje
いいVryen wou.@Phil. Myn vryheydt stuyt:
いいGlinstert vonckje.@Cl. ’t Vuer is uyt.
Philippo. ’t Vuer my stooft, meer dan een stoof-pot
いい’t Vlees, ick brand.@Cl. Cruyp in een Doof-pot.
Philippo. Koelt mijn Aura.@Cl. Noorder koelt
いいHet de meulen.@Phil. Ach! hoe woelt
いいZiel en mens, ay laet gheen Luyckje
いいKaersjes dompen? ’t weerich Huyckje
いいDient voor mot, voor reghen-stort.
いいClomp opent overlanghsaem het venster hem.
Claes. Heer die oock evryt wordt.
Philippo. Soo, wat soo, laet Venster rijsen
いいDat ick mach volcomen prijsen,
いいDat ick mach u Perel-glim
いいTrotsen met de Mane-schim,
いいDat ick mach u glans van Lipjes
いいRoeren met ververster tipjes.
いいNu, waer toeft mijn trecke-beck.
いいFoey, ick zweerje.@Cl. Her uyt Gheck.
いい’K Sweerje.@Cl. Jae zweert byje Knoopen,
いいBy Trijn after in.@Phil. Ick sloopen
[fol. C4v]
いいSal u.@Gr. Wat is hier van zweer?
いいWech van hier, en zweert van veer.
いいWordt van Grim versnorct, Clomp ’t Hooft intreckende.
いい’K Wonder mijn dat Stoep en Drempel
いいNiet en suylen tot een Tempel,
いい’t Schort aen Bevaert noch aen Preeck,
いいNoch aen ’t backigh oogh gheleeck,
いいNeen, ay siet de straet eens glimmen
いいVande drift van Vryer-schimmen,
いい’K Vrees ick strompel over ’t glat.
Claes. Hem, Heer Grimmer, weetje?@Gr. Wat?
Claes. Heer costelijcker mallen,
いいGrietje is in ’t ruym evallen,
いいHet het Wijn-vat schier de hals
いいOf ereden.@Gr. Spreeckje Wals?
Claes. Neen beghet, dorst ick verclicken,
いい’K Praetje van het Vaetje zwicken,
いいVan het Fretten sonder Boor,
いいVan het trouwen buyten ’t Coor,
いいVan hoe Juffrouw Joncker Symen
いいOp heur Schorteldoeck laet zwymen,
いいHoe de achter-weuningh schier
いいSwemt van plengh van Wijn en Bier.
Grim. Swijgh, ick hoor, och! con ick hooren,
いい’t Rammelt.@Cl. Jae dat zijn Teljooren.
Grim. Heer mijn sinnigheydt lijt last.
いいEetje mee?@Cl. O neen, ick vast.
Grim. Och! wat mocht ick praetjes hooren
いいDaer de Rotten soo in ’t Cooren
いいWayen, hoor.@Cl. De Bruygoom lacht.
Grim. Heer mijn Spaer-pot wordt vercracht.
いいClomp doe op.@Cl. Ick ben eslooten.
Grim. Loopt op de Deur. Opent of ick sel opstooten
いいMet een averecxse ren,
いいDeur dat jou de Donder schen.
Claes. ’K Weetje beter raet.@Gr. Segh soetjes.
Claes. Wilje weten paer van voetjes?
Grim. Jae, wie ’t Meysje manschop trouw.
Claes. laet een katroltou sygen. Maeckje vast.@Gr. Maer of het Touw
いいBrack in ’t hysen.@Cl. Niet te schricken,
Grim. Kennip-strenghels nummer zwicken.
Grim. Klaer ben ick.@Cl. En ick ben ree,
いい’t Radt is rondt, ten hout gheen stee.
Grim. Noch een treck en daer mee boven.
Claes. Hoogh ghenoegh om Windt te cloven.
Grim. ’K Looff niet datje by de tast
いいOphaelt?@Cl. Neen, ick maeckje.
[fol. D1r]
Grim. Hoe? nou Clompje hebje hongher?
いいRyst weer boven, com ick ongher
いいBy mijn keel ick vulje op.
Claes. Jae met stronck-cool.@Gr. Neen met sop
いいWttet Vaetje vande claren.
Claes. Grim, ick gunje ’t Hemel-varen.
Grim. Schelm, segh ick, maeckme los.
Claes. Murruwt Clomp en wieckt een Ros.
いいClomp gaet wat aen d’een zy en laet Grim hangen.
いいGoosen Geeuw, Piet Vaack, en twee Stommen.
Goosen. Gort manne ’k schrick.@Piet. Ick oock.@Goos. Ick revel.@Gr. Niet te schroomen,
いい’t Is vrient.@Piet. Geloofjet?@Goos. Neen, ’t is spoock.@Clomp. De Duyvels droomen,
いいIck wijck en sie wat endt mijn eerste weevingh het,
いいEn spinne Grim op nieuw een tweede warre-net.
Piet. Stae.@Gr. Och! ick hangh, maeck los.@Goos. ’t Is risselingh van Boomen.
Piet. Segh, binje Vis of Vleys, com of.@Gr. Och! con ick comen,
いいIck ben ghevetert.@Goos. Stil, wat sien ick? ’t Is een Brieff,
いいEen huer-ceel van een Huys.@Piet. Neen ’t leeft.@Goos. O gort ’t is een Dieff.
いいRas Ratel bueren op.@Gr. Och! mannen sietme hanghen,
いいOntknoopme.@Piet. Neen beget, flocx, geefje eerst ghevanghen.
Grim. Ick hangh tot jou ghebie.@Goos. Laet syghen dan, hy clim
いいEen beter Gallich op.@Piet. Gort mannen goet, ’t is Grim.
Grim. Ick ben ’t, ras, breeckt mijn deur, daer scheylen Dieve-nesten,
いいKom binnen, vulje op, de Kelder is ten besten.
いいLoopen de deur open ende gaen binnen.
いいClaes Clomp yselijck toeghemaeckt met een Masques.
いいWat dunckje, sou de Nicker niet
いいWanneer hy sulcken aensight* siet,
いいVerschricken? of ten minsten gruwen?
いいEen Neusje lijck een Steven, en
いいTwee Ooghjes lijck Soucieren, ’t ken
いいNiet minder, sou de draet aers ruwen,
いいDat Wambas, Broeck, en Hosen niet
いいWat meer dan Clompich uyt en siet.
いいGheen noot, de Mol die selt niet ooghen.
いいDaer crimpt de Deur weer binnewars
いいEn spuwt Stoepschyters, heer hoe bars
いいTuurt Grim, al was hy al bedroghen.
いいClomp wyckt wat aen d’een zy.
[fol. D1v]
いいKomen altsamen weder uyt Grims Huys.
Goosen. Och jae, gheen twijffel Heer, wy sellen wel het spoor
いいMis loopen.@Gr. Och! docht ick, docht ick dat Grietje ’t Oor
いいSoo jeucken sou, ’t can niet, neen ’t can in mijn niet comen.
Piet. Stae, al esien.@Gr. Ist Volck. @Piet. Ick mis, het sinnen Bomen.
いいStoepjes bin. Clo by Grim.
いいNou Heerschop Grim wy gaen.@Gr. Wat gaen? ick seghje loop.
いいIck sluyt mijn Deur en volgh.@Cl. Er Her hat goede hoop.
Grim. Wech Spoock, ick soeckje niet.@Cl. Ich sorch ter Her, so warlich
いいHet donckelt uber wech, soo is tyn gangh ghevaerlich.
Grim. Wie binje?@Cl. Doe bist Grim, on ich Hans Baurenbach,
いいDen Knokenholder.@Gr. Wech, ick schreumje.@Cl. Schrick, kyn dach,
いいKyn voorsegh, kyn ghezwets, mijn wijs-sagingh can helpen,
いいDoe soeckst Margreta.@Gr. Och Margrietje.@Cl. ’K sal dich helpen,
いいDar Her is met den Pol op Kollen, unjers Hoer
いいTer Dammosel Belot ryt voor ter Duyvels-moer
いいVoor Nacht-meer.@Gr. Dat heur schen.@Cl. Mijn cunst ter Hoer sal schennen,
いいIch had Visibel croet, eyn croet dat die ontkennen
いいOnd blinden doet, die ’t had, eyn croet daer doe Heer Grim
いいMit waren selft, alleyn eyn Nicker edder schim.
Grim. Heer dat mijn dienen sou onsienelijck te loopen,
いいWaer ist Visibel cruyt.@Cl. Wil stoe het?@Gr. Jae ’k wilt coopen.
Claes. Sie daer ter Her, man tast vry diep ter Buytel in,
いいPas slaffrement ick vloogh, wae is ter Her.@Gr. Ick bin
いいNoch in mijn Wambas, soo, soo moetmen Duyvel stricken.
Claes. Was is ter Her?@Gr. Ick zwygh, de spraeck sou mijn verclicken.
Claes. Her Grim, doe truyer man, der schilmen is in aus,
いいNoer bin ich kael, ach wo eyn Netleyn edder Laus,
いいIch ryt mich stucken, jae.@Gr. Holla, die Windt sou raken.
いいIck wijck wat achter aff.@Cl. Wat sal her Hans noer maken,
いいCom Duyvel helliff mich, soo verne helpen can,
いいDer Nicker brengh hem mit.@Gr. Maer Heer hoe dolt die man?
いいSijn Neus die wagghelt. Au, wat Duyvel is dat slingheren?
Claes. Ich vret mich selven op.@Gr. Ja loopt en kaut je vingeren.    Cl. bin.
いいNou trots ick op den dagh de ooghen vande Son,
いいEn al wat kijcken can, Heer dat ick nou slechs von
いいDe Dieven van Margriet, hoe wod ickse verclicken,
いいGort ’t Hooft is mijn schier los van ’t slaen, gheen noot, de sticken
いいDie lassen noch aen een. Nou vind ick ’t segghen waer,
いいDat ongheluck en luck staach drijven op den aer,
いいGheen ongheluck vrees ick, neen, daer op kies ick dit straetje,
いい’t Gheluckigh cluwen Kyns, moet volghen, ’k heb het draetje.
いいGrim binnen.
Continue
[
fol. D2r]

Derde Deel.

Margareta.

いい’S Linde Paetje
いいLijck een draetje
いいReghel-recht,
いいSonder schroom, of
いいSchrick van Boom, of
いいSchaeu-ghevecht,
いいIs ghemeten;
いいVoetjens weten
いいNaeu hoe gaeuw,
いい’K Scheen te zeylen:
いいJae te keylen
いいLijck een Kaeuw,
いいVluggher Voghel,
いいPijl noch Coghel,
いいSneller windt
いいDreeff ’t ghedreven
いいKinder-leven
いいVan het Kindt.
いいSoetste straeltjes,
いいParrel Craeltjes,
いいWeynigh bat,
いいTrouw ghetuyghen,
いいLaet my suyghen,
いいGunstigh nat.
いいAch! het rusten
いいDoet verlusten,
いいSiet den Daeu
いいBigghel-droppen,
いいRoose knoppen,
いいLuycken naeu,
いい’t Waghen-raetje
いいBreeckt het paetje
いいVande nacht,
いい’t Bruyn gheschimmer,
いいSpoock-ghetimmer,
いいWordt belacht,
いいWelich Nimphje
いいSomder rimphje,
いいDagh-Bodin,
いいRoot u Lipjes,
いいSonne-tipjes,
[fol. D2v]
いいJaeght de Min,
いいHemel gouwje?
いいWaerom souwje
いいNiet? ’t ghewolck
いいMorst u aensien,
いいLaet de Maen sien
いい’t Onder volck,
いいNachje, lachje,
いいWaerom wachje?
いいDwijnt, ick schrick,
いいAch! ick dwijn, van
いい’t Achter zijn, van
いいFrederick,
いいFrederickje,
いいIck verclickje,
いいCoomje niet,
いいAch! het wachten
いいDoet verachten,
いい’t Nachje vliet,
いいSou soo trouwe
いいMinnaer houwen
いいWoortjes, och!
いい’K Vrees, ick vreese,
いいNoyt op dese
いいOyt bedrogh,
いいEn, waer is hy?
いいSoet, daer is hy,
いいAch! ’t is schaeuw,
いいNeen, ’k hoor riss’len,
いいTreetjes wiss’len
いいVlugh en gaeu,
いいWat ’t zijn suchjes,
いいLommer luchjes,
いいRammel Loff,
いいTengher tackjes
いいSwackje smackjes
いいAn en off.
いいGroene vlockjes,
いいStoye jockjes?
いいNeen ick sie,
いい’K Sien hem jachten,
いい’K Sie vercrachten
いいVoet en Knie,
いいWeer an mis ick,
いいWaer op gis ick?
いいOp ghevlay,
[fol. D3r]
いいOp de lonckjes,
いいMinne-vonckjes,
いいOogh gheway,
いいOp de praetjes,
いいTol van straetjes,
いいSleep van voet,
いいOp het dienen,
いいStrijcke-bienen,
いいSleet van Hoet,
いいOp verheffingh,
いいOvertreffingh,
いいHemel gouw,
いいOp belovingh,
いいZiel-berovingh,
いいEeuwigh Trouw.
いいWaer vlie ick? voor den dach,
いいVoor spot, voor hoon, voor lach.
いいGheen Grimmer wil my houwen,
いいAch! Frederick, wat mach
いいU lusten schaemt van Vrouwen?
いいWaer vlie ick zwacke Maeght
いいOnsienich? ’t Lichaem draeght
いいGheen hart, de voetjes vreesen,
いいAch! Frederick, wat jaeght
いいMy kil, u ysich wesen?
いいO dolle domme ren
いいOp praetjes, daer de schen
いいEn schennis graeuwt de Telghen.
いいAch! Frederick, wat ken
いいU boesem looghen zwelghen?
いいEn lijckewel ghy traeght,
いいIck blijve suyver Maeght,
いいOnbochtigh tot de schandt-bouw,
いいDraeght Frederick, gaet draeght
いいU roem, ick kies de Landtbouw,
いいDe eerste wooningh die
いいIck door de Tackjes sie,
いいSoet-schuynigh sie ick driften,
いい’t Is wattet is, ick vlie
いいEn laet u loogh’nen siften.
いいMargrietje vlucht op ’t uytcomen vande Stoepjes, die alvooren eenigh gherammel maken, latende haer Neusdoeck vallen.
[fol. D3v]
いいCorporael, Piet Vaeck, van d’een zy, Goosen Geeuw en Crimp van d’ander zy uytcomende.
Corporael Gort Vaeck-oom reyckje, gins.@Piet. ’t Sin Tacken.@Corp. ’t Sinnen Piecken.
Piet. ’t Zijn Rijsen.@Corp. Neen beget, ’tzijn menschen by me siecken,
いいHet drijft ons.@Piet. Je lieght, ’t is schimmeren vande Maen,
いい’t Is schaeuw.@Corp. Alliens, ick rep, en reeme om te slaen.
いいStae.@Piet. Holla, dat staet my te segghen alst wil honden.
Corporael Roep jy dan.@Piet. Stae goeluy.@Goos. Al Vrient.@Piet. Wie binje?@Goos. Ronde.
Piet. Ras Crael neem jy het woort.@Corp. Segh, of ick schietje los?
Goosen. Een Koe, versinningh Heer, hoe hiet een Snyers Os?
Crimp. Een Pekel-Haringh.@Corp. Goet.@Piet. Wel Geeuw, is Grimmen Meysje
いいEvonden.@Goos. Wat, een Kous, dat jeuckerighe Vleysje
いいMach wentelen in’t saft van Hulst en Haghe-dooren,
いいDe Duyvel vintse.@Piet. Jae hy schortse op syn Hooren
いいEn cruytse Grimmer t’huys, het soecken ben ick moe.
Goosen. Com kreucken wy een poos de Knien.@Piet. Wel ick doe
いいDat doenlijck is.@Goos. Heer wat een teghen-loopingh
いいIs ons op gangh emoet, al wast een Nicker-stroopingh,
いいMijn Py is schier esenght van louter Hellebrant,
いいKijck.@Piet. Wat is dat?@Goos. ’t Is greep van claeu, mijn iene Want
いいDie het de schellem mee, hy mach hem selven beulen.
Piet. ’K Looff jou wat is ontmoet van ’t gonsen vande Meulen.
Goosen. Nou Vaeck-Oom scheert gheen luy van waerheyt, toch mijn mont
いいIs al te deughdelijck voor jock.@piet. Ick weet de gront
いいJou is al te wieck veur leughen an keradie.
Goosen. Wel jock ick ’t is niet schae, ick gun jou Tongh sleetgadie.
Piet. Wat seghje, liep de roock op stelten?@Goos. Wat ick sagh,
いいIck loof, en loven sel, Heer sal de jonghste dagh
いいOock braken sulken luy, soo ongheleckte Beeren,
いいSoo lompe ruwe maets, soo wens ick dat de veeren
いいDie jy Griets after ruym wel eertijdts hebt ontsloopt
いいMijn decken, dats alliens.@piet. Waer of de Duyvel loopt?
いいIck tartem, noch een reys, ick tartem.@Goos. Dats maer hoesten.
Piet. Ick bie hem scharp, hy byt, al sou mijn schouwer roesten.
いいPrutje een ghemaeckte Weerwolff, met Platje.
いいWaer blijfje wolckschauw, com schrick van banghe Geeuw,
いいCom Gryns, com Bulleback. Holla, ick tart gheen Leeuw,
いいO lieven Heer stae by, gort mannen gaeje loopen,
いいHeer ’t is soo niet emeent, Heer die soo lach ecroopen
いいIn ’t hol van Besjes schort, au au, o moort.@Prutje. Schud uyt.
Piet. De Broeck, ’t Wambas, neen, om Godts-wil laet de huyt.
いい    Prutje. Toont de Beurs. Loop daer de vrees je jaeght, en segh niet die je vraeght.
いいGort Platje of de Heer noch droegh dit ruyghe buyten
[fol. D4r]
いいSou hebben wel de claeuw meer sleet, van roof of ruyten?
Platje. Van Jaghen jae, maer niet van vanghen.@Prut. ’K Loof de ang
いいVan Duyvel soo niet schrickt in ’t Wambas lijck de drangh
いいVan dit verleghen Bont wel doet, hoe spillebiende
いいDe creupel Ruyter inde Koe-grip, ’k looff hy miende
いいDoe hy ontruymde ’t sop van ’t uytghekaeude Gras,
いいDat hy niet halff, maer heel mee een Bay-vangher was.
Platje. Wat dunckje Prut, in Stee is daer wel soo te grasen?
いいEn lijckewel ick hoor daer meer van Wolven rasen
いいAs hier, hoe comtet?@Prut. Hoor, de Wolven in Stee
いいDie loopen met de staert voor uyt, en maken twee
いいEn spoor voor tackigh volck, clip-looperen en schricken
いいAlleen d’onthielde die licht zijn in ’t overzwicken,
いいSy sinnen wel met ons in een ghelijck ghelooff
いいVan ’t Alghemeyne, maer wy leven byde Rooff,
いいWy tasten nae het Ghelt, en sy slechs nae het Beursje,
いいWy soecken ’t inde Broeck, en sy in ’t onder-Keursje.
Platje. Allons.@Prut. Alree, eer dagh het nachje dryven derff.
Platje. Eer Galligh hael het Kindt.@Prut. Dat is ons Vaders erff.        Binn.
いい_________________________________________________________
いいVierde Deel.
いいFrederick met een wandel-teentjen, jachtigh tredende.
いいHOe rolt begheerte oock de Waghen, als de Wielen
いいMet sorrigh zijn ghelaen, ick looff Mercuri hielen
いいNau gauwer lichten tree, las d’onder Vaer al drift,
いいAls ’tlooptuygh van dit Riff, de wech geen toon-geschrift
いいNoch voetdruck wiert ghegunt, al haddet gulde droppen
いいGhereghent, ’t mocht gheen stap noch enckel treetjes stoppen.
いいO schoone Margareet, of soeter morghen-root,
いいOf blyder ochtent-lach de Lent u Speelghenoot
いいOp ’t wentelen in Tapeet van onghewelckte cleuren,
いいGhehecht met Parel-snoer in liever May ghebeuren,
いいAls my in doncker stilt, o wel veraerde tijdt,
いいDaer ’t bruyne schrickt en trilt, my ’t duyster nu verblijdt.
いいO nacht, ghewenste nacht, uytwercker van mijn wenschen,
いいVloeyt Beeckje vloeyt, en straelt, en laet u dropje renschen
いいEn Wijnen voor mijn Vrouw, en Boomtjes vers ghehult
いいMet Loover-cransjes wieght, ay zwackt en ’t paetje vult
いいMet afgheschudde blos, dat voetjes niet en zwicken,
いいDat ’t leven van mijn ziel niet dijst, dat gheen verschricken
いいEn stuyt mijn Sonne-loop, ick creuck wat graesjes, en
いい
[fol. D4v]
いいVerschrickt, siende het gelaten geweer der Stoepjes.
いいVerbeyde, wat is dit? O Hemel waer ick ben,
いいDe Aerde keert haer om, de groente schijnt te bleecken,
いいDe Blommen luycken, ach! ach! Beesjes conje spreecken,
いいDach-weckertjes, fluyt op, waer schuylt mijn luyster-Blom?
いいSephirus sucht my toe, de Beemden blyven stom,
いいAch! ongheluckigh Mens, leen dagheraet u vleughelen,
いいLeen nacht-oogh u ghesicht, ay my! of ick con teughelen
いい’t Verbysterde ghemoet, de hollingh van ’t verstant
いいMijn sinnen twist, ach! ach! de toom is uyt de handt,
いいO banghe Phaeton, segh Beeckje soetste vlietje
いいWat Pluto ruckt mijn Blom? woe schaeckt mijn Margarietje?
いいAch! Aretusa segh, laet niet een droever carmer
いいBeseylen Lethis, weest, weest lijck ghy waert ontfarmer
いいVan meer dan Aerdt-ghewas,* toont my of cloef of clieff,
いいToont dese Ceres, ach! zijn Proserpinen Dieff,
いいOf is het u te veel, duyckt, laet u Beeckje spreecken,
いいLaet bobbelen een Bel, een Belletjen laet breecken,
いいOf is Ortigia alleen u spraeck ghewent,
いいAch! ’t is Alpheus niet die vleyt, ach! neen ick bent,
いいVindt ende neemt op den neusdoeck die Margareta in ’t vluchten ontvallen is.
いいStil, soet, ist niet een doeck, ay my! ick crijghe kennis,
いいMijn Thisbe, siet Piram, ay my! wat vreeder schennis,
いいStuyt hersseloose ren, bly-gheestighe Diaen,
いいWech Leyster, dieve-spoock, Star-doofster, soete Maen,
いいVerschoyster van het bruyn, ontdeckt my, ach! ontdeckt my,
いいOntdeckt my boeven-jaght, stil, stil, de nacht begheckt my,
いい’K Hoor lacchen, ’t is ghehuyl, waer schuylje soete Meyt?
いいIck sie, o al esien Margrietje, soet, wie vleyt
いいWie troetelt Minos Kindt? dael Croon, dael, dael, weer segh ick,
いいOrsiris wil het, jae hy wil het, neen, wat segh ick?
いいMijn Ariadne crult haer pruyckjen eerst, o Son
いいWat gaefje wel dat soo jou Cransje gouwen kon?
いいSiet, siet, ay siet hoe bloost, hoe schaemroot nou heur Kaeckje,
いいNeen Rosemontje, neen, ontworstelt niet, ick raeckje,
いいWat grijp ick? windt, ay my! Siringa wisselt niet,
いいAy wisselt gheen ghedaent ’t veranderen in Riet,
いいMy fluytjes maken sou, waer ben ick? holla Paertjes,
いいSpan uyt Margrietje, dorst-schep Necter Hemel-vaertjes,
いいHet lurcken vanden Dau de dart’le Flora past,
いいGheen Goden wens, o neen, gheen Pallas. Hoor hoe bast,
いいHoe buldert norsse Grim, hy gaept al wou hy byten.
いいClaes Clomp uyt.
Claes. Wel hey, wat wil de Man?@Fred. Com schellem ’k wilje smyten.
Claes. Siet toe, siet watje doet.@Fred. Blyf Margrietje blyf.
いい’t Is risselingh van het Loff.@Cl. Jock schelm ’t is mijn lyff.
Frederick. Jou Wijff?@Cl. Mijn Wambas Heer.@Fred. Dat jou de dolle Donder
いいVerplette, stae, stae, jae, jae, staet, lech, flocx lech onder.
[fol. E1r]
Claes. Ay Heerschop niet te mal, onnodich toch mijn vrient.
Frederick. Wat lusje slaghen?@Cl. Och, och, Heer ’t is onverdient.
Frederick. O moorder van mijn hart.@Cl. Seper, soo waer ick Clomp hiet.
Frederick. Wie sloopt mijn water-loop?@Cl. Och, Heer ick ben jou Pomp niet.
Frederick. Wie voert mijn zieltjen wech? smelt Berghen, smelt in traen,
いいEn huylt, huylt voor my, ach! mijn tongh maer sucht can slaen.
Claes. Gort lieven Heer stae by, Heer Freeck-Oom, gort ick kenje,
いいIck kenje by mijn keel, lock wordje.@Fred. Wie, wie benje?
Claes. Wel hey, jou Sarviteur, Heer Adrianen Knaep,
いいJou Mondt, jou groote Brieff, jou geeuwer, en jou gaep.
Frederick. Waer dwael, waer dwael ick heen?@Cl. Gheen noot, ick can de spraeck noch.
Frederick. O Margareta Lief.@Cl. Rust, seper jou quelt vack noch.
いいMargrietje het al langh de Drempel over-reen,
いいSe is of comt hier stracx.@Fred. Sy was hier, ach! wat reen?
いいWat sucht, ach! wat ghevlay, wat voorspraeck sal mijn schoonen
いいVan achteloosheydt, ach! ick hate het bywoonen
いいEn wesen vanden Mens, ick berghe mijn in ’t diep,
いいIn ’t doncker van ’t Gheberght.@Cl. Toch, datje weynigh sliep.
Frederick. Het schorre sy my groent, het dorre sy my jeuchdigh,
いいHet harde sy my saft.@Cl. Maer Freeck, hoe dus ondeughdigh?
Frederick. O Nicolaes mijn Vrient.@Cl. Dat bin ick.@Fred. Jae ghy zijt,
いいGhy zijt mijn tongh gheweest, in’t stommen vande tijdt,
いいMijn spraeck, wanneer het Oor te teeder was te hooren,
いいMijn blyde boo, ay my! leent droefheydt nu u Ooren.
いいRyst vochte dampen, ryst,
いいRyst, en met tranen spyst
いいDen dagh, of niet, verluchtse,
いいSackt liever, ’t licht my wyst
いいMargrietje, ach! waer vluchtse?
いいWaer vluchtse lieve Son?
いいIck vlay, of vlayen con
いいU murwen, wie ontvoert my
いいMargrietje? ach! de Son
いいLoopt schuyl, het bloedt ontroert my.
いいNeen, duyckelt niet in’t nat
いいAlsiender, sie ick wat?
いいOpsoecker, krijghe kennis,
いいOogh-maecker, ’k bid het bad
いいVan bloedt toch past by schennis.
いいToogh-paetjes, ’t spartel-spoor,
いいEn holte, droeff ghehoor
いいVan krytingh, laet weerclancken,
いいO diepte, diept my Oor
いいIck hoor Margrietje jancken,
いいIck hoorje soet Meyt,
[fol. E1v]
いいIck hoor, wie datje vleyt,
いいIck hoor, wat hoor ick?@Cl. Waeyen.
Frederick. Klieft Berghen, Aerdtrijck scheyt,
いいEn scheurt.@Cl. En lost joou Kaeyen.
Frederick. ay my!@Cl. Ick segh niet veul, maer Freeck-Oom by St.Velten
いいJou costelijck verstandt loopt lydigh nou op stelten.
Frederick. Wel schoone Margareet, ghy zijt, en waer ghy zijt,
いいGhy blijft en woont in my, en al hoe wel de tijdt
いいDe sleet van Rotsen sleept, en schaeft de Elementen,
いいEn roest de Donder, ’t sal, o neen, ten sal ontprenten
いいDe druckjes die het Hart van u begrepen hout.
Claes. Een cluft Heer Freeck.@Fred. Ay Knecht.@Cl. Ick heb Grim uyt ejouwt.
いいGrim uyt, al snuffelende, met sijn Visibel Brief inde handt.
いいKyck ginse comt hy, kyck, hy schijnt de wegh te kneen,
いいEn buylen.@Fred. Laet de Man.@Cl. Ick laet hem Angels treen.
Frederick. De vrede, outheyt craft.@Cl. Ick heb hem blint ehockt,
いいSiet ofje niet en sach.@Gr. Heer waer ’t gheluck my lockt,
いいIst Clomp? o jae hy ist, al ver ghenoegh lucht voetje,
いいVisibel heyligh cruyt, mijn ongheluck nou boetje,
いいEn allijckewel het Oor is noch niet nae ghenoegh,
いいIck ruck wat heynder.@Cl. Jae had ick hem, ’k zweer is sloegh
いいEn beuckte hem lijck Vis, lijck drooghde Cabbeljauwen,
いいLijck Hennip, jae alliens.@Gr. Heer waerme voor sulck grauwen.
いいGheen noot.@Fred. En doet niet Clomp, den goeden ouden Grim
いいIs menschelijck.@Gr. Jae beget.@Cl. Sijn grijsheydt grauwt.@Fred. Sy slim
いいBy u niet rechtelijck is.@Cl. ’t Is Schollen aert te scheven.
Frederick. En was hy Neutebooms soo mochje slaghen gheven
いいMet winningh.@Cl. Heer die gal lickt lijck een Water-stroom
いいDe oever van mijn Hart, ick wreeck en breeck de Boom
いいIn schyn oft Grimmer was, ick can aers niet bedaren.
Frederick. Ick gun den ouden vree.@Cl. Ick gun hem ’t Hellevaren.
Grim. Wat dunckje, dat hy wust dat Grim soo nae hem was.
Claes. Laet stuyten.@Gr. Ackrement, sulck clincken sou het glas
いいDoen scheuren.@Fred. Ach! Margareet wat baert u wegh-zijn wond’ren.
Grim. Schuyl wat onder ’t Loff, en hoor van verre dond’ren.
Claes. Wat dunckje het de Mol niet redelijckjes verclaert
いいSijn ooghen?@Fred. ’K wilde Clomp wy waren daer de Aerdt
いいHet suchten stilte gheeft, daer woelingh nummer sinnen
いいEn roeren, daer ’t ghehuyl ghevoet, en ’t hooploos minnen
いいGhehouden wordt in staet, daer Steesche pronck en pracht,
いいEn Hoofsche zwier, voor windt, voor ydel wordt gheacht.
Claes. Het Boeren wel niet past mijn Steemanschap.@Fred. U winckel
[fol. E2r]
いいHet Lant-tuygh raylt.@Cl. Nochtans ick Boertje trots een Kinckel
いいAst jou believen is.@Fred. Dees plaetse sy my trouw,
いいMijn clacht, mijn stamer-liedt, mijn daghelijckse rouw.
いいCom soecken wy het Landt, ons Meester wel sal tooghen.
Claes. Die werrick van mijn siet zweer ick het linckse oogen. Beyde binnen.
いいGrim comt uyt sijn hoeck.
Grim. Nou krijgh ick weer wat cleur, ick slacht een Herrist-dach,
いいEn aerd een droef ghedaent in een onwisse lach
いいIn Sonnen blinck, ick schyn te trotsen Winter buyen,
いいFlus Noorden ick te veel, nu dryff ick weer in ’t Zuyen.
いいNoch hoop ick dat mijn Oogh onsienelijcke sal
いいOntdecken ’t schuyl gheloop, in ruyght, in Bos, in Dal,
いいOf waer d’onhebbelijckheyt wegh hockelt mijn Margrietje,
いいO deuchdelijck Tover-cruyt, hoe craftelijck ontschietje
いいMijn uyt het doodlijck sien van Clomp, o Baselisch,
いいGhy raeckte inde blindt, maer raeck ick, ’k raeckje wisch,
いいLaet maer de grauwe tijdt gheleghentheydt verleenen,
いいGraeuw ick dan, ’k zweerje dat mijn woorden worden Steenen,
いい’K Sweer by ’t Visibel Cruyt.
いいBelot bekreten uyt, voor grim onverhoets te voet vallende.
Belot.        Och zweert niet soete Grim,
いいSiet hier u droefheyt selfs, u Maghet.@Gr. Duyvel, clim
いいEn ratel trappen op, spuwt Solpher Helse colck,
いいEn spoock.@Bel. O neen, neen Grim ick ben van ’t rechte volck.
Grim. Je bent een Nickers gryn, een Aconith ghelovert,
いいAy my! waer raeck ick nu, de Hoer heeft my onttovert,
いいDocht ick, wie Duyvel docht de Ooghen van een Snol
いいOntdecken sou,dat selfs noch Duyvelin noch Kol,
いいNoch kyckers vande lucht ontdee of sou ontdecken.
Belot.        ’K Verneder my.@Gr. Stae op.@Bel. Ick wil u schaduw lecken,
いいVergheeff het misverstant, verweckt gheen verder toorn,
いいGhebie, ick wentel my ghenaeckt in ’t Haghe Doorn,
いいIn Neetlen, heeft het Vlees te weligh uytghebraeckt,
いいWeest Dooff-pot Heer, en bust, daer vonck is in gheraeckt,
いいNou moye costelijckheydt, nou Ariaen ’k looff trouwschop,
いいHoor hoe ick huyl en steen, ist niet d’oprechte rouschop,
いいDe lipjes stoopen’t jae, nou soetheyt, siet hoe bidt
いいBelot, en vleyt voor u, die op haer Outaer sit.
Grim. Daer leyt de moghentheyt, de craft van ’t visibleeren,
いいMijn moet, waer vliegh ick nu, men kent my aen mijn veeren,
いいWech Ot, ick can jou niet begunstighen, mijn gunst
いいIs wech, en mijn ontvreemt, met ’t vreemden van mijn cunst.
いいEn lijckewel, ick deynck, had ick het niet estolen.
いいDen Knokenholder.@Bel. Jae, wilje ick tree op kolen
[fol. E2v]
いいMet bloote Schoenen Heer, of rolme op een Kar
いいOp Elsen over Dijck tot aen den avondt Star,
いいEn segh, en doe niet meer, ick leeff mijn leven qualijck.
Grim. Wech, wech, je bint te vuns, jou aesinght is t’ongalijck.
Belot.        Wel gaeje, ’k volgh en vlay soo langh u tongh niet spreeckt,
いいDe tranen meer als Mens ick harde steenen weeckt.
いいBeyde binnen.
いいMargareta in Herderinne ghewaet, voortstoeyende eenighe Lammeren, singhende of niet.
いいDWaelt Schaepjes, dwaelt,
いいAch! dwaelt, het Graesje schraelt,
いいEn ’t soetste groen
いいDat u sou voen
いいNaeu wil op-doen
いいOf darf de Lovers roeren niet,
いいVan vrees hier op gheen anghel schiet,
いいAch! dach,
いいWat mach
いいDe glim
いいU schim
いいDe strick
いいVan schrick ontdoen
いいVan dit ghewitte swart
いいVerrader van mijn hart,
いいAy my, ay soen.
いい    Krult traentjens krult,
いいKrult en de grebbels vult,
いいDie angh en schrick
いいDie ’t naer beschick
いいDie Frederick,
いいDie ’t welcken van u kaken blos
いいGherimpelt, heeft ghe-eghert tros,
いいAch! Ros,
いいAch! Bos
いいSucht, sucht
いいOp sucht,
いいDe sucht
[fol. E3r]
いいU sucht
いいMet dropjes toch
いいWeer sluyten sal tot groey,
いいMaer my, ach foey! ick foey
いいWeergalmt bedroch.
いい    Smelt, smelt op ’t Veldt,
いいVeldt dat gheen Claver quelt,
いいDaer ’t dorre dooff
いいGhegroeyde Looff
いいDaelt tot een rooff,
いいEn deck, en schuyl, van vinnigh vuyl,
いいVan gift, van Slangh ghehuyl.
いいIck swack,
いいIck sack,
いいIck lygh,
いいIck sygh,
いいAch! help,
いいIck stelp,
いいIck stort, ick gly,
いいDwaelt graeghe Beesjes dwaelt,
いいU Hoeder-Meysje daelt
いいTe graeff, ay my!
いいFrederick uyt, in Herders kledingh.
Frederick. Wat Nimphjen dryft te rugh
いいDoor ’t Bosje ach! te vlugh
いいMijn naeu ghehaelde juchtingh?
いいMijn naeu ghe-uyte snick,
いいMijn clacht, mijn stamer-hick,
いいMijn droeve ziel verluchtingh?
いいOf schuylt Salmacis hier
いいIn ’t deck van Eglentier,
いいEn wenst het dobbel wesen?
Margareta Wat montje sonder lach,
いいWat daghje sonder dagh,
いいWat nachje naer begresen,
いいWat Hemel sonder lucht,
いいWat Aerde sonder vrucht?
Frederick. Wat Lely neer gheboghen,
いいWat Roosje leyt en slenst,
[fol. E3v]
いいWat Hiacinthe wenst
いいDen Herrest hier?@Marg. Luyckt Ooghen,
いいAch! luyckt, en eeuwigh slaept,
いいDe doodt, verhonghert, gaept,
いいGun Frederick het zwerven,
いいEn loopen nae de schaeuw
いいVan looghen, ach! ick flaeuw,
いいIck sterref, con ick sterven.
Frederick. Ick lil en ben vol schreum,
いいEn styve en vercleum,
いいEn twijffel of ick wortel
いいEn schorsse tot een Eyck
いいOp ’t dreunigh Oor ghereyck,
いいHet hart my kneust te mortel.
Margareta Hoe! ben ick niet alleen?
Frederick. Ach! Nimphelyn, ach! neen.
Margareta Wegh Herder.@Fred. Gun my ’t drincken,
いいMijn smachtigh zieltje dorst.
Margareta Vertreck, u wesen morst.
Frederick. Het stromp’len hest aen ’t hincken,
いいKeur ick te mensich u,
いいLucht Meysje.@Marg. Wech, ick gruw.
Frederick. Ick eer u Aerdtsche Godtheydt,
いいIck kniel, en vley, en bid,
いいEn buyghe.@Marg. Wat is dit?
Frederick. Dienstbiedingh.@Marg. Malle sotheydt.
Frederick. Vlucht niet Margrietje.@Marg. Wat?
いいWat Mondt mijn name vat?
Frederick. De Mondt die bleeck van Lippen,
いいVan stamer-clachten is,
いいVan sucht, heb derenis
いいMe-vrouw, laet ’t wranghe slippen.
Margareta Ach! wat een blyde blick
いいVerschynt my Frederick,
いいIck werde opghetoghen,
いいMijn hartje hippelt, en
いいMijn zieltje lacht, ick ken
いいVan vreughd nau Kaeckjes drooghen.
Frederick. Ick spieghel lijck Narcis,
いいEn traen daer ’t tranen is
いいBeroeringh van ’t begrepen,
いいVan ’t wel ghevatte schoon,
いいMijn pronck.@Marg. Mijn Parel-Croon.
Frederick. Mijn Diamant gheslepen;
いいSpilt tengher tackjes Loff,
いいEn schut de bloeysem off.
[fol. E4r]
Margareta Jae dat het weeghje saft wordt,
いいEn kussent voor de seet
いいVan* u.@Fred. Van Margareet.
Margareta Goet ist.
いいHeer van Noort, Fredericx Vader, toeghemaeckt op syn Jagers. als vermoeyt uytcomende.
Heer v.N. Dat niet ghestraft wordt,
いいIck sie en werd’ niet sat,
いいAl ben ick afghemat
いいVan jaghen, ’t lieve-koosen
いいVan dese met een wenck
いいMijn rucken tot herdenck
いいEn doyingh van ’t vervroosen
いいVan kille Winters Min,
いいAy deughdelijck begin
いいVan aenlegh, siet sy beyde
いいVerschamen in versoeck,
いいEn elck is even cloeck
いいDe schandt in toon te leyden.
いいEenigh gherucht binnen van Iaghers.
Margareta Wat hoor ick Frederick?
Frederick. Verschietje?@Marg. Ach! ick schrick.
Frederick. ’t Zijn Jaghers.@Marg. Laet ons vluchten.
Heer v.N. Blyf Harder-Knaepjes blyff.
Frederick. ’t Is Vader.@Marg. Ach! het lyff
いいMy revelt.@Heer v.N. Niet te duchten.
いいMijn Heer, terwyl de Lent
いいNoch groeyt en groent, en sent
いいVerjonghingh in ’t veroude,
いいSoo schrift gheen weligh loff
いいTe botten, oock wel off
いいDe May coelt al wat koude.
いいWy nemen ’t weertje waer.
Heer v.N. O wel gheluckigh paer,
いいVernoeght, wat soudt ghy wenschen
いいIn ’t leven anders.@Fred. Heer,
いいU jae op ons begheer,
いいOns Echt-staeff.@Heer v.N. Vrome menschen,
いいEn sluyten redens loop,
いいU trouw-ghevlochten knoop
いいIck nummer wens t’ontvlechten,
いいDat Gode zy u vrint.
Frederick. En Vader van u Kint,
いいEen Knecht van uwe Knechten.
いいFrederick schut sijn Harders ghewaet uyt, ende laet hem kennen aen sijn Vader.
[fol. E4v]
Heer v.N. Wel Frederick is dit ’t vervolghen vande reden,
いいTe treden Venus nae in losse dartelheden?
いいIs dit opweghingh of voorloopingh vande weet
いいVan letterleyinghe, segh? wat seghje?@Fred. Niet een beet.
Heer v.N. Is dit de winningh die ghy jonghst my wildet tooghen,
いいIn rade lossingh? foey! wech segh ick uyt mijn ooghen.
いいIs dit de Kinder vrees, de Vaderlijcke schandt?
Frederick. Ick ken, onwetentheydt. loshoofde, onverstandt
いいDen Jonghelingh beheert, o Vader, maer in desen
いいHeeft rijpe kennis my in ’t keuren onderwesen.
いいWat is ick bidde segh de woelingh vande Mensch?
Heer v.N. U doen is volheydt.@Fred. ’t Is betrachtingh vande wensch
いいVan ’t ghene wenslijck is, noch uyt gheleerder wijsheydt,
いいNoch opghehoopt verstandt, noch overleefde grijsheydt,
いいNoch alles wat het breyn te vatten wordt gheduyt,
いいHeeft meer begrepen oyt als ick mijn waerde Bruyt,
いいMijn laeste overgangh, mijn hoogher School berenningh,
いいMijn diepste leeringh, ach! in een mijn eyghen kenningh.
いいEn wat ick heb ghedaen, o Vader, ’t is met wil,
いいMet toeslagh van gheluck van u, gheen weder-wil
いいVercrachte Manne-trouw.@Heer v.N. Schort segh ick, schort u vleyen,
いいHeeft Gode u ghevoeght, gheen Mensch en sal u scheyen.
いいGrim van verre aerselende.
Frederick. Com vry, com naeder @Grim. @Grim. Ick sie.@Fred. Wat siet ghy?@Grim. Kennis.
Frederick. En ist Margrietje niet?@Grim. ’t Is haer of haer lijckenis,
いいO Herder Jonghelingh, of hier een Herder Knaepje
いいMijn wegh ghedwaelde, ach! mijn toe vertroude Schaepje,
いいMijn sooghelingh, mijn Lam, mijn eenigh, ach! mijn al,
いいHeen dreeff.@Marg. Hoe mijn Vader.@Grim. Tranen dal
いいMy Hemels zy, ay my! ay Margareet.@Marg. Hier ben ick.
Grim. Hier ben ick.@Marg. Adriaen.@Grim. U ken ick.
Heer v.N. De vensters zijn ghedickt van traen.@Grim. Geen noot, mijn Fock
いいWel tooghen sal of ’t praet, of waerheydt is, of jock.
Frederick. Wat siet de blinde?@Grim. Niet.@Heer v.N. Wat seghje sieje?@Grim. Menschen.
Margareta en meer.@Grim. Mijn Margareet, mijn soet, mijn goet, mijn wenschen,
いいMijn t’eynde loops, mijn rust, mijn Schaepje dat ick soeck,
いいDruypt Hemel Honingh nou, en reghent Suycker-koeck,
いいEn al wat soetheydt het, mijn soetheydt is ontloocken,
いいMijn aesem is ghestickt, en suyt met soet ghebroocken.
Margareta Soo oock mijn Water-wolck van ’t hoogh Altemarijn,
いいHet deck van ’s levens tent.@Fred. Waer straelt mijn Sonneschijn?
Margareta Mijn Heer het Maeghden hert ryst, en met een Cawoerde
[fol. F1r]
いいDaelt van een Piere tree, en dort.@Grim. Wie voerde
いいOf bracht de schoonheyt hier?@Marg. Begeerte.@Grim. Wel eseyt,
いいTot speulevaringh.@Marg. Tot Echt-eenigh, wullupsheydt,
いいGheen Meysje heeft ghehart gheloof noch Maeghder zwackheyt,
いいNoch Knechten kracht in’t minst ghebrocht heeft redens traegheyt.
Frederick. Wat dat ghedaen is Heer, is dobbel eerst bedocht.
Margareta Dees heeft in my syn rust, en ick in hem ghesocht,
いいDees hout mijn levens draet.@Grim. Wat hoefje dan te loopen,
いいBin jy ebonde kynt, ick wilje niet ontknoopen.
いいNeen, ’k wensje luck voor druck, en dat hier sonder tal
いいEen tonne vol van Splint die t’onsent staen op stal,
いいEn dat jou Vaertjes goet mach duyren lijck de Climmer
いいEn Eylof, die in vorst verliest zijn groente nimmer.
いいBelot voorloopende, wort van Clomp vervolght.
Belot.        Och! waertme, waertme Heer.@Cl. En houtme niet, gans wonde.
Grim. Wat ist Belot.@Bel. Och Grim, de Duyvel doet de ronde.
Claes. Jou afghereden Tel.@Bel. En lost niet, voor hy lost
いいDe Nicker, ackrement.@Cl. Hoer, ’k vloeckje, waerje cost
いいIck lietje vretten.@Grim. Claes, heb jy je hiel vergheten,
いいOf schorter wat?@Bel. Och hout, hout Clomp hy is beseten,
いいHy schuymt, wie can S. Jan? wie leest hem wat in ’t Oor?
Claes. Ick bidje Freeck laet los.@Bel. Hoe vlayt de Nicker, hoor?
いいHy weet hy ritsen moet.@Cl. Nou Varcken laetje boenen.
Belot.        Och Clomp ick gheefje blaes, je hoeftme niet te soenen,
いいO moort, hy kraftme, moort, o suyverheydt sta by.
Grim. Claes, wat is dit? rijs op, de Son haer blinckt te bly
いいVoor water-ooghen, ras, jou Steemanschop laet Hoven,
いいSchep uyt.@Cl. O Hoer, per fors.@Bel. Wat soo, soo dryff ick boven,
いいVoor dit, voor dat, voor lest.@Cl. O Juffrou Ot ghenae.
Belot.        Ghenae, jou schellem zwygh, voor sus, voor soo.@Cl. Och slae.
Belot.        Dat doen ick.@Cl. Slaet gheen Man, of wilje nimmer Vrouwen.
Belot.        Man ick Meester-Knecht, en leer jou Ledder touwen.
Grim. Ot jeuckt jou ’t kneuckel-vleys.@Fred. Ick lachme selve slap.
Belot.        ’k Sweer, en ick laetje.@Cl. ’k Sweer.@Bel. Sweer by me Ridderschap,
いいBy Mayde pit, by murch en kraft van Vryster schoncken,
いいEn loofme trou.@Gr. Goet ist.@Cl. ’k Sweer by de zwarte voncken
いいVan jou ghedoofde kool.@Bel. Jou schellem.@Cl. ’k Roep ghewelt.
Belot.        Kockerlockoe koe, Ots Hen is Haen in ’t Veldt.
Claes. Gort, noch prijs ick de Beun, daer con ick sien en hooren,
いいDe Nicker deckt Belot ick souwer onder smooren,
いいMijn aem is schier ontlucht van puff, en ’t Wambes doff,
いいEn dooff, en voos.@Grim. Waer van?@Cl. Van Ottemoeren snoff.
Belot.        Welcom Sustertje-lief met jou ghevonde breurtje.*
Margar. Met jou gewenste Claes.@Fred. Ist hier?@Bel. Wat sou het schreurtje
いいRock nayen, of hy wel weet handelingh van Naelt.
[fol. F1v]
Grim. Tree toe, se wilje.@Cl. Och! hoe blixem-valligh straelt
いいMijn staert-star Appelmont, is soenen niet nootsaecklijck,
いいIck liefje Vrysterschap.@Bel. Wech seg ick.@Cl. Nou weest raecklijck,
いいIck weet ick heb emist, ick niet, maer ’t Mol-ghesicht
いいDat ick gheen kennis droegh van ’t teyseterende licht
いいDat jou te snel ontschiet uyt mormer gitte ballen,
いいSoo kraftigh, dat een Mens, ’k laet staen een Clomp sou vallen.
Belot.        Mijn lust jou niet.@Grim. Belot, daynckt eerje hem versmyt,
いいHet is een Cavellier.@Bel. Jae een die onder ryt.
Claes. Ot, eens en andermael, mijn lust niet langh te vryen,
いいSegh, wilje?@Bel. Ja segh ick.@Grim. Wat soo, die woortjens vlyen
いいEn passen.@Bel. Neen beghet mijn trouw hoeft gien verff,
いいSe roost noch.@Marg. Isser schaemt?@Bel. ’t Leyt op mijn Besjes erf.
Grim. Wat soo, een reys esoent.@Cl. Heer Freeck op een ghesontheyt,
いいDe Roemer staet an jou.@Heer v.N. So Zeeuwen houwje rontheyt,
Grim. Com tyen wy nae honck, en Bruyloften in Stee.
いいEen Iagher met noch eenighe Iaghers met Honden ende eenigh ghecoppelt Wilt.
Heer v.N. Wat vangh?@Iager. Een hoopen Wilt.@Heer v.N. Mijn vrienden alle mee,
いいZijn ’t Haesen?@Iag. Siet, ay siet hoe zwaer de copp’len hanghen,
いいDe Harten zijn ghemist.@Heer v.N. Ick hebse hier ghevanghen,
いいMijn uytvercoren com, ons Hoeff een blyde Dis
いいSal decken voor het paer dat noch te paeren is.
FINIS.


t’Amsterdam,
_____________

Ghedruckt by Iacob Thomasz Sergeant, woonende inde Thuyn-straet in S. Joris. ANNO 1634.

[fol. F2r-F2v: blanco]

Continue

Tekstkritiek:

fol. A2v exsters moeilijk leesbaar; er staat wsch. ersters
fol. A3r ’k vrees moeilijk leesbaar
vs. 132 exsters moeilijk leesbaar; er staat wsch. ersters
vs. 163 ’k vrees moeilijk leesbaar
vs. 270 zwarte er staat: zwatre
ibid. Guilielmet wordt niet genoemd in de lijst van personen op fol.*2v.
fol. B1v afdreef; er staat: asdreef;
ibid. eer er staat: een
fol. C3v SANG-VAERS. er staat: SAMG-VAERS.
fol. C4r Clomp er staat:Clemp
fol. D1r aensight er staat: aensinght
fol. D4v Aerdt-ghewas, er staat: Aerdtgh was
fol. E4r Van er staat: Vau
fol. F1r breurtje. er staat: beurtje.