Continue

URSICULA

EMBLEMATAGEDICHTENTONEELPAMFLETTEN& ANDERE BOEKEN
 

Stichting A D & L en Ceneton presenteren met medewerking van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en de Bibliotheca Thysiana te Leiden een reeks digitale facsimile’s van bekende en onbekende teksten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Digitalisering: Paul Dijstelberge
Webversie: Ton HarmsenEmblemata

 1. Eduard de Dene, Fabulen der dieren (1567)
 2. Peeter Heyns, Esbatiment des animaux (1587)
 3. Parvus mundus, Franse versie (1589)
 4. Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor (1601)
 5. Parvus mundus, Nederlandse versie (1608)
 6. P.C. Hooft, Emblemata amatoria (1611)
 7. Joost van den Vondel, Gulden winckel (1613)
 8. Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata (1616)
 9. Cornelis Gysbertsz Plempius, Emblemata (1616)
 10. Parvus mundus, Latijnse versie (1618)
 11. Otto Vaenius, Emblemata amatoria (1618)
 12. Venus Batava (1618)
 13. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Thronus Cupidinis (1620)
 14. Jacob Cats, Tooneel van de mannelicke achtbaerheid (1622)
 15. Adriaen vande Venne, Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633)
 16. François van Hoogstraten, Het voorhof der ziele (1668)
 17. Jan Luyken, Duitse lier (1671)Gedichten

 1. Eduard de Dene, Fabulen der dieren (1567)
 2. Peeter Heyns, Esbatiment des animaux (1587)
 3. Parvus mundus, Franse versie (1589)
 4. Nassous Bedrijf (1600)
 5. Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor (1601)
 6. Nieu amoureus liedt-boeck [Princesse Liet-boec] (1605)
 7. Daniel Heinsius, Epithalamium voor Grotius (1608)
 8. Parvus mundus, Nederlandse versie (1608)
 9. P.C. Hooft, Emblemata amatoria (1611)
 10. Roemer Visscher, Lof van de mutse en Genoeckelicke boerten (1612)
 11. Philibert van Borssele, Binckhorst (1613)
 12. Joost van den Vondel, Gulden winckel (1613)
 13. Philibert van Borssele, Strande (1614)
 14. Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata (1616)
 15. Cornelis Gysbertsz Plempius, Amsterodamum (1616)
 16. Cornelis Gysbertsz Plempius, Emblemata (1616)
 17. P.C. Hooft, Brief van Menelaus aan Helena (herdruk 1617)
 18. P.C. Hooft, Lijkklaght over Pieter Dircxz. Hasselaer (1617)
 19. Anna Roemers, Epithalamium voor Daniel Heinsius en Ermgaert Rutgers (1617)
 20. Cornelis Gysbertsz Plempius, Musius (1618)
 21. Parvus mundus, Latijnse versie (1618)
 22. Otto Vaenius, Emblemata amatoria (1618)
 23. Venus Batava (1618)
 24. Constantijn Huygens, Bedenckinghen over de Thien Geboden (1619)
 25. Constantijn Huygens, Verclaringh van de XII artijckelen des geloofs (1619)
 26. Theodoor Rodenburgh, Bruylofts eer-gaef (1619)
 27. Theodoor Rodenburgh, Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619)
 28. Gerbrand Adriaensz Bredero, Lof-dicht van Ryckdom en Armoede (1620)
 29. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Thronus Cupidinis (1620)
 30. Petrus Hondius, Moufeschans (1621)
 31. Constantijn Huygens, Batava Tempe (1621)
 32. Gerbrand Adriaensz Bredero, Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck:
      * Boertigh liedt-boeck
      * Groote bron der minnen
      * Aandachtigh liedt-boeck
 33. Constantijn Huygens, Costelick mal (1622)
 34. Jacob Cats, Tooneel van de mannelicke achtbaerheid (1622)
 35. Jacob Westerbaen, ’t Nood-saeckelick mal (1624)
 36. Barlaeus, Sylvae Ducis Obsidio (1629)
 37. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. Thysiana)
 38. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. KBH)
 39. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Breughel 1629)
 40. Adriaen vande Venne, Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633)
 41. Barlaeus, Venus Cimbrica (1634)
 42. Theodoor Rodenburgh, De geboorte Christi (1639)
 43. Reyer Anslo, Bruylofts eer-gaef voor Hennebo (1641)
 44. Vondel, Brieven der Heilige Maeghden (1642)
 45. Reyer Anslo, Zang ter bruyloft van François van Schagen (1644)
 46. Isaac Burghoorn, Klucht-hoofdige snorre-pijpen (1644)
 47. Joost van den Vondel, Altaergeheimenissen (1645)
 48. Joost van den Vondel, De getemde Mars en Vredezang (1648)
 49. Jacob Westerbaen, Kracht des geloofs (1647)
 50. Reyer Anslo, Zweetsche Pallas (1649)
 51. Matthijs van de Merwede, Roomse min-triomfen (1651)
 52. Constantijn Huygens, Hofwyck (1653)
 53. Maria-Margareta van Akerlaecken, Cleefschen Pegasus (1654)
 54. Jacob Westerbaen, Ockenburgh (1654)
 55. Six van Chandelier, Poëzy (1657)
 56. Korswijlige klucht, van de blauwe-scheen (ca. 1660)
 57. Jacob Westerbaen, Avondschool (1666)
 58. Verzamelde gedichten van Lodewijk Meyer (1651-1673)
 59. Mattheus Abrugge, Mengel-moes van gedichten en minne-wysen (1669)
 60. Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
 61. Jan Luyken, Duitse lier (1671)
 62. Joan van Broekhuizen en Joan Pluimer, Gedichten (1677)
 63. Cornelis Sweerts, Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 64. Janus Dousa Filius, Poemata (1704)
 65. Apollo’s Nieuwe-jaars-gift (1745)
 66. Beronicius, Poemata / Gedichten (1766)
 67. Huisinga Bakker, Amsterdam (1782)
 68. Joannes Nomsz, Vaderlandsche brieven (1785)Toneel [meer bij Ceneton]

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 5. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 6. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 7. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 8. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 9. Andrisca (1553) door Georgius Macropedius (herdruk 1553) facsimile
 10. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 11. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 13. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 14. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 15. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 16. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 17. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 18. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 19. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 20. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 21. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 22. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 23. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 24. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 25. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 26. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 27. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 28. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 29. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 30. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 31. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 32. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 33. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 34. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 35. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 36. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 37. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 38. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 39. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 40. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 41. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 42. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 43. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 44. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 45. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 46. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 47. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 48. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 49. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 50. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 52. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 53. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 54. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 55. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 56. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 57. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 58. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 59. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 60. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 61. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 62. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 63. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 64. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 65. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 66. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 67. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 68. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 69. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 70. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 71. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 72. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 73. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 74. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 75. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 76. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 77. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 78. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 79. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 80. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 81. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 82. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 83. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 84. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 85. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 86. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 87. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 88. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 89. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 90. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 91. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 92. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 93. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliaum van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 94. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 95. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 96. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 97. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 98. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 99. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 100. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 101. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 102. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 103. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 104. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 105. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 106. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 107. Salomon (1628) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 108. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 109. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 110. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 111. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 112. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 113. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 114. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 115. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 116. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 117. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 118. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 119. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 120. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 121. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 122. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 123. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 124. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 125. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 126. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 127. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 128. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 129. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1643) facsimile
 130. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 131. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 132. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 133. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 134. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 135. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 136. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 137. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 138. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 139. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 140. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 141. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse facsimile
 142. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 143. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 144. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 145. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 146. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 147. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 148. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 149. Herdersche Ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 150. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 151. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 152. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 153. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 154. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 155. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 156. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 157. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliaum van Nieuwelandt facsimile
 158. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 159. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 160. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 161. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 162. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 163. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 164. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 165. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 166. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 167. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 168. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 169. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 170. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 171. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) facsimile
 172. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 173. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 174. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 175. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 176. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 177. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 178. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 179. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 180. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 181. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 182. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 183. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 184. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 185. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 186. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 187. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 188. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 189. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 190. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 191. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 192. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 193. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 194. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 195. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 196. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 197. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 198. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 199. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 200. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 201. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 202. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 203. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 204. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 205. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 206. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 207. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 208. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 209. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 210. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 211. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 212. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 213. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 214. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 215. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 216. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 217. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 218. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 219. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 220. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 221. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 222. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 223. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 224. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 225. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 226. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 227. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 228. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 229. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 230. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 231. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 232. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 233. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 234. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 235. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 236. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 237. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 238. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 239. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 240. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 241. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 242. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 243. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 244. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 245. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 246. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 247. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 248. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 249. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 250. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 251. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 252. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 253. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 254. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 255. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 256. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 257. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 258. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 259. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 260. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 261. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 262. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 263. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 264. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 265. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 266. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 267. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 268. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 269. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 270. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 271. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 272. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 273. Klucht van de koeck-vreyer (1659) facsimile
 274. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 275. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 276. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 277. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 278. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 279. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 280. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 281. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 282. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 283. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 284. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 285. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 286. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 287. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 288. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 289. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 290. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 291. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 292. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 293. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 294. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 295. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 296. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 297. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 298. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 299. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 300. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 301. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 302. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 303. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 304. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 305. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 306. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 307. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 308. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) facsimile
 309. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 310. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 311. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 312. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 313. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 314. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 315. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 316. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 317. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 318. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 319. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 320. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 321. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 322. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 323. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 324. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 325. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 326. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 327. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 328. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 329. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 330. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 331. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 332. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 333. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 334. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 335. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 336. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 337. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 338. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 339. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 340. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 341. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 342. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 343. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 344. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 345. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 346. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 347. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 348. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 349. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 350. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 351. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 352. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 353. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 354. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 355. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 356. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 357. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 358. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 359. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 360. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 361. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 362. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 363. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 364. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 365. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 366. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 367. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 368. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 369. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 370. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 371. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 372. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 373. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 374. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie;facsimile
 375. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 376. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 377. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 378. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 379. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 380. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) facsimile idem (herdruk 1723) teksteditie
 381. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 382. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 383. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 384. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen facsimile
 385. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 386. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 387. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 388. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 389. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 390. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 391. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 392. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 393. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 394. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 395. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 396. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 397. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 398. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 399. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 400. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 401. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 402. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 403. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 404. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 405. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 406. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 407. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 408. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 409. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 410. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 411. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 412. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 413. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 414. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 415. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 416. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 417. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 418. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 419. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 420. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 421. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 422. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 423. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 424. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 425. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 426. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 427. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 428. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 429. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 430. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 431. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 432. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 433. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 434. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 435. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 436. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 437. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 438. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 439. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 440. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 441. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 442. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 443. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 444. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 445. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 446. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 447. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 448. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 449. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 450. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 451. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 452. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 453. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 454. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 455. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 456. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 457. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 458. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 459. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 460. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 461. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 462. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 463. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 464. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 465. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 466. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 467. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 468. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 469. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 470. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 471. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 472. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 473. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 474. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 475. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 476. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 477. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 478. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 479. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 480. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 481. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 482. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 483. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 484. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 485. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 486. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 487. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 488. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 489. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 490. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 491. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 492. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 493. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 494. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 495. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 496. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 497. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 498. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 499. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 500. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 501. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 502. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 503. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 504. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 505. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 506. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 507. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 508. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 509. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 510. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 511. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 512. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 513. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 514. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 515. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 516. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 517. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 518. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 519. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 520. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps facsimile
 521. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 522. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 523. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 524. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 525. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 526. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 527. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 528. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 529. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 530. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 531. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 532. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 533. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 534. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 535. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 536. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 537. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 538. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 539. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 540. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 541. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 542. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 543. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 544. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 545. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 546. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 547. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 548. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 549. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 550. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 551. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 552. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 553. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 554. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 555. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 556. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 557. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 558. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 559. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 560. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 561. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 562. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 563. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 564. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 565. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 566. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 567. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 568. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 569. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 570. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 571. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 572. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 573. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 574. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 575. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 576. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 577. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 578. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 579. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 580. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 581. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 582. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 583. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 584. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 585. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 586. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 587. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 588. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 589. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 590. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 591. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 592. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 593. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 594. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 595. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 596. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 597. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 598. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 599. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 600. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 601. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 602. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 603. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 604. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 605. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 606. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 607. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 608. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 609. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 610. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 611. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 612. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 613. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 614. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 615. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 616. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 617. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 618. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 619. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 620. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 621. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 622. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 623. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 624. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 625. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 626. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 627. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 628. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 629. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 630. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 631. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 632. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 633. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 634. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 635. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 636. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 637. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 638. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 639. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 640. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 641. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 642. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 643. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 644. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 645. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 646. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 647. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 648. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 649. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 650. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 651. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 652. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 653. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 654. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 655. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 656. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 657. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 658. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 659. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 660. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 661. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 662. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 663. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 664. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 665. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 666. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 667. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 668. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 669. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 670. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 671. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 672. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 673. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 674. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 675. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 676. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 677. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 678. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 679. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 680. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 681. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 682. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 683. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 684. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 685. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 686. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 687. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 688. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 689. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 690. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 691. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 692. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 693. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 694. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 695. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 696. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 697. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 698. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 699. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 700. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 701. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 702. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 703. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 704. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 705. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 706. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 707. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 708. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 709. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 710. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 711. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 712. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 713. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 714. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 715. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 716. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 717. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 718. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 719. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 720. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 721. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 722. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 723. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 724. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 725. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 726. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 727. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 728. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 729. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 730. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 731. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 732. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 733. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 734. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 735. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 736. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 737. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 738. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 739. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 740. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 741. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 742. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 743. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 744. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 745. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 746. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 747. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 748. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 749. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 750. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 751. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 752. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 753. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 754. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 755. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 756. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 757. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 758. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 759. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 760. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 761. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 762. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 763. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 764. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 765. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 766. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 767. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 768. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 769. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 770. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 771. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 772. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 773. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 774. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 775. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 776. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 777. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 778. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 779. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 780. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 781. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 782. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 783. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 784. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 785. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 786. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 787. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 788. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 789. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 790. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 791. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 792. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 793. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 794. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 795. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 796. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 797. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 798. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 799. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 800. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 801. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 802. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 803. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 804. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 805. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 806. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 807. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 808. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 809. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 810. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 811. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 812. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 813. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 814. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 815. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 816. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 817. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 818. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 819. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 820. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 821. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 822. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 823. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 824. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 825. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 826. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 827. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 828. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 829. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 830. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 831. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 832. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 833. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 834. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie; facsimile
 835. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 836. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 837. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 838. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 839. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 840. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 841. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 842. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 843. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 844. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 845. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) facsimile
 846. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 847. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 848. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 849. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 850. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 851. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 852. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 853. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 854. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 855. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 856. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 857. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 858. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimilePamfletten

 1. Requeste van Brederode tegen de Inquisitie (1566)
 2. Placcaet tegen de plundering der Kerken (1566)
 3. Willem van Oranje, Ordonnantie voor het oproer in Utrecht (1566)
 4. Drije lamentatien oft beclaginghen. Inhoudende dmisbruyck ende onverstandt die teghen gods woordt, nu van vele geuseert wordden (1567)
 5. Filips II, Ordonnantie voor Antwerpen (1567)
 6. Filips II, Ordonnantie op de pacificatie (1567)
 7. Filips II, Ordinantie over het huysraet (1567)
 8. Filips II, Ordonnantie van den ommeganck (1567)
 9. Filips II, Ordonnantie tegen buitenlandse krijgsdienst (1567)
 10. Raedt van State, Justificatie (1567)
 11. Artikelen van de Inquisitie (1568)
 12. Willem de Zwijger, Verklaring tegen Alva (1568)
 13. Todtschlacht, Duc von Alben (1568)
 14. Filips II, Ordonnantie over de honderste penning (1569)
 15. Filips II, Verbod op studie in het buitenland (1569)
 16. Filips II, Brieven van gratie en pardoen (1570)
 17. Filips II, Ordonnantie over drukkers, boekverkopers en schoolmeesters (1570)
 18. Filips II, Placcaten van Steenwijk (1570)
 19. Fruytiers, Watersnood (1571)
 20. Gedicht aan de beminde lezer (1572)
 21. Het verraedt in Engeland (1572)
 22. Antwoord aan Alva (1573)
 23. Pamflet over het Beleg van Leiden (1574)
 24. Filips II, Ordinantie tegen de rebellen van Aalst (1576)
 25. Filips II, Placcaat tegen de rebellen(1582)
 26. De kwetsuur van Willem de Zwijger (1582)
 27. Remonstrantie en epitaphium voor Willem de Zwijger (1584)
 28. Michel de Renichon, Bekentenis (1594)
 29. Lipsius over oorlog, vrede en bestand (1598)
 30. Executie van Robert, Grave van Essex (1601)
 31. Viverius, Eene elegia over den doodt van Ioannes Heurnius (1601)
 32. Beklach op de belegeringhe der stadt Oostende (1602)
 33. Balade tegen de domp-hoorn (1603)
 34. Nieuw-jaers-dicht (1604)
 35. Congratulatie voor Maurits (1605)
 36. Copye vande namen der coninclicke, ende andere potentaten, ghesanten, van weghen de Staten Generael versocht, omme mede te staen over de vredehandelinghe (1608)
 37. Boeren-litanie (1608)
 38. Buyrpraetjen op den brief van agent Aerssens (1608)
 39. De Nederlandtschen Bye-corf, waer inne ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte vrede (1608)
 40. Disputatie van Yemand en Niemand (1610)
 41. Gesprek over de predestinatie (1611)
 42. Belijdenisse, sententie, ende namen der zee-roovers die soo tot Rotterdam als t’ Amsterdam met der koorde gheexecuteert zijn, daer capiteyn van was Hugo Clerck gentelman van Suydampton (1615)
 43. Pater Arents Lof (1615)
 44. Consideratien op een Vredesgesang (1615)
 45. Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 46. Uytenbogaert, Ontschuldiging (1616)
 47. Reinier Telle, Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 48. Tafereel Gereformeerden en Contra-remonstranten (1616) en herdruk 1618
 49. Johannes Uytenbogaert, On-deckinghe van verscheyden on-waerheyden begaen de Tafel, begrijpende t’verschil tusschen de leere des Goddelijcken woorts ende der Remonstranten (1616)
 50. Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen (1617)
 51. Henricus Slatius, Bewijs schuer-predikanten (1617)
 52. Reinier Telle, Der Contraremonstranten Kerf-stock (1617); andere druk en nog een andere druk
 53. Reinier Telle, Gal-braecke, purgatie door Barlaeus voor Vincent van Drielenburg (1617)
 54. Reinier Telle, Tweede vrede-sang (1617)
 55. Een cleyn vensterken, daer door ghekeecken wert waer de groote meesters die oude geuskens meenden te brengen (1618)
 56. Monickendammer discours (1618)
 57. Opening van zaken in de Remonstrantie van Oldenbarnevelt (1618)
 58. Hugo de Groot, T’samensprake over den doop (1619)
 59. Henricus Slatius, Den gepredestineerde dief (1619)
 60. Reinier Telle, Retortie (1619)
 61. Johannes uyt den Bogaert, Tweede schriftelijcke verantwoordinghe (1619)
 62. Johannes uyt den Bogaert e.a., Brief over de Confessie van de Remonstranten (1620)
 63. De Calvijnschen uytroeper over de Predestinatie (1621)
 64. Beschrijvinghe van het belegheren van Berghen op Zoom (1622)
 65. Optocht der Princen, alles voorseyt inden Italiaenschen Waersegger (1622)
 66. Brief over de Vereenigde Oostindische Compagnie (1622)
 67. Placcaet tegens de conspirateurs (1623)
 68. Het Haeghsche discours belanghende de grooter verradery (1623)
 69. Spaensche ende Jesuijtsche practijcken, ofte Arminaensche brandende liefde (1623)
 70. Spieghel van der Calvinisten Tyrannie ghepleecht in Oost-Vrieslandt, onder het beleyt van den Grave van Mansfelt (1623)
 71. Het vierdaeghsche licht van februarij (1623)
 72. Leyds-veer-schuytpraetgen tusschen een Koopman ende Borgher (1628)
 73. De troost der vromen (1629)
 74. De heel ouden man Thomas Parr (1635)
 75. Het spel van Brasilien, vergheleken by een goedt Verkeer-Spel (1638)
 76. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640)
 77. Jan Vos, Vreede met Philippus de Vierde (1648)
 78. Nieuwkoops Buer-praetje (1651)
 79. Jan Vos, Zeekrygh (1653)
 80. Oost-Indisch-Praetjen (1663)
 81. Leger-praetjen tusschen ses persoonen (1672)
 82. Sleutel van de Witte bibliotheeck (1672)
 83. Trits van Verstanden. Pen en Inkt (1672)
 84. Joachim Oudaen, Den grooten Rotterdammer (1677)
 85. Liik-gedachtenis van den grooten Agrippiiner, de heer Joost van Vondel (1679) door Joachim Oudaan
 86. Samen-spraak gehouden op de berg Parnas (1685)
 87. Edward Ward, A trip to Holland (1699)
 88. Kort verhaal van d’oproer der Chineesen op Java te Batavia (1740)
 89. Brief over het laffe, choquante en eerrovende prulschrift, tot opschrift voerende Neerlandsch Echo (1771)
 90. Johannes Nomsz, Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782)Andere boeken

 1. Albertanus Causidicus Brixiensis, Een konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is (ca. 1485)
 2. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolic ende blijde sijn, ende gheerne bislapen (1531)
 3. Estienne Dolet, La maniere de bien traduire d’une langue en aultre (1542)
 4. Duytsche alchimye, daer in begrepen is, die rechte ende warachtige compositie vanden steen der philosophen (1551)
 5. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolijck ende blijde zijn ende gheerne by slapen (1563)
 6. Etienne du Perac, I vestigi dell’antichita di Roma raccolti et ritratti in perspettiva con ogni diligentia (1575)
 7. Cesare Ripa, Iconologia (1593)
 8. Crispijn van de Plasse, Duodecim Sibyllarum icones (1601)
 9. Karel van Mander, Het schilder-boek (1604)
 10. Dirck Volckertsz Coornhert, Van de erfzonde (1610)
 11. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Tragische historien vierde deel (1612)
 12. Roemer Visscher, Sinnepoppen (1614)
 13. Arnoldus Buchelius, Nassovischen oraingien-boom (1615)
 14. Documenten over het leven van Erasmus, naar het Latijn van Merula en Scriverius bewerkt, uitgegeven door Matthys Bastiaensz (1615)
 15. Ter Brugghen Verlichtery (1616)
 16. Pieter Bor Christiaenz, Oorspronck der Nederlandsche Oorlogen (1617)
 17. Barent Iansz., Historisch ende wijdtloopigh verhael, van ’t ghene de vijf schepen (die int jaer 1698 tot Rotterdam toegherust zijn, om door de Straet Magellana haren handel te dryven) wedervaren is (1617)
 18. De Wetsteen (1620) van Richard Verstegen
 19. Het leven van Karel van Mander (1624)
 20. Beschrijving van Rome, Delitiae urbis Romae (1625)
 21. Adriaen Stikke, Leedenstryd (1630)
 22. Daniel Heinsius, Historia Sylvae Ducis (1631)
 23. Barlaeus, Medicea hospes (1638)
 24. Caspar Barlaeus, Marie de Medicis (1638)
 25. Barlaeus, Blye inkomste (1639)
 26. Johan van Beverwijck, Van de uytnementheyt des vrouwelicken geslachts (1643)
 27. Jan de Brune de Jonge, Wetsteen der vernuften (1644)
 28. Johan de Brune de Oude, Salomons Hooglied (1647)
 29. Coenraad van Beuningen, Twee brieven aengaende den toestant van de secourssen (1665)
 30. Johan de Brune de Oude, Tweede deel van het Bankket-werk (1660)
 31. Pieter van Aengelen, De verstandige hovenier (1662)
 32. De verstandige kock (1667)
 33. Kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden (1670)
 34. Gesighten van Amsterdam (ca. 1675)
 35. Erasmus, De civilitate morum puerilium libellus (1671)
 36. J. Commelyn, Nederlantze Hesperides (1676)
 37. Pieter Rabus, De vermomnde hofjonker, naar Erasmus (1679)
 38. François Rabelais, Geestige werken (1682), deel een en deel twee
 39. Benedictus de Spinoza, Reeckening van den Regenboog en Reeckening van Kanssen (1687)
 40. Erasmus (vertaald door Michiel Komans), Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden (1693)
 41. Erasmus (vertaald door C.H. van Vlooten), Redevoering over het Kind Jezus (1860)
 42. Abraham Rademaker, Spiegel van Amsterdams zomervreugd (1727)
 43. Abraham Rademaker, Hollands Tempe (1728)
 44. Zegenpralend Kennemerland (1729)
 45. Abraham Rademaker, Arkadia aan de Amstel (1730)
 46. Abraham Rademaker, Rhynlands fraaiste gezichten (1732)
 47. David van Hoogstraten, Heidensche Goden en Godinnen (1733)
 48. Abraham Rademaker, Gezichten van Alkmaar, Delft en Dordrecht (1736)
 49. Oproer der Chinezen in Batavia (1740)
 50. Piranesi, Carceri (ca. 1760) en andere editie
 51. Piranesi, Vedute di Roma (ca. 1760)
 52. Een schoone historie van de goede vrouwe Griseldis (1801)
 53. Maaskamp, Vues d’Amsterdam (ca. 1820)