Jezuïeten van Ieperen: Mannasses coninck van Ierusalem. - 1658.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton050470 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

MANASSES

CONINCK VAN IERUSALEM

OM SYNE BOOSHEYT

VAN HET RYCK BEFROOFT,

DOOR LEEDT-WESEN

WEDEROM VERHEVEN,

SAL VERTOONT WORDEN

Door de Ionckheyt der Societeyt IESU
binnen Ipre.

Den 28. Februarij 1658.

TOT YPRE,

Ghedruckt by ANTHEUNES DE BACKER,
Ghesworen boeck-drucker ende boeck-verkooper,
Woonende in de Zuyd-straete, inde goude Vele. 1658.
_______________________________________________




[fol. π1v]

EERSTE VERTOOGH.

MANASSES GODDELOOS.

VOOR-REDEN.

DEn verdomden gheest van ACHAZ, groot-vader van MANASSES, verweckt sijnen neve, nu Coninck gecroont tot alle boosheyt.

Eersten uyt-ganck.

    MANASSES versmaedt de deughden van sijnen vader EZECHIAS. Vernieuwt de dienst van den Afgodt BAAL, ende begheeft sich tot alle sonden. t’Meeste deel van het Hof voeght hem naer den Coninck.

TUSSCHEN-SPEL.

    MOMUS berispt die soo lichtveerdichlijk haer gheloof ende manieren veranderen naer den tijdt.

Tweeden uyt-ganck.

    MANASSES met de sijne doet offerande aen BAAL, waar over ISAIAS hem berispende wort ter doodt verwesen.



[fol. π2r]

TWEEDE VERTOOGH.

MANASSES GHESTRAFT.

VOOR-REDEN.

HEt verghoten bloedt der onnooselen roept vraeke over MANASSES. Waerom de GODDELYCKE RECHTVEERDICHEYT verweckt den Coninck MERODACH om hem te straffen.

Eersten uyt-ganck.

    Wort vertoont de victorie van MERODACH, nederlaeghe ende ghevanghenisse van MANASSES.

TUSSCHEN-SPEL.

    Eenen vluchtighen soldaet, vallende in de handen van de boeren, bedrieght die door de Tooverije, die hy inden legher van MANASSES gheleert hadde.

Tweeden uyt-ganck.

    Men brenght MANASSES ghevangen voor MERODACH.



[fol. π2v]

DERDE VERTOOGH.

MANASSES DOOR LEEDT-WESEN WEDEROM VERHEVEN.


VOOR-REDEN.

DE CONSCIENTIE van MANASSES beswaert door de banden der sonden, wordt door de GODDELYCKE BERM-HERTICHEYT ontlast.

Eersten uyt-ganck.

    MANASSES beweent sijne misdaeden in de ghevanghenisse.

TUSSCHEN-SPEL.

    Men betoont in de genesinge vanden Keyser PALEOLOGUS, dat den mensch door quellinghe ende miserie dickmael comt tot beteren staet.

Tweeden uyt-ganck.

    MANASSES wordt onversins weder ghestelt in sijn Rijck.

NAER-REDEN.

    DE GODDELYCKE BERM-HERTICHEYT verweckt de sondaers tot leet-wesen.
Tot meerder eere Godts.

Continue