Jezuïeten van Roermond: Joseph van syne broeders ghekent. Roermond, 1694.
Uitgegeven door drs. P. Koning.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton053720facsimilie bij Ursicula

Continue
[p. 1]

JOSEPH

VAN SYNE

BROEDERS

GHEKENT

TOE-GHE-EYGHENT

Aen de Edele, Wijse, ende Voorsienighe Heeren,
den Scholtis, Borgemeester, Schepens,
ende Raedt
der Stadt Ruremonde.

Door welckers mildtheyt sullen uyt-gedeylt worden
de jaerlijcksche Prijsen


Sal verthoont worden door de Jonckheydt van
de Scholen der Societeyt JESU
Tot Ruremonde

Den 9. ende 10. September. 1694.

*******************

Ghedruckt by PETRUS VALLEN geswooren
Drucker des Conincks van den
Edl: Hove van Gelderlandt.[p. 2]
CORT-BEGRYP.
IOSEPH vergevende aen syne Broeders het ongelijck, het welck hem van hun was aengedaen, openbaert sy selven. Genes: Cap: 42. 43. 44. 45. &c.
EERSTE VERTOOGH
Simeon voor sijne Broeders in Aegypten te pant gebleven synde, ende nu van hunne wederkomste twyffelende, wort tot Ioseph geroepen, den welcken hem dryght met de Doot te straffen, is het saecken dat syne Broeders hun woordt niet en houden, ende wederom en komen met Benjamin, door welck drygement Simeon verbaest synde, wordt vertroost door syne aengekome Broeders.
TWEEDE VERTOOGH
    Ioseph aenhoort de gesanten van verscheyde natien, de welcke eet-waeren van hem versoecken, maer syne Broeders siende dat hy hun voorby gaet, worden overvallen door eene groote vreese, de welcke noch wort vermeerdert als wanneer sy hun in het binnenste van het Paleys als in eenen kercker beslooten vinden. Daerentuschen kompt Simeon door het gebodt van Ioseph los ghemaeckt sijnde by hun, als wanneer hun allegaeder aen-gheseyt [p. 3] wort hunne giften te komen opofferen.
TUSSCHEN-SPEL

Door het goet en door het geldt,
Wort de vrientschap weer herstelt.
DERDE VERTOOGH*
    Ioseph stelt by sy selven het gemoet van syne Broeders tot Benjamin te beproeven, de welcke hem aenbiddende hunne giften opofferen. Daerentusschen ontfanghen Manasses ende Ephraim van Benjamin eenighe kleyne giften tot teecken van liefde, waer naer Ioseph alle syne Broeders ter Taefelen nooyt.
VIERDE VERTOOGH
    Den Hof-meester volght de Broeders van Ioseph naer, ende hun achterhaelende op den wegh, ende bevindende in den Kooren-sack van Benjamin den Beecker van Ioseph leyt hun gevanghen wegh, als wanneer alle de Broeders hunne liefde tot Benjamin te kennen geven.
TUSSCHEN-SPEL

Het is de Pijn noch veel verlicht,
Wanneer men lijdt voor sijne plicht.

[p. 4]
VYFDE VERTOOGH
    Ioseph verlanght naer de weederkomste van syne Broeders, de welcke aenkomende hem aenbidden, hieren tusschen spreecken Manasses ende Ephraim by hunnen Vader Ioseph voor Benjamin, als wanneer ten laetsten Ioseph siende de over groote liefde van syne Broeders tot Benjamin, ende sich niet meer konnende inhouden, sy selven bekent maeckt.
TOT MEERDER EERE, ENDE GLORIE GODTS.
Continue

Tekstkritiek:

p. 3 DERDE VERTOOGH er staat: DERDE VERTOGH