Jezuïeten van Aalst: Joseph. Gent, 1723.
Uitgegeven door drs. P. Koning.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton044260facsimilie bij Ursicula

Continue
[
p. 1]

JOSEPH

SAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE
STUDENTEN
DER SCHOLEN VANDE
SOCIETEYT JESU
Binnen AELST, den 7 September 1723.

OP-GEDRAGHEN
Aen myn Edele ende Voorsienige Heeren
MYN HEEREN
De Gedeputeerde van de Twee Steden ende
Landen van AELST,


Door welcker mildtheyt de Jaerlycksche Prysen
sullen uyt-gedeelt worden.

[Vignet: IHS]

Tot GHENDT, by Joannes Eton, recht over den Raedt.[p. 2]

CORT-BEGRYP.

DE Broeders van Joseph hebben giften genomen ende dobbel-gelt, Benjamin met hun hebbende, sijn gekomen voor Joseph, den welcken heeft geboden aen sijnen Hof-meester, dat hy hunne sacken met Cooren soude vullen, ende synen silveren Cop soude steken in den sack van den joncksten, ende hun achtervolgen. Den Hof-meester heeft gedaen soo hem bevolen was, hun achterhaelt, ende van een tot een ondervraeght hebbende, heeft den Cop gevonden in den sack van Benjamin; maer sy, hunne kleederen gescheurt hebbende, sijn voor Joseph neder gevallen, den welcken syne liefde niet langer konnende inhouden, heeft geboden, dat al de andere buyten souden gaen, op datter niemant, behalven sy, soude wesen in de erkentenisse van malkanderen: Joseph dan weenende maekt sigh kenbaer aen syne Broeders.
’t Boeck der Schepp. Cap. 43. 44. 45.PERSOONEN.

JOSEPH, Onder-koninck van Egypt.
    Joannes Remees.
RUBEN,
    Romanus de Craeker.
SIMEON,
    Carolus du Smet.
LEVI,
    Franciscus vander Maele.
JUDAS,
    Petrus Clercx.
ISSACHAR,
    Petrus de Kegel.
}
}
}
}
}
}
}
Broeders van Joseph.
ZABULON,
    Ignatius Spanoghe.
GADUS,
    Carolus van den Bosche.
ASER,
    Joannes Tack.
DAN,
    Antonius vander Hyden.
NEPHTALI,
    Ludovicus de Haen.
BENJAMIN
    Carolus Vilain.
}
}
}
}
}
}
}
Broeders van Joseph.
RAMESSES, Hof-meester,
    Franciscus de Castaneda.
    Servatius Moens.
    Guilielmus vander Mersch.
    Petrus Everaert.
}
}
Hovelingen.
    Benedictus vander Laen.
    Emmanuel Stevens.
    Joannes vander Hagen.
    Joannes Bayens.
}
}
Hovelingen.
SOLDAETEN.
De Vertoog-plaets is te Memphis.TUSSCHEN-SPEL.

EEn seker spaerigh Vader op hope van gewin wilde dat synen Soon Rechts-geleerde soude worden; maer den Soon meer beminnende de wellusten, als die studien, bedriegt synen Vader door verscheyde listen, tot dat hy bedwongen is hem te laeten leven naer syn beliefte.

PERSOONEN.

Andras van Landuyt, Vader.
Antonius vander Hyden,
Servatius Moens,
}Soonen.
Jacobus vander Mersch, Philosoph.
Romanus vanden Hende, Rechts-geleerde.
Michaël de Ruddere, Dans-meester.
Ludovicus de Haen, Scherm-meester.
Petrus de Kegel, Musieck-meester.
Joannes Baptista ’t Kint.
Petrus Stevens,
Romanus vanden Hende,
Franciscus Cautaert,
Marcus du Jardin,
}
}
}
Op-gemaeckte Vrienden.
Michaël de Ruddere,
Philippus de Ruddere,
Servatius Moens.
}
}
Ghebueren.
                        KNECHTEN,
                        Ignatius Spanoghe .
                        Franciscus Herdeyns.
                        Joannes Baptista vander Gucht.
Continue
[
p. 3]
VOOR-REDEN
Verbeldende het gene JOSEPH geschiedt is, van dat hy geworpen is inde Cisterne, tot dat BENJAMIN tot hem is gekomen.

I. BEDRYF.

JOSEPH droef wesende, om dat men op beschuldinge der afgunstige quaet vermoeden hadde van syne gemeynschap met vremdelingen, vervolgens soude moeten berooft worden van het gesicht van BENJAMIN, onderbreckt den zegenprael t’sijnder eere van het Volck opgerecht; hy gebiedt nochtans aen synen Hof-meester dat hy BENJAMIN wederhout door eene behendige arglistigheyt: ondertusschen SIMEON, in den kerker weenende, haeckt naer de komste van syne Broeders.

TUSSCHEN-SPEL.
I. DEEL.
II. BEDRYF.

DE Broeders met BENJAMIN aengekomen zynde, wort SIMEON uyt den Kerker verlost: sy offeren hunne giften aen JOSEPH, den welcken hun hertighlijck onthaelt, ende met groot gevoelen wegh sendt. Middeler-tydt bootschapt den Hof-meester, dat den Silveren Cop is in den sak van BENJAMIN; maer JOSEPH wort meer ende meer beanxt door het gerucht der afgunstige.

TUSSCHEN-SPEL.
II. DEEL.
III. BEDRYF.

DEn Silveren Cop van JOSEPH in den sack van BENJAMIN gevonden zynde, wort desen als dief gevangen: daerom syne Broeders vallen seer heftigh uyt tegen hem; maer door syne traenen beweeght, bidden JOSEPH dat hy hem van hun niet en soude af-scheyden, maer te vergeefs: want sy worden van hem, de natuere nochtans tegen-strydende, grootelijcks berispt, maer sy stellen vast het leven liever te verliesen, als hunnen Broeder te verlaeten.

[p. 4]

TUSSCHEN-SPEL.
III. DEEL.
IV. BEDRYF.

BENJAMIN, beklaeght hebbende sijn ongeval, werpt sich aen de voeten van JOSEPH, biddende voor syne Broeders, doch sonder profyt: want hy gebiedt hun met swaere drygementen terstont te vertrecken uyt MEMPHIS, het welck sy weygeren, ende dan JOSEPH hoorende dat den Koninck self wilt kennisse nemen van de saecke, wort bevreest.

TUSSCHEN-SPEL.
IV. DEEL.
V. BEDRYF.

JOSEPH bedroeft wesende over alle de quade gerughten, verstaet eindelijck dat den Koninck geen geloof en heeft gegeven aen het valsch overdragen: daerom verheught hy hem, om dat hy sich nu mach kenbaer maecken aen syne Broeders, de welcke hy siende, veynst op hun noch vergramt te zyn; maer ten lesten aen de kracht van de liefde beswyckende, bekent sich te wesen hunnen Broeder: waerom de Hovelingen hun verheugen.

NAER-REDEN.
Vertoonende de Comste van JACOB tot JOSEPH.

TOT MEERDER EERE
ENDE
GLORIE GODTS.

Continue

Tekstkritiek:

p. 1 het dagcijfer is in hs. ingevuld
p. 2 JOSEPH. er staat: Joseph
p. 4 BLASIO Petrus Spetebroot.de achternaam is in hs.
        doorgestreept en vervangen door
Hans