Jezuïeten van Belle: Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten. Belle, 1724.
Uitgegeven door drs. P. Koning.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton047990facsimilie bij Ursicula

Continue
[
p. 1]

JOSEPH

DOOR SYNE BROEDERS VERCOGHT

AEN D’ISMAËLITEN
SAL
VERTOONT WORDEN
DOOR
De Studenten van het Collegie
DER

SOCIETEYT JESU
BINNEN BELLE
Den 2. ende den 3. Meert 1724.

[Vignet: IHS]

TOT DUYNKERCKE,
By de Weduwe van Ant. Franc. van Ursel, in S. Ursula.[p. 2]

KORT BEGRYP.

JOseph Sone van Jacob uyt Rachel, sijne Broeders siende, dat hy van hunnen Vader boven alle sijne Sonen bemint was, wiert van hun gehaet; ende het is gebeurt, dat hy sijne Broeders vertelde de droomen, die hy gesien had; welck was een oorsaeck, dat sy noch meederen haet tegen hem kregen: sy hebben eerst vast-gestelt hunnen broeder te dooden: Maer Ruben hun dit ontraedende, aerbeyde om hem te verlossen uyt hunnen handen: ende naer dat sy hem geworpen hadden in eenen ouden Put, daer geen Water in en was, hebben sy ten lesten hem aen d’Ismaëliten verkoght.
Het Boeck der Scheppinge het 37. Cap.PERSOONEN
JACOB Vader der elf Sonen
Henricus vander Haghen.
De Sonen van JACOB uyt LIA
RUBEN, Joannes Baptista vander Helle.
LEVI, Joannes Baptista Craye.
ISSACHAR, Michaël Laurensen.
SIMEON, Albertus Mazeman.
JUDAS, Petrus Spetebroot.
ZABULON, Benedictus de Thoor.
UYT RACHEL
JOSEPH. Carolus Senesael.*
UYT BALA
DAN, Stephanus du Puy,    NEPHTHALI, Petrus le Dein.
UYT ZELPHA
GAD, Petrus Hans.    ASAR, Hyacinthus Mazeman.
HIRAS Bode, Hyacinthus Mazeman.
Continue
[
p. 3]

EERSTE BEDRYF.

JOseph ontweckt synde uyt den Slaep vertelt sijnen droom aen sijnen Vader: hier door vermeedert hy den haet van sijne Broeders tegen hem.

TWEEDE BEDRYF.

SImeon met sijne andere Broeders stelt vast de dood van Joseph, het welck Ruben ontraet: Joseph vind sijne Broeders in Dothaïn, van de welcke hy (want Ruben had sijne dood verbeden) levendigh wort geworpen in een ouden Put, daer geen Waeter in en was.

DERDE BEDRYF.

TErwijlen de Broeders van Joseph hun verblijden, om dat hy naer Egypten was wegh-geleydt, Ruben aenkomende vind Joseph niet in den Put, en siende sijn bloedigh Kleedt, gelooft, dat hy gedood is. Het Kleed wort Jacob weder gegeven, den welcken Joseph als dood sijnde, beweent.

[p. 4]

TUSSCHEN-SPEL
KORT BEGRYP.

EEnen Pachter (genaemt Politisgnovimus) was soo verwaent, dat hy de Hoeve en Land-bouwerije verlaetende, sigh voor een edelman uyt-gaf; den welcken de sijne door een heusigh en behendigh aenleggen tot reden brengen.
Het Vertoog is tot Misisïppi.

PERSOONEN

POLITISGNOVIMUS Carolus de Schot.
GRETULA Josephus Baert.
TOXILUS Leonardus vande Walle.
BASIUS Ioannes Lamps.
BIRAX Josephus de Vriere.
GRUNNIO Ioannes Baptista de Vriere.
STOMPHAX Franciscus Soy.
MOPSUS Petrus Berteloot.
LUMPIUS Henricus vander Haghen.
BLASIO Petrus Spetebroot.*
SAGERINUS Ludovicus Liebaert.
BLOCCO Petrus Spetebroot.
CLOMPO Petrus Ledein.
DEMEA Benedictus de Thoor.
DEMIPHO Alexander Gruson.
CHREMES Carolus Sennesael.

TAMERLANUS Petrus Berteloet.
HERAUT Philippus du Chasteau.
Edellieden}
}
Franciscus Soy.
Henricus vander Haghen.
Ludovicus Liebaert.
Petrus Spetebroot.
Philippus de le Fortrie.
TAEL-MEESTER Josephus de Vriere.
SCHERM-MEESTER Philippus du Chasteau.
SANG-MEESTER Leonardus vande Walle.
SCHOEN-MAKER Josephus de Vriere.
KLEER-MAKER Ludovicus Liebaert.
COCK Ioannes Lamps.
SCHIPPER Iosephus Hans.
SCHOUW-VAGER Alexander Gruson.
SOCIA Ioannes Baptista de Vriere.
TRANIO Benedictus de Thoor.
DROLLIO Hyacinthus Mazeman.
DAVUS Petrus le Dein.
DROGO Carolus Sennesael.
DROMO Dominicus Beequé.
PARMENO Stephanus du Puy.

EERSTENKNECHT Michaël Laurensen.
TWEEDEN-KNECHT Ioannes de Toux.

Tot Meeder Eere en Glorie
GODTS.

Continue

Tekstkritiek:

p. 1 de datum is in hs. ingevuld
p. 2 JOSEPH. er staat: Joseph
p. 4 BLASIO Petrus Spetebroot.de achternaam is in hs.
        doorgestreept en vervangen door
Hans