Rederijkers van Dadizeele: De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus. Ieperen [1729].
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton06920 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

DE MARTELIE

VAN DEN

HEYLIGEN RUDDER

SEBASTIANUS.

Als oock van thien ander die door de bystant van den Heyligen
SEBASTIANUS de glorieuse Martel-croon ontfangen hebben


Sal vertoont worden binnen DADIZEELE op den 8. 11. 12. en 13. September
1729. door de Gulde-broeders van de H. SEBASTIANUS vereenight met
die van de Reden-rycke Gilde van den H. ROCHUS, geseyt
NOODT SOECKT TROOST

OP-GHEDRAEGEN

Aen den seer Edelen ende Doorluchtighen Heer M’her Ignatius Ferdinan-
dus de Croix, Grave van Moen, Heere van Dadizeele, Moor-
slede, Blauwen-toore, Wallemote, Brusque, Teirlinck
&c.
Aen de seer Edele Vrouwe Louise Ferdinande de Zomberghe,
Vrouwe van Thidesar, kleen Genappe, in het Graefschap ende
Provintie van Henegauwe.

Ende aen Heer ende Meester Jacobus Bruyer Pastor.

MITSGADERS

Bailliu, Burghmeester ende Schepenen van de voornoemde
Prochie ende Heerlijckhede van DADIZEELE.

[Typografisch ornament]

Tot IPRE, by Petrus Jacobus de Rave, inde Zuyd’straete.

Continue
[
fol. π1v]

NAEMEN

DER

ACTEURS.

1. SEBASTIANUS, Capiteyn des Keysers Lyfwacht   Pieter Speybrouck.
2 POLICARPUS, een Christen Priester    Jacobus Brulois.
3 DE LIEFDE GODTS aenwysinge der Vertoogen    Theresia Carton.
4 MARCUS, een Rooms Edelman Christen    Jacobus Reynaert.
5 JULIA, Marcus Huysvrouw Heydens    Catharina Soete.
6 MARCELLINUS, een Rooms Edelman christen    Martinus Bolle.
7 MACRINA, Marcellinus Huysvrouw heydens    Joanna Boudewijn.
8 NICOSTRATUS, Greffier van Roomen heydens    Guilliame Vergote.
9 ZOE, Nicostratus Huysvouw heydens    Susanna Oudaer.
10 CLAUDIUS, Cipier van Roomen heydens    Pieter Allegaert.
11 Castorius, Rooms Edelman christen    Pieter Valcke.
12 Victorius, Rooms Edelman christen    Guilliame Commeyne.
13 SIMPHORIANUS, Rooms Jongelingh christen    Pieter de Poortere.
14 CASIULUS christen, Meester van Keysers Badtstoven    Joannes Berquin.
15 IRENE, Castulus Huysvrouw christen    Mary Jacoba Samijn.
16 TRANQUILLINUS, Vader van Marcus en Marcellinus    Jacobus Broutein.
17 MARCIA, Tranquillinus Huysvrouw    Barbara Allegaert.
18 DEOCLETIANUS, Keyser van Roomen    Paulus Victalis Brouckaert.
19 URICLES, eersten Edelman    Joseph Dael.
20 COSTOBARUS, tweeden Edelman    Ignatius Maelfait.
21 CHROMACIUS, eersten Rechter van Roomen    Bernardus Broutein.
22 TIBURTIUS, den Sone van Chromacius    Joannes Boudewijn.
23 FABIANUS, tweeden Rechter van Roomen    Joannes Baptista Bouche.
24 TORQUATUS, een valsch Christen    Ignatius Bouche.
25 Eersten Raedtsheer van Roomen    Carel Beekaert.
26 Tweeden Raedtsheer van Roomen    Joannes de Keyck.
27 Eersten Sergeant    Pieter Bolle.
28 Tweeden Sergeant    Jacobus van Daele.
29 VOOR-REDEN en NAER-REDEN    Mary Jacoba Oudaert.
30 Eersten Scherp-rechter    Pieter Valcke.
31 Tweeden Scherp-rechter    Joannes de Pult.

Continue
[
fol. π2r]

EERSTE DEEL.

EERSTE SCENE.

SEbastianus Christen zijnde, besluyt de Christen-gevangenen te troosten.
    II. Ende besoeckt Marcus en Marcellinus in’t huys van Nicostratus, die al-
daer in arrest waeren.
    Den Keyser, het vermeerderen des Christen-naem verstaende, belast
Chromacius daer op ooghmerck te nemen.
    IV. Den welcken aenstonts Marcus en Marcellinus gebiedt voor hem te bren-
gen, hun tot den Afgoden dienst niet konnende bewegen, doemt hun ter doodt.
    V. d’Ouders by den Rechter bereyken hun ooghwit.
    VI. Sebastianus verkondight de Gebroeders de op-schortinge des vonnis, ende
moedight hun in’ Christen Geloove, ontstomt Zoë en maeckt haer Christen.
    VII. De Ouders, Huysvrouwen, ende kinderen van Marcus en Marcellinus,
trachten door gesmeeck hun af te trecken, maer Zoë hoorende spreken wor-
den Christen, ende Sebastianus geneest Tranquillinus van het Flerecijn, ende
worden gedoopt.

KLUCHTE.

TWEEDE DEEL.

EERSTE SCENE.

DEn Rechter Chromasius vraeght aen Tranquillinus, den staet sijnder Sonen,
den welcken te kennen geeft hunne stantvastigheydt met die van sijne
Gemalinne, en sijne bekeeringe.
    II. Nicostratus kennende het Mirakel aen Zoë sijn Huysvrouw geschiet, wordt
door Sebastianus bekeert tot ’t Christen Geloove, en belast Claudius de christen-
gevangen in sijn huys te brengen.
    III. Chromacius door het Flerecijn gequollen zijnde ontbiedt door sijne Sone
Tranquillinus, en vraeght d’oorsaeck sijnder genesinge, die hem antwoort door
te gelooven in JESUS CHRISTUS, dit verstaen hebbende versoeckt Sebastianus
te spreken, die met den Priester Policarpus verselt zijnde voor hem verschynt,
    IV. Claudius het gebodt volbacht hebbedde verstaet door Nicostratus het Mi-
rakel het welcke geschiedt is aen Zoë, en wort Christen en t’samen gedoopt.

KLUCHTE.

    V.* Den Keyser bewillight aen Chromacius sijn vertreck, en stelt Fabianus in
sijn Ampt.
    VI. Zoë biddende voor ’t Graf van Petrus wort gevangen.
[fol. π2v]

DERDE DEEL.

EERSTE SCENE.

FAbianus Rechter doet Zoë sterven.
    II. Sebastianus beklagende het vreet vervolgh der Christenen, wort
vanden geest van Zoë verwittight van haer Martel-croon, het welcke hy sijn
broeders die zijn biddende, verkondight.
    III. Tranquillinus biddende voor’t graf van Paulus wordt gevangen ende van de
Sergeanten doodt gesteenight, ende sijn lichaem benevens dat van Zoë in den
Tyber geworpen.
    IV. Sebastianus aijne broeders in Christo versterckende, beveelt hun de doode
lichaemen uyt den Tyber te trecken, dit volbrengende worden gevangen.
    V. Ende gebracht voor den Rechter Fabianus, die hun veroordeelt in zee ver-
droncken te worden.
    VI. Torquatus ongeregelt levende, wordt van Sebastianus en Policarpus berispt,
daer over vergramt zijnde, gaet aen den Rechter te kennen geven dat Tiburtius
Christen is, Tiburtius dat belydende, gebiedt hem Jupiter te bewieroocken oft
te treden met bloote voeten in het vier, hy in’t vier wandelende, terght den
Rechter in den Naem van Jupiter hem naer te volgen, maer te vergeefs, den
Afgodt in’t vier vallende, wordt den Rechter toornig, en doet Tiburtius onthalsen.

KLUCHTE.

VIERDE DEEL.

EERSTE SCENE.

DEn Keyser verstaat door Torquatus dat Castulus Christen is, en dat hy
de Christen begunstight in sijn huys, gebiedt dien voor hem te
komen, bekent het alles, en wordt gevonnist levendig begraven te worden.
    II. Marcus en Marcellinus de doodt van Castulus beklagende worden andermael
gevangen.
    III. En door den Rechter Fabianus veroordeelt by de voeten hangende doorste-
ken te worden.
    IV. Den Keyser verwydt Sebastianus sijne ongetrouwigheyt, ende gebiet hem
met Pyen te doorschieten.
    V. Irene, Julia en Macrina aen de Gerecht-plaets komende, en Sebastianus aen
den boom doorschoten, in’t leven vindende, ontbinden hem, en dragen den
selven in’t Somerhuys van Irene buyten Roomen.
    VI. Ende genesen zijnde raeden hem te vluchten, hy hun versterckende in’t
Christen Geloove, voorseght sijn aenstaende doodt.
    VII. Den Keyser naer den Tempel gaende, wort verwondert Sebastianus in het
leven siende, Sebastianus gaet vry postig by den Keyser hem den offer-brant ontrae-
den, en daer over verstoort zijnde gebiedt Sebastianus te dooden door stock-slagen.

NAER-REDEN.

Tot meerder eere ende glorie Godts en van de H. SEBASTIANUS
                wiens Reliquien in DADIZEELE syn rustende.


Continue