Augustijnen van Brugge: Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck. Brugge, 1728
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton002800 (tragedie) en 002805 (comedie) — Ursicula
Continue
[
fol. π1r]

GODDELYCKE VRAECK

OFTE

BALTHASSAR

CHALDEUSCHE CONINCK

OP-GEDRAGEN

Aen de zeer Edele, Wyse, ende Voorzienige Heeren, Myn Heeren
Burgh-Meesters, Schepenen ende Raeden der Stede van Brugghe,


MIDTS-GAEDERS

Aen de zeer Edele, Wyse ende Voorzienighe Heeren, Myn Heeren
Burgh-Meesters ende Schepenen ’sLandts vanden Vryen,


DOOR WELCKERS MILTHEYT

DE JAERLYCKSCHE PRYSEN WORDEN UYTGEDEELT,

Sal Speel-wys verthoont worden door de Jonckheydt van het
Collegie der Eerweerdighe PP. Augustynen

BINNEN BRUGGHE OP DEN 2. ENDE 3. SEPTEMBER 1728.

[Vignet: Fleuron met putti]

TOT BRUGGHE,
___________________________________________________
Ghedruckt by JACOBUS BEERNAERTS, woonende in de
Breydel-Straete in St. XAVERIUS.[fol. π1v]

Begryp der Tragedie.

BALTHASSAR heeft eenen grooten maeltyt gemaect.... nu droncken synde heeft gheboden datmen halen soude de Gulden Vaeten, die NABUCHODONOSOR syn Vader weghghedraghen hadde van den Tempel die in Jerusalem was.... in die selve ure syn daer ghesien vingheren als van een schryvende Menschen Handt tegen den Candelaer op’t bovenste van den want der Conincklijcker Salen. Het bedietsel hier van aen de Wyse, ende Waersegghers des Coninck onbekent, van den Propheet DANIEL uytgeleyt synde, op den selven nacht is BALTHASSAR doodt gheslagen.
DANIEL Cap. 5.PERSOONEN.

 BALTHASSAR, Chaldeusche Coninck.
     Josephus Crabeels.
 DANIEL, den Propheet.
     Josephus vanden Abeele.
 ANGELUS,
     Carolus vander Straete.
BASSIANUS, Guilielmus Ludov. Salens.
LUCIUS, Carolus Breydel.
CLAUDILLUS, Pet. Franc. de Breuck.
MELANUS, Florent. vander Meersch.
}
}
Princen
 DARIUS, Coninck van Meden.
     Petrus Joannes de Smidt.
 CYRUS, Coninck van Persien.
     Franciscus de Laey.
AGAPIUS, Petrus Pauwels.
EUSTACHIUS, Bern. Boudins.
THEOPISTUS, Franciscus de Witte.
CASSANDER, Phil. de Lutter.
}
}
Hovelingen.
HARPAX, Petrus Berot.
CLEOMACHUS, Pet. la Point.
} Tooveraers.Inhoud der Comedie.

            Den Boer door loosen treck, en uytgevonden raet,
            Die komt ten langen lest, tot eenen Ed’len staet.

ACTEURS.

MOPSUS, Boer.
    Joannes Baptista Driest.
BERTRANDUS, Vrient en Cnecht van MOPSUS.
    Franciscus de Coninck.
ASTYRAX, Schout.
    Petrus Haghebaert.
COLIPHON, 1. Raets-Heer.
    Dominicus Careeuw.
DEMIPHO, Schermmeester en Schoenmaeker.
    Balthazar Jacob. Moreeuw.
CARAKA, Cleermaecker, en Onder-Schout.
    Petrus Pauwels.
ANDRONIMUS, Rechter.
    Philippus Maertens.
AMINTON 2. Raets-Heer.
    Balthazar Jacob. Moreeuw.
Continue
[
fol. π2r]

I. VERTOOGH.

1. DEn Coninck Balthassar opgeslockt door vleyerey der Hovelingen, 2. berst uyt in hooveerdigheyt, ende gebiet de verwoestinge van de Stadt Hierusalem, 3. wiens onderganck den Propheet Daniel beclaeght.

EERSTE TUSSCHEN-SPEL.

II. VERTOOGH.

1. DAniel traght den Engel Godts, den onderganck der Hebreeuwen dreygende, tot bermhertigheyt te bewegen, 2. daer-en-tusschen Cyrus moede van vrede, aenwackert de syne om Babylonien te belegeren, 3. Balthassar door de visioenen ontstelt synde de hulpe der Princen aenroepende.

TWEEDE TUSSCHEN-SPEL.

III. VERTOOGH.

1. BAlthassar blasphemerende roept Godt selfs in duelle, 2. tot den welcken van den Engel Daniel gesonden wort om sigh te beteren, maer te vergeefs; 3. want Balthassar van de syne wederom aenmoedight synde, verworpende de vermaeningen van Daniel, volhert in obstinaetheyt.

DERDE TUSSCHEN-SPEL.

[fol. π2v]

IV. VERTOOGH.

1. DArius Coninck van Meden op Balthassar vergramt, sent tot hem synen Legaet; 2. maer Balthassar in syne goddeloosheyt verblyvende, geeft tot antwoort, dat hy niet alleen den Coninck, maer de Godt van Darius is. 3. Darius dit gehoort hebbende sweert synen onderganck.

VIERDE TUSSCHEN-SPEL.

V. VERTOOGH.

1. DArius komt te gemoet aen Cyrus ende verenight synde trecken saemen naer Babylonien. 2. Balthassar banquetterende blasphemeert, ende misbruyckende de Heylige Vaeten siet eene Handt op den Muer schryvende, wiens beteeckenisse, niet kenbaer aan de Wyse, Daniel uytleght tot den onderganck van den Coninck. 3. Cyrus ende Darius overmeesteren Babylonien, ende Balthassar gedoodt hebbende, deylen het ryck.

Alles tot Glorie van Godt.

Continue