Karmelieten van Munsterbilsen: Baasa delens stirpem Jeroboami
en Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam. Maastricht, 1776.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton018590 (Latijnse tekst) Ceneton018600 (Nederlandse
tekst) en Ceneton018601 (Arlequin) — Ursicula

Continue
[
fol. π1r]

BAASA
DELENS STIRPEM
JEROBOAMI.
TRAGAEDIA
EXHIBEBITUR
A STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SS. ANNAE & ANTONII,
sub Regimine RR. Patrum Carmelitarum.
Deo auspice, opeque S. Virginis Mariae particu-
laris Ordinis Patronae ac Matris

BENE-MERENTIBUS STUDIOSIS DISTRIBUENTUR PRAEMIA.
Munsterblisiae die 19 & 20 Augusti 1776
horâ secundâ post meridiem, nemo admittetur in Theatro.
________________________________________________

BAASA
UYTROYENDE HET GESLACHT
VAN
JEROBOAM.
TREUR-SPEL
ZAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE LEER-ZUGTIGE JONKHYD VAN ’T COLLEGIE
VAN DE H. ANNA ENDE ANTONIUS,
Onder de Bestieringe der Eerw. Paters Carmeliten.
Met de hulpe Gods, ende den bystand van de Alderh. Maget
Maria, besonder Patronesse ende Moeder van die Orden,
ZULLEN DE PRYSEN AEN DE JONKHYD UYTGEDEELT WORDEN.
Tot Munsterbilsen den 19 en 20 Augusti 1776.
Ten twé uren naer middag, men sal niemant op ’t Theater admitteren.[fol. π1v]

ARGUMENTUM.**KORT BEGRYP.
INterfecit.... illum (Nadabum Filium Jeroboami)* Baasa.... & regnavit pro eo, Cumque regnasset, percussit omnem domum Jeroboam: non dimisit ne unam quidem Animam de semine éjus, donec deleret eum: Juxta verbum Domini... propter peccata Jeroboam, quae peccaverat, & quibus peccare fecerat*Israël..
                3. Reg. Cap. 15.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
BAasa heeft doodgeslaegen.... (Nadab Zoone van den Koning Jeroboam) ende heeft voor hem geheerscht, ende als hy nu Koning was, heeft hy vernietigt heel t’huys van Jeroboam: en hy heeft niemant in t’leven gelaeten dat adem had van Jeroboam, tot dat hy hem geheel vernielde: naer des Heeren woord.... om de sonden van Jeroboam door welke hy gesondigt had, en Israël had doen sondigen.
        III Boeck der Koningen XV Hooftstuck.PERSONAE.       

Baasa, Rex Israëlis.       
Mathias Du Halle, Synt.       
Ela, Filius Baasae,
Ludovicus Vaes, Synt.
Manahem, Praefectus aulae,
Joannes Wilhelmus Lambreghts, Synt.
Jeriel, Princeps,
Joannes Eyben, Fig. maj.
Zambri Princeps,
Wilhelmus Janssens, Fig. min.
Thraso, Carceris praefectus,
Joannes Petrus Pisart, Fig. min.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Onana, Vidua Nadabi,
Philippus Maxim. Bosuet, Synt.
Cinotha, Filia Nadabi,
Petryus Wyns, Synt.
Senon, Filius Nadabi
Joannes Krooll, Gram.
Arsa, Princeps,
Wilhelmus Meyers, Gram.
Harpax, Carceris praefectus,
Henricus Geuskens, Fig. min.


ACTUS I.*I. BEDRYF.
DUm Sceptro superbit arrogantius Baasa, hoc per Nadabi filium ereptum iri praesagit Ela; quod timens rex cum suis Conspirat in mortem Senonis, eumque capiendi Manahemo committit curam, quam hic quidem assumit, verum mox facti paenitens Succurrere Senoni statuit.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Baasa door den bekomen zegen verwaendelyck opgeblaesen, word door Ela in achterdenken gebragt, dat den Zone van Nadab hem het ryck zal ontweldigen; t’welck den Koning vreesende, sweert met de syne de dood van Senon, en vertrouwt de sorge van hem te vangen op Manahem, dewelcke hy wel op sig neemt; maer aenstonds hier over leetwesen hebbende, stelt vast Senon by te staen.

ACTUS II.*II. BEDRYF.
SEnonem, ereptum sibi regnum lugenten, solantur Onana & cinotha: hinc parum recreatus Senon, auditâ ex Manahemo conjuratione in Angustias graviores dimittitur. mater filio ut consulat, eum Manahemo occultandum tradit. Aegré avellitur Senon; [fol. π2r] maesta dimittitur Cinotha: regi sistitur ab Arsa deprehensa Onana: quae regiis promissis elusa filium statuit revocare.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SEnon syn lot beweenende, word van syne Moeder en Suster vertroost: maer naeuwelyckx Verquickt, word in swaerdere rampen gewickelt. Onana besorgt voor de behoudenis van haeren Zoon, geeft’hem over aan Manahem om hem te bewaaren. Cinotha neemt de vlucht. Onana van Arsa verrast, word voor den [fol. π2r] Koning gebracht, door welkers beloften bedrogen, besluyt haeren Zoone wederom te roepen.


ACTUS III.*III. BEDRYF.
ONana, reluctantibus nequicquam Manahemo & Cinothâ, Senonem revocare jubet; huic, dum invitus a matre ad aulam trahitur, subdolé metum eripit Ela, qui mox mutatum regis animum ex Arsà intelligens, Senonem praevertit, & ruptam conjurationem Patri objicit; sed errorem Dedocet Baasa, dum proditor catenas Senoni injicit, furente Onanâ.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ONana doet Senon tegen het gevoelen van Manahem ende Cinotha weerom roepen: desen seer bevreest in t’hof te verschynen, wod door Ela verkloeckt, denwelken uyt Arsa verstaende t’Konings gemoed verandert te syn, voor komt Senon en verwyt syn vader t’vreken des verbonds: Baasa ontdeckt hem t’bedrogh, wanner hy Senon verraederlyck doe in de banden smyten, ondertusschen woed Onana door gramschap.


ACTUS IV.*IV. BEDRYF.
ONana, suas & filii miserias deflenti occurrit Cinotha, quae, audito fratris fato, dissuadente Manahemo, cum Matre Baasam adit & Machinas omnes admovet: regem pené victum Onanae & cinothae precibus ac lacrymis subitus Elae adventus adeo immutat, ut utramque carceri mancipet; hic mutuo amori indulgent cum Senone mater & Soror, eas separari, ac stirpis reliquias detrudi in carcerem Jubet Baasa, interim cum Filio & proceribus de supplicio deliberaturus.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SNana haar eygen, en haars Zoons ellenden beweenendem ontmoet Cinotha, dewelke haars broeders ongeval verstaande, gaet met haar moeder tegen den raed van Manahem naar t’hof, ende wend alles aen by den Koning, die nu beweegt synde, door d’onverwagte aenkomste van Ela zoo verandert, dat hy s’alle byde doet in den kerker smyten. dese ongeluckkige Moeder met haere Kinders aen den wederzydsche droefhyd ende liefde den vollen toom geevende, word door t’gebod van Baasa van hun geschyden, ende alle d’overige van t’geslagt van Nadab in de boeyen gesmeten, Baasa sullende ondertusschen sig over de straffe beraeden.

ACTUS V.*V. BEDRYF.
REx, primum dubius, tandem Elae consilio faeminis parsurus, Onanam & Cinotham ad se vocatas vitâ donet & libertate. Hae, insperato beneficio attonitae, Eamdem Senoni gratiam postulant supplices; annuere se simulans Baasa, senonem unà cum nepotibus a canibus dilaniatum Matri reddit; hinc furore Amentes Onanam & Cinotham pariter Morti tradit, atque in sceptrum sibi & filio Confirmatum Gloriatur.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DEn Koning onseker, oft hy de vrouwen wilt spaeren, stelt dit eyndelyck door den raed van Ela vast, en schenkt Onana ende Cinotha t’leven e de vryhyd deeze door t’onverwagt weldaed verbest, smeeken otmoedig om de zelf vust voor Senon; Baasa veynsende hunne vraege in te willigen, toont hun Senon met hunne Neven van de honden verscheurt, deze onmenschelykhyd verwyten Onana ende Cinotha aenden Koning zoodaenigh, dat hy hun met de overige schaere der vrouwen doet dooden, roemdnde dat alzoo ovoor sig en synen Zoon het ryck bevestigt is.
fol. π2v]

KLUGT-SPEL.

D’ONNOOSELHYD VAN ARLEQUIN.
OP DE ZINSPREUK.

De blinde waerhyd siet men in d’onnooselheid,
Wanneer, al lachende, den Sot de waerhyd seid.PERSOONEN.

Davus,
Constantinus M.M. Nanteuil, Poëta.
Nauerato, Ouden Man Vader van Flor.
Petrus Withof, Gram.
Florinde, Liefste van Clitander.
Andreas Berents, Fig. min.
Violette, Liefste van Davus,
Everardus Cuelen, Synt. S’brigani, Schouth,
Wyandus Theeuwssen, Gram.
Rhodganus, Soldaet,
Hubertus Heckelers, Fig. Min.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Clitander, Minnaer van Flor,
Joannes Theodorus van Gulpen, Poëta.
Damis, Minnaer van Florinde,
Engelbertur M. de Meyer, Synt.
Strobolus, Luykschen Wael,
Leonardes Bemelmans, Gram.
Crispyn, Knegt van Clitander,
Joannes Sebastianus Louis, Fig. min.
Picolon, Soldaet,
Libertus Achten, in Rud.

Door de Pantomime, vervult met Opera ende Danssen, zal vertoont worden de waere liefde: ingerigt door d’Heer Lichtenschyn, Zangmeester van ’t Doorl. ende Eerw. Capittel van Munsterbilsen.

DANSSERS.
Constantinus M.M. Nanteuil, Poëta.
Mathias Duhalle, Synt.
Everardus Ceulen, Synt.
Petrus Weyns, Synt.
Engelb. M. de Meyer, Synt.
Joes Henr. Krool, Gram.
Wyn. Theewissen, Gram.
Joannes Eyben, Fig. maj.
* Franciscus Bosquet, Fig. maj.
* Wilhelm. Maurissen, Fig. maj.
* Andreas Berents, Fig. min.
* Petrus Janssens,* Fig. min.
* Joannes Olislagers, Fig. min.
* Hubertus Heckelers, Fig. min.
* Wilhelmus Janssens, Fig. min.
* Henricus Geuskens, Fig. min.
* Joann. Sebast. Louis, Fig. min.
* Joannes Petrus Pisart, Fig. min.
* Wilhelm. van Heusden, in Rud.
* Libertus Achten, in Rud.
* Ludovicus Moris, in Rud.
* Clemens Vincent, in Rud.

TOT MAASTRICHT, Uytde Drukkerye van J.T. VAN GULPEN,
woonende in de Brug-straet, 1776.
Continue

Tekstkritiek:

fol. π1v Jeroboami) er staat: Jeroboami
ibid. fecerat er staat: Fecerat
fol. π2v Petrus Janssens, er staat: Petrus Jaussens,