Joost van den Vondel: Kruisbergh en Klacht over de tweedraght der Christe Princen. Op muzijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c. met een Basso Continuo, door Cornelis Padbrué. 1640.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
De Kruisbergh is ook verschenen in Vondels Peter en Pauwels.
Facsimile bij UrsiculaDit document bevat:

• De plano-editie van de Kruisbergh (ca 1638)
• De vijf partituren van Padbrué:
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. Tekst onder genoteerde muziek nemen wij regel voor regel over, aangegeven met donkergroen. Teksten in gotisch schrift geven wij aan met donkerblauw.
Continue

[
plano-uitgave van de Kruisbergh, (ca. 1638, Unger 725)]

DE

KRUISBERGH.

Aen

MAGDALENE BAECK.

        DE schoonste roode roosen groeien
                Op geenen Grieckschen Bergh, o neen,
                Maer op den Kruisbergh hard van steen;
        Daer Jesus hoofdquetsuuren vloeien
                (5) Van heiligh van onnosel bloed,
                Geronnen tot een’ roosenhoed,
        Wiens blaen vol geurs geduurigh bloeien
                Door den gevlochten doornekrans,
                Waer van de Goddelijcke glans
        (10) Beschaduwt word en overwassen.
                De roosedruppels strecken schoon
                Robijnen aen de doornekroon.
        De roosevlaegh verdrenckt met plassen
                De lelibloem van ’t aengesicht,
                (15) Waer uit de sonne schept haer licht,
        De Sonne, die met bevende assen
                Te rugge rijd, beswijmt en sterft,
                Nu ’t roosebloed Gods leli verft,
        De Leli die het hooft laet hangen,
                (20) En geeft den allerlesten sucht,
                En vult met roosengeur de lucht.
        De Christe byen met verlangen
                Sich spoeden naer dien roosengaerd,
                Soo ras het licht de lucht verklaert,
        (25) En swarmen om de roosewangen
                Van ’s levens bloem en lentespruit,
                En suigen soeten honigh uit
        De gal en gift en bitterheden
                En alssem van het doornebosch.
                (30) Uit leliwit en roosenblos
        d’AertsEnglen mann’ met necter kneden,
                En hemels suicker en ambroos.
                De dagh en teelt geen uchtendroos,
        Soo dickmael hy komt aengereden,
                (35) Die soo de flaeuwe ziel verquickt,
                En ’t hart, tot wanhoop toe verstickt,
        Versterckt, als deze roosegeuren
                Van ’s levens roosentack en hout,
                Met bittre traenen nat bedouwt,
        (40) Tot troost van al die eeuwigh treuren.
                Hier springt, voor al die dorstigh sijn,
                Een bron van roode en witte wijn,
        Soo lecker als oit tong kon keuren.
                Hier waschtmen het bevleckt gemoed
                (45) In ’s levens kostelijcken vloed,
        Vergadert uit vijf suivre sprongen.
                Hier levren d’aders purper uit,
                Tot pracht der Koningklijcke Bruid,
        Wiens lof van David is gesongen
                (50) En van den wysen Salomon;
                Doense in dees speer en spijckerbron
        Bevochtighden hun goude tongen;
                Doen David stelde luisterscharp
                Op dat geruisch sijn schelle harp,
        (55) En Salomon sijn hooge klancken.
                O bloed en waterrijcke rots!
                O hartebron der wijsheid Gods!
        O artzeny voor alle krancken!
                Vergun my oock een’ druppel nat:
                (60) Bevloey mijn dor en dorstigh blad,
        En leerme myn’ verlosser dancken,
                Op d’oevers van dien gulden stroom,
                In schaduw van dien rooseboom,
        Bedeckt van Cherubinnevleuglen.
                (65) Daer rust het afgejaeghde hart,
                En vindt’er stilpijn voor sijn smart.
        Daer nestlen alle tamme veuglen,
                En heffen tegens ’t Paradijs
                By beurt een’ lofzang aen om prijs.
        (70) Daer leert de ziel haer lusten teuglen
                Met Gods gebit en roosentoom.
                S’ ontwaeckt’er uit den ydlen droom
        Der ydle weereld, om t’aenschouwen
                Den Middelaer van ’t nieuw verbond.
                (75) Sy kust syn’ bleecken roosemond.
        Men siet’er onder ’t puick der vrouwen
                De Christelijcke MAGDALEEN
                Haer traenen suchten en gebeen
        God offren met een vast betrouwen,
                (80) Dat als een BAECK in ’t duister scheen.
Iustè.
Continue
[Deel 1]
[
fol. *1r]

I.V. VONDELS

KRUISBERGH

en

KLAGHT

over de tweedraght der


Christe Princen.

Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c.
met een Basso Continuo,


Door

Cornelis Padbrué.

CANTUS.

[Vignet: fleuron]

T’AMSTERDAM,
________________________________________
By BROER JANSZ, Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds
Achterburghwal, in de Zilvere Kan, 1640.[fol. *1v: blanco]
[fol. *2r]

De Kunstlievende Ioffrouwe

MAGDALENE VAN ERP,


Huysvrouwe van den Heere

IOOST BAECK.

            Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
AEnmerckende uwe byzondere ghenegentheidt en smaeck, in ’t verhaelen van den Kruisbergh, of het lijden van JESUS CHRISTUS (het welck door VONDEL, onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heylighlijck in rijm vertoont wordt, dat byna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje van Godts overgroote liefde t’onswaert) zoo werd ick aengeport dit loflijck verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemme, te bekleeden, om ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de doot des kruices toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot Godt weder geboet heeft. Deze liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene, datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doenze Joden noch Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ont- [fol. *2v] ziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wy door haer voorbeelt ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en kunstlievende Joffrouw, dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor van onzen gemelden honighvloeyenden Poeet, die my voorgetreden was; niet twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck wederom wert ghepast op dien welvoeghenden naem van MAGDALENE, die by ons als een VIERBAECK is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefde Joffrouw, dit, niet om ’t geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd hoop te blijven,

                        Me Joffrouw,

                                                uwe E. dienstschuldige

                                                                        C. T. Padbrué.
Continue
[p. 1]

à 4.De Kruisbergh.

CANTUS.
DE schoonste roode roozen groejen Op
geenen Grieckschen bergh, ô
neen, ô neen, Maer op den Kruisberg, op
://: hard van steen; Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen
Van heyligh van onnozel bloed, Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen
Van heyligh van onnozel bloed, Geronnen tot een’ roozenhoed,
tot een roozenhoed.


[p. 2]

WIens blaen vol geurs gedurigh
bloejen Door den gevloch-
ten doornekrans, Waer van de Goddelijcke glans
Beschaduwt word en overwassen.


[p. 3]
DE rooze druppels strecken schoon
Robynen aen de doornekroon. De roozevlaegh verdrenckt met
plassen, verdrenckt met plassen, De Lelibloem van’t aengezicht, van’t aengezicht waer
uit de zonne schept haer licht, waer ://:
De zonne die met bevend’ assen Te rugge rijd, Bezwijmt en
sterft, Nu ’t roozebloed Gods Leli verft, De Leli die het hooft laet
hangen, En geeft den alderlesten zucht, En vult met roozengeur de lucht.


[p. 4]
DE Christe byen met verlangen met verlangen Zich
spoeden naer dien roozengaerd, Zo ras het licht de lucht verklaert, En zwarmen om de
roozewangen, En ://: Van ’s levens bloem ://:
en Lentespruit, en Lente-
spruit. En zuigen, en zuighen zoeten honigh uit de gal en
gift en bitterheden, En alssem van het doornebos uit Leliwit
en roozenblos d’AertsEnglen Mann’ met Necter kne-
den, En Hemelsch suicker en ambroos, en Hemelsch suicker en ambroos.


[p. 5]
DE dagh en teelt geen uchtendroos,
Zoo dickmael hy komt aengereden, Die zoo
://: de flaeuwe ziel verquickt, En ’t hart tot wanhoop toe verstickt,
Versterckt als deze roozegeuren Van ’s levens roozentack en hout, Van
://: Met bittre traenen nat bedouwt, Tot troost van
al die eeuwigh treuren, tot troost van al ://: die
eeuwigh treuren.


[p. 6]
HIer springt voor al die dorstigh sijn, Een
bron van roode en witte wijn, Van roo-
d’en witte wijn Zoo lecker als oit tong kon keu-
ren, Hier waschtmen het bevleckt gemoed, In ’s levens kostelijcke
vloed Vergadert uit vijf zuivre sprongen.


[p. 7]
HIer lev’ren d’aders purper uit, Tot pracht der Ko-
ningklijcke bruid, Wiens lof van David is gezongen, van
David is ghezongen, Wiens lof van David is gezon-
gen, En van den wijzen Salomon; Doens’ in dees speer en spijcker-bron be-
vochtighden hun goude tongen. Doen David stelde luister
scharp, Doen ://: Op dat geruisch op ://:
zijn schelle harp En Salomon zijn hooge
klancken.


[p. 8]

à 5.
O bloed en waterrijcke rots! O harte
bron, ://: der wijsheyt Gods! O artzeny voor alle krancken! Vergun
my oock een druppel nat: Bevloey mijn dor en dorstigh blad, En
leerme mijn verlosser dancken, Op d’oevers van dien
gulden stroom, van dien gulden stroom, In schaduw van dien
roozeboom, Bedeckt met Cherubinne vleuglen, met ://: be
deckt met Cherubinne vleug’len.* met ://:


[p. 9]
DAer rust het afgejaegde hart, En vinter stil pijn
voor sijn smart. Daer nestlen alle tamme veuglen, En
heffen tegens ’t paradijs by beurt een Lofzang aen om prijs. by ://:
Daer leert de ziel haer lusten teuglen, haer lusten teuglen
met Gods gebit en roozentoom. Z’ontwaect’er uit
den ydlen droom Der ydle werelt, der ://: om t’aenschou-
wen, ://: Den Middelaer van’t nieuw verbond. van ’t ://: Zy
kust ://: zy kust zijn bleecken roozemond, zy ://:


[p. 10]
MEn zieter onder ’t puick der vrouwen
onder ’t puick der vrouwen De Christelijcke
Magdaleen haer traenen zuchten en ge-
been God offren met een vast betrouwen, met een vast betrouwen,
Dat als een Baeck ://: int duyster
scheen. ://:


[p. 11]
O Vos omnes qui transitis per viam, O vos
omnes qui transitis per vi-
am, Attendite ://: & videte, ://: Si est dolor
similis sicut dolor meus, sicut dolor meus. ://:
Attendite ://: & videte, ://: Si est dolor
similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, ://:


[p. 12]

à 4.
O Triste spectaculum! ://:
O triste spectaculum! O crudele sup-
plicium! morte turpissima ://: ululate gentes, plangite, ://:
plangite, & clamate, ://: Quia occisus est
Salvator noster, Quia ://: Quia occisus
est Salvator noster, Salvator noster.

Continue
[
p. 13]

Op de tweedraght

Der

Christe Princen.

Aen

IESUS CHRISTUS.


[p. 14]

Op de tweedraght der Christe Princen.

Aen IESUS CHRISTUS.

                                  CANTUS.                   à 3.
DE Christe Princen zitten vast mal-
kanderen in’t hair, ://: malkande-
ren ://: in’t hair. Gansch Christen-
rijck vervalt in last, ://: Gansch Christenrijck vervalt in
last, En ’t uiterste gevaer; Als ’t schip dat met gekerfden mast flus schipbreuck
lijden zal, En drijft, en drijft naer lager wal.


DE felle Turck, ://: die Christus kruist Ziet ons krac-
[p. 15]
keelen aen. ://: d’Erfvyand lacht vast in zijn
vuist, lacht nu in zijn vuist, En hoopt den klaeuw te slaen Van bloed ge-
verft, van stof begruist, In ’t hart van ’t blind gevecht, Dat
hy ’t geschil beslecht.


ZOo ’t hem gelucken magh na wensch Met zijnen woesten hoop,
Met ://: Dat hy ’s geloofs verswackte grens Op ’t ongezienste sloop, Op ’t
://: Op ’t ://: En vel en vil zoo menigh mensch,
Help God! ://: wat wil’t een dagh Van rouw zijn, en beklagh.


[p. 16]
GElijck een ingeborsten stroom Zal ’t
ingelaeten heir, ://: Verdrencken al den Duitschen
boôm, ://: al den Duitschen boôm, En bruizen als een meir, En ://:
En spoelen den bebloeden toom Te Keulen in den Rijn, Die zal zijn wedde
zijn. Die zal zijn wedde zijn.


ZElf d’andre wereld ://: daer men met den
hoofde nederwaert De voeten tegens d’onze zet Zal hooren al vervaert,
Hoe wy door ’t zwaerd van Machomet Gevallen zijn, ten spot, Gevallen

[p. 17]
zijn, ten spot Der vyanden van God.

DAn voelt men hoemen heeft gefaelt, En uit den
Burgertwist En brand verdoemden roof gehaelt, En wol-
ven opgehist Naer Christus schaepskoy, Naer ://: dan betaelt Men
zelf zijn eygen roe, En schreit en zucht en zucht sich moe.


[p. 18]
O Jesus, ://: O Jesus, keer dit voorspoock
af, Verdrijf die duistre wolck, ://:
Herplant veel eer, ://: Op ’t heiligh Graf Door uw geloovigh
volck, Door uw ://: Den Turcken tot gerechte straf,
Den standert van uw naem, ://: Op dat zich d’afgront
schaem, d’afgront schaem.


[p. 19]
OP dat die bloedhond, ://:
yeders vloeck, Met inghetrocken staert,
Gelijck een rekel Mecha zoeck, En aen zijn eygen haerd In eenen onver-
lichten hoeck Zich uitstreck naer zijn’ lust, En laet uw rijck in rust, ://:
En laet uw rijck in rust.


[p. 20]

CANTUS. I.

CAntate ://:
Cantate Domino canticum no-
vum, Cantate Domino canticum novum,
Quia mirabilia fecit. ://: Salvavit
sibi ://: dextera ejus, Salvavit ://:
& brachium sanctum ejus. ://:
sanctum ejus: Notum fecit Dominus
://: Salutare suum: in conspectu gentium revelavit,

[p. 21]
revelavit justitiam suam. Recordatus est ://:
misericordiae suae: & veritatis ://: & veri-
tatis suae Domui Israel. & ://:


[p. 22]

à 8. CANTUS. Super Ecce quam bonum.

DA pacem Domine in diebus nostris
://: Quia non est
alius qui pugnet pro nobis, ://:
nisi tu ://:
Deus noster, Alleluya, ://: alleluya, ://:
alleluya, ://: alleluya. ://:


[p. 23]

CANON à 4. Super Da pacem Domine.

ECce quam bonum & quam jucundum habitare fratres in u-
num. 1. Alleluya ://:
2. Alleluya. 3. Alleluya. 4. Alleluya.


[p. 24: blanco]
Continue
[Deel 2]
[
fol. *1r]

I.V. VONDELS

KRUISBERGH

en

KLAGHT

over de tweedraght der
Christe Princen.

Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c.
met een Basso Continuo,


Door

Cornelis Padbrué.

TENOR.

[Vignet: fleuron]

T’AMSTERDAM,
________________________________________
By BROER JANSZ, Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds
Achterburghwal, in de Zilvere Kan, 1640.


[fol. *1v: blanco]
[fol. *2r]

De Kunstlievende Ioffrouwe

MAGDALENE VAN ERP,


Huysvrouwe van den Heere

IOOST BAECK.

            Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
AEnmerckende uwe byzondere ghenegentheidt en smaeck, in ’t verhaelen van den Kruisbergh, of het lijden van JESUS CHRISTUS (het welck door VONDEL, onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heylighlijck in rijm vertoont wordt, dat byna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje van Godts overgroote liefde t’onswaert) zoo werd ick aengeport dit loflijck verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemme, te bekleeden, om ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de doot des kruices toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot Godt weder geboet heeft. Deze liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene, datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doenze Joden noch Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ont- [fol. *2v] ziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wy door haer voorbeelt ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en kunstlievende Joffrouw, dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor van onzen gemelden honighvloeyenden Poeet, die my voorgetreden was; niet twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck wederom wert ghepast op dien welvoeghenden naem van MAGDALENE, die by ons als een VIERBAECK is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefde Joffrouw, dit, niet om ’t geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd hoop te blijven,

            Me Joffrouw,

                        uwe E. dienstschuldige

                                    C. T. Padbrué.[p. 1]

à 4.

De Kruisbergh.

TENOR.

DE schoonste roode roozen groejen
Op geenen Grieckschen bergh, ô
neen, ô neen, Maer op ://: den Kruisbergh
hard van steen; Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen Van heyligh
van onnozel bloed, Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen
Van heyligh van onnozel bloed, Geronnen tot een roozenhoed,
tot een roozenhoed.
[p. 2]

WIens blaen vol geurs gedurigh
bloejen Door den gevloch-
ten doornekrans, Waer van de Goddelijcke glans Beschaduwt word en
overwassen.
[p. 3]

DE roozedruppels strecken schoon
Robynen aen de doornekroon. De roozevlaegh ver-
drenckt met plassen, met plassen De Lelibloem van’t aengezicht, van’t
://: Waer uit de Zonne schept haer licht, waer uit de Zonne
schept haer licht. De Zonne die met bevend’ as-
sen te rugge rijd, Bezwijmt en sterft Nu ’t roozebloed Gods Leli verft,
De Leli die het hooft laet hangen, En geeft den alderlesten zucht, En
vult met roozengeur de lucht.
[p. 4]

DE Christe byen met verlangen met verlan-
gen Zoo ras het licht de lucht verklaert, En zwarmen om de
roozewangen, En ://: Van ’s levens bloem,
Van ’s levens bloem en Lentespruit, en Lentespruit, En zuigen, zui-
gen zoeten honigh uit de gal en gift en bitterheden, En alssem van het door-
nebos Uit Leliwit en roozenblos d’AertsEng’len-
Mann’ met Nectar kneden, En Hemelsch suicker en ambroos, en ambroos.
[p. 5]

DE dagh en teelt geen uchtendroos, geen
uchtendroos, Zoo dickmael hy komt aengereden,
Die zoo ://: de flaeuwe ziel verquickt, En ’t hart tot
wanhoop toe verstickt, Versterckt als deze roozegeuren, Van ’s levens roozen-
tack en hout, Van ://: Met bittre traenen nat bedauwt,
Tot troost van al die eeuwigh treuren, Tot troost van al die eeuwigh
treuren.
[p. 6]

HIer springt voor al die dorstigh zijn Een
bron van rood’en witte wijn,
en witte wijn, Zoo lecker als oyt tongh kon keuren.
kon keuren. Hier waschtmen het bevleckt gemoed, In
’s levens kostelijcke vloed, Vergadert uit vijf zuivre sprongen.
[p. 7]

HIer lev’ren d’aders purper uit Tot pracht der Koning-
lijcke bruid, Tot ://: Wiens lof, Wiens lof
van David, Wiens ://: is gezongen, En van den wijzen
Salomon; Doens’ in dees speer en spijcker-bron bevochtigden hun goude
tongen. Doen David stelde luister scharp, Doen ://:
Op dat geruisch zijn schelle harp En Salo-
mon zijn hooge klancken.
[p. 8]

à 5.
O bloed en waterrijcke rots! O hartebron
der wijsheyt Gods! O artzeny voor alle krancken!
Vergun: Bevloey mijn dor en dorstigh blad, En leerme mijn verlosser
dancken, mijn ://: Op d’oevers van dien gulden stroom, van dien
gulden stroom, In schaduw van dien roozeboom, Bedeckt met Cherubinne
vleuglen, met ://: met Cherubinne vleuglen,
://: vleuglen.
[p. 9]

DAer rust het afgejaegde hart, En vinter stil-
pijn voor sijn smart: En heffen tegens ’tparadijs
En ://: by beurt een Lofzang aen om prijs. Daer
leert de ziel haer lusten teuglen, Daer leert de ziel haer lusten teuglen Met
Gods gebit en roozentoom. Z’ontwaecter uit den ydlen droom Der ydle
wereld, der ydle wereld om t’aenschouwen, om t’aenschouwen Den Midde-
laer van ’t nieuw verbond, van ’t nieuw verbond, Zy
kust, zy kust zijn bleecken roozemond, zy ://:
[p. 10]

MEn zieter onder ’t puick der Vrouwen
De Christelijcke Magdaleen Haer tra-
nen zuchten en gebeen God offren met een
vast betrouwen, met ://: Dat als een Baeck, als een
Baeck in ’t duister scheen. in ’t ://:
[p. 11]

à 4.
O Vos omnes qui transitis per vi-
am, per viam, At-
tendite ://: & videte, ://: Si est dolor similis si-
cut dolor meus, sicut dolor meus. ://: me-
us. Attendite, Attendite, ://: & videte, ://: Si est
dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, ://:
meus.
[p. 12]

à 4.
O Triste spectaculum! ://: O
triste spectaculum! O crudele supplicium, morte tur-
pissima ://: condemnatur Jesus ://:
ululate ://: gentes, plangite, ://: plangite ://:
& clamate, ://: & clamate, Quia occisus est Salvator
noster, Quia ://: Salvator noster, Quia ://:

Continue
[p. 13]

Op de tweedraght

Der

Christe Princen.

Aen

IESUS CHRISTUS.[p. 14]

Op de tweedraght der Christe Princen.

aen IESUS CHRISTUS.

TENOR.            à 3.

DE Christe Princen zitten vast ://:
malkanderen in’t
hair, malkanderen ://: in’t hair.
Gansch Christenrijck vervalt in last, vervalt in last, En ’t uiter-
ste gevaer; ://: Als ’t schip dat met gekerfden mast Flus schipbreuck
lijden zal, En drijft, en drijft naer lager wal.
DE felle Turck, die Christus kruist, die ://: Ziet ons krac-

[p. 15]
keelen aen. ://: d’Erfvyand lacht nu in zijn
vuist, ://: En hoopt den klaeuw te
slaen Van bloed geverft, van stof begruist, In ’t hart van ’t blind gevecht,
Dat hy ’t geschil beslecht.

ZOo ’t hem gelucken magh naer wensch Met zijnen woesten hoop,
Met ://: Dat hy ’s geloofs verswackte grens Op ’t ongezienste
sloop, Op ’t ://: En vel en vil zoo menigh mensch,
Help God! ://: wat wil’t een dagh Van rouw zijn en beklagh.


[p. 16]
GElijck een ingeborsten stroom,
Zal ’t ingelaeten heir, ://:
Verdrencken al den Duitschen boôm, ://:
En bruizen als een meir, als een meir, En spoelen
den bebloeden toom Te Keulen in den Rijn, Die zal zijn wedde
zijn. Die zal zijn wedde zijn.

ZElf d’andre wereld ://: daer men met den
hoofde nederwaert De voeten tegens d’onze zet Zal hooren al vervaert,

[p. 17]
Hoe wy door ’t zwaerd van Machomet Gevallen zijn, ten spot, Gevallen zijn ten
spot Der vyanden van God.


DAn voelt men hoemen heeft gefaelt, En uit den
burgertwist En brand verdoemden roof gehaelt, En wol-
ven opgehist Naer Christus schaepskoy, Naer ://: dan be-
taelt Men zelf zijn eygen roe, En schreit en zucht, ://:
zich moe.


[p. 18]

O Jesus, ://: O Jesus, keer dit
voorspoock af, Verdrijf die duistre wolck. ://:
Herplant veel eer ://: Op ’t heiligh Graf Door
uw geloovigh volck, ://: Den Turcken tot gerechte straf,
Den standert van uw naem, van uw naem, Op dat zich d’afgrond
schaem. ://:


[p. 19]

OP dat die bloedhond, yeders vloeck, yeders vloeck,
Met inghetrocken staert, Gelijck een rekel Mecha zoeck,
En aen zijn’ eygen haerd In eenen onverlichten hoeck Zich uitstreck naer zijn’
lust, En laet uw rijck, en laet uw rijck in rust. en laet ://:


[p. 20]

CANTUS II.
CAntate ://:
Domino canticum no-
vum, Cantate Domino canticum novum,
Quia mirabilia fecit. ://: Salvavit sibi
://: dextera ejus, Salvavit sibi Salvavit sibi dextera ejus:
& brachium sanctum ejus. ://: sanctum
ejus: Notum fecit Dominus ://: salutare su-
um: in conspectu gentium revelavit, revelavit justitiam suam.


[p. 21]

CANTUS II.
Recordatus est ://: misericordiae suae: & verita-
tis ://: & ://: suae domui Isra-
el. & veritatis suae domui Israel.


[p. 22]

à 8. TENOR. Super Ecce quam bonum.
DA pacem Domine in diebus
nostris, Quia non est ali-
us qui pugnet pro nobis, qui ://:
qui pugnet pro nobis, pro nobis, nisi tu ://: Deus noster, Alle-
luya, ://: Alleluya, ://: Alle-
luya, Alleluya. ://:


[p. 23-24: blanco]

Continue
[Deel 3]
[
fol. *1r]

I.V. VONDELS

KRUISBERGH

en

KLAGHT

over de tweedraght der

Christe Princen.

Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c.
met een Basso Continuo,


Door

Cornelis Padbrué.

ALTUS.

[Vignet: fleuron]

T’AMSTERDAM,
________________________________________

By BROER JANSZ, Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds
Achterburghwal, in de Zilvere Kan, 1640.[fol. *1v: blanco]

[fol. *2r]

De Kunstlievende Ioffrouwe

MAGDALENE VAN ERP,


Huysvrouwe van den Heere

IOOST BAECK.

            Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
AEnmerckende uwe byzondere ghenegentheidt en smaeck, in ’t verhaelen van den Kruisbergh, of het lijden van JESUS CHRISTUS (het welck door VONDEL, onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heylighlijck in rijm vertoont wordt, dat byna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje van Godts overgroote liefde t’onswaert) zoo werd ick aengeport dit loflijck verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemme, te bekleeden, om ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de doot des kruices toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot Godt weder geboet heeft. Deze liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene, datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doenze Joden noch Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ont- [fol. *2v] ziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wy door haer voorbeelt ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en kunstlievende Joffrouw, dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor van onzen gemelden honighvloeyenden Poeet, die my voorgetreden was; niet twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck wederom wert ghepast op dien welvoeghenden naem van MAGDALENE, die by ons als een VIERBAECK is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefde Joffrouw, dit, niet om ’t geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd hoop te blijven,

                        Me Joffrouw,

                                                uwe E. dienstschuldige

                                                                        C. T. Padbrué.
[p. 1]

De Kruisbergh.

                ALTUS.           à 4.

DE schoonste roode
roozen groejen Op geenen Grieckschen berg, op
geenen Grieckschen bergh, ô
neen, ô neen, Maer op den Kruisbergh, op den Kruisbergh hard van
steen; Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen Van heyligh van on-
noozel bloed, Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen Van heyligh van on-
noozel bloed, Geronnen tot een’ roozenhoed, tot een’ roozenhoed.


[p. 2]

WIens blaen vol geurs ge-
durigh bloejen Door den ge-
vlochten doornekrans, Waer van de Goddelijcke
glans Beschaduwt werd en overwassen.


DE roozedruppels strecken schoon
Robijnen aen de doornekroon. De roozevlaegh ver-
drenckt met plassen, verdrenckt met plassen De Lelibloem van’t aengezicht, van’t

[p. 3]
://: Waer uit de zonne schept haer licht, waer uit de
zonne schept haer licht. De zonne die met bevend’
assen Te rugge rijd, beswijmt en sterft, Nu
’t roozebloed Gods Leli verft, De Leli die het hooft laet hangen,
En geeft den allerlesten zucht, En vult met roozengeur de lucht.


[p. 4]

DE Christe byen met verlangen met verlangen Zich
spoeden naer dien roozengaerd, Zoo ras het licht de lucht verklaert, En
zwarmen om de roozewangen, En zwarmen om de roozewangen Van
’s levens bloem, Van ://: en Lentespruit, en Lente-
spruit, En zuigen, zuigen zoeten honigh uit de gal en gift en
bitterheden, En alssem van het doornebos. Uit Leliwit en
roozenblos d’AertsEng’len Mann’ met Nectar kneden,
En Hemelsch suicker en ambroos, en Hemelsch suicker en ambroos.


[p. 5]

DE dagh en teelt geen uchtendroos,
Zoo dickmael hy komt aengereden, Die zoo
://: de flaeuwe ziel verquickt, En ’t hart tot wanhoop toe verstickt,
Versterckt als deze roozegeuren Van ’s levens roozentack en hout, Van
://: Met bittre traenen nat bedauwt, Tot troost van
al die eeuwigh treuren, Tot troost van al die eeuwigh
treuren.


[p. 6]

HIer springt voor al die dorstigh zijn, Eenbron van rood’en witte wijn, vanrood’ en witte wijn, Zoo lecker als oyt tongh kon keuren,
als oit tong kon keuren. Hier waschtmen het bevleckt ge-
moed In ’s levens kostelijcke vloed, Ver-
gadert uit vijf zuivre sprongen.


[p. 7]

HIer lev’ren d’aders purper uit Tot pracht der
Koninglijcke bruid, Tot pracht der Koninglijcke bruid, Wiens
lof van David is gezongen, gezon-
gen, van David is gezongen, En van den wijzen Salomon;
Doens’ in dees speer en spijcker-bron bevochtigden hun goude tongen. Doen
David stelde luisterscharp, Doen ://: Op
dat geruisch op ://: zijn schelle harp, En Salo-
mon zijn hooge klancken.


[p. 8]

à 5.
O bloed en waterrijcke rots! O hartebron, ://:
der wijsheyt Gods! O artzeny voor alle krancken!
Vergun my oock een druppel nat: Bevloey mijn dor en dorstigh
blad, En leerme mijn verlosser dancken, Op
d’oevers van dien gulden stroom, van dien gulden stroom, In
schaduw van dien roozeboom, In ://: Bedeckt met
Cherubinne vleuglen, met ://:


[p. 9]

DAer rust het afgejaegde hart, En vinter stil-pijn voor zijn
smart: Daer nestlen alle tamme veuglen, En heffen tegens
’t paradijs By beurt een Lofzang aen om prijs. Daer leert de ziel
haer lusten teuglen, haer ://: Met Gods gebit en
roozentoom. Z’ontwaect’er uit den ydlen droom Der ydle wereld, der ://:
om t’aenschouwen, ://: Den Middelaer van ’t nieuw verbond, van ’t
nieuw verbond, Zy kust, ://: Zy kust zijn bleecken roozemond,
zijn bleecken roozemond.


[p. 10]

MEn zieter onder ’t puick der Vrouwen, onder
’t puick ://: der Vrouwen De Christelijcke
Magdaleen Haer tranen zuchten en ge-
been God offren met een vast betrouwen, Dat als een Baeck, ://:
Dat ://: als een Baeck in ’t duister scheen. in ’t ://:


[p. 11]

à 4.
O Vos omnes qui transitis per vi-
am, O vos omnes qui transitis per vi-
am, Attendite & videte, & ://: & videte: Si est dolor
similis sicut dolor meus, sicut dolor
meus. ://: Attendite & videte, & ://: & vi-
dete: Si est dolor similis sicut dolor meus, sicut
dolor meus. ://:


[p. 12]

à 4.
O Triste spectaculum! ://:
O triste spectaculum! O crudele supplicium!
morte turpissima ://: Condemnatur Jesus ://:
ululate ://: gentes, plangite, ://: plangite,
& clamate ://: clamate: Quia occisus est Salvator no-
ster, Quia ://: Quia occisus est, Quia ://:
Salvator noster.


Continue
[Deel 4]
[
fol. *1r]

I.V. VONDELS

KRUISBERGH

en

KLAGHT

over de tweedraght der


Christe Princen.

Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c.
met een Basso Continuo,


Door

Cornelis Padbrué.

BASSUS.

[Vignet: fleuron]

T’AMSTERDAM,
________________________________________
By BROER JANSZ, Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds
Achterburghwal, in de Zilvere Kan, 1640.[ fol. *1v: blanco]

[ fol. *2r]

De Kunstlievende Ioffrouwe

MAGDALENE VAN ERP,


Huysvrouwe van den Heere

IOOST BAECK.

            Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
AEnmerckende uwe byzondere ghenegentheidt en smaeck, in ’t verhaelen van den Kruisbergh, of het lijden van JESUS CHRISTUS (het welck door VONDEL, onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heylighlijck in rijm vertoont wordt, dat byna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje van Godts overgroote liefde t’onswaert) zoo werd ick aengeport dit loflijck verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemme, te bekleeden, om ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de doot des kruices toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot Godt weder geboet heeft. Deze liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene, datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doenze Joden noch Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ont- [ fol. *2v] ziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wy door haer voorbeelt ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en kunstlievende Joffrouw, dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor van onzen gemelden honighvloeyenden Poeet, die my voorgetreden was; niet twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck wederom wert ghepast op dien welvoeghenden naem van MAGDALENE, die by ons als een VIERBAECK is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefde Joffrouw, dit, niet om ’t geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd hoop te blijven,

                        Me Joffrouw,

                                                uwe E. dienstschuldige

                                                                        C. T. Padbrué.[p. 1]
à 4.De Kruisbergh.

BASSUS.
De Kruisbergh.
BASSUS à 4.
DE schoonste roode roozen groejen
Op geenen Grieckschen bergh, ô
neen, ô neen, Maer op den Kruisberg, op ://:
hard van steen; Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen
Van heyligh van onnoozel bloed; Daer Jesus hooftquetzuuren vloejen
Van heyligh van onnoozel bloed, Geronnen tot een roozenhoed. tot een
roozenhoed.


[p. 2]
WIens blaen vol geurs ge-
durigh bloejen Door den gevloch-
ten doornekrans, Waer van de Goddelijcke glans Beschaduwt word en
overwassen.


DE roozedruppels strecken schoonRobijnen aen de doornekroon. De roo-
zevlaegh verdrenckt met plassen, verdrenckt ://: De Le-

[p. 3]
libloem van’t aengezicht, van’t ://: Waer uit de zonne schept haer licht,
Waer uit de zonne schept haer licht; De zonne die met be-
vend’ assen Te rugge rijd, beswijmt en sterft,
Nu ’t roozebloed Gods Leli verft, De Leli die het hooft laet
hangen, En geeft den allerlesten zucht, En
vult met roozengeur de lucht.


[p. 4]
DE Christe byen met verlangen met verlangen
Zoo ras het licht de lucht verklaert, En zwarmen om de roozewangen,
En ://: Van ’s levens bloem, ://: en
Lentespruit, en Lentespruit, En zuigen zoeten
honigh uit de gal en gift en bitterheden, En alssem van het door-
nebos. Uit Leliwit en roozenblos d’AertsEng’len
Mann’ met Necter kneden, En Hemelsch suicker en am-
broos, en Hemelsch suicker en ambroos.


[p. 5]
DE dagh en teelt geen uchtendroos,
Zoo dickmael hy komt aengereden, Die
zoo de flaeuwe ziel verquickt, En ’t hart tot wanhoop toe verstickt, Versterckt
al deze roozegeuren Van ’s levens roozentack en hout, Van ://:
Met bittre traenen nat bedauwt, Tot troost van al die eeuwigh
treuren, Tot troost van al die eeuwigh treuren.


[p. 6]
HIer springt voor al die dorstigh zijn, Een bron van rood’en witte wijn,
En witte wijn, Zoo lecker als oyt tong kon keuren.
Hier waschtmen het bevleckt gemoed In ’s levens
kostelijcke vloed, Vergadert uit vijf zuivre sprongen.

[p. 7]
HIer lev’ren: Tot pracht der Koninglijcke bruid, Tot
://: Wiens lof van David
is gezongen, En van den wijzen Salomon; Doens’
in dees speer en spijcker-bron bevochtigden hun goude tongen.
Doen David stelde luisterscharp, Op dat geruisch ://: zijn
schelle harp, En Salomon zijn hooge klancken.


[p. 8]
BASSUS. à 5.
O bloed en waterrijcke rots! O harte-
bron der wijsheyt Gods! O artzeny voor alle krancken!
Vergun my: Bevloey mijn dor en dorstigh blad, En leerme mijn ver-
losser dancken, Op d’oevers van dien gulden stroom,
In schaduw van dien roozeboom, Bedeckt met Cherubinne vleu-
glen, met Cherubinne vleuglen.


[p. 9]
à 5. QUINTUS.
O bloed en waterrijcke rots! O harte-
bron, ://: der wijsheyt Gods! O artze-
ny voor alle krancken! Vergun my oock een druppel nat:
Bevloey mijn dor en dorstigh blad, En leerme mijn verlosser
dancken, Op d’oevers van dien gulden stroom, In schaduw van dien
roozeboom, Bedeckt met Cherubinne vleuglen, met ://:
met Cherubinne vleuglen.


[p. 10]
BASSUS.
DAer rust het afgejaegde hart, En vinter stil-pijn
voor zijn smart: Daer nestlen alle tamme veuglen, En
heffen tegens ’t paradijs By beurt een Lofzangh aen om prijs. Daer leert de
ziel haer lusten teuglen, Met Gods gebit en roozentoom. Z’ontwaecter
uit den ydlen droom Der ydle wereld, der ydle
wereld om t’aenschouwen Den Middelaer van ’t nieuw verbond, van’t
nieuw verbond, Zy kust, Zy kust ://: zijn bleecken roozemond, zy
kust ://:


[p. 11]
QUINTUS.
DAer rust het afgejaegde hart, En vinter stil-pijn voor
zijn smart, voor ://: Daer nestlen alle tamme veu-
glen En heffen tegens ’t paradijs By beurt een Lofzang aen om prijs.
Daer leert de ziel ://: haer lusten teuglen
Met Gods gebit en roozen-toom. Z’ontwaecter uit den ydlen
droom Der ydle wereld, der ://: om t’aenschou-
wen om ://: Den Middelaer van’t nieuw verbond, van’t ://:
Zy kust ://: Zy kust zijn bleken roozemond. Zy ://:


[p. 12]
BASSUS.
MEn zieter onder ’t puick der Vrouwen
onder ’t puick der Vrouwen De Christe-
lijcke Magdaleen haer trae-
nen zuchten en gebeen God offren, God offren met een vast betrouwen,
Dat als een Baeck ://: int duister scheen. ://:


[p. 13]
QUINTUS.
MEn zieter onder ’t puick der Vrouwen onder ’t puick der
Vrouwen De Christelijcke Magdaleen
Haer traenen zuchten en gebeen God offren God offren met een vast be-
trouwen, met ://: Dat als een Baeck, als een Baeck in ’t
duister scheen, in ’t duister scheen.


[p. 14]
BASSUS. à 4.
O Vos omnes ://: qui transitis
per viam, Attendite, ://:
& videte, & ://: Si est dolor similis sicut dolor
meus, sicut dolor meus. ://: At-
tendite, Attendite, ://: & videte, & ://: Si est
dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, ://:


[p. 15]
à 4. BASSUS.
O Triste spectaculum! O O ://:
O crudele supplicium, morte turpissima tur-
pissima, morte turpissima Condemnatur Jesus, Condemnatur Jesus,
ululate, ://: gentes, plangite, ://: plangite, & cla-
mate, ://: & clamate, Quia occisus est Salvator noster.
Quia ://: Salvator noster.
://:


[p. 16: blanco]

[p. 17]

Op de tweedraght

Der

Christe Princen.

Aen

IESUS CHRISTUS.


[p. 18]

Op de tweedraght

Der

Christe Princen.

Aen

IESUS CHRISTUS.


BASSUS. à 3.
DE Christe Princen zitten vast
Malkanderen in ’t hair, ://:
Malkanderen in ’t hair. Gansch Christen-
rijck vervalt in last, En ’t uiterste gevaer; En ://: Als ’t schip
dat met gekerfden mast Flus schipbreuck lijden zal, En drijft naer
lager wal.
DE felle Turck, die Christus kruist, Ziet ons krackeelen

[p. 19]
aen. ://: d’Erfvyand lacht vast in zijn
vuist, ://: En hoopt den klaeuw te slaen Van bloed geverft
van stof begruist, ://: In’t hart van ’t blind gevecht Dat hy ’t geschil beslecht.
ZOo’t hem gelucken magh naer wensch Met zijnen woesten hoop,
Met ://: Dat hy ’s geloofs verswackte grens Op ’t ongezienste
sloop, Op ’t ://: ongezienste sloop, En vel en vil zoo menigh mensch,
Help God! ://: wat wil’t een dagh Van rouw zijn en beklagh.


[p. 20]
GElijck een ingeborsten stroom ://:
Zal ’t ingelaeten heir, Ver-
drencken al den Duitschen boôm, al ://: al den Duitschen
boôm, En bruizen als een meir, En ://: En spoelen
den bebloeden toom Te Keulen in den Rijn, Die zal zijn wedde
zijn. Die ://:
ZElf d’andre wereld (daer men met den hoofde nederwaert
De voeten tegens d’onze zet) Zal hooren al vervaert, Hoe wy door ’t

[p. 21]
zwaerd van Machomet Gevallen zijn, ten spot
Der vyanden van God.
DAn voeltmen hoe men heeft gefaelt, En uit den
Burgertwist En brand verdoemden roof gehaelt,
En wolven opgehist Naer Christus schaepskoy, Naer ://:
dan betaelt Men zelf zijn eyge roe, En schreit en zucht, ://:
zich moe.

[p. 22]
O Jesus, ://: O Jesus, keer dit
voorspoock af, Verdrijf die duistre wolck, die duistre
wolck, Herplant veel eer op ’t heiligh Graf Door uw geloovigh
volck, Door ://: Den Turcken tot gerechte straf, Den
standert van uw naem, Den ://: Op dat zich d’afgront schaem.


[p. 23]
OP dat die bloedhond, yeders vloeck,
Met inghetrocken staert, Gelijck een rekel
Mecha zoeck, En aen zijn’ eygen haerd In eenen onverlichten
hoeck Zich uitstreck naer zijn lust, En laet uw rijck in rust. ://: En
laet uw rijck in rust.


[p. 24]
CAntate ://: Cantate
Domino canticum novum, Cantate ://:
Quia mira-
bilia fecit. ://: Salvavit sibi ://:
dextera ejus: Salvavit ://: & brachium sanctum e-
jus. ://: sanctum ejus: Notum fecit Dominus
://: Salutare suum: in conspectu gentium revelavit,

[p. 25]
revelavit justitiam suam. Recordatus est misericordiae
suae: & veritatis ://: & ://: suae Domu-
i Israel, & veritatis suae domui Israel.


[p. 26]
à 8. Super Ecce quam bonum.
DA pacem Domine in diebus
nostris, Quia non est alius
qui pugnet pro nobis, Quia non est alius
qui pugnet pro nobis, Nisi tu Deus noster.
Alleluya, ://: Alleluya, ://:
Alleluya, ://: Alleluya.


[p. 27]
Super Ecce quam bonum. ALTUS. à 8.
DA pacem Domine in diebus nostris, in ://:
nostris, Quia non est alius qui pu-
gnet pro nobis, qui ://: Nisi tu Deus noster, Deus no-
ster. Alleluya, ://: Alleluya, ://:
Alleluya, ://: Alleluya.


[p. 28: blanco]
Continue
[Deel 5]
[
fol. *1r]

I.V. VONDELS

KRUISBERGH

en

KLAGHT

over de tweedraght der

Christe Princen.

Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, &c.
met een Basso Continuo,


Door

Cornelis Padbrué.

BASSO CONTINUO.

[Vignet: fleuron]

T’AMSTERDAM,
________________________________________

By BROER JANSZ, Boeckdrucker, woonende op de Nieuzijds
Achterburghwal, in de Zilvere Kan, 1640.[fol. *1v: blanco]

[fol. *2r]

De Kunstlievende Ioffrouwe

MAGDALENE VAN ERP,


Huysvrouwe van den Heere

IOOST BAECK.

            Beleefde en kunstlievende Joffrouw,
AEnmerckende uwe byzondere ghenegentheidt en smaeck, in ’t verhaelen van den Kruisbergh, of het lijden van JESUS CHRISTUS (het welck door VONDEL, onzen honighvloeyenden dichter, zoo zoet ghevonden, en heylighlijck in rijm vertoont wordt, dat byna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje van Godts overgroote liefde t’onswaert) zoo werd ick aengeport dit loflijck verhael, door Musijckzang, met een beweeghelijcke stemme, te bekleeden, om ons dies te meer op te wecken tot danckbaerheydt, voor zoo groot eene liefde van Godts lieven Zoon, in zijn lijden tot de doot, ja tot de doot des kruices toe, bewezen aen onze ellendighe kinderen van Adam; wiens onghehoorzaemheyt hy door zijne ghehoorzaemheydt tot Godt weder geboet heeft. Deze liefde van Gods eenigen Zoon ontstack zoo het hart van die bekeerde Magdalene, datze toonde haere liefde stercker dan de doot te wezen, doenze Joden noch Rechter, noch eenige wereltlijcke macht ont- [fol. *2v] ziende, hem door eenen onversadelijcken yver socht en omhelsde in sijne pijnen, kruyciginge en doot, ja oock na sijn doot vergeselschapte, tot in den grave, met kostelijcke salve, en allerhande teeckenen van ongeveynsde liefde. Wy door haer voorbeelt ontsteecken en aengeprickelt, vonden goedt, beleefde en kunstlievende Joffrouw, dit uw zoet en lieffelijck vernuft op te offeren, en te volgen op het spoor van onzen gemelden honighvloeyenden Poeet, die my voorgetreden was; niet twijfelende, of het sal uwe E. te aenghenaemer zijn, om dat dit kleene werck wederom wert ghepast op dien welvoeghenden naem van MAGDALENE, die by ons als een VIERBAECK is lichtende en blaeckende van liefde tot zoodanighe stichtelijcke en geestverquickende ghedichten. Ontfangh dan, beleefde Joffrouw, dit, niet om ’t geen, waer mede het eenvouwdighlijck bekleet is, maer eer om het goede hart, waer mede dit uwe E. opgeoffert wert van my, die altijd hoop te blijven,

                        Me Joffrouw,

                                                uwe E. dienstschuldige

                                                                        C. T. Padbrué.
[p. 1]*
De Kruisbergh.
à 4. BASSO CONTINUO.
DE schoonste roode roozen groejen.
[p. 2]
WIens blaen vol geurs.
[p. 3]
DE rooze druppels strecken schoon.
[p. 4]
DE Christe byen.
[p. 5]
DE dagh en teelt.
[p. 6]
HIer springt voor al die.
[p. 7]
HIer lev’ren d’aders.
[p. 8]
à 5.
O Bloed en waterrijcke rots!
[p. 9]
DAer rust het afgejaegde hart.
[p. 10]
à 5.
MEn zieter onder ’t puick der Vrouwen,onder ://: De Christelijcke Magda-
leen, Haer traenen, zuchten en ge-
been God offren, God offren met een vast betrouwen, Dat als een Baeck ://:
Dat als een Baeck in ’t duister scheen. ://:

[p. 11]
à 4.
O Vos omnes.
[p. 12]
à 4.
O Triste spectaculum![p. 13]

Op de tweedraght

Der

ChristePrincen.

Aen

IESUS CHRISTUS.

[p. 14]

Op de tweedraght

Der

Christe Princen.

Aen

IESUS CHRISTUS.


BASSO CONTINUO. à 3.
DE Christe Princen zitten vast.

DE felle Turck.

[p. 15]

ZOo ’t hem gelucken.
[p. 16]
GElijck een ingeborsten.

ZElf d’andre wereld.

[p. 17]
DAn voeltmen.
[p. 18]
O Jesus, keer dit voorspoock af.

[p. 19]
OP dat die bloedhond.

[p. 20]
à 3.
CAntate Domino canticum novum.

Notum fecit Dominus.


[p. 21]

[p. 22]
à 8. BASSO CONTINUO. Quarto; Basso.
DA pacem Domine.

[p. 23: blanco]

[p. 24: blanco]
Continue

Tekstkritiek:

De Basso continuo heeft als instrumentale partij geen tekst (op één uitzondering na: p. 10; waarom is niet duidelijk), behalve steeds een incipit Verder is deze stem voorzien van cijfers, die de toe te voegen harmonieën aangeven (‘becijferde bas’). Die cijfers zijn in de tekstuitgave niet overgenomen.

p. 8: vleug’len er staat: vleug’en
p. 11 en 12 zijn geen deel van de Kruisbergh, maar de tekst
    van het Latijnse motet (responsorium)
O vos omnes.