Adriaen Peys: Gotschen Noran - 1661.
Uitgegeven door Melissa de Visser.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton06687 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. A1r]

HATELYCKE LIEFDE

VAN DEN

GOTSCHEN NORAN ende JULIA,

Treurspel door Vertooningen.

DOOR A. PEYS.

Op de Camer van de

H. GEEST

Der ghemeyne Huys-armen dezer
STADT ANTWERPEN
VERTOONT.

Door de H.H. Aelmoesseniers den 24. Augusti
1661.

[fleuron]

t’ ANTWERPEN,
By MARTINUS VERHULST,
Boekdrukker in de Croon.[Ex. UBL 1094 F 10 : 1 heeft een opgeplakt titelvignet, met onderschrift ‘Inventum medicina meum est, opiferque per orbem dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.’ Ontleend aan Ovidius, Metamorphoseon liber 1, vs. xxx-xxx. In Vondels vertaling ‘k ben het kloek vernuft, dat d’artsenyen vont, En al de werrelt leght my toe den prys van ’t heelen. De kracht van ’t heilzaem kruit gehoorzaemt myn beveelen.’ Herscheppingen !, 628-631.]

[fol. A1v: blanco][fol. A2r]

HISTORIE.

NAer dat TITUS ANDRONICUS de Gotthen gedempt hadde, heeft hun soo niet connen verdrucken oft hebben naer eenighen tydt wederom het hooft opghesteken, ende tot een monarchie geraeckt: over de welcke heeft gheregeert, een van de machtighste princessen JULIA, de welcke, naer de doot van haren man AMYRON, met een dochter IRONE, ende eenen sone MIPHORBAS, wien zy het rijck overleverde, eenigen tijdt weduwe ghebleven is, maer latende haere ooghen en [fol. A2v] sinnen vallen op een rustigh Prince met name NORAN, heeft haer, na dat sy haren sone MIPHORBAS vermoort, en haers dochters maeghdom aen NORAN ten besten ghegeven hadde met hem versaemt, ende hem het Coninghrijk overghelevert, meynende geluckelijck t’saemen te leven, maer den geest van MIPHORBAS heeft hun soo vervolght dat sy nerghens rust vindende ende hun misdaedt bekent ende hun straffen gheleden hebben JULIA door haere eyghen ende NORAN door de handen van den Beul stervende: waer naer IRONE met NICIAS in ’t Rijck zyn ghecomen.[fol. A3r]

SPELS INHOUDT.

EERSTE VERTOONINGHE

EERSTE BEDRYF.

                        Eerste Uytgangh.
JULIA de Goddinnen der Cuysheydt PALLAS ende DIANA aenroepende, wordt van TAMERA die sich uyt de helle verthoont, tot alle boosheyt aenghestoockt: waer door, ende door de teghen-woordigheydt van NORAN sy haer goedt voor-nemen breeckt, ende onder den schijn van AMYRON, die sy geveynst te sien, omhelst NORAN vallende gheveynsdelijck in onmacht, waer op NORAN ontstelt roept het hof, aen wie dat wordt geboodtschapt datter eenen stier in de gheberghte ghesien is, die sy sluyten te bespringen.
                        Tweede Uytgangh.
    NICIAS een van de Princen des rijckx geeft aen IRONE dochter van JULIA syne liefde te kennen.


TWEEDE BEDRYF.

                        Den eersten Uytgangh.
    NORAN zijnde op de jaght openbaert te vergeefs sijne liefde aen IRONE.
                        Tweede Uytgangh.
    JULIA geeft uyterlijck haere liefde te kennen aen NORAN.
[fo. A4v]
                        Derden Uytgang.
Vrijagie van NICIAS ende IRONE.
                        Vierde Uytgangh.
JULIA den wegh ghewesen hebbende aen NORAN om tot de Croon te gheraeken, brenght hem soo verre dat hy sweirt de doodt van MIPHORBAS.
                        Vijfde Uytgangh.
SPORTANO naer looper van de jagt siende eenen boom laet hem voorstaen dat het eenen mensch is ende wilt van hem weten waer syn honden ghebleven syn.
                        Sesde Uytgangh.
Het Hof raedtslaeght hoe sy den Stier sullen bespringhen.

TWEEDE VERTOONINGHE

                        Sevenste Uytgangh.
Offerhande van MIPHORBAS aen DIANA.


DERDE BEDRYF.

                        Eerste Uytgangh.
    JULIA stoockt NORAN op om IRONE, die sy eenen slaepdranck hadde in ghegheven te verkrachten.
                        Tweede Uytgangh.
    NORAN vermoort de Camerwacht.
                        Derden Uytgangh.
    De moort van MIPHORBAS.
[fol. A4r]
                        Vierde Uytgangh.
    NICIAS gaet om by IRONE te slapen.
                        Vijfde Uytgangh.
    NORAN soeckt door het bestellen van het lichaem van MIPHORBAS dat hy van een hadde ghesneden ende tot een pack ghevoeght, NICIAS te doen sterven maer het misluckt, want het pack wordt SPORTANO van eenighe dieven afgheset meynende dat het eenen rijcken schat was: NORAN siende dat SPORTANO gheen pack meer en hadde gheloovende dat hy ’t hadde bestelt, brenght hem om hals ende laet hem in sijn bloet ligghen vroeten: den welcken NICIAS vindt al stervende.
                        Sesden Uytgangh.
IRONE raet NICIAS dat hy doch soude vluchten mits sy den brief vindt hy den welcken hy plichtigh worde ghemaeckt van de doodt des Coninghs maer onschuldigh zijnde verstaet geensints te vluchten.


VIERDEN BEDRYF.

                        Eersten Uytgangh.
    NORAN wordt van het Hof tot Vorst ghekosen ende van JULIA tot man.
                        Tweeden Uytgangh.
    IRONE geluystert hebbende oft iemant quaet achterdencken soude hebben van NICIAS ende niet vernemende seydt hem dat hy goedts moets soude wesen.
[fol. A4v]
                        Derden Uytgangh.
De Crooningh van NORAN en koninghlijcke balletten, MIPHORBAS gheest comt vraecke.


VYFDEN BEDRYF.

                        Eersten Uytgangh.
    NORAN sweirt de doot van NICIAS coopt TYRESIAS om die door sijn schelmerye den onschuldigen NICIAS ende IRONE beschuldight.
                        Tweeden Uytgangh.
    MIPHORBAS Gheest om wraecke.
                        Derden Uytgangh.
    De glorieuse JULIA ende NORAN worden van den Gheest vervolght.
                        Vierde Utgangh
    NICIAS ontfangende de tijdinge van sijne doot maeckt hem gereet om te sterven maer wort van IRONE belet.
                        Vijfde Uytgangh
    NORAN leetwesen hebbende van sijne schelmstucken belijdt aen ’t hof sijne moordadigheyt waer onder de desperate JULIA herschijnt en doot haer selven. TYRESIAS wort veroordeelt om ghebrant ende NORAN gheworght te worden, NICIAS ende IRONE worden als Vorst ende Vorstin uytgheroepen.

                                                                                            A. PEYS.

Continue