Ceneton01917. Facsimile van de herdruk uit hetzelfde jaar.
Uitgegeven op 29 april 2005 door dr. A.J.E. Harmsen,
Universiteit van Leiden.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.


Continue

KORTE VERKLARING

vande

SES EERSTE

VERTONINGEN,

Gedaen binnen Amsterdam, op de

EEVWIGE VREDE.

Den 5 Iunij 1648.

            In het Midde-Toneel.

AMphion, Koninck van Thaebe, braght door zijne lieflijckheyt, en zachte regeringe de Stadt tot welvaert, liet toe alles wat toelatelijck was, sonder nochtans, dat Konincklijke achtbaarheyd te krenken, zo deede, na tijdts gelegentheyd* ook Prins Wellem, op dat allerley slagh van volckeren hier in vrede en vryheyd mochte woonen, handelen, en nevens andere burgers haeren neringe oefenen.
    De vertoning is gestoffeerd met de persoon van Amphion, vergeselschapt met Gerechticheyd, Wijsheyd, Voorsichtigheyd, Kloekmoedicheyd, Stant-vasticheyd, Sterkheyd, Onperdijdicheyt, &c.

        Het opschrift is Moderata Durant, dat is: maat Hout staat.

        De Duytsche vaarsen sijn

    Gelijk Amphion door zijn deughden en goed-aerdichtyt.
    En bot te vieren, bracht tot d’alderhoogste waerdicheyt,
De Stat van Thaebe lokt Prins Wellem door verstand
Het volk van alle slagh en nering hier in ’t Land.

            In het tweede Toneel
Zijnde de Rechter zijde word vertoont.

NUma Pompilius, die (om alle Staten met goet fatsoen te bestellen) zet de Goods-dienst, tot des Roomschen volken beste vast, nevens dat hy met rechtvaerdige wapenen, en behoorlijke wetten wyselijk bewaert. Soo deed mede Prins Mauritius die niet minder de Godvruchtigheyd als ’t Lands gerechte vryheyd in acht nam. Het Toneel wort bekleet met Gerechtigheyt, Goods-dienst, Kloekmoedicheyd, Raad, Daad, en Stantvasticheyd, met de Lijken der grooten onder Oorloog omgekomen, waar by gestelt word een oude vrouw int swart, met een Mandragora en myrte tack inde hand, uytbeeldende de vergetelheyt.
    ’t Woord van deeze Vertoning is Tantae molis erat: &c. willende daer mede seggen, wat heeft het al arbeyt en moeyten geweest de Staat vast te stellen.

        Neerlandsche veersen zijn.

    Dits Maurits Oorloogs Held, en maackten oock zijn werk
    Van vast te stellen staat en Goods-dienst inde kerk,
Gelijk als
Numa, die dat voorschrift heeft gegeven
Aan alle Voorsten, om in zekerheyt te leven.

                Derde Vertoning.
        Aen de Slinker zijde is gestelt: Fabius Maximus.

DIe den starcken, trotsen, en onver’tsaeghde Hanibal, onder de wapenen verduurde, en Italie deede Ruymen. Hier by word vergeleken zyn Hoogheyd Frederik Hendrik Prinse van Orangie, die in Raad overal t’huys, en in Oorlogh onvergelijkelijk was, van wien de vyanden des Vaderlans zo veel werk maakten, dat zy het glinsteren van zijn geweer in de oogen niet langer konden verdragen. De Vertoning wort uytgebeelt met Goods-dienst, ’t heylige Gerecht, Wysheyt, Kloekmoedigheyt, Stantvastigheyt, Goede-Raat en Dapperheyt.
                Hier op wort gepast het
                Latijnsche vaars van Ennius
    Unus Homo nobis Cunctando restituit rem, &c.
                        Pugnando.
                ’t gerijm hier van is in onse tael
    De dappre Frederik in Oorlog en in Raad
    Volght Fabius zijn gangh, en maakt noch vaster staet,
Verduurde dien, dien ’t scheen dat niemand kon verduuren
En laat ons vrede naa met alle naa gebuuren.

                De Vierde vertoningh.
            Weder in de midde en Beeld-uyt.

DE Keyser Augustus die na alle zuur van den Oorlog het zoet van den Vreede geniet, en mildelijk de smakelijke vruchten der zelve anderen mildelijk mede deelt. Gelijk als doet zijn Hoogheyt Prins Wellem, in wien des Vaders deughden glinsteren.

        Op dit Toneel schryven wy de spreuk
                            van Seneca,
        Pax una triumphis innumeris potior.
                                    en
                    In Nederduyts aldus.

Gelijk Augustus quam in Vrede binnen Rome,
Is Wellem nu tot zijn en onse Luk gekomen.
    Zy Gode Lof! die voorts het warrige gebroet,
    Tot reden brenge, door zijn liefelijk gemoet.

        De vijfde Vertoning ter Rechter-zijde.

    Argus met hondert oogen, daer mede bediedende de Heeren Staten van Holland, die haer, door het lieflijck pijpen van eenen Looze Mercurius (hy kome waer van daen hy kome) nimmermeer in ’t slaap laten spelen, maer de koe (dat is haar elk aengename Vaderland) als wakende sorg-dragers, wel sullen bewaren.
            ’t Sprek woord is: Die de Koe zijn is, vatze by de Hoornen.
        Ik merk, ik zie, ik weet, hoe listich elk getracht
        Heeft, deeze Mellik Koe te krijgen in zijn macht.
    Maer neen ik slaape niet ik zal my niet vergrijpen
    Als andre deeden door Mercurius Lieflijk pijpen.

        De Seste Vertoning ter slincker zijde.

BEhoeft geen uytleggen, Mars word geboeyt, Vulkanus het wapensmeden verboden, ’t Oorlooghs volk betaalt, en afgedanckt, en tot alderley werk geweesen, en die niet en wil, en in ongeoorloofde, Oorloogs losheyd in tijde van Vrede meent te volharden, word aengewesen, dat dwang goet sal zijn om zulx te beletten.
    Dat zich de woeste mensch tot werken weer begeeve.
    Want dat hy denke van de Bedel-zak te leven
        ’t Zal mis zijn: Hier is drank en spijs te koop om zweet:
        Voor die ’t zoo niet en lust is ’t Rasphuys al gereet.
                                                                Dr: S. Coster.

t’Amsterdam Gedruckt voor Ian Banningh Boeckvercooper by de beurs 1648.


Continue

Tekstkritiek:

gelegentheyd er staat: gelentheyd

Ceneton
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands