Rederijkers: Ghewonelicke Vruecht. ms., 1575 ca.
In: Nederlandse kluchten, tafelspelen, Nederlandse en Franse spreuken en refreinen. Rekeningen van Daneel Theysbaert te Wachtebeke, 1570-1578. UBGent: Ms. no. 901 : 1.
Ceneton10059 - UBGent
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Onderaan de tekst geeft de schrijver aan dat de lengte van de tekst 98 verzen is. Omdat wij vierheffingenverzen die over twee regels zijn verdeeld als één vers tellen komen wij op een lager aan tal verzen uit: de 98 regels zijn verdeeld over 85 verzen. In vers 57/58 doet zich een onregelmatigheid voor: de rijmwoorden zijn daar ‘ghezeyt’ en ‘snel’

Continue
[fol. 7r]

Een tafel speelken van twee personagen
om up der dry coninghen avond te spelen.

ghewonelicke vruecht
Holla Ic hadde daer bycans ghevallen
Ic hoorde hier zo groote ghescallen
Dus moester commen binnen ghestreken
Comt inne, tes ghenouch ghekeken
(5) Ende groet den C: alzoot betaemt
Sonder langhe dralen
Alwarigh voortstel
Ic ben al te zeer beschaemt
Doettet ghye, ghy connet al te wel

[fol. 7v]
Ghewonel. vrueght
Ba neen, ghy heet alwarigh voorstel
Van u zo mueghen se zeer zijn verhuecht
Alwarich
(10) Neen groeten ghyt’ ghy heet ghewonelic vrueght.
By uwer duecht veel droufheyt vergaen es
Ghewonelicke
Ghewonnelicke vruecht nu verre ghedaen es
midts pieter dier tyt, die nu voorhanden es
Niet alleen hier maer in allen landen es
(15) Die doet ghewonelicke vruecht verdrooghen
Soot blijct voor ooghen
Alwarigh
Willic mij dan pooghen
om Te groeten den coninc van hooghen leven*
Ghewonelicke
Ja ghy in trauwen.
Alwarigh
Godt moet u groeten, Heer conynck verheven,
Ende al tghezelschap groot ende cleene
(20) Wy commen hier zeer licht te beene,
Tot uwer feesten reene zo ghy muecht mercken,
Om svreuchts verstercken

[fol. 8r]
Ghewonelicke
Ons simpel ghewercken
Ghewillich ansiet hier, Coninc gent
want wy zullen u gaen schijncken en present
(25) Alzo ic meene.
Alwarigh
Een present
ghewonelicke
Ja.
Alwarich
Ic en hebbe gheene
Ghewonelicke
Neen hoe stady alzo wat zijdy een slurf
Es daer niet in uwen curf
Ic meene jaet, by ja, by neen.
Alwarich
(30) Jaet daer rotelt eenen pickelbeen
ofte eenen steen ic en weet niet watte
Ghewonelicke
Het es een present alzo ic schatte.
waer pleyghmen pickelbeenen te draghen
Op zulcke daghen
Alwarich
Ja, wilt dan ghewaghen
(35) Wat wy brynghen up dit saeysoen
Ghewonelicke

[fol. 8v]
Ghewonelicke
Dat zal ic gaen doen
Ter heeren dezen Coninc die de crone draecht
Want wy brynghen hem een suver maecht
Die een conincghinne ooc es beseven:
(40) Die willen wy hem tot een present gheven
Zonder sneven
Alwarich
Heylaes, ic moeter om beven
Waer es u maecht, wat stady en calt
Ghewonelicke
Men zalse hier varijnc sien
Alwarich
hy goer dat zalt.
(45) wy zullen hier duer u clappen en talen
Eenen zac met schande behalen
Maer haddy ghesweghen, ten waren gheen noot
Ghewonelicke
Noch zegghic wy brijnghen een maecht mijnjoot.
Rasch, wilse halen, mit uwen curf of mande,
(50) Ende gheefse den coninc, ten es gheen schande;
Hy zalder te blyder af zijn van zinne
Want hem wel dient een Conincghinne
om zynen tyt wat te vergeten
Alwarich
Helpt tantgapen, tes een mespele
Ghewonelicke
En wiltse niet eten
(55) maer gheifse den coninc ninc onversaecht
want dit es de zelve conincghinne ende maecht
Daer ic u van te voren af hebbe ghezeyt
nempse in dancke
[fol. 9r]
Alwarich
Bediet dees mespel opden coninc snel
of anders al es u ghifte schoone,
(60) niet weert een boone
Ghewonelicke
Ten eersten de croone,
Die met vijf tacken wert ghezien
Die mach men up eenen coninc bezien
Wanof den eersten tac mach zyn ghezeyt
In alle dynghen rechtveerdicheyt
(65) Den anderen wysheyt die eenen coninc betaemt
Of anders en es hy gheenen coninc ghenaemt
Den derden goedertierentheyt dats te zyne zaecht
Den vierden voorsienicheit den vyften maecht
Dat dient eenen coninc zo ic begrype
(70) Ende dat de mespele es bruin en rype,
Dat bediet dat elc coninc ghepresen
moet hebben een rype ende manierlic wesen,
Up zijn onderzaten tallen stonden
Alwarigh
Tes ontbonden
ghewonelicke
(75) Waert wel ghedaen
Alwarigh
Dat doen de zonden
Ghewonelicke
Tes wel ontbonden
Alwarich
Al ons vermonden
Ghewonelicke
Int beste wilt slaen
Alwarich
(80) Tes wel ontbonden
Ghewonelicke
Waert wel ghedaen
Alwarigh
[fol. 9v]
Oorlof, her coninc wy willen gaen
Als nu te dezen.
Ghewonelicke
Die hoogste coninc dats xxs ghepresen
wilt u her coninc ende al te samen
(85) In hemelrycke croonen. zecht alle Amen

Lanc al tsamen xcviij vs

Continue

Tekstkritiek:
17: leven er stond eerst fame; dit is doorgehaald en vervangen door leven
Continue