Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche. ca. 1575.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
In: Nederlandse kluchten, tafelspelen, Nederlandse en Franse spreuken en refreinen. Rekeningen van Daneel Theysbaert te Wachtebeke, 1570-1578. UBGent: Ms. no. 901 : 2.
Ceneton10465 - UBGent

Continue
[fol. 9v]

Een tafelspeelken van twee personagien
eenen man ende een wyf ghecleet up zy
boerssche

    Dwyf van buten met eenen
zac upden hals, beghint
Waer zydy han hannen
    Den man van buten met eenen
eyer paendere
En hannent niet vele
Wyf
Comt men licht hier de cannen
Waer zydy han hannen
[fol. 10r]
De man
(5) Ic wilde ghy waert ghebannen
versmachten moet u kele
Wyf
Waer zydy han hannen
Man
En hannent niet vele
of zeghdyt in spele hoe stady en tiert
(10) Roept niet zo luyde
Wyf
Wat dezen loeten versiert
Sydy al bebiert wat zuldy hier brauwen
En heetty niet hannen
De man
Hannen neen ic in trauwen
Hannen en was noynt myn rechte name
Wyf
Tes ooc waerachtigh twaer voor u een blame
(15) want hannen es een zot met curten verhale
Man
Een hans es een duutssche en hackino en wale
hoe zal ic dan heeten ic en weets niet bylo.
Wyf
Een hanneken es een kint en Jan wyo
Dus mueghdy wel Jan heeten up elc termyn
De man
Wat es wyoe te zegghen
Dwyf
[fol. 10v]
(20) Cuendy gheen lattyn
Zo en zuldy dat woordeken niet verstaen
Dat ghy zo zult
De man
Ic latyn cuenen swa neen ic waen
Zoudic latyn in den coestal gheleert hebben
Ic mach altemet den harync ghekeert hebben
Wyf
(25) Waer Int cloostere
man
Ke neen, up eenen roostere
waer keert smen anders ha sufte ghye
Wyf
En als ghy twee butten cocht ghy brochter drye
Dus moester proffyt in u huus ghewerden
man
Hoe es datte mueghelic
Wyf
(30) Ghy waert den derden
want ghy zyt al buttachtich zoot mach blycken
De man
Myn heren zy wilt my by eenen but ghelycken
Eyst niet jent dat zy met haren man gaet gecken
Maer de vrauwen moeten altoes anebecken,
(35) En tlaetste behauwen vander tale.
Wyf
[fol. 11r]
Ghy spreict quaet vlaemsch alen zydy gheen wale
secht de mans willen altyts de vrauwen duercaerden
man
Wa jen zy en willen de vrauwen draghen zom baerden
Daeromme willen zy boven binden zonder ontvlien
Wyf
(40) Draghen zy baerden
man
Ja zy ic hebt ghezien
Eyst wonder dat de werelt gheheel gaet verdraeyt
Wyf
Ke zwycht, stopt uwen bec hoe stady en craeyt
Ic hoore wel, ghy meent u dynghen int vuile
man
De vrauwen draghen baerden an hare nuyle
(45) Es datte vuil laet varen u snatterynghe
ic zout doen blycken
Wyf
Welcke taterynghe
hebben de vrauwen nuylen waer syn u sinnen
Man
En hebben zy gheen mulen die cattinnen
Daer zy baerden an draghen, in reynder vauwen
(50) Ic wedde Ja zy
Wyf
[fol. 11v]
Syn cattinnen vrauwen
wat caut es my datte spreict by manieren
Man
Tzyn de vrauwen van de caters by gans bieren
Blycket niet in de maerte tesser al te verhoene
Elc wilt een vrauwe hebben
Wyf
Wat heift men te doene
(55) met zulcken caut tschynt dat ghy al zot zyt
man
Fy clemme my dynct dat ghy al besnot zyt
Vaecht uwe nueze af - zuucht het zoch
Wyf tastende naer haren nueze
Wat ghebreict u an mynen nueze
man
Ja tes waer, ghy hebten noch
stonde dien nueze niet u caken ontrent
(60) u schoon aensicht ware met allen gheschent
Tes eenen schoonen blusscher meerder dan zom
Wyf
Wat ghebreict u an mynen nueze
man
stonde hy niet stom
Ic en zouden niet gheven om eenen ducaet
Wyf
[fol. 12r]
Kyct welc eenen fraeyen nueze dat daer staet
(65) Ic hadde my liever zulc eenen nueze ghezact
Man
Al es mynen nueze gerompelt hy lach ghepact
even in de mande als wy eerst overquamen
Wyf
Hy is swinters al blau ic soude my schamen
Zulc eenen nueze te draghen want hy te snode es
man
(70) De vrauwen prysen altyts dat root es
Hy wert root als ic dryncke crabbeleere
Wyf
Waen Jan ghy syt een aerm brabbeleere
Ghy hebt altoos in uwen nueze, zo ic zeye
man
Wat hebbic in mynen nueze
wyf
In u de papeye
(75) Van dat ic u eerst te trauwen begoeste
man
En ghy zyt deerlic ghequelt vanden schaephoeste
Van achter niesdy dats meerderen roy
Wyf
Al waerdy met uwen nueze noch zo moy
Den mynen es genter ic wilt betoghen
De man
[fol. 12v]
(80) Dats waer clemme haddy gheen verkens ooghen
ghy warlicht veil claerder dan een tyncke
Wyf
Myn ooghskens zien claerder dan een vyncke
Ja veil claerder dan een cauken van een craeyken ziet
man
Ic wedde om een zesken, ghy en ziet dat draeyken niet
(85) Eyst wit of zwart willet my accorderen
Wyf
Deis, sente Loys temptatie zal my tempteren
Tes ghenoech tes beter dat wy thuiswaert gaen
Man
Ic hebbe mynen gughelroc just anghedaen
Dies moet ic wat ghuchelen dats verloren
Wyf
(90) Myn heren, en wilt u niet stooren
Hy en es van den wysten niet, tblyct an zyn vyte
man
Holla, hoe gaepty alzo zuldy my byten
ghy hebt emmers een gente backtreye
En daermede zydy ooc wacker ghye
(95) In uwen mont en zal gheen coppe ghespin wassen
Wyf
[fol. 13r]
Hoe zoude ment connen naer uwen zin ghepassen
Haddic godt gheweest ghy zout de vrou al anders maken sien
man
Tzou zonder twyfel zo gheschien
waert dat ic god ware, verstaet de reden zaen
(100) Ic zoude de braen stellen daer de schenen staen
zo en zoude men zo veel blau schenen niet steken
an stoelen en bancken
Wyf
Hoort dien man spreken
heeft hy niet van kieribus nepen waende
Man
Ende de buucken zoudic maken opengaende
(105) al met cnoppen hoort myn ontpluuc care
Ende alsser rammelynghe in den buuc ware
Zo zoudement cuuschen met een clotken
Wyf
Myn hooren ruusschen
van zulk eenen clap twaer beter gheswegen
(110) Dan alzoo te rasene
De man
Ende jeghen den reghen
Die de luden dicwils comt verdooft quellen
Zoudic elc mensche een bordessche up dooft stellen
en achter zoudic een cave noort of zuit drieghen,
om dat den doom vanden biere zoude uut vliegen
(115) Zo en zoude de brein zo vullic niet zyn versmoort
Wyf
[fol. 13v]
Dats emmers wel zottelick verzindt
man
Ende voort
Moet ic u noch zegghen int platte ,, calle
Dat ic van elcx mont een Ratte ,, valle
Zo en dorftmen gheen catten daer toe haeuwen,
(120) Noch Ratten cruut coopen
Wyf
By mynder trauwen
Ghy waert weerdich ghesmeten met vurte sleteren,
zoude ghy gods wercken willen verbeteren
wa willecom cochuut, wech, cust den brandere
man
Tes daeraf ghenouch nu up een andere
(125) Tes my leet hebbic messeght, tzy groot of cleene
Wyf
Nu wel, twerdt varync hoogh tyt van scheene
Dus dat wy ghynghen twaer wel mynen wille
man
Kenne boeye, wy moeten noch gaen naer bentille
Tes Daer kermesse laet ons derwaert poghen
Wyf
(130) Twaer schande zouden wy ons hier vertooghen
zonder een present te gheven dees heeren verheven
schuelter niet in den curf
man
[fol. 14r]
Daer es wat bleven
Wyf
Nu zegt my watter inne es, up rechter minnen
man
Watter inne es
Wyf
Ja
man
Tjan daer es een hinne
Wyf
(135) Een hinne zechdy
man
Hoe meendy dat ic lieghe
Wyf
Haut den curf toe dat zy niet uut en vlieghe
Ic meende waerllyk dat zy ter maerct vercocht was
Maer tes noch tot hier ghebrocht es
Wy zullender hopic de eere mede bewaren
man
(140) ygo, dat peynsdic ooc
Wyf
Rasch zonder sparen
groet dit lieve gheselschip jonstigh verweten
man
gans mierrentant ic hebbe myn sprake vergeten
groetse ghye ghy kuenet wel ter kuere
Wyf
[fol. 14v]
Moet ic altoos ghequelt zyn met desen luere
(145) ghy heeren en belcht u niet van tsotte ghemoetsele
wy bieden u al tsamen een minelic groetsele,
ende brynghen u zonder yemand te stoorne
Een goede vette inne om te smoorene
Ende bidden u wiltse in dancke ontfanghen
man
(150) Wacht willicse uut trecken
Wyf
Wacht laetse my langhen
ontbeyt hoe sta ic aldus en babbele
my dynct dat ic niet dan hoy en grabbele
deis hinne es te gheven ende niet te coope
man
Siet wel toe dat zy u niet en ontloope
(155) Want ic zouder om zyn een beschaemt catyf
fatse wel
Wyf
Myn hande bernt an myn lyf
Ic en vintse niet eyst niet wel een plaghe
man
Daer es nochtans een hinne
Wyf
Ic wildicse zaghe,
of ghevoelde, zo ware ic der zake vastere
man
(160) Laetse my tasten
Wyf
[fol. 15r]
Nu tast hinne tastere
ghy en zullet niet bet dan icke duergronden
man
Ey wyfken lacht al vonden al vonden
Siet wat ic hier hebbe, en maect gheen gheschrey
Wyf
Es dat een hinne
man
Neent tes een ey
(165) Hau ziet, dit zyn vremde miraculen
Zoude de hinne gheleyt hebben sonder cakelen
Ic en hoorde myn daghen noynt vremder clute
Wyf
Daer was een Inne maer nu eysser ute
een ey wasser inne nu hebbic tverstant
man
(170) Daer was een Inne
Wyf
Maer twas een ey my quant
Ent ey esser van een waer woirt niet gheloghen
man
Nu moeten wy de duecht vanden eye betoghen
of wy zullen hier teenegaer blyven in schande
Wyf
Een ey maect veil spyse
man
[fol. 15v]
Jaet menegherande
(175) men maecter me goe supenen gheswollen met sap
en wittemoes
Wyf
Ja en goede appelpap
ooc dienet zy zeer wel in taerten in vlaen
man
Een waffelken upden rooster ghebraen
curt gheyert en es niet te vermulene
Wyf
(180) De vadden hoe beghinnen zy te huulene
Als zy wel gheeyert zyn men zoudeze zoucken
man
Sghelycx de craustelyn
Wyf
En deyercoucken
Daer en zyn gheen graten in, ghezeyt goet ront
man
Een eyken ghebraden en es ooc niet onghesont
(185) Alstmen heit up zyn hollanssche mette botere
Wyf
Van ghedopte eyers en krygh men niet den snotere
men verghelter wel af, dats dat ic pryse
man
De eyers dienen bycans tot alle spyze
Ende men cocse menichsins sout an den treyn gaen
Wyf
[fol. 16r]
(190) Men cocse met booccruit,
man
Ja, en met reyn vaen
maer dats jeghen de vloeyen vul van ghequelle
Wyf
Men roerse metten Ingune en metter pecelle
Dan maectmen appeltasseyen metten mostaerde
man
O de eyers zyn puicgoet van aerde
(195) De schippers als zy hebben den hongher bystere
zo maecken zy van eyers eenen vystere
inne baken vleesch ghebacken inde panne
Wyf
maer als zy dan te zeer lichten de kanne
zo zouden zy wel schieten om te naest
(200) Den coc van vranckerycke
man
Duufkens met eyers ghefaest
en zyn ooc niet quaet dats goet te ghevroene
De eyers pleghen de lieden te voene
eenen sangher van eyers gheentyts eersch es
Wyf
Men zecht dat een ey bloet en vleesch es
(205) binnen dry daghen zo ic ghepresen las
sghelycx ooc Christus ghebenedyt verresen was
binnen dry daghen tes een schoon exempele
man
[fol. 16v]
Hy hadde gheseyt breict dezen tempele
en binnen dry daghen zal ic hem verwecken
Wyf
(210) Int uiterste oordeel up diverssche plecken
zal vanden menschen gheropen worden menich ey
Deen met blyschap ende dander met gheschrey
Leert hier up dyncken o menschelicke zinnen
man
En leert Christus uwen Zalichmaker beminnen
(215) Die ons met zyn precieus bloet ghecocht heift
Wyf
Goede jonste die ons tot hier ghebrocht heift
hadde noch wel vonden ons presentatie
man
nemet doch danckelyc dat jonste ghewrocht heeft,
En blyft bevolen godts moghende gratie

Lanc ijc xiiij vs.

Continue