Programma-affiche van Franciscus van den Enden: Philedonius. Amsterdam, 1657.
Ceneton025890Ursicula
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
    Het ex. UBA O 60-4441 (convoluut met de gedrukte Latijnse en Nederlandse tekst van Van den Enden, de Nederlandse vertaling door de student Van Vlooswyk in handschrift, en dit gedrukte programma) is vermist. Deze uitgave is gemaakt op basis van een foto die F. Mertens in de UB van Amsterdam gemaakt heeft.

Continue


PHILEDONIUS.

TOONEELSPEL

Vertoont en opgedragen aen de E.E. Heeren

BURGERMEESTERS,

en Regeerders van Amsterdam,

In den doorluchtigen Schouburgh dezer Stede, door jonge Latynisten, on-
der het beleit van FRANCISCUS van den ENDEN, Medicinae Dr.

Het Spel slaet op den regel van Jesus Syrach:

Gedenck uw Uyterse in alle uwe wercken, en ghy zult in eeuwigheyt niet zondigen.

Het eerste Bedrijf. d’Eerste Uitkomste.

PHiledonius, of Lusthart, stelt zijn geluck boven den Staet der
Koningen en doorluchtige Helden, brengt de Fortuin onder
zijne maght, en waent den Goden zelfs gelijck te zijn.

De tweede Uitkomste.

    De Voorzichtigheit leert Philedonius te vergeefs, dat ’er een eenige
Godtheit is, die elck een te vreezen staet.

De derde Uitkomste.

    Overvloet en Eer beloven Philedonius te verrijcken. De Wellust be-
koort hem tot alle wulpscheyt, en viert met hem de feest van Bacchus.

De vierde Uitkomste.

    De Voorzichtigheit beklaeght Philedonius blintheit, en voorzeght
hem het inwendigh knaegen des gemoedts.

De vijfde Uitkomste.

    Philedonius wort in zijn gemoedt schrickelijck gepijnight.

De zeste Uitkomste.

    De Voorzichtigheit troost Philedonius: hy beraet zich met haer.

De zevende Uitkomste.

    De Voorzichtigheit brengt haere raetslieden te voorschijn, den Tijdt,
de Doot, het Oordeel, de Hel, de Hemelsche Glorie, en d’Eeuwigheit,
die Philedonius onderwijzen.

De achtste Uitkomste.

    Philedonius erkaeut den raet aen hem gegeven.Het tweede Bedrijf. d’Eerste Uitkomste.

DE Voorzichtigheit vertoont den twijfelenden Philedonius de twee
wegen, de eenen ter behoudenisse, den anderen ter verdoeme-
nisse; oock de kortheit van ’s menschen leven.

De tweede Uitkomste.

    De Wellust, Overvloet, Iongkheit en Eer trecken den twijfelmoedi-
gen Philedonius op haer zijde.

De derde Uitkomste.

    De Voorzichtigheit en haere raetslieden willen Philedonius tot de
Deugt leiden: maer hy stelt dit uit, tot zijnen ouden dagh, en begeeft
zich tot d’uiterste ongebondenheit.

De vierde Uitkomste.

    De Voorzichtigheit met haer gezelschap dreigen Philedonius.Het derde Bedrijf. d’Eerste Uitkomste.

    De Hardtneckigheit, zich tegens Godt en alle goddelijcke midde-
len kantende, wort van de Bermhartigheit, die op der Godtvruch-
tigen gebeden uit den hemel nederdaelt, overwonnen.

De tweede Uitkomste.

    Philedonius, in zijn harte bewogen, kant zich tegen de goede Gene-
gentheden met een goddeloos geraes, waer door hy in slaep geraeckt.

De derde Uitkomste.

    De Bermhartigheit neemt de gelegentheit van dezen slaep waer, en
roept de Droomen, op dat zy Philedonius door schrik tot deught be-
wegen.

De vierde Uitkomste.

    De Droomgodt Morpheus, en zijne Slaepgezellen, van vierderhande
aerdt, verbeelden Philedonius verscheide Droomen, en leggen een doots-
hooft onder zijne hant.

De vijfde Uitkomste.

    Philedonius, de goddelijcke Droomen niet achtende, valt weder in
slaep. De Goddelijke Inspraeck, Godtvruchtigheit, Bekeeringe, en
Godtvreezentheit onderwijzen hem: hy onleerzaem versmaet alle goede
middelen, en haer vermaeningen.

De zeste Uitkomste.

    De Bermhartigheit, na haer beklagh over den elendigen staet van
Philedonius, neemt voor hem te bekeeren door de vertooninge van
eenen verdoemden.

De zevende Uitkomste.

    Een lijck wort ’er uitgedragen met een princelijke staetie, gestoort
door het verschijnen van den Geest des Overledens.

De achtste Uitkomste.

    De Geest twist met het Lichaem over de schult van hun beider verdoe-
menisse.

De negenste Uitkomste.

    Philedonius, door dit nachtgezicht bewogen, geeft zich tot boete en
beternis van zijn voorgaende leven.

    t’AMSTERDAM. Ter Drukkerye van TYMON HOUTHAAK, tegen over de Nieuwe-zijds Kolk.

Continue