Rederijkers van Lier: David en Salomon. Lier, 1768.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton07003 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[p. 1]

HET RYK VAN ISRAËL,
IN DEN HOOGEN OUDERDOM VAN DEN HELDADIGEN
VORST DAVID,
DOR, WORDT GROEYENDE,
Door het Nieuw Bestier van synen uytverkooren Zoon,
DEN GESALFDEN KONINCK
SALOMON,
Afdoende de Schorsse van broosheydt vol boosheydt, in het rechtveerdigh straffen van den oproerigen
ADONIAS.
OP DE ZINSPREUK:

            Godts wysheydt weet den Vorst Salomon op te wecken,
            En met den wil van Godt, Davids wil, te voltrecken:
                Den wil, op wiens wil dat draeyt des Hemels spil,
                Nimmer den broosen mensch kan trecken in verschil.

Door d’ieverige ende Konst-minnende Gilde-Broederen, geseyt
    Den groeyenden Boom, roemende het Devies, ’T Dor
    wordt groeyende, oorspronckelyck voorts gekomen uyt de
    boven natuerelycke daeden van hunnen Verkoren Patroon
    den
H. GUMMARUS, Belyder, sal Tooneel voerigh
    vertoont worden op hunne Rhetorycke Kaemer binnen de
    Stadt
Lier, den 7. Februarii 1768. en de volgende daegen.

            In Rym-klanck by een vergaedert door J.B. SCHAKEN.

Men sal beginnen naer den noen, het quaert naer 5. uren precies.

[Typografisch ornament]

Tot Loven, by J.F. MASWIENS, Fabriqueer van Meubel-Papieren.[p. 2]
VOOR-REDEN.
DE Christelycke zeden aenmoedight de Christenen, om Godts voorsienigheydt in Salomons verkiesinge te aenmercken.


EERSTE DEEL.
I. UYTKOMSTE.
DAvid Koninck van Israël de Priesters en Princen aenwackerende tot volherdinge in den Godts-dienst, verklaert zynen Zoon Salomon uyt Bethsabé, opvolger in het Ryk.
II. UYTKOMSTE.
    Banaias den Zoon van Ioiada, wetende dat den Koninck sigh niet konde verwermen, aenmoedight Abisag de Sunamite, om haer tot den dienst van David te begeven.
III. UYTKOMSTE.
    Adonias outsten Zoon van David uyt Haggith, door eergierighydt aengedreven zynde, doet sigh zelven (door hulp van den Priester Abiathar en van den Veltoversten Joab) Koninck van Israël uytroepen.
IV. UYTKOMSTE.
    Den Propheet Nathan verstaen hebbende het quaet voornemen van Adonias, verweckt Bethsabé om het aen David te verkondigen: en belooft by den Koninck te komen, terwyl zy aen hem soude spreeken.

EERSTE TUSSCHEN-SPEL.

TWEEDE DEEL.
I. UYTKOMSTE.
BEthsabé kondigende aen den Koninck de Arglistigheyd van Adonias; ende aen David indachtigh maeckende den Eedt die hy haer hadt gedaden van Salomon te Kroonen,
II. UYTKOMSTE.
    Komt Nathan en bevestight de woorden van de Koninginne. David vernieuwende zynen Eedt, beveelt den Priester Sadoch met Nathan te gaen naer Gibon, en Salomon aldaer voor Koningh te salven.
[p. 3]
III. UYTKOMSTE.
    Terwyl Adonias en zyne aenhangers volherden in hunnen hooghmoet; komt Jonathas den Zoon van Abiathar, en maeckt hun kenbaer dat Salomon op het bevel van David in Gibon Koninck gehult wort. Adonias hier over verschrickt, nemt met Joab en Abiathar de vlught.
IV. UYTKOMSTE.
    Salomon, door Sadoch Koninck van Israël gesalft, verstaet uyt Eleazar dat Adonias gevlucht is naer ’t Autaer. Salomon doet Adonias by sigh komen, en naer eene minsaeme berispinge, schenckt hem het leven.

TWEEDE TUSSCHEN-SPEL.


DERDE DEEL.
I. UYTKOMSTE.
DAvid gevoelende het eynde van zyn leven naerderen; geeft aen zynen Zoon Salomon veele schoone beveelen: de geen den nieuw gekroonden Koninck belooft te volbrengen.
II. UYTKOMSTE.
    David gestorven zynde wort Adonias op Abisagh verlieft; hier om bidt hy Bethsabé om Abisagh voor hem aen den Koninck ten houwelyck te vraegen: waer in de Koninginne toestemt.
III. UYTKOMSTE.
    Abisagh beclaegende de doodt van David, en twyffelende of sy de trouwbelofte van Adonias wilt aennemen, wort door Salomon getroost.
IV. UYTKOMSTE.
    Bethsabé by Salomon komende, vraeght de Sunamites tot Vrouw voor Adonias. Den Koninck, d’arglistigheydt van Adonias gewaer wordende, weygert het versoeck, stelt in tegendeel vast zynen oproerigen Broeder den selven dagh te dooden.

DERDE TUSSCHEN-SPEL.

VIERDE DEEL.
I. UYTKOMSTE.
ADonias gehoort hebbende dat zyn versoeck afgeslaegen is, berst uyt in lasteringen tegen David en Salomon.
II. UYTKOMSTE.
    Banaias uyt order van den Koninck begeeft sigh naar Adonias, ende naer eenigen wederstant doorsteeckt hem.
[p. 4]
III. UYTKOMSTE.
    Salomon overdenckende de moeyelyckheden die Abiathar voor David had onderstaen, en om dat hy de Arcke des Heeren hadde gedraegen uyt het huys van Obededom, spaert hem in ’t leven, dogh moet in Ballingschap naer Anathoth vertrecken.
IV. UYTKOMSTE.
    Joab verstaen hebbende de doodt van Adonias en het uytbannen van Abiathar, vlucht vol vrees naer het Tabernakel.

VIERDE TUSSCHEN-SPEL.

VYFDE DEEL.
I. UYTKOMSTE.
BAnaias maeckt den Koninck kenbaer dat Joab in het Tabernaekel is gevlucht, sonder daer uyt te willen komen; Salomon geeft last aen Banaias hem aldaer te dooden. Terwylen bidt Semei, die David vervloeckt hadde, om genade die hem wort toegestaen.
II. UYTKOMSTE.
    Banaias siende het hertneckigh verblyf van Joab in het Tabernaekel, doet hem aldaer door het Sweert sterven; en laet zyn Lichaem in de Woestyn begraven.
III. UYTKOMSTE.
    GODT openbaert zigh aen Salomon en vraeght wat hy versoeckt. Den Koninck kiest de Wysheydt die GODT hem overvloedigh geeft, daer by voegende eere en ryckdommen.
IV. UYTKOMSTE.
    Twee Moeders verschil hebbende over het onderkennen van een doodt Kindt, nemen hunnen toevlucht tot Salomon, den Koninck stryckt over hun een seer wys en rechtveerdigh oordeel; waer door zyne Ondersaeten sien dat den roep van Salomon, den roep van GODT is.

VYFDE TUSSCHEN-SPEL.

NAER-REDEN.
DE Christelycke zeden verweckt de Aenhoorders om in Salomon den Saligh-maecker te aenschouwen.

Ad majorem DEI Opt. Max. ac Sanctissimae Matris ejus
    Mariae gloriam, S. Gummari Congregationis nostrae Ti-
    tularis Colendissimi, Caeterorumque Caelitum honorem.

    Vid. F JACOBI. S.T.L. Apost. Reg. Lib. per Germ. Inf. Vis. & Censor.

Continue