Joris Berckmans: Alphonsius ende Jennevera. 1639 (synopsis).
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton008340Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
In deze uitgave is de fractuurletter in een aparte kleur weergegeven.

Continue

[fol. A1r]

VVT IONSTEN VERSAE[MT]
D’ONGHELEERDE TOT
LIER
Sullen Speelwijs verthoonen het
blij-eyndich treurspel van
ALPHONSIVS ende IENNEVERA:

Den [8. febri.]* in ’t Iaer 1639.
Toe-ghe-eygent
Aende Eerw. Heeren, mijne Heeren Wethou-
deren vande Stadt van LIER,
Den Edelen ende Hooch-gheboren Heere Hr.* Nicolaus van
    Mechelen, Borghermeester, Hooftman der seluer Camer.
    Adam Rademakers Schepenen. Heer ende Mr. Francis-
    cus Dresseleirs Schepenen. Christoffel Herts Schepenen.
    Henrick de Wandelaer Schepenen. Heer ende Mr. Fran-
    ciscus Stobbaerts Schepenen. Heer ende Mr. Iacobus
    van Haeften Schepenen. Mr. Iacobus van Postel Secreta-
    rius, opper Prince der seluer Camer. Mr. Andries Hecht
    Secretarius. Andries Stobbaerts Rentmeester. Ian Ri-
    goudts Rentmeester.
DOOR
IORIS BERCKMANS (alias) vanden BRANDEN.
[Typografisch ornament]
T’ANTVVERPEN.
By Jacob Mesens, op de Lombaerde veste,
inden gulden Bijbel.
[fol. A1v]

IAER-DICHT.

Leert hIer ghY Ionghe IeVCht, eerbaar sIIn en ghetroV,
Leert In ALphonsVs nV, stantVastICh sIIn In roV,
SIer In IenneVera, t’gheen’ IaLoesY kan gheVen,
En hoe VreesLIICk het Is, soo WanCkeLbaer te LeVen,
[In Vr]oVWen kLappernY, Want WIe te LICht geLooft
[Wordt LI]ChteLIICk VerLeYt, Ia Van sIIn eer berooft.

                        Lust breckt rust.

[Vignet][fol. A2r]

PROLOGE.

        BEvvijst dat de ghene die gheen
        redenen en vvillen volghen m[et]
        stocken moeten ghedreuen vvorden.


Verthooninghe.
Alphonsus sijnde ter Jacht verdoolt.

Eersten uyt-ganck.
ALphonsus soeckt sijnen verloren wech.
Tvveeden uytganck.
    Ienneuera vrolijck zijnde wordt van Alphonsus ghevonde[n.]
Derden uyt-ganck.
    Cupido gaet om Alphonsus te verwecken tot de liefde [voor]
Jenneuera.
Verthooninghe.
    Alphonsus wordt van Cupido ghetreft sittende by Ienneuera.
Vierden uyt-ganck.
    Alphonsus beclaeght hem over sijn nieuw smerte, wordt van
Jenneuera met belofte van weder liefde vertroost.
Vijfden uyt-ganck.
    Quaden-raet ende Onbedachte-daet spreken vande liefde van
Alphonsus ende Ienneuera.[fol. A2v]

HET TVVEEDE DEEL.

Verthooninghe.

    Alphonsus vertreckt van Ienneuera.

Eersten uyt-ganck.
    SEkere Waegh-halsen vanghen Casandra een edel Maeght
[als] die besich was met jaeghen, sy wordt van
Alphonsus die
[daer] by gheval passeerde verlost.

Tvveeden uytganck.
    [De] ghevluchte Roovers worden van het volck van Casandra
[gevo]lcht ende ghedoodt.
Derden uyt-ganck.
    Alphonsus vertreckende van Casandra wordt van haer ver-
[...] met een gifte, oorsaecke van sijn lijden.

Vierden uyt-ganck.
    Quaden-raet ende Onbedachte-daet vernemen door een leugen-
achtighe
Fame dat Alphonsus met Cassandra soude trouwen, hier
door occasie vindende om twist te maecken tusschen
Alphonsus
en Jenneuera verwecken tot hun hulpe Ialousy, Tvvist ende
Tvveedracht.
Vijfden uyt-ganck.
    Alphonsus seyndt Stadighen-sin sijnen knecht met eenen brief
tot
Ienneuera.[fol. A3r]

Het Derde Deel.

Verthooninghe.
    Quaden-raet ende Onbedachte-daet met de Jalousy, Tvvist en
Tvveedracht verwecken Ienneuera tot haet teghen Alphonsius.
Eersten uyt-ganck.
    Jenneuera klaeght over Alphonsus ontrouwe, Stadighen-sin
verantwoordt sijnen Heere.
Tvveeden uytganck.
    Alphonsus verstaende de reden-loose gramschap van sijn lief
sijndt
Stadighen-sin noch eens tot haer.
Derden uyt-ganck.
    Ienneuera besoeckt de Herders in ’t veldt doende aenden Godt
Pan offerhande, sy verlieft op eenen Herder.
Verthooninghe.
    Stadighen-sin comende sijnen Heere noch eens onschuldigen,
wordt door raet vande op-stokers schandelijck verjaecht.

Vierden uyt-ganck.
    Quaden-raet vernomen hebbende dat Ienneuera op eenen Her-
der
versot was, gaet tot haer, om haer quaden raet te geven.
Vijfden uyt-ganck.
    Ienneuera versoeckt door in gheven van Quaden-raet den
Herder tot haren man ende besluyten t’samen deur te packen.
Verthooninghe.
    Alphonsus verstaende het onghelijck dat hem gheschiet valt
in onmacht.

[fol. A3v]
Sesden uyt-ganck.
    Alphonsus vertreckt door mismoedicheydt inde wildernisse,
wordt een Eensater.

Seuensten uyt-ganck.
    Quaden-raedt ende Onbedachte-daet spreken van Alphonsus
wech reysen.


Het Vierde Deel.

Eersten uyt-ganck.
    ALphonsus inde Wildernisse beclaecht sijn lijden, wordt be-
spot vanden
Echo.
Tvveeden uytganck.
    Xerxes een Neue van Alphonsus comt al dolende inde Wil-
dernisse daer hy
Alphonsus vindt, ende ghehoort hebbende de
oorsaeck van sijn seldsaem leven belooft hem te helpen om

Ienneuera te vercrijghen.
Derden uyt-ganck.
    Quaden-raedt verteldt* dat Ienneuera ghereetschap maeckt tot
bestemde vlucht met den
Herder.
Vierden uyt-ganck.
    Xerxes verneemt door loosheyt, van Quaden-raedt den gan-
sen handel van
Ienneuera.
Verthooninghe.
    Ienneuera vlucht met den Herder wt haer Moeders huys.
Vijfden uyt-ganck.
    Ienneuera vliedende, wordt van Xerxis ghevanghen om
brenghen tot
Alphonsus inde Wildernisse.
[fol. A4r]
Sesden uyt-ganck.
    Quaden-raedt ende Onbedachte-daet sijn blijde dat sy de sla-
ghen ontloopen zijn.

Seuensten uytganck.
    Ienneuera comende in’t Bosch by Alphonsus wordt na veel
biddens ende dreyghens versoent ende sy besluyten met blij-
schap hun houwelijck.

Verthooninghe.

Alphonsus trouwt met Ienneuera.

FINIS.

                                                            Lust breckt rust.

[Vignet]

[fol. A4v: blanco]

Continue
Tekstkritiek:
[8. febr.]: datum met pen ingevuld
[...]: onleesbare of defecte tekst
Hr. Nicolaus van Mechelen er staat Ir. Nicolaus van Mechelen
[fol. A3c] verteldt er staat velteldt

Continue