Sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen: Salomona met haer zeven zonen Machabeen. 1756.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton045570 (Salomona) en Ceneton045571 (Den allerkinderen-dag) — Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
fol. π1r]

SALOMONA
MET HAER
ZEVEN ZONEN MACHABEEN

OP-GEDRAGEN
AEN DEN ZEER EDELEN HOOG-GEAGTEN
WELDOENDER
Door wiens Mildheyd de Pryzen zullen uytgedeeld worden

ZAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE
MINDER-JARIGE JONKHEYD
VAN DE
SODALITEYT
VAN HET PROFESSEN-HUYS DER SOCIETEYT
JESU
ONDER DEN TITEL VAN ’T KINDEKEN
JESUS
IN HET COLLEGIE DER ZELVE
SOCIETEYT

BINNEN ANTWERPEN DEN 27. en 28 JULY 1756
Naer middag ontrent half-dry.

[Vignet: IHS]

T’ANTWERPEN,
By ALEXANDER EVERAERTS, Boek-drukker ende Boek-verkooper[fol. π1v]

KORT-BEGRYP.

MAer de Moeder (der Machabéen) is uytter maten wonderlyk geweest, ende der goeden gedenkenisse weerdig, die haer zeven Zonen in den tyd van eenen dag ziende sterven, verdroeg dit goeds moeds, om de hope die zy in God hadde, &c. ende ten laesten is zy ook zelf naer hare Kinderen (van liefde ende blydschap) gestorven.
2. Machab. c. 7.


PERSOONEN.           

ENGEL, Ferdinandus le Bon.           
SALOMONA Moeder der Machab.            
    J. Andreas van de Zanden.
THAMAR Vriendin van Salom.
    Carolus van de Werve.
MACHABEUS, [&]
    Hyacinthus de Meulder.
ABER, [&]
    Theodorus Gaspar van Moorsel. MACHIR, [&]
    Franciscus Pauwels.
JACOBUS, [&]
    Joannes Baptista de Heyder.
ACHAZ, [&]
    Ferdinandus le Roy.
ARETH, [&]
    Petrus van Setter.
BENJAMIN, } de zeven Zonen Machab.
    Balthazar de Neuff.
PTOLEMEUS, [&]
    Petrus de Bridt.
NICOMACHUS, } Veld-Overste
    Joannes Sicot.
  *  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
ANTIOCHUS koning van Syrien
    Josephus Rottiers.
LYSIAS Onderkoning,
    Carolus Knyff.
ALCIMUS Afgodisch Priester,
    Henricus Casset.
NICANOR, [&]
    Georgius Goubau Conv.
APOLLONIUS, [&]
    Theodorus van Moorsel.
MENELAUS, [&]
    Petrus Coget.
POLYBIUS, [&]
    Joannes Moretus.
GORGIAS
    Joannes de Vos.
DEMETRIUS ] Hof-Vorsten van Antioch.
    Gerardus le Gelle.
TIMOTHEUS, [&]
    Joannes van Weirelyckhuysen.
ANDRONICUS, }Veld-Overste.
    Joannes de Gruels.
LYSANDER gezand van Antioch.
Alexander van der Stalle.TUSSCHEN-SPEL
DEN ALLERKINDEREN-DAG.

PERSOONEN.

Mevr. CALLISTE, Joannes van Hal.
BELLOTIE, Michaël Stevens.
CARELTIE, Josephus Pitau
DRIESKE, Henricus van der Cruyssen.
PIROTIE, Benedctus de Meulder.
THREESJE, Amatus Charlier.
MIKE, Hyacinthus van Assche.
JANNEKE, Franciscus de Haen.
CLAESJE, Joannes Pauwels.
JOKE, Emmanuel Mertens.
PHILIPKE, Paulus Mertens.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
CRISPYN Knegt, Jacobus Meyers.
CHRISTIEN Maerte, Joan. Bapt. Rottiers.
WYNSTEKER, Melchior vanden Bosch.
APOTEKER, Laurentius Rossaert.
BROUWER, Joannes Cels.
BEENHOUWER, Franciscus de Buck.
BAKKER, Antonius Thilborg.
MEULDER, Andreas Claessens.
PERRUQUIER, Balthazar Ceurvorst.
KLEERMAKER, Carolus de Buck.
MEGARYN Knegt, Guillielm. Punder.
Continue
[
fol. π2r]

EERSTE BEDRYF.

SAlomona bedroefd over de verdrukking van Israel, wakkert hare Zonen aen, om kloekmoediglyk voor de Wet te stryden; het welk zoo zy haer alle kragtig toezeggen, zend zy hun, om tegen het gebod van Antiochus aen God offerhande te doen, ende wilt haer tot den Koning begeven, om hem zyne woede ende wreedheyd te verwyten: maer zy word van Thamar wederhouden, dewelke haer te vergeefs naer haer eygen voorbeeld tragt aen te lokken tot het vynzen. Salomona ziende haere Kinderen wederkeeren, zend hun op het hooren van gerugt, de beulen te gemoed om hunne kloekmoedigheyd te doen blyken; ende vertrekt zelf, om voor hun te bidden.

TUSSCHEN-SPEL I. DEEL.

Eersten Dans. De eerste Kindsheyd.
TWEEDE BEDRYF.

ANtiochus onder de toejuygingen van de zyne zig verheffende over de vewoesting van Jerusalem, stelt vast de Joden tot den grond te vernielen; ende zend eenige van zyne Hovelingen uyt, om hun t’allen kant op te zoeken; doet den Tempel beryden, om alle die voor hem zouden komen, te pramen de Goden offerhande te doen. Hiernaer van Lysander verstaende de standvastigheyd van meest alle het volk van Israel, word hy op hun nog meer in gramschap ontsteken, terwyl hem de zeven Zonen Machabén voorgebragt worden, de welke standvastiglyk weygerende de Goden Wierook te branden, doet hy hun in de kerker smyten.

TUSSCHEN-SPEL II. DEEL.

Tweeden Dans. De School-oeffening.
DERDE BEDRYF.

SAlomona komt hare gevangene Zonen te gemoed, ende niet konnende van de aenlyders verkrygen, van met hun ook opgesloten te worden, vermaent hun dat zy hunne goede beloften wel zouden indagtig zyn. Daer naer gevoelig in het schyden van hare Kinderen, vertoonen haer zig alle de rampen van het getrouwe volk: de dood van Eleazarus, de moord der vlugtelingen in hunne spelonken; waer over zy in haer gemoed bezwykt, ende valt van haer zelven; maer zy word van eenen Engel versterkt. Hier naer word haer van Thamar aengekonidgt, dat Antiochus haer, ende haer Zonen zal sparen, is ’t dat zy hun wilt aenraden te vynzen, dat zy des Konings gebod willen aenveerden. Salomona belooft, dat zy haer moederlyke pligt ten hunnen opzigt zal quyten: door welk antwood Thamar bedrogen zynde, geeft haer des Konings Zegel, om eenen vryen toegang in den kerker te hebben.

TUSSCHEN-SPEL III. DEEL.

Derden Dans. De Speel-zugt.[fol. π2v]

VIERDE BEDRYF.

TErwyl de zeven Broeders elkanderen in den kerker aenmoedigen, komt hunne Moeder tot hun, ende bevind hun even standvastig als voren; waer over zy verblyd zynde, keert tot den Koning, ende geeft hem den Ring met dankzegging wederom. Antiochus hier over verheugd, vind zyne blydschap wel haest veranderd in gramschap, als hy van Alcimus verstaet, hoe hy door de redenen van Salomona bedrogen is: dat zy de Kinderen tot standvastigheyd, niet tot vynzerey heeft aengelokt; den Koning doet hun nog eens voor hem brengen, ende tragt hun met zoetigheyd en beloften aen te lokken; maer, zoo zy altyd even weygerig blyven, stelt hy vast met den raed zyner Hovelingen, de zes oudste wreedelyk te dooden, maer Benjamin den jongsten te behouden, om hem alleen te overhalen.


TUSSCHEN-SPEL IV. DEEL.

Vierden Dans. Het eerste Hand-werk.
VYFDE BEDRYF.

DE zes oudste Zonen hun vonnis ontfangen hebbende, voorzeggen Antiochus zynen aenstaenden ondergang, ende worden ter dood geleyd. Salomona door de Moederdrift gedreven, verwyt Antiochus zyne wreedheyd; waer over zy van den Hovelingen berispt word, met byvoeging, dat haren jongsten Zone Benjamin reeds afgevallen is tot den dienst der Afgoden, den welken ten voorschyn komende, meynt insgelyk dat zyne Moeder afgeweken was; maer het bedrog ontdekt zynde, word ook Benjamin om zyne standvastigheyd ter dood veroordeeld. Salomona willende haren Zone volgen, word belet, ende vervuld met een onvoorziene vreugd, om de bekeering van Thamar, die door de kloekmoedigheyd der Kinderen beweegd zynde komt haer opentlyk voor een Jodin belyden. Antiochus hier door nog meer ontsteken doet Thamar kerkeren, ende geeft aen Solomona voor straf, de doode lichamen van hare Zonen; onder de welke zy van vreugd ende liefde bezwykende in haer zelven vergaet.DE VIER TRAPPEN
VAN HET KINDER-LEVEN
ZULLEN PANTOMIEMS GEWYS VERBEELD WORDEN
DOOR

        Amatus Charlier.
        Carolus Knyff.
        Emmanuel Mertens.
        Franciscus Pauwels.
        Gerardus le Grelle.
        Hyacynthus van Assche.
        Joannes Baptista rottiers.
        Joannes Moretus.
        Joannes van Hal.
        Michael Stevens.
        Petrus Coget.
        Theodorus Gaspar van Moorsel
  *  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
Balthazar de Neuff.
Carolus van de Werve.
Franciscus de Haen.
Georgius Goubau Conv.
Henricus vander Cruyssen.
Jacobus Meyers.
Joannes de Vos.
Joannes Pauwels.
Josephus Pitau.
Paulus Mertens.
Petrus van Setter.
Theodorus van Moorsel.

TOT MEERDER EER VAN HET KINDEKEN JESUS.
Continue