Toegeschreven aan Samuel Coster: Een Quacksalver met zijn Knecht. 1615.
Voor de toeschrijving aan Coster, zie de voorrede van Van der Plasse.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton01925 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

Een Boertighe Clucht,

Ofte

Een Tafel-spel van twee
Personagien, te weten, een Quacksalver
met zijn knecht: de Quacksalver is ghenaemt
Meester Canjart, ende de knecht is ghenaemt
Hansje quaet Cruyt.

[Vignet: stadswapen van Amsterdam]

t’AMSTERDAM,
________________

By Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeck-
vercooper, op de hoeck vande Beursse, inden
Italiaenschen Bybel. 1615.[fol. π1v]

De Drucker tot den Leser.

DEse Cluyt, alhoewel sy by die van de Hollandsche Kamer ghespeelt wert ter wyle dat Tereus en Progne over Tafel saten, ende besigh waeren met dat droevich gherechte te nutten, en hebben wy evenwel niet raetsaem ghevonden by het Treurspel van Itijs te laten drucken. niet om soo weynich oncosten min oft meer als wy souden hebben moeten doen, veel min om u gunstighe Leser yet dat tot der sake of tot uwen vermaecke dient te onthouden. O neen, dat sy verre; maer alleenlijck om dat ons docht, dat de selve boertighe ende belacchelicke Cluyte geensins en behoorde een lidt te wesen van soo ernstigen ende treurighen lichaem. ’T is nu soo, dat eenighe Liefhebbers der edeler ende hoochloflicker Rijm-konst met het coopen ende lesen des Treurspels niet vernoecht sijnde, sigh laten voorstaen ende gheklaecht hebben, dat wy haer den vollen houw (soo men seyt) niet ghegheven en hebben, ende niemant en hadden behoort dit kort tijt-verdrijf te misgunnen, om daer mede, gelijck men den hitsigen Wijn met het water doet, de al te groote droefheyt uyt de maeltijdt opgenomen eeniger wyse te temperen. Wy en hebben dit hun versoeck noch konnen noch willen af-slaen, maer dewyle wy dit Bancket niet opgheschaft en hebben op den juysten tijdt, het selve liever gehadt wat te spade aen te rechten, dan nimmermeer. Eter vry soo veel af als u lust, want het wordt u van herten ghegunt by uwe dienstwillighe vrient

                                                                    C.L. van der Plasse.

Continue
[
fol. A1r]
Mr. Canj. EDel, Onedel, Borghers en Boeren,
                Comt al de met ghebreken zijt beswaert,
                Hier is de Meester die wonder can uyt voeren,
                Deur sijn costelijcke Salf seer wijt vermaert:
                (5) Heeft yemant gebreken in beenen, buyck, hooft of staert,
                Die come tot my sonder eenighe vreesen,
                Ick sal henluyden helpen door mijn const expaert,
                Soo datter niet onghesondts meer aen’ Lijf sal wesen:
                In summa ick can’t al ghenesen,
                (10) En de Luyden helpen op staende voet.
hans quaet Hey Meester Canjaert maeckt dat de Gansen vroet,
                Wilje quacken vercoopen, loopt al u best op de Kolck,
                Se weten wel beter, ’tis hier al ghesont Volck,
                Die voor de toecomende sieckte wat sitten en kluyven
                (15) En haer ghesontheyt onderhouwen met ’tsap van Druyven,
                Dus packt van hier, en elders verhuyst.
Mr. Canj. Wat seghje Benghel?
hans quaet   Maer datse van Quacksalvery niet en zijn verkuyst,
                Had’je een Tafelspel gheleert op een Rederijckers Camer,
                Dat waer dit Volck al veel aenghenamer,
                (20) Of condy soo wat boertich uyt den aessack speelen,
                Of yet dierghelijcx, dat soudense beter moghen veelen:
                Dus hebje wat inde Mou laettet uyt kijcken.
Mr. Canj.   Jae ghenoech. Hans quaet. Doettet blijcken,
                Wantje weet dat elck wat lacchens begheert
                (25) Wat kundy? Mr. C. Hoop-werck heb ick van de Heydens geleert,
                Die hier te Lande noyt en zijn ghesien.
hans quaet Jae wat? Mr. Canj. Van als. hans quaet. Mocht dat schien,
                Maer sulcke blaes-kaeckens heb ick wel meer hooren roemen,
                En doet omquam doe waren’t niet dan blaeuwe Bloemen,
                (30) Gelijc het nu corteling beurden met mijn Meester half-gebacken
                Die mee in ’t Hooft had’ veel vreemde quacken,
                Nemende eens vooren van een tooren te vlieghen,
                ’t Volck vergaert wesende ginckse bedrieghen:
                Alsoo meendy oock te doen met u loghenachtige kueren.
Mr. Canj.   (35) Jae wel dit is soo ’t schijnt een quant van avontueren,
                Men seyt gemeenlic, daer Dene-man is, daer cont Den-man til,
                Kunje oock wat? hans quaet Jae als ick maer wil.
                ’t Is noch niet langh gheleen dat ick een boef verrasten.
Mr. Canj.   Me dunckt soo de Waert is soo zijn oock de Gasten,
                (40) Dese quant soume wel tot een Knecht dienen:
                Wel wat dunckje Quaet-kruyt wilje met my op de bienen?
                Ick selje voor de dienst gheldt gheven met hoopen.
hans quaet   Neen Meester Canjaert met jou wil ic niet after ’tlant loopen.
                Of je mostme gheven meer dan halve quint.
Mr. Canj.   (45) Holla, holla Quaet-kruyt u beter besint,
[fol. A1v]
                Maeckt my liever de knecht en u de Heer,
                En neemtet al. Hans Q. Geeftme maer de helft ic begeer niet meer
                Al waert wat min, tot uwen dienst ben ick bereyt.
Mr. Canj.   Jae dats wel gheseyt,
                (50) Hansje om het loon selle-wy niet kyven.
hans quaet   Wel dan soo wil ick jou dienen en by jou blyven,
                En helpen jou vol-voeren potsen, bootsen en grillen,
                Dus Meester Canjaert om gheen tijdt te spillen,
                Soo wilt hier eenighe van jou consten toonen.
Mr. Canj.   (55) Dat is recht, om dees nieus-gierighe persoonen
                Sal ickje wat vermaken, en my tot u raedt spoen,
                Maer je moet my helpen.
hans quaet   Gaern: maer je moetme gheen quaet doen,
                Dat wil ick met jou eerst te vooren bedinghen.
Mr. Canj.   Wat neen Hans ken dat beloof ick jou sonderlinghen,
                (60) En neme u tot mijn Cammerade in dit perck„ aen.
hans quaet   Ick ben te vreen. Mr. C. Siet Hansje so wil ick te werc„ gaen.
                Ghy sult wat sonderlinghs en wat vreemts bespueren.
hans quaet   Jae wel wat selsaems sel hier ghebueren,
                Elck houd sijn Broeck vast het gater gedyen.
Mr. Canj.   (65) Wat segje Lecker? Hans q. Niet Meester, dit Volck haer tot dese const gaen vlyen,
                Om die deur te sien met wackere ooghen.
Mr. Canj.   Dats hem recht: die const men niet verbeteren moghen,
                Iae ten Hemel verhooghen„ tot in ’t diepste vant water.
hans quaet   Coopje geen glas. Mr. C. Swijcht jou bengel en hout jou snater,
                (70) Ick heb wat selsaems te doen voorhanden
                En wil hier terstont wijn doen comen uyt verre Landen,
                Soo eel een goet, alsmen mach in een Kan„ tappen.
hans quaet   Igo Meester, de Boo most wel dapper an„ stappen;
                Doch hy en is niet verdoemt die dat niet en ghelooft.
Mr. Canj.   (75) Ick can dat noch meer is wijn tappen uyt u Hooft.
hans quaet   Wt mijn Hooft? Mr. Canj. Iae uyt u Hooft.
hans quaet   Wel Meester sinje van jou sinnen berooft
                Datje Wijn wilt tappen daer geen Wijn in„ is?
                In die const al een dubbelde sin„ is
                (80) Of een listighe vont, wel dubbelt van treken.
Mr. Canj.   Ic sal’t doen. hans q. Je selt niet. Begonje my een kraen in ’t hooft te steken,
                Daer sou Bloedt en gheen Wijn uyt lecken.
                Neen Meester neen, wilt aen een ander te werck trecken,
                Aen my en sulje niet, dus houje rust.
Mr. Canj.   (85) Wel Hans je hebje dan gantschelijck gheen lust,
                Om die notable const te aenschouwen? hans q. Jae’k in trouwen
                Maer aen my en sulje niet tot die eer„ spoen.
Mr. Canj.   Waerom doch? hans q. Je soutme niet alleen seer„ doen,
                Maer oock dooden, dus wil ick het gantsch niet lyen.
Mr. Canj.   (90) Wat neen Hansken dat zijn maer fantasyen,
[fol. A2r]
                Comt herwaerts en biedt my gheen rugh„ an
hans quaet   Neen Meester neen, al condy praten als brugh„ man
                Ick com dat my gheschiet„ Onder jou kluyven niet,
                Dus soeckt aen een aar, jou dootlijcke kueren.
Mr. Canj.   (95) Wel, wel, soo wil ick wat anders bestueren,
                En ’tselvighe brenghen in’t openbaer,
                Ende u optrecken met dit Paerts-haer,
                En slingheren u daer mee over een hooghe Kerck.
hans quaet   Gheen loghens sonder merck,
                (100) Com ick wedje mijn niet en slingert van hier tot aen die Tafel.
Mr. Canj.   Dat hebje wel Knecht, quaemdy daer aen met u Wafel,
                Je sout jou Buyck wel met volle last„ laen.
hans quaet   Ygut Meester mocht mijn Backus so een reys te gast„ gaen
                Ick sou mijn kaekement wel dra, reppen,
                (105) En daer toe altemet wat Wijntje la, la meppen:
                In summa ick sou wel wat passen te raken.
Mr. Canj.   Seker je sout mijn mont wel waterich maken,
                ’Tis best dat wy daer stil van„ zwijghen.
hans quaet   Wat waerom? misselic of wy ooc een streec uyt de pan, crijgen
                (110) Ick heb dickwils wel wat leckers ghegheten,
                Dat mijn ’t Jongwijf gaf buyten de Vrou haer weten,
                Jae gundeme wel wat, daer icker of heb te bedancken,
Mr. Canj.   Jae Voghel, heb ghy over u sulcke rancken?
                Sulcken arch Maetjen had ickje niette gist.
hans quaet   (115) Jae Meester daer schuylt noch al meer (die ’t wist)
                Nou dat over gheslaghen, waer blijft jou const?
Mr. Canj.   Die sal ter hant comen op ’t ronst,
                En die wel volbrenghen sou ick hopen,
                ’Tsa Knecht gaept, en doet jou Mont op’t wijtste open,
                (120) Soo trecke ick te werck in corter stont.
hans quaet   Foy wat kruyt stroje mijn daer in mijn Mont,
                Ba foy, wat leelijcker goet is dat?
Mr. Canj.   Comt Speciaeltje, ick had’ het hayr qualijck ghevat
                Weer aen, ick sal de const weer op een nieu aenvaten.
hans quaet   (125) Ik denck neenje, je selt het wel laten,
                Maer die beuseling het niet een kruys om’t Lijf,
                Ick heb noch een const gheleert van een out Wijf,
                Die ick aen jou wel wil in’t werck legghen,
                Met eens in jou hant te kijcken, so sel ick jou weten te seggen,
                (130) Ofje van een Mayt selt bedrogen worden, of van een Knecht.
meest.can.   Soutge dat weten, die const en is niet slecht,
                Ick soude u houden voor een constich Quant.
hans quaet   Ick als ick oock ben, nou wel reycktme jou hant,
                Hee, hee, sinje nou van een Knecht bedroghen of niet?
meest.can.   (135) Jae wat, ten is sijn leven niet gheschiet:
                Soo slecht uytghestreken en was ick noyt mijn daghen.
[fol. A2v]
hans quaet   Jae ick hebbe noch al veel meer van die slaghen,
                Ick sou wel doen datmen in een Kronijck sou beschrijven.
                Een Appel wil ick in een Emmer met Water doen drijven,
                (140) En daer weer uyt halen met mijn Tanden,
                Sonder daer aen te raecken Voeten noch Handen,
                Hee wat dunckje is die const niet aerdich?
Mr. Canj.   Wel Slocker houtge die const soo waerdich,
                Dat sou wel een Kint doen van drie Jaeren.
hans quaet   (145) Dat hoor ick jou segghen, maer soujet al wel klaren,
                Je sout meer dan genoech hebben te doen.
Mr. Canj.   Niet met allen, haelt my ’tghereetschap wilt u spoen,
                Ick sal de const opentlijck hier doen blijcken.
hans quaet   Neen Meester, die gheen die een aer wil uyt strijcken,
                (150) Die moet selfs eerst passen op sijn sticken.
Mr. Canj.   ’Tis oock waer, ick gae om dat werck te beschicken,
                En sal terstont weerom comen hompelen.
hans quaet   Soo doet. Mr. Canj. Ick sal.
hans quaet   Ygut hoe wil hy hem selven met het Hooft in’t Water dompelen,
                Heb ick hem aen een kleyntje uytghestreken,
                (155) Het sal my aen’t grootje oock niet ghebreken,
                Siet daer comt hy gheladen als een Velser Schuyt.
Mr. Canj.   Hier heb ick ’tghereetschap ick wed om een Duyt,
                Dat ick u voor dit Volck sal beschamen.
hans quaet   Dat sel ick jou te doen beter betamen,
                (160) ’Tsa Meester der consten set de Emmer daer neer.
Mr. Canj.   Ick sel: en om te behalen lof, prijs en eer,
                Soo wil ick mijn Hoet van’t Hooft nemen.
hans quaet   Dat moet je doen sonder langh te temen,
                Want ’t Volck is nieus gierich om de const t’aenschouwen.
Mr. Canj.   (165) Daer mee elck wil een oogh in’t Seyl houwen,
                Ick gae de const beginnen en die wel duymelen.
hans quaet   Ey staet daer wat op, daer sel een Beyr tuymelen,
                Meester der consten vat de Appel wel by de lurven.
Mr. Canj.   Ick sal. Hans Quaet. Siet toe oft de const waer bedurven.
Mr. Canj.   (170) Wapen, moort, hier ist verkurven,
                Helpt, helpt Hansken, helpt ick hebbe verlanghen.
hans quaet   Hach, hach, hey, een ouwe Vos ghevanghen,
                Wel Meester, wel hey, hoe smaeckje die moort?
Mr. Canj.   Van meerder boevery en heb ick noyt ghehoort,
                (175) Men gaet om dat te leeren in vreemde Landen,
                Maer hier ist wel te krijghen met scha of met schanden,
                En siet hoe leelijck ick uyt ben ghestreken.
hans quaet   Jae ick heb noch veel meer van die treken,
                Die ick sooje wilt aen jou wel wil bewijsen.
Mr. Canj.   (180) Neen al genoech van dien: Hansken, ic moet u hooch prijsen,
                Maer ick heb noch een Ridderlijcke const niet te vermoyen,
[fol. A3r]
                Als Ringh-steken, met speeren Tornoyen:
                Daermen de Ruyters licht vande Paerden,
                Wout ghy met my een kamp aenvaerden,
                Ick sou u van’t Paert werpen, en den neck breken.
hans quaet   Meester hebje gheen lust om te water te steken?
                Dat heb ick wel gedaen, en voor niemant gheswicht.
Mr. Canj.   Hoo, hoo, daer toe sou jou turf vallen te licht,
                Ge raeckten wel vande stellingh eer datmen toe-sach.
hans quaet   Neen bylo Meester, ’twater steken is maer een slach,
                Dickwils heb ick wel sien een groot teghen een kleyn steken,
                Daer de groote voor de kleyne niet en het gheweken,
                Maer viel in ’t water met groot ghedruys,
                Dewijl hier sulcken ghereetschap niet en is by Huys,
                Soo willen wy het hier liever op’t Tonneel beproeven.
Mr. Canj.   Dat is waer, hadden wy twee speeren die wy behoeven,
                Wy souden om de meesterschap eens beginnen,
                Ick meen dat ick u de kamp of soude winnen,
                En u schult met schult betalen.
hans quaet   Alreman, ick sal gaen twee speren halen,
                En op het spoedichste weer by jou comen.
Mr. Canj.   Soo doet, nu wort Hans Quaet-kruyt deur-ghenomen,
                Nou sal ick hem stooten soo stijf op sijn huyt,
                Dat hy achter over sijn ruggh stuyt.
                Waer blijft de Lecker ick sal’t hem verleeren.
hans quaet   Meester siet daer hier heb ik twee speeren,
                Asje nou wilt, soo maeckje ree.
Mr. Canj.   Jae wat, hier brenght den eene Schrobber twee,
                Dat makender drie in’t ghetal alhier.
hans quaet   Wel alsmen jou me rekent soo zijnder vier,
                Soo ist ghetal vol sooje dit vroet„ zijt
Mr. Canj.   Wat segje? Hans Quaet Dat je goet„ zijt
                Maer jous ghelijck en deucht niet veel.
meest. can.   Wat? Hans Q. Dat je bint so eel, as een punt van een turfmant
Mr. Canj.   Wat dingh? hans quaet   Soo eel as yemant in ’t Lant.
Mr. Canj.   Dat is alsoo, maer Quant
                Haelt andere speeren, dees en zijn niet goet.
hans quaet   Ho, ho, Meester Canjart beswijcktje alree de moet,
                Ist niet alleens hoe dat de speeren zijn?
                Een cost geen lijven, noch mijn, noch dijn,
                ’Tis niet als slechts om de meesterschap te betoonen.
Mr. Can. Nu wel aen dan. Hans ick en sal u niet schoonen,
                Dat cost u Jonghelingh, past wel op u verset.
hans quaet   Meester sorgje voor my niet, op u eyghen dingen vry let,
                ’Tsa, ’tsa, tra, trara, trarara: Hey dat was nae krijghs bedrijf.
Mr. Canj.   Hansken wat dunckt u van die steeck op’t Lijf,
[fol. A3v]
                Treften u dat niet een weynich te grof.
hans quaet   Niet met allen Meester het schampten maer of,
                Een kleyn stootje en machme soo niet deeren.
Mr. Canj.   Weer aen dan Quaet-kruyt wilt u kloeckelijck weeren,
                Trara, trara, Hans dat quam al wat te strangh„ aen.
hans quaet   Niet een mijt Meester, wy moeten noch een gangh„ gaen
                Driemael is der Campioenen voer,
                Meester siet toe dat ick jou hier mede niet en loer,
                Met dese reys hoop ick te behalen lof, prijs en eer,
                Tra, trara, trarara. Mr. Can. Help, help, help, daer leg ic neer,
                Wel wat is dit leggh ick in’t water?
hans quaet   Hach, hach, hey, ick lach dat ick schater,
                Siet hem nu een reys woelen ghelijck een Rat in een tobben,
                Of ghelijck de Eentjens die in’t water slobben,
                Ick moeter om lacchen al waer ick half doot.
Mr. Canj.   Helpt Hansken helpt, die schant is te groot.
hans quaet   Hach, hach, hey in mijn Broeck is ’t water-noot,
                Wel wat dunckje nou van onse Meester Canjaert?
                Hy leydt en klaecht al waer hy een verwonnen Spanjaert:
                Foy Meester wel hey laetje jou noch van een jonge verwinnen?
Mr. Canj.   Helpt my hier uyt of ick verlies mijn sinnen,
                Of ick sal’t aen jou of aen de jouwe wreken.
hans quaet   Neen byget asjer uyt wilt wesen so moetje al aers spreken,
                Of ick loop al mijn best van hier en laetje legghen.
Mr. Canj.   Och Hansken help my hier uyt ick sel eer van u segghen,
                En weet van u oock niet dan alle eer en deucht.
                Ey Hansken, met een kleyntje ghy my helpen meucht,
                Ick sal u dan wel dat verghelden hoochelijck.
hans quaet   Wat so most het luyen de woorden maken my medoochelijck
                ’Tsa meester der consten reyck me jou hant so help icker jou uyt,
                Siet hem nou staen proncken ghelijck de vuylen druyt,
                ’Twater loopt hem neer by sijn Billen:
                Ey Meester der consten, wel hey, machmen jou soo brillen,
                Laetje noch van jou Knecht jae Jonghe leeren?
Mr. Canj.   Jae Hansken ick kent en moet u dies promoveeren,
                En wil u vereeren, comt en haelt een Kan van’t beste Bier,
                Ick moet met u eens maken goet cier,
                Om dat ghy de boevery soo fraey hebt volbrocht.
hans quaet   Ick gae. Mr. C.. So doet, goe-luy ic heb een fraye pots bedocht,
                Daer mee ick hem het oude met het nieuwe sal betalen.
hans quaet   Meester ick heb hier ’t Bier datje mijn deed’ halen,
                ’Tis Lons Enghels uyt een versche ton,
                Dat ick het eens te proeven begon,
                Soo soud’ ick jou weten te segghen oft lecker oft soet„ is.
Mr. Canj.   Hansken drinckt terwijl het selfde ter goe voet„ is
                Ick wacht een half Bier om my te versaden.
[fol. A4r]
hans quaet   Neen byget Meester soo veel weet ick niet te laden,
                Maer een soet paer oortjens dat gaeter mee deur.
Mr. Canj.   Nu wel an dan setter u mondeken veur,
                Laet sien hoe meesterlijck ghy u weet te quyten.
hans quaet   Om dat te doen en sulje mijn altijt niet smyten,
                In die saeck sal ick wel een volle Man„ strecken.
Mr. Canj.   Holla, hout op, die Hoos sou al’t bier we luyt de kan„ trecken
                Hout op Quaet-kruyt je drinckt veel te veel.
hans quaet   Wat ick heb noch nerghens nae mijn deel,
                Daer schorten noch wel twee of drie klocken.
Mr. Canj.   Neen, neen Hans, ghy soutet altemael wel inslocken,
                Je hebt meer dan twee derdendeelen in u gat.
hans quaet   Wat noot ist daer is noch meer in’t wat,
                Drinckje uyt dat soopje ick weet raet om meer.
Mr. Canj.   Jae seker: wie sout betalen, oft trecken in’t leer?
hans quaet   Ghy.
Mr. Canj.   Ick?
Hans q. Jae, wat seyt ’Trip morghen,
                Laetse sorghen die jou borghen,
                Se sullen quaet ghenoegh hebben die’t ghelt krijghen.
Mr. Canj.   Nu dat over gheslaghen wilt daer of zwijghen,
                Noch heb ick een const die niet en dient vergheten.
hans quaet   Wel wat is dat?
Mr. Canj.   Maer met mijn Voet heb ick dickmaels een stuyver in een Kan ghesmeten,
                En ick wed’ dat ick het doe van driemael eens.
hans quaet   Dat’s seker niet kleens, ’K wed’ datjet niet doet, ’tcost een vaen.
Mr. Canj.   Ick ben te vreen het is ghedaen,
                Hans legt het gelt op mijn slincker voet.
Hans quaet Alreman.
Mr. Canj.   Siet daer.
Hans quaet.
                Die const en is niet goet,
                Dat selje verliesen, soo’t wel half is gheschoren.
Mr. Canj.   Neen slocker ten is niet vierendeel verloren,
                Leght het gheldt weer op, de const sal ick wel uyten,
                ’Tsa dat isser in.
Hans quaet.
                ’Tisser buyten,
                De const is vals en seer onabel.
Mr. Canj.   Nu weer aen Hans, de derde strenghe hout de Kabel,
                Leght het ghelt op mijn toon wel te deghen.
hans quaet   Sonder sorch.
Mr. Kanj Wacht je, wacht je, daer comt een stortreghen
                Hach, hach, hach, hey, soo soudmen ’t Katje wiegen,
                Hansken Quaet-kruyt, machmen u soo bedrieghen,
                Wat dunckt u daer af ic can’t van als.
H.q. Maer u const is vals.
                Dat je mijn dus deerelijck tracteert,
                Hadd’ ick de macht, het worde jou verleert,
                En sou jou verghelden jou schelmachtighe verraedt.
Mr. Canj.   Wel Hansken hoe dus wordje quaedt
                Om wat Bier dat u op’t Hooft is ghevallen?
hans quaet   Wats Bier, dat’s niet met allen,
                Maer mijn dunckt dat mijn kaeckement schier scheurt.
Mr. Canj.   Jae wat, ten is sijn leven niet ghebeurt,
[fol. A4v]
                Wel Hans, wel Hans, hoe nu toe, hoe siet ghy dus bangh?
hans quaet   Dat loof ick wel de Kan viel op mijn wangh,
                So dat ic nauwelicx weet wat ic doe. m.c. Wel wat schorter aen?
hans quaet   Sietje niet hoe dat ick bloe? Had ick de macht ick soutje weer betalen,
                Mijn tanden zijn los.
Mr. Canj.   Wat noot is dat, comt Hans ick salse wel voort uythalen,
                En u tande-pijn wel haest ghenesen.
hans quaet   Och neen Meester dat mach niet wesen,
                Jy soutme tot meer smarts verwecken.
Mr. Canj.   Hoo, hoo, al lacchende can ick tanden uyt-trecken,
                Met dese Nijptangh, doe ick’t met een slingher.
hans quaet   Jy behoeft gheen Nijptangh, neemt maer jou vingher,
                Daer sel jyse gemaclijcker mee uyt-krijgen, dan met een Yser.
Mr. Canj.   Dat’s oock waer, de knecht is hier veel wyser
                Dan de Meester, nu comt ick sal de tant wel bedrapen,
                Hansken ghy moet op’t alder wijtste gapen,
                Soo mach ick se vatten nae mijn wil en begheer.
hans quaet   Och lieve Meester doet my doch gheen zeer,
                Of ick sel dat jet hoort over seven huysen crijten.
Mr. Canj.   Sonder sorgh. h.q. Siet toe. m.c. Ic sal, ey schelm wilje bijten.
                Hout op, hout op, je bijt mijn vingher plat.
hans quaet   Heb ick jou daer? hout dit voor dat,
                Seyt de Beyer-man als hyer een wil uytrechten,
Mr. Canj.   Ey Benghel, had ic een Man veur ic souwer om vechten,
                Maer teghen een Jonghen te slaen creech ic gheen eer.
hans quaet   Jae, jae, so als jou dat becomen is, so comt vry morghen weer
                Ick sal jou const met de myne wel bevlecken.
Mr. Canj.   Ghy eereloosen rabaut, suldy noch met my gecken?
                Flus gheef ic u een tast datjet voelt.
hans quaet   Jae tis best datje jou lust aen een Jonghe koelt,
                Dan niettemin hadjen Man voor, je sout wel zwijghen,
                Wt vreese datje wat om u ooren sout krijghen,
                Dan slaeje my byget ick selder my weer teghen setten.
Mr. Canj.   Aen gheen laf beck en wil ick mijn handen smetten,
                Want soo ick u huyden sloech, dat waer my morghen leet. Ghy Lecker.
hans quaet   Of jou soo eens een Lecker voorje cop smeet?
                Sout ghy jou wel teghen hem duren verweeren?
meest. can. Galchvoghel dat sou de tijdt wel leeren,
                Wilje teghen my slaen, soo comt hier buyten.
hans quaet   Dat segghen meest al de bloode Guyten,
                Die een Man verdachvaerden buyten de poort,
                En selve loopense op een ander oort,
                Dan benjen Man van herten, soo slaet voor de Vuyst.
Mr. Canj.   Hoe werd ick hier van dees Melckmuyl ghekruyst?
                Ick mach gaen, en de wijste zijn van ons tween. Adieu.
hans quaet   Jae Adieu bloote Guyl, gaet daer vry heen,
                Ick volgje terstont op jou hacken,
                En trompje reys lustich voor jou Kinnebacken.
                Goeluy isser yemant die de Batailie lust te sien,
                Die comt en volchtme nae, ’tsel nae tleven gheschien.
                                                                Eynde.

Continue