Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack): De doodt van de doorluchtige
graven Egmondt en Hoorn.
1751 (synopsis).
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0699k
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

DE DOODT
VAN DE DOORLUCHTIGE GRAVEN
EGMONDT
EN
HOORN
TREUR-SPEL.
OP DEN REGEL
Den Staet-sucht en verborgen haet,
En brouwt niet anders als groot quaet.
TEN TOONEEL GESTELT
Door de Lief-hebbers der Reden-rycke Camer, genaemt den Honing-vloyenden
OLYF-TACK, sig schryvende
GODTS GEEST VERLICHT,
Binnen de Ryxer-Stadt SINTRUYDEN publieckelijck op den Grooten Merckt,
op Maendag den 30. Augustus 1751. ten 2. uren precies, MET GODES ZEGEN.
OPGEDRAGEN
Aen de Eerentfeste, Achtbare en Voorsigtige Heeren Regerende Borgemeesters,
DE HEEREN
JOANNES GISBERTUS TRIMPENEERS,
In Beyde Rechten Licentiaet en Advocaet,
ENDE
JOANNES SERVATIUS CUYPERS,
Oudt-Grave der Laecken-Gulde &c.
Als oock aen de HEEREN van den Regerenden RAEDT,
Mitsgaders aen de Eerentfeste Heeren TRUDO WALEWYNS, Schepene des Hoogen Gerichte, ende CONRARDUS SNEEVAERS, der Medecynen Licentiaet, lest afgegaene Borgemeesteren ende Raedt der opgemelde Ryxer-Stadt SINTRUYDEN.
===============
Tot MAESTRICHT, By JACOB LEKENS, Boeck-verkooper.
[fol. π1v]

BALLET.
*****************************************
VOOR-REDEN.
*****************************************
EERSTE DEEL.

VERTOONINGE.

PHilippus den II. Koninck van Spagnien, stelt Margareta van Parma als Gouvernante der Nederlanden.

II. VERTOONINGE.

Margareta van Parma wordt als Gouvernante door de Staten ende Adel des Landts met alle plegtigheydt ontfangen.

III. VERTOONINGE.

Verbeeldende den Raedt der algemeyne Staten, met by-wesen der Regente, Margareta van Parma.
1. Uytganck. Wilhelm den Eersten Prince van Oranien, gewaerschouwt zynde het voornemen van den Hertog van Alba, vermaent de Graven Egmondt en Hoorn, om by tydts het Hof te verlaten, en hun met hem naer Duytslandt te retireren, welck sy weygeren, den Prince nemende van hun syn afscheyt, versoeckt hun, om hem te volgen, dog te vergeefs.
2. Uytganck. Den Hertog van Alba, door haet en nydt op de Graven van Egmondt en Hoorn ontsteken zynde, doet het Hof en allen de Straeten met Krygs-Volck besetten.

I. BYKOMSTE.

Don Ferdinando Sone van den Hertog van Alba, komende uyt den Raedt der Landts-Staten, vertelt aen synen Vader alles wat in den selven gepasseert is.

II. BYKOMSTE.

Egmondt en Hoorn raden den Hertog van Alba, van het Landt met geen vreedheyt te regeren, de Inquisitie ende Bloedt-Raedt af-te-schaffen, de vremde Touppen uyt het Landt te doen vertrecken, ende de Onderdaenen in hunne oude Privilegien ende Rechten te laten, waer over den Hertog vertoornt, beticht de Graven van Verradery en Kettery, en doetse beyde in hechtenis stellen.
3. Uytganck. Den Grave van Barlaimont maeckt het gevangen nemen van de Graven Egmondt en Hoorn, aen Margareta van Parma bekent.*
4. Uytganck. den Hertog van Alba vol toorn en gramschap, styft den Bloedt-Raedt in hun vreedtheydt.

[fol. π2r]

III. BYKOMSTE.

Vargas President van den Bloedt-Raedt, verwittigt aen den Hertog van Alba (door het gevangen nemen der Graven Egmondt en Hoorn) de verslagenheyt ende oproer van Hollant.

IV. BYKOMSTE.

Den Grave van Barlaimont geeft Relaes van syne verrichtinge by de Landt-Voogdes Margareta van Parma.

V. BYKOMSTE.

Margareta van Parma geheel ontstelt over het gevangen nemen der Graven Egmondt en Hoorn, berispt den Hertog van Alba, en stelt hem voor oogen het gevolg van syne straffe Regeringe.

VI. BYKOMSTE.

Valerius
een Hofs Edelman vraegt audientie van den Hertog van Alba voor de Mevrouwen Montigny en Egmondt.

VII. BYKOMSTE.

Sabina Gemalinne van den Grave van Egmondt, ende Sofia Suster van den Grave van Hoorn, verstaen hebbende het gevangen nemen der Graven, vragen den Hertog van Alba met groot verwyt, hier van de reden.

VIII. BYKOMSTE.

Don Velasco een Edelman door den Koninck afgesonden met eenen Brief aen Margareta van Parma, belangende haer vertreck, behandigt haer den selven, welcken gelesen hebbende, ende Godt daer over ten hoogsten bedanckende, vertreckt naer Spagnien.

*********************************

BALLET.

TWEEDE DEEL.

VERTOONINGE, Verbeeldende den Bloet-Raedt.*

1. Uytganck. DE Graven van Egmondt en Hoorn (beyde aen handt en voet gesloten) voor den Bloedt-Raedt staende, aenhooren (onversaegt) hun Vonnis des Doodts, en den Hertog van Alba met den Bloedt-Raedt varen in allen vreedtheyt voorts, met den Landts-Adel te vervolgen.

[fol. π2v]

I. BYKOMSTE.

Martinus Riethoven Bisschop van Iperen, door den Hertog van Alba versocht zynde om de verwesene Graven in hun leste dagen by te staen, tracht met allen yver de Doodt der Graven te beletten, maer te vergeefs.

II. BYKOMSTE.

Sabina de Gemalinne van Egmondt met Sofia de Suster van Hoorn verstaen hebbende, het Vonnis des Doodts tegens de twee Graven uytgesproken te zyn, komen heel verbaest by den Hertog van Alba, en verwyten hem met veel drygementen syn tyrannig bedryf.

*********************************

DERDE DEEL.

1. Uytganck. MArtinus Riethoven Bisschop van Iperen, vertroost beyde de verwesene Graven in hunne gevangen kamer.

I. BYKOMSTE.

Valerius verwittigt aen den Graven van Egmondt en Hoorn, de aenkomste der beyde Gravinnen.

II. BYKOMSTE.

Sabina met haer Kinderen ende gevolg, besoeckt voor het leste haer Gemael, ende de Kinderen hunnen Heer-Vader Egmondt, geven malkanderen den lesten Adieu: ende de Kinderen trachten hunne Moeder te troosten.
2. Uytganck. Den Grave van Egmont verselt met den Bisschop van Iperen ter Doodt gaende, wort naer syn vierig gebedt op het Schavot onthooft.
3. Uytganck. Den Grave van Hoorn, geeft met groote droefheyt aen syne beminde Suster Sofia, den lesten Adieu, niet sonder overvloedige traenen wederzydts te storten.

III. BYKOMSTE.

Den Grave van Hoorn wordt door Davila ende de Hooft-Wacht van syn beminde Suster weg gehaelt, en voort gebracht om ter Recht-Banck geleyt te worden.
4. Uytganck. Den Grave van Hoorn, naer veele vertroostinge van den Bisschop van Iperen ontfangen, wordt naer syn droevig beklag ende gebedt op het Schavot onthooft.

NAER-REDEN MET VERTOONINGE.

*********************************

BALLET.

Continue

Tekstkritiek:

fol. π1v: bekent er staat bebent.
fol. π2r: Bloet-Raedt er staat Bloot-Raedt.

Continue