Augustijnen van Antwerpen: Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet. Antwerpen 1688.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton004460 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue
[
fol. π1r]

LEOPOLDVS

ENDE

JOSEPHVS

in den onder-ganck

VAN

MAHOMET

Blijmoedigh ende glorieus.

SPEEL-WYS VERTHOONT

Door de Ionkheyt van het Collegie der PP. Augustij-
nen binnen Antwerpen den 13. en 14. Septem. 1688.

Nobilissimis, & Amplissimis Dominis, Consulibus,
caeterisque urbis Antverpiensis Senatoribus, Mae-
cenatibus suis perpetuis.

[Vignet: Disce puer virtutem ex me]

t’ANTWERPEN,
By JACOB MESENS, op de Lombaerde-vest, inden gulden Bijbel.
[fol. π1v: blanco]
[fol. π2r]

VOOR-REDEN.

DEn bloedt-dorstighen Turck bestormt en over-rompelt
verscheyde plaetsen van het Christendom, soo te lande
als ter zee: oorsaeck van doefheydt in het opper-hooft
van d’H. Kercke: doch wordt gheluckelijck verweckt tot
vaste hope van den Goddelijcken en victorieusen Zeghen over
het Huys van Oosten-Rijck.


EERSTE HANDELINGHE.

Voor-Spel.

    1. Het Christendom voor den in-val der Turcken in Oosten-Rijck
verlaet seer mistroostigh de hooft-stadt Weenen. 2. Wiens
onder-ganck den Vijandt sweirdt. 3. Daer-en-tusschen wort van de
Rechtveerdigheyt aen het Christendom een teecken van Victorie voor
het Huys van Oosten-Rijck in de Locht aen-ghewesen.


TUSSCHEN-SPEL, EERSTE DEEL.

                Den Adelaer baert luck en baet.
                Waerom hem dan soo seer ghehaet?Naer-Spel.

    1. Het Christendom met Carolus Hertogh van Lorijnen de God-
delijcke Hulp onder het ghetier der Turcksche wapenen versocht
hebbende, wordt verhoort. 2. Ja, de Victorien door Carolum be-
comen worden verthoont aen’t Christendom. 3 Waer door den Key-
ser Leopoldus verheught zijnde, schrijft alles toe aen de almoghende
handt des Heeren.


TWEEDE HANDELINGHE.

Voor-Spel.

    1. Leopoldus ontfanght blijmoedigh den Hertogh Carolum uyt den
oorlogh weder-komende: de Lof-trompetten spelen van twee
kanten. 2. De blijdtschap van die van Oosten-rijck begroet Caro-
lum
over sijne Victorien. 3. Ende de op-gherechte Triumph-teec-
kenen door het bevel van den Keyser, maecken eeuwigh den
naem vanden Hertogh.


[fol. π2v]

TUSSCHEN-SPEL, TWEEDE DEEL.

Naer-Spel.

    1. Leopoldus Hongarijen by-na bemachtight hebbende, besluyt
met toe-stemmihge van alle de Princen, sijnen Sone Iosephum
tot de Croone van dat Rijck te verheffen. 2. Den welcken hier toe
ontboden zijnde, aenveert solemnelijk de goede jonste van sij-
nen Vader. 3. Eerst nochtans valt hy, sich vermaeckende op de
Jacht, in eene ghenoeghgelijcke Conincx-Crooninghe onder de
Herderkens.


DERDE HANDELINGHE.

Voor-Spel.

    1. Iosephus wordt prachtighlijck ghecroont Coninck van Hunga-
rijen.
2. Tot meerder blijdtschap Hungaria van het Ottomansch ghe-
weldt ontlast, omhelst het soet Jock van Leopodus ende Iosephus.
3. Den Triumph-clanck vermeerder de vreught.


TUSSCHEN-SPEL, DERDE DEEL.

Naer-Spel.

    1. Fama verkondight Iosephum Coninck van Hongarijen tot groote
onsteltenisse van Teckly den Rebel. 2. Den welcken hoorende Mon-
gats
ende andere plaetsen van Leopoldus inghenomen, wordt uytsin-
nigh. 3. Daer-en-tusschen Iosephus versoeckt van sijnen Vader ghe-
oeffent te worden in die deughden, de welcke aen eenen Coninck
noodigh zijn: doch ter oorsaecke van den Oorlogh wordt bevolen
aen de Patroon-Cardinaelen van het Rijck.


SLUYT-REDEN.

    Innocentius XI. Paus van Roomen, van den uyt-val der Chri-
stene wapenen noch niet verwittight zijnde beclaeght den ellen-
dighen staet van’t Christendom: maer niet lanck; want terstond
verstaende de groote becomen Victorien, wordt vervult met
blijdtschap, erkennende met dancksegghinge den grooten
Godt, ghever van alles.

TOT MEERDER EERE GODTS.

Continue