Joris Berckmans: Lust breckt rust. Captas Coninck van Lemba. 1639 (synopsis).
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0699f
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een
asterisk; de fractuurletter is in een aparte kleur weergegeven.
Continue
[fol. A1r]
LVST BRECKT RVST.

CAPTAS.

CONINCK VAN LEMBA.

Treur-spel sal verthoont worden door D’onghe-
leerde tot LIER den [9] Iunij in ’t Iaer 1639.

Op den Reghel.
Die in de sond’ volhardt, sal Godt den Heer castijden
Wie om deucht schande lijdt, sal in het eyndt verblijden.
Toe-ghe-eygent
Aenden Edelen ende wel gheboren Heere, Heer
    FLORIS VAN MECHELEN, Ridder, Schoutet
    der stadt ende byvanghe van Lier, Supretendent
    vande Borghelijcke VVachten der selver stadt,
    Capiteyn, Commandeur over de Forten ghele-
    ghen op de Riviere van de Nethe, ten dienst van
    sijne Conincklijcke Majesteyt van Spaegnien, &c.
DOOR

IORIS BERCKMANS alias vanden Brande.

Versiert ende ghemaeckt.


[Typografisch ornament]

T’ANTVVERPEN.
By Jacob Mesens, op de Lombaerde Veste,
inden gulden Bijbel.[fol. A1v: blanco]
[fol. A2r]
PROLOGE.

    Doet een cort verhael van des Speels In-houdt.

HET EERSTE DEEL.

Verthooninghe.
    Captas trouwende Disca de Suster van den Coninck van
    Lecka wordt inde Bruyloft-feest versot op Turba een Came-
niere van sijne nieuwe Coninginne.

Eersten uyt-ganck.
CAptas wort van de Voorsichticheyt gheraden Turbae liefde
te schouwen, maer
Ongebonden-wil ende Vleeschelijcken-
lust
weerstaen den goeden raedt.
Tweeden uyt-ganck.
    Ongebonden-vvil en Vleeschelijcken-lust spreken van Captas
sotte liefde.
Verthooninghe.
    Captas ontdeckt aen Turbe sijn liefde.
Derden uyt-ganck.
    D’eergiericheyt raedt Turbe Captas te believen, Voorsichtig-
heyt
soecket te beletten: maer de begheerte van grooten staet
doet haer in
Captas versoeck consenteren.
Vierden uyt-ganck.
    De Sinnen sijn blijde om Capte en Turbe sotheyt.
Verthooninghe.
    Captas doet sijne Eerbare Echte Vrouwe verjaeghen, ende
trouwt
Turba in haer stede.
Vijfden uyt-ganck.
    De verjaechde Disca wilt heur selven dooden, wordt van
Voorsichticheyt vertroost.
[fol. A2v]
Sesden uyt-ganck.
    De Sinnen spreken van de vluchtighe Disca.HET TVVEEDE DEEL.

Verthooninghe.
    Brusus Coninck van Lecka is ter jacht.
Eerste uyt-ganck.
    Brusus vervolgende een Hert vindt sijn Suster.
Tweeden uyt-ganck.
    Oproer, VVraeck ende Ghevvelt gaen om Brusus op te rocken.
Verthooninghe.
    Captas croont Turba tot Coninginne van Lemba.
Derden uyt-ganck.
    De Sinnen vertellen het verschil der liefde ende de sotheyt
der ontrouwe mannen.

Verthooninghe.
    Turba siende de Scherm-spelen der Hovelinghen wordt ver-
sot op
Zelas den Neue van Captas.
Vierden uyt-ganck.
    Turba raesende door Zelas minne maeckt opset om Captas te
dooden ende
Zelas te trouwen.
Verthooninghe.
    Oproer, VVraeck en Ghevvelt verwecken Brusus om te wreken
den laster van
Captas aen Disca bedreven.
Vijfden uyt-ganck.
    Brusus houdt Chrijchs-raedt.
Verthooninghe.
    Brusus gheeft den last sijns Rijckx aen Disca sijn Suster.
Sesden uyt-ganck.
    De Sinnen soecken malcanderen.
[fol. A3r]
Sevensten uyt-ganck.
    Brusus doet aen de Goden offerhande, siet quade teeckenen,
ontfanght wijsen raedt: maer gaet niet te min obstinatelijck
voort tot den strijdt teghen
Captas.HET DERDE DEEL.

Eersten uyt-ganck.
    De Herders versamen om te gaen tot sekere Sanck-feest.
Tweeden uyt-ganck.
    Twee Fielen gaen oock na de feeste.
Derden uyt-ganck.
    De Herderij vrolijck sijnde, worden van een Herderinne
versocht om help teghen de Fielen die haer berooft hadden, de
welcke sy vervolghen, vanghen, ende dooden.

Verthooninghe.
    De Herderij vernieuwende hunne verstoorde Feest worden
van
Brusus jammerlijck verslonden.
Vierden uyt-ganck.
    De berooffde Herders versamen en gaen om te claghen aen
den Coninck
Captas.
Verthooninghe.
    Captas ontfanght tijdinghe van Brusus inval in sijn landt.
Vijfden uyt-ganck.
    Captas hout raet, de ghevluchte Boeren comen claeghen, hy
stelt
Zelas sijn Neef tot Regent van Lemba.
Sesden uyt-ganck.
    De Sinnen spreken van Turba ende Zelas.
Verthooninghe.
    Captas vertreckt, ende gaet ten strijde.
[fol. A3v]
Sevensten uyt-ganck.
    Turba spreeckt van haer minne tot Zelas.
Achsten uyt-ganck.
    De Droomen quellen Celas. Turba versoeckt hem om met
haer te sondighen maer vergeefs.
HET VIERDE DEEL.

Eersten uyt-ganck.
OProer, VVraeck, ende Ghevvelt twisten om t’ voordeel van
de Coninghen
Brusus en Captas.
Tweeden uyt-ganck.
    Brusus vermaent ende leyt sijn volck tot den strijdt.
Derden uyt-ganck.
    Captas vermaenende sijn volck wordt van Brusus besprongen.
Vierden uyt-ganck.
    Brusus versaemende sijn verstroeyde volck wordt van Captas
ander-werf gheslaghen.
Verthooninghe.
    De Victorieuse vervolghen de Verstroeyde.
Vijfden uyt-ganck.
    Den vlughtighen Coninck Brusus wordt verslaghen.
Verthooninghe.
    Captas triumpheert over sijn vyanden.
Sesden uyt-ganck.
    De Sinnen spreken van Turba.
Verthooninghe.
    Turba hebbende Zelas ghenoodt versoeckt hem ander-werf
tot sonden, maer als eenen anderen
Ioseph ontvlucht haeren aenval.
[fol. A4r]
Sevensten uyt-ganck.
    Turba op Zelas nu seer verbittert sweirt sijn doot, ontfanght
tijdinge van
Captas victorieuse t’huyscomste.
Verthooninghe.
    Captas blijde in-comste.
Achsten uyt-ganck.
    Captas verblijdt in sijnen roem, Turba beticht Zelas dat hy
haer had willen onteeren, waerom hem
Captas moordadelijck
vermoort.
HET VYFDE DEEL.

Eersten uyt-ganck.
    De Rechtveerdicheyt verweckt Wraeck, Oproer, ende Ghe-
vvelt
om Captas en Turba te vernielen.
Verthooninghe.
    De Rechtveerdicheyt verweckt Disca teghen Captas te strijden.
Tweeden uyt-ganck.
    Disca hout raet, gaet om Captas te bestrijden.
Derden uyt-ganck.
    De Sinnen spreken van de moort van Zelas.
Verthooninghe.
    Rechtveerdicheyt thoont Captas sijnen onderganck.
Vierden uyt-ganck.
    Captas wetende dat Disca hem quam bestrijden, dreyght haer
met de doodt, gaet om haer te bevechten.

Vijfden uyt-ganck.
    Disca beleghert Lemba, slaet Captas, ende windt de stadt.
[fol. A4v]
Sesden uyt-ganck.
    De Sinnen gaen loopen.
Verthooninghe.
    De stadt Lemba wordt vernielt.
Sevensten uyt-ganck.
    Disca doodt Turba doet Captas sijn ooghen uytsteken, hy
door dullicheyt vermoort sich selven.

Verthooninghe.
    Disca triumpheert met rechtveerdicheyt over al haer vijan-
den.

                                                            Lust breckt rust.

[Slotignet]
Continue

Tekstkritiek:

Titelpagina: [9] — datum met pen ingevuld.

Continue