Rederijkers van Lier: Thomas Morus. Lier, 1768.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0699c - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

’T DOR WORD GROEYENDE.
_______________________________
VLAM VOL WELLUSTIGHEYD BESOETELT
Door de Ketterye het hert van
HENRICUS DEN VIII.
KONING VAN GROOT BRITTANNIEN,
Ende
OVER DE VERVLOEKTE KETTERYE
ZEGENPRAELT DEN HELD VAN CHRISTUS
THOMAS MORUS
CANCELLIER VAN ENGELAND
TREUR-SPEL
OP DEN ZIN:

Het bloed loopt van den held uyt zyne ouwde ad’ren,
Het loopt, het groeyd, het bloeyd om vrugte te vergaed’ren;
    Daerom ’t Martelaers bloed, in weerwil van ’t fenyn
    Van ’t muytend Ketters rot, moet ’t zaed der Kerke zyn.


    Zal (met oôrlof van den Heere Schouteth) met uytgelezene Vertoogen in Rym-Konst vertoont worden door de Konst-lievende Gilde-Broeders der Zegenpraelende Rhetoryke den GROEYENDEN HELICON, schuylende onder den Standaert van den H. Ridder GUMMARUS, op hunne Gilde-Kamer binnen de Stadt LIER, den 15. Februari en de volgende dagen.

Ten 6. uuren te beginnen. Men zal niemand op het Tooneel gedoogen.

Met oôrlof van den Heer DE WALTER Major in den dienst van Haere Keyserl. Koningl. en Apost. Majestyt, Commandant dezer Stad, zullen naer het Vertoog de Stads-poorten geopent worden.

[Typografisch ornament]

Tot LIER,
By de Weduwe van A. G. VERHOEVEN, Boek verkoopster in de Regte-straet.[fol. π1v]

VOOR-REDEN.
EERSTE DEEL.
I. UYT-GANG.

DE Ketterye ende de Wellust raed-slaegen om in Engeland langs de ontugt het Waer Geloof te vernietigen.
    2. De Waerheyd daelende uyt den Hemel, verzugtende over den aenstaenden val van Henricus (hem ziende verlieft op Anna Boulena) tragt hem van syn voôrnemen te doen schyden.
    3. Henricus ontsteken tot Anna Boulena in ongeoôrlofde liefde, neémt voôr syne Koninginne Catharina te verstooten ende Anna langs den weg van onegt tot den Troon te verheffen.
    4. Henricus doende houden eene Dans-Feest, vint gelegentheyd om syne goddeloose liefde te vervoorderen.
    5. Anna Boulena gewaer wordende den vleesschelyken drift van Henricus, verschynt den zelven, ende (onder gelofte van syne Bed-genote Catharina te verstooten) bied haer aen syn vaste Trouwe.
    6. Henricus geéft te kennen aen den Bisschop Ficherus ende den Cancellier Thomas Morus, hoe hy gezint is Catharina te verstooten, word het zelve hem met gegronde redenen ontraeden.

VOOR-REDEN.
TWEEDE DEEL.
I. UYT-GANG.

DE Waerheyd in het Hof van Engeland (doór* het praedomineéren van het wellustig Vleesch ende Ketterye) geheel mishandelt, beklaegt den aenstaenden val van Henricus.
    2. Aloysia Huysvrouwe van Thomas Morus mistroostig
[fol. π2r]
over de droefheyd haers Mans, ende verstaende van den zelven de oorzaek te wezen des Konings ongebreydelden lust, is vernoegt, waer naer de Waerheyd hem aenmoedigt om voôr het Geloof stantvastig te stryden.
    3. Den Bisschop Ficherus ende Thomas Morus, te vergeéfs bestrydende den goddeloosen aenslag van den grammoedigen Henricus, worden byde in egtenis gestelt.
    4. Anna Boulena in agterdogt voôr oproer, word van Henricus getroost, haer belovende aenstonts doôr Trouw-verbont tot den Throon te doen opreyzen.
    5. De ellendige Catharina verstaen hebbende de Echtbrekinge haers Mans uytberstende in menigvuldige klagten legt af haer Kroon en Scepter, verlaetende het Ryk.
    6. De Waerheyd beklaegt de verstooting van Catharina, en de verdoemelyke Trouw van Henricus met Anna Boulena.

VOOR-REDEN.
DERDE DEEL.
I. UYT-GANG.

ALoysia ende haere Dogter Margareta verstaen hebbende de Gevangenisse van haeren Man ende Vader bersten uyt in klagten, nemende voôr hun den Koning om syne verlossinge te voet te vallen.
    2. Henricus zig verheugende over syn voltrokken Trouw, verschynen Aloysia ende Margareta om genade smeekende voôr haeren Man den gevangen Thomas Morus, beloóft hun, niet alleen de verlossinge van den zelven; maer hem ende haer meerder te doen zegen-praelen, by-zoo-verre hy goetkeurt syn Houwelyk, ende hem erkent voôr ’t Hoofd van d’ Engelsche nieuwe Kerke.
VERTOOG
Alwaer den Bisschop Ficherus in de Gevangenis, van wegens den Paus, ontfangt den Cardinaels-hoed.
[fol. π2v]
    3. Thomas Morus bitterlyk beweenende den ondergang van het Roomsch Geloof in Engeland, verschynen Aloysia ende Margareta aen hem te kennen gevende d’ aenbiedingen van Henricus, verstoot stantvastig de zelve, ende hun aenwakkerende tot volstandigheyd in ’t onfeylbaer Roomsch Geloof stelt willig synen wil in den wil des Heere.
    4. Henricus den Cardinael Ficherus in den Kerker bezoekende, tragt hem van syn voôrnemen af-te-trekken, dog te vergeéfs.
VERTOOG:
Alwaer den Cardinael Ficherus in den Kerker gedood word, ende Thomas Morus uyt den Kerker geligt om publiek Onthooft te worden.
    5. Thomas Morus naer het Gerecht gaende, komt hem te gemoet syn Dogter Margareta, aen de welke hy naer veéle omhelsingen de laeste Vaderlyke Benedictie gegeven hebbende, word voôr het Heylig Roomsch Geloof Onthooft.

NAER-REDEN.
GEVOLGT DOOR
DEN BEDROGEN
NORMANDIESCHEN
EDELMAN,
KLUGT-SPEL IN EEN DEEL,
VERÇIERT MET ZANG.
Ad Majorem Dei, S. GUMMARI,
omniumque Coelitum Gloriam.

Continue

Tekstkritiek:

fol. π2v: doór er staat doér