Nil Volentibus Arduum: Ifigenia in Aulis. Amsterdam, 1781.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton05995 - EDBO
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[p. 1]

IFIGENIA,

IN

AULIS.

TREURSPEL.

Uit het Fransch van de Heer RACINE.

[Vignet: Nil Volentibus Arduum]

T’ AMSTERDAM,
By JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes, 1781.
Met Privilegie.[p. 2: blanco]
[p. 3]
    De Gecommitteerden tot de zaken van den Schouwburg hebben, volgens Octroy door de Hceren Staten van Holland en Westvriesland, den 5den November, 1772. aan hen verleend, het recht van deze Privilegie, alleen voor den tegenwoordigen Druk van IFIGENIA IN AULIS. Treurspel, vergund aan JAN HELDERS.

                                Amsteldam, den 10 October, 1781.

    Geene Exemplaren zullen voor echt erkend worden, dan die, door een’ der Heeren Gecommitteerden, onderteekend zyn.
[getekend: A. van Ryneveld][p. 4: blanco]
[p. 5]

VOORREDE

Van den Heer RACINE.

Niets is ’er by de Dichters meer bekend, dan het opöfferen van Ifigenia, maar zy zyn het alle niet eens, in de allerwichtigste byzonderheden van deeze offerhande: sommige, als Eschylus in Agamemnon, Sophocles in Electra, en na hem Lucretius, Horatius, en veele anderen, willen, dat men inderdaad het bloed van Ifigenia, Agamemnons dochter, zoude vergooten hebben, en dat zy in Aulis zoude gestorven zyn: Men leeze slechts Lucretius in ’t begin van zyn eerste boek.

            Aulide quo pacto Triviai virginis aram
            Iphianassai turparunt sanguine foede
            Ductores Danaum. &c.

                                        Dat is:
    Hoe zeer afschuuwelyk de Grieksche Legerhoofden,
    Bemorsten, te Aulis met Ifigenias bloed.
    Dianaas Altaar.

En Eschylus doet Klytemnestra zeggen, dat haar man Agamemnon, die zo even den geest gaf, haare dochter Ifigenia, voor deezen door hem geslacht, in de helle zoude ontmoeten. Anderen hebben verzierd dat Diana, medelyden hebbende met deeze jonge Princesse, de zelve hadde opgenomen, en in Tauren gebragt zo als men haar stondt op te offeren, en dat de Godinne, eene Hinde, of een ander diergelyken offerdier, in haare plaatse hadde gesteld. Dit verdichtsel heeft Euripides gevolgd, en Ovidius heeft het onder de voorbeelden zyner Herscheppinge gevoegd.
    Daar is over Ifigenia noch een derde gevoelen, niet minder oud als de twee andere. Veele Schryvers, en onder deeze Stesichorus, een der beruchtste en oudste Lierdichteren, hebben geschreeven dat het wel waar was, dat eene Prinsesse van dien naam was opgeöfferd ge- [p. 6] weest; maar dat deeze Ifigenia eene dochter was welke Helena by Theseus hadde. Helena heeft haar (zeggen de Schryvers,) niet durven voor haare dochter erkennen, omdat zy aan Menelaus niet openbaaren durfde, dat zy met Theseus in ’t heimelyk was getrouwd geweest. Pausanias brengt de getuigenissen by, en de namen van Dichters, die van dit gevoelen zyn geweest; en hy voegt ’er by dat dit door geheel Griekenland zo geloofd wierd.
    Eindelyk Homerus, de Vader der Dichteren, verre van dat hy zoude willen staande houden, dat Ifigenia de dochter van Agamemnon in Aulis zoude opgeofferd hebben; of in Scytie gevoerd zyn geweest, doet, in ’t negende boek van zyne Ilias, dat is byna tien Jaaren na der Grieken aankomst voor Troye, Agamemnon aan Achilles zyne dochter Ifigenia ten huuweiyk aanbieden, die hy, zegt hy, te Mycenen t’huis gelaaten had.
    Ik breng alle deeze verscheidene gevoelens by, en vooral de aantekening van Pausanias, omdat ik aan deezen schryver de gelukkige vinding van de persoon van Erifile verschuldigd ben, zonder welke ik dit Treurspel nooit zoude hebben durven onderneemen: Wat schyn van reden was ’er dat ik het Tooneel zoude bezoedelen met eenen afgrysselyken moord, van een persoon zo deugdzaam en zo beminnelyk, als men Ifigenia behoorde voor te stellen? En met welke waarschynlykheid zoude ik myn Treurspel ontknopen door hulp van eene Godinne, of eenig kunstwerk, of eenig herscheppinge, die ten tyde van Euripides, wel eenig geloof konde vinden; maar die by ons al te ongerymd, en te ongelooffelyk zoude gevonden worden: Ik kan dan vryelyk zeggen, dat ik zeer gelukkig ben geweest in deeze andere Ifigenia by de oude schryvers te ontdekken, die ik zodaanig heb konnen verbeelden als het my goed dacht, en die in ’t ongeval stortende daar deeze minnydige minnaaresse haare medevryster in wilde stooten, eenigsins schynt de straf te verdienen, zonder evenwel geheel en al het me-
* Corinth Pag. 125.
[p. 7] delyden onwaardig te zyn. Dus is de ontknooping van het Spel gehaald uit den grond van het Spel zelve, en men behoeft het slechts te hebben zien vertoonen, om te begrypen wat vermaak ik den aanschouwer gegeeven heb, in aldus op het einde een deugdzaame Princesse te behoeden, aan wie Euripides het geheele Treurspel door, zich zo veel heeft laaten gelegen zyn, dat hy haar heeft willen verlossen door een ander middel dan een wonderwerk, ’t welk hy niet zoude hebben konnen dulden, om dat men het nooit zoude kunnen gelooven.
    De togt van Achilles na Lesbos, ’t welk die Held inneemt, en van waar hy Erifilé, eer hy te Aulis komt vervoert, is ook niet zonder grond. Euphorion van Chalcis een zeer bekend Dichter by de ouden, en daar Virgilius * [Eclo. 10 Insti. I, 10.] en Quintilianus op een voortreffelyke wyze gewag van maaken, meldt van deeze reis na Lesbos. In een zyner Gedichten zegt hy, zoals Pausanias verhaalt, dat Achilles, eer hy zich by ’t Grieksche Leger voegde, dat Eiland hadde vermeesterd, en dat hy zelf daar eene Prinsesse had gevonden, die op hem was verliefd geworden.
    Dit zyn de voornaamste zaaken waar in ik eenigsins van de schikking en het verdichtsel van Euripides ben afgeweeken. Ik heb my stiptelyker gebonden in zyne hartstochten te volgen. Ik beken hem verschuldigt te zyn een goed deel van die redeneeringen die in myn Treurspel het meeste zyn goedgekeurd geweest: en ik beken het zo veel te liever, omdat deeze goedkeuringen, my, in die achting, en eerbied welke ik steeds voor die werken, ons van de oudheid overgebleeven, hebbe gehad, doet volharden. Dus verre de Heer Racine aangaande dit Treurspel: wiens woorden wy hier hebben willen nederstellen, omdat wy niets beters tot aanbeveeling van dit treffelyk Toneelstuk wisten by te brengen. Wy hoopen dat de Leezer en toeziener niet minder genoegen hier in zullen vinden, dan de Fransoisen, die het in hunne moedertaal hebben zien vertoonen,[p. 8]

VERTOONERS.

AGAMÉMNON, Veldheer der Grieken.
ARKAS, Vertrouweling van Agamémnon.
ACHILLES, Minnaar van Ifigenia.
ULISSES,
NESTOR,
} Grieksche Vorsten.
PATROKLUS, Vriend van Achilles.
EURIBATES, Hoofdman van Agamemnons Lyfwacht.
ERIFILE, Onbekende Dochter van Helena.
DORIS, Vertrouwde van Erifilé.
IFIGENIA, Dochter van Agamemnon.
KLYTEMNESTRA, Moeder van Ifigenia.
AEGINA, Staatjuffer van Klytemnestra.
KALCHAS, Aartswichchelaar der Grieken.

                            Zwygende.

LYFWACHT.

Het Toneel verbeeld de Legertent van Agamemnon, enz.
                                    in Aulis.


Continue

[p. 9]

IFIGENIA,

IN

AULIS.

TREURSPEL.
______________________

EERSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

AGAMEMNON, ARKAS.

                                AGAMEMNON.
Ja, Agamemnon is ’t, uw Vorst, die u komt wekken;
Ken my aan myne stem, ik heb u iets te ontdekken.
                                    ARKAS.
Myn Heer, hoe! zyt gy ’t zelf, wat zaaken van gewigt
Doen u hier komen voor het ryzen van het licht?
(5) De dageraat begint pas even te genaaken,
En ik zie niemand, als ons beide, in Aulis waaken.
Heeft eenig ruischen in de lucht uw rust gestoord?
Of hebben deeze nacht de winden ons verhoord?
Neen, alles slaapt, de zee, het leger, en de winden.
                                AGAMEMNON.
(10) Gelukkig is hy, die vernoeging weet te vinden
In zyn gemeen beroep, wien staat, noch ampt verrukt;
Bevryd van allen last, die my de schouders drukt.
                                    ARKAS.
Sints wat tyd spreekt gy zo? hoe komt in uw’ gedachten
[p. 10]
De heerlykheên, die u omringen, te verachten?
(15) Wat hebben u de Goôn gedaan, dat u verdriet
Hunn’ gunst, en al ’t geluk dat gy van hen geniet?
Zoekt gy hun weldaân niet t’erkennen, maar te haaten?
Zyt ge Atreus zoon niet? Vorst, en Vader? boven maaten
Gelukkig door uw’ echt? bezitge niet daar by
(20) Het beste en rykste deel der Grieksche Heerschappy?
Zyt gy niet uit het bloed van Jupiter gesprooten,
En door de trouw verknocht aan diergelyke looten?
Verzoekt Achilles, die ontzachchelyke Held,
Van wien ’t orakel ons zo veele wond’ren spelt,
(25) Ifigenia niet? wil hy, om u te wreeken,
Zyn huuwlyks-toorts niet aan de vlam van Troje ontsteeken?
Wat zeege, wat geluk haalt by die waardigheên,
En eerbewyzen, die ge ontfangt van ieder een?
Hebt gy niet onder u een vloot van duizend kielen?
(30) Van twintig vorsten, reed om Troje te vernielen?
’t Is waar, dat deeze stilte uw zeege wat verlet:
De wind, drie maanden als geboeid, en vast gezet,
Verhindert uwe vloot na Troje toe te streeven;
Maar heeft men ’t alles juist, gelyk men wenscht, in ’t leeven?
(35) Gy zyt een mensch, en ’t lot is weiffelend, het brengt
Zeer zelden voorspoed, met geen tegenspoed vermengd.
Zeer haast... maar, Heer, gy zucht! wat is ’t, dat u doet schreijen?
Is ’t kind Orestes ziek? wil ’t uit het leeven scheijen?
Weent ge om Ifigenia, of Klytemnestre? meld
(40) Die brief u eenig leed, dat u zo zeer ontstelt?
                                AGAMEMNON.
Gy zult niet sterven, neen; ik kan het niet gedoogen.
                                    ARKAS.
Myn Heer!
                                AGAMEMNON.
                  Gy ziet me ontroerd; hoor wat my heeft bewoogen;
[p. 11]
En oordeel, Arkas, of het tyd is dat ik rust.
Gy zyt, toen onze vloot vergaderde, bewust,
(45) Hoe ’t scheen of weêr en wind ons riep van deeze stranden:
Wy maakten zeil, elk sloeg van blydschap in zyn handen,
En dreigde Troje reeds van ver zyn’ ondergang:
Maer, ach! het duurde met die blydschap niet zeer lang.
Men zag de winden, die ons eerst zo gunstig scheenen,
(50) Straks stil zyn, en die vreugd met onze hoop verdweenen,
Noch in de haven zelf: een zaak zo ongemeen,
Bevong met schrik, en met verwond’ring ieder-een.
Men smeet de riemen uit, maar vrucht’loos; dies we ons keeren
Straks naar de Godheid, die men hier gewoon is te eeren.
(55) Ulisses, Nestor, ik, en Menelaüs gaan
Eerbiedig na ’t outaar der Jagtgodin Diaan,
En offren heimelyk; maar denk, hoe ’t my ontstelde,
Toen Kalchas, d’Offeraar, my dus myn’ rampen spelde.
    Gy wapent tegens Troje een krachtelooze magt.
            (60) Dus is het van de Goôn beslooten,
    Ten zy eens dochters bloed, uit Helenaas geslacht,
            Op ’t outer van Diane word vergooten.
    Zoekt gy der Goden gunst, en goeden wind met een,
            Gy moet Ifigenie slachten.

                                    ARKAS.
(65) Uw Dochter:
                                AGAMEMNON.
                        Denk, hoe my dit antwoord overviel,
Myn bloed bevroos, en ik, verslagen in myn’ ziel,
Bleef zonder stem, en stond gelyk als opgenoomen:
Na duizend zuchten kon ik die eerst weêr bekomen.
Toen lasterde ik de Goôn, en zwoer voor hun outaar,
(70) Hun’ eisch nooit toe te staan, ach, Arkas! had ik maar
Die teedre drift gevolgd! ’k wou ’t heir straks op doen breeken.
Ulisses, nimmer onvoorzien* van slimme streeken,
Scheen ’t meê te stemmen, en gaf dus, door zyn beleid,
[p. 12]
In ’t eerst, den vollen toom aan myne oploopendheid.
(75) Maar haast hervattende zyn wreede schranderheden,
Vertoonde hy my de eer, het Vaderland, myne eeden.
’t Heir, zo veel Vorsten, die my eerden als hun hoofd,
Het Aziaansch gebied aan Griekenland beloofd,
En hoe ik zonder naam verachtelyk zou leeven,
(80) Zo ik myn kind niet voor den Staat wilde overgeeven.
’k Beken, hoe zeer myn ziel daar tegen was gekant,
De zucht tot heerschen kreeg op my noch de overhand,
De trotse naam van Vorst der Vorsten, Hoofd der Grieken,
Alreê de waereld door gedraagen op de wieken
(85) Der faam, veroverde terstond myn moedig hart:
De Goôn zelfs hebben my, tot meerd’ring myner smart,
Als naauw een lichte slaap beschooten had myne oogen,
Het recht handhavende, myn avrechts mededoogen
Verweeten, nacht op nacht my dreigende te slaan
(90) Met hunnen bliksem, zo ik, doof voor hun vermaan,
Wilde ongehoorzaam zyn, en langer tegenstreeven.
Ach! Arkas! op het laatst moest ik my overgeeven!
Weêrom beleezen door Ulisses gaf ik last,
Al schreijende, om myn kind op te offeren; maar wat was ’t?
(95) Ik moest zelf, zonder schyn van haar ’er my te ontfarmen.
Myn waarde Ifigenie, eilaas! haar Moeders armen
Ontrukken; ’k heb haar door een snooden vond misleid;
My van Achilles naam, en zyn genegenheid
Gediend, om haar daar door te doen in ’t leger komen;
(100) Ik schreef haar, dat die Held zyn drift niet kon betoomen;
Dat hy voor zyn vertrek met ons zich eerst aan haar
Verbinden wilde, door het huuwlyk, voor ’t altaar.
                                    ARKAS.
Zult gy Achilles, noch zyn ongeduld dan vreezen?
En meent ge dat hy stil en wel te vreên zal weezen?
(105) Dat hy gewapend door de liefde, en reden, voort
Zal toestaan, dat zyn naam misbruikt werd tot dien moort:
Zal hy zyn minnares zien slagten voor zyne oogen?
[p. 13]
                                AGAMEMNON.
Zyn afzyn hadme uit nood tot dat besluit bewoogen.
Zyn vader, vreezende een buurvyand, had zyn zoon
(110) Achilles, als gy weet, t’huis uit het heir ontboôn,
ô Arkas, ’k had gedagt met allen schyn van reden,
Dat zulk een kryg hem riep tot langer bezigheden.
Maar wie stut eenen stroom, die met een snellen vloed
Het alles overloopt, en breekt wat hem ontmoet?
(115) Achilles gaat ten stryde, en vellende onderweege
Al wat hem weêrstand bied, keert met gewenschte zeege,
En volgende op den voet ’t gerucht van zyne daân,
Kwam hy hier gist’ren met den nacht in ’t leger aan.
Maar sterker banden zyn ’t die my myne armen binden:
(120) Myn kind, dat herwaards komt, en hier zyn dood zal vinden,
Hoewel ’t die niet verwacht; wiens hart zig willig buigt
Naar mynen wil, en nu ligt om myn’ goedheid’ juicht;
Myn’ dochter... ach, dien naam, die me aan haar houdt verbonden
Met zulk een heilig recht, dien naam te zien geschonden!
(125) Haar jonkheid, noch myn bloed beklaag ik niet alleen,
Maar duizend deugden, en een zucht zo ongemeen,
Die ’k haar altyd aan my haar vader zag betoonen,
En die ik had beloofd haar beter te beloonen.
O neen! ’k zal nimmermeer gelooven, groote Goôn!
(130) Uw wil te weezen, dat men u die maagd zal doôn.
Neen, gy beproeftme slechts met myne ziel te ontroeren,
Maar zoudtme straffen, durfde ik uwen last volvoeren.
’k Heb u tot dit geheim gekooren; Arkas, gy
Moet nu uw’ yver, gy moet uw getrouwheid my
(135) Betoonen: gy hebtze aan de Koningin beweezen
Te sparte, en zyt daar door by my in staat gereezen.
Neem deezen brief, ontmoet terstont de Koningin,
En slaa den weg, die op Mycenen aanloopt, in.
Ga heenen*, en zo haast gy haar maar hebt vernomen,
(140) Voldoe terstond uw’ last, belet haar ’t herwaards komen:
[p. 14]
Laat iemand, dien de weg bekend is, met u gaan,
Op dat gy haar niet mist, ’t Is met myn kind gedaan,
Indienze in Aulis komt. ’k Zie Kalchas op haar wachten;
Die zal de Goden meer dan myne traanen achten:
(145) De Godsdienst tegen ons met regt aldus verstoord,
Zal door het driftig volk alleen maar zyn gehoord:
En zy die tot hun leed myn hoog gezag gedoogen,
En aanzien myn geluk met warse en nydige oogen;
Zy, welker heerschzucht door myn’ roem verbitterd wordt,
(150) Verlangen my te zien in myne magt verkort.
Ga, wil haar tot een schild voor myne zwakheid strekken;
Maar door geen losse drift, noch yver, haar ontdekken
Het doodelyk geheim, dat ik u heb ontleed.
Maakt dat ze nimmer van dat gruwlyk opzet weet.
(155) Tracht my ’t verwyten van een’ moeder voor te komen,
Van wanhoop, om een stuk zo schendig, ingenomen.
Gelyk als ik haar schryf, dient gy te spreeken; want
Om Klytemnestra en myn dochter van de hand
Te zenden, schryf ik, dat Achilles is van zinnen
(160) Veranderd, dat hy schynt te wanklen in het minnen;
Nu hy haar huwelyk, in ’t eerst zo zeer begeerd,
Uitstellen wil, tot hy van Troje wederkeert.
Zeg ook dat Erifile, in al dit werk, met reden
De grootste schuld draagt van zyne onstandvastigheden.
(165) Zy die in Lesbos door Achilles wierd gespaard;
En die nu te Argos by myn dochter wordt bewaard.
Dit ’s haar genoeg gezegd. Het ov’rig moet men zwygen.
Ik zie de zon begint reeds hooger op te stygen.
Ik hoor gerucht. Vertrek, en haast u, Arkas gaa.
(170) Het is Achil; maar Goôn! Ulisses volgt hem na.[p. 15]

TWEEDE TOONEEL.

AGAMEMNON, ACHILLES, ULISSES,
NESTOR, PATROKLUS.

                                AGAMEMNON.
Zult gy zoo draa, myn Heer, met volle zeegepraalen?
Mag ik in Aulis als verwinnaar u onthaalen?
Zyn dit de proeven van uwe eerst opgaanden moed?
Wat volgen u in ’t kon triomfen op dien voet:
(175) Tessaliën alreê bevredigd, en verwonnen,
Ja Lesbos zelf, myn Heer? wie zou ’t gelooven konnen?
Een ander wierdt daar door in eeuwigheid vermaard!
En ’t is maar tydtverdryf voor held Achilles zwaard!
                                  ACHILLES.
Myn Heer, zo slecht een winst moet minder zyn gepreezen;
(180) Indien de Hemel ons eens gunstig wilde weezen,
’k Zag haast een ruimer veld geopend voor myn’ moed,
Ontsteeken door het loon, dat gy my hoopen doet:
Maar, ’k hoor zich midlerwyl een blyde maar verspreijen,
Daar op ’t onverwachtst myn’ ziel zich meê komt vleijen.
(185) Gunt gy me dan, dat ik myns harten hoogsten wensch
Haast door de trouw verkryg, en zy de blyste mensch
Van alle menschen? hebtge uw dochter hier ontbooden
Om haar aan my te doen verbinden voor de Goden?
                                AGAMEMNON.
Myn dochter! hoe, myn Heer, wie heeft u dat gezeid?
                                  ACHILLES.
(190) Myn Heer, geeft u die maar zo veel verlegenheid?
              AGAMEMNON. tegens ULISSES.
Gerechte Hemel! zou hy van myn vond wel weeten?
                                    ULISSES.
Heer, Agamemnon is met reên van schrik bezeeten.
Denkt gy wel aan ’t gevaar dat ons te saamen dreigt?
En zytge in zulk een tyd tot trouwen noch geneigd?
(195) ô Goôn! terwyl de zee voor ons blyft toegeslooten,
[p. 16]
Dat Griekenland beroert, het leger en de vlooten
Verzwakt, en dat we, eilaas! tot blussching van den gloed
Der gramschap van de Goôn, ligt van het edelst’ bloed
Ja van het waardigste hen zullen moeten geeven,
(200) Schynt gy alleen tot liefde en huuwen aangedreeven!
Wordt d’algemeene vrees door u alleen bespot?
                                     NESTOR.
Hoe, wiltge dat het hoofd der Grieken ’t stuure lot
Noch terge, door de pracht van huuwelyks sieraaden
En vreugdefeesten, om in wellust zich te baaden?
(205) Myn Heer, hoe, gaat u ’t leed der algemeene druk
Niet meer aan ’t hart? acht gy zo weinig het geluk
Der Grieken? wordt gy dan vervoert door zulke zinnen?
En zultge dus, myn Heer, het Vaderland beminnen?
                                  ACHILLES.
Voor Troje zullen wy doen zien, door onze daân,
(210) Wien van ons ’t Vaderland meest zal ter harte gaan:
Zo lang vergun ik u uw’ yver uit te meeten.
Ga, bid de Goôn: en om hun raadsbesluit te weeten,
Doe offerhanden; ga, wroet met uwe eigen hand
In ’t bloed der beesten, en doorzoek hun ingewand.
(215) Zie of ge de oorzaak van het stille staan der winden
Daar uit bespeuren kunt; daar in weet uit te vinden,
Wyl ik me op Kalchas, wat die zorg belangt, verlaat.
Maar gy, myn Heer, zo u myn heil aan ’t harte gaat,
Vergunme dat ik mooge een huuwelyk voltrekken,
(220) Dat nimmermeer de Goôn tot gramschap kan verwekken.
Myn brandende oorlogsmoed, die my nooit laat in rust,
Zal my eerlang weêrom doen zyn aan deze kust.
Het waar my groot verdriet dat iemand op de stranden
Der Trojeren, voor my zou ’t eerst bestaan te landen.
                                AGAMEMNON.
(225) Waarom, ô Hemel! sluit gy ’t Frigiaansche veld,
Door een verborgen nyd, voor zulk een dappren held!
[p. 17]
’t Zag u dat edel vuur in hem dan niet verwekken,
Als om ’t met meêr verdriet weêr vruchtloos weg te trekken.
                                    ULISSES.
Wat hoor ik? groote Goôn!
                                  ACHILLES.
Wat zegtge? hoe! myn Heer!
                                AGAMEMNON.
(230) Dat wy, ô Prinsen! weêr naar Grieken moeten, eer
Wy ’t ons beklaagen: wy, in onze hoop bedroogen,
Vertoeven hier te lang. De Goôn zyn onbewoogen,
En staan voor Troje, uit al de tekens die we zien,
Blykt klaarlyk dat zy ons den weg daar heen verbiên.
                                  ACHILLES.
(235) Wat wreede tekens heeft men van der Goden tooren?
                                AGAMEMNON.
Gedenk, wat u door hen van ’t noodlot is beschooren.
Waarom zich hier gevleid? men weet hoe Trojes wal
Alleen door u gebragt zal worden tot den val.
Myn Heer, men weet ook dat gy zulk een zeegepraalen
(240) Zult met uwe eige dood, en dierbaar bloed betaalen.
Dat daar uws leevensbloem, die elders lang zou staan,
Zal werden afgemaaid, en in haar lent vergaan.
                                  ACHILLES.
Zal een verzaamde magt van zo veel braave Heeren
Met onuitwisb’ren hoon dan weêr te rugge keeren?
(245) En Paris, vol van vreugd, na ’t schenden van de trouw,
Genieten, zonder schroom, de zuster van uw’ vrouw?
                                AGAMEMNON.
Heeft uwe dapperheid, die ons is voorgekomen,
Voor Menelaüs noch niet wraaks genoeg genomen!
Hoe, hebtge Lesbos niet veroverd met geweld?
(250) En heeft die ramp niet heel de Egeesche zee ontsteld?
Heeft niet het bange Troje, aan zyn’ verbaasde stranden,
De dooden, en het puin van Lesbos aan zien landen?
Een and’re Helena beweent het; die gy vondt
[p. 18]
En straks gevangen naar Micenen heenen zondt:
(255) Die jonge schoonheid wil vergeefs haar’ staat bedekken;
Haar fierheid is ’t die haar verraadt door de ed’le trekken
Van ’t weezen; ’t zwygen zelfs ontdekt haar edel bloed,
En toont ons, dat men haar niet minder achten moet
Als een Prinses.
                                  ACHILLES.
Vergeefs, myn Heer, hebtge uitgevonden
(260) Die reên; gy wilt te diep ’t geheim der Goôn doorgronden.
Zou dan haar dreigen my weerhouden? Zou ik de eer,
Die ik te wachten heb ontvlieden? neen, myn Heer.
’t Is waar toen Thetis tot haar bruigom had verkooren
Een sterflyk mensch, dat haar gespeld wierd van te vooren,
(265) Dat ik kon kiezen, lang te leeven, ongeächt;
Of weinig, maar tot roem van my, en myn geslagt.
Wel, wyl ik eindlyk toch in ’t graf moet nedervaaren,
Waar toe myn leeven, dat verächt zou zyn, te spaaren?
En ’t Godenbloed een wyl slechts te verschoonen; om
(270) Te wachten in myn land een eerlooze ouderdom.
Zou ik, om ’t leven te behouden, eerloos sterven?
En hier beneden geen den minsten naam verwerven:
Zo snoode zwakheên zyn een groote ziel onwaard.
PATROKLUS.
De eer spreekt hier, dat ’s genoeg; geen Godspraak, hoe vermaard,
(275) Erkenn’ men meer, als die. ’t Is waar dat onze dagen
Staan in der Goden magt en aan hun welbehaagen;
Maar, de eer, myn Heer, die wy behaalen hier beneên,
Bestaat in onze hand, en dapperheid alleen.
Wat kwellen wy ons dan met die geheime zaaken:
(280) Laat om ons zelf, gelyk als zy, onsterflyk maaken:
En, laatende het lot begaan, heen streeven, daar
De dapperheid zo groot een heil ons na ’t gevaar
Belooft, gelyk als zy bezitten.
                                  ACHILLES.
Dat ’s te vinden
[p. 19]
Voor Troje, ik zal dien togt my derwaards onderwinden.
(285) Ja, wat men my voorspelle uit zulk een wich’lery,
’k Bid van de Goden slechts een goeden wind, die my
Daar spoedig heene voere; al moest ik ’t magtig Trojen
Alleen belegeren, en ’t werk alleen voltoojen;
Ik ben, met Patroklus, gereed tot uwe wraak.
(290) Maar, neen, ’t lot levert het in uwe hand, ik haak
Alleen na de eer om u in de eerbaan na te volgen:
Het is de liefde.niet die my dus maakt verbolgen;
’k Bid u niet, myn vertrek, en huuwlyk toe te staan;
Uw roem verpligt me ’t heir kloekmoedig voor te gaan:
(295) ’k Sta naar de zeege zelf ten koste van myn leeven.
En ik wil my aan u hier tot een voorbeeld geeven;
Uw glorie wil dat ik u nergens in verlaat,
Steeds onderworpen aan uit vrees gesprooten raad.


DERDE TOONEEL.

ULISSES, AGAMEMNON.

                                    ULISSES.
Gy hoort, hoe hy zyn reis na Troje voort wil zetten,
(300) Het koste wat het wil; niets kan het hem beletten:
Wy vreesden zyne min, en hy geeft, onbedacht,
Door zyne dwaling aan ons raadsbesluit meer kracht.
                                AGAMEMNON.
Helaas!
                                    ULISSES.
            Wat moet ik uit zo zwaare zucht besluiten?
Begint uwe eige bloed nu tegens u te muiten?
(305) Hoe, heeft één nacht u zo veränderd van gemoed?
Of is ’t uw hart, myn Heer, dat u dus zuchten doet?
Bedenk u wel, gy zyt den Griek uw’ dochter schuldig;
Gy hebtze aan ons beloofd; en ieder heeft zorgvuldig
Geluisterd naar het geen hen Kalchas heeft voorzegd;
(310) Die op uw woord het volk ontwyfelbaar berecht,
Dat haast naar onzen wensch de winden keeren zullen.
[p. 20]
Zo Agamemnon nu zyn woord niet wil vervullen,
Maar oorzaak geeven van bespotting over al,
Meent gy dat Kalchas dan noch langer zwygen zal?
(315) De Goôn doen liegen, en u niet van schuld betichten,
Dewyl gy weigert uw’ beloften te verrichten?
Wat weet men, waar het volk, door zyne woede ontroerd,
Van d’ offerhand ontbloot, niet licht word toe vervoerd?
Dus tragt.myn Heer, het graauw vooral in rust te stellen
(320) Dat tusschen ’t Godendom en u zal vonnis vellen,
Zyt gy het niet, myn Heer, die ons doorkracht van reên
Naar Xanthus velden toe geroepen hebt byeen,
Die zelf van stad tot stad beveiligde alle de eeden
Die al de minnaars van Heleên voorheenen deeden.
(325) Toen al de Grieken, elk om ’t zeerst, en yvrigst haar,
Naast Menelaüs, ook verzochten van Tyndaar:
En wy, wie ook die schoone als bruid ontfing in de armen,
Zyn rechten zwoeren, als onze eigen te beschermen;
Ja, zo moetwillig hem die bruid ooit wierd ontroofd,
(330) Wy hem beloofden tot zyn wraak des schaakers hoofd.
Maar, zoumen zonder u, dien eed, door liefde ontsteeken,
Gedaan, wel houden, nu die drift lang is geweken?
Gy, rukkende ons uit de eerst begonnen huuwlyks vreugd,
Hebt ons verlaaten doen, in ’t blaakenste onzer jeugd,
(335) En vrouw, en kinderen: en nu om u te wreeken
Die ed’le drift komt uit ons aller oogen breeken,
Nu Griekenland u heeft gegeeven d’ oppermagt;
Nu ieder u voor ’t hoofd van dezen krygstocht acht;
En al de Vorsten, elk zo groot vermogen waardig,
(340) Hun’ bloed niet spaaren om u dienst te doen, en vaardig
Tot uwe wraak zyn; nu ontbreekt het u aan moed,
En gy durft zulk een eer niet koopen voor wat bloed!
Ja, laatende uw gemoed van yd’len schrik verheeren,
Gebiedtge ons niet, als om ons weder te doen keeren.
[p. 21]
                                AGAMEMNON.
(345) Het is niet vreemd, myn Heer, dat gy den kloeken maakt,
Zo lang de gramschap van de Goden u niet raakt.
Maar, zaagt gy uwen zoon, geboeid met offersnoeren,
Gelyk een offerdier na ’t doodlyk outer voeren:
Men zag u, vol van schrik, besturven van gelaat,
(350) Min grootsch, en minder fier in zulk een droeven staat.
Gy zoudt, gevoelende de pynen die my drukken,
Hem,vol meêdoogen, zelf uit Kalchas handen rukken.
Myn Heer, ik heb myn woord gegeeven, en verwacht
Myn’ dochter; komt zy, ik sta toe dat hy haar slagt.
(355) Maar, zo het lot de dood myns kinds niet wil gehengen,
En haar belet haar reis naar Aulis te volbrengen;
Sta toe, dat ik my van dat blyd beletsel dien,
En verg my niet dat ik haar vorder zal gebiên.
Vergun me een’ God, die zorg draagt voor myn dochters leeven,
(360) Te volgen, en geensints zyn hulp te weederstreeven.
Gy weet, myn Heer, uw raad verstrektme een wet en les.
’k Word rood....


VIERDE TOONEEL.

EURIBATES, AGAMEMNON, ULISSES.

                                      EURIBATES.
Myn Heer...
                                AGAMEMNON.
Helaas! wat brengt Euribates?
                                      EURIBATES.
De Koningin is met haar’ dochter aangekomen.
Zy nad’ren herwaards, en zy zyn als opgenomen
(365) Van vreugde. Een weinig tyds is zy verdwaald geweest
In ’t bosch, dat de ingang schynt na ’t heir te sluiten, meest
Verleid door duisternis der schaduw, doch verleegen
Heeft zy met moeite, in ’t end, den rechten weg gekreegen.
[p. 22]
                                AGAMEMNON.
ô Goôn!
                                      EURIBATES.
Ook Erifile is by haar, die den Held
(370) Achilles als gevange in handen wierdt gesteld
Te Lesbos, en nu komt om van haar lot en maagen,
Die zy niet kent, noch weet, hier Kalchas te ondervraagen.
De maar van haare komst is reeds alöm verspreid:
Reeds wordtze eerbiedig van de krygsliên ingeleid.
(375) Ifigenia, die het oog van alle menschen
Bekoort door haare schoonte, ontfangt elks zegewenschen.
De een hoop omringt Mevrouw, met eerbied en ontzag,
En de and’re vraagt my wat haar komst bedieden mag.
Bekennende al te saam eenpaarig, dat voor dezen
(380) Geen Koning van de Goôn wierdt zoo veel gunst beweezen:
Dat nimmer vader, zo volmaaktelyk bestraald
Van hun verborge gunst, by uw gelukken haalt.
                                AGAMEMNON.
’t Is wel, laat ons alleen; ’k zal zien wat voorts de zaaken
Vereisschen zullen, wyl het ov’rig my zal raaken.


VYFDE TOONEEL.

AGAMEMNON, ULISSES.

                                AGAMEMNON.
(385) ’t Is dan vergeefs, ô Goôn! en uw’ voorzienigheid
Verzekert uwe wraak, verydelt myn beleid.
Mogt ik ten minsten, in myn ongeluk, myn’ klagten
Vry uiten; en myn pyn door schreijen wat verzachten!
Wreed lot der Koningen! wy zyn maar slaaven van
(390) Het los geval, en ’t geen de nyd verzinnen kan.
Die vaak belet, wyl zy steeds heeft op ons haare oogen,
Dat de ongelukkigsten het minste weenen moogen.
                                    ULISSES.
Myn Heer, weet dat ik ook een vader ben als gy.
[p. 23]
Myn hart gevoelt zich zelf niet van uw’ droefheid vry;
(395) Ja, beevend voor den slag die u met recht doet zuchten,
Wraak ik uw’ traanen, noch onlydlyke ongenuchten.
Ik deel in uw elende, en schrey met u; maar, Heer,
Uw liefde heeft voortaan geen wettige onschuld meêr.
De Goden lev’ren haar hier zelve aan Kalchas; heden
(400) Verwacht hy haar, en zal, vertoeftze voort te treeden,
Haar zelf met luider stem u komen eisschen; maar
Wy zyn hier noch alleen, schrey, schrey, maar haastig; spaar
Geen traanen, uitgeperst door zulk een teer belangen.
Beween uw bloed vry; weên, ontlast uw hart van ’t prangen:
(405) Of liever, zonder te verand’ren van gelaat,
Bezef, wat eer dat u hier van te wachten staat.
Zie heel den Hellespont beslagen met uw’ kielen,
En ’t heilloos Troje door het vuur der wraak vernielen.
Haar burgers fel geboeid; Vorst Priamus ter neêr
(410) Geboogen; Helena aan Menelaüs weêr
Geleverd. Zie uw vloot, bekranst met lauwerieren,
Terwyl van mast en steng de zeege wimpels zwieren,
Al triomfeerende hier wederom gekeerd,
En als verwinnaar u van ieder een geëerd.
(415) De roem, ô Vorst! van zulk een heerlyk zeegepraalen,
Zal de nakomeling eeuw uit, eeuw in verhaalen.
                                AGAMEMNON.
’k Beken myn zwakheid Heer, en laat het aan de Goôn,
(Hoewel de onnozele te straffen ongewoon)
Om ’t uit te voeren naar hun wil en welbehaagen;
(420) Ik geef het op, zy komt, gaa; wil toch zorge draagen
Dat Kalchas zwyge: en gy, wien ik ’t geheim vertrouw,
Maak dat myn Gemalin zich van het outer houw.

                Einde van het Eerste bedryf.

Continue

[p. 24]

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

ERIFILÉ DÓRIS.

                                    ERIFILE.
Neen Doris, gaan we, laat ons voort van hier vertrekken,
Om hunne vreugd niet tot verhindering te strekken;
(425) Dewyl hunne ongenugte ons geenszins baten kan,
Laat hen in d’armen van een vader, en een man.
Laat ons, terwylze om stryd hun liefde doen herleeven,
Hun blydschap, en myn smart gelyke vryheid geeven.
                                        DORIS.
Mevrouw, hoe, zultge dan in alles wat gy ziet,
(430) Geduurig nieuwe stof uitvinden tot verdriet?
’t Is buyten twyfel dat het al mishaagt aan d’ oogen
Van een’ gevangene, en dat die nooit vreugd gedoogen.
Maar in dien tyd wanneer Achilles, over zee,
Van Lesbos keerende, u uws ondanks sleepte meê,
(435) Wanneer gy in zyn schip gevangen wierdt gehouwen,
En dien verwinnaar voor uwe oogen moest aanschouwen;
Mevrouw, toen zag men in uw oog niet ééne traan;
Toen waart gy minder om uw ongeluk begaan;
En tegenswoordig zietge uw heil op nieuws beginnen.
(440) Ifigenia, die ge u teder ziet beminnen,
Beklaagt u, en is zo tot u genegen, dat
Ge in Trojen nooit zulk goed onthaal te hoopen had.
Ja ’t lustte u Aulis te bezien, daar zy, ontbooden,
Na toe verreisde, en tot de meêreis u kwam nooden.
(445) Gy zyt ’er; maar ik zie elk oogenblik uw smart
Vermeerderen: wat drukt, wat weegt u dus op ’t hart?
                                    ERIFILE.
Hoe! zyt ge zo verdoold? zou Erifile kunnen
Haar vreugd aanschouwen, en stilzwygend haar die gunnen?
[p. 25]
Gelooftge dat ik zou verbannen mynen druk,
(450) Daar ik het minste deel niet heb in haar geluk?
’k Zie haar in de armen van haar’ Vader, en behoeder:
Ze is al de hovaardy van eene trotse moeder:
Daar my geduuriglyk het noodlot viel zo straf,
Dat ik by vreemde moest, van myne kindsheid af
(455) Omzwerven. Hoe ontfing ik dit rampzalig leeven!
Nooit hebben ouders my een zoeten lonk gegeeven.
Ik weet niet wie ik ben; en tot vermeerdering van
Myn ramp, ô schrik! zegt my de Godspraak, dat ik dan
Wanneer ik weeten zal van wien ik ben gebooren;
(460) Als ik my kennen zal, voor zeker ga verlooren.
                                        DORIS.
Neen, neen, gy moet uw lot naauw onderzoeken, dwaal
Niet in de Godspraak, die schept lust in duist’re taal.
Haar dubbel antwoord schynt de menschen steeds te dreigen;
Ligt zult ge uw schyn-naam zien veränd’ren in uwe eigen.
(465) Dit is alleen ’t gevaar dat u te wachten staat;
Ligt is ’t op deeze wys dat gy verlooren gaat,
Denk dat gy anders wierd in uwe jeugd geheeten.
                                    ERIFILE.
Dit ’s alles wat ik van myn lot heb kunnen weeten:
Uw Vader, maar alleen bewust van ’t ovrig, is ’t,
(470) Die nooit gewild heeft, dat ik meerder daarvan wist.
Ach! In dat Troje, daar men myne komst verwachtte,
Zoude ik myne eer weêr zien hersteld, en myn geslachte
Recht kennen; ’k was op weg, en schatte in myn gemoed,
Alreeds myne afkomst van der grootste Vorsten bloed,
(475) Alreeds begon ik die beroemde stad te ontdekken,
Wanneer Achilles kwam in ’t eiland Lesbos trekken.
’t Bezweek daar alles voor zyn magt: uw Vader kwam
In ’t stryden om, terwyl men my gevangen nam.
En, ach! onkundig aan my zelve, en van myn staaten,
(480) Waar van hy my zo zoet een hoop, had nagelaaten,
Hield ik, slavin des Grieks, niet als de fierheid van
[p. 26]
Een bloed, dat, tot myn leed, ik niet bewyzen kan.
                                        DORIS.
Helaas! Mevrouw, wat kwam die hand u wreed te vooren,
Waar door gy zulk een trouw getuige hebt verlooren!
(485) Maar Kalchas is alhier, die Kalchas, zo vermaard,
Wien ’t Godendom al zyn geheimen openbaart.
Met wien de Hemel spreekt; waarvan hy onderweezen,
Weet wat geschieden zal, en is geschied voor deezen.
Zou hy onkundig zyn, uit wien gy sproot? gy vindt
(490) Hier niemand, die niet gaern zich alles onderwindt
Tot uwen dienst. Haast zal Ifigenia trouwen
Met haar’ Achilles, zy zal haar’ beloften houwen;
En onder zyne hulp u eene schuilplaats biên,
Als de eerste proef die zy wil van zyn liefde zien.
                                    ERIFILE.
(495) Wat zoudt gy zeggen, zo van al myn droevig plaagen,
Dit huuwelyk alleen my ’t zwaarste valt te draagen?
                                        DORIS.
Mevrouw!
                                    ERIFILE.
                Gy staat verzet, dat ik zo droef te moê,
Na geen vertroosting hoor: maar Doris, luister toe,
Hoe ’t mooglyk is, dat ik noch leef in myne elende.
(500) Ach! een gevangene te zyn, eene onbekende,
Een vreemde is weinig. Die verwoester onzer wal,
Achilles, de oorzaak van ons beider ongeval;
Die me als gevangene weg voerde, en my daar boven
Uw vader, mynen stam, en al myn hoop kwam rooven,
(505) Wiens naam ons niet als stof tot schrik, en afkeer geeft,
Behaagt myn oog, het meest van alles wat ’er leeft.
                                        DORIS.
ô Goôn! wat zegt ge?
                                    ERIFILE.
                                Ik heb vergeefs my willen streelen,
’k Heb door stilzwygenheid myn zwakheid willen heelen.
[p. 27]
Doch ’t hart, te zwaar gedrukt, en ’t welk geen veinzen lydt,
(510) Spreekt nu, maar om daar na te zwygen voor altyd.
Vraag niet op welk een hoop, op welk een vast betrouwen,
Ik heb den grond van zulk een liefde kunnen bouwen.
’k Wil niet beschuldigen ’t geveinsd meêdoogen, daar
Achilles me in myn ramp meê zocht te troosten; maar
(515) De Hemel schept vermaak in eeuwig my te plaagen,
En wil my al ’t gewigt van zynen haat doen draagen.
Zal ik herdenken dien verschrikkelyken dag,
Toen ik ons beide, eilaas! in boeijens kluistren zag?
Ach! ik lag langen tyd bezweeken in de handen
(520) Van myn verwinnaar, die myn vryheid lei aan banden.
In ’t eind’ weêrkrygende het licht in dien alärm,
Vond ik my rustende in myn vyands bloedige arm.
Ik schrikte, Doris, en begon terstond te vreezen,
Dat ik aanschouwen zoude Achilles vreeslyk weezen;
(525) ’k Trad in zyn schip, vervloek zyn dolheid, en betoon
Hem niet als afkeer; Ja, ’k wou hem niet zien. Maar,Goôn!
Ik zag hem, en terstond was myne toorn bezweeken.
Ik voel, hoe myn verwyt blyft op myn lippen steeken;
Ik voel hoe zelf myn hart zich aankant tegens my?
(530) ’k Vergeet myn gramschap, en doe niet als schreijen; gy,
Gy weet, ik volg den held dien ik in ’t hart bezinde;
En min in Aulis noch dien ik in Lesbos minde.
Ifigenia bied vergeefs my hare hand,
En toegenegenheid; ’k verächt dien onderstand.
(535) ô Droeve raazerny! wat komt gy in my werken?
’k Aanvaard’ haar hand alleen om mynen haat te sterken,
Opdat ik zekerder, in deeze ontsteltenis,
Omstoote haar geluk dat my ondraaglyk is.
                                        DORIS.
Wat kan uw haat, wylze onvermogend is, haar deeren?
(540) Waar ’t niet veel beter na Mycenen weêr te keeren?
[p. 28]
De smart ontwyken, die u deerlyk lyden doet,
En dooven eene vlam, die gy verbergen moet.
                                    ERIFILE.
Ik wenschte ’t, maar, wat smart zou my de ziel doorbooren,
Als ik Achilles roem alhier zou moeten hooren!
(545) ’t Lot, dat me voerde, wou my echter niet ontslaan.
Het dwong me inwendig om na deze plaats te gaan.
Het gaf my in, zo ik in Aulis kon geraaken,
Ik zou licht myne ramp den Griek deelachtig maaken;
En dat myn ongeluk een einde neemen zou,
(550) Wierd dit gelukkig paar vereenigd door de trouw.
Nu ziet gy dat myn reis niet is uit lust gereezen,
Om slechts te weeten wie myne ouders moogen weezen.
Haar trouw zal ’t richtsnoer van myn noodlot zyn; maar ach!
Word die volbragt, ik ben verlooren! niets vermag
(555) Myn dood te keeren, die zal uit dit huuwlyk spruiten,
En ik voor eeuwig in het graf myn schand besluiten;
Wyl ’t hart geen kundschap van myne ouders meer begeert,
Die ik te schandig heb door dwaaze min onteerd.
                                        DORIS.
Ach! hoe beklaag ik u; maar gy moest eerder schroomen...
                                    ERIFILE.
(560) ’k Zie Agamemnon met Ifigenia komen.


TWEEDE TOONEEL.

IFIGENIA, AGAMEMNON, ERIFILE, DORIS.

                                    IFIGENIA.
Myn Heer, waar looptge? ei zeg, wat bezigheid verwekt
Den haast die u aan myne omhelzingen onttrekt?
Ik heb myn moeder in haar vreugd niet willen stooren;
Mag ik de myne u niet mede op myn’ beurt doen hooren?
[p. 29]
(565) Aanschouw toch eens uw kind, myn vader, ei gedoog
Dat ook myn vreugde mag uitschitt’ren voor uw oog.
Dat ik u.....
                                AGAMEMNON.
                Wel, myn kind, omhels, omhels uw’ vader.
Kom dochter, nimmermeer trof hem uw liefde nader.
                                    IFIGENIA.
Wat is me uw liefde waard! wat vreugd genieten wy
(570) Door u te aanschouwen in uw nieuwe heerschappy.
De faam met uwe magt en grootheid uit te blaazen,
Deed ons van verre alreè verwond’ren, en verbaazen;
Maar ziende u van naby, met glorie overlaân,
Vermeerdert myne vreugd, groeit myn verwond’ring aan.
(575) Wat heil is ’t Grieken dat het u mag veldheer noemen,
Wat vreugde is ’t ons, dat wy op zulk een vader roemen!
                                AGAMEMNON.
Een veel gelukkiger zyt gy, myn dochter, waard.
                                    IFIGENIA.
Wat schort aan uw geluk? wat is ’t dat u bezwaart?
Kan wel een vorst meer heil, of meer geluk begeeren?
(580) ’k Dacht nooit de Goôn daar voor genoeg te kunnen eeren.
                                AGAMEMNON.
Moet ik haar tot haar ramp bereiden, Goden, ach!
                                    IFIGENIA.
Gy wendt uw aangezicht! gy zucht! wat of u mag
Ontstellen! gy ziet me aan bedroefd! waar wil dit heenen!
Zyn wy ook buiten last vertrokken van Mycenen?
                                AGAMEMNON.
(585) Neen, gy behaagt altyd myne oogen; maar de tyd
Is met de plaats verkeerd; een wreede zorg bestrydt
Myn zinnen.
                                    IFIGENIA.
                  ’k Bid, dat gy de zorgen, die u kwellen,
Terwyl ik by u ben, wilt aan een zyde stellen.
[p. 30]
’k Voorzie reeds dat ik lang van u beroofd zal zyn.
(590) Schaamt ge u een oogenblik myn vader, (welk een pyn!)
Te weezen? laat toch die Princes uw tederheden
Niet wederhouden, ’k heb haar duizendmaal beleeden
De zucht die gy me draagt, en uw genegenheid
Haar roemende, heb ik uw gunst haar toegezeid.
(595) Wat wil deez’ koelheid! wat zal zy hier uit vermoeden,
Als dat ik voor had haar met ydle hoop te voeden.
Dryf eens die droeve wolk van uw gezigt, myn Heer.
                                AGAMEMNON.
Helaas! myn dochter!
                                    IFIGENIA.
                                 Ei! vervolg.
                                AGAMEMNON.
                                                    Ik kan niet meêr.
                                    IFIGENIA.
Dat Troje, de oorzaak van ons leed, en onze kwaalen,
(600) Te grond ga.
                                AGAMEMNON.
Haaren val zal ik zo dier betaalen.
                                    IFIGENIA.
De Goden willen voor u zorgen waar gy gaat.
                                AGAMEMNON.
De Goôn zyn doof voor my, in myn bedroefden staat.
                                    IFIGENIA.
Men zegt dat Kalchas zal een plegtig offer slagten.
                                AGAMEMNON.
Ach! kon ik haaren toorn, eer dat geschiedt, verzachten.
                                    IFIGENIA.
(605) Zal ’t offer haar geschiên?
                                AGAMEMNON.
Ach! voor ons veel te vroeg;
                                    IFIGENIA.
Zal ’t my geoorlofd zyn, dat ik myn beden voeg
By de uwe, op dat men keer de rampen die wy vreezen?
[p. 31]
                                AGAMEMNON.
Helaas!
                                    IFIGENIA.
            Gy zwygt.
                                AGAMEMNON.
                            Gy zult, myn kind, gy zult ’er weezen.
Vaar wel.


DERDE TOONEEL.

IFIGENIA, ERIFILE, DORIS.

                                    IFIGENIA.
                Wat zal ik van ’t onthaal dat hy my doet
(610) Vermoeden? ’k voel een schrik ontroeren myn gemoed.
’k Vrees dat me een ongeluk van boven is beschooren:
Gy weet voor wien ik bid, ô Goon! wilt my verhooren.
                                    ERIFILE.
Zyn koelheid, spruitende uit de zorgen die hy neemt,
Heeft die uw hart zo zeer ontsteld? ’t is dan niet vreemd,
(615) Al zag men my, helaas! niet anders doen als schreijen,*
Die my voor eeuwig van myne ouders zie gescheijen;*
Als vreemd’ling omzwerf; en misschien toen ik het licht
Ontfangen heb, nooit kreeg van hen een zoet gezigt.
Word door een vader hier uwe eerbied afgeslaagen,
(620) Gy hebt een moeder, die ge uw hartenleed kunt klaagen;
En welk een ongeluk gy ook beschreijen moogt,
Wat traanen worden door een minnaar niet gedroogd?
                                    IFIGENIA.
Ach! Erifile, ’k wil uw reên niet tegenspreeken.
Achilles byzyn zou wel haast myn droefheid breeken;
(625) Zyn liefde, zyne lof, myn Vader, myn ontzag,
Vermoogen al te veel op myn gemoed; maar ach!
Wat kan, wat zal, of moet ik van hem zelf vertrouwen?
Die braaven minnaar, zo vol drift om my te aanschouwen,
Die niet vertrekken wou van hier, wat dat men deê,
[p. 32]
(630) Die ik, op vaders last, kom zoeken hier ter steê,
Die ik geloofde dat met smart my zou verwachten,
Schynt hy wel na ’t genot van myn gezicht te trachten?
’k Heb sints twee dagen, dat wy naderden deze oord,
En ’t lang gewenscht gezigt zich aan ons opdeed, voort
(635) Hem overal verwacht, en myn vreesachtige oogen
Zyn al de wegen van heel Aulis door getoogen.
Myn hart vloog snel voor uit om hem te zoeken, daar
Ik na Achilles vroeg wien ik ontmoete, maar
Ik zie hem niet, waar heen myne oogen zich ook wenden.
(640) ’k Ben door den drang geraakt van al de legerbenden.
Alleen hem zie ik niet; myn Vader staat bedeesd,
En schynt in ’t noemen van zyn naam voor my bevreesd.
Wat maakt hy? wie zal my ’t verward geheim ontwinden?
Zal ik hem ook zo koel als mynen Vader vinden?
(645) Heeft dan de zorg der kryg hun harten my ontroofd?
En in één dag de liefde en min in hen gedoofd?
Maar neen, ik hoon hem met myn ongerechte klagten,
Neen, Grieken is aan my verpligt voor zyne magten.
Hy was te Sparte niet, als minnaar van Heleen,
(650) Gelyk als de andere, in het eedgespan getreên:
Hy, hy is Meester van zyn woord alleen gebleeven,
Van al de Grieken. Ik heb hem alleen gedreeven
Na Troje; om my alleen, en nergens anders om,
Begeert hy daar den naam van mynen Bruidegom.


VIERDE TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, ERIFILE,
IFIGENIA, DORIS.

                                KLYTEMNESTRA.
(655) Myn dochter, laat ons voort vertrekken, zonder beiden,
De schande ontwyken die ik ons hier zie bereiden.
[p. 33]
’k Weet wat uw Vader zo verzet doet staan, myn kind,
Wyl hy ons tegen zyn bevel alhier bevindt.
Hy, vreezende u te zien door weigering onteeren,
(660) Belastte door deez’ brief ons fluks weêrom te keeren;
Maar Arkas miste ons, wyl wy door de duisterheid
Verdwaalden: ik ontfang die daad’lyk zo; bereid
U om te vliên, opdat wy hier geen spot verstrekken.
Achilles wil toch niet zyn huuwelyk voltrekken.
(665) Hy weigert uwe trouw, en wil nu dat men wacht
Tot hy van Troje keere, en d’ oorlog zy volbragt.
                                    ERIFILE.
Wat hoor ik!
                                KLYTEMNESTRA.
                  ’k Zie gy bloost om dit verongelyken;
Maar dat een ed’le toorn uw moedigheid doe blyken.
Ik heb de ondankbre zelf zyn bede toegestaan,
(670) Ik zelf, ik zelf bood hem uw hand in Argos aan.
Ik liet my door ’t gerucht van zyne daân verblinden,
En dacht, ’k zoude u met vreugd aan Thetis zoon verbinden;
Maar wyl zyn trouweloos en weifelend gemoed
Zyn stam verzaaken durft, en looch’nen ’t Godenbloed,
(675) Waar uit hy sproot, myn kind, zo moeten wy hem toonen,
Wie dat wy zyn, die hy zo schandig zoekt te hoonen.
Vertrek, myn kind, opdat hem ons vertoeven niet
Doe waanen dat men wacht na zyn berouw. Ei vlied
Uit dit gewest. Laat ons met vreugd dit huuwelyk staaken.
(680) ’k Heb aan uw Vader myn besluit doen kenbaar maaken.
’k Verwacht hem om weêr straks te scheiden, en na de eisch
Zal ik voorts ’t noodige bereiden tot de reis.
                            Tegens ERIFILE.
Mevrouw, u verg ik niet, dat gy ons zult verzellen,
Neen, ons vertrek zal u in liever handen stellen:
[p. 34]
(685) Want uw voorneemen is ontdekt, hoe gy ’t vermomt,
En Kalchas is het niet dien gy hier zoeken komt.


VYFDE TOONEEL.

IFIGENIA, ERIFILE, DORIS.

                                    IFIGENIA.
In welk een droeven staat, helaas! stelt my die reden?
Achilles weigert my te trouwen? breekt zyne eeden?
Ik keer beschaamd na huis? ô duldelooze spyt!
(690) En Kalchas is ’t niet daar gy omgekomen zyt?
                                    ERIFILE.
Mevrouw, die woorden zyn voor my vol duisternissen.
                                    IFIGENIA.
Wilt gy ze slechts verstaan, gy zult den zin niet missen.
’t Balstuurig lot rooft my een Bruidegom, Mevrouw
Zult gy my heden ook verlaaten in myn rouw?
(695) Gy trokt met my, en kost myn byzyn niet ontbeeren;
Zal ik dan zonder u alleen met Moeder keeren?
                                    ERIFILE.
Ik wilde Kalchas wel voor myn vertrek eens zien.
                                    IFIGENIA.
Waar wacht ge na, Mevrouw, om hem by u te ontbiên?
                                    ERIFILE.
Wilt ge op dit oogenblik na Argos weêr vertrekken?
                                    IFIGENIA.
(700) Een oogenblik kan vaak veel twyfelens ontdekken.
Maar ’k zie, Mevrouw, ik sta te sterk op dit vertrek:
’k Had nimmermeer vermoed het geene ik nu ontdek.
Achilles .... myn verblyf maakt u maar onverduldig.
                                    ERIFILE.
My? hoe acht gy my dan aan zulk een ontrouw schuldig?
(705) Ach! die verwinnaar, zo afgryslyk! zo verwoed!
Achilles, die noch rookt van myner vrienden bloed!
Die Lesbos heeft verwoest, zoude ik dien noch beminnen?
[p. 35]
                                    IFIGENIA.
Ja, ongetrouwe, ja, gy mint hem, en uw zinnen
Zyn, schoon gy ’t loochnen wilt, door hem alleen bekoord.
(710) Zyne armen, rood van bloed dier schrikkelyke moord;
Die doôn, dat Lesbos, die verwoesting, zyn de schichten
Waar door de min het vuur wist in uw borst te stichten.
Ver van dat gy om zulk herdenken fel ontsteekt
In toorn, behaagt het u, wanneer gy daar van spreekt.
(715) En meer dan eenemaal in uw gedwongen klagten
Waande ik te zien, en zag den grond van uw’ gedachten.
Maar myne goedheid, schoon myn oog reeds was verlicht,
Deê straks den blinddoek weêr voor myn verleid gezigt.
Gy mint.... wat dwaaling deed me ontfangen in myne armen
(720) Myn medeminnares? wat mogt ik haar beschermen?
Verleid! beminde ik haar, ja ’k bood de hulp haar aan
Van myn trouwlooze; maar helaas! ik ben verraan.
’k Zie eind’lyk wat triomf men hier voor my bereide,
Dat gy me aan uwe koets in zeegestaatsie leidde.
(725) Nu ik vergeef ’t u, dat gy uw belangen neemt
Ter harte, als ook ’t verlies eens harten, my ontvreemd.
Maar dat gy, weetende wat werk my was besteeken,
My tot in Aulis toe laat reizen zonder spreeken,
Dien snoode opzoeken, die zyn trouw zo schelmsch verraadt,
(730) Ontrouwe, kan ik u vergeeven deze daad?
                                    ERIFILE.
Ik sta verzet, dat ik my hoor die naamen geeven;
Maar om ze te verstaan ben ik nog onbedreeven;
Het Godendom, ’t geen lang my tot zyn straf verkoor,
Verburg tot heden noch die naamen aan myn oor.
(735) Doch uwe liefde doet my uwe drift verschoonen:
[p. 36]
Wat wilt gy dat ik u zou zeggen, of vertoonen?
Hoe! kont ge vreezen dat voor Agamemnons zaad,
Achilles stellen zou een dochter zonder staat,
Of naam? die maar alleen weet dat zy is gesprooten
(740) Van ’t bloed, ’t geen door zyn kling hy wenscht te zien vergrooten.
                                    IFIGENIA.
Gy triomfeert dan, wreede, en trotst my in den druk?
Ik was noch niet bewust van al myn ongeluk.
’k Hoor u uw’ ramp, en myn gelukken niet verhaalen,
Als op dat gy van my te meer zoudt zeegepraalen.
(745) Doch al te driftig is de min die in u woont.
Die Agamemnon, dien ge in my te hoonen, hoont,
Gebiedt de Grieken; is myn Vader, my geneegen;
Myn ongeluk zal hem meer dan my zelf beweegen:
Myn traanen hebben hem alreê bewoogen, ik
(750) Zag zyn gezucht, hoe zeer bedekt, deze oogenblik.
Helaas! ik dorst in zyn onthaal zyn droefheid doemen,
Beklaagen my van hem, en koel zyn liefde noemen.


ZESDE TOONEEL.

ACHILLES, IFIGENIA, ERIFILE,
DORIS.

                                  ACHILLES.
Het is dan waar, Mevrouw, ’k vind u dus onverwacht?
Ik hield het gansche heir van misverstand verdacht.
(755) Hoe! gy in Aulis? gy? daar Agamemnon heden
’t Noch heeft aan my ontkend? hoe komt g’er? om wat reden?
                                    IFIGENIA.
Myn Heer, ontstel u niet, myn komst zy u geen pyn.
Ifigenia zal niet lang in Aulis zyn.[p. 37]

ZEVENDE TOONEEL.

ACHILLES, ERIFILE, DORIS.

                                  ACHILLES.
Ze ontvlugt me! waak ik ook? is ’t waarheid, of zyn ’t droomen?
(760) Met welke rampen komt haar vlucht my overstroomen?
Mevrouw, ik twyfel of Achilles, zonder van
U fel gehaat te zyn, zich hier vertoonen kan?
Maar ’k bid, zo gy de bede eens vyands kunt gedoogen,
Die eertyds was met zyn gevangene bewoogen,
(765) Gy weet wat reden haar in Aulis voert, gy weet....
                                    ERIFILE.
Wel hoe! weet gy zulks niet, myn Heer! gy die haar deed
Haar reis verhaasten, en haar herwaards hebt doen komen,
Wyl gy op ’t hevigst door haar min waart ingenomen?
                                  ACHILLES.
Mevrouw, ’k ben sints een maand vertrokken van dit strand,
(770) En hier op gisteren eerst wederom geland.
                                    ERIFILE.
Hoe! toen haar Vader na Mycenen heeft geschreeven,
Heeft uwe liefde hem daar toe niet aangedreeven?
Gy, die de aanminnigheên zyn dochters aanbidt, en...
                                  ACHILLES.
My kwam nooit vreemder zaak te vooren; ik beken,
(775) Mevrouw, indien dat myn besluit had stand genoomen,
’k Was lang Ifigenie in Argos voorgekomen.
Men vliedt my midlerwyl: wat heb ik toch misdaân?
Elk ziet me als vyand, zo het schynt, in ’t leger aan.
Wat zeg ik? is myn liefde op ’t krachtigste noch heden
(780) Van Kalchas, Nestor, en Ulisses niet bestreeden:
Zy gaven, naar my docht, te kennen, zo myn zin
[p. 38]
Na glorie helde, moest ik afstaan van myn min.
Wat onderwindt men zich? wat meent men te voltrekken?
Zal ik aan ’t leger dan tot schimp en spot verstrekken?
(785) ’k Moet dit geheim uit hen verstaan. Vaarwel, Mevrouw.


ACHTSTE TOONEEL

ERIFILE, DORIS.

                                    ERIFILE.
Goôn! die myn schande ziet, waar berg ik my van rouw?
O! Trotse! u mint men, en gy mort? gy durft noch klaagen?
Ach! moet ik dan uw smaad! en glorie teffens draagen!
Veel eer... maar Doris, of ’k heb my vergeefs gevleid,
(790) Of eenig ongeluk is reeds voor hen bereid.
Neen, hun geluk is noch niet zeker; ik heb oogen.
Ifigenia wordt gewisselyk bedroogen;
En zy verbergen ’t aan Achilles. Het gezucht
Van Agamemnon geeft myn hoop te ruimer lucht.
(795) Ach! wil het noodlot zich by mynen haat maar voegen
’k Zal voordeel trekken uit Achilles ongenoegen.
’k Zal, helpt de Hemel my slechts eenmaal in myn zaak,
Alleen niet weenen, en niet sterven zonder wraak.

                Einde van het Tweede Bedryf.

Continue

[p. 39]

DARDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

AGAMEMNON, KLYTEMNESTRA.

                                KLYTEMNESTRA.
Ja, Heer, wy waren lang vertrokken, en, ontsteeken
(800) Van toorne, reeds al ver van deze strand geweeken:
Myn dochter ging haar hoon beweenen te Argos, maar
Achilles, over ons vertrek ontsteld, heeft haar
En my, met smeeken hier gehouden, en verwonnen
Door plegtige eeden, daar wy niet aan twyf’len konnen.
(805) In plaats van uitstel perst hy de echt aan met myn kind:
Hy zoekt u, brandende van liefde, en toorn, gezind
Om ’t valsch gerucht van zyn verkoude vlam te staaken,
En de eerste uitstrooijer van ’t bodrog beschaamt te maaken.
Ban dan ’t vermoeden,’t geen de bruiloftsvreugd verstoort.
                                AGAMEMNON.
(810) Mevrouw, het is genoeg, geloof hem op zyn woord:
’k Erken de dwaaling die ons allen had bedroogen,
En voel my van uw vreugd, zo veel ik kan, bewoogen.
Gy wilt dat Kalchas hem verëent aan ons geslacht;
Wel, zend uw dochter dan na’t outer, daar ’k haar wacht.
(815) Maar eer we ons zelven in dit huuwlyk verder steeken,
Heb ik een oogenblik met u alleen te spreeken.
Gy ziet in welk een oort ge uw dochter hebt geleid,
Daar ’t na geen trouwfeest zweemt, maar daar zich al bereid
Ten oorlog; gy ziet het gansche heir krioelen:
(820) De bootsgezellen, en soldaaten t’ saamen woelen:
Een krygsaltaar, versierd met schicht, en oorlogspeer.
[p. 40]
Al die vertooningen zyn wel een waardige eer
Voor Held Achilles, maar de toestel naar behooren
Zo niet vervaardigd, dat ze uwe oogen zou bekooren.
(825) De Grieken zouden daar huns Konings Ega in
Een staat zien, uw’s en myn’s onwaardig. Koningin.
Doe dan myn zin, en wil haar geen gezelschap houwen;
Geloof me, laat, gevolgd van haare Staatjufvrouwen,
Ifigenia slegts alleen na ’t outer gaan;
(830) Maar zyt gy wys, blyf hier, en laat u van my raân.
                                KLYTEMNESTRA.
Wie, ik? zoud ik myn kind zo overgeeven konnen,
En niet voleindigen het geen ik heb begonnen?
Die haar uit Argos heb gebragt in Aulis, zou
Ik na ’t outaar haar niet geleiden op haar trouw?
(835) Of moet ik meer als gy voor Kalchas byzyn vlieden?
Wien voegt het beter haar den Bruîgom aan te bieden?
Door welk eene and’re zal die staatsie zyn besteld?
                                AGAMEMNON.
Gy zyt hier niet in ’t hof van Atreus, maar in ’t veld,
Gy zyt in ’t leger,
                                KLYTEMNESTRA.
                          Daar het al voor u moet beeven;
(840) Daar ’t lot van Azië in uw’ handen is gegeeven:
Daar ik gansch Griekenland zie onder uw’ geboôn
Te veld gaan; daar ik word erkend van Thetis zoon
Voor moeder. Kan ik wel in trotser hof verschynen,
Met meerder grootschheid, en meer luister van de mynen?
                                AGAMEMNON.
(845) Ik bid u by de Goôn, Stamheeren van ons bloed,
Myn liefde (’k heb myn reên) toch deeze gunste doet.
En my niet wederstreeft,
                                KLYTEMNESTRA.
                                    Heer, om die zelfde Goden,
Ontzeg my niet een vreugd daar gy my toe moest nooden.
[p. 41]
Ei vergenoeg my met dat zielvermaak, die eer;
(850) En schaamt u myner niet in deezen staat, myn Heer.
                                AGAMEMNON.
Ik had veel meer gehoopt van uw bescheidenheden!
Maar wyl ge in ’t minste niet wilt luieren na reden,
En dat myn bidden heeft op u zo weinig kracht
Gy hebt verstaan, wat ik verzocht heb, en verwacht;
(855) Mevrouw, wy willen ’t zo, weet dat wy ’t u gebieden.
Gehoorzaam.


TWEEDE TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, alleen .

                      Door wat wreed een voorzorg mag ’t geschieden,
Dat Agamemnon, met zo groot een onbescheid,
Het nad’ren van ’t outaar my weigert, en ontzeit?
Zou hy, trots op zyn nieuw gezag, my wel verzaaken?
(860) Acht hy me onwaardig hem in zyn gevolg te naaken?
Hy, al te omzigtig in ’t bezit van ’t krygsgebied,
Durft hy de zuster van Heleên in ’t leger niet
Vertoonen? om wat reên mag hy hier dus op dringen?
Of moet haar schande my nu voor het voorhoofd springen?
(865) Maar volgen wy zyn wil; dewyl ’t geluk alleen,
’T geen gy geniet, myn kind, uw’ Moeder stelt te vreên.
De Hemel geeft u aan Achilles, ingenomen
Van blydschap, zal ik u.... maar ’k zie hem herwaards komen.


DERDE TOONEEL.

ACHILLES, KLYTEMNESTRA.

                                  ACHILLES.
Mevrouw, ’t gaat alles naar myn wensch; de Koning heeft
(870) Geen and’re onschuldiging begeerd: zyn goedheid geeft
Geloof aan myne drift; hy heeft me omhelsd, zeer teder,
[p. 42]
Als schoonzoon, en al myne oploopenheid ter neder
Gezet: maar heeft hy u, vol blydschap, niet gemeld,
Wat heil en vreugd uw komst gebragt heeft in het veld?
(875) Hoe dat men ’t Godendom, vergramd zynde en beleedigd,
Naar Kalchas zeggen, in een uur zal zien bevredigd?
Dat slechts de Zeegod, en de winden wachten naar
Het bloed, dat zyne hand zal offren op ’t autaar.
Men ziet de schepen vast met vreugd gereedschap maaken,
(880) Daar ieder een verlangt om Troje te genaaken.
Wat my belangt, hoewel de wind ter gunste van
Myn min noch voor een poos wel achterblyven kan;
En schoon ik noô verlaat deeze aangenaame stranden,
Daar eerst de fakkel van ons huuwelyk zou branden,
(885) Mevrouw, staat my niet na dien tyd te wenschen? moet
Ik niet bezegelen myne echt door ’s vyands bloed?
En onder Trojes puin bedelven een’ geschonden
En schelmsch onteerden naam aan mynen nu verbonden?


VIERDE TOONEEL.

ACHILLES, IFIGENIA, ERIFILE, KLY-
TEMNESTRA, AEGINA, DORIS.

                                  ACHILLES.
Al myn geluk, Prinses, hangt nu aan u; ei kom
(890) Ontfang van vader, voor ’t altaar, uw bruidegom;
Ontfang een hart waar van gy steeds wordt aangebeden.
                                    IFIGENIA.
Myn Heer, ’t is noch geen tyd om derwaards heen te treeden.
’k Wil u eerst vergen, vindt de Koningin het goed,
Een pand van uwe min, dat gy my toestaan moet:
(895) Ik kom, en bied u aan een schoonheid, uit wiens trekken
Men klaarlyk uit wat bloed zy voortspruit, kan ontdekken.
Gy ziet haar droefheid, meer als ik ze u zeggen kan;
[p. 43]
Gy weet haar ongeluk, gy zyt ’er oorzaak van.
Ik zelf (wat blinde toorn kon my zo ver vervoeren.)
(900) Durfde onmeêdoogend haar bedroefd gemoed ontroeren.
Ei gun my, dat ik door de hulp, die ’k haar verleen,
Herstel de misdaad van myn onbezonnenheên.
’k Leen haar myn stem, en zie haar verder niet te helpen:
Maar gy alleen, myn Heer, kunt haare droefheid stelpen.
(905) Ze is uw’ gevangene, en de boeije die zy draagt,
Valt van haar handen af, zo haast als ’t u behaagt.
Wilt dezen grooten dag dan door die daad beginnen,
Dat zy by onze trouw haar vryheid mooge winnen
Toon, dat ik na ’t autaar een Koning volg, een held,
(910) Die in ’t verwoesten al zyn glorie niet en stelt;
Die niet alleen een schrik der menschen tracht te weezen,
Maar die zich door zyn ’s bruids voorbede ook laat beleezen;
En voor de elendigen, ontwapend, in hunn’ nood,
In alles ’t voorbeeld volgt der Goôn waar uit hy sproot
                                    ERIFILE.
(915) Ja, Heer, laat myne smart van u die troost erlangen.
Het oorlog maakte my in Lesbos uw gevangen’:
Maar ’t is uw krygsrecht al te ver gestrekt, daar by
Te voegen ’t hartzeer dat ik hier ter plaatse ly.
                                  ACHILLES.
Hoe, gy Mevrouw?
                                    ERIFILE.
                            Om u niet alles op te haalen,
(920) Myn Heer, kunt gy wel meer verzwaaren myne kwaalen,
Als datge my met smart doet aanzien het geluk
Van myn vervolgers, en van de oorzaak myner druk.
Ik hoor myn vaderland vast dreigen, ’k zie, met beeven,
Een heirkracht, gansch verwoed, daar tegens aangedreeven.
(925) Ik zie uwe echt, helaas! (wat zwaarer ongeval!)
U gorden ’t zwaerd op zy, ’t geen dat verwoesten zal.
Gedoog dat ver van hier ik dit gezigt moog derven,
[p. 44]
Steeds onbekend,en steeds rampzalig om moog zwerven.
Een lot verbergen, wel uw mededoogen waard;
(930) Waar van myn klagt u noch de helft niet openbaart.
                                  ACHILLES.
Prinses, hou op, laat af u zelve dus te kwellen,
Ik zal u, by den Griek terstond in vryheid stellen;
En wil dat deze tyd van myn gewenscht geluk
Het einde zy van uw’ gevangenis en druk.


VYFDE* TOONEEL.

ARKAS, ACHILLES, KLYTEMNESTRA, IFIGE-
NIA, ERIFILE, AEGINA, DORIS.

                                    ARKAS.
.
(935) Mevrouw, ik kom hier om uw dochter te geleiden
Ter plaatze daar men heeft het outer doen bereiden;
Daar Agamemnon haar verwachten zal, of eer
U bidden, dat gy haar beschermen wilt, myn Heer.
                                  ACHILLES.
Wat zegt gy Arkas?
                                KLYTEMNESTRA.
                              Goôn! wat komt ons nog beletten?
(940) ’k Zie niemand magtig. Heer, als u om haar te ontzetten.
                                  ACHILLES.
Voor wien?
                                            ARKAS.
                  Ik noem hem, en beschuldig hem met smart.
’K heb dat geheim geheeld, zo lang ik kon, in ’t hart:
Waar, ’t staal is reeds bereid, het vuur al aangesteeken:
Al zou het op myn kruin neêrstorten, ik moet spreeken:
                                KLYTEMNESTRA.
(945) Ik beef, ach Arkas! zeg.ons klaarer ons verdriet.
                                  ACHILLES.
Wie dat het zy, spreekt op, en vrees hier niemand niet.
[p. 45]
                                    ARKAS.
Gy zyt haar minnaar, gy haar moeder, haare elenden
Zyn de uwe, wilt haar toch niet by haar vader zenden.
                                KLYTEMNESTRA.
Hoe, waarom vreest men hem?
                                  ACHILLES.
                                              Wat achterdogt hebt gy?
                                    ARKAS.
(950) Hy wacht haar aan ’t autaar, om haar op te off’ren.
                                  ACHILLES.
                                                                                  Hy!
                                KLYTEMNESTRA.
Zyn dochter? groote Goôn!
                                    IFIGENIA.
                                        Myn vader.
                                    ERIFILE.
                                                        Wat wy hooren!
                                  ACHILLES.
Wat raazerny vervoert hem tegens haar in tooren?
Welk hart kan zonder schrik zo wreed een zaak bestaan!
                                    ARKAS.
Ach! wou de Hemel dat ik kon in twyfel slaan.
(955) De Godspraak, door den mond van Kalchas, eischt haar leeven,
En wil geen ander als dat offer zyn gegeven?
En ’t godendom, ’t geen ’t noch met Paris houdt, belooft
Ons Trojen, en de wind, ten koste van haar hoofd.
                                KLYTEMNESTRA.
De Goden zouden dan zo wreed een moord beveelen?
                                    IFIGENIA.
(960) ô Goôn! verdiende ik in uw’ haat zo diep te deelen!
                                KLYTEMNESTRA.
Wel, ik verwonder my niet meer waarom hy zo
Vergramd, en straf ’t autaar te nad’ren my verboô.
                      IFIGENIA tegen ACHILLES.
Dit ’s dan de huuwlyks knoop om my aan u te binden?
[p. 46]
                                    ARKAS.
De Koning heeft uwe echt geveinsd, om u te blinden;
(965) Al ’t heir is nevens u bedroogen in dit stuk.
                                KLYTEMNESTRA.
Heer, gun, dat ik uw’ kniën omhelze, en voor u buk.
                        ACHILLES haar opheffende.
Wel hoe, Mevrouw?
                                KLYTEMNESTRA.
                              Zet toch myn hoogen staat ter zyden?
Myn lot wil dat gy myn vernedering moet lyden:
Ja, zonder bloozen valt een moeder u te voet;
(970) Gelukkig zo haar klagt beweegt uw grootsch gemoed.
Het is uw bruid, myn Heer, die Kalchas u wil rooven,
Die ’k opgevoed heb in de hoop van dat verlooven.
Gy waart het, Heer, dien zy met my in Aulis zocht,
En uwe naam, helaas, heeft haar ter dood gebrogt.
(975) Zy die de Goden aan hunn outer, dat in ’t midden
Van ’t heir, tot haare straf, gebouwd is, aan kwam bidden,
Zou zy daar sneuv’len? neen, gy zyt, ei keer dien hoôn,
Haar vader, bruidegom, haar toeverlaat, haar Goôn.
’k Merk uit uw oog dat u haar ramp treft boven maaten.
(980) Myn kind, ik zal u niet by uwen bruigom laaten.
Myn Heer, verwacht me straks hier weer; verlaat haar niet;
’k Moet Agamemnon eens ontleeden ons verdriet.
Hy zal niet wederstaan den toorn waar in wy branden;
De wreede Kalchas zoek vry andere offerhanden:
(985) Of zo ik u niet kan ontrukken zyne magt,
Myn dochter, dat hy my met u te zaamen slagt.[p. 47]

ZESDE* TOONEEL.

ACHILLES, IFIGENIA.

                                  ACHILLES.
Mevrouw, ik zwyg, en kan my naauwelyks beweegen.
Hoe! sprakze my aan? kentze Achilles wel te deegen?
Een Moeder meent dat zy voor u my bidden moet?
(990) Een Koningin valt my om uwent wil te voet?
Ze onteert my, met my tot uw bystand aan te maanen,
En stort, opdatze ’t hart my week maak, haare traanen.
Heeft iemand meer belang daar in, als ik, Mevrouw?
Men steun dan veilig, en gerust op myne trouw.
(995) My raakt uw’ hoon: en wat zich and’ren onderwinden,
’k Bescherm een leeven daar ik ’t myne aan zal verbinden.
Maar myn gerechte spyt gaat verder in de zaak:
’t Beschermen is niet veel, ’k zal trachten na de wraak,
En straffen te gelyk die wreede en looze vonden,
(1000) Waar meê ze op mynen naam u naar het leeven stonden.
                                    IFIGENIA.
Ach! blyf myn Heer, ai blyf, en hoort toch eerst myn reên.
                                  ACHILLES.
Mevrouw, zal die barbaar my tergen? neen, ô neen.
Hy ziet dat ik den hoon zyns zusters met myn troepen
Gaa wreeken, dat ik hem voor hoofd heb uit doen roepen
(1005) Van twintig Vorsten, die elk stonden na ’t gezag:
Tot dank van myne zorg en moeiten, dag op dag
Genomen, en tot loon der zeege, korts verkreegen,
Die hem op Troje wraak beloofde door myn degen,
Verzocht ik de eer van u te hebben tot myn bruid;
(1010) Vernoegd, en moedig op dien lang gehoopten buit.
En hy acht weinig dat, bloeddorstig, en meineedig,
Hy ’t recht der vrienschap, der natuur, schenne en beleedig!
’t Is weinig dat hy my op ’t wreed autaar uw hart
Noch rookende onder ’t staal wil toonen; maar, ô, smart!
[p. 48]
(1015) Hy, die dit offer wist door ’t huuwlyk te bedekken;
Wil dat ik zelf, ô Goôn! u in uw’ dood zal trekken!
Dat myn verleide hand het mes bestieren kom’,
En ik uw’ beul verstrekke in plaats van bruidegom.
Hoe! had deze echt uw’ bloed voor ’t outer niet doen stroomen,
(1020) Zo ik maar eenen dag hier laater was gekomen?
Geleverd waartge nu aan hunne razerny;
En sneuv’lende onder ’t mes des Priesters, hadt gy my
Vergeefs by ’t bloed-autaar gezocht met stervende oogen,
En my beschuldigd, door wiens naam gy waart bedroogen.
(1025) Ik moet van uw gevaar, ik moet van zyn verraad
Voor ’t gantsche Grieksche heir hem reden vraagen, laat
De drift begaan, Mevrouw, waar van ik word geprikkeld,
Gy zyt te diep in de eer uw’s bruidegoms gewikkeld.
Die wreede, die my zo mishand’len durft, moet zien,
(1030) En leeren van wiens naam hy valschlyk zich bedien.
                                    IFIGENIA.
Ach! zo Ifigenia u immer kon bekooren,
Zo ge u verwaardigde ooit uw’ minnares te hooren,
Nu, is het noodig, Heer, dat gy het my betoont;
Die wreede dien gy gaat trotzeeren, die u hoont,
(1035) Die onrechtvaardige en bloeddorstige verrader,
Denk, wat hy ook moog doen, ei denk hy is myn vader.
                                  ACHILLES.
Hoe! hy uw’ vader? na zo schrikk’lyk een bestaan
Zie ik hem anders niet als voor uw’ moorder aan.
                                    IFIGENIA.
’k Zeg ’t u noch eens, hy is myn vader, dien ik teder
(1040) Bemin, een vader dien ik acht, en die my weder
Zo lief heeft, dat hy van ’t begin myns leevens af,
My niet als tekens van zyn ted’re liefde gaf.
Myn hart in dat ontzag van myne kindsche jaren
Gekweekt, voelt door uw’ hoon myn smart in zich verzwaaren.
(1045) Ver dan van dat ik u zou door verandering
[p. 49]
Goedkeuren de yver van uw’ drift in dit geding;
Ver dat ik zelve zoude aanhitzen uwe zinnen,
Denk, denk men moet, gelyk ik u bemin, beminnen:
Wanneer men lyden kan dat gy, vervoerd door spyt,
(1050) Hem daadlyk hoonde door uw’ smaadelyk verwyt.
Hoe, meent gy dat zyn hart, schoon ’t wreed schynt, niet zal beeven
Op ’t aanzien van den slag die Kalchas my zal geeven?
Wat vader heeft vermaak zyn kind gedood te zien?
Waarom zou hy my niet behouden, kon ’t geschiên?
(1055) Ik heb hem, twyfel niet, zien weenen op het noemen
Myns naams; en zullen wy hem ongehoord, verdoemen?
Zyn hart, door myn gevaar in zoveel leeds gerukt,
Moet dat noch zwaarder door uw’ gramschap zyn gedrukt?
                                  ACHILLES.
Mevrouw, zultge onder zo veel reden van te vreezen
(1060) Voor uw’ gevaar, om ’t zyn noch in bekomm’ring weezen?
Die wreede, (hoe noem ik hem anders) die uw’ bloed
Wil offr’en door de hand van Kalchas, zo verwoed!
En nu myn ted’re min zyn woên wil wederstreeven,
Wordt gy noch door de zorg voor zyne rust gedreeven,
(1065) My doet men zwygen, hem onschuldigt men, men beeft
Voor zyn gevaar; ik ben ’t dien hy te vreezen heeft.
Ach! droevige uitslag van myn poogen! dit ’s dan heden
De plaats die in uw hart Achilles zou bekleeden!
                                    IFIGENIA.
Heb ik zo lang gewacht, eer ik u heb ontdekt,
(1070) ô Wreedaard! myne min, die gy in twyffel trekt?
Gy weet, hoe onbeweegd en onversaagd ik hoorde
’t Aanzeggen van myn dood. Zaagt gy my schrikken voor de
Bedroefde tyding? maar, spreek, naamt gy met in acht
Tot welke uitspoorigheid my straks de wanhoop bragt,
(1075) Wanneer men my, noch naauw hier aangekomen, meldde
[p. 50]
Uwe ontrouw, die men my met weinig grond vertelde?
Wat onrust? welk een stroom van woorden, vol van hoon,
Betygde, beurt om beurt, de menschen en de Goôn?
Gy zaagt wel, hoef ik u meer blyk daar van te geeven?
(1080) Hoe uwe liefde my veel waarder was als ’t leeven.
Wie weet, wie weet het, of de Goôn, vergramd op my,
Ook willen, dat ik eens met u gelukkig zy.
Ik kon, helaas! al myn gelukken niet bezeffen,
En dacht, uwe echt zou my tot aan ’t gestarnte heffen.
                                  ACHILLES.
(1085) Ben ik u waard, Prinses, ik bid u dat gy leeft.


ZEVENDE* TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, ACHILLES, IFIGENIA,
AEGINA.

                                KLYTEMNESTRA.
Wy zyn verlooren, Heer, indien gy ons begeeft;
Want Agamemnon, die myn aanzigt vreest te aanschouwen,
Vliedt voor my weg, en doet my van het outer houwen.
Hy heeft zyn wacht rondom het outer uitgezet,
(1090) Op dat die derwaards heen den toegang my belett’;
Hy vreest dat ik hem met myn klagten op zal komen.
                                  ACHILLES.
Uw’ plaats zal dan door my daar worden waargenomen;
Hy zal my zien, Mevrouw, ik ga, en spreek hem aan.
                                    IFIGENIA.
Mevrouw,helaas... Helaas ! myn Heer, waar wilt gy gaan?
                                  ACHILLES.
(1095) Wat vergt ge my door uwe ontydige gebeden?
Zal ik u dan altyd eerst moeten overreeden?
                                KLYTEMNESTRA.
Wat wilt gy, dochter?
[p. 51]
                                    IFIGENIA.
                                  Om der Goden wil, weerhouw
Een minnaar toch, van toorn en spyt vervoerd, Mevrouw;
Laat ons die saamenkomst, zo vol gevaar, toch weeren.
(1100) Myn Heer, zyn bitsheid zal door uw verwyt vermeeren.
Ik weet de toorn is by een minnaar groot van kracht;
Ook is myn vader zeer nayv’rig van zyn magt.
Men kent meer dan te wel de fierheid der Atryden.
Een ander spreek hem, en eerbiedig, hy zal ’t lyden.
(1105) Verwonderd dat ik noch niet by ’t autaar verschyn,
Zal hy hier daadelyk om my te zoeken zyn.
Hy zal een moeder zien van ongeduld versmachten:
Wat komt dan tot uw hulp niet op in myn gedagten;
Op dat ik voorkom zoo veel leeds, op dat ik stil
(1110) Uw’ hevigheid, en dat ik leeve om uwent wil.
                                  ACHILLES.
Gy wilt het zo, ’t is wel, ’k zal u hier in behaagen;
Maak hem dan beide uw’ raad op ’t heilzaamst voor te draagen?
En dat hy weder kom tot zyn verstand; voor myn’
En uwe rust, Mevrouw, maar meerder voor de zyn’.
(1115) De tyd verloopt te veel met dit onnut beraaden:
Geen woorden gelden meer, wy moeten aan de daaden.
                      Tegens KLYTEMNESTRA.
Ik ga het alles tot uw’ dienst bereiden; gy
Kunt gaan in uw vertrek, en rusten; steun op my,
Mevrouw, ’k voorzeg het u, uw’ dochter zal niet sneeven.
(1120) De Goden eisschen haar, zo lang als ik zal leeven,
Vergeefs; geloof my vry, en hou dit voor gewis,
Dat myn woord zekerder als Kalchas Godspraak is.

                Einde van het derde Bedryf.

Continue

[p. 44]

VIERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

DORIS, ERIFILE.

                                        DORIS.
Wat hoor ik! Goden! welk een drift verrukt uw’ zinnen?
Benydt ge Ifigenie een lot, waar door men binnen
(1125) Een uur haar off’ren zal, zelfs onder schyn van trouw?
En hebt gy nooit een lot haar meer misgund, Mevrouw?
Wie zal ’t geloove, dan een hart zeer wreed gebooren.
                                    ERIFILE.
’k Heb nooit waarachtiger gesprooken: nooit te vooren
Is myn gemoed geweest in zulk een wreeden stryd:
(1130) Nooit heb ik haar geluk zo zeer als nu benyd.
ô Gunstig doods gevaar! ’k ben in myn hoop bedroogen.
Wat eer! wat roem! zaagt gy Achilles niet bewoogen?
Ik zag ’t, maar ben ontvlugt zo openbaar een blyk;
Die Held, zo trots, en zo verschriklyk te gelyk,
(1135) Die nimmer traanen, als die hy deed storten, kende,
En die zich hardt te zyn van jongs op aan gewende,
Die, zo ’t gerucht ons niet geloogen heeft, met bloed
Van Leeuw, en Beer is in zyn kindsheid opgevoed,
Heeft nu, om haarent wil, ô spyt! eerst leeren vreezen.
(1140) Zy zag hem weenen, en veranderen van weezen,
En gy beklaagt haar noch? wat rampspoed; wat verdriet,
ô Doris! leed ik om zo waarde traanen niet!
Al moest ik in één uur het lieve leeven derven;
Gelyk als zy... Maar, neen; denk niet dat zy zal sterven.
(1145) Hoe, zoude Achilles, die terstond om haarent wil
[p. 53]
Van toorn om ’t hoofd besturf, nu slaapen? en haar stil
Weg laaten voeren? neen! hy zal dien slag wel keeren
’t Is zeker dat de Goôn haar sterven niet begeeren,
Als om op eenen tyd haar roem; en mynen hoon
(1150) Te doen aanwassen, en om haar, ô wreede Goôn!
Voor ’t oog haars bruidegoms te doen veel schoonder schynen;
Dit doet me uit wanhoop, en uit minnenyd verkwynen.
Bemerk eens, wat men niet al tot haar voordeel doet:
Der Goden vonnis wordt vertreeden met den voet;
(1155) En schoon zy tot de dood Ifigenia doemen,
Men zoekt het met verkeerde uitwegen te verbloemen,
Schoon gy de houtmyt, en het outer vaerdig ziet,
Het leger weet den naam noch van het offer niet:
Aan ’t volk is ze onbekend; kunt gy hier uit niet speuren
(1160) Haars vaders wank’len? en wat zal ’er niet gebeuren,
Als hem de moeder, vol verwoedheid, komt aan boord?
Als hy de tranen van zyn dochter ziet? en hoord
Het kermen van zyn volk, en huisgezin, wiens oogen
De wanhoop uitten, die hunn’ herten heeft bewoogen?
(1165) ’t Bloed, dat in zulk een staat zich licht verwonnen geeft,
En dan Achilles, die zyn val gezwooren heeft....
ô! Ze is vergeefs gedoemd, zy hoeft geen Goôn te vreezen;
ô Doris, ’k ben ’t alleen die zal rampzalig weezen.
Zo ’k doen durfde, als ik denk!
                                        DORIS.
Wat denkt ge in uw’ gemoed?
                                    ERIFILE.
(1170) Wat of myn ziel belet, dat niet myn gramschap woedt?
Wat houdt me, dat ik niet terstond der Goden tooren,
En dreigementen door al ’t leger heen doe hooren?
Bekend ga maaken, hoe men hier zich zelf bereid
De Goôn te hoonen, en hen de offerhande ontzeit.
[p. 54]
                                        DORIS.
(1175) Mevrouw, wat neemt ge voor? ô Goôn! wat wilt ge maaken?
                                    ERIFILE.
ô Doris! welk een vreugd! hoe zouden de outers blaaken
Van offerhanden, en van wierook, overal
In Trojes tempels, konde ik ’t leger, dat hun val
Gezwooren heeft, doen door oneenigheid verbreeken;
(1180) Griek hitzen tegens Griek, en dus myn boeijen wreeken:
Konde ik Achilles wrok op Agamemnon voên:
Konde ik hen Troje door dien twist vergeeten doen:
Konde ik de zwaerden, tot onze ondergang getoogen,
Doen woeden op hun zelve’ ô Goôn! woudt gy gedoogen,
(1185) Dat zy my hoorden, en ik aan myn vaderland
Van al hun volk mogt doen een waardige offerhand!
                                        DORIS.
Ik hoor gerucht, Mevrouw; ’k zie Klytemnestra komen:
Gy moet haar vlieden, of uw’ hevigheid betoomen.
                                    ERIFILE.
Kom gaan we, en stooren wy dit huuwelyk, dat my
(1190) Zo zeer verdriet; ik wil met myne raazerny
Te raâ gaan, wyl de Goôn my hunnen bystand bieden.


TWEEDE TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, AEGINA.

                                KLYTEMNESTRA.
Gy ziet, AEgina, ’k moet van myne dochter vlieden;
Ver van te schreijen, of de dood te ontzien, toont zy
Haar vaders onschuld noch, verschoont zyn tiranny:
(1195) Ja wil ook my de hand, die haar zo wreed zal slagten,
En ’t hart doorstooten, zo, gelyk als zy, doen achten.
ô Kloekheid! ô ontzag! ô liefde! ô teder hart!
Noch klaagt de ontmenschte zelf, aan’t outer, dat zy mart.
’K verwacht hem. Hy zal my haast reden komen vergen,
[p. 55]
(1200) En waanen noch voor my zyn schelmstuk te verbergen.
Hy komt: ’k zal, zonder my te ontstellen deezen stond.
Wel zien, of hy zich noch houdt aan zyn snooden vond.


DERDE TOONEEL.

AGAMEMNON, KLYTEMNESTRA, AEGINA.

                                AGAMEMNON.
Mevrouw, wat maakt gy? en wat mag het toch bedieden,
Dat ik myn’ dochter, die ’k door Arkas deed ontbieden
(1205) Vergeefs verwacht heb? waar onthoudt zy zich, dat zy
Niet is gekomen? wat belet haar? of hebt gy
Haar doen vertoeven? wilt gy steeds myn zin weêrstreeven?
Mag zy niet zonder u na ’t outer zich begeeven?
                                KLYTEMNESTRA.
Myn dochter is gereed, indien gy haar begeert.
(1210) Maar is ’er niets, myn Heer, dat u weerhoudt, of deert?
                                AGAMEMNON.
Hoe! my, Mevrouw?
                                KLYTEMNESTRA.
Is al het noodige reeds vaerdig?
                                AGAMEMNON.
Ja, Kalchas is gereed, Mevrouw, en ’t outer waerdig
Versierd; al wat myn pligt vereischt, heb ik besteld.
                                KLYTEMNESTRA.
Hoe komt het dat gy my niets van het offer meldt?
                                AGAMEMNON.
(1215) Wat wilt ge zeggen? en wat zorg kwelt uw’ gedachten?[p. 56]

VIERDE TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, AGAMEMNON, IFIGENIA, AEGINA.

                                KLYTEMNESTRA.
Kom dochter, alles schynt na u alleen te wachten:
Bedank uw’ vader toch voor zyn genegenheên
En liefde. Hy wil zelf met u na ’t outer treên.
                                AGAMEMNON.
Wat zie! wat hoor ik! ach! wat heeft uw hart bewoogen,
(1220) Dat gy dus weent, myn kind? waarom slaat gy uw oogen
Na de aarde? ’t schreit hier al: ach! Arkas, wat gaat me aan,
Heeft my verraaden!
                                    IFIGENIA.
                                Neen, hy heeft u niet verraân,
Myn vader; zyt gerust, en wil uw’ toorn betoomen;
Al wat ge my gebiedt zult gy me na zien komen:
(1225) U hoort myn leeven toe; begeert ge ’t wederom,
Waar toe geveinsd, myn Heer? gy hadt me een bruidegom
Beloofd; zo willig als ik was om hem te minnen,
Met zulk een bly gelaat, en zo vernoegde zinnen,
Zal ik de dood van u ontfangen, en myn bloed
(1230) Ten offer plengen, als ik immers sterven moet;
U weder geeven ’t gene ik heb van u genooten.
Laat vry, laat Kalchas myn onschuldig hart doorstooten:
Indien gy ’t hem gebiet, hy kome, ik ben bereid
Maar, ach! zo myn ontzag, en myn gehoorzaamheid
(1235) My doen een beter lot, myn vader, waardig achten!
Zo moeder, schreijende, u beweegt door haare klagten,
Verstoute ik my aan u te zeggen, dat ik thans
Te zeer verheerlykt ben; myn roem met zulk een glans
Nooit is omscheenen, en myn staat te hoog verheeven,
[p. 57]
(1240) Als dat ik niet na ’t eind zou wenschen van myn leeven.
Dat nu het noodlot door een onverwachten slag
Myn zon zou daalen doen in ’t opgaan van den dag
Myns leevens. ’k Ben uw kind, ’k mag my uw dochter roemen
Te weezen: gy hoorde u door my eerst vader noemen.
(1245) Ik was dus lang al uw vermaak, daar gy voorheen,
De Goôn voor hebt gedankt, de Goôn voor hebt gebeên.
Ik ben Ifigenie, aan wie gy steeds voor deezen,
Zo mild, en vaderlyk uw’ gunsten hebt beweezen.
Met welk een blydschap hoorde ik dikwils het verhaal
(1250) Der landen, die gy gingt bedwingen door uw staal!
’k Had in myn hart bereids den zeegezang begonnen
Van Ilium, dat ik al schatte, als overwonnen:
Maar, dat ik om die zeege eerst storten zou myn bloed,
Daar peinsde ik nimmer op; niet dat ik uw gemoed
(1255) Te ontroeren zoek door myn’ gebeden, of myn’ klagten,
En de oude liefde weêr herroep in uw’ gedachten,
Om myn gedreigde dood te ontvlieden; neen, myn Heer,
Ik acht myn leeven min, veel minder als uwe eer.
’k Zal u geen redenen van rood te worden geeven
(1260) Door myn kleinmoedigheid. Betrof ’t alleen myn leeven,
’k Had u ’t voorléden zoet niet doen herdenken, maar
Gy ziet een moeder, en een bruigom in gevaar,
Die zich geheelyk aan myn lot verbonden houwen.
Een Vorst, u waardig, dacht my heden noch te trouwen,
(1265) Te omhelzen als zyn bruid, een die myn hart bezat,
Dat gy den held beloofd, en ik gegeeven had.
Hy weet uw opzet reeds; nu oordeel van zyn smarte;
Laat u het schreijen van myn moeder gaan ter harte;
Ik bid, vergeef me dat ik dus u moeilyk vall’,
(1270) ’k Weêrhield de traanen gaern die ik hen kosten zal.
                                AGAMEMNON.
’t Is waar, myn dochter, ik weet niet, waarom de Goden
Begeeren dat men hen een maagd tot zoen zal dooden:
[p. 58]
Maar, ach! gy zyt genoemd: ’t Orakel eischt uw bloed
Tot offerhand. Gy kent myn vaderlyk gemoed.
(1275) Ach! denk niet, dat om zulk een dierbaar bloed te spaaren,
Myn dochter, uw gebeên en tranen nodig waaren.
Ik had noch deezen nacht, ligt heeft men ’t u gezeid,
Het vonnis van uw’ dood herroepen: ’k was bereid
Myn staat en leeven voor uw’ leeven op te zetten,
(1280) Meer op uw heil, als op der Grieken heil te letten.
’k Zond Arkas om u myn bevel te doen verstaan,
Maar door ’t bestier der Goôn is hy u misgegaan.
Helaas! zy hebben zich niet gunstig willen toonen
In u te redden, die ’k zo gaerne zou verschoonen.
(1285) Vergeefs bescherm ik u. Betrouw niet op myn magt,
Die klein is; want, hoe stil ik ’t volk, als ’t onbedacht
Aan ’t hollen raakt, en tot verwoedheid wordt gedreeven
Door Goden, die ten prooi ons aan hunn’ boosheid geeven,
En hen van ’t juk, dat hen steeds lastig valt, ontslaan.
(1290) Myn kind, helaas! myn kind, het is met u gedaan.
Denk aan uw’ staat, en uit wat bloed gy zyt gebooren.
’t Moet zyn, myn dochter, buig u voor der Goden tooren.
Ik troost u, en kan naauw my zelv’ vertroosten: maar
Vertrouw, dat als men u zal treffen voor ’t altaar,
(1295) Men dieper door myn hart, dan door uw’ borst zal stooten.
Toon, stervende, ieder een uit wien gy zyt gesprooten;
Maak zelfs de Goôn beschaamd; de Griek erkenn’ myn bloed,
Wanneer hy ’t uwe zo wreedaardig stroomen doet.
                                KLYTEMNESTRA.
Wel, gy verloochent niet uw’ stam, noch snoode Vaders.
(1300) En Atreus heilloos bloed speelt waardig door uwe aders.
Gelyk Thyéstes zyt ge een beul uws kinds.Wat let
Meer aan uw’ wreedheid, als dat gy ’t my voor banket
En wildbraad opdischt, die haar moeder ben? ô Goden!
Barbaar, is dit het feest daar op gy ons deedt nooden?
[p. 59]
(1305) Is dit de trouw die gy uw’ dochter hebt bereid?
Hoe, heeft de schrik, toen gy dien last vol gruuwlykheid,
Zoudt tekenen, uw’ hand niet doen te rugge deinzen?
Waar toe een valsche rouw voor myn gezigt te veinzen?
Meent ge uw’ genegenheid te toonen door geween?
(1310) Noem ’t veld eens, daar gy voor uw’ dochter hebt gestreên.
Waar is het bloed, dat gy gestort hebt? waar de lyken?
Wat veldslag, wreede, kan me uw’ tegenstand doen blyken?
Door zulke tekens moest gy me overtuigen, dat
Gy liefde tot uw’ kind te redden hebt gehad.
(1315) ’t Orakel eischt haar, maar, is klaar de zin gebleeken?
’t Orakel, spreekt het steeds gelyk het schynt te spreeken?
ô Goden! Goden! die niets onrechtvaardigs doet,
Zyt gy zo dorstig na onschuldig menschenbloed?
Wil ’t noodlot om Heleên ons huis en vrinden plaagen?
(1320) Laat daar Hermioné, haar kind, de straf van draagen.
Laat Menelaüs door zyn eigen dochters moord
Zyne éga koopen, die zyn ziel zo zeer bekoort.
Maar gy, wat razerny, wat dulle uitzinnigheden
Vervoeren u, dat gy in zyne plaats wilt treeden?
(1325) En ik, waarom zal ik zelv’ op myn boezem woên?
Waarom myn hartebloed zyn dwaaze min voldoen?
Wat zeg ik, die Heleên, die Azie en Europe
Ontroert door haare min, verdient die dat men koope
Haar weêrkomst met het bloed uws allerliefsten kinds,
(1330) Met uw gevaar, en met uw’ Heldendaân? geensins.
Hoe vaak heeft zy niet ons, en ons geslacht geschonden,
Eer zich uw’ broeder had met haar in de echt verbonden.
Heeft haar niet Theseus aan haar vader zelf ontschaakt?
Gy weet, want Kalchas heeft het vaak bekend gemaakt,
(1335) Dat zy in ’t heimelyk met beloften t’ zaamen trouwden,
En dat ze een dochter van dit huuw’lyk heeft behouden,
Die zy behendiglyk voor ons verborg, tot nu:
Maar, noch uws broeders min, noch schande doet het u:
[p. 60]
Dat is uw’ kleinste zorg; dat raakt u ’t minst van-allen.
(1340) Uw’ Heerszucht, om, gelyk als opperhoofd te brallen
Van twintig Vorsten, die u dienen, en ontzien,
Uw’ hoovaardy, om dus volkomen te gebiên,
Dat zyn, ô wreede! alleen de Goôn die gy wilt eeren,
Met zulk een offerhand; ver van den slag te keeren,
(1345) Die u gedreigd wordt, wilt ge, onmenschelyk gemoed!
’s Volks gunst verdienen door uw waarde dochters bloed:
Gy wilt Ifigenie, uw liefde kind, doen sterven,
Alleen, om dat ge uw’ staat, en aanzien niet zoudt derven.
Door zulk een snoode prys schrikt ge alle Vorsten af,
(1350) Die immer mogten staan na ’t voeren van uw’ staf.
Is dat een vader zyn? Is dat uw kind beminnen?
Ik kan die wreedheid niet bevatten met myn’ zinnen.
Afgryslyk opzet! hoe! zou Kalchas met zyn dolk,
Omringd van een ontzind, en onmedoogend volk;
(1355) Ifigenia door den zuiv’ren boezem booren,
Om uit haar hart den wil der Goden na te spooren?
’k Heb haar, als in triomf, gevierd en aangebeên,
Tot hier gebragt; en zoude ik, troosteloos, alleen,
Langs ’t pad, dat ik voor haar met bloemen zag bespreijen,
(1360) Weerkeeren, en myn kind niet nevens my geleijen?
Neen, Klytemnestra zal nooit lyden, dat men haar,
Gelyk een offerdier, doe bukken voor ’t altaar,
Of gy zult nevens haar ook my den hals doorkerven.
Vrees, dreigen, noch ontzag zal my myn kind doen derven.
(1365) Ik, ik zal zelv’ myn kind beschermen tot de dood.
Kom, ruk haar van my af, ontmenschte bedgenoot:
Kom, wreede vader, die niet weet van u te ontfarmen,
Kom, hebt gy ’t hart, kom aan, en ruk haar uit myne armen.
Myn dochter, ga met my, laat me uw’ gehoorzaamheid
(1370) Noch zien voor ’t laast.[p. 61]

VYFDE TOONEEL.

AGAMEMNON, alleen.

’k Had my niet minder toegeleid
Van haare woede; dit deê my haar byzyn schroomen:
Noch was ik in den staat, daar in ik ben gekomen,
Gelukkig, zo ik slechts haar toorn te vreezen had,
En zo geen meer verdriet myn bange ziel bezat.
(1375) Waarom laat gy me noch een vaders hart, ô Goden!
Terwyl ge my beveelt myn eigen kind te dooden.


ZESDE TOONEEL.

ACHILLES, AGAMEMNON.

                                  ACHILLES.
Een wonder vreemd gerucht is my daar aangebragt,
Myn Heer; maar,’k heb.’t, als niet geloovelyk, veracht.
Men zegt, ik kan het naauw na zeggen zonder beeven,
(1380) Dat gy myn bruid, uw kind, wilt brengen om het leeven.
Dat gy, verbannende uit uw hart de menschlykheid,
Om haar te leveren aan Kalchas, u bereidt.
En haar hier in myn naam deedt komen, om den Goden
Haar te offeren, en door des Priesters hand te dooden.
(1385) Dat ik Ifigenie in schyn van Bruidegom
Zou heen geleiden na het droevig outer, om
Te aanschouwen dat men haar daar slagte voor myne oogen;
Wat zegt ge ’er van, myn Heer, is ’t waarheid, of is ’t loogen?
Staat u te lyden dat men u dus in uwe eer Beleedig?
                                AGAMEMNON.
(1390) Van myn doen geef ik geen reên, myn Heer;
’k Zal zonder iemands raad myn zaaken wel bezorgen.
[p. 62]
’k heb myn voorneemen voor myn dochter zelv’ verborgen,
En als het noodig is, dat zy ’t moet weeten, zult
Gy ’t weeten nevens haar; dies neem zo lang geduld.
                                  ACHILLES.
(1395) Het lot is my bekend, dat gy haar op wilt draagen!
                                AGAMEMNON.
Indien gy ’t weet, myn Heer, waar toe dan ’t my te vraagen?
                                  ACHILLES.
Waarom ik ’t vraage? ô Goôn! zo wreed een tiranny
Zich niet te schaamen, of gelooft ge, dat ge my
Uw schriklyk opzet ook ligt zult voor goed doen keuren?
(1400) Dat voor myne oogen ik zal laaten haar verscheuren?
Meent Agamemnon, dat myn min, myne eer, myn woord,
Ooit stemmen zullen tot dien gruwelyken moord?
Neen! by de Goôn, ik zweer dat ik dien hoon zal wreeken.
                                AGAMEMNON.
Vergeet gy, wie ik ben, dat gy zo stout durft spreeken?
                                  ACHILLES.
(1405) Vergeet gy, wie ik min, en wien gy hier misdoet?
                                AGAMEMNON.
Wie heeft u opgeleid te zorgen voor myn bloed,
En huisgezin? Hoe is ’t? mag ik myn eigen zaaken
Niet schikken naar myn zin, en ’t met myn dochter maaken,
Zo ’t my gevalt? of ben ik nu geen vader meêr?
(1410) Is zy uw’ éga? mag myn dochter....
                                  ACHILLES.
                                                              Neen, myn Heer;
Ze is niet meer de uwe; gy hebt* haar aan my gegeeven.
Zo lang een druppel bloed zal door myne aders zweeven,
Staa ik myn bruid niet af, die my reeds toebehoort:
’k Zal haar beschermen, en ik hou my aan uw woord.
(1415) Hebt gy om mynent wil haar herwaards niet ontbooden?
Achilles laat zich niet bedriegen.
[p. 63]
                                AGAMEMNON.
                                                  Aan de Goden
Moet ge u beklaagen van haar dood; wyt hen den moord:
Vraag hen, waarom zy op myn kind zo zyn verstoord.
Laat Menelaüs, en Ulisses, die na ’t leeven
(1420) Van myne dochter staan, u reden daar van geeven:
Beschuldig ’t heele heir van zulk een raazerny;
Maar u het meest van al.
                                  ACHILLES.
Hoe my, myn Heer, hoe my?
                                AGAMEMNON.
Zyt gy ’t niet, die uit zucht om ’t Oosten te onderbrengen,
De Goden staag verwyt, dat zy uw’ reis verlengen?
(1425) Hebt gy myn vrees niet steeds, als ongegrond, belacht,
En door uw’ voorbeeld tot die woede al ’t heir gebragt?
Ik had een weg tot haar behoudenis gevonden,
Gy dacht aan Troje alleen, en bouwde op and’re gronden,
Dan ik; want schoon ik u den weg na Troje sloot,
(1430) Gy woudt ’er zyn: vaar voort, vaar voort: myn dochters dood
Zal u een open weg na Trojens vesten toonen.
                                  ACHILLES.
ô Hemel! kan ik my zo lasterlyk zien hoonen,
Na ’t eed verbreeken? wat heeft Troje my gedaan,
Dat ik ten kosten van myn lieve bruid zou staan
(1435) Na Trojens ondergang: wie, wie heeft my de klagten
Van myne moeder, van myn vader doen verachten?
Toen zy me, al weenende, voorspelden mynen val,
En dat ik sneuvlen zoude alleen voor Trojens wal.
Zyn van ’t gehaate Troje, of van Scamanders zoomen,
(1440) Hunn’ schepen in myn land of havens ooit gekomen?
Heeft Paris immer tot zyn vyand my gemaakt?
Heeft die verwyfde ooit vrouw of zuster my ontschaakt?
Wat heeft hy my gedaan? Wat heeft hy my ontdraagen?
Waar over heb ik my van Troje te beklaagen?
(1445) Is ’t niet om uwent wil, Barbaar, dat ik hier heen
[p. 64]
Gekomen ben? ben ik, ben ik het niet alleen,
Die u niets ben verplicht? mag ik my niet beroemen,
Dat ik u heb het hoofd van ’t Grieksche heir doen noemen?
U, dien ’k in Lesbos heb gewrooken door myn zwaard,
(1450) Eer dat gy Vorsten eens by een vergaderd waart.
Spreek, Agememnon, spreek, wat heeft ons hier doen komen?
Om wiens wil heeft men zulk een oorlog ondernomen?
Wat voegt heel Griekenland te zamen? is het niet
Om Menelaüs zyn Heleen, die hem verliet,
(1455) Weerom te leveren? zoud ik daarom gedoogen,
Dat my myn waarde bruid ontroofd wierd voor myne oogen?
My dunkt, uw broeder heeft alleen nu recht, zyn vrouw
Te wreeken door het zwaerd, en zyn geschonde trouw?
Neen, ik min ook uw kind, ik kan haar weêr behaagen,
(1460) Ik hou my van myn eed, niet als door haar ontslagen,
Om haarent wil* schoot ik alleen het harnas aan,
’k Heb ’t Menelaüs niet, maar haar ten dienst gedaan.
Laat dien gehoonden Troje om zyn Heleên bevechten;
Al zyn die wallen door myn dood alleen te slechten.
(1465) Ik ken, noch Priamus, noch Paris, noch Heleên;
Ik eisch uw’ dochter; en ga zonder haar niet heen.
                                AGAMEMNON.
Vertrek dan, keer weêrom, van waar gy zyt gekomen;
’k Ontslaa u van uw’ eed, dies hoeft ge niet te schroomen.
’k Zie and’re die verheugd de lauw’ren op hun hoofd
(1470) Ontfangen zullen, die het lot u had beloofd:
En door hunn’ heldendaân, in spyt van ’s noodlots paalen,
’t Fier Trojen eind’lyk doen ten gronde nederdaalen,
’k Merk uw’ verachting, en kan uit uw doen wel zien,
Hoe hoog gy schat de hulp, die gy aan ons kwaamt biên.
(1475) Heel Grieken wilt ge alreê doen naar uw wenken leeven,
Haar Vorsten hebben my den tytel slechts gegeeven:
Hovaardig op uw’ zeege, en op uw’ dapperheid,
Moet alles u ontzien, en gaan naar uw beleid.
[p. 65]
’k Laat van Achilles my niet om zyn bystand hoonen,
(1480) En hou veel meer van hen, die zich gehoorzaam toonen,
Als van een trots gemoed, dat op zyn krachten ziet.
Vertrek; men vreest uw’ toorn, noch magt’loos dreigen niet.
Uw inzicht kan men uit die trotsheid licht doorgronden:
’k Breek al de banden, die my ooit aan u verbonden.
                                  ACHILLES.
(1485) Dank echter, dank alleen den band, dien waarden band,
Ifigenia, dat zy myn getergde hand
Weêrhoudt, en u beschermt; het hoofd van zo veel Heeren,
Zou zonder deezen naam my ligt voor ’t laatst braveeren.
Een woord alleen zal ik noch zeggen; ’t is uw kind,
(1490) En myn beleedigde eer die zich aan haar verbindt,
’k Bescherm die beide; ’k zweer, haar bloed zal niet eer stroomen,
Voor dat uw’ kling een weg heeft door dit hart bekomen.


ZEVENDE TOONEEL.

AGAMEMNON,alleen.

Nu is haar dood bestemd, ’k stry langer niet voor haar.
Myn kind alleen had meer vermoogen op my; maar
(1495) Achilles hoogmoed, die my schandig komt onteeren,
Verhaast den droeven slag die hy waant af te keeren.
’k Bera my langer niet, maar ’k zal hem eens doen zien
Dat ik my nimmer van myn minder laat gebiên.
Neen, neen, de hoon dien hy my doet, moet overhellen;
(1500) En hoe myn hart ook om myn dochter zich zal kwellen,
Zy sterv’. Verschoonde ik haar, ’t zou schynen uit ontzag
Of vrees voor hem. Myn Wacht.[p. 66]

ACHTSTE TOONEEL.

EURIBATES, AGAMEMNON.

                                      EURIBATES.
                                                  Myn Heer, wat eischt gy?
                                AGAMEMNON.
                                                                                            Ach!
Wat wil ik doen? durf ik hem myn bevel verklaaren?
Dat bloedige besluit myn lyfwacht openbaaren?
(1505) ô Wreedheid! welk een stryd staat my te wachten! Goôn!
Wat vyand is het, die myn woede wil doen doôn?
Een moeder wacht my, die op ’t hevigste is bewoogen,
En zulk een wreedheid nu, noch nimmer zal gedoogen.
Ligt zal myn krygsvolk, min onmensch’lyk, en ontzind,
(1510) Dan ik, in de armen van myn vrouw, ontzien myn kind.
’t Is waar, Achilles dreigt me; Achilles komt my hoonen;
Maar is ’t myn dochters schuld? Ik zag haar nimmer toonen,
Dat ze ongehoorzaam was. Heeft zy wel eens gezucht?
Of voor de dood, die haar bereidt wordt, weg gevlugt?
(1515) Wat zeg ik? wat verrukt myn Godvergeeten zinnen?
Hoe zal ik myn gebeên in ’t offeren beginnen?
Hoe groot een roem ik my zie komen te gemoet,
Wat lauw’ren kunnen my, besprenkeld met haar bloed,
Behaagen? ’k Zoek de Goôn te stillen: maar die Goden?
(1520) Zyn zy zo wreed, als ik, die zelf myn kind wil dooden
’t Is my niet moog’lyk, ik geef me over aan myn bloed.
Neen, liefde, neen, verwin de schaamte in myn gemoed.
Keer weder, vaderlyk en billyk mededoogen.
Zy leev’: maar, blykt dan niet myn vrees, of onvermoogen,
(1525) Wyl my Achilles zo gehoond heeft, en veracht;
Ligt dat hy op dien voet in ’t einde my belacht;
Ligt dat hy op dien voet zal zo vermeeten weezen,
[p. 67]
Dat hy gelooven zal, dat gy my heeft doen vreezen.
Wat noodelooze zorg maakt my het brein bedeesd?
(1530) Kan ik niet, als ik wil, zyn opgeblaazen geest
Verned’ren, kan ik niet het voorwerp zyner zinnen,
Myn dochter, hem ten spyt, doen van een ander minnen?
Zy leev’; maar tot zyn straf. Euribates, ga, ga,
En roep myn dochter, met haar moeder hier.


NEGENDE TOONEEL.

AGAMEMNON, alleen.

                                                                Genâ,
(1535) ô Goden! is de dood myns kinds by u beslooten,
Wat sterflyk mensch vermag het noodlot om te stooten?
Myn bystand zal misschien haar straf verhaasten; maar
ô Groote Goôn! myn kind verdient wel dat ik haar
Bescherme, en dat ge my, volhardende in uw’ tooren,
(1540) Uw doodelyk bevel ten twedemaal laat hooren.


TIENDE TOONEEL.

AGAMEMNON, KLYTEMNESTRA, IFIGENIA,
ERIFILE, DORIS, EURIBATES, Lyfwacht.

                                AGAMEMNON.
Gaa heen, draag zorg, bewaar uw’ dochter; ga Mevrouw;
Ik geef ze u weder; ik beveel ze aan uwe trouw.
Gy moet op ’t haastigste uit deez’ wreede plaats vertrekken.
Vlugt; Arkas, met myn wacht, zal u tot leidsman strekken.
(1545) ’k Vergeef ’t hem, dat hy u myn aanslag heeft ontdekt:
’t Hangt alles aan ’t geheim, en dat ge straks vertrekt.
Ulisses zal eerlang om haar met Kalchas komen;
Maar ’t leger heeft noch niets uit hunnen mond vernomen:
[p. 68]
Vermom uw’ dochter wel, op dat men meen’ dat ik
(1550) Haar by my houde, en u alleen te rugge schik:
Want zo men merkte, dat ik eindlyk was bewoogen,
Het volk zoud uw vertrek toch nimmermeer gedoogen.
Ga heen, dat u de Goôn begunstigen in ’t vliên,
En geeven, dat ik haar in lang niet weêr moog zien.
(1555) Gy, volg de Koningin.
                                KLYTEMNESTRA.
                                            Ik ben als opgenoomen,
Myn Heer.
                                    IFIGENIA.
                Myn Vader!
                                AGAMEMNON.
                                  Gaat, zoek Kalchas voor te komen,
Gy kent zyn streng gemoed, en zyne oploopendheên;
Vlugt, zeg ik u noch eens; ’k zal door verzierde reên,
Het offer staaken; hem, indien ik kan, misleiden;
(1560) En bidden, dat ze toch tot morgen willen beiden.


ELFDE TOONEEL.

ERIFILE, DORIS.

                                    ERIFILE.
Kom, Doris, dit ’s de weg niet, die men inslaan moet.
                                        DORIS.
Hoe! volgt gy hen niet na?
                                    ERIFILE.
                                      Ach! Doris, ’k word verwoed!
Dit zyn de vruchten van Achilles tederheden:
’t Zal echter zo niet gaan. ’t Is uit met alle reden.
(1565) ’k Moet haar verderven, of, wanhoopende, vergaan;
Ga met me, aan Kalchas zal ik alles doen verstaan:

                Einde van het vierde Bedryf.
Continue

[p. 69]

VYFDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

IFIGENIA, AEGINA.

                                    IFIGENIA.
AEgina, laat toch af; wil my niet langer kwellen.
Keer naar myn moeder, ’k Moet de Goôn te vreden stellen
Met myn rampzalig bloed. Ach! ziet gy niet, wat nood,
(1570) Wat ramp het leger dreigt, om’t weig’ren van myn dood?
Ei, zie in welk een staat zy myne moeder brengen.
Het volk zal myne vlugt toch nimmermeer gehengen,
Gy zaagt hoe ’t onze wacht, wanneer wy wilden vliên,
De punt van zyn geweer durfde oneerbiedig biên.
(1575) Gy zaagt de Koningin wanhoopende bezwyken;
Zy loopt te veel gevaar; ei, laat ik haar ontwyken:
Staa toe, dat ik my dien van haar bedroefden staat.
Ik moet toch sterven; al myn hoop, en toeverlaat,
Myn vader wil niet dat ik blyven zal in ’t leeven.
(1580) Hy heeft myn dood gestemd, en wil dat ik zal sneeven.
                                          AEGINA.
Mevrouw, wat is ’er dat de Vorst zo ver vervoert?
                                    IFIGENIA.
Achilles heeft hem ligt gehoond, zyn hart ontroerd.
De Koning, die hem haat, wil my hem ook doen haaten,
En dat ik niet alleen Achilles zal verlaaten,
(1585) Maar nooit meer spreeken. ’k Zal ’t besterven. Dat bescheid
Heeft Arkas, door zyn last, my even aangezeid.
                                          AEGINA.
’t Is ongelooflyk. Heeft uw vader ’t u gebooden?
ô Wreedheid zonder ga! ô vonnis, groote Gooden!
                                    IFIGENIA.
Gy zyt min wreed als hy; ge eischt slechts myn leeven. Maar,
(1590) Ik zal gehoorzaam zyn, en sterven. Ach! Wie daar?
Goôn! ’t Is Achilles![p. 70]

TWEEDE TOONEEL.

ACHILLES, IFIGENIA, AEGINA.

                                  ACHILLES.
                                      Kom, Mevrouw, kom; wil my volgen:
Vrees voor geen muitend graauw, hoe zeer ’t zich toont verbolgen,
Het is onmachtig, hoe ’t ook dreigt, en tiert en raast.
Vertoon u nevens my, gy zult elk een verbaasd,
(1595) Zelfs zonder slag of stoot, voor ons den rug zien wenden;
Ik word van Patroklus, en ’t puik van al myn benden,
Gevolgd; myn ov’rig volk, vergaderd by myn’ vaan,
Biedt u de onwinbren wal van hunn’ geleden aan:
Neem daar uw’ toevlugt voor al dat u wil verdrukken.
(1600) Men kom eens, om u uit Achilles tent te rukken.
Maar gy schynt doof, Mevrouw, voor myn zorgvuldigheên.
Geeft gy geen antwoord als door zuchten, en geween?
Ei, kom, wacht geen ontzet van noodelooze klagten,
Uw’ weenen kon zelf niet uw’s vaders hart verzachten.
                                    IFIGENIA.
(1605) Ik weet het wel, myn Heer, ’k wacht ook geen troost: voor my
Als van den droeven slag, dien ’k ga ontfangen.
                                  ACHILLES.
Gy!
Gy sterven! ei laat af, Mevrouw, en spaar die reden:
Gedenk, hoe ik aan u verbonden ben met eeden;
Denk, zonder onzen tyd in woorden te besteên,
(1610) Achilles bouwt zyn heil op uw geluk alleen.
                                    IFIGENIA.
De Hemel, die my zo veel ramp heeft toegezonden,
Heeft uw’ geluk, myn Heer, niet aan myn lot verbonden.
Uw’ liefde helpt hier niet, al is die noch zo groot;
Weet, uw’ geluk bestaat alleen in myne dood.
(1615) Wil aan dien vrugtbren oogst van roem en zeege denken,
[p. 71]
Die de overwinning* aan uw’ dapperheid zal schenken.
Het heerlyk veld van eer. waar na ge al t’ zaamen haakt,
Zal eeuwiglyk, indien ’t myn bloed niet vruchtbaar maakt,
Onvruchtbaar zyn. Dit is ons van de Goôn beschooren.
(1620) Vergeefs heeft vader niet na Kalchas willen hooren.
Hun eeuwig raadsbesluit, bekend aan ’t Grieksche volk,
’t Gene in myn dood stemt, maakt het tot een zek’ren tolk.
Ga heen, uw’ liefde is maar ’t beletsel uwer eere,
Volvoer ’t besluit der Goôn, dat Grieken triomfeere
(1625) Door uwe dapperheid, gelyk ons is gespeld.
Toon haar de kloeke daân van haar beloofden held.
Wil uw’ verbolgenheid den vyand doen bezuuren;
Alreê beeft Priamus, reeds sidd’ren Trojens muuren,
Voor ’t flikk’ren van de vlam die my verteeren zal.
(1630) De traanen die ik stort’ voorspellen haaren val.
Ei ga, myn Heer; en als de vrouwen der Trojaanen,
Beweenen haare mans, dan zullen haare traanen
Waarde offerhanden zyn aan myn vergooten bloed.
Ik sterf op deezen hoop, met een vernoegd gemoed:
(1635) En wil my zelv’ gerust den Goden overgeeven.
Mag ik de zeege van Achilles niet beleeven?
’k Hoop als men naderhand zal spreeken van uw daân,
Die menschelyke magt zeer ver te boven gaan,
Dat dan myn dood, daar eerst uw’ roem is uit gereezen,
(1640) Het schoon beginsel van dat schoon verhaal zal weezen.
Vaar wel, ô Prins; en leef, tot straf van Troje, toon
Een ieder, dat gy zyt gesprooten van de Goôn.
                                  ACHILLES.
Vergeefs, ô wreede! zoekt gy door deeze yd’le reden.
Tot lust uw’s vaders, u aan myn genegentheden
(1645) Te ontrekken, ’t Is vergeefs, dat gy ter dood wilt gaan,
En my verpligten ook die wreedheid toe te staan.
Dien oogst van lauw’ren, dat beloofde zeegepraalen;
Kan ik, u dienende, hier door myn hand behaalen.
Wie of zich naderhand op my verlaaten zou,
(1650) Indien ik u zelf niet kon redden door de trouw?
[p. 72]
Myn eere, en myne min beveelen u te leeven.
Volg my, Mevrouw, gy moet u aan my overgeeven:
                                    IFIGENIA.
Myn Heer, zoude ik den wil myns vaders tegenstaan?
’k Verdiende aldus met recht een dood, die ’k zocht te ontgaan;
(1655) Zou zyn gezag, door my, dus schandig zyn geschonden?
                                  ACHILLES.
Gy volgt een’ Bruigom, door hem zelv’ aan u verbonden:
’k Verlaat dien lieven naam, noch myne bruid; ô neen,
Of doet hy de eeden niet als om die te overtreên?
En gy, die u aan hem dus naauw verpligt wilt houwen,
(1660) Was ’t niet uw’ vader, die ons t’ zaam besloot te trouwen?
Volg dat besluit dan: of gehoorzaamt gy slechts, als
Hy ’t laat te zyn, en wil u brengen om den hals?
Dit duurt te lang, Mevrouw, en ik begin te vreezen....
                                    IFIGENIA.
Is uw vermetelheid, myn Heer, zo hoog gereezen,
(1665) Dat gy me dwingen wilt? en zoudt ge dus myn smart
Ten top doen ryzen? gaat myn eer u min aan ’t hart,
Als u myn leven doet? wil my niet meer verdrukken;
Voeg zulk een bitt’ren hoon niet by myne ongelukken.
Myns vaders wil en wet mag ik niet overtreên:
(1670) Ik heb alreê te lang geluisterd naar uw’ reên.
Indien gy verder gaat, en niet naar my wilt hooren,
Zal ik met deeze hand my zelv’ het hart doorbooren,
Om vry te zyn: ô ja, ik zal my door de dood,
Bevryden van uw’ hulp, my redden in den nood.
                                  ACHILLES.
(1675) Wel aan dan, wreede, ’k zie myn dienst uw’ toorn verwekken;
Gehoorzaam: zoek de dood, kan ze u tot hulp verstrekken,
Draag uwen Vader op een hart, waar in ’t ontzag
Heerscht min tot hem, als haat tot my. Ontfang den slag:
En laat u zelv’, ter spyt van myne liefde, dooden.
(1680) Ga, ga Mevrouw: ik vlieg na ’t outer, Zo de Goden
Belust op menschenbloed en moorden zyn, wel aan,
[p. 73]
’k Zal hen meer offren als ’er immer is gedaan.
Gy ziet een ed’len toorn myn grootsch gemoed bewoonen,
Myn blinde liefde zal ook niemand hier verschoonen!
(1685) De Priester, ’t eerst van al verslagen in het zand,
Verstrekke aan myne wraak een waardige offerhand.
De houtmyt zal in ’t bloed der wreede beulen dryven;
En, zo uw vader komt in zulk een storm te blyven,
En wordt verslagen in dat schrikkelyk gevecht,
(1690) Zie dan, wat gy door uw ontzag hebt uitgerecht.
Ken dan, waar toe gy zelf my oorzaak hebt gegeeven.
                                    IFIGENIA.
ô Wreede! maar hy vlugt... ô Goôn! maak van myn leeven,
En van myn ramp een eind’. Dat in uw’ grimmigheên
Uw’ bliksem nederdaal; maar treff’ myn hart alleen.


DERDE TOONEEL.

KLYTEMNESTRA, EURIBATES, IFIGENIA, AEGINA, Lyfwacht .

                                KLYTEMNESTRA.
(1695) Ja ’t gansche heir zal my myn’ dochter niet ontrukken!
Verraaders, durft gy dus uw’ Koningin verdrukken?
                                      EURIBATES.
Mevrouw, wy zullen doen, al wat ge ons wilt gebiên.
Gy zult ons vechtend voor uw’ voeten sneuv’len zien.
Maar wat verwacht gy van de zwakheid onzer armen?
(1700) Dat die haar tegen zo veel vyanden beschermen?
’t Is geen verwarde hoop van volk, dat ligt verzwindt:
’t Is ’t gantsche leger, door een dulle drift verblind,
En ’t geen van Kalchas, die meêdoogenloos den Goden
Dit offer slagten wil, beheerscht wordt en geboden.
(1705) De Koning ziet zich van zyn magt ontbloot, en doet
Ons wyken voor den stroom van dien gezwollen vloed.
Achilles, tegen wien zich niemand aan durft zetten,
Zal zelf met al zyn moed den voortgang niet beletten.
Wat kan men doen, Mevrouw? wat middelen, wat raad
(1710) Den storm te ontwyken, die ons op te komen staat?
[p. 74]
                                KLYTEMNESTRA.
Dat zy dan hunne woede op my, en ’t weinig leeven
Uitvoeren, ’t geen, helaas! my ov’rig is gebleeven.
De dood alleen, maar vrees, noch dreigen, noch allarm,
Kan beide ons treffen, vast gestrengeld arm in arm,
(1715) Myn lichaam is veel eer van myne ziel te scheuren,
Als dat ik immer... Ach! myn dochter!
                                    IFIGENIA.
                                                        Of wy treuren,
Om dat een wreede star, tot straf van ons geslacht,
Den stond bescheen, toen ik ter waereld wierd gebragt,
Wat is hier toch voor ons, helaas! veel uit te rechten.
(1720) Die met de Goden en de menschen moeten vechten?
Ei, stel u by een volk, vol woede, in geen gevaar,
En in een leger, dat niet meer wil hooren naar
Uw’ Egemaal. Mevrouw, gy zoudt vergeefs my trachten
Te helpen! ieder zoude u hoonen e.n verachten:
(1725) En gy zoudt licht, tot loon der hulp, die gy my boodt,
Een schouwspel strekken, my veel wreeder dan de dood.
Ei, laat den Griek begaan; en maak myn ziel niet droever.
Maar vlied voor eeuwig van deeze ongelukkige oever.
De vlam des offers die my wacht zal voor uw oog
(1730) Als ’t zo naby is, zyn te schrikk’lyk een vertoog.
Voor al laat me op uw’ liefde een bede toch verwerven,
Ach, moeder! ach! verwyt aan vader nooit myn sterven!
                                KLYTEMNESTRA.
Wie? hem, die zelf uw hart aan Kalchas biedt, en zendt?
                                    IFIGENIA.
Wat heeft hy niet tot myn verlossing aangewend!
                                KLYTEMNESTRA.
(1735) Hoe valsch heeft hy ons niet verleid!
                                    IFIGENIA.
                                                                Hy gaf den Goden,
Van wien hy my ontfing, my weer, op hunn’ geboden.
Men rooft u wel een lief, maar niet een eenig kind;
’k Ben niet alleen de band, die u aan vader bindt:
Gy kont u troosten met Orestes, mynen broeder:
[p. 75]
(1740) Ach! mogt hy weezen min gevaarlyk aan zyn moeder!
Gy hoort des dullen volks onwederstaanlyke eisch!
Omhels uw kind noch eens, ’t is voor de laatste reis,
Mevrouw; en toon, dat gy nooit moediger, noch stouter....
Euribates, kom, leid uw offer na het outer.
                                KLYTEMNESTRA.
(1745) Gy zult alleen niet gaan, myn dochter; ik ga meê!
Maar hoe! weerboudt men my,waar heen ik wende of tree?
Wel trouwelooze, lesch uw bloeddorst.


VIERDE TOONEEL.
AEGINA, KLYTEMNESTRA.

                                          AEGINA.
                                                          Dwing uw zinnen,
Mevrouw, wat kunt, wat wilt ge uitrechten? wat beginnen?
                                KLYTEMNESTRA.
Helaas! het is vergeefs al wat ik pooge of doe.
(1750) Ach! ’k ben verbysterder als ooit voorheen! maar hoe?
’k Sterf duizend dooden, en ik blyf noch in het leeven!
                                          AEGINA.
Weet gy het schelmstuk al, en wie het heeft bedreeven?
Kent gy het monster dat Ifigenia’s dood
Veroorzaakt, ’t geen zy heeft gekoesterd in haar schoot?
(1755) De ondankb’re Erifilé, door dolle min aan ’t blaaken,
Heeft uwe vlugt het volk, uit spyt, bekend gaan maaken.
                                KLYTEMNESTRA.
Afgryslyk schrikdier, van Megera zelf gebaard,
Die in onze armen van de hel geworpen waart,
Zult gy niet sterven? en uw schuld, daar alle vloeken...
(1760) Maar, ach! waar gaat myn rouw eene offerhande zoeken?
ô Zee! hadt gy geen nieuwe afgronden, om de vloot
Van duizend scheepen te begraaven, in uw schoot?
Zo laat de winden dan, als Aulis uit zyn kaaken
De kielen, die het in zyn havens houdt, zal braaken,
(1765) Die winden, zo van ons beschuldigd, u belaân
Met schepen door den storm verbroken, en vergaan.
[p. 76]
En gy, ô zon! en gy, die Atreus zoon, en waaren
Nakomeling beschouwt, maak weer te rugg’ te vaaren:
Gy die niet durfde uit schrik beschynen ’s vaders feest,
(1770) Keer, keer, u is de weg van hem geleerd geweest.
Maar ondertusschen zal myn dochter, overladen
Met haatelyke, en ongelukkige sieraaden,
ô Wreede Hemel! ô bedroefde moeder! naar
Het outer treeden. Goôn! is ’t lydelyk! en daar,
(1775) Door de onverzoenb’re klaauw van Kalchas aangegreepen,
Haar hals aan ’t slachtmes, door haar vader zelf gesleepen,
Aanbieden! Kalchas, gaat in haar onschuldig bloed,
Zich... maar laat af, ontmenschte, en zie op wien gy woedt,
’t Is zuiver bloed eens Gods, wiens fel ontsteeken tooren,
(1780) Ons laat zyn bliksem zien, ons doet zyn donder hooren.
Hy wil zig wreeken; Aarde en Hemel dreunt, en kryt...


VYFDE TOONEEL.

ARKAS, KLYTEMNESTRA, AEGINA, Lyfwacht.

                                    ARKAS.
Ja, zyt verzekerd, ’t is een God, die voor u strydt.
Achilles opgewekt, Mevrouw, door uw’ gebeden,
Heeft reeds den wederstand des Grieks in ’t stof vertreeden,
(1785) En is by ’t outer, waar dat Kalchas van ’t geweld
Verzet staat; ’t offer is tot noch toe uitgesteld.
Men dreigt; de Hemel zucht: men vliegt; het yzer schittert.
Rondom het outer stelt Achilles, gansch verbittert,
Zyn’ vrinden, al gereed om hem hunn’ hulp te biên.
(1790) Haar vader, die hem naauw durft onder de oogen zien,
Om zyne traanen niet te toonen, keert zyne oogen
Van deeze elende, en heeft het aanzigt overtoogen.
Kom, wyl hy zwygt, Mevrouw, doe door uw’ woord de hand
Van uw verdeediger het noodige onderstand;
(1795) Dewyl hy, rood van ’t bloed van die hy kwam te vellen,
Wil in uwe armen, zyn beminde bruid herstellen.
’k Moet derwaards op zyn last u leiden, ga met my;
[p. 77]
Ei vrees niet.
                                KLYTEMNESTRA.
                  Arkas, zoude ik vreezen? vliegen wy;
Het schrikkelykst gevaar heeft niets dat my doet schroomen;
(1800) ’k Streef alles door. Maar Goôn! ik zie Ulisses komen!
Helaas! myn kind is dood. Ach! Arkas, ’t is te laat.


ZESDE TOONEEL.

ULISSES, KLYTEMNESTRA, NESTOR,
ARKAS, AEGINA, Lyfwachten.

                                    ULISSES.
Het is in ’t leeven, en des Hemels toorn verzaad.
Mevrouw, herstel u, wyl de Goôn ’t u weder geeven,
                                KLYTEMNESTRA.
Zy leeft! en gy brengt my de tyding van haar leeven?
                                    ULISSES.
(1805) Ja, ik, die ’s Vorsten hart heb tegen u, en haar
Gesterkt, als hy bezweek uit liefde, om haar gevaar.
Ik, die, wyl ik de reis na Troje zag vertraagen,
Geen acht heb ik in myn raân op uw geween geslaagen,
Kom nu, Mevrouw, dewyl de Goden zyn vernoegd,
(1810) Het kwaad herstellen, dat ik u heb toegevoegd.
                                KLYTEMNESTRA.
Ach Prins! myn dochter! Goôn! mag ik op u vertrouwen?
ô Wonderwerk! wat God heeft my myn kind behouwen?
                                    ULISSES.
Elk een, gelyk gy ziet, is op dat oogenblik
Vervuld met blydschap, met verrukking en met schrik.
(1815) Nooit heeft een dag den Griek zo doodelyk gescheenen.
De tweedracht streefde alreê door ’t gansche leger heenen:
En hebbende in elks oog haar standaard reeds geplant,
Gaf zy het dood’lyk sein des stryds met haare hand.
Uw dochter stondt ontroerd, te zien, van alle zyden,
(1820) Het leger tegen, en Achilles voor haar stryden.
Die, schoon alleen, vol toorn’, terwyl zy opwaards klom,
Het heir verbaasd maakte, en verdeelde ’t Godendom.
[p. 78]
Men zag alreede een wolk van uitgetoogen schichten
De lucht benevelen,’t bloed stroomen, niemant zwichten.
(1825) Wanneer Achilles.... Maar ik zie hy nadert vast,
Met uw gemaal en kind.


ZEVENDE, en laatste TOONEEL.

AGAMEMNON, IFIGENIA, KLYTEMNES-
TRA, ACHILLES, KALCHAS, NESTOR,
ULISSES, PATROKLUS, EURIBATES,
ARKAS, AEGINA, Lyfwachten.

                                AGAMEMNON.
                                Mevrouw, der Goden last
Is uitgevoerd; zy zyn bewoogen door uw kermen,
En lev’ren, op uw bede, uw kind weer in uwe armen.
                                    IFIGENIA.
Myn moeder!
                                KLYTEMNESTRA.
                    Goede Goôn! wat blydschap, ach! myn kind,
(1830) Geniet uw’ moeder, nu ze u leevend weder vindt,
Haar dochter, die zy reeds dood rekende, en verlooren!
Maar, hoe voldoe ik u, myn Heer? ach! doe my hooren
Hoe gy haar leeven hebt gered uit dit gevaar.
                                  ACHILLES.
Mevrouw, ik streefde met myn vrinden na ’t altaar,
(1835) Dat ik met krygsvolk dicht bezet vond, die zich tegen
Myn voortgang stelden; ’k zie den Koning, gansch verlegen,
Zyns ondanks, toestaan, met een troosteloos gemoed,
De Godspraak die ons eischt Ifigeniaas bloed.
Dit wekt ons aller moed, om ’t stryden te verkiezen,
(1840) Op hoop der zeege, of om daar ’t leeven te verliezen;
Als Kalchas toetreedt, die u zelf verhaalen zal,
Hoe ’t Godendom uw kind beschermt heeft voor haar val.
                                        KALCHAS.
Vorstin, Achilles; die, vol ongeduld, en tooren,
[p. 79]
Streedt voor zyn lieve bruid, scheen niets te willen hooren:
(1845) Doch, op myne aankomst bondt zich in. Ik met een oog
Vol vuur, het weezen dof, het hair gerecht omhoog,
Verschrikk’lyk, vol des Gods, waar van ik was bezeeten,
Sprak: Hoor, Achilles, hoort, gy Grieken, ’k doe u weeten,
De God, die door myn stem u heden toespreekt, zegt

(1850) My zynen wil, en heeft my klaarder onderrecht.
Een ander bloed moet hier geslagt zyn en vergooten;
Een and’re Ifigenie uyt Helena gesprooten:
Want zy, met Theseus in het heimelyk gepaard,
Toen hy haar schaakte, heeft een dochter hem gebaard,

(1855) By haar verzweegen, om die schande te verbloemen,
En heeft die dochter doen Ifigenia noemen.
Ik, ik, die zelf de vrucht gezien heb van deeze echt,
Heb al van dien tyd af ’s kinds ongeluk voorzegd.
Haar droevig lot blyft door een valschen naam verborgen,

(1860) Zy is alhier gebragt door haar verwoede zorgen,
Ze is voor uw aller oog; zy ziet my, en zy hoort
Haar vonnis, zy is de eisch der Goden, in één woord.

Dus sprak ik, daadlyk werpt al ’t leger, opgetoogen
En vol verwond’ring, op Erifile zyne oogen.
(1865) Zy stond by ’t outer, en wel ligtlyk was haar hart
Vol ongeduld, dat met het offer wierd gemard:
Want zy was daar alleen gekomen om t’ ontdekken
Aan ’t Grieksche volk, dat gy in stilte woudt vertrekken:
’t Ontzet zich van haar lot, zo vreemd, en stam, zo groot.
(1870) Maar, wyl men Troje moet verkrygen door haar dood,
Heeft straks al ’t krygsvolk, in een drift op haar ontstooken.
Het vonnis van haar dood eenstemmig uitgesprooken,
Daar ik my vaerdig tot de slagting had gemaakt.
Hou stand, sprak zy, ik wil van niemand zyn geraakt;
(1875) Het bloed der helden, die gy zegt my voort te brengen,
Zal zich wel zonder uw’ godlooze handen plengen.

Voort vliegt die dulle na ’t autaar, noch onbemorst,
Vat na het heilig mes, en stoot het in haar borst;
Maar naauw’lyks vloeit haar bloed langs de aarde, of welk een wonder!
[p. 80]
(1880) De Goôn doen op ’t altaar neêrvallen hunnen donder.
De winden, aan het gaan, beroeren straks de lucht.
De zee geeft antwoord; ruischt, en maakt een nieuw gerugt.
Men ziet het strand terstond met sneeuw wit schuim bestreeken,
Het lykvuur op ’t altaar van zelve zich ontsteeken.
(1885) De Hemel weêrlicht, sluit zich op, en stort in ’t veld
Een heilige indruk, die al ’t leger weêr herstelt.
De krygsknecht, gansch verzet, wil voor gewis verhaalen,
Dat hy Diana in een wolk zag nederdaalen:
Ja zegt, dat zy om hoog weêr vaarende in de vlam,
(1890) Onze offerhande en beê met haar ten Hemel nam.
Het t’ zaamgeloopen volk, trekt juichende weêr heenen:
Ifigenia zag me alleen maar ’t lyk beweenen
Van Erifile, haar gezwooren vyandin,
Tot ons gemeen geluk gesneuveld om haar min.
(1895) Ontfang dan van myn hand, uw dochter, in het midden
Van haar gevaar gered.
                                  ACHILLES.
                                  Nu komt myn hart u bidden,
Dewyl de Koning stemt onze echt, dat gy Mevrouw,
Bevestigt door uw woord die lang gewenschte trouw.
                                KLYTEMNESTRA.
Waar mede kan ik Held Achilles ooit beloonen;
(1900) En u, ô Goôn! genoeg myn dankbaarheid betoonen;
Nu ons verslagen Hof eens eindlyk* adem haalt?
Waar mede zet ik die weldaadigheid betaald?

                Einde van het Vyfde en laatste Bedryf.

Continue

Tekstkritiek:

139: heenen er staat heeneu
615: schreijen, er staat scheijen,
616: gescheijen; er staat geschreijen;
1411: hebt er staat het
1461: wil er staat wli
1616: overwinning er staat overwinnig
1901: eindlyk er staat eind lyk

Continue