Jezuïeten van Aalst: Den triumphe van Iacobus ende Justus. Brussel, [1661].
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton047310Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

DEN TRIUMPHE

VAN

IACOBUS

ENDE

JUSTUS,

GEBROEDERS ENDE MARTELAERS

VAN IAPONIEN.

Sal verthoooont worden door de Studenten
van de derde Schole,


Tot Aelst, den        Mey 1661.

__________________________

TOT BRUSSEL,
By Guilliam Hacquebaut, teghen-over het Collegie
der PP. Jesuieten.
[fol. π1v]

KORT BEGRYP.

IAcobus ende Iustus gheboren uyt edele geslachte, hebben naer de martelie van hunnen Vader in de vervolginghe van Zochun Keyser van Japonien, het sweert voor het gheloof onderstaen, verkloeckt door de vermaninghe van hare Moeder Justa.    P. Nicolaus Trigautius Soc. IESU van het Boeck van de Tiumphe der Christenen.


HET I. VER-TOOGH.

EERSTEN WT-GHANG.

DEn Keyser Jochun sich verweckende tot haet der Christenen, eert syne Goden.


II. WT-GHANG.

    De Christelycke Religie vraeck versoeckende over de wreetheydt des Keysers, verweckt de Christenen tot de martelie.


III. WT-GHANG.

    Justa beproeft hebbende de stantvastigheyt van hare kinderen, verwecktse tot de doodt.[fol. π2r]

TUSSCHEN-SPEL.

    Vertoont hoe veel beter Justa hare kinderen verweckt tot de doodt voor de eere Godts, als andere hare voor de eere de wereldt.


HET II. VER-TOOGH.

EERSTEN WT-GHANG.

IAcobus ende Iustus worden door de Religie versterckt.


II. WT-GHANG.

    Den Tyran soeckt te vergheefs Iacobum ende Iustum met hunne Moeder Iusta eendeels met giften, een-deels met dreygementen tot hem te trecken.


TUSSCHEN-SPEL.

    Toont de ydelheydt van de eere, die den Tyran op-offert.


III. WT-GHANG.

    De Kinderen veroordeelt ter doodt, offeren hun tot alle soorten van tormenten, ende nemen het laetste af-scheyt van hare Moeder.[fol. π2v]

HET III. VER-TOOGH.

I. WT-GHANG.

IAcobus ende Iustus stryden in de teghenwoordigheydt des Tyrans om eerst te sterven, hetwecke Iacobus verkryght.


TUSSCHEN-SPEL.

    Te vergheefs vlieden andere kinders de doodt die Iustus ende Iacobus begheren.


II. WT-GHANG.

    Iustus siende het hooft van synen aflyvighen Broeder, verweckt sich tot ghelycke kloeckmoedigheydt.


III. WT-GHANG.

    Hy verblydt hem met syne Moeder ontfangen hebbende de sententie des doodts.


IV. WT-GHANG.

    Iusta verblydt haer over de martelie van hare Sonen.

Eynde.

Continue