Jezuïeten van Mechelen: Alexander en Mathildis Mechelen, 1720.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton051840Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

ALEXANDER
EN
MATHILDIS
TREUR-SPEL
VERTOONT
Door de Jonckheydt vanden Catechismus die
gehouden wordt in de oude Kercke
der Societeyt
JESU
Binnen Mechelen den 26. Junii voor de Mans, ende den 27 voor
de Vrouwen ten 2. uren.

[Vignet: IHS]

TOT MECHELEN,
By LAURENTIUS VANDER ELST Boeck-drucker en Boeck-vercoo-
per op de Marckt in S. Franciscus. 1720.
[fol. π1v]

CORT-BEGRYP.

ALexander Coninck van Schotlandt had dry Kinderen: den outsten Jacobus uyt het Ryck, om Godt beter te dienen, gevlucht synde, is hem ten selven eynde Mathildis syne Suster gevolght: van dese is oock den jonghsten Alexander, by geval op de Jaght by haer geraeckt synde getrocken. Sy waeren dan beyde te samen: als wanneer door het Gebodt des Heeren hier toe gepraemt, Alexander van Mathildis gescheyden, ende een andere plaets soeckende, by synen Broeder Jacobus geraeckt, van hem erkent, ende met alle blydtschap ontfangen is. Maer doodelyck sieck geworden, is hy wederom door het Goddelyck vermaen, van syne Suster gevonden, ende tusschen haer, ende syns Broeders armen geluckelyck gestorven.
Fulg. Cantip. &c.


PERSOONEN.

DE GODDELYCKE LIEFDE.
Maria Isabella Teniers.
ALEXANDER
Maria Teresia de Beeckman.
JACOBUS.
Anna Catharina Vermeulen.
Maria Caecilia vande Walle.
Barbara Constantia Nimegue.
Barbara vande Wauwer.
Anna Catharina Vermeulen.
Isabella Morissens.
}
}
}
Princessen
van het Hof.
MATHILDIS
Anna Francisca Wynants.
Joanna Maria Brusselmans. Herder.
Clara Pens.
Clara de Vos.
Maria Theresia Steynemeulen.
Isabella Maria Vermeule.
Isabella D’hoogh.
Maria Catharina van Hoef.
}
}
}
Herderinnen.


TUSSCHEN-SPEL.

PEdophila te seer toevende haere Kinders ondervint de schade haerder liefde; ende stelt dese in gemaetighde strengigheyt te veranderen.

PERSOONEN.

Ludovica Wynants. Pedophila.
Joanna Colfs.
Joanna Cornelia Odonoghe.
Theresia Bouwens.
} haere Kinders.
Joanna de Willemaets. de Groodt Moeder.
Barbara Constantia Nimegue. haere Suster.
Caecilia Gootens. de Maerte.
Francisca la Forret.
Barbara vande Wauwer.
Maria Caecilia Vande Walle.
Sara Paulina Vande Walle.
Anna Catharina Vermeulen.
Barbara Colfs.
Isabella Mellie.
Theresia Morissens.
Anna Catharina Bauwens.
Anna Maria Gootens.
Magdalena van Geel.

Continue
[
fol. π2r]

I. VERTOOGH.

MAthildis is over het vertreck van Jacobus, met Alexander onvertroostelyck droef: maer soo desen met den Vader naer de Jaght is, wordt sy van den Hemel om van gelycken te vluchten, opgeweckt, het welcke sy met eene uyterste onsteltenisse van het Hof doet.

TUSSCHEN-SPEL.
I. DEEL
II. VERTOOGH.

MAthildis van de Herderinnen in de Woestyne met vreught ontfanghen, bekent haer geluck. Alwaer Alexander die op de Jaght was, haer vindende, tot de selve maniere van leven getrocken wordt.

TUSSCHEN-SPEL.
II. DEEL
III. VERTOOGH.

ALexander door het Gebodt des Heeren scheydt van syne Suster: ende eene andere plaets soekende, wordt hy van Jacobus erkent, ende met blydtschap ontfangen.
[fol. π2v]

TUSSCHEN-SPEL.
III. DEEL
IV. VERTOOGH.

MAthildis over het vertreck van Alexander haer beclagende, wordt van den Hemel vermaent, dat sy, hem by Jacobus sieck geworden synde, met alle haest soecken sou.

TUSSCHEN-SPEL.
IV. DEEL
V. VERTOOGH.

ALexander wordt van syne Suster gevonden, tusschen welckers, als oock syn Broeders armen, hy geluckelyck sterft.

TOT MEERDER EERE ENDE
GLORIE GODTS.

Continue