Abraham de Koningh: Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t koningrijke der hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden. ca. 1617.
Uitgegeven door Lia van Gemert, Universiteit van Amsterdam en Betsy Wormgoor.
Red. Ton Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton055460 - ms. KBH 74 G 12
Continue
[
p. 195]

Maegden-Spel.

Over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke
der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase
maegden.

Door Abraham de Coningh.

Den regel was, na mijn onthoudt,

In’t Hemels versorgen [cieraedt*], ô Maechden, uwen prijs Leijdt:
Want voorsichticheidt is de Moeder der wijsheidt.

[p. 196]
Matth. 25: 1.
Dan zal dat Coningrijke der Hemelen gelijk worden
Thien maegden dewelke haere lampen namen, ende gingen den
Bruijdegom te gemoete: Ende de vijve waren voorsichtich
ende de andere vijve waren dwaes. De dwase namen hare
lampen, ende namen geen olie met haer. Maer de voorsichtige
namen hare lampen, ende ook olie in hare vaten. Ende doen
de Bruijdegom vertoefde te comen, werden zij alle slaperich;
ende sliepen. Ende ter midder nacht werdt daer een geroep. Siet
de Bruijdegom komt, gaet uijt hem tegemoete. Doen stonden
alle de maechden op ende vercierden hare lampen. Ende de dwase
seijden tot de voorsichtige: Geeft ons van uwe olije, want
onse lampen gaen uijt. Doen antwoorden de voorsichtigen
seggende: Geenssins, op dat niet ons ende ulieden en ontbreke,
Gaet liever tot de vercoopers ende coopt voor uselven, Als sij
henen gingen om te coopen, quamde Bruijdegom: ende die
bereijdt waren, gingen met hem in ter Bruijloft, ende de
deure werdt toegesloten. Daer na comen ook de andere
Maechden, seggende: Heere, Heere, doet ons open. Ende hij
antwoorde, ende seijde: voorwaer segge ik ulieden, ik en kenne u
niet. Daeromme waekt, want gij en weet noch den
dach noch de uere, in dewelke de Sone des Menschen comen sal.[p. 197]
Voorreden, tusschen hen tween gesproken.

eerste.
Veel geluk, veel Heijl, en vrede
Wenschen wij dit lief versaem:
Borger-meesters deser stede,
Die hier dragen vaders naem;
(5) En’ die met een iever waeken
Voor de hooch bevolen saken.
Tweede.
Hij die quam uijt ’s Hemels throone,
En’ uijt liefd’ ons’ sonden droech,
Moet ons’ ouders steedts bijwoonen;
(10) Die Godt segen’ spaed’ en’ vroech,
Die alleen het huijs wil bouwen,
Die alleen weert druk en’ rouwe.
Eerste.
Waerde vrienden, ’t is ons’ bede,
Dewijl dat gij dees’ handel siet,
(15) Dat het u behage mede
’T geen van ons te slecht geschiedt.
Haperen wij, of zijder feijlen;
Denkt, ’t sijn schuijtjens na de Zeijlen.
Tweede.
Ons’ Matress’ sach ons, lust-gierich,
(20) Prononceren somwijl wat:
Komt, sprak zij, ik sal manierich
[p. 198]
U doen vinden wijsheidts schat.
Wijsheidt sluijpt ons, sonder smerte,
Door de leering in het herte.
eerste.
(25) Maechden gaet zij daechlijks leeren,
Dies sij vandt een Maechden-spel:
Kinders, hoort, ’t is mijn begeeren,
(Zeijd’ sij) ’t geen ik u voor-stel;
Dat is stichtelijk ende eerlijk,
(30) Hemels-smakelijk ende leerlijk.
Tweede.
Of uw’ jonge groene sinnen,
Hier van niet ’t geheijm begrijpt,
Nochtans komt de kenniss’ binnen
’T herte, dat in wijsheidt rijpt.
(35) ’T herte is gelijk de aerde,
Die ’t saedt dekt’ en’ openbaerde.
Eerste.
Siet, hoe dat de dwase Maechden
Slaperich, sluijmerich, onverwacht
Te laet de vijf wijse vraechden
(40) (Uijt gebrek) ter midder nacht;
Lieve, ijdelt uwe vaten,
Komt met oli ons te baten:
Tweede.
Geeft wat over, Eij! vriendinne
Onse lampen, siet, gaen uijt.
[p. 199]
(45) Neen, gaet koopt; wij gaen na binnen,
Zeijde d’ander: Hoort ’t geluijt!
Hoort! hoort! een heijlige boode
Komt ons tot de Bruijloft nooden.
Eerste.
Hoort! daer roept een stemme heijlich
(50) Zijt bereijdt, den Bruij’gom komt,
Klimt op deuchdes berrech steijlich:
Hij heeft al uw’ druk gesomt,
Al uw’ tranen afgewassen;
Komt, staet op, en’ wilt u passen.
Tweede.
(55) Hij wacht u met open armen,
Hij kust u vriendelijk. Ô! treedt,
Haest u, rept: want ontfarmen
Is zijn eijgen bruij’goms kleedt;
Liefd’ en trouw, niet om vergrooten,
(60) Zijn de soete speel-genooten.
Eerste.
Ô siet, onsen Bruij’gom komet!
Den rooden mantel heeft hij aen.
Siet, hoe hem zijn vijandt schroomet!
Niemandt kan zijn macht weêr-staen,
(65) Niemandt kan hem weder-spreken:
Satans macht wil hij verbreken.
Tweede.
Sijnen hals die is bepeerelt
Met zijn heijlich dierbaer bloedt.
[p. 200]
Ô liefste! liever als de wereldt
(70) Heb ik u, als ’t waertste goedt;
Gij zijt mijn duijv’ en’ mijn vriendinne,
Mijn Bruijdt, mijn lief die ik beminne;
Eerste.
Komt mijn schoone, komt mijn reijne,
spreekt den Bruijdegom, komt in;
(75) Ik min u, als mijn lief alleijne,
Ik kroon’ u tot mijn koningin;
Leeft bij mij, vervult met deuchde,
In mijn rijk, vol hemel-vreuchde:
Tweede.
Maer de dwase ik verachte,
(80) Na uw’ komst’ de Poort men sluijt;
’T is al bereijdt men sal niet wachten.
Hoort! dit’s ’t geen ons’ spel beduijdt.
Wijsheidt, dwaesheidt wij vertoogen
Leven beeldich voor uw’ oogen.


[p. 201]
De eerste uijt-komste. De 5. dwase ma.
De 5.de dwase.
(85) Speel-noodts, wij zijn genoodt op ijdelheidts bancquet,
En’ ’t is heden Kermis, na d’in-gestelde wet:
Ronds-om is op de straet mevrouw de weijtse wereldt.
Komt, gaen wij na de staet der juff’ren, die bepeerelt*
Beschermt,* gepruijkt, gesmuijkt, betrippelen ’t gesteent;
(90) Soo trots als iemandt can, soo groots en’ soo verweent
Als ooijt Nisbe was, soo de Poëten schrijven.
eerste dwase.
Daer moeten wij bij zijn, sonder achter te blijven.
Gespeeltjens, gaen wij.
Derde dwase.
Den Hemel die schijnt verheucht,
De Son die lacht ons toe, de aerde die wil Vreuchdt,
(95) ’T geboomte schudt zijn hoofdt, en’ al de bracke vloeden
Die murmuren soo niet. Natuer wil ons ten goeden,
Om alle sufferij te weeren, in de school
Gaen leeren, dat de tijdt der g’naden, als de Pool
Die onbeweegelijk is, sal blijven vast en’ staende.
Vierde dwase.
(100) Onlangs (was’t dat) zij mij versterkte en’ vermaende;
Onnoodich is’t door ’t werk en’ liefd’, in godes vrees’,
Dat m’ooijt zijn salichheid betoonde of bewees:
’T geloof dat was genoech, bestendich en’ onwanklijk.
[p. 202]
Tweede dwase.
De wereldt is een wijl, maer eijndelijk vergank’lijk.
(105) Wat willen w’op het naeuwst becomm’ren onse siel,
Waerom de morgen-sterr’ van Godes Hemel viel;
Waer in dat ’t sondich quaedt vernielde, end’ de schennis
De alder eerste mensch, verciert met Hemel-kennis?
Die al-gemeijn’ genaed, na Godes wil end ’raedt,
(110) Die heijlicht, roept en’ trect ons uijt het helsche quaedt.
Eerste dwase.
’Tis alles soo gespeel, wij zijn ’t verwis en’ seker.
Tweede d.
Gelijk wij zijn de wijn uijt dwalings grooten beker.
Derde d.
Wij werden meer en’ meer in wijse reên verrijkt.
Vierde d.
Wij lieven, siet, onsselfs.
Vijfde d.
De vreuchdt, die niet beswijkt,
(115) Die is gelijk de Hel in onse siel te soeken.
Eerste d.
Wij zijn geleert genoech, door ’t lesen vande boeken.
Tweede d.
End’ wij verstaent soo wel als de geleerde doen.
Vierde d.
De ueren gaen voor bij en’ ’tloopt vast na de noen
Wij zijn (gij weet) genoodt bij ’s wereldts lieve kind’ren
Vyfde d.
(120) De grijser tijdt die naekt, hoewel hij mach vermind’ren
De krijchs-luij vanden dach: maer onsen soeten reij
[p. 203]
Die meerdert, als ’t gebloemt doet in de Lentsche Meij.
Derde d.
Hoe praelt de Middach-Son! ’t schijnt hij wil sich bereijen,
Om ons gelijker handt ter maeltijdt te gelijen.
    Ingang.
Binnen speelt men
op d’instrumenten.
Eerste d.
    5. dwase uyt.
(125) Hoe lieflijk is’t versaem, daer duijsent vreuchden krielen,
Daer duijsenderleij lust ons’ kommer-vrije zielen
De hoochste eer en’ pracht voor schild’ren met ’t pinceel,
En’ maken ’t schoonst’ vertoogh op ’s wereldts groot toneel!
Eij soeten Nectar wijn! Eij Ambrosijnsche spijsen!
(130) Hoe kondij ’t aerdtsch gemoedt in vreuchde doen op-rijsen?
Gij doet de blinde min sijn veder-pijltjens scherp
Verstalen in’t fourneijs des oogs. En’ g’lijk de herp
Alleen niet spelen can, dan door des meesters handen;
Soo kan het blinde wicht door and’re maer doen branden.
(135) Gelijk aen ’t sandich strandt de Zee haer’ rijkdom tuijcht;
Soo sietmen inde feest, dat min de herten buijcht.
    verschooninge.
De wijse uijt.
Tweede d.
Wat murmeren hoor ik hier van die ons’ reden stooren?
derde d.
Wel juffers waer nu heen?
Eerste wijse.
Veel wijse spreuken hooren.
vierde d.
Wel, waer hoortmen die reên?
Tweede wijse.
In wijsheidts Hooge-liedt.
[p. 204]
Vijfde dwase.
(140) Dat’s wat wonders, of wat nieuws: Lieve segt ons, siet,
Spreekt hij van ons (ook) niet? ’T sijn vleeschelijke woorden.
Vijfde wijse.
Neen, ’t is geestlijk verstant. Waer’t dat Godt (eens) door-boorde
Uw’ oor en, door zijn vinger, end’ opend’ u ’thert;
’T waer dij een lust en’ vreuchdt te weten, ’t geen nu werdt
(145) Door dwael-leer uw’s vernufts en’ ’t onverstandts bemorssen,
Bedekt, gelijk de boom bekleedt is met de schorsse.
Tweede d.
Alleen is u ’t geheijm, ik hoort, geopenbaert.
Vierde d.
Alleen is ’t uwen reij, soo suijverlijk verklaert.
eerste d.
Hoe ja, sij zijn ’t alleen, sij seggen steedts van wond’ren.
Derde d.
(150) Sij soeken anders niet dan hun van ons te sond’ren.
Eerste w.
Soo wie met pek om-gaet, die wordter af besmet.
Vijfde d.
Och ja, Juffers, siet toe, maekt u aen ons niet vet:
’T schijn-heilich witte kleedt dat mochtij licht besmeuren.
Derde d.
Wat comdij hier, alleen om onsen reij te steuren?
Vierde d.
(155) ’T schijnt Ja, sij comen staeg en willen’t al met schrift
Bevestigen.
vijfde d.
U doen is’t al ge
Maer secht, u doen is ’t al gegrift
In ’t gulde letter-boek, dat gij ’t soo wilt beschroijen?
Is uw’ werk al volmaekt?
[
p. 205]
vierde w.
Ô neen.
Diemen in liefd’ sach bloijen,
Ons’ Bruijdegom, die heeft ’t volcomen werk gewracht:
(160) Gebreckich is de wil, ’t voor-nemen en’ de kracht
Bij ons, ’tis Onvolmaekt al ’t gene dat wij werken.
Maer dit’s ’tgeen u gebreekt, gij wilt dit niet bemerken,
De feijlen zijn ons leet, die w’ uijt swakheidt begaen:
Maer ’t kreunt bij u sooveel, als inde windt te slaen.
Derde d.
(165) Gij grimmelt noch van sond’, gelijk als in de plassen
Het schub-gedierte doet.
Eerste d.
Gij zijt noch niet gewassen
Van uw’ onreijnicheidt, gelijk als Sal’mon schrijft.
Eerste w.
(En) duijdt dit niet op ons, geen verkeert oordeel drijft.
Geveijnsthiedt op-gepronkt, met roem van heijlich leven
(170) Dat zij verre van ons: wij sukk’len, en’ wij sneven
Des daegs wel sevenmael, en’ staen noch weder op.
Soo wie den steijlen berch, des deuchdes hoogen top
Beklimmen wil, en’ soekt met zijn arm te bereijken
De onverwelkte kroon; natuer gelijk de eijken:
(175) Die stronkelt vaek soo dik, gelijk d’azure zee
Stilt, beroert ende drijft de schepen vande ree.
Tweede w.
Wat eer-sucht, of wat roem soekt een geroepen maecht, siet,
Dan in haer Bruijdegom?
derde d.
Nochtans ons en behaecht niet
[
p. 206]
U reden die gij drijft, tot uwer (’t schijnt) verschooning.
Vierde d.
(180) Gespeeltjens, gaen wij na de’s wereldts ruijme wooning.
De dwase binnen.
Eerste w.
Gaet henen dwase schaer, gaet henen; u verlust:
Gij soekt in ’s wereldts schoot, en’ wij in Gode rust.
Tweede w.
Verquist vrij uwen tijdt, wilt vrij uw’ ueren spillen;
Nu moegdij: maer te laet soo sul dij’t ernstich willen.
vierde w.
(185) Soo wie d’aenstaende tijdt versloft, te haest s’ontglijdt.*
Vijfde w.
Ô maechden! waekt en’ bidt, en’ wint in tijdts den tijdt.
    Ingang. men speelt binnen.
De wijse singen: op de wijse,
Wat grooter pijn; etc.
1.
O blijden dach! die wij verwachten nu,
Die nooijt oog’ sach. Dees’ maechden hooren u,
Na uwer leer; en’ komen in’t gemoedt
(190) Dij: want (ach Heer!) hier vinden wij geen goedt.
2.
Des wereldts pracht moet verre van ons zijn,
En’ weert veracht de snoode Babels wijn:
D’Egiptsche spijs en roeren wij niet aen.
Ô wel! die wijs, kan d’hoofsche lust versmaen.
3.
(195) ’T Voor-hoofdt voorwaer is niet verweent gehult,
’T goudt-dradich hair en sietmen niet gekrult:
’T natuerlijk root is ons een stale wet,
Want Sathan boodt eerst maechden het blanket.
[
p. 207]
4.
’T week-schijnend kleur van sijd’ ons niet behaecht.
(200) Na nardus-geur ons’ Bruijdegom niet vraegt.
’T riekend’ çivet en’ muskus is al niet.
Wee! die hem set, om doen ’t geen Godt verbiedt.
5.
De schoone deuchdt is hier al onsen roem.
O groene jeuchdt! dijn leven g’lijkt een bloem,
(205) Die schielijk dort door eenen kouden windt.
Wel! die dan wordt niet door de sond’ geschindt.
6.
Maekt u bereijdt, om met ons in te gaen.
’Trekt ’t bruijlofts kleedt, met Christi maechden, aen.
Bereijdt uw’ lamp, volcht niet uw’ eijgen hoofdt.
(210) Mijdt ’s wereldts damp, die ’t ware licht verdooft.
7.
Komt Koning, Godt, een’ Prins sij dij alleen,
Die ’t boose rot wilt brengen in ’t geween:
Maer dijne bruijdt gij mint,* als bruijdegom.
Uw deur ontsluijt: want, Heere, siet, ik kom!
Eerste wijse.
(215) Wat is’t aen-lockend’ aes? wat zijn de soete spijsen
Van ijdelheidts Bancket? wat is den rooden wijn,
Die sotten lust vergraecht, en’ steekt daer na met pijn?
Gelijk met waerheidt schrijft de Koninglijke wijse.
Eij! maechden, luijstert mij, vergaept u aen geen lust,
(220) vergaept u aen geen landt, met Loths onwijse vrouwe;
Siet doch na Sodom niet, siet na geen Gomorr’s rouwe:
[
p. 208]
Blijft in het Soar kleijn, en’ over nacht daer rust.
Vlucht haest, met Abraham, van uw’ verdwaesde vrienden
Verr’ uijt ’t Afgodisch Ur, en’ ’t vaderlijk Chaldeen;
(225) Begeeft u op de reijs, trekt henen stil in vrêen:
Gij zult, vertrouwet vast, u sielens ruste vinden.
Tweede w.
Ha! lust tot sotte vreuchdt, hoe hebdij mij verdwaest?
Hoe hebdij mij verleijdt? Hoe hebdij mij bedrogen?
Mijn zinnen waren haest in ’t listich net getogen
(230) Door een verblinde schijn waer van de wereldt raest.
derde w.
Siet aen de liefde, maegdt, die onse Bruijdegom
Die gene dragen wil, die hem gestadich minnen,
Die hem hier door ’t geloof, ’t welk alles kan verwinnen,
Zoeken te lieven graeg; terwijl hij roept, ik kom,
(235) Terwijl hij ons verwacht met uijt-gespreijde armen,
En’ lacht zo vriendelijk op zijn vercoren Bruijdt.
Ô maechden, u verheuchdt! Zijn deure hij ontsluijt:
Gaet vrolijk tot hem in, hij wil ons al ontfarmen.
Vijfde w.
Wat is, (ô lief!) ons’ deuchdt, die u soo heeft behaecht?
(240) Wat is (ô lief!) het goedt dat wij u konnen geven?
Wat is (ô lief!) ons’ doen? Niet dan het sondich leven,
Niet dan ’t bevlekte kleedt, dat hier een vrouwe draecht.
Wanneer de ronde Son den lichten Hemel cierde
Die g’lijk een Bruij’gom treedt zijn gulden kamer uijt
(245) Soo sachmen dat de aerd’ baerd’ loover, blaen, en’ kruijdt
Die nimmer nooijt een dach van teelen milt en vierde:
Maer wij (ô goedtheidts goedt!) die gij zoo waert verlicht
[
p. 209]
Niet met een Hemel-son, vandij in tijdt geschapen,
Maer van een hooger Son (ach Heer!) die blijven slapen;
(250) En’ off’rendij geen vrucht; na schuldt-vereijschte plicht.
Vierde w.
Gelijk ’t gedruijs, gedrang der baren schuijmich golgen,
Gelijk ’t geduerich nat van d’hooge rotsen vliedt,
Gelijk den windt beweecht het dun gekrookte riedt;
Soo wil de snoode lust tot sonden mij vervolgen.
(255) Ik wil het goede doen, ik lief u Jesu Christ,
Ik soek ’t geen noodich is, en’ ’k wil mijn naesten stichten:
Maer, ach! ik voel een strijdt, den geest die moet dik swichten;
Ik heb den rechten spoor van uwen wech gemist.
Maer nu voel ik dijn geest mijn koude ziel ontfonken,
(260) Ik brand in liefdens vuer, om mijn Bruijdegoms min:
Ik ga, komt gaet met mij, de hemel-deure in,
Zijn liefde nu geniet die heden werdt geschonken.
Tweede w.
Nu dan, gespeeltjens, siet, Ik ben nu bat getroost.
Ik sie den nacht verthoont sijn droeve swarte rocken,
(265) Ik sie de Son die is van d’Horisont vertrocken:
Komt gaen wij t’samen in, gebroken zij ’t propoost.
    Ingang.
dwasen uijt.
Eerste dwase
De lieve Somer, maechdt, bestrooijt de groene lenten
Met duijsent bloemkens, die natuer op ’tschoonste maelt;
Den Hemel op het soetst’ beloovert zijne tenten,
(270) Soo wijdt haer licht gordijn rond om de globe praelt;
[
p. 210]
Ons’ milde voester, d’aerd’ beset de blaeuw rivieren
Nu met het groen geboomt’, tot aenden Oceaen;
Siet, in het boom-rijk bosch daer hoortmen tierelieren
’T eêl pluijmich-vlug-gediert; de nat bedoude blaen
(275) Beschaduwen het vee, door d’uijt-gespreijde tacken,
Wiens stam ons’ moeder draecht, wiens schors natuer bemost
Om sien, hoe constich ’t lieft met handen weet te placken
’T feijl aen de Piramid’. Ô Maechden! die eens kost
Verstaen het diep geheijm, waerom de soute vloeden
(280) Niet om te gronden zijn; waerop de aerde swaer
Mach rusten alsoo lang, dewijl het woedich woeden
Van ’t gram, beschuijmde meijr maekt nat de wolken klaer.
Door wat wech loopt de son, dat hij de locht niet bluijstert?
Dat hij met hit verhit niet ’s Hemels koude nat?
(285) Hoe komtde stem tot Godt, die staech ons’ bede luijstert,
Van hier in zijn Palleijs?
Tweede d.
Gespeeltje wat is dat?
Hij die ’t alles vermach, vermach doch alle dingen.
Vierde d.
Hij draget al, door ’t woordt.
Vierde d.
Wie kan het perk ontspringen
’T geen’ dat den schepper stelt, geschapen door zijn handt?
derde d.
Soo dat al waerheidt is.
Vierde d.
(290) Voor hem de klaerheidt brandt,
Voor ons is ’t alles duijster.
[
p. 211]
Ô klare Hemel-son, verlichter met uw’ luijster!
Steurt u niet met ons’ doen, wij soeken ’s wereldts lust.
Eij suster! kreunt u niet, laet Godes werk gerust:
(295) Vermaken wij ons maer in dese goede dagen.
Eerste d.
’T is enkel fantazij, dewijl mijn oogen sagen
De bloos-gloeijend’-auroor’ haer net gespiegelt hoofdt
Vertoonen, met den dach; benieuwing heeft verdooft
Mijn licht bekoorden sin, om alles recht te weten
(300) Van ’t firmamenten loop.
Tweede d.
Die ’t al alleen can meten
Is ’t niet ’t geen dat de mensch soo swaerlijk ondersoekt,
Valt hem, als swaer, teswaer?
Derde d.
Wie heeft sich ooijt verkloekt
Om vinden godes wech tot ’t schepsel van zijn werken?
Vierde d.
Wie kan de veelheidt perken
(305) Van al zijn wonder-daedt? Wie telt de sterren loop?
Wie kromt de silv’re maen?
Derde d.
Wij niet. Maer (al) genoech. Komt, Maechden, laet ons gaen.
Ik hoor het wereldts spel, ik hoor gerekte snaren.
Al veel te lang gepraet, laet al dees’ reden varen.
(310) Dat’s u voor, nu gauweloose volcht.
Eerste d.
Wijs is zij die bij tijdts des wereldts vreuchde raept.

[
p. 212]
Chooren.

Eerste.
Wee de geen’ die haer verlaten
Op het wesen ’t geen voorbij
Gaet, als ’s wereldts heerschappij,
(315) Kroonen, ampten, hoocheidt, staten,
Heirschen over Nijlus stroom;
’T is voor oogen maer een droom.
Tweede.
Dwase maechden, wijst u selven:
Siet eens, met een reijn gesicht,
(320) D’ijdelheidt van ’t blinde wicht.
’T pondt wilt inde aerd’ niet delven,
Kondij niet als Bruij’goms bruijdt,
Geeft het liefs op woeker uijt.
Eerste.
Siet met d’oogen ’s herten kennis,
(325) Hoe u d’ijdelheidt vermoeijt,
Zoo ’t vernuft al wilder groeijt.
Liefdij meer de waerheidts schennis,,
Waerheidts fackel werdt verdompt,
Als de waen de reden cromt.
Tweede.
(330) Vraegt niet hooger, als ’t bevolen
is: maer blijft in reên bepaelt.
Siet, hoe Loth in Soar faelt.
Ned’richeidt leertm’ in de scholen,
Daer men in Godts wetten leeft,
(335) En’ geleert werdt door den geest.
[
p. 213]
Eerste.
’T is (Helaes!) een korte vreuchde,
Die gij hier, in droefheidt, siet:
Anders vindij hier doch niet.
D’ellende die u ooijt ontheuchde,
(340) Of ’t onheijl van droeve ramp
die beswalken, als een damp,
Tweede.
Al uw’ prael en’ pronkerije,
Al uw’ pracht en’ hoovaerdij,
Al uw’ geijle hoererij
(345) Al uw’ dansen en’ uw’ reijen,
Al uw’ wellust, die uw’ ziel
Hier ooijt tot uw’ deel geviel.
Eerste.
En’ terwijl uw’ groene jaren,
Snellijk vliegen van u af,
(350) Eer gij u in ’t nachtsche graf
Vind, te sluijmerich, vol beswaren,
Als dan roept, ô waekt! ik kom!
Aller zielen Bruijdegom.
Tweede.
T is te laet, dan weer te loopen
(355) Uijt den acker, om zijn kleedt.
Hebdij d’oli niet gereedt,
Lieve wiltse dan niet koopen:
T is te laet, versint! te laet,
Als gij niet met hem en gaet.
    Pause. Men
speelt binnen.
[
p. 214]
    wijse uijt.
Eerste wijse.
(360) Sijt neerstich op uw’ hoed’, speel-maechden, niet en slaept;
Bereijdt uw’ ziel ter deuchdt: ons’ Bruijdegom mach komen.
De luije traechheidt vliedt: siet hoe de sonde gaept,
Gelijk een huijs-slang doet, onder de dorre boomen.
Laet varen ’s wereldts vreuchdt, vergeet uw’ dans en’ reij;
(365) Weer-strijdt het vaddich vleijsch, betemt uw’ broosche sinnen:
Ons’ Bruijd’gom is ons’ hoofdt, den schoonen groenen Meij,
In hem alleen vertrouwt, sullen wij ’t overwinnen.
Tweede w.
Gespeeltjen (Ach!) ik min: maer ik ben on volmaekt
Ik suckel en’ ik val, ik stronkel noch in sonden.
(370) Helaas! waer blijfdij, Lief? gij hebt den doodt gesmaekt
Om mij, en’ door uw’ bloedt hebdij mijn smert verbonden.
Derde w.
Die uw’ soekt, soektij Heer: Ik soek u,, Laet u vinden.
Siet, wij staen al bereijdt, om met u in te gaen.
Doodt, Duijvel, wereldt, Hel en kan ons niet verslinden:
(375) Wat sonde, Lief gespeel, can u dan soo verslaen?
Vierde w.
Hij lieft een reijne maechdt, die haer met hem vertrout.
Siet, in een kuijsche siel wil hij met zijn geest woonen.
Vijfde w.
Nimmermeer werdt beschaemt, die op Zijn name bout
Hij sal ’t onweerdich hoofdt, om hem selfs, weerdich kroonen.
Eerste w.
(380) De wereldt die is dwaes, geheel in sond verwert;
Zij sluijt haer ooge toe voor mijnliefs klare sonne,,
Sij haet hem, maer t’ onrecht; hij heeftse al verwonnen.
Wat schroomdij dan, gespele?
[
p. 215]
Tweede w.
Ach! suster, ik ben swert,
Gansch verbrandt door de sond: hij wil een schoon van wesen.
Eerste w.
(385) Komt, seyde hij, tot mij; ik sal uw’ quael genesen:
’K verlichte uwen last, ik draeg met u het jok.
Raekt door ’t geloof maer aen den soom van zijnen rok,
Gij werdt geholpen. maegdt, waer voor wil dij (dan) suchten?
Tweede w.
’K heb met ons’ moeder ouwdt, geproeft verboden vruchten,,
(390) ’K heb mijn hoofdt licht gehult, om ijdelheidt ten dienste
Te volgen, op haer jacht: en’ nu, op ’t ongesienste,
Heb ik mijn gang gerecht, om eerst mijn lief tevolgen.
Derde w.
Gelijk den rouwen windt beroert de water-golgen;
Gespeeltjen, soo beroert, sie ik, berouw uw’ siel.
(395) Wie wandelde soo recht, dat hij hier nooijt en viel?
Siet d’Hemel is niet reijn, in d’Eng’len vindt Godt dwaesheidt:
Hoeveel te meer kent Godt des menschen onvolmaektheidt?
Vijfde w.
Hij verhoort: ja soo haest, als maer den sondaer sucht,
Laet hij hem, door Zijn liefd’, strak met zijn g’nade vinden.
Vierde w.
(400) Vertrouwt (dan) maer op hem die u inden Beminden,
Zijn eengeboren soon, gaf ’t g’loof, dat niet en ducht.
    ’T geloof uijt.
Eerste w.
Daer komt ons’ moeder ’t G’loof. Aij! suster, niet en vrucht.
Graech luijstert. Siet, sij wil door reên uw’ siel vertroosten.
’T Geloof.
Wel hem! die sich vermaekt met heijlige propoosten,
[
p. 216]
(405) Die ’s wereldts sot geklap en’ ijdelheidt versmaedt.
Hoort, maegden! Hoort na mij! Vast in ’t geloove staet.
Ik ben ’t geloof; vertrouwt door mij inden Beminden,
Uw’ Bruijdegom: gaet, in de hoven suld’em vinden
’T en geddi, daer hij groeijt, als een ‚ipressen spruijt.
(410) Ô schoonste, in hem schoon, en’ een vercoren Bruijdt:
Hoe zijdij swert? ’T is waer, de sonne met haer gloeijen
Die heeft u soo verbrandt. De wakers die hun spoeyen,
die soeken mij, ’t geloof, uw’ sluijer, g’lijk ten roof
Te nemen, en’ u noch te wonden. Ô! ’t geloof
(415) Gelooft. Bereijdt uw’ licht: en’ spreekt in liefde brandich.
’K verwacht (ô lief!) dijn komst; versterktm’; ik blijf volstandich.
Ik slape maer mijn hert dat waekt in vreed’ end’ min
Gewillich is de geest, hoewel, ik kent, ’kbevin
Het krank en’ knorrend vleesch onwillich, stram, weer-strevend’:
(420) Maer (ach!) ’k ben niet mijn selfs, maer, door den geest, u levend’;
Ik heb mijn selfs u selfs soo heijlich toe-gewijt
Dees’ siele, dat ter wijl ik ’t vliende leven slijt,
Soo offer ik ’t gedrang van vuerige gebeden,
Op d’Altaer van mijn heijl, met ware dankbaerheden.
(425) Als dan soo komt uw’ lief, hij staet (gelooft’et!) veur,
En’ kloppet met den ring, uw ’sherten eijken deur.
Hoe vriend’lijk spreekt hij. Lief, mijn suster werdt, mijn trouwe;
Eij! siet mijn hoofdt is nat geworden vanden douwe,
Mijn hairen sijn besproeijt met druppelen der nacht.
(430) Uw’ vriendt is wit en’ root, van duijsenden geacht.
Zijn hoofdt is ’t fijnste goudt; ’t hair croes, swart als een rave;
Zijn oogen, die ooijt glans als duijven oogen gaven,
Die gewassen met melk, aen d’water beken, zijn;
Het aensicht is gelijk als kruijdt of roosmarijn;
[
p. 217]
(435) Zijn lippen die, bedruijpt met vochte mirrhe, blosen,
Die g’lijken bij ’t couleur van purpur roode roosen;
Zijn handen zijn gelijk als gulde ringen reen;
Zijn lijf dat is gelijk het gaeve elpen been,
Verçiert met (blaeuw) Safier, dat men heerlijk siet brommen;
(440) Zijn beenen zijn gelijk de harde marber-k’lommen,
Gegrondet en’ gevest op voeten als de Son;
En’ zijn gestalt’ geheel is als de Libanon;
Zijn kele die is soet, en’ gansch liefelijk is hij.
Gelooft, vriendinne!
Eerste wijse.
Ô! wat werkt ’t geloof? Verwis, wij
(445) Steijgeren, door ’t geloof, uijt ’t aerdtsch na d’Hemel hooch:
En’ achten wetens lust, die ’t eerste paer bedrooch,
In ’t minst niet weerdich g’noech om dit geheijm t’ontschroeven.
’T Geloof.
Ziet Maechden, sijt gemoedt: en wilt U niet bedroeven.
Wie doolt in ’t recht verstandt, die doolt noch inden wegh
(450) Der sonden, en’ hij mist door ’t missen; ja ik segh,
Wie sich niet leerlijk stelt en’ haet de ketterijen,
Die soekt den Bruij’gom niet, of ’s Hemels soet verblijen:
Maer die, door ’t recht geloof, toe-neemt en’ dag’lijks leert,
En’ door der liefden gloet zijn eijgen liefd verteert,
(455) Ziel-ijvrich in de deuchdt, met sterk onfeijlbaer hopen,
Verlaet al’t geen’ hij heeft, om dese peerl’ te koopen.
Soo wie de uer verbeijdt, soo wie die komst verwacht,
    T’geloof in.
Wanneer den Bruij’gom komt, die neem’ mijn woorden acht.
[
p. 218]
Tweede wijse.
Ô Goddelijke mondt, vervult met gulde leere!
Derde wijse.
(460) Ô middel van ons’ Heijl, in Christo onsen Heere!
Hoe troost’lijk is de leer die g’uijt Godts woordt verhaelt!
Vierde w.
’T Verloren schaepken, Heer, ’t geen herder-loos hier dwaelt
Dat komdij selfs wêer om in dees’ woestijne soeken.
Vijfde w.
U soektmen in uw’ Woordt en’ in de heijl’ge boeken;
(465) Terwijl men hier vertoeft d’ al-op-weckende stem,
    Ingang.
Om met ons’ lief te gaen na ’t nieuw Jerusalem.
    Dwase uijt.
Eerste dwase.
Gespeeltjen, laet ons vrolijk wachten:
Want onsen Bruijdegom vertoeft.
Wij zullen ons geluckich achten,
(470) Bij de geen die, steedts bedroeft,
Hun met veel dingen becommeren,
En’ al sorgen dach en nacht:
Laet Martha haer vrij beslommeren;
Marija sit gerust en sacht.
Tweede d.
(475) Laet ons terwijl den tijdt besteden,
Speelt op çiter en’ op de luijt.*
[
p. 219]
Vrolijkheidt verschijnt ons heden:
Siet, wij werden Christi Bruijdt.
Laet violen voor ons sorgen,
(480) Tijdts genoech wij zijn gekleedt:
Eer verschijnt de lichte morgen,
werdt de Bruijloft ons bereedt.
Derde d.
Laet ons roode roosen plucken
En’ gaen vlechten eenen hoedt,
(485) Om op ’s Liefs voor-hoofdt te drucken;
Eer ons’ Bruijdegom ons ontmoet.
Laet ons de soetste wijnen proeven,
Terwijl den tijdt ons ueren geeft,
Dansen licht, of gaen wat troeven;
(490) Zijn de blijdtste die daer leeft.
Vierde d.
’T bleeke maentje, met de sterren
Noodet ons tot soete rust.
Wie sal onse vreuchdt verwerren,
Als het lief sijn liefste kust?
(495) Gaet vrij vrolijk. Wech dees’ lampen!
D’oli, sie ik, ons ontbreekt.
Droevich zijn de naere dampen
Eer de zon sijn hoofdt op steekt.
Vierde d.
Komt, speel-maechden, komt, vermaken
(500) Wij ons in des wereldts hof;
En’ rusten onder d’marmor-daeken,
Op ons’ bedde, vrij van ’t stof,
[
p. 220]
Vrij van nachtse koude winden,
Vrij van ’t quellijk waken moe:
(505) Den Bruijdegom sal ons wel vinden,
Want hij lacht ons vriend’lijk toe.
    ’T ongeloof uijt.
’T ongeloof.
Gesusters, wil de reij der wijsen (soomen seijt)
Dat ieder een van u sich tot de komst’ bereijdt,
De komst’ des Bruijdegoms? De komst’ van zijne dagen
(510) En’ teek’nen sien wij niet: dus wil het lang vertragen.
’T is slechte sufferij te rasen van zijn komst:
Den wech die herwaerts leijt, die loopt doch aldercromst;
Den Nijl en kromt soo niet, of d’wereldt bij de zee,
Als ooijt de komste van uw’ Bruij’gom doet, of deê.
(515) Voorheen soo riep men al, ô siele, maekt u veerdich!
Veel hondert jaer geleen, was’t selfde even weerdich.
Men preekt, men bidt, men schrijft, men dicht en’ disputeert;
En’ in de hooge School werdt anders niet geleert,
Dan dit, Een ieder maek voor-sichtich self te werken
(520) Zijn eijgen salicheidt, door deuchdelijk versterken
Van liefd’, die nimmer flaeut; gebonden in een knoop
Met haer moeder, geloof, en’ suster sterke hoop.
’T geloof schenkt d’oli in de lamp, dat moetmen merken,
De liefde doet in hoop ontfunken ende sperken
(525) ’T hert, ’twelke als catoen bereijdet, vat de vlam.
Maer ’t is al beusel-praet, die nooijt en gaf, of nam.
’T blijft alles, soo het was; ’t was alles, soo’t voor-henen
Geweest is. Waer is ooijt een ander tijdt verschenen?
Waer was ooijt eenich volk, of vreemdt geslacht soo wilt,
[
p. 221]
(530) Dat in geslacht of bloedt van ’s wereldts reij verschilt?
’T is al het selfde volk, en’ uijt een zaedt geronnen,
’T geen sterfelijk aenschouwt het groote licht der Sonnen:
’T heeft immers ja soo wel gesien de rijpe eeuw’
Als wij, daer alle sond, wit en’ grijs als de sneeuw,
(535) Zoo minn’lijk en’ soo graech het voorhoofdt werdt geboden,
En’ achten roekeloos niet op de wijheidts nooden:
Of schoon de waeker waekt, en’ zijne stem verheft,
En’ dreijcht een langewijl al eer het ong’luk treft;
Al eer den molenaer verwacht de koele winden,
(540) Bij tijdts maekt hij gereedt de wieken, om te swinden;
Den herder door ’t geroep, of hij schoon is vervaert,
Die roept bij tijdts om hulp, wanneer den wollef naert:
Den Bruij’gom sal soo licht, ’kversekert u liên alle,
Niet komen on voorsiens; of haestich over-vallen
(545) De gene die genoodt zijn in het algemeijn,
En’ door het water-bat gewasschen zijn en’ reijn.
Maechden, gij zijt zoo wel geroepen als de and’ren.
Gelooft ’t geloove niet, zij ging u doen verand’ren,
’T soud’ alles soo perfect en’ heijlich moeten zijn,
(550) Gij proefde nimmer meer van dwalings soeten wijn:
Gij soudt uw’ groene jeuchdt haer lusten moeten derven,
En’ daeg’lijks even vars u eijgen sellefs sterven;
Gij moest dan na de wijs’ der wijse maechden gaen,
Gij moest de brave cleen en’ al ’t cieraedt versmaen
(555) En’ in het minste niet na ’t ouwdt gebruijk der wereldt
Tot op uw’ muijltjens toe geborduert, en’ gepeerelt
En sou’ den witten hals, of voorhoofdt sonder frons
Niet mogen zijn.
[
p. 222]
Eerste d.
Neen, neen, dat’s niet: wij houwen liever ons
Bij u.
Tweede d.
Wij missen al te nood de lommer uwer zijde.
(560) Wij soeken, eer den tijdt ons slibb’rich gaet ontglijden,
’T vermaek, de vreuchdt en’ lust, die ons den Bruijgom gont:
Den tijdt ons’s levens duert doch maer een kleijne stont.
derde d.
De oochskens bruijn als get, die moesten niet meer glueren
Na ’t lustich Sodom: neen, d’onvaste avontueren
(565) En soeken wij, met Loth, in ’t kleijne Soar niet.
Vierde d.
Nu Calliope, helpt ons dichten ’t vrolijk liedt,
Al eer den Bruijdegom tot onswaerts wendt zijn voeten.
Vierde d.
    Ingang.
Comt gaen wij onder wijl mevrouw de wereldt groeten.
Binnen singt men, op de wijse van,
Den lustelijken Meij.
Chooren of tusschen-spraken.
1.
Ô weeldige maechden, dwaes en’ sot!
(570) Hoordij het ongeloove? ’T geen u rooven
Hier sal de gift van d’hoochste Godt.
Eij! laet u niet verdooven, Door tbeloven
Van tijdelijke eer, of lust,
Of schaduw’ van een valsche rust
(575) Op slibberige gronden,
Onveijlich door de sonden
Steedts bevonden.
2.
Sijt neerstich in gebeden, en’ waekt:
[
p. 223]
Uw’ Bruijgom is op wegen; gaet hem tegen.
(580) Wee u, zij dij van deuchden naekt,
Of in ’t gemoedt verslegen; Seer verlegen
Om d’oli des geloofs, soo gaet
En’ kooptse, eer gij komt te laet:
Ziet Bruijdegoms vriendinnen,
(585) Wel waerdich sijne minne,
Die gaen binnen.
3.
En hoordij niet? Eij! sluijmert vrij wat,
Dat uw’ oogen vervaken, wilt niet waeken,
Gij sijt van ’s wereldts lusten mat.
(590) Kondij u willich maken, Te versaken
U eijgen selfs, al’tgeen uw’ is,
Streckende tot uw’ scha gewis,
En’ uijt-blussing der lampen,
Het hoochste ramp der rampen, D’helsche dampen?
4.
(595) Zoo wie d’aen-staende tijdt versuijmt,
In dese boose dagen, ’T valsch behagen;
En’ godes geest geen plaets en ruijmt,
Die sal ’t te laet beklagen, Dat zij sagen
De arme hongerich op de straet,
(600) En’ seijden onbarmhertich, gaet
Van hier henen in vreden,
Versaedt, men sal uw leden naekt, bekleeden.
5.*
Dewijl dat hun de liefde mist,
Soo hebben zij geen hope Om te koopen
(605) ’T geloof, hoewel men anders gist;
[
p. 224]
Maer neen, ’t en baet geen loopen, S’is niet open,
Ik seg, de Poort, des Hemels deur;
Een stemme hoordij met getreur,
’K en heb u nooijt vercoren,
(610) Gaet van hier, blijft verloren In Godts toren.
    Hier slapen de maechden alle 10.
Ende den Engel comt uyt ende
blaest op de Basuijne.
Engel.
Wat slaeptij? Hoe! Wat’s dit? Kondij geen uere waeken
Met hem? Helaes! ik sie, uw’ herten sijn beswaert:
Den Hemel trekt de ziel, en’ ’t lichaem trekt de aerd’.
Doch wel die sluijmer-los de oogen maer vervaken!
(615) De sterren (ô!) die zijn verheuchdt, en’ siet se blickeren;
De maen, de silv’re maen in volle rond’ haer stelt:
De tijden zijn vergaen, de ueren zijn getelt.
Eij siet, wat Hemels licht comt uijt ’t suijdt-oosten flick’ren!
Waeijt herwaerts koelen windt, komt uijt het warme oosten;
(620) Doorswoelt dit groote dal, en’ met uw’ adems vocht
Verdrijft het swarte seijl van d’hemel-blaeuwe-locht.
De wolken rollen wech.
Eerste wijse.
Ach Heere! wil ons troosten.
Engel.
Staet op, gij Maechden, comt: den Bruij’gom is op wege;
Gaet henen, hem ontmoet buijten Jerusalem.
(625) Gij docht’ren Zions hoort! hoort heden ’s Koninx stem.
Hij daelt van Hermon af, als eenen soeten regen.
[
p. 225]
Hij heeft den ijs’ren staf van Zijnen Godt gekregen,
Om heerschen alsoo wijt als d’aerde werdt bevocht:
’T buijcht all in sijnen naem; ja boven inde locht,
(630) Met juijgen, werdt geroemt zijn dier gekochten segen.
Wee die nu ’tblijde woordt te slaperich veracht!
Wee die sich niet bereijdt, terwijl den Bruijgom wacht!
Siet, hij sal (laes!) met druk de poort gesloten vinden.
Maer wel hem die sich nu bereijdt, en’ wacker schikt,
(635) Met d’oli des geloofs, waer door de Lampe blict;
Die heden waerdich maekt (siet!) Christi wel-beminden.
Eerste wijse.
                Ô vreuchden-rijk woordt!
Tweede w.
                Ach! wij zijn’t onweerdich.
Derde w.
Ô wee die nu liggen in zonden versmoort!
Vierde w.
                (640) Ô vreuchden-rijk woordt!
Vijfde w.
                Nooijt als nu gehoort.
Eerste w.
                Sijt nu in deuchdt vol-heerdich.
Tweede w.
                Ô vreuchden-rijk woordt!
Derde w.
                Ach! wij zijn’t niet weerdich.
Eerste w.
(645) Komt, Maechden, gaen wij dan: wij zijn bereedt en’ veerdich.
Mijn ziele die verlangt na mijnen Bruijdegom.
Recht nu uw’ wegen recht, maekt nu geen gangen krom:
Siet, ik treed’ u voor aen, om bet den wech tevinden.
[
p. 226]
    De dwase maegden staen op, sien
dat hun oli ontbreekt, soeken lampen,
waervan eenige noch branden.
Eerste dwase.
Hou, gespeeltjen, luijstert, mijn Beminde;
(650) Deelt ons wat olie meê, ons’ lampen die gaen uijt:
Den Bruij’gom is na bij, u sal doch niets ontbreken.
derde d.
Pas branden noch dees’ twee, om d’andere t’ontsteken:
Maer mijn vat is gansch leech, niet een drop isser in.
Eerste d.
Gespeeltjen, ik duchte, ’t is al te laet.
Derde d.
(655) Lieve, wilt swijgen: ’t geldt meer of min.
Tweede d.
Isser gebeurlijkheidt?
Derde d.
Zullen wij wat krijgen?
Eerste wijse.
Och neen, lieve Vriendin,
Voor ditmael en hebben wij niet te missen:
Voor ’t onseker kiesen wij liever het wisse.
Of u en’ ons ontbrak? En segt, wat raedt?
En weet gij niet, dat in ’t versorgen onsen prijs Leijt?
Tweede d.
(660) Wat is ’t dat gij praet?
Eerste w.
Voorsichticheidt is de moeder van alle wijsheidt.
Hadt voorsichtich geweest, nu stondij niet beschaemt.
Derde d.
’T is geen eere genoech.
Vierde d.
Dede men ’t u, ’k wedd’ dat gij ’t qualijk naemt.
[
p. 227]
Eerste d.
En’ ijdel is mijn vat.
Vierde d.
Mijn olij gaet uijt.
Vierde dwase.
Wel, waer krijgen wij dan wat?
Vijfde wijse.
(665) Gaet, en’ kooptse, gelijk als dat betaemt:
De verkoopers hebben oli, hebdij geldt om betalen.
Eerste d.
Spijtige maegden!
Tweede d.
Gaet, wij sullen u wel achter-halen.
Vierde d.
’T spreek woordt blijct waerachtich, in gebrek of ellendt
Datm’ in de noodt alder best de vrienden leert en’ kent.
    Ingang.
De Chooren komen uijt, voor de komste des Bruijdegoms.
Eerste.
(670) Dewijl de morgen-sterre is
Die vertoont haer clare luijster;
Wandelt (ô mensch!) niet in ’t duijster,
Neemt des Heeren comste wis,
Laet uw’ herten niet meer sluijmen,
(675) Laet dijn’ oogen niet vervaekt
Wesen, maer nu vlijtich waekt.
Siet, de licht-gevlokte pluijmen
Tweede.
Vliegen stuijmich uijt de locht,
Uijt de hooch-betrocken sale:
[
p. 228]
(680) Wilt bij tijdts uw’ kleed’ren halen,
Eer men u naekt vinden mocht;
Of den Bruijd’gom u verraschten,
En’ of d’stem u haestich riep,
En’ gij laecht in slape diep,
(685) Zuldij niet bij hem vergasten.
Eerste.
Siet de silv’re sterren staen
Trillend’, bevend’ op haer wachte;
Op hun Scheppers woordt sij achten,
Sonder van hun plaets te gaen.
(690) Zal de mensch dan blijven slapen,
Door de sonde, inden nacht,
Daer hij Christi comste wacht;
Of na Sodoms wel lust gapen?
Tweede.
Ach! neen: hij sal stadich staech
(695) Zich bereijden, sonder toeven
Met ’t geen dat hij mach behoeven
’T sij bij nacht of ’t sij bij daech.
Siet zijn lampen moeten branden,
Oli hem ook niet ontbreekt,
(700) Eer de nachtsche stemme spreekt;
Of hij moet bestaen met schanden.
Eerste.
Lieft gij Christum, Christi maechdt,
Laet uw’ schoone deuchden schijnen:
Sondes nacht die moet verdwijnen.
(705) Eer de morgen-sterre daecht,
[
p. 229]
Eer den lichten dach vertoonen
Komt zijn helder wit Voor-hoofdt;
Als sijn ware Bruijdt (gelooft!)
Sal hij u met vreuchden croonen.
    Ingang.
Den Bruijdegom met de wijse Maechden en’ de Engelen komen uijt.

Den Bruijd’gom.
(710) Komt mijn schoone, mijn lief, mijn uijt-gelesen Bruijdt,
Uijt,, u selven (nu) treedt en’ wilt na mijn liefd’ haeken;
Waken,, wilt (doch) voortaen, den langen slaep is uijt;
’T geluijt,, van vreuchden hoort, ’t geen uw’ siel kan vermaken.
Gelijk den wandel-gast des wereldts woudt door-kruijst,
(715) En’ soekt zijn Vaderlandt, zonder ergens te rusten;
Alsoo (ô waerde Bruijdt!) uw’ siel willich verhuijst,
Om in uw’s Vaders huijs eeuwichlijk te verlusten.
Verlaet de wereldt valsch, verlaet d’Egiptsche pracht;
Wacht,, uwe kuijsche siel voor vreemd’ uijtheemsche minne.
(720) Vriendinne!,, gij sijt mijn, ik heb u, door mijn kracht,
Gebracht,, uijt Leeuwen muijl. Ô komt! komt graech hier binnen.
’K verkoos u voor ’t begin, eer dat de globe was;
Eer dat de aerde sonk op’t centrum, sterk gedrongen;
Eer dat het firmament was g’lijk een duijster glas,
(725) En sterren, Son, en’ maen uijt ’s Hemels venst’ren sprongen;
Eer ik de dulle zee haer palen heb gestelt,
’T gewelt,, van haer gedrang beteugelden dees’ handen.
Vanden,, op-gang des Sons heb ik haer reijs getelt.
[
p. 230]
Vermelt,, mijn heerlijkheidt niet selfs d’ontelbaer zanden?
(730) Wanneer den dolfijn vocht in ’t grimmich meijr mij klaecht
Zijn honger, en’ de raef tot mij schreijet verlaten;
’K doe op mijn milde handt, en’ maek dat hem niet graecht:
Maer mijn liefd’ tot u, Blom, ô! die strekt boven maten.
Komt Roos’ van Jericho, comt uijt uw’ dorren hof,
(735) Lof,,- singt uw’ Bruijdegom, schoon Lelije soet-geurich;
Treurich,, (en) sijt niet meer; ’t is hier maer aerd’ en stof
Of,, een beswaerde vreuchdt, gelijk m’ op ’t lest is speurich.
Gij Sathans Bruijdt, comt aen, bestrijdt mijn schoonste schoon;
Maer denkt, dat ik getelt heb al haer droeve vluchten:
(740) Haer bede is verhoort, zij krijcht een Hemel-loon
In vreuchden; maer uw’ deel is ’t helsche eeuwich suchten.
Gij dochter Sijons, hoort en’ siet, siet dit’s mijn Tent:
Wendt,, uwen gang tot mij, komt in mijn wooning woonen.
Schoone!,, ik blijf bij dij, blijft maer in mij geënt,
(745) Bekent,, is mij uw’ liefd’: comt in, ontfangt de Kroone.
Eerste wijse.
Aij lief! ô Bruijdegom! u liefste sijn bereijdt.
Bruijdegom.
    Ingang.
Soo komt, gij werdt van mij ter Bruijlofts feest geleijt.

De dwase komen uijt ende singen.
1.
’T soelste windeken, dat uijt den zuijden waeijde,
Noodde ons op den wech; al eer het haentje craeijde,
(750) Eer den lichten dach aen-brak,
Al eer dat het droeve bleeke maentje schaeijde
Van het schoone marmordak.
[
p. 231]
2.
’T pluijmich beddetjen waer op dat wij rusten
Verlieten wij soo haest, met al ons soete lusten;
(755) Ja eer dat Aurora rees;
Was ieder veerdich (ô lief! die u ooijt kusten):
Komen schreumelijk, met vrees.
3.
Hoe neen! Wat neen! Noch tij genoech wij comen;
’T duchten is vergeefs; ’t en sijn maer ijdel droomen,
(760) Datmen hier soo vreest en’ beeft.
Vrolijk, gespeeltjen. Waer voor soumen schroomen?
’T lief ons uijtvercoren heeft.
4.
Hij wacht, hij wacht ons al, met open armen:
Wij zijn doch zijn Bruijdt. ’T kleedt dat is ontfarmen
(765) Daer hij onse sond’ mêe dekt,
Als sijn liefste soo wil hij ons beschermen,
Door zijn minne hij ons trect.
5.
Trect ons, Bruijdegom en’ Prince verheven,
Siet, wij sijn bereijdt, wij hebben’t al begeven,
(770) ’S wereldts lusten zijn wij moe;
Wij soeken met u in vreuchde steedts te leven:
Want uw’ Rijke komt ons toe.
Eerste dwase.
Ons Bruijdegom vertoeft! Helaes! ik sie gesloten
De deur van sijnder genaden.
Tweede d.
(775) Waer zullen wij dan blijven?
[
p. 232]
Vierde dwase.
Kloppen wij, ’t is niet te spade.
Wie kan zijn liefd’ tot ons vergrooten?
Derde dwase.
Wie tot hem komt, en sal hij niet verstooten.
Wie in hem gelooft, en blijft niet beschaemt.
Vierde d.
(780) Ik hoor een Hemels juijgen.
Eerste d.
Ô! dwase maechden, te recht genaemt!
’T gewisse knaecht u: wee dat ik ’t getuijge!
Tweede d.
Een vriendelijk woordt kan het (herte) buijgen.
Gespeeltjen, Eij stil, ik klop eens aen de deur.
Den Bruydegom spreekt binnen,
(785) Wie klopt daer?
Vierde d.
Heere, wij sijn’t, die gij hebt uijt-vercoren,
’T is uw’ lief, een de schoonste maechdt.
Vierde d.
Uw’ reijne uijt-gelesen Bruijdt.
Tweede d.
Isse u onbekent die na u vraecht?
(790) Zij is door ’t water en’ den geest herboren.
Eerste d.
Hier te staen, mij dunkt dat ons onrecht geschiedt.
Bruydegom.
Voorwaer, voorwaer, ik en ken u niet.
[
p. 233]
Gaet van hier. Gij hebt mij niet verwacht.
Eerste d.
Ô droevich woordt om hooren!
Tweede d.
(795) Ô droeve ongeluckige nacht,
Die onverdacht ons over-viel!
vierde d.
Helaes! edele siel, naekt van deuchden, waer suldij blijven?
Isser geen ontfermen, Heer?
Bruijdegom.
Nu noch nimmermeer.
Derde d.
(800) Fij, dwase ijdelheidt, dits u bedrijven.
Eerste d.
Fij, uijt-sinnich quaedt, dit hebdij al bestiert.
Ach Heere! is’t mogelijk, u gramschap t’ onswaerts viert.
Opent ons de deur. Vergetelheidt onbestierich
Heeft ons genoech beschaemt.
Tweede d.
(805) Wee dat wij onmanierich
’T ong’loof de lichte schooij te licht hebben gelooft.
Eerste d.
Wee dat wij blancketten ’t rimpeloos glat voor-hoofdt
En’ de kaekskens bloosden, terwijl ging ons ontslippen
Den tijdt der boete. Laes!
Vierde d.
(810) Doodt, beschildert ons’ lippen.
Brengt ons den aconiet in uwen looden kelk,
Doet ruijmen dese siel, dewijl dat ik verwelk:
[
p. 234]
’T besturven doodts couleur, is mij veel aengenamer
Dan al de cierlijkheidt en’ pronk uijt Faroos kamer.
(815) Is al ons’ hoop’ gemist, is al ons’ geloof verdomt;
Soo wensch ik dat de doodt ons’ droeve klacht verstomt
Vierde d.
Helaes, bittere vreuchdt! Helaes, vergald’ genuchten!
Hoe staen wij nu beschaemt? Ha, al ’t onsalich suchten!
Ha! vervloekt (zij de) uer datw’ eerstmael met geschreij,
(820) Bepeerelden ’t corael
Vierde d.
r> Van onse kaekskens. Eij!
Snel-vervlogen tijdt, gunt ons, maer ’t hervatten
Van onse tijdt wed’rom.
Eerste d.
Wee, dat wij wijsheidts schatten
Soo slecht en’ soo gering, onsalich, hebben g’acht:
En’ leefden sorgeloos en’ dwaselijk bedacht!
(825) Fij ijd’lheidt! dit’s uw’ doen: voor eerst hebdij verwildert
Ons’ lust des vleeschs en’ eer des wereldts voor-geschildert
Hier toe hebdij de wil ons sellefs soo geneijcht.
Gerechticheidt komt uijt.
Waer henen wildij? Ik heb lange gedreijcht,
Ik riep u over lang* tot boete en’ bekeering:
(830) Maer neen, gij weder-spraekt door dwaesheidt wijsheidts leering.
Gij wildet: nu wil ik. Gij socht: nu soek ik u.
Gij wildet uwen wil vol-brengen: maer alsnu
Vol-breng ik Godes wil. Uw’ willen socht ’t verderven:
Nu is ’t verderf al hier. Gedenkt, soo menich werven
(835) Als u de wijsheidt socht te nooden tot haer mael,
[
p. 235]
Soo waerdij hier of daer genoodt in pronk en’ prael.
D’hoovaerdicheidt uw’s siels, uw’s herten dertelheden
Die deden al uw’ tijdt in ijdelheidt besteden.
Uw’ leven was, gelijk doen Noah in de Erk
(840) Ging: en’ niemandt en sach, of letten op Godts werk.
De wijse hebben u geleert, als Noah leerden:
Maer gij hebt u bekeert, gelijk alss’ hun bekeerden.
Gij dachtet in uw’ hert, de tijdt der boete nood’t;
Geduldich is ons’ lief, sijn g’nade is te groot,
(845) Hij wil ons’ aller heijl, en’, na sijn liefd’, ontfermen;
Wij komen tij genoech, hij sal ons wel erbermen.
Te recht sijdij mis-leijt. Denkt, bij Godts rechter-handt
Sit de barmherticheidt; ter slinker sit ik; want
Barmherticheidt en straf, twee sust’ren bij malcand’ren,
(850) En konnen nimmer niet haer oude plaets verand’ren.
Godt noodt, maer niet altijdt; hij roept, maer na een wijl
Zoo spant hij sijnen boogh en’ scherrept zijnen pijl
Op hun die sorgeloos en’ achteloos verachten
Boetveerdicheidt, geloof en’ liefds gevlamde krachten.
(855) Ô maechden! ’t is uw’ schuldt, uw’ schuldt is ’t, hoe gij ’t drijft;
Dat gij beschaemt, veracht, gesloten buijten blijft.
Den tijdt die u belast was ijv’rich te verwachten
Die hebdij (laes!) verquist. Wat dagen, of wat nachten
(Eij dwase!) waerdij wis, dat uwen Bruijdegom
(860) Zoud’ comen? D’wijl hij seijt, ô toeft, verwacht, ik kom
Gelijk als inder nacht de dieven ’thuijs door-graven
En’ rooven d’huijs-heer ’t goedt, sijn geldt of and’re have;*
[
p. 236]
Gelijk de ranke hindt verwert werdt in het net;
Of g’lijk de herfstsche vink aen-lockend’ werdt geset
(865) Zijn aes, waer door het werdt verschallekt en’ gevangen;
Zoo onversiens alleens soud’ d’uer van uw’ ontfangen
Verborgen en’ bedekt voor uwen oogen zijn.
Maer neen, te roekeloos verkoosdij Babels wijn.
Die hoofsche leck’re spijs’ van ’s wereldts Pharaöne
(870) Met Esau, was u liefst, dan Isax jongste sone
Den segen was, die hem nochtans g’luksalich maekt’.
Gij jaechd’ in d’wildernis, wanneer als Jacob waekt’.
Gij soekt uw’ willens wildt in ’s wereldts beemd’ en klippen,
Terwijl gaet u de uer der segening ontslippen.
(875) Den Bruij’gom die u laet waerschouwen dach op dach,
Die geefdij geen gehoor, gelijk men klaerlijk sach.
D’oli die u ontbrak (gij dwaelt in al uw’ meenen)
Die is (ô neen) die is van and’re niet t’ontleenen:
’T staet ieder voor een gift. Een onverdiende gaef
(880) Is ’t g’loof; men laet door haer die tijdelijke haef;
Al wat de wereldt prijst en’ groot acht, weerdt te loven
Veracht zij, om hetgeen dat eeuwich is, hier boven.
Maer nu dewijl gij koost, met ’s wereldts dwase reij
Uw’ vreuchdt; gaet heen, en’ blijft met haer nu in ’t geschreij.
(885) Verloopen is uw’ glas. Versturven is uw’ hopen.
De g’nade Godes staet voor u nu niet meer open.
Siet hier, rechtveerdicheidt die vindt u in ’t gewicht
Te ijdel van geloof, van liefd’ en’ hoop’ te licht.
Ingang. De dwase klagen.
[
p. 237]
Eerste dwase.
Helaes, bedroefde uer doen w’achteloos versuijmden
(890) Den tijdt, die (dobbel dier bij ons) verloopen is!
Tweede d.
Helaes, dat wij de sond’, ’s doodts voedster, plaetse rijmden!
Helaes, dat wij, verwert in ’s wereldts wildernis,
Sochten de ijdelheidt en’ schijn van waerheidts logen!
Bedroch en’ selfs vernuft met haer verstrikte leer
(895) Die hebben onse ziel verleidt en’ vals bedrogen.
Vierde d.
r> Ach! Is ’t dan al te laet?
Vierde d.
’Tschijnt Ja.
Vierde d.
r> Wel aen dan, maechdt,
Die noch de bet’ring nood’t, versorrecht met der daedt
Uw’ lamp met olij van onstortelijk geloove.
Laet u van ’s wereldts reij, noch ongeloof verdooven:
(900) Vollecht de wijse na, begeeft u op de reijs;
Versaekt u eijgen selfs. De lusten haren eijsch.
derde d.
Te doen is enkel moeijt en’ slaefsche slavernijen.
Ô! sagen wij het niet! al ’t vreuchdichste verblijen
’T geen ons de wereldt gaf in desen grooten al,
(905) Dat mengden corte vreuchdt in honichbittr’e gal.
Eerste d.
Wij waren t’ onbesorcht. Wij dachten, laets’ hun wack’ren
Ter deuchdt. Den regen valt soo wel op onse ack’ren,
[
p. 238]
Als op de gene die, vol-herdich in ’t gebedt,
Hun oeff’nen na de plicht van Godts beschreven wet.
Tweede d.
(910) ’T is al te laet. Te laet zijn onse droeve klachten.
Ô dochters die hier sit, wilt uwen Bruijgom wachten:
Uw’ Bruijgom, die uw’ siel beminnet en’ begeert.
Ô leert! Zijn min is meer dan al de wereldt weerdt.
De wereldt die verslimt en’ in’t boos’ gelegen,
(915) S’is valsch en’ trouweloos berooft van eer en’ segen:
Nu sien wij ’t, met ons’ scha; nu sien wij’t, al te laet.
Eerste d.
In tijdts uw’ Bruijgom soekt, ô dochters: leert en’ gaet
Ter wijl ’t tijdt is, (tot hem;) soo suldij hem (ook) vinden.
Tweede d.
Werdt hier, door het geloof, sijn Bruijdt en’ sijn Beminde.
(920) Verciert u hier met deuchdt van reijne kuijsche min.
Wel salich is de maechdt, die met Christo gaet in;
Die sal in Hemel-vreuchdt van eeuw tot eeuwe leven.
Derde d.
Verwerpt al uwe pracht. Wilt hem uw’ herte geven
Die voor uw’ deure klopt: ô! vlijtich open doet.
(925) De boelsche minn’ is brak: maer echte liefd’ is soet.
’T werdt voor uw’ oogen hier soo levendich beschreven.
vierde d.
Wat maechden sie ik hier al, die ons sijn gelijk?
Zij leven sorgeloos, gekoestert in de sonde.
Sij kiesen voor het gout het vuijl Egipti slijk.
(930) Ô keert; en’ kleedt uw’ siel, eer gij werdt naekt gevonden.
[
p. 239]
vijfde d.
Bereijdt uw’ Lamp met Vlijt: komt met geen lege vaten.
Dat u niet en ontbreekt, gelijkt ons heeft gedaen.
Of gij uw’ deuchden roemt, ’t en mach u al niet baten.
Wie niet vol-standich blijft, sal met de dwase gaen.
    Ingang.
De dwase doen hare vertooninge.
De eerste vertooninge.
(935) De dwase maechden (ach!) beschreijen haer geval
Dewijl zij vinden vast des Hemels deur gesloten
Tweede vertooninge.
Hun hope is gemist, gemist is ’s levens al:
Nu werdense in druk, in smaedt en’ schand’ verstooten.
Derde vert.
Keert u vrij van Godts huijs, gaet naer het droevich dal.
(940) Wilt om een vreemde plaets bij and’re dwase loten.
De wijsen doen hare verthooninge.
Dank-spreuk of de juijginge der saliger maechden.
De eerste wijse.
Almachtich Heer en’ Godt, die ’t alles zijt in al,
Die door uw’ eeuwich woordt de Hemelen bereijdde,
Die d’onstuijmige zee omringde met een wal,
En’ die de globe rondt met ’t firmament bespreijde.
(945) Soo haest gij maer en spraekt, daer was de schoone Son;
De blickerige Maen sprong half uijt ’s Hemels salen.
Door uw’ alscheppend’ woordt de sterren niemandt kon
Noch nu, dan gij alleen, doen aen den Hemel pralen.
[
p. 240]
Wie telde haer getal? Wie telde haer geswier?
(950) Wie hechte ’t krullich hair van water-swanger wolken
Aen dijne sold’ring vast: eer ’s hemels tranen dier
Besloten waren in de swarte droeve kolken?
Doen onse moeder d’aerd’ wierdt door den dauw bevocht,
En’ stikte na van dorst, eer sij haer vruchte baerde.
(955) Wie isser dij gelijk, die met u roemen mocht
Dat hij den nachtsen nacht met den lichten dach verklaerde?
Gij vult het grimmich meijr met velerhande vis.
Gij maelde met uw’ handt de groene vruchtbaer boomen
Rontom in d’aerdes schoot. De water-rijke stroomen
(960) Die sprongen uijt een rots, door uwe kracht gewis.
De mensch, dijn even-beeldt, begaefdij met dijn gaven.
De mensch, ach Heer! de mensch verliest dit weerdich goedt;
Veracht al dees’ genaed’, om doodeskuijl te graven,
Voor hem en’ voor ons al hij de hel open doet.
(965) Wat raedt, ô grooten Godt? Wie sal u hier in raden?
Wie sal uw’ raedts-man sijn, om voord’ren ’s menschen heijl?
Heer, zijn ’t d’Engelen? Neen. Siet, door mijne genade
Ik reed’ den hoochmoedts val van ’t op-getrocken seijl.
Ik geef mijn eenich kindt, om voor zijn schuldt te sterven:
(970) Op dat soo wie hem siet, en’ door ’t geloof, gelooft,
In hem sal door de doodt mijn eeuwich rijke erven.
Ik kroon’ met d’Hemel-kroon hem die is ’tweerdich hoofdt.
ô groote goedtheidt Godts! ô groote Hemel-minne
Die nimmer onse tong op ’t duijsenst en verhaelt.
[
p. 241]
(975) Siet hier dijn Maechden, Heer, siet hier dijns soons vriendinnen
Die singen; Lof zij ’t lam, dat voor ons heeft betaelt.

Na de dank-spreuk der saliger maechden komen de kleijne Engelen.

Den 1.en Engel.
Lof zij ’t onsondich Lam, lof sij de geen die onsen stant bevest;
Die quam, en’ was voor abraham.
2.en
Lof zij de spruijt uijt Jesse stam,
(980) Lof sij den Leeuw uijt Juda verheven:
Hem zij lof en’ eer in eeuwicheidt gegeven.
3.en
Lof zij het woordt, ons’ heijl en’ leven.
Lof sij de geen’ die ’t al beheerst.
4.en
Lof sij die is de laetst en d’eerst,
(985) Die is, die was ’t begin en’ ’t eijnde.
5.en
Die (ô liefde!) uwen Soon gingt seinden
Tot heijl van ’t menschelijk geslacht.
6.en
Lof Heere, gij hebbet al vol-bracht.
Salige maechden, wilt Gode loven.
7.en
(990) Die ’t alles door ’t woordt heeft gemaekt:
Voor alle begin, ja soo haest als gij spraekt.
[p. 242]
Eerst.en
Alfa, o mega, die ’t al is in al,
Die d’Hemel schiep, sij lof in eeuwicheden.
2en.
Hij heeft des Satans macht bestreden,
(995) De poorten der Hellen heeft hij vernielt.
3.en
En’ alle schepsels heeft hij gesielt.
Alle fonteijnen heeft hij doen springen.
4en.
Juijcht, gij Engelen, veel duijst in ’t getal,
Wilt hem zijn eer en’ lof toe-bringen.
5.en
(1000) Hij maekte de bergen en’ het blaeu Cristal,
Den Hemel wist hij vande zee te scheijen.
6.en
Israël ging hij door ’t roode meijr leijen
7.en
Ontelbaer wonderen zijn Jacob geschiedt.
Juijcht gij heijr-scharen, singt hem het nieuwe liedt:
(1005) Groot is de Heer, en’ heerlijk zijn sijn’ werken.
1.en
D’af-vallige mensch is herschapen door zijn woordt.
2.en
’T is alles versoent ’t geen Gode hoort.
Lof zij den Bruijdegom der maechden, zijn Kerke.
3.en
Geen tijdt en comter na desen. Ô wee
(1010) Die den Engel Godes niet wil gelooven:
[
p. 243]
4.en
Hij staet op de aerde, en’ treedt op de Zee.
Zijnen eedt is heijlich.
5.en
Niemandt kan rooven
Uw’ kroon, noch uwe vreuchdt doen eenich belet.
Geheijlicht is ’t nu al door ’t lammeken onbesmet.
6.en
(1015) Niets en isser dat u mach hind’ren
7.en
Looft hem alle gij Godes kind’ren:
Looft hem alle die (in) Christo zijt.
1.en
Hij was en’ is eeuwich en’ altijdt.
Grooten Engel.
Lof wakende ooge, die nimmer is vervaekt,
(1020) Die nimmer meer en sluijmt: als een getrouwen hoeder.
Gij sijt ons’ Koning, Heer, ons’ Godt; ons’ heijl, ons broeder;
Die voor dijn boden trouw, als voor dijn kind’ren, waekt:
Die uw’ bevelen, Heer, vol-brengen, u ten dienste,
Met een ontelbaer schaer om-ringen dijnen troon,
(1025) En’ singen of zij ’t lam, Godts een-geboren Soon;
’T sij wat in d’Hemel sij, de meeste met de minste.
Vreuchde-liedt der wijse maechden, op de wijse vanden hondertsten Psalm.
Lof zij u Heere Sebaoth.
Gij zijt alleen waerachtich Godt;
[
p. 244]
Dijn naem, ô Sone, zij gevreest,
(1030) Als Godt; met Godt den heijlgen Geest.
2.
Waer is dijn prickel nu, ô doodt?
Waer is, ô Hel! dijn zege groot?
Waer is nu, Satan! dijn geweldt:
Dat gij ons vrij laet, ongequelt?
3.
(1035) Waer is nu, wereldt! al uw’ pracht?
Waer is uw’ soo gevreesde macht?
Waer is, ô dwase! dijnen roem?
S’ is al vergaen, gelijk een bloem.
4.
Hier is (ô maechden!) Hemel-vreuchdt.
(1040) Hier is daer in hem Godt verheucht.
Hier is geweert druk en’ verdriet.
Hier singtmen Gode ’t vreuchde-liet.
5.
Lof sij u Prins, der Goden Heer;
Niet ons, maer u zij eeuwich eer
(1045) Macht, glori, ende majesteijt:
Van nu tot inder eeuwicheidt.

De chooren seggen ’t Besluijt.

1.en
Lieve Ouders, waerde vrinden.
Hebben wij hier veel gemist;
Wendt uw’ ooren, om te hooren
(1050) Uwen Heijlandt Jesu Christ,
Die soo seer uw’ siel beminde,
[p. 245]
Dat hij quam uijt ’s Hemels salen,
Om u tot zijn bruijdt, te halen.
2.e
Laet de wereldt kermis houwen.
(1055) Laet de dwase, met haer schaer,
Dwaes’lijk leven; hun begeven
Steedts tot zonde, sonder vaer.
Laet des wereldts kind’ren trouwen,
Laetse wesen vrij verblijdt.
(1060) ’T gaet gelijk in noahs tijdt:
1.e
Ieder plant en’ bouwet ack’ren,
Ieder leeft gansch sorgeloos,
Elk versottet, en’ elk spottet
(Ongeloovich, sot en’ boos)
(1065) Met die hun ter deuchden wack’ren.
Maer, ô siet, den tijdt die naekt,
Dat hem Noah veerdich maekt.
2e.
Wee dan die hun ooren stoppen,
Als zij hooren, d’Engels stem;
(1070) Komt nu veijlich, Mensch, siet (heijlich)
Komen van Jerusalem
Uwen Bruijgom. Wee die ’t cloppen
Als hij gaet, versuijmt te laet,
Soo gij niet met hem en gaet.
1.e
(1075) Ô! Toeft niet, laet uw’ lampen branden
[
p. 246]
In dees’ donk’re naere nacht:
Want de dwase, die hier rasen,
Onvoor-sichtelijk bedacht,
Die bestaen met spot en’ schanden.
(1080) Dus wilt u in de deuchdt verstijven:
Gaet, en’ wilt vol-standich blijven.

Finis.
Continue

Tekstkritiek:

p. 195: cieraedt: als variant boven versorgen geschreven
vs. 88: bepeerelt er staat: pepeerelt
vs. 89: Beschermt, er staat: Bescherant,
vs. 185: toegevoegd in een andere hand
vs. 213: gij mindt boven de regel staat mindij
vs. 476: luijt er staat: fluijt met doorgeschrapte f
bij vs. 603: 5. strofenummer ontbreekt
vs. 829: over lang er stond over luyt in een andere hand gecorrigeerd.
vs. 862: have er staat: gaven tussen haakjes verbeterd in have