Rederijkers van Lier: Joseph verkogt. Lier, 1768.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton07000, Ceneton0699e - Ursicula - UB Gent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[p. 1]
Met Permissie van den Heere Schouteth.
______________

UYT JONSTEN VERZAEMT.
_____________________________

JOSEPH
VAN SYNE BROEDERS VERKOGT,
VAN JACOB BITTERLYK BEWEENT,
VAN SEPHYRA ONTUGTIG VERZOGT,
IN GEVANGENISSE GEWORPEN,
EYNDELINGE ONDER-KONING VAN EGYPTEN.

BLY-EYNDIG TREUR-SPEL
OP DEN ZIN:
    Wanneer den vrangen Nyd de deugd meynd te beschaeden,
    En met onnoosel bloet syn vraek-lust wilt verzaeden,
        Dan toont den grooten Al (schoon dat hy dikwils borgt)
        Dat hy het quaed bestraft, en voôr syn dienaers zorgt.

    IN RYMEN GESTELT DOÔR J. F. TRUYTS.
                                                            Niet zonder baet.
    Zal ten Tooneel uyt-gewerkt worden, doôr de vreédzaeme, ende met de daed Zegen-praelende Gilde-broeders der Konst-befaemde Rethoryke van S. ANNA gezyd DON-GELEERDE ofte JENNETTE-BLOEM, op hunne Gilde-Kamer binnen de Stad LIER, den 22. Februari en de volgende dagen.
Ten 6. ueren te beginnen.
Met oôrlof van den Heere DE WALTER Major in den dienst van Haere Keyserl. Koningl. en Apost. Majestyt, Commandant dezer
Stad, zullen naer het Vertoog de Stads-poorten geopent worden.

Tot LIER,
By de Weduwe van A. G. Verhoeven, in de Regte-straet.[p. 2]

VOOR-REDEN

Met Vertooningen waer in de Droomen van Joseph worden afgebeéld.

EERSTEN DEEL.

1. TOONEEL.

JAcob beklaegt den ellendigen staet zyns Ouderdoms, ende gebied Joseph te gaen naer Sichem, om te vernemen hoe het gestelt is met zyne Broeders, ende het Vee, het welk zy aldaer weyden. Gen. Cap. 37.
    2. Joseph gekomen zynde tot Sichem, verstaet van eenen Man dat zyne Broeders vertrokken zyn naer Dothaïn. Ibid.
    3. De zonen van Jacob door den nyd ontsteken op hunnen Broeder Joseph, ende hem van verre ziende nader komen besluyten zyne dood: doôr den raed van Ruben (die Joseph voôr hunne vreedheyd tragt te beschudden) word Joseph in eenen ouden put geworpen. Ibid.
    4. Joseph word door den raed van Judas uyt den put getrokken, ende aen het volk van Madian verkogt. Ibid.
    5. Ruben naer den put wederom gekeert zynde om Joseph te verlossen, en hem aldaer niet vindende, berst uyt in gramschap tegen zyne Broeders, die hem onderrigten, dat zy Joseph verkogt hadden aen d’ Ismaëlieten, ende zyn kleed in Bocken-bloed gevervt, hadden doen draegen tot hunnen Vader. Ibid.
    6. Jacob in achterdogt over ’t vertoeven van Joseph, verschynen de Knechten, die hem het gevervt kleed vertoonen, het welk Jacob erkennende berst uyt in klagten, meynende zynen Zone vermoort te zyn. Ibid.
    7. Putiphar eersten Oversten van Pharaö Koning van Egypten met zyn gevolg op jagt zynde, koopt Joseph van d’ Ismaëlieten. Ibid.
    8. de Broeders van Joseph komen tot hunnen Vader om hem te troosten. Ibid.


TWEEDEN DEEL.

1. TOONEEL.

Putiphar doôr Joseph zynen Onderdaen veel Zegen genoten hebbende, stelt zyn geheel hof-gezin in het gezag van Joseph. Gen. Cap. 39.
    2. Sephyra Huys-vrouwe van Putiphar verlieft synde op Joseph, versoekt hem eerst minnelyk, daer naer straffelyk tot haeren wille, dog hy het zelve afslaende ende haer verlaetende, grypt zy hem by den Mantel, behoud den zelven in het vlugten, ende uyt gramschap betigt Joseph van On-eere. Ibid.
    3. Joseph vlugtende, word eyndelyk doôr d’ onderdaenen van Putiphar gevangen. Ibid.
    4. Joseph word gevangen voôr Putiphar gebrogt, den welken hem doemt tot den Kerker. Ibid.[p. 3]

DERDEN DEEL.

1. TOONEEL.

DEn Schenker en den oppersten Bakker van de Koning Pharaö, byde met Joseph gevangen zittende, vertellen aen hem hunne Droomen, den welken den Schenker voôrzeyd te zullen geraeken in zynen voôrigen staet, en den Bakker tot de dood. Joseph verzoekt de voôrspraek van den Schenker in zyne ersteltenisse by Pharaö. Gen. Cap. 40.
VERTOOG.
Alwaer den Schenker erstelt word in zyne voôrige bedieninge.
ANDER VERTOOG.
Alwaer den Bakker aen eene Galge hangt.
    2. Den Koning Pharaö in eenen Droom gezien hebbende zeven vette Runderen ende zeven magere uyt den Nylus opkomende, doôr welke laeste de eerste verslonden wierden, nog zag hy zeven zwaere Terwe Aeren en zeven ligte groyen, daer de zwaere doôr vergingen. Pharaö hier om de Wyze van Egypten ontboden hebbende verschynen de zelve, de welke zyne Droomen niet konnende uytleggen worden van hem verjaegt. Den Schenker indagtig wordende het vernuft van Joseph steld hem voor aen den Koning, den welken gebied hem voôr zig te brengen. Gen. Cap. 41.
    3. Den Schenker met Joseph verschynen voôr Pharaö. Joseph legt de Droomen uyt van den Koning, ende word van den zelven tot Onderkoning aengestelt. Ibid.


VIERDEN DEEL.

1. TOONEEL.

JAcob zig bevindende met zyne Familie in gebrek van levens-middelen, ende vernomen hebbende dat in Egypten-Land voôrraet is gedaen van Graen, stiert zyne Zonen derwaerts om Graen te koopen. Gen. Cap. 42.
    2. De Zonen van Jacob komen in Egypten by hunnen
(dog onbekenden) Broeder, die zig vynst hun niet te kennen, beschuldigt hun van Landsverradery, en stelt hun in egtenis. Ibid.
    3. De Broeders zittende in den Kerker worden doôr Ruben verweten het goddeloos bedryf aen hunnen Broeder Joseph begaen. Ibid.
    4. Joseph doet zyne Broeders voôr hem komen, ende gebiet hun met het Graen naer Hebron te rysen, ten eynde om hunnen jongsten Broeder Benjamin by hem te brengen, het welke zy aennemende te doen, blyft Simeon in de Gevangenisse tot borge van hunne wederkomste. Ibid.
    5. De Broeders komende tot Chanaän vertellen aen hunnen Vader hun wedervaeren. Jacob beklaegt de gevangenisse van Simeon, ende beveélt hun wederom te vertrekken naer Egypten met Benjamin om Simeon te verlossen. Gen. Cap. 43.
[p. 4]
    6. De Broeders komen wederom tot Joseph, den welken ziende zynen Broeder Benjamin, onthaelt hun vrindelyk, ende doet eene Maeltyd beryden. Ibid.
VERTOOG.
Alwaer Joseph zyne Broeders in ordre steld aen de Tafel.
Ondertusschen doen hy hunne zakken vullen, ende zynen gouden Croes steken in den zak van
Benjamin.


VYFDEN DEEL.

1. TOONEEL.

DE Broeders rysende wederom tot hunnen Vader, worden achtervolgt doôr eenige bedienders van Joseph, de welke hunne Graen-zakken onderzoekende, vinden den gemelden Croes in den zak van Benjamin, waer over ze gedwongen worden wederom te keeren tot Joseph. Cap. 44.
    2. Joseph zyne Broeders ziende, berst gevynsdelyk uyt in gramschap, eyndelyk maekt hy zig kenbaer aen zyne Broeders, gebiedende hunnen Vader met ieders Huys-gesin naer Egypten te brengen. Cap. 45.
    3. De Zonen van Jacob geven kondschap aen hunnen Vader dat Joseph nog in het leven is ende het opperste gebied heéft in Egypten naest Pharaö, bekennende hunne voôrgaende bedrevene fouten, waer doôr Jacob voôrneémt met allen zyne Kinders ende hun gevolg zig te begeven tot de ryse. Ibid.
VERTOOG.
Alwaer Jacob met zynen aenhang vertrekt naer Egijpten. Cap. 46.
    4. Pharaö verstaen hebbende de komste van Jacob met zyn Huys-gezin, gebied Joseph zynen Vader ende Broeders te gemoet te gaen.
    5. Joseph zynen Vader ontmoetende omhelst den zelven, ende betoont alle teekens van liefde aen hem ende zyne Broeders. Ibid.
    6. Jacob met zyn Gevolg gekomen zynde in het Hof van Pharaö worden van hem zeer vrindelyk onthaelt, ende aen hun word gegeven het Gessen-Land met allen de Weyden tot hun gebruyk. Jacob Gebenedyd Pharaö, ende alles fluyt met vreugd. Gen. Cap. 47.


GEVOLGT DOOR
DEN BEDROGEN
HOOG-MOET
BLY-SPEL IN TWEE DEELEN.

Continue