Minderbroeders te Megen: Misbruyck der ryckdommen. ’s-Hertogenbosch 1723.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0604a - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[p. 1]

MISBRUYCK DER RYCKDOMMEN

IN DEN

RYCKEN-VRECK

GESTRAFT;

EN DE

UYTERSTE ARMOEDE

IN DEN VERDULDIGEN

LAZARUS

VAN GODT BELOONT,

Sullen verthoont worden door de Leersuchtige Jonckheyt der Latynsche
Schoolen vande Stadt ende Graefschap MEGHEM onder de be-
stieringe der Eerw: P.P. Minder-Broeders Recollecten.


OP-GEDRAGEN
AEN
MYNHEER
d’Heer JOANNES IGNATIUS
VAN DEN EECKAERT.

Licentiaet in beyde de Rechten, ende Heere van Aelst. &c.&c.

Door wiens miltheyt de jaerlijcksche Prijsen sullen uytgereyckt worden
op den 29. ende 30. Augusti. 1723.


+
s’ HERTOGEN-BOSSCHE,
______________________________

By PETRUS SCHEFFERS, Boeckdrucker in ’t vergult Missael. 1723[p. 2]
[Wapen]

KORT BEGRYP.

DAer was een rijck Mensch, die wierdt gekleedt met Purper, ende fijn Lynwaet, en hy at dagelijckx seer wellustelijck. Ende daer was een Bedelaer LAZARUS genaemt, die aen zijn deur lagh vol Zweiren, begeerende versaet te worden van de Kruymkens, die van den Ryckemans tafel vielen, en niemandt en gafse hem: en oock soo quaemen de Honden, en leckten zijn Zweeren. En ’t is geschiet, dat den bedelaer stierf, en gedragen wiert van de Engelen in Abrahams schoot. En den RYCKEN is oock gestorven, en is begraven inde Hel. Maer zijn oogen opheffende, als hy in de Tormenten was, heeft hy Abraham gesien van verre, en LAZARUS in zyn schoot. En hy heeft roepende, geseyt: Vader Abraham, ontfermt u mijnder, en sendt LAZARUS, dat hy het uyterste van zyn vinger steke in ’t water, dat hy mijn tonghe magh verkoelen, want ick worde hier gepynigt inde Vlamme. En Abraham heeft tot hem geseijt: Sone weest gedachtig, dat gy goedt ontfangen hebt in uw leven, en LAZARUS desgelyckx quaet. Maer nu wort desen vertroost, doch gy gepijnigt. Ende boven alle dese is tusschen ons, en u-lieden een groot onder-scheytsel vast gestelt, alsoo dat de gene, die van hier willen over komen tot u-lieden, dat niet en mogen doen, noch van daer tot hier over-komen. Ende hy seyde: soo bid’ ick u Vader, dat gy hem sendt in mijn Vaders huys: want ick heb vyf Broeders, op dat hy haer mag getuygen, dat zy ook niet en komen in dese plaets der Tormenten. En Abraham heeft hem geseyt: zy hebben Moyses, en de Propheten, laetse die hooren. En hy heeft geseyt: neen Vader Abraham, maer is’t sake dat’er jemant van den dooden tot hen-lieden gaet, soo sullen zy Penitentie doen: Maer hy heeft tot hem geseyt: Is’t dat zy Moyses, en de Propheten niet en hooren, soo en sullen zy oock niet gelooven, alwaer’t dat’er jemant van der doodt verrees.


[p. 3]

VOOR-REDEN.

De Doodt komt den Rijcke Vreck, en alle Slempers te vermaenen, en te dreygen.

EERSTE BEDRYF

Eerste Tooneel.

DEn Rijcken-Vreck zyn geluckig Lot verheffende, terwijlen Lazarus van honger bezwyckt, liggende voor de deure, wort van de Wulpsheydt aengedreven, de Godtsdienstigheydt hem dit ontradende: Doch besluyt met zyn Gasten den dag in Slempen over te brengen, waer-over de Dienaers hun verheugen.
Tweede Tooneel.
Lazarus wordt vande Verduldigheydt door de Hope van de aenstaende Doodt aengemoedight.
Derden Tooneel.

Den Rijcken-Vreack van zyne Tafel-Vrienden gepresen wesende, neemt daer in met ydel glorie voorder behagen.

TUSSCHEN-SPEL

TWEEDE BEDRYF

EERSTE DEEL

Eerste Tooneel.
Den Rijcken-Vreck met zyne Gasten Slempende, wort onder-tusschen den arme Lazarus met schimp, en lasteringh deirlijck verstooten, en sterft voor de deure.
Tweede Tooneel.

De Goddelijcke Wraeck door die onmenschelijcke Wreetheyt beroert, beroept den Rijcken-Vreck tot strafte in ’t bij-wesen vande Doodt, en Deugden
Derde Tooneel.
De Doodt, de Straf-Bevelen van de Goddelijcke Wraeck volbrengende, sterft den Rijcken-Vreck in’t gesicht der Gasten

TUSSCHEN-SPEL

TWEEDE DEEL.
[p. 4]
DERDE BEDRIJF.

Eerste Tooneel.
HEt Oordeel vanden Rijcken-Vreck door de Goddelijcke Recht-veerdigheyt ingestelt sijnde, wort van haer in’t bij-sitten vande Wraeck, Bermhertigheyt, Soberheyt, Zedigheyt, Lazarus, ende de Doodt, het Vonnis van sijne eeuwige verdoemenisse uytgesproken.
Tweede Tooneel.
    Twee d’eerste van sijne Tafel-Vrienden verhaelen hunnen Schrick, veroorsaeckt door een Spoock.
Derde Tooneel.
    Den Rijcken-Vreck vetreurt sijn eeuwig Ongeluck in sijn Verdoemenisse.
Vierde Tooneel.
    Den Verdoemden in de helschen Brandt smeeckt Vader Abraham, dat door Lazarus zyn Tonge met een Druppeltjen waters moght worden verkoelt; oft immers dat hy Lazarus sende tot sijne Broeders, op dat hy haer getuyge, dat zy oock niet en komen in die plaets der Tormenten. Doch alles te vergeefs.
NAER-REDEN.
    De Recht-Veerdigheydt, de Helsche pijnen, ende de te-laet-beklaegde Boetveerdigheyt vanden Rijcken-Vreck voorstellende, waerschouwt alle Toehoorers.
BEDENCKT HIER, MENSCH, VW’ UYTERSTE.
_______________________________________________

PERSOONEN VAN ’T SPEL.

Den Rijcke-vreck Lac. Van den Broeck van deurse
Lazarus. De Hoog: Ed: c.Wilh: v. Erp v. Puysteling
De Doodt. Adrianus de Keyser van Tergouw.
De rechtveerdigheyt. Ioan v: Amelsfoort vand. Bosch
De Wraak. Arnold. van Lummen vanden Bosch.
De verduldigheyt Petrus Nieuwinckel vand. Haeg.
De Bermhertigheyt Glaudius Lalans vand. Haeg
De Matigheyt. Ioan: Bapt: van Trist van Nimwegen
De Godtsdienstigheyt. Den selven.
De Wellust. Ioan: vanden Heuvel van Meghem.
De Zedigheyt. Gerardus Romeyn van Leyden.
Abraham. Den selven.

Tafelvrienden vanden Rijcken Vreck.
1. Adrian. Verlegh van Waelewijck.
2. Wilhelm. van Campen vand. Haeg.
3. Henricus Trompert van Moordtricht.
4. Ioan: van Wichen van Nimmegen.
5. Ioan: van Campen vanden Haeg.
6. Anton. Staeckenborgh vanden Bosch.
7. Franciscus de Rotte van Alckmaer.
8. Nicolaus Galliani vanden Haeg.
Cromptolus. Franc. van Elsenbroek van Nimmegen
Phormio. Ioan. Zwerts van Meghem.
Antecrastilus. Aegydius Nieuwinckel vanden Haeg.
Castulus. De Hoog. Ed: c. Godefrid. van Eck v. Beest
Congio. Bonifacius Bogaerts
van Amsterdam.

Knegt vand. Rijke Vreck.
1. Timotheus Klinckenberg van Rottd.
2. Aegydius van Loenen van Oudwat.

Duyvels.
1. Franc: van Elzenbroeck van Nimmeg.
2. Ioan: Zwerts van Meghem
3. De Hoog Ed. c. Godef. v. Eck v. Beest
4. Aegydius Nieuwinckel vand. Haege.
__________________________________

PERSOONEN van’t TUSSCHEN SPEL.

    De Dolle Liefde tot een Kint
    Veel Druck in s’ Vaders herte print.

Mitio den Vader. Hermanus Eekels van Vleymen.
Darus sijn Broeder. Ioan Vos van Rotterdam.

Sonen van Mitio.
Philip: Lamb: Hoeckx van Berghem:
Iacobus. Lucas van Geffen van Littoye
Ian den knegt van Mitio. Ioan: verhoeven van Uden
Carlo den knegt van Darus. Nicolaus Bloemaerts vande. Graef.
Antonius kantoor knegt. Sysbertus de Bruyn, v.keent

Cameraden van Philip: en Jacob
Genio. G. vand. Heuvel, v. bergem.
Phenix. Ant: Smidts v. Denenborg.
Nicolaus. Albertus Huysman v. Amst:
Geerard den 1. weert Henricus Cloppers v. Megem
Balten den 2. weert. Fr: van Elzenbroeck v. Nimmege
Adriaen den Boer. Petr. Schoonderwort v. Montfort.
Drost met sijn volk. Ioan. Bapt. v. Kuyl v. Utrecht.


Tot meerder Eere, ende Glorie Godts.

Continue