Rederijkers van Dadizeele: De op-bauwinghe, plonderinghe, brandt der kercke,
ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele.
Kortrijk [1732].
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0691b - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

DE OP-BAUWINGHE

Plonderinghe, Brandt der Kercke, ende Miraeckelen

VAN

ONSE LIEVE VRAUWE

VAN

DADIZEELE.Sullen speelwys verthoont worden door de Gulde Broe-
broeders van de Reden-rycke Gulde van den H. ROCHUS, opge-
recht binnen Dadizeele ten jaere 1722. onder den Tytel
van noodt soeckt troost.
8. 9. 14. en15. September 1732

OPGEDRAGEN
Aen Den seer Edelen ende doorluchtighen Heer M’heer Ignatius Ferdi-
nandus de Croix, Grave van Moen, Baron van Wingen en Rostuine, Hee-
re van Dadizeele, Moorslede, Blauwen Torre, Bruyssche, Wallemote,
Dierendonck, Marckhove, Aquets &c.
Aen de seer Edele Vrouwe Louise Ferdinande de Zomberghe, Vrouwe
van Thidesar, cleen genappe, in het Graefschap ende Provintie van
Henegauwe.
Ende aen Heer ende Meester Jacobus Bruyer Pastor.

MITSGADERS

Bailliu, Burgmeester ende Schepenen van de voornomde Prochie ende
Heerlyckhede van Dadizeele.

Tot Cortryck, Gedruyckt by Andries Mortel woonende in St. Ambrosius.

Continue
[
fol. π1v]

I. DEEL.

VOOR-REDEN

I. UYTGANCK

EEnen rycken man deser Plaetse, twee swarte Ossen verloren hebbende,
veropenbaert haer de Moeder Godts aen eene Cluysenaer, hier by
woonende, welcken sy gebiedt tot den rycken man te gaen, ende hem te
seggen dat hy die nimmermeer vinden en sal; maer dat hy in den Elsen-
bosch by syn huys sal vinden twee witte Ossen van die groote dat syn twee
swarte Ossen waeren, ende in dit teecken een Capelle soude beginnen ter
selver plaetse daer hy de witte Ossen sal vinden liggende, in den naem van
de Moeder Godts Maria.


II. UYTGANCK

DE Knechten van den Rycken Man van soecken heel vermoeyt, den
moet ende Ossen verlooren gevende, worden van den Cluysenaer
onderricht.


III. UYTGANCK

DEn rycken man naer het seggen des Cluysenaers, de witte Ossen in
den Elsen-bosch gevonden hebbende, doet terstont den bosch uyt-
roeyen, ende de Capelle beginnen.


KLUCHT.

    Der Bossche Af-goden en Af-goddinnen die mede uyt-geroeyt hunne stede moeten
verlaeten voor de Moeder van den waeralchtigen Godt.II. DEEL.

VERTOOGEN,
In de welcke verthoont wort d’opbauwinge der Capelle.

I. UYTGANCK

DE capelle op-gemaeckt wordt vanden rycken man Maria toegeygent
ende Capel-berichters gestelt, worden gewonden tot den Bisschop om
hem tot de wydinge der selve te aensoecken.


II. UYTGANCK

OP den wegh, verthoont haer aen hemlieden eene treffelycke Vrauwe,
seggende de Capelle gewydt te syn van de Moeder Godts Maria: ende
dat in teecken van dien dat sy rondt de selve souden gespannen vinden eenen
syden draet.


[fol. π2r]

III. UYTGANCK

DE voorseyde mannen met de Capellaen bevinden den selven draet son-
der begin, eyde oft knoop dit miraeckel door de faeme verbreyt zyn-
de, een groote menigte kruepele, stomme, Doove, ende gebreckelycke
menschen hun vindende in de Capelle worden den meestendeel van hunne
qualen genesen.


CHOOR.

WAER DOOR DE HEMELSCHE KERCKWYDINGE MET GROOTE BLYTSCHAP
ENDE FEESTE GEVIERT WORDT
.


III. DEEL.

I. UYTGANCK

DEn Capellaen op Kers-avont yverig gesocht hebbende naer een hulpe
om ’s nachts de Metten ook te konnen singen in de Capelle, gelyck-
men doet in ander kercken, ende niemant gevonden hebbende, neemt sy-
nen toevlucht tot Maria, ende wordt verhoort.


II. UYTGANCK

DE Moeder Godts verschynt des nachts aen eenen ongeleerden Man
genaemt Jan Onraet, die noch lesen noch singen konde, hem gebie-
dende te gaen helpen de Metten singen, daer toe hem aenwysende eenen
boeck onder syn Hooft-kussen.


III. UYTGANCK

JAn Onraet den Boeck gevonden hebbende, comt by den Priester oft Ca-
pellaen, met den welcken den Goddelycken dienst volcommende, blyft
Coster menig jaer daer naer.


IV. DEEL.

I. UYTGANCK

VLaenderen inden aenstaenden slag van Guinegata ende Viseville, neemt
haeren toevlucht tot Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele, bevelende
onder haer bescherminge haer volck ende haeren Grave Maximilaen, den
welcken door haeren bystant de Victorie bekomt.


[fol. π2v]

II. UYTGANCK

MAximilaen de Victorie gekregen hebbende, comt met Jan van Dadizeele
synen Liutenant Generael Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele bedanc-
ken over de bekomen Victorie twaelf dagen daer wesende den 19. Oughst
1479.


KLUCHT.

                Eenige Bedelaers kommende tot de Kermisse van DADIZEELE.


III. UYTGANCK

Verscheyde Pelgrims
soecken van onse Lieve Vrauwe van Dadizeele bekommen hebben.


V. DEEL.

I. UYTGANCK

DE Schotten in’t jaer 1583. beroovende de Kercke van Dadizeele van
alle haere schatten, steken die in brandt, maer wiert de Capelle van
Onse Lieve Vrauwe gewyt door haer bewaert.


II. UYTGANCK

DE Prochianen vinden het Beeldt van Onse Lieve Vrauwe ongeschon-
den onder de ruinen van de Kercke.


III. UYTGANCK

DEn Pastor hier van verwittigt ende in dit droef ongeval wort getroost
in het behouden der H. Capelle, en het Mirackeleus Beeldt van Onse
Lieve Vrauwe; om welcker oneere vande Schotten aengedaen te repareren
verweckt syne ondersaeten tot devotie van de Alderheyligste Maget.


NAER-REDEN.

        Tot meerder eere ende glorie Godts en van de H.
                                    Maghet MARIA.


Continue