Jezuïeten van Gent: Baasa vernietigende het geslaght van Jeroboam. Gent, 1742.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton042310 (Baasa) en 042311 (Den daezer) — Ursicula

Continue
[
fol. π1r]

BAASA

VERNIETIGENDE HET GESLAGHT

VAN

JEROBOAM

OPGEDRAEGEN

AEN DE SEER

Edele, Wyse, ende Voorsienige Heeren,

MYN HEEREN

HOOGH-BAILLIU

ENDE

SCHEPENEN

DER STADT GHENDT,

Door welckers Mildtheydt de Jaerlycksche Prysen
sullen uyt-gedeelt worden,

Sal vertoont worden door de Jonckheyt van
het Collegie der


SOCIETEYT JESU

BINNEN GHENT DEN V. SEPTEMBER 1742.

[Vignet: IHS]

TOT GHENDT,
Gedruckt by de Weduwe van PETRUS DE GOESIN, woonende
in de Veldt-straete, in de vier Evangelisten.[fol. π1v]

KORT-BEGRYP.

BAasa heeft gedoodt... (Nadab den Sone van Jeroboam) ende geregeert in syne plaetse. Ende als hy nu geregeert hadde, heeft geslaegen geheel het huys van Jeroboam: en heeft niet laeten overblyven eene Ziele van syn saet, tot dat hy hem vernietigde: volgens het woordt des heeren... om de sonden van Jeroboam, de welcke hy gesondigt hadde, ende door de welcke hy Israël hadde doen sondigen.
Het 3. Boeck der Koningen het 15. Cap.


PERSOONEN.

BAASA Koninck van Israël,
    Joannes Annez, Rhet.
ELA Sone van Baasa,
    Petrus vander Maeren, Rhet.
MANAHEM vrient van Baas. en On.
    Maximilianus della Faille, Poët.
ARSA Oversten van het Hof,
    Andreas Cunninghame, Rhet.
ONANA Weduwe [&]
    Gabriël van Rekendale, Rhet.
SENON Sone [&]
    Joan Bapt. vanden Heede, gram.
CINOTHA Dochter } van Nadab
    Franciscus Moeraert, fig. min.
JERIEL Oversten der Ruyterye,
    Guilielmus vander Heecken, Rhet.
ZAMBRI Oversten der Voetgangers,
Guilielmus vander Vivere, Gramm.
Het Vertoog is tot Thersa.Het Tusschen-spel sal geven

DEN DAEZER.

PISTOCLERUS den Daezer Neve van Meg.
Joannes Baptista Daesschoot, Rhet.
MEGADORUS Oom van Pistocl.    
    Joannes Bapt. Cardon, Rhet.
SYRUS knegt van Meg.
    Joannes de Beer, Poët.
PLEUSIPPUS anderen Neef van M.
    Ludovicus van Hulle, Poët.
GETA knegt van Pistocl.
    Joan. Bapt. van den Spiegele, gram.
OPGEMAECKTE.
MICIO Capiteyn ende Baillu,
    Michaël Goebert, Rhet.
DEMEA Schipper ende Coopman,
    Augustinus Neerincx, Rhet.
PHOEDRIA, [&]
    Petrus de Somer, Gramm.
CHAEREA, } Gebueren.
    Franciscus de Beer, fig. maj.
Het Vertoog is tot Parijs.
Continue
[
fol. π2r]

I. BEDRYF.

WAnneer Baasa sigh buytenspoorighlyck verhooveirdigt over den buyt ende syn Ryck, versekert Ela, dat die door den sone van Nadab sal ontnomen worden; het welcke den Koninck vreesende sweert met de syne de doodt van Senon, ende beveelt de sorge van hem te vatten aen Manahem; de welcke hy wel aenneemt, maer terstont hier over leedtwesen hebbende stelt vast Senon te hulpe te komen.

I. DEEL VAN HET TUSSCHEN-SPEL.II. BEDRYF.

ONana ende Cinotha troosten Senon treurende over het ontnomen Ryck; waer door Senon verquickt zynde wort met swaerderen anxt overvallen, verstaen hebbende uyt Menahem de t’zaemensweeringe. De Moeder om haeren Soon te versekeren, geeft hem aen Manahem om verborgen te worden. Senon wort van syne Moeder tegen danck gescheyden. Cinotha vlught. Onana gevat zynde van Arsa wordt voor den Koninck gebraght, door welckers beloften sy bedrogen zynde stelt vast haeren Soon weder te roepen.

II. DEEL VAN HET TUSSCHEN-SPEL.III. BEDRYF.

ONana doet haeren Soon weder-roepen, Manahem ende Cinotha sich te vergeefs tegenstellende. Als dien in volle vreese naer het Hof geleyt wordt van syne Moeder, wordt hem listelyck de vreese weg-genomen door Ela, den welcken terstonts verstaende uyt Arsa dat het gemoet syns Vaders verandert was, loopt haestelyck naer het Hof, ende verwyt synen Vader het breken van den gesworen samenspanninge: maar Baasa toont hem syne dwaelinge; als hy verraederlyck de boeyen aen Senon aenslaet, Onana hier over door gramschap raesende.

III. DEEL VAN HET TUSSCHEN-SPEL.[fol. π2v]

IV. BEDRYF.

ALs Onana haere, ende haers Soons ellenden beweent, ontmoet haer Cinotha, die het geval van haeren Broeder gehoort hebbende gaet met de Moeder tegen den raet van Manahem tot Baasa, ende gebruyckt alle hulp-middelen. De haestige komste van Ela verandert soodaniglyck den verwonnen Koninck, dat hy-se alle beyde in de Kercker smyt. Als hier nu de Moeder ende de Suster met Senon aen droefheyt ende liefde van weder-kanten voldoen, doet Baasa hun van elckanderen scheyden ende de overblyfsels van den Stam vangen ende in den Kercker sluyten, zullende ondertusschen aengaende het aendoen van de doodt raedt slaen.

IV. DEEL VAN HET TUSSCHEN-SPEL.V. BEDRYF.

DEn Koninck eerst twyffelachtig oft hy de Vrauwen soude spaeren, ende daer naer door den raedt van Ela het selve vast-gestelt hebbende, schenckt het leven ende de vryheyt aen Onana ende Cinotha. Dese verbaest staende over het overwacht weldaet versoecken de selve gunste voor Senon. Baasa veynsende het versoeck toe te staen schenckt aen de Moeder haeren Soon te samen met de Neven van de honden verscheurt. Welcke rasernye Cinotha ende Onana soo heftig verwyten, dat de Konick hun doet wegleyden ende met geheel het Vrouwe geslagt dooden. Alsoo is’t dat Baasa te laetsten roemt dat hy de Scepter van Israël voor sig ende synen Soon versekert heeft.

Tot meerder eere, ende glorie
GODTS.

Continue