Rederijkers van Lier: Nabuchodonosor. Lier, 1768.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton0699g - Ursicula - books.google
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[ p. 1]

HET DOR WERT
GROEYENDE.

DEN GODDELOOZEN, DOG DAER NAER
TOT GOD KEERENDEN
NABUCHODONOSOR,
KONING VAN DE CALDEERS

OP DE ZINNE-SPREUK

                            Bekeert u tot den Heer, al waeren u misdaden,
                            Ontalbaer in getal, nog grooter zyn genaden:
                                Maer vat de gratie, dog altydt wel by tyd,
                                    Want dat hy heden geeft, misschien daer naer ontzeyd.


                Zal ten Thoneel verthoont worden doôr de Leergierige
                    Gilde-broeders der Aloude, ende wytbefaemde Rhe-
                    toryke
Den groeyenden Helicon,* rustende onder de
                    Schaduwe Ryke Vleugelen van den Edelen Kampioen
                    ende vromen Voôr-vechter des Geloôfs, ende hunnen
                    Patroon den
H. GUMMARUS, binnen de Stad Lier.

                                    Den 11. December 1768.
                                                                                                Asperè ridet anus
                                                                                                & Cannabis arborescit.

[Vignet typografisch ornament]

Tot LIER, by A. G. VERHOEVEN, Boek-drukker, in de Regte-straet.
[ p. 2]
VOOR-REDEN

EERSTEN DEEL.

EERSTEN UYT-GANG.
SEdecias Koning van Jerusalem, naer een langdurig Beleg door het Leger van Nabuchodonosor Koning van de Caldeêrs, tot den uytersten nood gebracht zijnde, nemt voôr met sijne twee Zoônen, ende sijne aldersterkste Mannen, met den nacht langs den bedeckten weg Jerusalem te verlaeten.

II. UYT-GANG.
DEn ellendigen, dwaelende Koning met de zyne meynende te ontvluchten de handen van sijne vreede Vyanden, seffens overvallen wordende: wort tot syn aldergrootste ongeluk met sijne twee Zoônen gevangen, ende vervoert naer Rebalta by den onmenschelijken Koning Nabuchodonosor.

III. UYT-GANG.
NAbuchodonosor tyding gekregen hebbende, dat Jerusalem verlaeten is, ende den Koning Sedecias gevangen: doet onder het Muzicael geschal, doôr geheel Rebalta Vreugde plegen: waer naer den Ellendigen Koning, voôr den Throon van den vraekgierigen Nabuchodonosor gebracht zijnde, domt zijne twee Zoônen ter doodt, ende hy sijne oogen daer naer uytgesteken zijnde, te vervoeren naer Babel: welk onmenschelijk Vonnis (niet tegenstaende de bittere Traenen der Kinders ende Vader) gebiet te volbrengen: voôrder order gevende aen Nebusardan synen Veld-oversten Jerusalem te verbranden, ende de goude Vaete uyt den Tempel te voeren naer Babel.

IV. UYT-GANG.
DEn Ellendigen Koning onder menigvuldige onhelsingen, met ziltige Traenen afschyt genomen hebbende van sijne Kinderen, volbracht zynde het grouzaem Vonnis: wort de oogen uytgesteken zynde, vervoert naer de Stad Babel.

V. UYT-GANG.
DEn Velt-oversten Nebusardan ongenadiglyk, doôr het vuûr, ende sweirt Jerusalem verwoestende, den Tempel in brand gesteken zynde, doet de Heylige Vaeten vervoeren naer Babel: den overigen buyt laetende aen sijne getrouwe Soldaeten, de welke daer over verblyt, met vreugden zoo gelukkigen dag vieren.

COMOEDIE.TWEEDEN DEEL.

[ p. 3]
I. UYT-GANG.
DEn goddeloosen Nabuchodonosor geraekt wordende van de Handt des Heeren, by den nacht gezien hebbende een schrikkelijk Vertoôg: doet sijne Waer-zeggers tot hem komen, om den uytleg te weten van soo wonderlijk Vizioen, ende syn gebodt niet konnende voldoen, domt hun tot de dood: Dog door den Propheêt Daniel wederhouden, den welken by den Koning geroepen zynde, hem uytlegt synen schrickelijken Droom, hem vermaenende over syn rampzalig leven, den welken niet tegenstaende sijne berispingen, een goude Beeld doet smeden van zestig Cubitus hoog ende zes breedt: gebiedende als het zal worden ingewyt, een ider daer voôr de knien te buygen.

II. UYT-GANG.
VUlcaen, met sijne Cyclopen verblyt over zoo wonderlijk werk, onder Gesang, smeden het goude Beld,

III. UYT-GANG.
ONder het geluyt, van Muziecale Stemmen, ende blazende Instrumenten het goude Beld doôr de valsche Priesters ingewyt wordende, ende een ider syne Knien buygende, behalven Abdenago Sydrach en Misach waer van den Koning over hunne wygeringe verwittigt doôr Arioch, gebied hun d’Eerbiedigheyt te bethoonen: maer syn gebod verfoeyende domt hun tot het gloeyende Forneys.

IV. UYT-GANG.
NAbuchodonosor in sijn al te vreede Sententie voôrtgaende, ende ziende de dry Israëliten vergeselschapt met eenen Engel wandelende in de woedende Vlammen, den Godt van Israël door Lof-sang sijne Almogentheyd verkondende, verwondert van zoo zelzaem werk, gebiet de Onnoosele uyt den Oven te laeten, ende wilt dat den Godt van Israel geëert en aenbeden sal worden: Jae zoo verre, dat wie daer tegen staet, syn Huys te verwoesten, ende de dood te doen sterven: hun alle dry stellende Bevelhebbers over het geheel Land van Babel.

V. UYT-GANG.
D’Afgodery wanhopende van haeren valschen Gods-dienst, wekt op de helsche vraeke, om den slapenden, ende droomenden Koning, van syn voôrnemen te doen veranderen: Ontwaekende berst uyt in raezende Furie, wort van Daniël, ende sijne Hovelingen wederhouden, hem uytleggende sijn Visioen, hem voor-zeggende, dat hy uyt sijn Ryk zal verjaegt worden, ja als eene Beêste, met de Beêsten zal leven, gras etende als eenen Osch.

COMOEDIE.[ p. 4]

DERDEN DEEL.

1. UYT-GANG.

DEn hooveirdigen, ende verwaenden Nabuchodonosor aenziende de Stad Babel, die hy tot Pracht, ende zetel van syn Ryk had opgebouwt: onder schrickelijken Donder, ende Blixem onvoôrziens een Stemme hoorende uyt den Hemel, hem aenseggende syn aenstaende straffe, doôr schrik syn Verstant verliezende, uytvallende in rasernyen, wort op het gebod van Daniël gebonden, ende weg-gelyd naer de Wildernissen, om met de Beêsten, als een Beêst te leven.

II. UYT-GANG.
DEn Propheêt Daniël overwegende het aenstaende ellendig leven, van zoo ongeluckigen Koning, vermaent een ider tot af-stant van zonden.

III. UYT-GANG.
DEn dwalenden Koning, als eene Beeste levende onder de wilde Dieren, gras etende als eenen Osch, wort van sijne Edel-lieden in alle Bosschen, en Dallen gezogt, maer niet gevonden.

IV. UYT-GANG.
DEn Rouwzugtigen Koning Nabuchodonosor synen Geêst, ende voôrige gedaente wederom gekregen hebbende, met een oodtmoedig, ende gemorzelt hert den God van Israël aenbiddende, ende hem erkennende als Eerscher, van Hemel, ende Aerde: Wort van syne Hovelingen, ende Magistraet onder alle teêkenen van Liefde, en Blydschap gevonden, hem gelydende naer sijn Paleys.

V. UYT-GANG.
DEn tot God gekeêrden Koning, in syne voôrige Majesteyt, op synen
Koninglijken Throon gestelt zynde, God bedankende voôr syne weldaden, doet over syne Wederkomste tot den Throôn Vreugt bedryven doôr g’heel syn Ryk.

COMOEDIE.NAER-REDEN.

Ad majorem DEI Divi Gummari Patroni nostri om-
niumque Caelitum gloriam & honorem.

Continue

Tekstkritiek:
[p. 1] Helicon, er staat: Hellicon [in ex. UB Gent Acc 1245 : 10 met de hand gecorrigeerd]