Jezuïeten van Gent: Jepthias treurspel. 1748.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton046900 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. π1r]

JEPHTIAS

TREUR-SPEL

Sal vertoont worden door de Dogters van den

CATECHISMUS

OP-GERECHT ONDER DE BESCHERMING VAN
D’ALDERSUYVERSTE MAGET


MARIA

IN HET COLLEGE DER

SOCIETEYT JESU.

Binnen Ghendt den 12. Augusti 1748. voor de Vrouwen alleen,
den 13. voor de Mans alleen,

Ontrent 2. uren naer middag.

[Vignet: IHS]

TOT GHENDT,
By de Weduwe PETRUS DE GOESIN en SOON, woonende in de
Veltstraete in de vier Evangelisten.
[fol. π1v]

KORT BEGRYP.

JEPHTE te veld treckende tegen de Ammoniten heeft eene belofte gedaen aen den Heere, seggende: Is ’t dat gy de Ammoniten sult gelevert hebben in myne handen, die den eersten sal getreden syn uyt de deure van myn huys, ende my wederkeerende... sal ontmoet hebben, die sal ik tot een Slag-offer aen den Heere opdraegen... Maer JEPHTE wederkerende naer syn huys, heeft hem syne eenige Dogter ontmoet... Welke gesien hebben de heeft hy syne kleederen gescheurt, ende geseyt... Myne Dogter, gy hebt my bedrogen, ende gy syt self bedrogen: want ik hebbe mynen mond open gedaen tot den Heere, ende ik en sal anders niet konnen doen. Aen wie sy heeft geantwoort: Vader... doet my al wat gy belooft hebt.. Ende hy heeft haer gedaen gelyk hy hadde belooft.
Het Boek der Rechteren, het II. Cap.PERSOONEN.

VOORREDEN,
Dympha della Faille.

GODDELYCKE LIEFDE,
Marianna van Hoecke.
JEPHTE Vorst van Israël
    Cornelia de Caper.
AMARIAS Oppersten Priester,
    Anna Luytens.
ELIMA Voedster van Jephtias,
    Maria de Coninck.
JACHINA Dogter van Elima,
    Anna de Wulf.
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
JEPHTIAS Dogter van Jephte,
    Livinia de Beer.
Isabelle Lovendeghem.
Maria van der Vaerne.
Maria vander Vincke.
Theresia van Tiehem.
Catharina de Veer.
Coleta lammens.
Catharina van Assche.
}
}
}
}
Princessen

NAER-REDEN.

Dymphna della Faille.

TUSSCHEN-SPEL.

ALDER-KINDEREN-DAG.

PERSOONEN.

MAMA,
    Magdalena Delcourt.
GRANDMAMA van Alder-kind.
    Marianna van Hoecke.
    Catharina de Navarre.
    Joanna Maes.
    Coleta de Grave.
    Isabella Capelle.
}
}
}
Nichten van
Mama van
Alder-kind
SILVERSMITS-VROUWE,
    Catharina de Navarre.
LIVYN.
    Joanna Luytens.
CHRISTIEN,
    Joanna de Waele.
}
}
}
Maerten van
Mama van
Alder-kind
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
    ¤   
MAMA van Alder-kinderen-dag,
    Antoinette Pateet.
MATANTE van Alder-kind,
    Maria Ghysens.
BACKER,
    Anna della Faille.
WYNSTEKERS-VROUWE,
Francisca Disbecq.
DANSMEESTERS-VROUWE,
    Anna de Grave.
CRUYDENIERS-VROUWE
    Joanna de Waele.
Continue
[
fol. π2r]

VOORREDEN.EERSTE BEDRYF.

JEphtias met haere gesellinnen haer over de Victorie van haeren Vader verheugende, ende bereyt staende om hem tusschen bly geschap te ontfangen, komt Jephte in zegenprael aen, ende syne Dogter de eerste ontmoetende wort door de gedachtenisse van syne belofte heel ontstelt, ende vertreckt sich in eene uyterste droefheyt. Jephtias hier van de oorsaek by haeren Vder ondersoekende verstaet van hem de belofte, dat hy gedaen heeft.


I. Deel van het Tusschen-Spel.TWEEDE BEDRYF.

TErwylen heel het Hof in groote verslagenthyet is over het lot van Jephtias, tracht Elima den Vorst van voornemen te doen veranderen: maer Amarias leert hun de noodsakelykheyt van de belofte de volbrengen. Als Jephte sich vertreckt tot voordere beradinge, stelt Jachina vast sich voor haere liefste Jephtias tot Slag-offer op te dragen.


II. Deel van het Tusschen-Spel.DERDE BEDRYF.

JEphtias door de Goddelyke Liefde in den slaep ontsteken zynde om kloekelyk te sterven, wort van haeren Vader, haere kloekmoedigheyt beproeft hebbende, gesonden om de droefheyt van het Hof te stillen: maer terwylen syn gemoed waggelt tusschen den eed ende de Vaderlyke liefde, komt Jachina sich voor Jepthias tot de dood op-offeren; tot welckers troost Jephte veynst sich te zullen beraeden. Ondertusschen valt Elima met heel het Hof den Vader voor syne Dogter te voet; dog te vergeefs. Jephtias aenkomende berispt hun, om dat sy haere dood vertragen, ende loop haeren Vader naer, om hem de selve te doen verhaesten.


III. Deel van het Tusschen-spel[fol. π2v]

VIERDE BEDRYF.

DEn liefde-stryd tusschen Jephtias ende Jachina om de offerhande te wesen van Jepthe onderbroken zynde, komt Elima, gehoort hebbende een valsch gerucht, dat haerde Dogter voor Jephtias geslag-offert soude worden, in volle ontsteltenisse tot den Prince, ende vraegt het leven voor alle beyde. Maer Jepthe door voordere praminge van Amarias doet alles tot de offerhande bereyden, ende geeft syne Dogter oorlof om van haere gesellinnen afscheyt te nemen.


IV. Deel van het Tusschen-Spel.VYFDE BEDRYF.

DErwylen Jepthias besig is met de Princessen voor het laest te omhelsen, verschynt Jepthe met Amarias op de plaetse, die tot de offerhande bereyt is; welckers gesigt heel het Hof in tranen doet ontbersten. Maer Jepthias sich hier door verheugende verkloekt self haren suchtenden Vader, en treed met hem naer den Autaer; alwaer sy naer eene teere omhelsinge van Jepthe aen den Heer wort opgeoffert.


NAER-REDEN.


Tot meerder eere ende glorie
GODTS.

Continue