Thomas Asselijn: Jan Klaasz, of gewaende dienstmaegt. ca. 1682.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton002020 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. In de beide bekende exemplaren ontbreekt de titelpagina; deze is aangevuld uit een andere, eveneens ongedateerde, editie.

Continue

[fol. A1r, p. 1]

JAN KLAAZ.

OF

Gewaande Dienstmaagt.

BLY-SPEL.

[Vignet: fleuron]

Tot AMSTERDAM,

Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, by de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.
[fol. A1v, [. 2: blanco]
[fol. A2r, p. 3]

AEN DEN BESCHEIDEN

LESER.

WY hadden nooit gedagt, dit ons Blyspel door den druk gemeen te maken, maar also sig enige buiten myn verwagting hebben geopenbaert, die sig wanen hier in beleedigt te zijn, als ook om myn selfs van so grooven laster te suiveren, en om de misduiding niet al te ver te doen voort kruipen, dagt my noodig het selve aen den dag te doen komen, te meer, om den bescheiden Lezer, (hy deur loope het van voren tot agteren) te laten oordelen, wat beschuldiging daer tegens my in steekt, en of het so veel woelens wel weerdig is geweest, dat men sig daar so heftig heeft tegens gekant, en zoo veel waters om vuyl gemaekt, dat men ’t selve tot nader order het Toneel heeft ontseyt.
    Dit Blyspel van Jan Klaesz., is by my al voor vele Jaren opgestelt geweest, en is een puur verdichtsel, sonder dat ons oyt diergelyk voorbeelt of trouwgeval is voor gekomen, noch dat het selve van yemand my is bekent gemaekt: maer alleen, om dat wy oordeelden dat’et gebeurlijk was. En [fol. A2v, p. 4] hebben het, gelyk sulks den Poëten vry staat, doen spelen onder een slag van mensen, dien wy oordeelen dat het selven wat glans en luister mogten bysetten. Sonder d’ alderminste gedagten te hebben, van door de Persoon van Jan Klaesz., of d’ andere Personaedjes yemant te verbeelden, of te betekenen. Soo dat wy daer mede te onregt werden beswaert, en is een argwaen, gegrondet op een valsche misduyding, t’ eenemael van den zin en onse gedagten verscheelende.
    ’t Is waar, dat wy in ’t vijfde Toneel van ’t eerste bedrijf in ’t algemeen aenroeren, en spreken van sommige die door onbehoorlijken woeker, en kneveleryen gewoon zijn hun even naesten te drucken: als ook van die, welke komen te vervallen tot die sotte inbeelding van Goudt te maken, waer door sy niet alleen hun selfs, maer ook andere komen te bederven, en door welke uytsinnigheyt veel Familien zijn te gront gegaen. Dit is wel ’t gevoeligste deel, waer door sig eenige menen geraekt te zijn, maer waer in zyn wy hier te beschuldigen? vrijven wy hier yemand een kladt aen? waer door hy in zijn eer, en goede naem wert verkort? noemen wy hier yemand? wy seggen in ’t algemeen, dat ’er eenige zijn, of gevonden werden daer sodanige gebreken onder schuylen, en zynder eenige die sig dit aentrecken, of toe eygenen? die stellen sig selfs, en wy niet ten toon, de gebreken in ’t gros aen te wysen is dat paskwilliceren; gelijk dit blypel alreede daer voor ver- [fol. A3r, p. 5] oordeelt is. Sijn dat Paskwillen daer niemant in ’t bysonder wert gequetst, of aengetast? so zijn ’t meerendeels al Paskwillen die op de Schouburg werden vertoont. Waer sullen wy dan blyven met het vermaaklyk Blyspel van den Borgerlijken Edelman? de Hofsche Juffers? de bedrogen Alchimist, en andere die met groot vermaak en toeloop werden gesien, daar veel zotte en ydele inbeeldinge werden bespot en uytgelaggen, hoe ligt sou sig yemant uit de een of d’ andere yet konnen toe-eygenen, daer hy sig waenden door beledigt te zijn, ergo al Paskwillen. Soo zyn ook gevolglyk alle bestraffingen tot verbeteringe der zeden, Paskwillen, als ook al ’t geene, soo oude als nieuwe Schryvers: (daar onder den vermaarden Erasmus van Rotterdam, die dese staet verquistende sieckten, van Goudt te maken, voor een uitsinnige dulligheit, en raserny hebben uytgekreten) daar van hebben geschreeven, al Pasquillen; maer hoe souden dese Luyden staen sien so wy een geheel verhael aen den dag bragten, daar wy toegang konnen toe hebben, om aen al de Wereld te doen blyken, door verscheide ackoorden en ondertekeningen, waer in sy met den anderen sig verbinden, om aen te gaen een werk, om grote schatten uit te vinden, ’t welk niet veel van ’t gene, waer over sy sig dus vinden gebelgd, en verscheelt, dog sulks en is onse mening niet, ten ware dat wy’er toe wierden geperst, en de noot tot een nader verdeding ons daar toe aendrong.
[fol. A3v, p. 6]
    Soo even ongegrondt is, ’t geen sy besluiten van de Persoon van Jan Jaspersen, die wy in voeren als een Makelaer in Granen, met eenige monster-sakjes, na ordinary gewoonte met eenige merken en nombres van buiten getekent, hier willen zy met alle kragt, dat wy hier door eenige bedektelijk af beelden en spottelijk ten toon stellen, ’t geen noit gedagt, en een opgeraepte logen is; alleen om ons by elk swart te maken. Wy hebben ons met de sakjes niet bemoeit, die zyn by de Regenten der Schouburg bestelt; wie nader onderrigt begeert, die spreke Sr. Oortman, Brouwer in de Swaen, die de goetheyt heeft gehadt om tot gerief der Schouburg dese sakjes voor die tyt, te laten gebruiken: en zyn ook meerendeels met sijn eygen merk getekent, sonder eenig argwaen, om daer yemant mede te verbeelden of bekent te maken. En gelijk dit een puure onwaerheit is, so vervalt ook van selfs de beschuldiging die sy tegens my hebben opgenomen. Maer, wy zijn verwondert dat dese Luyden dit soo verkeerdelyk opnemen en ten quaetsten duiden, daer wy by onse tijt gesien hebben, dat men de Herdoopers aenslag, Knipperdolling en Jan van Leiden op het Toneel heeft gebragt, daer de gantsche Societeit niet weinig wiert geroskamt en ten toon gestelt, sonder dat sig yemant toen heeft gerept of sig daer tegens heeft gestelt. En hebben wy nu soo swaer gesondigt dat men ons soo verdagt hout, om dat wy in ses of agt [fol. A4r, p. 7] regelen eenige gebreken in ’t gros aenroeren die de goede zeden onbetaemlyk zijn? ’t is ons leedt, dat de misduyding so buytensporig gaet; ja soo, dat wy tot ons leetweesen moeten hooren, hoe dat ’er ook eenige zyn, die sig mede gebelgt houden, van wien wy niet als met de grootste lof spreken. Siet, so verkeerdelijk konnen de dingen somtijts worden op gevat, en aengenomen werden; wy sullen dese gewaende aenstootlijkheit hier tot onse verschoning laten invloeyen, wy doen Martijn de Besteetster dan spreken, (na dat sy Jan Klaesz. afgeslagen heeft om by sijn Vrienden het beloofde gelt van hem, voor haer dienst ontfangen te gaen besteden) ontrent dese woorden, slaende op desen zin, dat sy dan liever gaet op so een plaets, en dat eerlijke en vroome Luyden zijn, die men op haer woort mag vertrouwen, en die elk het zijn laten toe komen: hoe kan men yemant in diergelyke gelegentheyt fatsoenelijker doen spreeken? en egter hebben wy, om alle misnoegen weg te nemen, dit deur gehaelt, en hier uitgelaten; hoe sal men sig dan dragen? mag men van niemant dan niet met lof spreken? of yet tot lof op het Tooneel brengen? wel soo mag men de Schouburg wel sluyten, want men sal altoos sig selfs yet willen, of konnen toe-eygenen, daer men waend in geraekt te zijn, en dit soo zijnde, wat salder dan vry en onverdagt blijven?
    Wy willen den onpartydigen Leser laten oordeelen, of wy niet genootsaekt zijn dit ons Bly- [fol. A4v, p. 8] spel, beneffens onse verdediging in ’t ligt te laten komen, om alsoo de laster in sijn loop te stuyten. Wy willen versoeken die niet ten quaesten te duiden, maer alle ergwaen en misduyding ter zijde stellen. ’t Welk doende sullen wy blyven u seer genegenen Vrient


                                            THOMAS ASSELYN.

Den 6. December, 1682.
Continue
[fol. A5r, p. 9]

JAN KLAEZ.

Of

Gewaende Dienstmaegt.

EERSTE BEDRYF.


I. TOONEEL.

Lyntje, besig met eenige Kleeren weg te vegen, singt.
TZa Trompen en Trompetten
        Blaest op een gouden toon,
        Nu Tromp de oorlogs Wetten
        Verlaet om Venus Soon,
        (5) Hy gord het Stael aen ’t Lijf,
        Om sijn Geweer en Wijf,
        Maeckt weer Trompen
        Stale Rompen
        Stout en stijf.


TWEEDE TOONEEL.

Lyntje, Diwertje.

Diw. (10) Hoe ist Lijntje? seld reys lucken? voort de Kleeren in de kas,
    En haelt de Kleermand of, het Goedt moet na de was,
    ’t Loopt na de middag toe, en ’t is alles nog te tellen,
    Je weet immers dat men ’t veur elf uuren aen de schuit moet bestellen,
    En staeje hier nog dus, en alles overhoop?
    (15) Nou maer je weet’er of; je hebt de tijd goet koop,
    ’t ls luchtig op met jou, een hielen dag te zingen,
    Te praten aen de deur van are Luy’er dingen,
    En watter in myn huis en buitens huis geschiet.
[fol. A5v, p. 10]
    Hoor Lijntje, dits’er of, sulk dienen dient my niet,
    (20) Dusken handeloosen Tet, veur de kost wou ik je niet houwen,
    Wat hebje dog uitgeregt? hier leit mijn Onderrok en Zaertjes bratte mouwen
    Nog naulijks aen geraekt, en bey nog even beklondert en bespat,
    Ay siet mijn Huyk hier iens leggen, en niet een Kous isser of is beklat.
    Ja wel de Meysjes selleje nog mal maken deur sulk eerloos bedrijven.
    (25) Wat soo mijn Moer, nou al te mael teffens, je seld me dat effe brat wat veursigtig vryven
    En dat met zinnen, verstaeje dat
    Je gaet’er by get mee deur of je van dat Ratelwagts goet, of van dat Pylaken veur had.
    Daer is soo ligt niet aen te komen; daerom sel jet me wat veursigtig handelen.
    Ja wel, wat ben ik geluckig dat de tijt geboren is dat je seld gaen wandelen.
    (30) Sulken ligies op.
Lynt.                              Wel wat duivel is dat geseit?
    Je me ligies? siet daer by get ben je een eerlijke Vrouw, ik ben een eerlijke Meyt,
    Daer is niemant die van mijn oneer agter mijn rug sel gaen snappen.
    Ik ben dan die ik ben, ik mag mijn ooren schudden datse klappen,
    Al ben ik een Dienstmeyt, ik ben soo goet als die, die ik dien,
    (35) Dat men tot jouwend alle hoekjes iens sou deur sien,
    Daer schuyld wat, ik mien dat mer een nesje sou vinden.
Diw. Swijg seg ik, en houdme de bek.
Lynt. Ik wil spreeken, en ik selder gien doekjes om winden.
[fol. A6r, p. 11]
    Zie daer byget, ik seld uit kryten al wast over de hiele buurt,
    Je hebme om je werk te doen en niet om te schenden huurt,
    (40) Ik ben een eerlijk mans Kint, ja wel ik sel mijn zinnen nog missen.
Diw. Gien noot moer, krijtje wat heen de tranen die je huild en selje niet pissen.
    Jy bent een staaltje, selje me so versteuren, foey schaemje wat.
Lynt. Laet zer schaamen die’er niet verantwoorden kennen, verstaeje dat:
    Daer ’t mijn eer mijn eer gelt, daer sel ik mijn defendeeren,
    (45) Jy hebt’er daer ientje in huis, jou Zaartje die zouje wat corrigeren.
    Die de deugt uyterlijk gelyk is, daer men siet datse gaet,
    En inwendig isse soo heet, dat de steenen swieten daer ’s opstaet.
    Ja, die de kuisheyt selfs schijnt te wesen, by die, die se niet en kennen.
Diw. Jou schende-brock, sel je op ’t lest nog mijn huys zoeken te schennen.
    (50) Ik sweer datje dat nog ten duurste sel worden betaelt.
    E Jan Jaspersen, e Jan Jaspersen.


III. TOONEEL.

Diwertje. Lynt. Jan Jasp.

Jan Jasp.                                            Wat isser te doen Moer?
Diw. Soo het me dat stukke vleys daer deur gehaelt,
    En sulke dingen als se me in myn aensigt durft verwyten.
Jan Jasp. Maer Moer onstelje dog soo niet, ’t is immers waer die je daadlijk kend slijten.
    Hoor Lijntje, maak ook niet dat’et al te bont is,
[fol. A6v, p. 12]
    (55) ’t Past niet wel veur yemant die dient, dat men so stout van mondt is.
    Jou tijt is tog verstreeken, daarom weesje maar wel te vreen,
    En pakje goetje maer mooytjes by mekaar en gae je so in vreeden heen,
Diw. Se selder ook soo drijvende uit, voort seg ik, breng men al het goed na binne,
    ’k Wilje veur mijn oogen niet langer sien, ’t gaet me schier aen de zinne,
(60) Alle dagen sulken leven te hebben met soo een loskop van ien Meydt.
Jan Jasp. Hoor Lijntje, wandel jy maar heen, en doet gelijk ik heb geseyt.
    ’t Zel best zyn om alle vorder kijfagje te schouwen.
    Divertje Gerbrants?                                Lijntje binnen.
Diw.                Wel Vaar?
Jan Jasp.                         ’k Wou mijn Mantel wel hebben.
Diw.                                                            Die heb ik daer flus juyst opgevouwen,
Jan Jasp. ’t Hoeft dan niet, ’t is best dat je ze dan maar met het ander Goet weg sluyt,
    (65) En geeft men mijn ouwe slegts, het weêr ziet er me dog al wat buyagtig uyt.
    En laet me Zaertje die sakjes iens brengen die er neffens ’t kantoor hangen;
    Wat met al dat gebrabbel van de Meydt, ik sie de tijdt souwer niet van langen,
    Daerom ist best dat mer maer zoo daetlyk een schot veur schiet.


IV. TOONEEL.

Jan Jasp. Diwertje. Zaertje.

Zaartje. Zie daer Vader, benne ze dat al te mael niet?
Jan Jasp. (70) Ja kind dat hebje al wel, na dat je ze by de gis hebt gekregen:
[fol. A7r, p. 13]
    Moer Gerbrants beliefje me wel wat van achteren of te vegen?
    Je bent dog gewoon datje me alle dagen so wat havend ende kuyst.
Diw. Jawel, men veegt dat swaert schier op de draet, en hoe je veegt, ’t siet altoos nog al even bepluyst.
    Maer soo nugteren uyt Vaer? datje ierst wat in de mont stak, wat doeje soo vroeg buyten?
Jan Jasp. (75) Ik moet iens aen de Kooren-beurs wesen, en van daer in de Moorjanen, om een party te sluyten
    Die gisteren niet voort is gegaen, en dan onderweeg
    Soo loop ik wel iens aen in de Dirk van Assensteeg
    In ’t lydeboek, het school van de verdraegsamen en vroeden.
    Daer is al weer een boekje uytgekomen tegen die waerveugels die de scheuring voeden,
    (80) Waerin verhaelt wort al d’omstandigheyt seer pertinent,
    Wie dat den streid gewonnen heeft, en wegens de neerlaeg van dat groot Kracouws Regiment,
    Hoe hem alles in de fury heeft toe gedragen,
    En hoe de Kornel met al syn ruitery in route is geslagen.
    En dat het alles meerendeels ter neder is gemaekt.
    (85) Ja soo dat hy selfs nog ter nauwer nood te Kracouw is binnen geraekt;
    Daer is sulken alteratie onder de Broeders om het weer op te bouwen;
    Dog sy meugen doen so sy ’t verstaen, ik meener myn buyten te houwen,
    Ik ben altoos blyd dat ik’er niet in en wort behaelt.
Diwertje. Soo ist Vaer laten sy soo wat woelen, se setten malkandren al moy betaelt,
    (90) Ik houwer niet van datmen malkendren op die wijs so soekt te doeken.
    Zaertje Jans daer wort geklopt, ’t is Stoffel Thysen met syn Swager, dats wis om het hylik te versoeken.
[fol. A7v, p. 14]
    Gae jy zo daedlijk wat aan een kant, en houje hier wat ontrent,
    ’t Is niet wel voeglijk van die dingen te spreken alsjer by bent.
                                                                          Zaertje binnen.


V. TOONEEL.

Jan Jaspersz, Diwertie, Stoffel Thijze, Tierk Heindriksz.

Stoff. Thijs. GOeden morgen je beyden, wel dits regt van pas gekomen.
Jan Jasp. (95) Soo doet het Stoffel Thyzen, want ik had soo veur genomen,
    Om na de Kooren-markt te gaen en van daer iens na ’t Zardammer veer.
Diwertie. Zartje Jans, breng hier wat stoelen Kynd, ey Stoffel Thysen, setje dog een weinigje neer.
    En gy Tjerk Heindrikse, ay wiltje wat by je swager neersetten.
Tjerk Heind. Wat doeje al moeyten Divertje, ’t is ons leet dat we je wat komen beletten.
    (100) Je wort me al goet ouwers moer, en doen men dan wat het valt ien dadelijk suur.
Diw. Niet met al Tjerk Heindrickse, onse meyd is daer Soo daedlijk vertrokken uyt ’er huur,
    En t’avont heb ik weer een Knaphandig diertje te verwagten:
    Maer ik wilje dat wel seggen, die sijn eygen werk kan beheeren dat hy wel geluckig is te agten.
Stoff. Thys. Nou Jan Jaspersen, en Diwertje Gerbrans, ik denk datje onse boodschap ten naesten by wel weet;
    (105) Wy komen uyt de naem van Reinier Adriaensen, en Lysbet Fransen zyn Peet,
    Om heur versoek, deur ons aen jou beyde veur te dragen.
    Als dat’er zin wel sou wesen, en ten hoogsten ook wel sou behagen.
[fol. A8r, p. 15]
    Dat de Vrienden van wederzyden zo mogten komen over een,
    Dat’er neef, en je dogter, mogten samen in den egten staet treen.
    (110) Gelijck je kent het geslagt, en van wat afkomst datse benne,
    En wat de Vader voor een man was.
Diwer.                        Souwen wy dat geslagt niet kennen!
    Dien ouwen Adriaen Pietersen dat was een eerlijk man
    Die niemant sou verongelijken, ja hy had een gruwel ’er van,
    Dat’er onder de Broederen so swacken wierden gevonden,
    (115) Die’er hart aen Swerelds goet zo hadden verbonden,
    Datse deur oneerlijk gewin sogten te verrijken hunne staet.
Tierk Heind. Ja wel, ’t is schandelijk dat ’et selve der onder nog in swang gaet.
Stoff. Thys. In swang gaet, ik weet niet by wat voor Volck dat mense sel gelijcken,
    Zijnder niet die’er selfs met zo onbehoorlijck woeker verrijcken?
    (120) En op ’er luimen leggen, of’er ook iemandt verlegen is of in onmagt leyt,
    En nypender dan zo thien of twaelf ten hondert of; op een scheepe kennis, of op andere goede vastigheyt.
    En dan nog anderen die ’er heymelijk al me ondersluypen,
    Die’er mede broederen deur bedrog van gout te leren maken, zo weten uyt te suypen,
    Datse hiel uyt de veren raken, te enemael tot niet,
    (125) En komt het dan aen den dag, wel zo is’t deur een verrucking, of uit menschelijke swakheyt geschiet,
    En so wetense dan met een schijnheilig gelaet hun gout sugt te bedecken.
    Tot schandael der gansche Broederschap, en die, die zoo een linie trecken.
[fol. A8v, p. 16]
Jan Jaspersen. En aengaende sulk bedrog en knevelery, wel dat dat Joden doen die maken der of er werk,
    Maer die de vromigheit selfs schynen te wesen, en den naem dragen van een regt zinnige Kerk,
    (130) Behoorden voor al vry te zyn van ’er mede leden soo te knellen.
Tierk Heind. O Jan Jaspersen, ik souderje wel soo veul op een register konnen stellen,
    Dien ik om reedetjes wille sel overslaen, en wel weet.
    Die ’er selfs gedurig mesten met ’er neeven naestens sweet,
    En niet dan met ligt gelt dat besnoeyt is ’t geense dan hebben, of weten met profijt op te halen,
    (135) Daerse die arme luitjes, na datse die eerst wel hebben geknevelt er arbeyts loon mee betalen,
    Dog dit isser of, ’t wort onder de haren vry weer onordentelijk verteert;
    En die Jan Klaesen, die tot jouwend so men seyt nog dagelijks verkeert,
    En gelyk men meent nog volhart met je dogter Zaertje Jans te vryen,
    En daer elck de mont vol van heeft datse malkanderen ook wel meugen lyen,
    (140) Die seg ik is al mee van dat selve stof opgeleyt.
Jan Jasp. Ja wel Tjerk Heindrikse, wat sel ik seggen, ons is so nu en dan ook al wat deur d’ooren ewayt,
    Maer we hoopen sorg te dragen dat et daer niet toe sel komen.
Diwertje. Hy myn dochter hebben? in der eeuwigheit niet, wy houwen ’t met de vroomen.
    En sullen daer wel een schot veur schieten, sie daer ik seg soo ik het mien,
    (145) Dat ik ’er liever na ’t Kerkhof sag dragen, eer ik toe sou laten dat dat sou geschien;
    Sulken ondeugenden hoop, die aller goed met bedrog en knevelery hebben gewonnen,
[fol. B1r, p. 17]
    Wat warense nog over weynig jaren; se hebben immers met niet begonnen,
    En nou is men elk te rijk, in kostelijkheyt en pragt.
    Hoor Tjerk Heinderikse, al heeft men ’t soo bried niet, soo hou ik nog veul van een eerlijk geslagt,
    (150) Dat men syn hooft by elk een vry en veylig mag opsteeken,
    Waer dat men hem keert of wend, men hoort er niet dan maer schant van spreeken.
Stoffel Thjjs. Daer hebje gelyk in Moer, ik kunder mee soo eenigen onder die spinnen al vry grof:
    Maer om tot de saek weer te komen Diwertje Gerbrants, siet dit isser of,
    Terwylje Dogter met Jan Klaesen so op de naem is of je ook yet kont bemerken
    (155) Datse aen malkanderen verbonden mogte zyn, en dit so zynde, siet soo souden wy te vergeefs werken,
    Want wy en souden niet garen verhinderen’t geen alreede was gedaen.
Jan Jaspers. Aengaende die saek Stoffel Thysen, daer is ons wetens tot nog toe niet aen,
    ’t Is waer, hy is ons veor dese wel tot twee of driemael voor gedragen,
    Maer telkens glad af geseyt, en tenemael afgeslagen.
    (160) Soo dat wy zedert dien tyt hem selden of seer weynig hebben gesien,
    En so hy al eens mogt komen, so soud buyten onse kennis, en ter sluyk moeten geschien.
    Altoos ’t leyt so by ons, dat et nu, nog t’eeniger tyt niet en sal geschieden,
    Daer op hebben wy ook deur de twee en darde hant hem het huis wel scherpelijk doen verbieden,
    En houwen ook wel te deeg een oog in ’t zeyl waer datse gaet en staet.
Divertje. (165) Ik vertrou ook datse niet sel doen als met ons consent en raedt.
[fol. B1v, p. 18]
    Soo dat wy, hoop ik die swarigheyt te boven sijn gekomen.
Tierk Heind. Wy willen dan verhoopen dat het soo mag zijn; ’t geen wy ter liefde van de vrienden hadden aengenomen,
    Hebben wy u beide bekent gemaekt; aengaende Reinier Adriaense, ’t iseen Jongman die de deugt gelijk is,
    Vroom en opregt, hoewel dat hy niet wel soo rijk is
    (170) Als Jan Klaesen, maer die egter by versterven
    Van sijn Peet Lijsbeth en Kort-oom, mee een redelijk capitael staet te erven.
    Geen Tuischer of Dobbelaer, of die werk maekt van krakeelen en twisten,
    Een vrient van sparen, en een vyant van verquisten;
    Geen gierigaert gelijk ’er zijn die er laten regeere van er goed.
    (175) Maer die van sijn overschot, hoe kleyn dat is een arm mensch nog goet doet,
    Die de Herbergen haet, niet dat hy van geen eerlijke byeenkomst en sou houwen,
    Maer om die onnutte verquisting, en dat dobbelen en speelen, en gulsigheyt te schouwen,
    Snijt hy die te enemael af, en soo hebben onse Voorouders ook gedaen,
    Deur dat middel leydese capitalen op, en konden egter met’er Familie bestaen,
    (180) Soo dat et een Persoon is van een net en Burgerlyk leven,
    En al had ik een Dogter met hondert duysent guldens ik souwse hem sonder omsien geven,
    Of men al op het uyterlijke siet, dat kan verleyen, daer hebben we ontallijk exempelen van,
    Een Jongman heeft capitaels genoeg, die een capitael regeren kan.
    Maer om nou tot ens Besluyt te komen soo soudenwe versoeken of je beliefde te consenteren, [fol. B2r, p. 19]
    (185) Dat dese Reinier Adriaensen, soo nu en dan sijn selven sou mogen komen presenteren,
    Op hoop, offer yet mogt uytgewerkt worden tot hun beyder sinlijkheyt.
Jan Jasp. Daer en hebben wy gants niet tegen, en hoe de saek by ons leyt;
    Wy sullen hem altoos geen party zijn, maer wenschen dat dien dag maer was geboren,
    Dog gelijk je weet Tjerk Hendriksen, de meysjen moeten meê er sin hebben of alle moeyten is verlooren,
    (190) Wat onse gelegentheyt aen gaet, wy zijn soo tamelijk gegoedt, dog houwent wat deuntjes by mekaer,
    En ik doender nog soo wat onder, gelijkje weet ik ben een geswoore Makelaer,
    En ook soo staet mijn Dogter nog moy goedt van er Oom mijn Broeder te erven,
    Dog ’t zijn wereltse dingen, we meugen nog al te mael veur hem komen te sterven,
    Want staet te maken op Oomen zijn droomen seyd het spreekwoort, en ’t is ook altijt niet mis,
    (195) Gelijk wy sien aen dien ouwen Pieter Florissen die aen sijn Meydt een vuyle morssebel getrout is,
    Daer de vrinden sulken staet hadden gemaekt om sijn goedt na sijn doodt te deelen.
    En wat ist nou? nou selter wel ligt de helft of nog meer verscheelen.
Diw. Wel dat ouwe Luy die weg ook inslaen, heeft immers gants geen val,
    Alst al ien van beyen wesen sel, soo ist nog beter jong als out mal,
    (200) Wat halense anders op er hals, als dat zer in er ouwe dagen van sulke jonge klicspils laten overheeren.
    En daer komt et van daen, datter soo veul zijn, die er van d’eene Knoetin of d’ander laten regeren.
Stoff. Thjs. Soo ist, nou wy mogen d’uitslag van onse verrigtinge de vrinden gaen dienen aen,
[fol. B2v, p. 20]
    En wagten af, of de twee Gelieven onderwijlen malkanderen in der liefde mogten verstaen,
    Jan Jaspersen en Diwertje Gerbrants, wy wenschen je alle voorspoet en heyl, en laete je ’t best besorgen.
Jan Jasp. (205) Ik wens de vrint Stoffel Thijsen, en de vrient Tjerk Heinrikien beyde goedemorgen. Bin.
    Jawel Moer, ’t is nou hoog tyt om de saek van Jan Klaesen iens te degen t’onderstaen,
    En ook om onse Zaertje op ’t alderscherpste met dreygementen t’ ondergaen,
    Offer nog yet mogt schuylen.
Diwertje.                            E Zaertje Jans.


VI. TOONEEL.

Jan Jaspersen. Diwertje. Saertje.

Saertje.                            Hier ben ik Moeder.
Jan Jasp. Hoor Kind, dit moet ik je veur vragen.
    Hoe ist met Jan Klaesen staejem nog te woort, of heb jem of geslagen?
Diwertje. (210) Sy hem te woort staen! te woort staen, wel ik wou datse dat ereys docht,
    Heb ik’er daerom dus ver en met eeren gebrogt?
    Veur sulken Lichtvink, sulken Dommenateur, die niet en weet als van verteeren.
    Wilse somtijts by geselschap gaen, soo laetse altijt by eerlijke Luy Kinderen verkeeren,
    Maer niet by sulken hoop, daer elck ien maer schant of spreekt,
    (215) Sy set ons een mooye Kroon op ’t hooft.
Jan Jasp.                    Ja sulken Kroon, die van scharpe doornen steekt.
    Ik wiljedat wel seggen Zaertje, soo je soo voortgaet met jou eerlijk geslacht dus te schenne,
    Dar ikje van dese uur af veur mijn Kint niet sel kenne.
    En al quamje te vervallen tot de uyterste armoede en elend,
[fol. B3r, p. 21]
    Soo sel ik gien meerder barmhertigheit met je hebben als had ik je noyt gekent.
Diwertje. (220) En al sag ik se van honger vergaen, ja soo, datse niet een woort kon uyten,
    En ik konder met een stuk brood helpen, so sel ik er myn trezoor veur sluiten.
    Laetse met Jan Klasen dan aen de wint loopen, gelyk dat wel meer beurt en nog dagelyks geschied.
Saertje. Het is immers niet om te harden, hoe kan ik ’t uit staen! en wat ist men een verdriet,
    Alle dagen in sulken rusie en onrust te leven?
    (225) Ik seg nog ereys Vader, dat ik niet trouwen sel of je selter volkomenje contsent toe geven:
    Maer wilje me dwingen iemant te nemen daer myn sinlykheit niet toe en strekt?
Diwertje. Dwingen, ay hoor, hoe averechts, en hoe verkeert datse dat trekt.
    Is dat dwingen? jou het best veur te houwen?
    Daer men so klaer jou bederf in siet, jy selt na onse sin en niet na jou sin trouwen;
    (230) Je siet maer op het uyterlyk, op die aerdige swieren wulpse dartelheit.
J. Jasp. Hoor Zaertje, al wat hier gesproken wort, dat wort tot jouwen besten geseit,
    Jy soud na ons luystren, en jou losse zinne wat tomen.
    ’t Geen ons daer van die vrienden soo daedlyk is veur gekomen,
    Souden wy wel gaern sien, Reinier Adriaensen is een deugdelijk en wellevent Knegt.
    (235) En van een eerlyk geslacht, suinig, spaersaem en opregt,
    Die wel gelt weet te winnen, en ook wel gelt weet te bewaren.
Diwertje. En wat is Jan Klaesen? den hielen dag met d’eene ligtmis of d’ander op een Cheesje te tratare?
    En alle kusten te besoeken, en van savonts tot smorgens vroeg,
[fol. B3v, p. 22]
    Wacker den elleboog te roeren, in d’ een of in d’ andre kroeg?
    (240) Dat sou moy huishouwen, ik miend, waerje niet regt een verloore kind?
    Al is hy ryk, kac ryk, ’t is de beste rijkdom die men samen wind,
    Je soud daer onder een volkje komen, dat ik dog niet wil hoopen:
    Zynd niet meest al Ziele verkoopers, of die soo transpoorten en maenzeelen op koopen?
    Is syn neef niet, hier digte by in de vergulde pelikaen?
    (245) Die syn eigen vrouw heeft laten sitten, en met een ander is deur gegaen?
    En om er gien doeckjes om te winde, gelijk het elkien wel mag weten,
    Heeft syn oom Jan Stompvoet nou niet by de twee jaren by de wittebrootskinderen in’t tugthuys geseten?
    En Evert platbek, hier buiten in de halve maen,
    Heeft die niet nog korteling om twee valsche verkeringen t’ Amsterveen aen de kaek estaen?
    (250) En dit zyn al van syn naeste vrinden, wel men behoorde dese als de pest te schouwen.
    Ik zelder ook een schot veur schietden, al soud men myn leven rouwen.
    Laet sien, of gy je hooft zeld volgen en verwerpen onse goede raed.
Saertje. Maer moeder! hoe meugje je selven soo moeyelyk maken, tis immers onnoodige praet,
    Ik zeg nog, gelyk ik daedlyk geseyt heb, en je meugt het ook vry gelooven,
    (255) Dat ik niet zel doen als met je konsent, en daer en boven
    Myn tenemael voegen soo je’t selfs seld vinden geraen.
Jan Jasp.                Goet Zaertje, hout daer in je woord.
    En als je dat doet, soo doeje als een gehoorsaem dogter toe behoort.
    Nou, dit overgeslagen, ’t zel myn tydt worden.
[fol. B4r, p. 23]
Diw.                        Maer hoor Vaer, dit wou ik eerst wel weten?     Of je veur of nade beurstyd belieft te eten?
Ja. Jasp. (260) Laet sien uyt de moorjanen moet ik wesen op ’t Zardammerveer by de Haerlemmer sluys,
    En dan heb ik nog een boodschap in de hasselaer steeg in ’t Schipper huys
    En met een loop ik dan wel iens aen by onse Krijnbuur om de courant te lesen,
    Zoo daeik staat maek (Moer) dat het na de beurstyd zel wesen.
Diw. Goet vaer, we zellen ’t daer dan soo laten op staen.
    (265) Zaertje. Zaertje.Wat belief je Moeder?
                        Diw.* Je sel daadlik iens on een bootschap oft wie gaen:
    Eerst nade nayster, en seggen datse de hembden niet moet schuyne, maer deurgaens perfectjes zomen.
    En dan na Martyn de besteester, en zeggen dat et meysje tavond in ’er huur moet komen,
    Gelyk ze ons belooft heeft, en dat we tegenwoordig sitten sonder meyt,
    En soo ze na de middag uit gaet, datse iens aenkomt en seggen me bescheyt,
    (270) Ik zel het linne vast uyt schieten, daer staet moy een baly kleeren van elf weken,
En in’t weerom komen soo zelje by Maertje van Gysen aengaen, op de Kolk om bier te bespreeken.
Gaet soo dryvende heen, maer maekt datje precys op de middag weer thuys bent.            Dieuw. bin.
Zaertje. Dit valt my wonderlyk schoon in de hant, ’t is ontrent
    Twee uren geleen, dat ik met Martyntje afspraek heb genomen,
    (275) Om ten een uur met Jan Klaese achter de nieuwe Luterse Kerk by mekaer te komen,
    Om alles t’overleggen, ja wel nou ’t er op aen komt wensten ik wel dat ik ’et noyt begonnen had;
[fol. B4v, p. 24]
    Wat seld een geroep maaken en wat wilt een klank geeven over de hiele stadt;
    Ik weet gien stellen met myn moeder, soo zelse aen gaen komtzet te weeten,
    Ik vrees dat et er aen er zinne zel gaen, inder eeuwigheit en selzet niet vergeten:
    (280) Tis ook als men ’t seggen sal al een wonderlyck stout bestaen,
    En nou ’t evenwel anders niet wesen en kan, soo moet et op die wys wel voortgaen,
    Ik mag myn bootschappen ondertusschen gaen of doen, en leven zoo lang tusschen hoop en vreezen.
    En tegen die tyt maek ik staet dattet dan ontrent een uur sel wesen.
Continue

TWEEDE BEDRYF.

I. TOONEEL.

Zaertje.

HIer ben ik nou daer ’t geseyt is, nou staen ik nog tusschen beyen?
    (285) Of ik myn woord wil houwen dan of ik er uit wil scheyen,
    Doen ik het zoo haal ik op myn hals een eeuwigdurent verwyt.
    En doen ik het niet, zoo leef ik weer in een gedurige strydt,
    Ja de de liefde vrees ik zel myn ingewand nog tot assche toe verteeren,
    En dan denk ik weer als ’t uit liefde geschied, geschied het dan ook niet met eeren?
    (290) Alles sou nog wel gaen, maer al dat gedurig teemen is niet als op het geslagt.[fol. B5r, p. 25]

TWEEDE TOONEEL.

Zaertje. Jan Klasen. Martijntje.

J. Kl. OCh Zaertje benje daer vergeeft et my myn Engeltje hebje wat te lang gewacht:
    Nou sugt soo met myn hartje, ick hoop je selje woort immers houwen.
Zaertje. Ay Jan Klasen, alles sou wel gaen, mogtewe maer eerst trouwen.
Martijntje. Praetje van trouwen moer? myn Iieve Zaertje Jans maeckje daer of soo veul werk?
    (295) Die dingen beuren wel meer en darse daerna trouwen in de Kerk,
    ’t Is jou schult niet, maer je ouwers diet wederstreven.
    Hoor Kynd, elk selje volstandigheit prysen, en je Vader en Moeder de schult geven.
    Hebje niet tot noch toe eerlyk, en met alle reputatie by malkanderen verkeert,
    En is het hylyck niet tot drie mael toe versocht? en zyn ze niet altyt onverichter saken weer omgekeert?
    (300) Soo dat er niemant is die iet onhebbelyks uyt jou doen sel konnen besluyten.
    Maer ter contraer moeten oordeelen, dat dese vont uyt stantvaste liefde komen te spruyten;
    Daer om Zaertje weesje maer wel gerust, alles is vaerdig ’t geen tot de toestel behoort,
    ’k Heb daer noch een schoone boezelaer wesen lienen van onse Margriet by de Leydse-poort
    Om Jan Klasen veur te doen, wat dunkje Zaertje? hoe sel hem dat harnas passen?
J. Kl. (305) Hagendevelt, dats niemandal, ik selder ten eersten mee wacker schrobben en plassen,
    En voeren gedurig de beusem en luywagen op sy.
Zaertje. Ja wel je lagter alle bey om, ’t is niet om uyt te spreken wat ik er wel om ly.
[fol. B5v, p. 26]
Soo als ik alle dagen gehavent word ’t is ook niet langer om te verdragen,
    Te meer, je kent Lysbeth Francen wel Martyntje, op den dyk in de gouwe wagen?
    (310) Die hetme daer veur de middag, (wat dunkje van die olicke teef.)
    Ten hilik doen versoeken, veur Reinier Adriaensen, die Kwaker, er neef,
    En myn ouwers hebben’t versoek ook aengenomen, en erwoort al gegeven,
    Datje’t iens hoorden, ’t is sulken knecht! en van sulken geslacht, en van sulken leven,
    Dat hy geen weerga en heeft; maer ik dogt hoe weynig weetje war er onder de hant wort gebrouwt.
J. Kla. (315) Och myn lieve Zaertje Jans, ik zelder je ook te liever om hebben, datje je so stantvastig houd,
    En wat stribbelingen die je nog sou mogen ontmoeten,
    Denkt alsjer deur bent, datet de liefde weer dubbeld sel versoeten;
    En licht kont geschien, als alles ten besten is bestiert,
    Dat ik noch op ’t laest een fyne en aengename Swager wierd;
    (320) Gelyk wy sien aen de Dochter in de Blaesbalk met de knegt, de Ouwers woudend ook niet consenteren:
    Ze gingen iens acht daegjes samen van huis, nou laten se hem niet alleen ’t Kantoor, maer de heele Koopmanschap regeren.
    En soo gaet et gemeenlyk, na een hevige storm volgt ordinari wel schoone zonneschyn.
Mar. Sullicke saken komen wel, hoor verlaetje maer op myn.*
    ’t Sel sig alles daer na wel schicken, en genomen je moeder Stietje* al buyten de deur, was daer soo veul aen bedreven,
    (325) Je kend met je beyen buyten haer ryklyk genoeg leven,
    Niet dat ik je daer toe soek te dryven of te raen,
[fol. B6r, p. 27]
    In ’t minsten niet, kend in ’t min en vrienschap geschien, ’t waar best, ’t zouderje ook niet te slimmer om gaen.
    Ik weet zeer wel wat het is, syn ouwers huis en gunst te verliesen.
    Maar wat ist? als ’t anders niet weezen en kan moet men dan niet van twee quaen het beste kiezen?
    (330) Nou, dit slegs overgeslagen, en iens een overleg gemaekt,
    Op wat wys, en hoe je tavond op ’t fatsoenlijkst by malkanderen raekt,
    En ook om je Moeder gien achterdogt of teekenen te geeven van misnoegen.*
Zaartje. Hoor, so als je ’t met je beyen overlegt, ik zelder me na voegen,
    Want dus langer te leven Martyntje, soume niet dienen, ik ben het huis ook soo moe, soo moe,
    (335) Dat ik het schier verloopen sou.
Mart.                            Je hebter ook groote reede toe.
    Hoor Zaertje, Jan Klaesen sel ik nou aenstonts gaen verkleeden,
    In dat selfde gewaed, als doen ik hem aen je Moeder veur meyd besteede,
    Het kapje wel geset, met een gryn manteltje en een rasse schort aen, en een kussentje en schaertje op zy.
    Met ien doos onder den arm, en dan nog soo wat andre prulletjes er by.
    (340) En nog tot meerder fatsoen, soo sel ik hem selfs tot aenje deur leyen.
    En leeveren hem zoo je Moeder over, en daer me zel ik er afscheyen.
    En laeten jou dan de rest bevoolen, en daer mee is alles ten end.
    ’t Zel jou gien kleyne gerustigheit wesen, Zaertje Jans, als jer deur bent;
    Maar wanneer zullewe komen?
[fol. B6v, p. 28]
Zaertje.                        Wanneer? laet sien, komt soo een weynigje na achten,
    (345) Dan sitten de ouwe luy over tafel, en ik zelje in onse stoep aen de deur verwachten,
    Ja wel het hart krimpter me van in ’t lyf, Martijntje, so vrees ik er veur.
Martijntje. Hoe ist, komt het mal weer boven! stel je maer gerust het moeter nou me deur.
Zaertje. Nou alst gezeyd is, ik gae mijn bootschappen of doen.
Jan Kla. Nog soo niet Zaertje Jans, eerst een half dozijn lekre kusjes.
    Wat soo mijn hartje, dat smaakt.
Mart. Nou ’t gaetje wel Moer tot flusjes.        Zaertje bin.
    (350) Maar hoor Jan Klaesen, terwij1 alles deur mijn beleyt nu soo is besteld,
    Soo hoop ik immers dat je me daer veur ook ryckelyck beloonen zeld.
    En niet met een wisje wasje payen, en laet me so loopen.
Jan Kl. Hoor Martijntje, dat is de meening niet, vyftig ducatons heb ik je toegeleid, daer meugje wat moys om koopen:
    Maer dit sou ik wel op je versoecken, alsje ’t mee soo vond geraen,
    (355) Dat je myn vrienden de penning gunde in plaats van op een ander te gaen;
    Hoe wel datse van elck veracht worden en weynig zijn die er prysen:
Mart. Maar waar moest ik dan weezen?
Jan Kl.                    Op de nieuwen dyk, of in de Warmoesstraet, vraegt maer na Jan Klasens volk, het minste Kind zeldje wysen.
    Daar zelje grof gryne en zarge de dames vinden, en al andre stoffen naervenand,
    Maer ik wilje rade wel toe te sien, want se hebben som- [fol. B7r, p. 29] tyts stucken die in de verf of pars zyn verbrant;
    (360) Neemt het ook soo licht niet op er woort, want se vallen soo wat ruym van geweten.
    En als je ’t gekocht hebt, soo past wel op ’er handen, siet, se zijn soo heel pluys niet in er meten.
    Soo dat ik je dit seggen wil, koopje wat, past datje veurje siet.
Mart. En zyn dat je vrienden! en die recommandeerje myn, neen ik hou van dat Jan Klaesens Volck dan ook niet.
Jan Kl. Hoor
ZAARTJE.
, wil ikje dat iens met een woort uytleggen:
    (365) Ik wilse altemael wel recommanderen, maer ik wilder ook er gebreeken by seggen.
Mart. Neen dan gaen ik liever daer ik ordinary ben gewent,
    Op deVygendam, of by de Hal, of daer ontrent.
    Dat syn eerlycke Luy die in de Koopmanschap zyn bedreven,
    Die men op er woort gelooven mag, en elck het zyn durven geven;
    (370) En gae voor dees tijt al die andere soort verby.
Jan Kl. Daer hebje dan je zin van te doen, wat scheeltet ook my.
    Laet we maer gaen Martijntje,’t geen ikje belooft heb seljeook eerlyck genieten.
Mart. Alsje maer wilt Jan Klasen, en eer jy verkleet bent sel de tyt haest aen schieten.                Binnen.


III. TOONEEL.

Diwertje.

Siet, soo plaegt men dat Meysje altyt, daer isser veur de middag uit te gaen en is noch niet t’ huis.
    (375) En dat is alle dagen weer aen, jawel het is me sulcken Kruys,
[fol. B7v, p. 30]
    En sulken verdriet, dat et me niet meugelijk en is langer te verdragen;
    En men man komt ook nog niet, de Klock is daer al lang twie geslagen:
    Maer sacht, sien ik wel teregt, soo komt hy daer ginder aen?
    Benje daer Vaer; de Tafel heeft wel ruym een uur gedect gestaen.


VIERDE TOONEEL.

Diwertje, Jan Jaspersen.

Jan Jasp. (380) Ik kom soo van ’t Hamburger Kantoor, moer, de Brieven zijn gekomen die heb ik daer hooren lesen,
    En op dat schrijven is de Rog wel tien goudt guldens geresen,
    En nou isser ook seekerheyt gekomen van daer men soo lang heeft veur gevreest;
Diw. Hoe dat Vaer?
Jan Jasp.                De Sweedse Kapers, zijn onder de Oosterse Vloot weer wacker doende geweest;
    Daer zijnder soo eenige van geknapt, ja wel, ’t zyn wel te rechs bedroefde tyen;
    (385) Ik vrees, ik vrees, dit selder al weer een party de rug soo in ryen
    Dat mer van hooren sel, een Koopman isser et best ook niet aen, die zyn welvaert by der Zee avontuuren moet,
    Den eene tijdt is hy er hiel boven op, en dan leyt hy weer iens heel onder de voet:
    Daerom pleeger mijn Vader Zaliger in’t minst niet van te houwen,
    Van sijn Capitael soo lot aen de Fortuyn van de Zee te vertrouwen;
    (390) Hoor zeyt hy kindren, laet ikje een stuyvertje na, volgt hier in mijn raedt,
[fol. B8r, p. 31]
    Van geen gelt te avontuuren dan daer de ploeg gaet;
    Brengt het soo veul niet op, je selt et weer door geen storm of onweer verliesen,
    Daerom wilje gerust wesen, soo wild altoos het sekerste verkiesen.
    En die les heb ik nog onthouwen, daerom volg ik ook die selfde trant,
    (395) Mijn middelen bestaen miest in vaste Goederen, en in Rente Brieven op het Landt:
    Altoos wy bezitten soo veel, dat wer mooy en gerust kennen van leven.
    En de Maeklaerdy die kan daegelijx ook nog wat geven,
    We hebben maer een eenig Kint, soo dat onse last niet groot is,
    En dan kenne we somtijts nog wel een goet vrient helpen die in noot is.
    (100) Nou we meugen na binnen gaen, langer na Zaertje te wagten sel tog vergeefs wesen,
    Ik mien laetse t’ huys komen, dat ik er sulken cappitteltje sel leesen
    Dat et er heugen sel, dat stucke vleys,
    ’t Is immers niet langer te harden, en dit klarense me so reys op reys.


VYFDE TOONEEL.

Marritje Jacobs. Zaertje. Grietje Pieters.

Mar. DAt wou ook wesen Zaertje dat we mekaer daer soo moeten, maer mienjer op die wijs mee voort te varen?
Zaertje. (405) Og ja Gebuurtjes, ik kon het niet laten of moestet je openbaren.
Grietje. Myn lieve schaep, ’t is evenwel als men ’t seggen sel, al een overstout bestaen:
Zaertje. Soo doet het Grietje Pieters, maer wat ist, als ’t anders niet wesen en kan, ist dan niet beter soo, als met malkenderen deur te gaen?
[fol. B8v, p. 32]
    Hy is een eerlyck Jongman, op syn Persoon en valt in ’t minst niet te seggen.
Marritje. Maer hoor Zaertje Jans, datje ’t noch wat aen sag of men de saek door tussen spreken, kon by leggen.
Zaertje. (410) Onmooglyk Marritje Jacobs, al watter in de Werelt kan werden bedocht
    Is in ’t werk geleyt, en ’t Hylick wel tot drie of vier reysen toe versocht,
    Maer al vergeefs, van desen dag is noch een kinck in de Kabel gekomen.
    Je kent Reinier Adriaense die Kwaecker wel, daer ben ik veur ten huwelyk versocht, en men Ouwers hebben ’t versoek ook aengenomen,
    Nou willense me met Drommels kracht dwingen, hoe dwars dat ik er me ook tegen stel,
    (415) Dat ik Jan Klasen de schop sel geven, en met dese Kwaecker trouwen sel,
    En dat sel in der eeuwigheit niet geschien, al sou ’t me al myn leven berouwen.
Grietje. Je hebt er al wat gelyk in Zaertje, maer wie is hier de meester van? heeft Martyn de Besteetster dit dus gebrouwen?
Zaertje. Sy, ik en Jan Klaesen, hebben dit dus met ons drien overleit.
Marritje. Hoe hebje ’t konnen bedeincken?
Grietje.                        Niet waer Marritje Jacobs? ’t is ook als men ’t seggen sel maer een rechte steyloorigheyt*
    (420) Van er Ouwers,
Zaertje.                        Ja, je soud eerder met je hooft deur een muur breecken,
    Dan datje se versetten soud, wie der van rept, niet een woort willezer van horen spreken,
    En wie Jan Klaesen maer in ’t minste bestaet, wort gedurig by er uitgescholden en veracht.
Marritje. Maer, als by een eerlyk Jongman is, wat raekt hem syn afkomst, of geslacht.
[fol. C1r, p. 33]
    Valt er anders niet te seggen, soo doense je groot ongelyck datse ’t je soeken te beletten.
    (425) Ga jy der maer so op aen Zaertje, en komt et er toe, beroepje slechs op ons, wy sellense wel sien ter neer te setten,
    En ook alle bey met fatsoen en goede redenen ondergaen.
Zaertje. Og wouje dat doen Gebuurtjes, want ik ben verseeckert dat er gien kleyne storm sel op staen.
    Maer sagt daer sie ik myn Moeder aen de deur ik wil myn wellekomst wel om een oortje geven,
    (430) Soo sel se me deur halen, ik vreeser veur alsse me maer siet.
Grietje. Ja Moer, je moet deincken al baertse wat luit, se vaert daerom veur morgen niet.


VI. TOONEEL.

Marritje. Grietje. Zaertje. Diwertje.

Diw.WEllekom Zaertje Jans, wat soo myn Kindt, kenje ’t huis nog iens vinden?
    Schaemje wat jou larrijster, hoe durfje je sulke stoutigheit onderwinden?
    Van soo uit te blyven, jou rechte praetje by, jou loshooft, jou onbedocht,
    (435) Daer hebje die kostelycken achtermiddag soo onnuttelyk weer deur e brocht,
    En hier staet men tot de ooren toe in ’t werk, het Linnen over de vloer, en de Bedden nog te maecken,
    Je draegt langer gien sorg altoos, ’t is jou genoeg, als je maer ’t gat weet uit te raecken,
    ’t Is niet langer om te harden, soo als je me alle dagen bejegent en versteurt.
Zaertje. Maer Moeder, is dat nou sulken saeck, en is daer soo veul aen verbeurt.
[fol. C1v, p. 34]
    (440) Maertje van der Gysen het me* daer wat aen de praet gehouwen, en daer heb ik wat gezeeten,
    En se had juyst de warme Ketel over, wat ik dee, se wou me niet late gaen, of ik moester blyven eeten.
Diw. Jy soud op je tyd thuys komen, soo haest alsje je boodtschappen had gedaen,
    Je wist wel dat et hier soo ongereddert lag, en dat de Ben met Kleeren was blyven overstaen;
    Maer neen, men weet myn altyt met d’ eene of d’ andre blauwe bootschap te doecken
    (445) Ik deinck datje deur d’ eene of d’ ander labbekack Jan Klaesen hebt doen opsoecken,
    En daer heeft men zyn tyt verquispelt en vermald, en elck soo wat by de rug op gehaelt;*
    Maer speulme die part nog e reys, ik beloof je dat et je dan gelyck sel worden betaelt;
    Ik sel jou die swier wel haest deur een andere middel doen in toomen.
    Wat bescheyt breng je van Martijn?
Zaartje.                    Dat et meysje tavond in er huur zel komen.
Diw. (450) Ga me voort nae binnen toe, ja wel ik weet niet wat ik van dat Meysje segge sel,
                                                Zaertje bin.
    Het staet er me zoo wonderlyck van veur,
Grietje.                 Heb jer niet nae vernomen Diwertje buur.
Diw.                                 Neen ik Grietje Pieters.
Grietje.                                                 Wat sel ik segge, dat luckt al hiel selden wel.
Diw. Ik heb het wel meer gedaen Grietje Pieters, dat ik er soo hiel qualyck niet me ben gevaren.
    Dog ’t zou men ook wel kenne missen.
Marritje.                Soo ist moer, d’ ervarentheyt seld hem best openbaren.
    Hoe ist Diwertje, seld haest e reys lucke met je Dogter en Jan Klasen?
Diw. Ay Marritje Jacobs en prater dog niet van,
[fol. C2r, p. 35]
    (455) ’k Heb liever dat jer van swijgt, daer is ook op het duysenste deel in ’t minste niet an,
Grietje. Nochtans het er elck de mond soo vol van datse samen in ’t kort selle trouwen.
Diw. Ja, de Luy moeten wat praten Grietje Pieters, maar wy sellender wel wacht veur houwen,
    Souwen wy aen sulken hoop komen? aen sulken rapjanus volck? daer isser niet een onder of hy heeft een dat,
    Den een is bankrot gespeult, en d’ ander zit nog in Gyseling, en de darde is om sijn guytery gebannen uit de Stadt,
    (460) En daer sou myn Dochter aen komen? wel ik sag er daedlyck liever van de Werelt scheyen.
Marritje. Myn lieve Moer, hoe licht kont gebeuren datje ’t je nog wel mocht beschreyen,
    Je weet niet als de zinnen gevallen benne, wats ’er wel durve onderwinden en bestaen,
    Gelykje weet, daer is Elsje Cabeljauws, wat kostet er nu wel meenigen traen.
    Heur Dochter was ook verlooft aen een Knecht, ze swoer se soud in der eeuwigheyt niet konsenteren.
    (465) Maer wat isser op gevolgt? wiert se niet puur steeken mal? dat mense nog als een kleyn Kint moet regeren?
    En daer hebbenwe hondert exempels van, gelyk noch onlangs is geschiet,
    En wat halenze anders mee op den hals, als er eygen verdriet,
    En soo sienwe dat veel onheyl uit sulke styfzinnigheyt komen te spruyten.
Diw. Daer Kreunewe ons niet aen, wort zer dol om, soo wou ik er nog liever sluyten
    (470) Dan dat ik sou sien, dats aen Jan Klaesen trouwen sou;
Grietje. Maer Diwertje! spreekje die woorden? ja wel je bent wel een onverzettelycke Vrouw.
[fol. C2v, p. 36]
    Kenje dat by je selfs soo inschicken? en dan nog gerust leven?
    Als de Jongman eerlyk is, en of zyn geslagt niet en deugt, is daer zoo veul aen bedreven?
    Sou men nou na geslacht zien; na geslacht sien! wis niet Kind, die hecken zyn al lang herstelt,
    (475) Doedt de ronde vry over al, ’t woort datje mekaer in ’t Oor byt, is gelt,
    Gelt, gelt is de leus, ’t gelt gaet veur alle saecken,
    Daer dat is, gaet men voort, daer d’ andre sitten en kycken en kenne niet aen de man raecken.
    Praetje nou van geslacht? ik stae dat metje toe, kan men ’t alle bey na syn zin bekomen,
    Ik souder mee thuys wesen, maer als ’t anders niet en kan, behoorde men van gien swarigheit te droomen.
    (480) Jan Klaesen het een schoon Capitael Diwertje, en soo elck ien seyt, soo draegd hy hem ook wel.
    Myn lieve Moer, mienje dat men ’t hier altyt soo volmaekt hebben sel?
    Je moetje wat laeten geseggen, ’t is niet te weten wat ongemak dat jer van soud kenne krygen.
Diw. Grietje Pieters, ik bidje doch op alle vriendschap wilt er maar van swijgen.
    ’t Leyt soo by ons, dat et in der eeuwigheit met onze zin niet sel geschien.
Marritje. (485) Dan moetje verwagten watter van komen sel, ligt selje nog wel wenschen om dien dag te mogen sien.
Diw. Dat moet sijn beloop dan hebben, nou hier een speltje bij gesteecken, we sellend daer by laeten.
    Goeden avond Gebuurtjes, ik sie wel we sellent hier dog niet wel effen praeten.
                                                                                                    Diwertje binnen.
Marritje. Wat dunkje Grietje Pieters , is ’t niet een regte stijfkoppigheyd?
[fol. C3r, p. 37]
Grietje. Ik seg dat de jongeluy hiel wel hebben gedaen, en dats ’er saeck op die wys hebben aengeleyt,
    (490) En ik mien als den bommel nu uyt breekt, dat men Diwertje vry gemackelycker sel kenne belesen.
Marritje. Dat vertrouw ik ook Grietje Pieters, ik sel de jongeluy altoos gien party wesen.
    Nou ik mag na binnegaen, ’t is guurtjes, ik ben et hier al moe:
    Maer sagt, daer ginder komt Reinier Adriaensen, die Kwaeker aen.                bin.
Grietje.                Dat gaet gewis na Zaertje toe.


VII. TOONEEL.

Reynier Adriaense.

JA wel, kan dat de liefde doen? ik seg ’t zyn wonderlyke dingen,
    (495) Hoe krachtig dat ik er in den geest tegen stry, nogtans het Vleis schynt me te dwingen,
    En wil ik het van me weg werpen, als een wereldts en tydlyk bedryf,
    Soo komt het vleys, en verwekt sulken orkaen en barning in me lyf,
    Dat ick als een vuur, of een oven schyn te blaken;
    En nou ik er in ben, wat raed om er uit te raken?
    (500) Siet, ik moet bekenne dat er yet inwendig by men is dat me wederhout.
    En daerom deynk ik dan weer by me selven, ’t is immers gien sonde dat men trouwt.
    Hoewel dat de reynigheit veul volmaektheit wort toegeschreven;
    Maer ik denk datse myn en de rest slagte, dat de meeste die in schyn, en de minste in der daet die beleven.
    Siet, ik spreek nu in myn swakheyt, als deur den vleesche verrukt,
    (505) En nou ik die prickeling, en ’t geen my noch meerder drukt
[fol. C3v, p. 38]
    Niet weder staan kan,* zoo is het zoo ver met mijn gekomen,
    Dat de geest te enemaal verswakt is, en ’t vleis d’ overhand heeft genomen,
    Zoo dat ik het by myn zelven nu zoo heb overleyd,
    Om er overheen te stappen, en voegen my aan de kant van de vleyzelykheid.
    (510) Te meer, daer is me peet Lysbet die me alle dagen aen ’t oor leyt te teemen;
    Hoor, Reynier Adriaenze zeidse, hylicke moetje vaer, of al myn Kostelyke goedje zel vervreme:
    Zoo jy gien erfgenamen krygt, vervalt het hiel aen een are kant;
    Gelyk aen de Kindren van Waligje Zymes, en Lobberig Krimps in Waterland;
    Achter Zusterlings Keyeren, die er vast op leeg gaen en luyeren,
    (515) Daerom volgt myn raedt, en gaet nou soo zagjes iens heen kuyeren,
    Het spoor is al gemaakt, en van dese drie hebje nog de keur;
    Of je na Maerten Jacobzes dochter wilt gaen, op de Braek, in de gouwe Steur,
    Of nae ’t Weeuwtje in de ryke buurt, in de drie groene Fuyken,
    Of na Jan Jasperses dogter, in ’t Kattegat, in de ses stiene Kruyken,
    (520) Dat is een eerlyk man, en wel de minste in pracht,
    En dat wint uit vaer, wat je doedt siet tog na een eerlyk geslacht;
    De lesten heb ik je toe geleyt, alsje daer kend aen raecken,
    En ik heb het desen dag de vrinden ook al bekent doen maecken;
    Daer sou ik nou iens heen gaen, maar evenwel dit isser van,
(525) ’t Meysje is vry wat wulps, en gaeren aen de man,
    En daer by jong, en dat jong is wil gemeenlyk wel wat mallen.
    Nou, terwyl men de Geest so kragtig er niet van en getuygt, wie weet hoe ’t nog uyt zel vallen.
[fol. C4r, p. 39]
    Laet sien, men dunkt dat ik hier al op de hoogte ben.
    Dit zel het huis wesen, na dat ik het nog van outs ken,
    (530) Ik sie daer ligt veur de glasen, en daer gaet de deur juyst oopen.
    Wel Zaertje Jans, ’t scheelde niet veul of ik had schier verby gelopen.
    ’t Is juist of het wesen wil, datje de deur self open doet.


VIII. TOONEEL.

Reynier Adriaenze. Zaertie.

Zaertje. Wat was jou zeggen vriend? ik loof niet datje hier weezen moet,
    Ik kenje niet, daerom wandel maer voort, en zoekt andere weegen.
R. Adr. (535) Kenje me niet Zaertje Jans? wel beziemen e reys te deegen.
Saertje. Ben jy ’t Lammert oom, O neen, ik heb abuys.
R. Adr. Ik ben Reinier Adriaenzen, neef van Lijsbet Francen aen de Haerlemmer Sluys.
Hoe ist, nog tamelijkjes?
Saertje. Dat gaet zoo wat heen. R. Adr. Zo, zo, Vader en Moeder zijnze nog wat hartelijkjes met er beyen.
Saertje. Ja zo wat aan de knorrige kant, tusschen laggen en schreijen.
R. Adr. (540) Zo, zo; Vader het al een harde scoot e had, is by nou weer wat moot’ op zijn stel?
Saertje. Reedelijkjes.
R. Adr. Zo, zo; Moeder pleeg vry wat doofachtig te weezen, hoe ist, hoordze nou weer redelijck wel?
Saertje. Dat ken wel gaan.
R. Adr. Zo, zo, wat het et van dezen dag gestormd? en wat heeft de wint sterk en fel geblaazen?
    Hoe ist, hebje tot jouwend ook wat schade geleen? zo aen schoorstiene, pannen of aen glaazen?
Saertje. Sonderling niet.
[fol. C4v, p. 40]
R. Adr.                Soo, soo, ik loof dat mer van hooren sel, den armen Zeeman die beklaeg ik, daer komd het nou miest op aen.
    (545) Hoe ist buiten in je tuin? staet et altemael moy in zijn bloesem?
Saertje.                Dat ken zoo heel wel gaen.
R. Adr. So, so, maar Zaertje Jans, om van mijn voorgaande reedenen nu of te breeken,
    Zo zou ick wel verzoeken, of ik hier in vryigheyd wel een woordje zou mogen metje spreken?
Saertje. Alst niet te lang en duurd.
R. Adr. Zo, zo, de reedenen van mijn aenkomst, vertrouw ik is je eenigzints bekend.
    En terwijl jou zelfsstandig beeld in mijn hart zoo diep staat geprent.
    (550) Heeft my de Geest geperst om herwaerts te koomen.
    Ook zelje wel indagtig weezen, wat af-spraak de vrinden zamen hebben genomen.
    Als ook ’t besluit ’t geenze weder zijts dezen dag hebben gemaakt.
Saertje. Ik heb zoo wel wat gehoord; maar ik kan niet voelen dat ’et mijn raakt.
R. Adr. Zo, zo, niet te min hoop ik dat je ’t van kragt en waerde zeld houwen.
    (555) En om alle ydele woorden die men in ’t vryen gewoon is, te schouwen,
    Gelijck alle andre ontugtigheid die men dan gemeenlijk wel doed,
    Geheel en verby te gaen, want ziet Zaartje Jans, dat strijdt tenemaal tegens mijn gemoed,
    Zo kom ik je verzoeken en dat in deugd en in eeren.
    En terwijl mijn Geest getuygd om jou vleis te begeeren,
    (560) Zo kom ik u mijn zelfs eerbiediglijk bieden an,
    Op dat je mogt worden mijn egte vrou, en ik jou wettelijke man;
    Om alzoo te zamen dit aerdsche deel vrughtbaerlijk te beleeven.
[fol. C5r, p. 41]
Saertje. Ja wel, also de Geest by my soo vaerdig niet is en ken ik je daer gien antwoort op geven,
    Maer soo veel als me die tot nog toe getuygt, ist’t maer, verlooren arbeyt.
R. Adr. Zo, zo, ik bekent Zaertje de Geest moet innerlyk werken, of daer wort geen rechte grondt geleydt,
    Eenigheyt in liefde, eenigheyt des Geest, is de rustbank van een vreedsaem leven.
Saertje. Maer hoor vrient, terwylje soo kragtig deur den geest werdt gedreven,
    Soo wou ik jeeerst dit raen, en versuymje veural gien tydt,
    Dat is, datje wat dubbelden anys met lavas gebruykte, en maekte je die winden eerst altemael quyt,
    Ze mogteje anders d’ eene of d’ andere tyt het hart overstelpen,
    En quamense in ’t gedarmt, je liep groot prykel, want de meesters seggen die luy zyn niet te helpen.
    En alsje dan getrouwt waert, wat zatje vrou dan wel in verdriet,
    Ja ze treurden er wel door, wie weet ofze eindelyk niet me deur mistroostigheyt op een doolweg mogt geraken.
R. Adr. Maer Zaertje Jans, mienje ’t ook. Ja wel je soud me nog wel schier aen ’t laggen maken;
    Hoewel dat ik het veur ydelheyt hou, als ook alle vergeefsche reen,
    Maer ik deink weer, als men in ’t vryen is soo gaet et er nogal me heen.
    Maer om dan weer tot myn versoek te komen, engeen ydele reden meer te spillen.
    Veel min malkanderen op te houwen met eenige zotte grillen.
    Soo belieftme je meening eens ongeveyst te doen verstaen,
    Of je myn versoek verwerpt, dan ofjer je nog wat op seld beraen?
[fol. C5v, p. 42]
Saertje. Benje daer zo haestig me mijn vriend, dat ik dat zoo daedlijk zou zeggen,
    Ik dien het buiten den Geest, by mijn zelfs ook wel iens t’overleggen?
R. Adr. Zo, zo, ik mag die veurzigtigheyd wel lijen Zaertje Jans, in plaets van zo blind toe te loopen by de gis.
    (585) Want ziet, men weet zomtijts niet of men van een goede of van een kwade Geest bezeeten is.
    De gaven des geests vallen zonderling, den eene tijd werkenze veel kragtiger dan d’ander,
    En dan makenze den mensch eens dof, en dan weer hiel schrander,
    Zoo dat mijns gevoelens daer deur al ons doen en laten werd bestierd.
Saertje. Aengaende jou verzoek, ’t geen je men hebt voor gesteld, zeer net en wel gemanierd,
    (590) En mijn besluit daar op wild hebben, zoo laet ik je dit dan weeten,
    Datje van nu voortaen het weer om komen wel meugd vergeeten,
    Dit getuygd mijn geest zoo tegenwoordig. R. Adr. Zo zo, zeer wel Saartje Jans, je hebt niet kwalijk gezeyd,
    We meugent dan wat uitstellen, of je nog kwam te veranderen van zinlijkheyd,
    Daer toe wensch ik dat de liefde jou van dag tot dag toe in wil versterken.
    (595) Ik zel pier op mijn af-scheyd dan neemen, en wagten of wat de geest nog eindelijk mogt komen uit te werken. binnen.
Saertje. Keyeren! dais een postuur, daer gaet hy peen, die regte Ian gat;
    Ay ziet hem iens schreybienen, ofhy zen broek van binne bepist had,
    Sijn geest getuygd wat, en mijn geest getuygd dat hy niet zel bedyen;
[fol. C6r, p. 43]
    Wel* eer ik men aen een Kwaeker liet koppelen, ’k liet me liever van de nagtmerry beryen,
    (600) ’t Sou myn Ouwers ook niet verscheelen, hy quam dan ook wie der maer quam,
    Al was ’t een Bedelaer van de straet, ’t sou heur al wel wesen als ik maer Jan Klaesen niet en nam.
    Maer dat leyt er al toe, se sullen soo weynig niet verstomt staen eer de Klock tweemael twaelf heeft geslagen,
    Laet sien, ’t is haest over achten, se sullen al haest moeten op dagen,
    Sie daer, had ik er eer van gesprooken, sien ik wel, soo komen se daer ginder aen de deur van de straet,
    Ik bender soo van onstelt, daer en is niet een lit aen myn lyf dat stil staet.
    Og ja ze zynd!


IX. TOONEEL.

Zaertie. Jan Klasen. Martyntje.

Mart.                    WAt dunk je nou van Jan Klaesen, Zaertje Jans?
Zaertje. Wat sou me dunke,’t zyn wonderlyke dinge,
    ’t Hart klapter me van in ’t lyf, ’t is eveliens of het hem uit de Keel wil springen,
    Hy boezelaert al hiel wel, ’t past hem alles ondieft, netjes en gladt.
    ’t Staet em eveliens of hy ’t al syn leven gedragen had.
J. Klaz. Myn lieve Zaertje Jans, nou siet men wat de liefden al uit kan werken.
Mart. Hoor Zaertje, om gien achterdocht te geven, of om yet te merken,
    Soo moetje mee lustig poot aen speulen, en sien maer dat je alle dingen haest aen een kant maekt,
    Om, als het gedaen is, dat je maer van de vloer raekt.
    En of je Moeder Jan Klasen yet wou seggen of belasten,
    Soo moet hy ’t niet beschreumt doen maer stout neffens jou aentasten;
[fol. C6v, p. 44]
    ’t Sou schoon in de hant vallen, gingen de ouwe Luy wat vroeg te bed,
    Je moet veur ook al niet beteutert wesen, singt er liever* een deuntje onder dat et een aerd het,
    In sulcken gelegentheyt moet men veur al niet leggen suffen of droomen.
Zaertje. Hadje hier een weynigje eer geweest, Reinier Adriaensen de Quaeker heeft daer so dadelyk syn afscheyt genomen,
    Soo als ik jou sag aenkomen, soo ging hy heen,
    Ja wel, hadje syn teemery iens gehoort, #146;t was anders niet als zo, zo, en men ja is men ja, en men neen is men neen,
    En al syn woorden waren al met een Zatyne biesje deur weven.
Mart. Hoe konje’t soo lang harden Zaertje, ik had hem in ’t begin as syn paspoort gegeven.
Zaertje. Ik hadder myn vermaek in, dan getuygde syn geest dit, en dan getuygde syn geest weer dat.
Mart. Hoor, dit aen een zy gestelt, ik hebje daer daedlyk geseyt, hoe en de wat
    Jou voort te doen zeld staen, en alsje zo doet zo benje buiten alle schroomen.
Zaertje. Goet Martyntje, ik gae na binne toe, ik zel myn Moeder laten veur komen.


X. TOONEEL.

Martijntje, Jan Klasen, Diwertje.

Diw. Goeden avont Martyntje, komje daer met et meysje aen? Mart. Ja Diwerlje, ’t is vry donker ea wat veer, ik dogt ik mag selven mee gaen,
Diw. Daer doenje wel aen moer, wellekom Vryster, dat je wat lang meugt beklyven.
Mart. Daer twyfel ik niet iens aen, Kind, ze kan Kostelick stoppen, nayen en styven,
[fol. C7r, p. 45]
Diw. Wat je daer segt, wel Moer, dat komt tot onsend al hiel wel te pas.
Mart. En al er werk doetse soo knaphandig en soo ras,
    Ja ze vliegt, gebiejer wat, zoo gewillig isse op er bienen.
Diw. Hoor Martijntje, valt et wel uit, we kenne mekaer op een aer tijd weer bedienen.
    Hoe hietje Vrijster.
Jan Kl.            Jannetje Martens.
Diw.                            Goedt, maer hoor Martijntje, ik heb het by my selven zo overleyd, verstaeje wel,
    Als dat dit Meysje alle nagten by men Dochter slapen zel,
    En dat om die redenen, gelyk ik se sel verklaren,
    Daer is een Jongman die Jan Klasen hiet, die hier gedurig om de deur gaet waeren,
    (640) Ja, we hebbender zulken onrust van, en hy versuimter om gien tyt,
    En na dat we ’t berekenen kenne soo het hy onse Zaertje al over de twie jaren gevryt,
    En we doen al wat we kennen om et te stuyten en te weeren;
    Het zou nog wel gaen, maer hy is van een ondeugent geslagt, en daerom kennewe niet resolveren,
    Tot dry mael toe het hy ’t hylijk doen versoeken, ja daer wort gien moeyten om gespaert,
    (645) Daerom Jannetje Martens, siet wel toe dat je men Dogters reynigheit wel bewaert.
J. Kl. Laet dat maer op myn staen Vrou, ik sel dat hier besteeken.
Diw. Siet Martyntje we hebben om die reden de Luyfel van ons Huys laten afbreeken,
    Uit vrees of hy ze beklimmen mogt, ’t is sulken argen gast,
    Hy sou tegen een muur op vliegen, en wat hy grypt dat houd hy vast?
    (650) Daerom Kynd, selje geduurig een oog in ’t zeyl moeten houwen.
[fol. C7v, p. 46]
Mart. Souse niet, hoor Moer, wat jer gebied dat meugjer sonder omsien vertrouwen,
    Nou Jannetje, doet dan alles gelyck een eerlycke Meit toebehoort,
    En dienje volk trou, ’t is moeyelyk als men de Meisjes wel bestelt dat men dan klachten hoort,
    Volmaeckt kan men ’t hier niet hebben, tusschen beyden wert meest gepresen.
    (655) En deinkt ymand die dient, dat hy altyt de minste moet wesen.
    Onthouwje maer dese les.
Diw.                    Daer spreekje regt aen Martyntje buur.
Mart. Nou Diwertje, veel gelucks met je Meyt, en jy Jannetje Martens met je huur.
Diw. Kom nae binne, en brengje doos op ’t hang Kamertje tusschen de twie glaze kassen,
    En zet voort wat water op het vuur om de vaaten te wassen.            Diwertje en Jan Klaesen binn.
Mart. (660) Dat is een trek of men wel aerdiger beschryven sou;
    Se miend dats een Duyfje herbergt, en se sluyt juist een Doffer in er kou:
    Dat wil hem schoon op doen, y gut hoe wilt er op ’t land weyen,
    Men mach ook seggen wat men wil, maer dats eerst regt iemand een rad veur d’ogen dreyen,
    Hy moeter alle nachten by slapen! wel niet schoonder dat hy soekt,
    (665) Hoe kan men ook als men ’t zeggen sel, geblindhockt worden en gedoekt,
    En wat sou ik je een register van diergelijke loopjes kennen optellen.
    Daer heb ik alweer een Krytertje tot mynent gekregen om in Waterlant te bestellen;
    Dat waterlant, dat waterlant, Keyeren dat weet wat,
    Nou dit isser of, het neemt weer veel qua corruptie en [fol. C8r, p. 47] sware sinckingen weg uit de Stadt,
    Daerom ist ook vast gestelt, gelyk ik heb hooren seggen,
    Als datse Buyksloot tot Nieuwendam toe sullen uyt leggen,
    So neemt dat woelen toe, en so groeyt die neering an,
    En dat zoo bedektelyk, dat de Man niet en weet van de Vrou noch de Vrou van de Man,
    Daerom, dat ik klappe wou, daer sou wat uytkomen, sou ik mienen,
    (675) En dats de reden, datse mijn al ryckelyk van Klincklankloribus moeten geven, sel ik er trou dienen,
    En al zeg ik et selfs, wat isser ook al menig meysje en Jongman dien ik op dese wys bestel,
    En selden neem ik iet voor, of altyt lukt het my wel,
    Ik heb et ook zo drok, dat ik er moy en ruymschoots kan van leven,
    En al had ik drie vier lyven, ik souse altemaal werk kennen geven.
    (680) Nou dat gelt is verdient, al weer wat anders, ik mag zo nae huys toe gaen,
    Ik ben verzekert dat er tot mynent al weer een twee drie posten op de vloer staen.

Continue

DERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Diw. IA wel, ik weet niet wat ik van dat Meysje sel seggen, se staet me ook gants niet aen,
    Al wat se tot nog toe gedaen heeft, doetse verkeert, alliens of ser leven gien Huyswerk had gedaen,
    Soo datse ’t ook al niet wesen en sel, en daer me ben ik weer dapper verlegen,
    (685) Ik sie wel, ’k heb pissebed late gaen, en schytebed weer ekregen,
[fol. C8v, p. 48]
    Men mag hem op de Besteetsters niet verlaten, ’t is altijt nou heb ik wat puycks; van twie drie de keur,
    En alsse heur zalaris weg hebben, dan is het slechts goeden dag Juffrou, veel gelucks Juffrou, en daer me gaense deur;
    Het sou sulken overvliegstertje wesen, seeker men mag er wel van swygen;
    Daer heb ik er al over een uur geroepen, en men kanse nog niet van ’t Bed krijgen,
    (690) e Jannetje, e Jannetje, hoe ist, seld ereys lucken? wat doeje soo lang op ’t Bedt?


TWEEDE TOONEEL.

Diwertje. Jan Klassen.

JAN KLAESEN, van boven.
ICk kom Vrou, Zaertje het te nacht soo machtig gewoelt, en dat her me wat verlet.
Diw. Ick seg dat je daedlyk beneen komt, hoor Jannetje dit sou me veur al niet passen,
    Jou alle dagen van je nest te roepen, haelt de Glasewasser met een Emmer schoon Water om de Glasen te wassen,
    Ik ben altijt wel gefakzeert, met de Meysjes, wel domme jut, tast je maer soo blint toe by de gis?
    (695) Is dat een Glasewasser, en heb je gedient? en weetje nog niet wat een Glasewasser of een Raegbol is?
    Ay siet die Slons moer daer iens staen, siet er al dit gewaet iens aen ’t Lijf hangen,
    Wel jy bent ien gauwertje, men sou nog wel doo Rotten met je kenne vangen,
    Neen Moer je seld et niet wesen, je meugt soo daedlyck wel weer gaen, sulcke jottoos heb ik niet van doen,
[fol. D1r, p. 49]
    Ik weet niet waer me zinne zyn geweest? daer staetze nou en kyckt, ja wel de Meysjens selleje noch geck broen,
    (700) Waer sel ik er me heen? nou ben ik weer hiel verlegen;
    Voort brengme de Raegbol weer op sijn plaets, en haelt de Beuzem om de vloer te vegen.
    Og wat breeckse daer? ik durf er schier niet na sien, soo ben ik ontstelt.
    Ien van myn beste Posteleyne schotels, een drieling, ze kost me moy over te tien gulden aen gelt.
J. Kl. Ik kon et niet beteren vrouw, ik raeckten er effen met de Raegbol aen, ik beloofje vandaeg weer een ander te koopen.
Ditwert. (705) Daer komtse weer met de Luywagen in plaets van de beuzem, ik ken et niet langer sien, ik moet et huis verloopen.
                                                                                                                        bin.


III. TOONEEL.

Jan Klaesen. Zaertje.

Zaertje. IAn Klazen, hoe gaeje soo onbesuyst en soo reukeleos aen?
J. Klas. Waer is je Moeder?
Zaertje.         Ze is hier naest de deur by Grietje Pieters, en by Marritje Jacobs gegaen,
    Daer is de beusem Jan Klaezen, je moet se niet so, maer soo aenvatten,
    En vegen den dreck die weg na de deur, je mogt anders het houtwerk bespatten,
    (710) Daer komenze met ’er drien in huis, ik gae weer na binne.
J. Klas.         ja, hou jy je maer slegts aen een kant.


IV. TOONEEL.

Diwertje. Jan Klaesen. Marritje. Grietje.

Diw. WAt dunkje van dat staeltje Grietje Pieters? lijkt et niet wel een Ameraeltje van ’s Lant?
[fol. D1v, p. 50]
    Wel ik verfoey me dat ik me sulken fatsoentje heb laten aen praten.
Grietje. Ja Moer, wilje besteetsters gelooven, mis ist, je meugje op dat volkje niet verlaten.
    Daer worden er so veul deur misleyd, daerom kom ik er niet aen.
Diwertie. (715) Daer het se me alrie een Kostelyke Posteliene schotel gebroke, de beste die der veur myn schoorstien heeft gestaen,
    Ik kon het niet laten, of ik moestje men noodt komen klagen:
    Seg ik datse een glazewasser brengen sel, se komt met de raegbol, spreek ik van een beuzcm, se brengt een luywagen,
    Neemt de beuzem in de andere hant, danwel, dats al weer aen, al watse doet dat doedse verkeert,
    Sieter dat vegen iens ter handt staen.
Marritje.         Dat geloof ik wel Moer, ze het et er leven ligt niet geleert,
    (720) En ze sel ter leven ook niet worden dieje meint datse is.
Diw.         Wel Marritie Jacobs wat is dat te seggen?
Marritje. Ja Kijnd, ’t souwje al vremt veur komen als men je dat quaem uyt te leggen,
    Daer is te nacht tot jouwend al vry wat om e gaen mier als de meulen in ’t woudt,
    Doch, ’t is gien wonder dat er wat om gaet, daer men soo sonder speulman bruyloft houdt.
Diw. Aangaende die saek, Marritje Jacobs, we hebbender te nagt gien noodt van gehad, van dat perfuymen
    (725) ’t Is pas ses weeken geleen, datwe ons secreet hebben doen ruymen.
Grietje. Daer prate we niet van Diwertje, verstaet ons wel te regt,
    Hebje se wel te degen besien?
Diw.         Wat sou ik er aen sien?
Grietie.                 Wat jer aen soud sien? wel myn lieve [fol. D2r, p. 51] Moer het is een Knecht.
Diw. Een Knegt, een Knegt!
Marritje.         Ja een Knegt Kijnd.
Diw.                         Een Knegt! og og lacy, og armen!
Marritje. Hy het jou Dogter wel te degen gekoestert, dezen nacht in syn armen.
Diw. (730) e Jan Jaspersen! e Jan Jaspersen! og wat komt ons over! een Knegt, een Knegt!


V. TOONEEL.

Diwertje. Marritje. Grietje. Jan Klaesen. Jan Jaspersen.

J. Jasp. HOe benje zo onstelt Moer? ik verstae niet een woord watje segt.
    Is het om de Meydt? laetse weer loopen, selje je om de Meyt soo versteuren?
Diw. Laetse weer loopen! konnewer nou zoo afkoomen, wat noot wasser dan van treuren,
    Het is een Knecht.
J. Jasp.         Een Knegt! kom kryg men e reys een keers, dat ik er de waarheyd van ondervin.
Diw. (735) Siet, watte oogen het hy als een Valck! en hy krijgt al haer aen zijn Kin.
J. Jasp. Og ja moer, het is een Knecht! die teeckens en kennen niet liegen.
    Jou stucke boefs alsje bend, hoe hebje ’t durven bestaen van eerlijke Luy zo schandelyck to bedriegen?
    Spreek op, wie benje? eer ik je de bienen aen stucken smijt.
J. Kl. Ik ben Jan Klaesen, die jou Dogter Zaertje Jans zo lang het e vryt.
J. Jasp. (740) Jan Klaesen!
Diw.         Wat segje Vaer?
J. Jasp.                 Het is Jan Klaesen Moer?
Diw.                         Jan Klaesen! Grietje Pieters? Wat komt ons over?
[fol. D2v, p. 52]
Grietje.                                 Ja moer, dat heb ik er al van verwacht.
Diw. Je bend een vrouwe schender, jy heb myn dogter verkracht,
    Verkracht hebjeze, ’k sel wraeck roepen.
Marritje.         Nou moer, je moetje zo niet versteuren;
    Je moetje zelfs nog al troosten, en deinken dat die dingen wel mier beuren.
Diw. Troosten? daer is niet een lid aen men lijf dat stil staet! soo ben ik er van ontstelt.
Grietje. (745) Al ’t geen dat we hier nou sien, hebben we je dat flus niet al te vooren gespelt?
    Wat helpt nou al jou temery op afkomst en geslagt? ik seg datse wel hebben gedaen, en dat elk dit vonnis zel wijsen.
J. Jasp. En ik zeg dat et maer een party labbekacken en koppelaersters bennen, die dit prysen.
Grietje. Nou Vaer, weesje maer wel gerust, ’t is al gelyke munt, hou jy je slegts wat hartig in de Kouw.
J. Jasp. Ik seg nog e reys, dat ik het niet om de broederschap en liet, dat ik me wel te deeg aen dien schafuit wreeken zouw.
    (750) Als ook aen die, die dit werkje dus hebben helpen besteecken.
Diw. E Zaertje, e Zaertje.
Marritje.        Och daer komt die sloof aen, wat hets een krop! en hoe selse kenne spreken!


VI. TOONEEL.

Diwertje. Jan Jaspersen. Jan Klaesen.* Zaertje.
Marritje. Grietje.

Zaertje. MYn Liefste Vader en Moeder, vergeeftet myn so ik je heb misdaen.
Diw. Misdaen?
Marritje.        Nou Diwertje, onstelje soo niet, men moet [fol. D3r, p. 53] tegen een jonge Vrou soo niet aengaen,
    Og hoe bedrukt siet zer uyt, se selder gewis noch aen ’t eynd schreyen.
J. Jasp. (755) Jou leelycke stucke vleys alsje bend, hoe hebje ’t durven bestaen, van jou ouwers soo schandelyck te verleyen?
    Was het noch maer een Schoenlappers Gesel, ik soud ’t versetten, maer Jan Klaesen, ja wel ik ben hiel confuys.
J. Kl. Verschoont myn, soo ik je hier in beleedigt heb.
J. Jasp.                                Verschoone! datje een bordeel maekt van myn huys.
Grietje. Nou Jan Jaspersen, deinck dattet er diel is, en dat niemant een anders Bruyd sel rooven;
J. Jasp. Ay kallemoers praet, er diel is, mienje datwy die dingen gelooven?
    (760) Maer Martyn de Besteetster, die al dit onheyl heeft gebrouwt.
    Ik sweer dat zer veur lyen sel, sie daer, ik gae soo dryvende na de Schout,
    Soo wordse noch licht in ’t heymelyk gegieseld, of ten mmsten uyt gebannen
    Want in sulken Stadt als dit is, weet men dat onkruyt wel te deeg te wannen.
Marritje. Nou vrienden, siet je Kinderen hen vernederen, maekt doch een eynd van er verdriet,
    (765) En deinkt watter e passeert is, dat et uyt oprechte liefden is geschiet.
    Og daer zygdese neer, Diwertje se sterft, ik voel niets aen er bewegen.
Diw. Myn Kind, myn Kind.
Grietje.        Ze het gewis van ontsteltenis een hartvank gekregen,
    Og ja se sterft, wat azyn, azyn, soo sprenkeldse wat, en ontbinter er schorteldoeks bant.
J. Kl. Myn lieve Zaertje Jans, so je nog eenige kennis hebt [fol. D3v, p. 54] soo drukt me nog iens veur ’t lest aen men handt.
Marrit. (770) Ay stae wat ruym Keyeren, se begint er wat te recken, ik hoop dat ’t nog gien sterven sel wesen.
Diw. Och Marritje Jacobs, terwyl ’t nou soo leyt, wou je men nou wat soecken te belesen.
Marrit. Nou Jan Jaspersen, geeftje woort, je siet immers wat swarigheyt dat er uyt kan ontstaen?
J. Jasp. Wat sellen we doen Moer?
Diw.         Ik sie geen middel Vaer, of we sellend wel moeten laten voortgaen.
Jan Jasp. Soo sel ik hem eerst veur af eenige artykulen gaen veur houwen.
    (775) Hoor Jan Klaesen, of ik het toestont, souje myn Dogter op dese Voorwaerden dan wel willen trouwen?
J. Jasp. Og ja mynVrient, hoe krachtig, en hoe naeu dat je me die ook instelt.
J. Jasp. Soo selje me dan beloven, datje niemant van je Volk, in handel of in wandel na volgen seld,
    Dat jer t’eenemael van seldt af sien, en alje Geselschap en aenhangseld afsnyen.
    Dat je de Hanematten seld schouwen, als ook het quanselen van Honden en van Duyven, steentje beentje en Schilderyen,
    (780) Datje de Kroegen sult haten, noch van pasdies, al wat ik sie, of van in’t verkeerdbord te speulen, seld maecken je werck,
    Datje je beroep eerlyck seld waernemen, en wesen altyt neerstig soo op de Beurs, als in de Kerk.
    Beloof je me dit alles na te komen, en van noyt weer tot jou voorgaende leven te keeren?
J. Kl. Og ja, en soo je ’t op myn versoekt, soo wil ik et jou wel sweeren.
J. Jasp. Wel, hout daer in dan je woort, soo wensch ik je veul gelucks met myn Kint.
Grietje. (785) Wat soo, nou siet men, dat die in ’t stryden volhart, ten laesten noch overwint.
[fol. D4r, p. 55]
Diw. Veel gelucks Keyeren, dat je samen lang meugt beklyven.
Marritje. Veel geluks Zaertje Jans en jy Jan Klaesen, altoos lieve Kinderen meugt blyven.
Jan Jasp. Wat wonderlyke toeval is dit, ik staeder van verstomd, soo wonderlyk komt et me veur.
    Wat hebben wy er met kracht tegen gewoelt, en nou komt hy er door dese list noch soo gemackelijck deur.
    (790) Ik kan het niet begrijpen, ’t is of ik in een doolhof ben, daer niet uyt is te raecken.
    Maer dit wil ik je wel seggen, dat et regt stof is voor een goet Poëet, om een Blyspelletje van te maken.
    Ik ken me onmooglyk niet bedaren, soo wonderlyck als men dit voorkomt, en soo vreemt.
    Nou vrinden, elck spiegle sig aen my, en sie wie dat hy onder syn dack neemt.

UYT.

[fol. D4v, p. 56: blanco]
Continue

Tekstkritiek:

vs. 506 weder staan kan, er staat: weder staan,