Continue

URSICULA

GEDICHTENTONEELPAMFLETTEN& ANDERE BOEKEN
 

Stichting A D & L en Ceneton presenteren met medewerking van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en de Bibliotheca Thysiana te Leiden een reeks digitale facsimile’s van bekende en onbekende teksten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Digitalisering: Paul Dijstelberge
Webversie: Ton HarmsenGedichten

 1. Eduard de Dene, Fabulen der dieren (1567)
 2. Peeter Heyns, Esbatiment des animaux (1587)
 3. Parvus mundus, Franse versie (1589)
 4. Nassous Bedrijf (1600)
 5. Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor (1601)
 6. Nieu amoureus liedt-boeck [Princesse Liet-boec] (1605)
 7. Daniel Heinsius, Epithalamium voor Grotius (1608)
 8. Parvus mundus, Nederlandse versie (1608)
 9. P.C. Hooft, Emblemata amatoria (1611)
 10. Roemer Visscher, Lof van de mutse en Genoeckelicke boerten (1612)
 11. Philibert van Borssele, Binckhorst (1613)
 12. Joost van den Vondel, Gulden winckel (1613)
 13. Philibert van Borssele, Strande (1614)
 14. Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata (1616)
 15. Cornelis Gysbertsz Plempius, Amsterodamum (1616)
 16. Cornelis Gysbertsz Plempius, Emblemata (1616)
 17. P.C. Hooft, Brief van Menelaus aan Helena (herdruk 1617)
 18. P.C. Hooft, Lijkklaght over Pieter Dircxz. Hasselaer (1617)
 19. Anna Roemers, Epithalamium voor Daniel Heinsius en Ermgaert Rutgers (1617)
 20. Cornelis Gysbertsz Plempius, Musius (1618)
 21. Parvus mundus, Latijnse versie (1618)
 22. Otto Vaenius, Emblemata amatoria (1618)
 23. Venus Batava (1618)
 24. Constantijn Huygens, Bedenckinghen over de Thien Geboden (1619)
 25. Constantijn Huygens, Verclaringh van de XII artijckelen des geloofs (1619)
 26. Theodoor Rodenburgh, Bruylofts eer-gaef (1619)
 27. Theodoor Rodenburgh, Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619)
 28. Bredero, Lof-dicht van Ryckdom en Armoede (1620)
 29. Bredero e.a., Thronus Cupidinis (1620)
 30. Petrus Hondius, Moufeschans (1621)
 31. Constantijn Huygens, Batava Tempe (1621)
 32. Constantijn Huygens, Costelick mal (1622)
 33. Jacob Cats, Tooneel van de mannelicke achtbaerheid (1622)
 34. Jacob Westerbaen, ’t Nood-saeckelick mal (1624)
 35. Barlaeus, Sylvae Ducis Obsidio (1629)
 36. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. Thysiana)
 37. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. KBH)
 38. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Breughel 1629)
 39. Adriaen vande Venne, Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633)
 40. Barlaeus, Venus Cimbrica (1634)
 41. Theodoor Rodenburgh, De geboorte Christi (1639)
 42. Reyer Anslo, Bruylofts eer-gaef voor Hennebo (1641)
 43. Vondel, Brieven der Heilige Maeghden (1642)
 44. Reyer Anslo, Zang ter bruyloft van François van Schagen (1644)
 45. Isaac Burghoorn, Klucht-hoofdige snorre-pijpen (1644)
 46. Joost van den Vondel, Altaergeheimenissen (1645)
 47. Jacob Westerbaen, Kracht des geloofs (1647)
 48. Reyer Anslo, Zweetsche Pallas (1649)
 49. Matthijs van de Merwede, Roomse min-triomfen (1651)
 50. Constantijn Huygens, Hofwyck (1653)
 51. Maria-Margareta van Akerlaecken, Cleefschen Pegasus (1654)
 52. Jacob Westerbaen, Ockenburgh (1654)
 53. Six van Chandelier, Poëzy (1657)
 54. Korswijlige klucht, van de blauwe-scheen (ca. 1660)
 55. Jacob Westerbaen, Avondschool (1666)
 56. Verzamelde gedichten van Lodewijk Meyer (1651-1673)
 57. Mattheus Abrugge, Mengel-moes van gedichten en minne-wysen (1669)
 58. Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
 59. Jan Luyken, Duitse Lier (1671)
 60. Hiëronymus Sweerts, Inleiding tot de zang- en speelkunst (1697)
 61. Janus Dousa Filius, Poemata (1704)
 62. Apollo’s Nieuwe-jaars-gift (1745)
 63. Beronicius, Poemata / Gedichten (1766)
 64. Huisinga Bakker, Amsterdam (1782)
 65. Joannes Nomsz, Vaderlandsche brieven (1785)Toneel [meer bij Ceneton]

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius facsimile
 3. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx facsimile
 4. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus facsimile
 5. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 6. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 7. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 8. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 9. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 10. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 11. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 12. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 13. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym facsimile
 14. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 15. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 16. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 17. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 18. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 19. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin. (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 20. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens. (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 21. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 22. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; (herdruk 1642) facsimile
 23. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 24. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 25. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 26. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 27. Achilles en Polyxena (1614) door P.C. Hooft facsimile
 28. Granida (1615) door P.C. Hooft facsimile
 29. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 30. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 31. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; en idem (herdruk 1621) facsimile
 32. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; en idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 33. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 34. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 35. Moortje (1617) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile
 36. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft; (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 37. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 38. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 39. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 40. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 41. Spaanschen Brabander (1618) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1619) facsimile; en idem (herdruk 1630) facsimile
 42. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; en idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 43. Simson (1618) door Abraham de Koning facsimile
 44. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 45. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 46. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 47. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 48. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1620) facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 49. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 50. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 51. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 52. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 53. Don Jeronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile
 54. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 55. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 56. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 57. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 58. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 59. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 60. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 61. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 62. Palamedes (herdruk 1625) door Joost van den Vondel facsimile; en idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 63. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 64. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 65. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 66. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 67. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 68. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 69. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 70. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 71. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 72. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 73. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 74. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 75. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; en idem (herdruk 1639) teksteditie
 76. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 77. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (herdruk ca. 1630) door Abraham de Koning facsimile
 78. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 79. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 80. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 81. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul facsimile; en idem (herdruk 1651) facsimile
 82. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 83. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 84. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm facsimile
 85. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile en hetzelfde spel door Van der Plasse facsimile
 86. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 87. Amphitruo (herdruk 1635) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile
 88. Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 89. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 90. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 91. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 92. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; en idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 93. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 94. Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile
 95. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 96. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 97. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 98. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 99. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie
 100. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 101. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie
 102. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie
 103. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet facsimile
 104. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 105. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 106. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 107. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1720) facsimile
 108. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 109. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 110. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 111. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 112. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 113. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos facsimile; en idem (herdruk 1662) facsimile
 114. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester facsimile
 115. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 116. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 117. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 118. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 119. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 120. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; en idem (herdruk 1660) teksteditie; en idem (herdruk 1669) facsimile
 121. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; en idem (herdruk 1729) facsimile
 122. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 123. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie
 124. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 125. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 126. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 127. Klucht van Jaap Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh facsimile
 128. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1657) facsimile
 129. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel tekteditie; facsimile
 130. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) facsimile
 131. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 132. Zijtje Fobers (1647) door A. Bormeester facsimile; (herdruk ca. 1720) facsimile
 133. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 134. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; en idem (herdruk 1648) facsimile
 135. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 136. Salomon (1648) door Joost van den Vondel tekteditie; facsimile
 137. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1699) facsimile
 138. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 139. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 140. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 141. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck facsimile
 142. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 143. Getemde snorker (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 144. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 145. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 146. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch facsimile
 147. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie
 148. Baptistes (1653) door Jeremias de Decker facsimile
 149. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron facsimile
 150. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 151. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 152. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie
 153. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie
 154. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 155. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 156. Koninglyke herderinne, Aspasia. (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 157. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 158. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 159. Iustum dei Iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 160. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 161. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 162. De klucht van de Moffin (1657) door Izaak Vos facsimile
 163. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie
 164. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 165. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieperen teksteditie; facsimile
 166. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 167. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 168. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius facsimile
 169. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 170. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 171. Jeptha (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 172. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 173. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 174. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 175. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 176. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie
 177. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Izaak Vos facsimile
 178. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 179. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 180. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 181. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan Paffenrode teksteditie
 182. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 183. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 184. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 185. De klucht van Scheele Griet (1662) (anoniem) facsimile
 186. De verwarde tydt (1662) (anoniem) facsimile
 187. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 188. De vergrooting van Amsterdam (1662) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 189. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1662) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 190. Clucht van George Dandin (1662?) door Adriaen Peys teksteditie; en idem (herdruk 1672) teksteditie
 191. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1723) teksteditie
 192. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 193. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 194. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 195. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 196. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 197. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 198. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 199. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 200. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) facsimile
 201. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; herdruk (1723) teksteditie
 202. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 203. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie
 204. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie
 205. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; en idem (herdruk 1681) teksteditie
 206. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; en idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 207. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 208. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 209. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 210. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 211. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara facsimile
 212. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 213. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 214. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 215. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie
 216. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 217. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 218. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien)
 219. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 220. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 221. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie
 222. Astrate (1670) door Dirck Buysero facsimile
 223. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 224. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 225. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1677) teksteditie; en idem (herdruk 1697) teksteditie; en idem (herdruk 1713) facsimile
 226. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 227. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 228. De malle wedding (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, en idem (herdruk 1679) teksteditie; en idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 229. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 230. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 231. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1704 teksteditie
 232. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 233. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile
 234. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1704) teksteditie)
 235. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 236. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 237. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 238. Den vermakelicken klapperman (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 239. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 240. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 241. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 242. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; en idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 243. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 244. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 245. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 246. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 247. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 248. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 249. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 250. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (1682) door Thomas Asselyn teksteditie
 251. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 252. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 253. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 254. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 255. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 256. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 257. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 258. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1715) teksteditie; en idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 259. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 260. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 261. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 262. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 263. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 264. Het huwelyk sluyten (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 265. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 266. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 267. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 268. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 269. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 270. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 271. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 272. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 273. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 274. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 275. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 276. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 277. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 278. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 279. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; en idem (herdruk 1753) teksteditie
 280. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 281. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 282. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 283. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 284. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 285. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 286. De gecroonde leersse (1688) door Michiel de Swaen, door Chris Joby vertaald in het Engels
 287. De kroonenge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 288. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 289. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 290. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; herdruk (1717) teksteditie; facsimile
 291. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 292. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; (herdruk 1707) facsimile; (herdruk 1730) teksteditie; (herdruk 1803) teksteditie
 293. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn facsimile
 294. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 295. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 296. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 297. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 298. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 299. Voorspel op Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 300. Voorspel op Vondels Batavische gebroeders door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 301. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 302. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie
 303. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 304. Brittannicus (1693a) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 305. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 306. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 307. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 308. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 309. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 310. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 311. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 312. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 313. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 314. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 315. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 316. De singende klucht van Pekelharing (1699) door Izaak Vos teksteditie; facsimile
 317. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 318. Robbert Leverworst (1699) door Izaak Vos facsimile
 319. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 320. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 321. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 322. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 323. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 324. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 325. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 326. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 327. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 328. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 329. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 330. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn facsimile
 331. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 332. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 333. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 334. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 335. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 336. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 337. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 338. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie
 339. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 340. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; (herdruk 1716) teksteditie
 341. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan facsimile
 342. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 343. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 344. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 345. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 346. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie
 347. De bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) door Dirck Buysero? teksteditie
 348. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 349. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 350. Don Jeronimo (1713) door Adriaen van den Bergh facsimile
 351. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie
 352. De malle wedding of Gierige Geerard (herdruk 1713) door Nil Volentibus Arduum teksteditie (met het Voor- en naspel teksteditie)
 353. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 354. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 355. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 356. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 357. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 358. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 359. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 360. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 361. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 362. Orondates en Statira (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 363. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 364. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 365. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; (herdruk 1715) facsimile
 366. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 367. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 368. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 369. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 370. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 371. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 372. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 373. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 374. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth.F. Wouthers facsimile
 375. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie
 376. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 377. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 378. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 379. De gecroonde leersse (1718) door Michiel de Swaen facsimile
 380. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 381. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 382. Arlequyn Actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 383. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 384. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 385. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 386. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 387. Dronken Jaap de Boer op het concert (circa 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 388. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 389. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 390. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. facsimile
 391. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 392. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewijk Meyer facsimile
 393. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 394. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 395. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewijk Meyer teksteditie
 396. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 397. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 398. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 399. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 400. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 401. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch
 402. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 403. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 404. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 405. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 406. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 407. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 408. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 409. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 410. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 411. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 412. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 413. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; en idem (herdruk 1730) facsimile
 414. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 415. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning facsimile
 416. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 417. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 418. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 419. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) teksteditie; facsimile
 420. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 421. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 422. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 423. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 424. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; herdruk (1761) teksteditie
 425. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 426. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 427. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 428. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 429. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 430. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 431. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieperen teksteditie; facsimile
 432. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 433. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 434. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 435. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 436. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 437. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 438. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 439. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 440. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 441. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 442. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 443. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 444. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem) facsimile
 445. De nieuwe beproeving (1758) door N.W. op den Hooff teksteditie
 446. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; en idem (herdruk 1761) teksteditie
 447. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 448. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 449. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 450. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 451. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; (herdruk 1783) teksteditie
 452. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 453. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 454. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 455. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 456. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 457. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 458. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 459. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 460. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 461. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 462. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 463. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 464. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 465. Bajazet (1771) door J. Nomsz facsimile
 466. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 467. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 468. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 469. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 470. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 471. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 472. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 473. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 474. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 475. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 476. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 477. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 478. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 479. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 480. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 481. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 482. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 483. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 484. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 485. Anoniem: Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 486. De boeleerende lakenkoper (ca 1784) (anoniem) facsimile
 487. Minnenydige gemaalin (ca 1784) (anoniem) facsimile
 488. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 489. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 490. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 491. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 492. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 493. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 494. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 495. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 496. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes tekteditie
 497. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 498. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 499. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 500. Philoctetes (1793) door A.L. Barbaz teksteditie
 501. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 502. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 503. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 504. De Scyten (1796) door A.L. Barbaz teksteditie
 505. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 506. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 507. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) facsimile
 508. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 509. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 510. Czaar Peter III (1801) door Andries Kraft teksteditie
 511. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 512. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimilePamfletten

 1. Requeste van Brederode tegen de Inquisitie (1566)
 2. Placcaet tegen de plundering der Kerken (1566)
 3. Willem van Oranje, Ordonnantie voor het oproer in Utrecht (1566)
 4. Drije lamentatien oft beclaginghen. Inhoudende dmisbruyck ende onverstandt die teghen gods woordt, nu van vele geuseert wordden (1567)
 5. Filips II, Ordonnantie voor Antwerpen (1567)
 6. Filips II, Ordonnantie op de pacificatie (1567)
 7. Filips II, Ordinantie over het huysraet (1567)
 8. Filips II, Ordonnantie van den ommeganck (1567)
 9. Filips II, Ordonnantie tegen buitenlandse krijgsdienst (1567)
 10. Raedt van State, Justificatie (1567)
 11. Artikelen van de Inquisitie (1568)
 12. Willem de Zwijger, Verklaring tegen Alva (1568)
 13. Todtschlacht, Duc von Alben (1568)
 14. Filips II, Ordonnantie over de honderste penning (1569)
 15. Filips II, Verbod op studie in het buitenland (1569)
 16. Filips II, Brieven van gratie en pardoen (1570)
 17. Filips II, Ordonnantie over drukkers, boekverkopers en schoolmeesters (1570)
 18. Filips II, Placcaten van Steenwijk (1570)
 19. Fruytiers, Watersnood (1571)
 20. Gedicht aan de beminde lezer (1572)
 21. Het verraedt in Engeland (1572)
 22. Antwoord aan Alva (1573)
 23. Pamflet over het Beleg van Leiden (1574)
 24. Filips II, Ordinantie tegen de rebellen van Aalst (1576)
 25. Filips II, Placcaat tegen de rebellen(1582)
 26. De kwetsuur van Willem de Zwijger (1582)
 27. Remonstrantie en epitaphium voor Willem de Zwijger (1584)
 28. Michel de Renichon, Bekentenis (1594)
 29. Lipsius over oorlog, vrede en bestand (1598)
 30. Executie van Robert, Grave van Essex (1601)
 31. Viverius, Eene elegia over den doodt van Ioannes Heurnius (1601)
 32. Beklach op de belegeringhe der stadt Oostende (1602)
 33. Balade tegen de domp-hoorn (1603)
 34. Nieuw-jaers-dicht (1604)
 35. Congratulatie voor Maurits (1605)
 36. Copye vande namen der coninclicke, ende andere potentaten, ghesanten, van weghen de Staten Generael versocht, omme mede te staen over de vredehandelinghe (1608)
 37. Boeren-litanie (1608)
 38. Buyrpraetjen op den brief van agent Aerssens (1608)
 39. De Nederlandtschen Bye-corf, waer inne ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte vrede (1608)
 40. Disputatie van Yemand en Niemand (1610)
 41. Gesprek over de predestinatie (1611)
 42. Belijdenisse, sententie, ende namen der zee-roovers die soo tot Rotterdam als t’ Amsterdam met der koorde gheexecuteert zijn, daer capiteyn van was Hugo Clerck gentelman van Suydampton (1615)
 43. Pater Arents Lof (1615)
 44. Consideratien op een Vredesgesang (1615)
 45. Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 46. Uytenbogaert, Ontschuldiging (1616)
 47. Reinier Telle, Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 48. Tafereel Gereformeerden en Contra-remonstranten (1616) en herdruk 1618
 49. Johannes Uytenbogaert, On-deckinghe van verscheyden on-waerheyden begaen de Tafel, begrijpende t’verschil tusschen de leere des Goddelijcken woorts ende der Remonstranten (1616)
 50. Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen (1617)
 51. Henricus Slatius, Bewijs schuer-predikanten (1617)
 52. Reinier Telle, Der Contraremonstranten Kerf-stock (1617); andere druk en nog een andere druk
 53. Reinier Telle, Gal-braecke, purgatie door Barlaeus voor Vincent van Drielenburg (1617)
 54. Reinier Telle, Tweede vrede-sang (1617)
 55. Een cleyn vensterken, daer door ghekeecken wert waer de groote meesters die oude geuskens meenden te brengen (1618)
 56. Monickendammer discours (1618)
 57. Opening van zaken in de Remonstrantie van Oldenbarnevelt (1618)
 58. Hugo de Groot, T’samensprake over den doop (1619)
 59. Henricus Slatius, Den gepredestineerde dief (1619)
 60. Reinier Telle, Retortie (1619)
 61. Johannes uyt den Bogaert, Tweede schriftelijcke verantwoordinghe (1619)
 62. Johannes uyt den Bogaert e.a., Brief over de Confessie van de Remonstranten (1620)
 63. De Calvijnschen uytroeper over de Predestinatie (1621)
 64. Beschrijvinghe van het belegheren van Berghen op Zoom (1622)
 65. Optocht der Princen, alles voorseyt inden Italiaenschen Waersegger (1622)
 66. Brief over de Vereenigde Oostindische Compagnie (1622)
 67. Placcaet tegens de conspirateurs (1623)
 68. Het Haeghsche discours belanghende de grooter verradery (1623)
 69. Spaensche ende Jesuijtsche practijcken, ofte Arminaensche brandende liefde (1623)
 70. Spieghel van der Calvinisten Tyrannie ghepleecht in Oost-Vrieslandt, onder het beleyt van den Grave van Mansfelt (1623)
 71. Het vierdaeghsche licht van februarij (1623)
 72. Leyds-veer-schuytpraetgen tusschen een Koopman ende Borgher (1628)
 73. De troost der vromen (1629)
 74. De heel ouden man Thomas Parr (1635)
 75. Het spel van Brasilien, vergheleken by een goedt Verkeer-Spel (1638)
 76. Jan Vos, Vreede met Philippus de Vierde (1648)
 77. Nieuwkoops Buer-praetje (1651)
 78. Jan Vos, Zeekrygh (1653)
 79. Oost-Indisch-Praetjen (1663)
 80. Leger-praetjen tusschen ses persoonen (1672) en andere editie
 81. Sleutel van de Witte bibliotheeck (1672)
 82. Trits van Verstanden. Pen en Inkt (1672)
 83. Joachim Oudaen, Den grooten Rotterdammer (1677)
 84. Samen-spraak gehouden op de berg Parnas (1685)
 85. Edward Ward, A trip to Holland (1699)
 86. Kort verhaal van d’oproer der Chineesen op Java te Batavia (1740)
 87. Brief over het laffe, choquante en eerrovende prulschrift, tot opschrift voerende Neerlandsch Echo (1771)
 88. Johannes Nomsz, Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782)Andere boeken

 1. Albertanus Causidicus Brixiensis, Een konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is (ca. 1485)
 2. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolic ende blijde sijn, ende gheerne bislapen (1531)
 3. Estienne Dolet, La maniere de bien traduire d’une langue en aultre (1542)
 4. Duytsche alchimye, daer in begrepen is, die rechte ende warachtige compositie vanden steen der philosophen (1551)
 5. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolijck ende blijde zijn ende gheerne by slapen (1563)
 6. Etienne du Perac, I vestigi dell’antichita di Roma raccolti et ritratti in perspettiva con ogni diligentia (1575)
 7. Cesare Ripa, Iconologia (1593)
 8. Crispijn van de Plasse, Duodecim Sibyllarum icones (1601)
 9. Karel van Mander, Het schilder-boek (1604)
 10. Dirck Volckertsz Coornhert, Van de erfzonde (1610)
 11. Bredero e.a., Tragische historien vierde deel (1612)
 12. Roemer Visscher, Sinnepoppen (1614)
 13. Arnoldus Buchelius, Nassovischen oraingien-boom (1615)
 14. Documenten over het leven van Erasmus, naar het Latijn van Merula en Scriverius bewerkt, uitgegeven door Matthys Bastiaensz (1615)
 15. Ter Brugghen Verlichtery (1616)
 16. Pieter Bor Christiaenz, Oorspronck der Nederlandsche Oorlogen (1617)
 17. Barent Iansz., Historisch ende wijdtloopigh verhael, van ’t ghene de vijf schepen (die int jaer 1698 tot Rotterdam toegherust zijn, om door de Straet Magellana haren handel te dryven) wedervaren is (1617)
 18. Het leven van Karel van Mander (1624)
 19. Beschrijving van Rome, Delitiae urbis Romae (1625)
 20. Adriaen Stikke, Leedenstryd (1630)
 21. Daniel Heinsius, Historia Sylvae Ducis (1631)
 22. Barlaeus, Medicea hospes (1638)
 23. Caspar Barlaeus, Marie de Medicis (1638)
 24. Barlaeus, Blye inkomste (1639)
 25. Johan van Beverwijck, Van de uytnementheyt des vrouwelicken geslachts (1643)
 26. Jan de Brune de Jonge, Wetsteen der vernuften (1644)
 27. Johan de Brune de Oude, Salomons Hooglied (1647)
 28. Coenraad van Beuningen, Twee brieven aengaende den toestant van de secourssen (1665)
 29. Johan de Brune de Oude, Tweede deel van het Bankket-werk (1660)
 30. Pieter van Aengelen, De verstandige hovenier (1662)
 31. De verstandige kock (1667)
 32. Kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden (1670)
 33. Gesighten van Amsterdam (ca. 1675)
 34. Erasmus, De civilitate morum puerilium libellus (1671)
 35. J. Commelyn, Nederlantze Hesperides (1676)
 36. Pieter Rabus, De vermomnde hofjonker, naar Erasmus (1679)
 37. François Rabelais, Geestige werken (1682), deel een en deel twee
 38. Benedictus de Spinoza, Reeckening van den Regenboog en Reeckening van Kanssen (1687)
 39. Erasmus (vertaald door Michiel Komans), Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden (1693)
 40. Abraham Rademaker, Spiegel van Amsterdams zomervreugd (1727)
 41. Abraham Rademaker, Hollands Tempe (1728)
 42. Zegenpralend Kennemerland (1729)
 43. Abraham Rademaker, Arkadia aan de Amstel (1730)
 44. Abraham Rademaker, Rhynlands fraaiste gezichten (1732)
 45. David van Hoogstraten, Heidensche Goden en Godinnen (1733)
 46. Abraham Rademaker, Gezichten van Alkmaar, Delft en Dordrecht (1736)
 47. Oproer der Chinezen in Batavia (1740)
 48. Piranesi, Carceri (ca. 1760) en andere editie
 49. Piranesi, Vedute di Roma (ca. 1760)
 50. Een schoone historie van de goede vrouwe Griseldis (1801)
 51. Maaskamp, Vues d’Amsterdam (ca. 1820)