Continue

URSICULA

EMBLEMATAGEDICHTENTONEELPAMFLETTEN& ANDERE BOEKEN
 

Stichting A D & L en Ceneton presenteren met medewerking van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en de Bibliotheca Thysiana te Leiden een reeks digitale facsimile’s van bekende en onbekende teksten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Digitalisering: Paul Dijstelberge
Webversie: Ton HarmsenEmblemata

 1. Eduard de Dene, Fabulen der dieren (1567)
 2. Peeter Heyns, Esbatiment des animaux (1587)
 3. Parvus mundus, Franse versie (1589)
 4. Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor (1601)
 5. Parvus mundus, Nederlandse versie (1608)
 6. P.C. Hooft, Emblemata amatoria (1611)
 7. Joost van den Vondel, Gulden winckel (1613)
 8. Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata (1616)
 9. Cornelis Gysbertsz Plempius, Emblemata (1616)
 10. Parvus mundus, Latijnse versie (1618)
 11. Otto Vaenius, Emblemata amatoria (1618)
 12. Venus Batava (1618)
 13. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Thronus Cupidinis (1620)
 14. Jacob Cats, Tooneel van de mannelicke achtbaerheid (1622)
 15. Adriaen vande Venne, Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633)
 16. Jan Luyken, Duitse Lier (1671)Gedichten

 1. Eduard de Dene, Fabulen der dieren (1567)
 2. Peeter Heyns, Esbatiment des animaux (1587)
 3. Parvus mundus, Franse versie (1589)
 4. Nassous Bedrijf (1600)
 5. Daniel Heinsius, Quaeris quid sit amor (1601)
 6. Nieu amoureus liedt-boeck [Princesse Liet-boec] (1605)
 7. Daniel Heinsius, Epithalamium voor Grotius (1608)
 8. Parvus mundus, Nederlandse versie (1608)
 9. P.C. Hooft, Emblemata amatoria (1611)
 10. Roemer Visscher, Lof van de mutse en Genoeckelicke boerten (1612)
 11. Philibert van Borssele, Binckhorst (1613)
 12. Joost van den Vondel, Gulden winckel (1613)
 13. Philibert van Borssele, Strande (1614)
 14. Daniel Heinsius, Nederduytsche poemata (1616)
 15. Cornelis Gysbertsz Plempius, Amsterodamum (1616)
 16. Cornelis Gysbertsz Plempius, Emblemata (1616)
 17. P.C. Hooft, Brief van Menelaus aan Helena (herdruk 1617)
 18. P.C. Hooft, Lijkklaght over Pieter Dircxz. Hasselaer (1617)
 19. Anna Roemers, Epithalamium voor Daniel Heinsius en Ermgaert Rutgers (1617)
 20. Cornelis Gysbertsz Plempius, Musius (1618)
 21. Parvus mundus, Latijnse versie (1618)
 22. Otto Vaenius, Emblemata amatoria (1618)
 23. Venus Batava (1618)
 24. Constantijn Huygens, Bedenckinghen over de Thien Geboden (1619)
 25. Constantijn Huygens, Verclaringh van de XII artijckelen des geloofs (1619)
 26. Theodoor Rodenburgh, Bruylofts eer-gaef (1619)
 27. Theodoor Rodenburgh, Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619)
 28. Gerbrand Adriaensz Bredero, Lof-dicht van Ryckdom en Armoede (1620)
 29. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Thronus Cupidinis (1620)
 30. Petrus Hondius, Moufeschans (1621)
 31. Constantijn Huygens, Batava Tempe (1621)
 32. Gerbrand Adriaensz Bredero, Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck:
      * Boertigh liedt-boeck
      * Groote bron der minnen
      * Aandachtigh liedt-boeck
 33. Constantijn Huygens, Costelick mal (1622)
 34. Jacob Cats, Tooneel van de mannelicke achtbaerheid (1622)
 35. Jacob Westerbaen, ’t Nood-saeckelick mal (1624)
 36. Barlaeus, Sylvae Ducis Obsidio (1629)
 37. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. Thysiana)
 38. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Blaeu 1629, ex. KBH)
 39. Joost van den Vondel, Zegesang voor Frederick Henrick (Breughel 1629)
 40. Adriaen vande Venne, Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der dieren (1633)
 41. Barlaeus, Venus Cimbrica (1634)
 42. Theodoor Rodenburgh, De geboorte Christi (1639)
 43. Reyer Anslo, Bruylofts eer-gaef voor Hennebo (1641)
 44. Vondel, Brieven der Heilige Maeghden (1642)
 45. Reyer Anslo, Zang ter bruyloft van François van Schagen (1644)
 46. Isaac Burghoorn, Klucht-hoofdige snorre-pijpen (1644)
 47. Joost van den Vondel, Altaergeheimenissen (1645)
 48. Joost van den Vondel, De getemde Mars en Vredezang (1648)
 49. Jacob Westerbaen, Kracht des geloofs (1647)
 50. Reyer Anslo, Zweetsche Pallas (1649)
 51. Matthijs van de Merwede, Roomse min-triomfen (1651)
 52. Constantijn Huygens, Hofwyck (1653)
 53. Maria-Margareta van Akerlaecken, Cleefschen Pegasus (1654)
 54. Jacob Westerbaen, Ockenburgh (1654)
 55. Six van Chandelier, Poëzy (1657)
 56. Korswijlige klucht, van de blauwe-scheen (ca. 1660)
 57. Jacob Westerbaen, Avondschool (1666)
 58. Verzamelde gedichten van Lodewijk Meyer (1651-1673)
 59. Mattheus Abrugge, Mengel-moes van gedichten en minne-wysen (1669)
 60. Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
 61. Jan Luyken, Duitse Lier (1671)
 62. Cornelis Sweerts, Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 63. Janus Dousa Filius, Poemata (1704)
 64. Apollo’s Nieuwe-jaars-gift (1745)
 65. Beronicius, Poemata / Gedichten (1766)
 66. Huisinga Bakker, Amsterdam (1782)
 67. Joannes Nomsz, Vaderlandsche brieven (1785)Toneel [meer bij Ceneton]

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 42. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 43. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 44. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 45. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 46. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 47. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 48. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 49. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 50. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 52. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 53. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 54. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 55. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 56. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 57. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 58. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 59. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 60. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 61. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 62. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 63. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 64. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 65. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 66. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 67. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 68. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 69. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 70. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 71. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 72. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 73. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 74. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 75. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 76. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 77. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 78. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 79. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 80. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 81. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 82. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 83. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 84. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 85. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 86. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 87. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 88. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 89. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 90. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 91. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 92. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) facsimile
 93. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 94. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 95. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 96. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; idem (herdruk 1639) teksteditie
 97. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 98. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 99. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 100. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 101. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 102. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 103. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 104. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 105. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 106. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 107. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 108. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 109. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 110. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 111. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 112. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 113. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 114. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 115. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 116. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 117. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 118. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 119. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 120. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 121. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 122. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 123. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 124. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 125. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 126. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 127. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 128. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 129. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 130. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 131. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 132. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 133. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 134. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 135. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 136. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 137. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 138. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile
 139. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 140. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 141. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 142. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 143. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 144. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 145. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 146. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 147. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 148. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 149. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 150. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 151. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 152. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 153. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 154. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 155. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 156. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 157. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 158. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 159. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 160. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 161. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 162. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 163. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 164. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 165. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 166. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1648) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 167. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 168. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 169. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 170. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 171. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 172. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 173. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 174. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 175. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 176. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 177. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 178. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 179. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 180. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 181. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 182. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie teksteditie; facsimile; octavo-editie teksteditie; facsimile
 183. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 184. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 185. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 186. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 187. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 188. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 189. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 190. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 191. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 192. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 193. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 194. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 195. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 196. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot facsimile
 197. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 198. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 199. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 200. Sigismundus, prinçe van Poolen. (1654) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile
 201. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 202. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 203. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 204. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 205. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 206. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 207. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 208. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 209. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 210. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 211. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 212. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 213. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 214. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 215. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 216. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 217. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 218. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 219. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 220. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 221. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck facsimile
 222. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 223. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie
 224. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 225. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 226. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 227. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 228. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 229. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 230. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 231. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 232. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 233. Jeptha (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 234. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 235. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 236. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 237. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 238. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 239. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 240. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 241. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 242. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 243. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 244. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 245. De klucht van Ian Hen (circa 1660) (anoniem) facsimile
 246. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 247. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 248. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 249. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 250. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 251. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 252. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 253. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll facsimile
 254. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 255. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 256. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 257. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 258. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 259. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 260. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 261. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 262. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 263. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 264. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 265. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 266. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 267. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 268. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 269. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 270. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 271. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 272. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 273. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 274. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 275. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 276. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 277. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 278. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 279. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 280. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 281. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) facsimile
 282. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 283. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 284. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 285. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 286. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 287. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 288. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 289. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 290. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 291. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 292. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 293. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 294. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 295. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 296. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 297. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 298. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 299. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 300. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 301. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 302. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 303. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 304. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 305. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 306. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 307. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 308. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 309. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 310. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 311. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 312. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 313. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile idem (herdruk 1693) facsimile
 314. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 315. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 316. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 317. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 318. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 319. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 320. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 321. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 322. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 323. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 324. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 325. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 326. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 327. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 328. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) facsimile
 329. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 330. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 331. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 332. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero facsimile
 333. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 334. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 335. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 336. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 337. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 338. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 339. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 340. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 341. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 342. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 343. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 344. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 345. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 346. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 347. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 348. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 349. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 350. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 351. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 352. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 353. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 354. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 355. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 356. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 357. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 358. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 359. Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans facsimile
 360. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 361. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 362. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 363. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 364. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 365. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 366. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 367. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 368. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 369. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 370. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 371. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 372. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 373. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 374. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 375. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 376. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 377. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 378. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 379. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 380. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 381. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 382. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 383. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 384. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 385. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 386. Het huwelyk sluyten (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 387. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 388. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 389. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 390. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 391. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 392. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 393. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 394. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 395. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 396. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 397. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 398. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 399. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 400. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 401. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 402. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 403. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 404. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 405. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 406. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 407. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 408. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 409. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 410. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 411. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 412. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 413. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 414. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 415. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 416. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 417. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 418. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 419. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 420. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 421. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 422. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 423. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 424. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 425. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 426. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 427. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 428. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 429. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 430. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 431. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 432. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 433. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 434. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 435. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 436. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 437. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 438. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 439. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 440. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 441. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 442. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 443. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 444. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 445. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 446. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 447. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 448. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 449. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 450. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 451. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 452. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 453. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 454. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 455. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 456. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 457. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 458. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 459. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 460. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 461. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 462. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 463. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 464. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 465. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 466. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 467. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 468. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 469. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 470. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 471. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 472. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 473. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 474. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 475. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 476. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 477. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 478. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 479. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 480. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 481. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 482. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 483. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 484. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 485. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 486. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 487. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 488. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 489. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie
 490. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 491. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 492. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 493. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 494. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 495. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 496. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 497. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 498. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 499. Het Boere-Operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) door Dirck Buysero? teksteditie; facsimile
 500. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 501. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 502. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 503. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 504. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 505. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 506. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 507. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 508. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 509. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 510. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 511. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 512. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 513. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 514. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 515. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 516. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 517. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 518. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 519. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 520. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 521. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 522. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 523. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 524. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 525. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 526. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 527. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 528. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 529. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 530. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 531. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 532. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 533. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 534. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 535. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 536. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 537. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 538. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 539. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 540. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 541. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 542. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 543. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 544. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 545. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 546. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 547. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 548. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 549. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 550. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 551. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 552. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 553. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 554. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 555. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 556. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 557. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 558. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (circa 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 559. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 560. Dronken Jaap de Boer op het concert (circa 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 561. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 562. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) facsimile
 563. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 564. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 565. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 566. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 567. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 568. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 569. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 570. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 571. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 572. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 573. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 574. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 575. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 576. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 577. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 578. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 579. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 580. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 581. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 582. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 583. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 584. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 585. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 586. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 587. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 588. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 589. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 590. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 591. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 592. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 593. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 594. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 595. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 596. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 597. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 598. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 599. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 600. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 601. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 602. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 603. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 604. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 605. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 606. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 607. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 608. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 609. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 610. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 611. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 612. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 613. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 614. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 615. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (1743) (anoniem) teksteditie, facsimile
 616. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 617. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 618. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 619. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 620. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 621. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 622. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 623. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 624. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 625. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 626. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 627. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 628. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 629. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 630. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 631. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 632. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 633. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 634. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 635. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 636. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 637. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 638. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 639. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 640. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 641. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 642. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 643. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 644. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 645. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 646. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 647. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 648. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 649. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 650. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 651. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 652. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 653. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 654. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 655. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 656. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 657. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 658. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 659. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 660. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 661. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 662. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 663. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 664. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 665. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 666. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 667. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 668. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 669. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 670. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem) facsimile
 671. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 672. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 673. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 674. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 675. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 676. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 677. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 678. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 679. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 680. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 681. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 682. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 683. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 684. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 685. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 686. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 687. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 688. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 689. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 690. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 691. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 692. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 693. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 694. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 695. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 696. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 697. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 698. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 699. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 700. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 701. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 702. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 703. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 704. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 705. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 706. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 707. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 708. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 709. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 710. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 711. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 712. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 713. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 714. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 715. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 716. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 717. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 718. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 719. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 720. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 721. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 722. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 723. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 724. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 725. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 726. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 727. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 728. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 729. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 730. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 731. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 732. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 733. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 734. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 735. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 736. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 737. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 738. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 739. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 740. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 741. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 742. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 743. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 744. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 745. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 746. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 747. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 748. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 749. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 750. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 751. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 752. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 753. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 754. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 755. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 756. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 757. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 758. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimilePamfletten

 1. Requeste van Brederode tegen de Inquisitie (1566)
 2. Placcaet tegen de plundering der Kerken (1566)
 3. Willem van Oranje, Ordonnantie voor het oproer in Utrecht (1566)
 4. Drije lamentatien oft beclaginghen. Inhoudende dmisbruyck ende onverstandt die teghen gods woordt, nu van vele geuseert wordden (1567)
 5. Filips II, Ordonnantie voor Antwerpen (1567)
 6. Filips II, Ordonnantie op de pacificatie (1567)
 7. Filips II, Ordinantie over het huysraet (1567)
 8. Filips II, Ordonnantie van den ommeganck (1567)
 9. Filips II, Ordonnantie tegen buitenlandse krijgsdienst (1567)
 10. Raedt van State, Justificatie (1567)
 11. Artikelen van de Inquisitie (1568)
 12. Willem de Zwijger, Verklaring tegen Alva (1568)
 13. Todtschlacht, Duc von Alben (1568)
 14. Filips II, Ordonnantie over de honderste penning (1569)
 15. Filips II, Verbod op studie in het buitenland (1569)
 16. Filips II, Brieven van gratie en pardoen (1570)
 17. Filips II, Ordonnantie over drukkers, boekverkopers en schoolmeesters (1570)
 18. Filips II, Placcaten van Steenwijk (1570)
 19. Fruytiers, Watersnood (1571)
 20. Gedicht aan de beminde lezer (1572)
 21. Het verraedt in Engeland (1572)
 22. Antwoord aan Alva (1573)
 23. Pamflet over het Beleg van Leiden (1574)
 24. Filips II, Ordinantie tegen de rebellen van Aalst (1576)
 25. Filips II, Placcaat tegen de rebellen(1582)
 26. De kwetsuur van Willem de Zwijger (1582)
 27. Remonstrantie en epitaphium voor Willem de Zwijger (1584)
 28. Michel de Renichon, Bekentenis (1594)
 29. Lipsius over oorlog, vrede en bestand (1598)
 30. Executie van Robert, Grave van Essex (1601)
 31. Viverius, Eene elegia over den doodt van Ioannes Heurnius (1601)
 32. Beklach op de belegeringhe der stadt Oostende (1602)
 33. Balade tegen de domp-hoorn (1603)
 34. Nieuw-jaers-dicht (1604)
 35. Congratulatie voor Maurits (1605)
 36. Copye vande namen der coninclicke, ende andere potentaten, ghesanten, van weghen de Staten Generael versocht, omme mede te staen over de vredehandelinghe (1608)
 37. Boeren-litanie (1608)
 38. Buyrpraetjen op den brief van agent Aerssens (1608)
 39. De Nederlandtschen Bye-corf, waer inne ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte vrede (1608)
 40. Disputatie van Yemand en Niemand (1610)
 41. Gesprek over de predestinatie (1611)
 42. Belijdenisse, sententie, ende namen der zee-roovers die soo tot Rotterdam als t’ Amsterdam met der koorde gheexecuteert zijn, daer capiteyn van was Hugo Clerck gentelman van Suydampton (1615)
 43. Pater Arents Lof (1615)
 44. Consideratien op een Vredesgesang (1615)
 45. Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 46. Uytenbogaert, Ontschuldiging (1616)
 47. Reinier Telle, Drye hoofden in eene kapproen (1616)
 48. Tafereel Gereformeerden en Contra-remonstranten (1616) en herdruk 1618
 49. Johannes Uytenbogaert, On-deckinghe van verscheyden on-waerheyden begaen de Tafel, begrijpende t’verschil tusschen de leere des Goddelijcken woorts ende der Remonstranten (1616)
 50. Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen (1617)
 51. Henricus Slatius, Bewijs schuer-predikanten (1617)
 52. Reinier Telle, Der Contraremonstranten Kerf-stock (1617); andere druk en nog een andere druk
 53. Reinier Telle, Gal-braecke, purgatie door Barlaeus voor Vincent van Drielenburg (1617)
 54. Reinier Telle, Tweede vrede-sang (1617)
 55. Een cleyn vensterken, daer door ghekeecken wert waer de groote meesters die oude geuskens meenden te brengen (1618)
 56. Monickendammer discours (1618)
 57. Opening van zaken in de Remonstrantie van Oldenbarnevelt (1618)
 58. Hugo de Groot, T’samensprake over den doop (1619)
 59. Henricus Slatius, Den gepredestineerde dief (1619)
 60. Reinier Telle, Retortie (1619)
 61. Johannes uyt den Bogaert, Tweede schriftelijcke verantwoordinghe (1619)
 62. Johannes uyt den Bogaert e.a., Brief over de Confessie van de Remonstranten (1620)
 63. De Calvijnschen uytroeper over de Predestinatie (1621)
 64. Beschrijvinghe van het belegheren van Berghen op Zoom (1622)
 65. Optocht der Princen, alles voorseyt inden Italiaenschen Waersegger (1622)
 66. Brief over de Vereenigde Oostindische Compagnie (1622)
 67. Placcaet tegens de conspirateurs (1623)
 68. Het Haeghsche discours belanghende de grooter verradery (1623)
 69. Spaensche ende Jesuijtsche practijcken, ofte Arminaensche brandende liefde (1623)
 70. Spieghel van der Calvinisten Tyrannie ghepleecht in Oost-Vrieslandt, onder het beleyt van den Grave van Mansfelt (1623)
 71. Het vierdaeghsche licht van februarij (1623)
 72. Leyds-veer-schuytpraetgen tusschen een Koopman ende Borgher (1628)
 73. De troost der vromen (1629)
 74. De heel ouden man Thomas Parr (1635)
 75. Het spel van Brasilien, vergheleken by een goedt Verkeer-Spel (1638)
 76. Jan Vos, Vreede met Philippus de Vierde (1648)
 77. Nieuwkoops Buer-praetje (1651)
 78. Jan Vos, Zeekrygh (1653)
 79. Oost-Indisch-Praetjen (1663)
 80. Leger-praetjen tusschen ses persoonen (1672) en andere editie
 81. Sleutel van de Witte bibliotheeck (1672)
 82. Trits van Verstanden. Pen en Inkt (1672)
 83. Joachim Oudaen, Den grooten Rotterdammer (1677)
 84. Liik-gedachtenis van den grooten Agrippiiner, de heer Joost van Vondel (1679) door Joachim Oudaan
 85. Samen-spraak gehouden op de berg Parnas (1685)
 86. Edward Ward, A trip to Holland (1699)
 87. Kort verhaal van d’oproer der Chineesen op Java te Batavia (1740)
 88. Brief over het laffe, choquante en eerrovende prulschrift, tot opschrift voerende Neerlandsch Echo (1771)
 89. Johannes Nomsz, Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782)Andere boeken

 1. Albertanus Causidicus Brixiensis, Een konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is (ca. 1485)
 2. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolic ende blijde sijn, ende gheerne bislapen (1531)
 3. Estienne Dolet, La maniere de bien traduire d’une langue en aultre (1542)
 4. Duytsche alchimye, daer in begrepen is, die rechte ende warachtige compositie vanden steen der philosophen (1551)
 5. Der vrouwen natuere ende complexie. Ende hoemen kennen sal vrouwen die van natueren vrolijck ende blijde zijn ende gheerne by slapen (1563)
 6. Etienne du Perac, I vestigi dell’antichita di Roma raccolti et ritratti in perspettiva con ogni diligentia (1575)
 7. Cesare Ripa, Iconologia (1593)
 8. Crispijn van de Plasse, Duodecim Sibyllarum icones (1601)
 9. Karel van Mander, Het schilder-boek (1604)
 10. Dirck Volckertsz Coornhert, Van de erfzonde (1610)
 11. Gerbrand Adriaensz Bredero e.a., Tragische historien vierde deel (1612)
 12. Roemer Visscher, Sinnepoppen (1614)
 13. Arnoldus Buchelius, Nassovischen oraingien-boom (1615)
 14. Documenten over het leven van Erasmus, naar het Latijn van Merula en Scriverius bewerkt, uitgegeven door Matthys Bastiaensz (1615)
 15. Ter Brugghen Verlichtery (1616)
 16. Pieter Bor Christiaenz, Oorspronck der Nederlandsche Oorlogen (1617)
 17. Barent Iansz., Historisch ende wijdtloopigh verhael, van ’t ghene de vijf schepen (die int jaer 1698 tot Rotterdam toegherust zijn, om door de Straet Magellana haren handel te dryven) wedervaren is (1617)
 18. De Wetsteen (1620) van Richard Verstegen
 19. Het leven van Karel van Mander (1624)
 20. Beschrijving van Rome, Delitiae urbis Romae (1625)
 21. Adriaen Stikke, Leedenstryd (1630)
 22. Daniel Heinsius, Historia Sylvae Ducis (1631)
 23. Barlaeus, Medicea hospes (1638)
 24. Caspar Barlaeus, Marie de Medicis (1638)
 25. Barlaeus, Blye inkomste (1639)
 26. Johan van Beverwijck, Van de uytnementheyt des vrouwelicken geslachts (1643)
 27. Jan de Brune de Jonge, Wetsteen der vernuften (1644)
 28. Johan de Brune de Oude, Salomons Hooglied (1647)
 29. Coenraad van Beuningen, Twee brieven aengaende den toestant van de secourssen (1665)
 30. Johan de Brune de Oude, Tweede deel van het Bankket-werk (1660)
 31. Pieter van Aengelen, De verstandige hovenier (1662)
 32. De verstandige kock (1667)
 33. Kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden (1670)
 34. Gesighten van Amsterdam (ca. 1675)
 35. Erasmus, De civilitate morum puerilium libellus (1671)
 36. J. Commelyn, Nederlantze Hesperides (1676)
 37. Pieter Rabus, De vermomnde hofjonker, naar Erasmus (1679)
 38. François Rabelais, Geestige werken (1682), deel een en deel twee
 39. Benedictus de Spinoza, Reeckening van den Regenboog en Reeckening van Kanssen (1687)
 40. Erasmus (vertaald door Michiel Komans), Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden (1693)
 41. Erasmus (vertaald door C.H. van Vlooten), Redevoering over het Kind Jezus (1860)
 42. Abraham Rademaker, Spiegel van Amsterdams zomervreugd (1727)
 43. Abraham Rademaker, Hollands Tempe (1728)
 44. Zegenpralend Kennemerland (1729)
 45. Abraham Rademaker, Arkadia aan de Amstel (1730)
 46. Abraham Rademaker, Rhynlands fraaiste gezichten (1732)
 47. David van Hoogstraten, Heidensche Goden en Godinnen (1733)
 48. Abraham Rademaker, Gezichten van Alkmaar, Delft en Dordrecht (1736)
 49. Oproer der Chinezen in Batavia (1740)
 50. Piranesi, Carceri (ca. 1760) en andere editie
 51. Piranesi, Vedute di Roma (ca. 1760)
 52. Een schoone historie van de goede vrouwe Griseldis (1801)
 53. Maaskamp, Vues d’Amsterdam (ca. 1820)