Gerrit Hendricxsz van Breughel: Tafel-spel van eenen Quacksalver. 1612.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton015780 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

[fol. A1r]

Het tvveede Deel
Van
Breugels boertige
Cluchten, inhoudende vele nieuwe Tafel-
speelen. Als van Ian ende Claer. Oock een
spel van Kees ende Marry zijn Wijf, een
Brandewijns man, ende een droncken Sle-
per met zijn nuchteren Peert. Noch
van eenen Quacksalver: Met
een Batement eens Jongen
Boers wt vryen gaende.

Met eenighe Amoureuse Refereynen ende Liedekens,
ende alles datmen tot Amstelredam langhs der
straten roept om te vercoopen.

[Vignet: typografisch ornament]

Tot Amstelredam.
By Gerrit Hendericx van Breughel, woonende in
Dirck van Assen steech inde werelt vol drucx, 1612[fol. C1v]

Tafel-spel van eenen Quacksalver.

HIer is de rechte plaets daer de luyden passeren
Om wat veel te venten waer mijn begeeren
Dus moet ick my generen ende soecken raet
Eenen goede meester wel op een Aschton staet
(5) Want evenwel den praet, die doet het vercoopen
Wat raet nu om het volck by een te hoopen
Mijn mouwen op te stroopen, en schoon voort te doen
Dus mach ick my wel met haesten spoen
Soo ick bevroen, om wat te vertieren
(10) Ghy Heeren ghy Borghers die hier gaet playsieren
Met goeder manieren, ay staet doch by
Ick sal u laten hooren waer voor het goet sy
En hoe dat ghy, het moocht gebruycken
Hey dats een smoutgen so sacht als de vrouwen buycken
(15) Wilter vry aen ruycken, het is wonderlicken goed
Voor Yemant die daer vertstuyct zynen voet
So ic u met spoet, sal voor lesen sonder schromen
Weet ghy vrome luyden dat alhier is ghecomen
Eenen Excellenten vromen, wtermaten Meester fijn
(20) Astronomicus, Doctoor inden Medecijn
Die op dit termijn, met sich wilde bringen
Eene goede salve, nut en bequaem voor alle dingen
[fol. C2r]
So ghy onderlingen, wt mijn Certificatien cont verstaen
Inden eersten heeft mijn salve wonderlijcke curatie ghedaen
(25) Aende gene die qualijck connen gaen, door verstijftheyt der coten
Dit selfste opt vier geset en daer heet inghegoten
Voorwaer sy genoten, verlichtinghe groot
Ooc de geene die de leden ontwee geslaghen syn bloot
Can dit in corter stoot, weder brenghen tot reden
(30) Een pleyster op alle de gewrichten der leden
Van boven tot beneden, daer warmkens op geleyt
Dat sal u helpen en bevryden voor swaricheyt
Isser vrou off meyt, met heymelijcke ghebreken
Die en behoeft maer mijn vrou aen te spreken
(35) Min dan dry weken, wert ghy daer van vry
Wie yet manckert comt slechts by my
Ick werde dy, lustich helpen met behaghen
Voor versche wonden, gesteken, gebeten, off gheslaghen
Voor vallende vlaghen, en hooft pijne swaer
(40) Voor alle quatarnen het mochte wesen waer
Voor sinckinghen eenpaer, en malle dooren
Voor alle Ruyssinghe, tuytinghe dommelinghe der ooren
Die niet connen hooren tgeblaes van een trompet
Voor alle die metten kinckhoest zyn besmet
(45) Daer wert op gelet, en verdreven met smeeren
[fol. C2v]
Voor alle sproeten, Vlecken wennen die sweeren
Die can ick met alder eeren, helpen in corter tijt
Waer blijft gy nu die met hooft pyn gequelt zyt
Wildy zijn bevryt, gevet my te kennen
(50) Constich can ic affnemen alle aengewassen wennen
Hoe die oock bennen, gheene uytgesondert
Menige is over myne Curatie verwondert
Doch alst veel dondert, volcht na grooten regen
Isser yemant die hier geeft te segghen teghen
(55) Die blyve niet verlegen, maer segget wt als een helt
Dat mijn Const niet goet en is, vry ongequelt
Sat ick dobbel zyn gelt hem wederomme geven
Daerom gy vrome borgers hier staende beneven
Tot preservatie verheven, van u ongesondicheyt
(60) om dry stuyvers moochdy met dragen voorwaer geseyt
Dat in dit pampier leyt, en daer by mits desen
Een brieffken alwaer ghy in sult moghen lesen
Watter mede kan genesen, naer het oude vermaen
Dus allen ghy lieden die hier rontomme staen
(65) Wilt noch eens hooren aen, wat het can bedryven
Voor allen den genen die de gewrichten off leden verstijven
Door mede wrijven, voor een moy Eycken vier
Het sal u genesen met verwonderinghe schier
Ghelijck men alhier, u heeft laten weten
(70) Alwaerdy qequetst, gehouwen ofte gesmeten
Ofte oock gebeten van eennighen dollen hont
Van dese salve een pleyster gemaect goetront
[fol. C3r]
Sy sal daer terstont, alle tfenyn wt trecken
Hebdy int aensicht wratten, sproeten ofte vlecken
(75) Voorwaer sonder gecken, maec icse daerme quyt
Ooc ist goet voor die daer hooren niet eene myt
Aldus gebruyckt ghyt, het sy dan maechden off knapen
Ghy sult nemen de sachste wolle eender schapen
Tsavonts gaende slapen, in dese salve warm gedopt
(80) Ende daermede beyden uwe ooren dicht gestopt
Tgehoor dat clopt, en wil zyn wtgelaten
Oock ist wonderlijcken goet voor Buyckpyn boven maten
Het doet u geven bate als gyt maer recht gebruyct
Ende soo verde yemandt zyn leden heeft verstuyct
(85) Dit selve suyct, met warm bierken binnen
In corten tijt zult ghy lichtenis bevinnen
So ghy selfs moet bekinnen, mijne goede vrinden
Hebt ghy ook eenige beslooten off verholen winden
Die condy ontbinden, en loosen die alle wegh
(90) Het is de waerheyt al dat ick u hier segh
Ende soo ickt uytlegh, soos alt waerlijck wesen
Daerom rade ic een yeder in vrintschap bij desen
Coopt van mijn wtgelesen, salve seer delicaet
Hebdy nu tegenwoordich geen pijne ofte zeeren quaet
(95) Op corter daet, can u ongesontheyt beloopen
Dan salt zyn, o had ic vande salve wat gaen coopen
[fol. C3v]
Dan ist te hoopen dat ghyse niet en vint
Daerom is hy wijs die sulcx te voren versint
Wie zyn gesontheyt bemint, sal dat oock dencken
(100) By ontyden soudemen my wel een Nobel schencken
Dat de sommencken, dit conden cryghen coen
Just ende effen alst zyt hebben eerst van doen
Daerom wilt u wat spoen, noch condyt crygen
Oock zynder sommighe die door cortheyt op de Borst hygen
(105) Datse int spreken moeten zwygen, met grooter pyn
Dus isser Yemant dies wat begeert seer fyn
Die coopt wat van mijn, ten sal u niet rouwen
Het is wonderlick goet voor die bloet spouwen
So ghyt introuwen, wilt gheven ghelooff
(110) En al waerdy als een quackel soo dooff
Dit sal u doen hooren, en alle dooffheyt verdryven
Nu dan vrienden hier sal ick niet eewich blyven
Tot uwen geryven, ist dat ick dit vercoop
Want al hadt ghy den rooden Buyckloop
(115) Het pluris, ick hoop dat mede te stelpen
En oock yeder een van de dry daechse coortse te helpen
Dat de Febris cruypt in haer schelpen, en heel verdwynt
Het is noch dach soo lang de sonne schynt
Doch yeder pynt, tis middach thuyswaert te pramen
(120) Het is twaelf uren ick mach mede op cramen
[fol. C4r]
En comen met namen, na de middach weer
Luttel te vercoopen brengt mijn tant sweer

                                            FINIS.

Continue