CASPAR BARLAEUS

BIBLIOGRAFIE VAN CASPAR BARLAEUS OF KASPAR VAN BAERLE (1584-1648)Deze bibliografie is samengesteld door A.J.E. Harmsen en E. Hofland op grond van de ruim honderd jaar oude lijst van L.D. Petit (Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoogleeraren van de oprichting der hoogeschool tot op onze dagen. Deel I (Leiden 1894), p. 193 - 221). De nummers waarmee Petit de werken van Barlaeus aangeeft hebben wij gehandhaafd, maar zijn letters die de uitgaven, bewerkingen en vertalingen van deze werken aangeven hebben wij vervangen om deze in een chronologische volgorde te krijgen. Aanvullingen op Petit zijn achteraan toegevoegd, evenals een lijst van werken over Barlaeus. Aan de titelbeschrijvingen zijn de STCN-vingerafdrukken en de signaturen van exemplaren in openbare bibliotheken toegevoegd.
Laatste bewerking: 14 IX 2019.
Bij de gedichten van Barlaeus wordt verwezen naar onze elektronische uitgave daarvan, die gebaseerd is op de laatste door de auteur gecorrigeerde uitgave, de vierde druk van 1645/1646, in twee delen bij Blaeu in Amsterdam verschenen.

Zie ook:
A. IN PETIT 1894

[Petit 1]
In obitum nobilissimi, praestantissimi, doctissimique viri, Guilhelmi Bardesii Equitis, Domini in Warmenhuysen, &c. (S.l.n.d.) [1601].
Formaat: plano: 1 p.
BNF: Yc. 251

[Petit 2]
Doctoq. proboq. Iuveni, Iohanni Lucae, Theses Logicas defendenti. Achter: I. Lucae Theses logicae de substantia. Lugduni Batavorum, Ex officina Joann. Patii, MDCI [1601].
Formaat: 4°.
Vingerafdruk: 160104 - b1 A2 tes, : b2 A3 un
UBL: 236 A 2 : 38

[Petit 3]
Carmen funebre in obitum Reverendi Clarissimique Viri D. Iohannis Kuchlini, Collegij Theologici Ill. Ord. Holl. & occidentalis Frisiae Regentis & Praefecti fidelissimi, quem ex corporis huius ergastulo V. Non. Iulij, Anno Domini millesimo sexcentesimo sexto, in coeleste tabernaculum evocavit Deus Pater Domini nostri Iesu Christi. [Vignet: muziekboek]. Lugduni Batavorum, Ex Officina Thomae Basson, 1606.
Formaat: 4°: A6; 12 p.
Vingerafdruk: 160604 - *b1=b2 A4 relcat
KBH: Pamflet 1348

[Petit 3a]
Herdrukt in: ‘Lijkdicht op Johannes Kuchlinus, door Kaspar van Baerle.’ In: I. van Harderwijk: Geschied- en letterkundige bijdragen. Rotterdam 1837, p. 36-46.
UBL: 397 G 6

[Petit 4]
Casparis Barlaei Bogermannus ELENCHÓMENOS: sive Examen Epistolae dedicatoriae, quam suis ad Pietatem Illust. Ord. Hollandiae ac Westfrisiae notis praefixit Joh. Bogermannus Ecclesiastes Leovardiensis. In quo etiam crimina a Matthaeo Slado impacta Erasmo Roterodamo diluuntur. [Vignet: Actionum basis Charitas]. Lugduni Batavorum, Ex Officina Godefridi Basson M D CXV [1615].
Formaat: 4°: *4, A-Q4, R2; [8], 132 p.
Vingerafdruk: 161504 - a1 (.)2 tissimi : a2 (.)3 c$rem$ - b1 A m$ : b2 R2 praet
BNE: Sala de Investigadores Cervantes 2/9647
BNF: D2-976
GBR: 29 G 22 (Rem. Bibl.)
KBH: Pamflet 2206
UBA: 417 D 4
UBL: Pamflet 1615 : 2
UBU: Knuttel 2206

[Petit 5]
Caspar Barlaei Dissertatiuncula, in qua aliquot patriae nostrae Theologorum ac Ecclesiastarum malesana consilia, & studia justâ orationis libertate reprehenduntur. [Vignet: Basis actionum Charitas]. Lugduni Batavorum, ex Officinâ Godefridi Basson. Anno Domini 1616.
Formaat: 4°: A-E4, F2; 43, [1] p.
Vingerafdruk: 161604 - b1 A2 m$o : *b2 F .$l
BLL: 700 H 7 : 2
BNF: R. 1936
KBH: Pamflet 2295a
UBA: 761 D 66 : 4
UBA: Pamflet A.s. 10a
UBA: Pamflet A.s. 10b
UBL: 197 D 1 : 2
UBL: Thys. Pamflet 2066

[Petit 5a]
Discours oft vertoogh van Caspar Barleus, Onder-regent van ’t Collegie der Godtheyt tot Leyden. Waer in met een rechtveerdighe vrymoedicheyt van spreken bestraft worden de ondeugende raedtslaghen ende betrachtingen van sommmige [sic!] Theologanten ende Predicanten onses Vaderlandts. [Vignet]. Wt den Latyne verduytscht, na de copie ghedruckt tot Leyden by Govaert Basson. In ’t Jaer ons Heeren 1616.
Formaat: 4°: A-C4, D6; [39] p.
Vingerafdruk: 161604 - b1 A2 e$e : b2 D4 .$M
Hiertegen verscheen: Vincent van Drielenburch: Den waren gheestelijcken ridder, campende teghen den Ridder ende Voorvechter vanden Vorst des Luchts der Remonstranten, genaemt Caspar Barlaeus (KBH: Pamflet 2297).
KBB: LP 8076A
KBH: Pamflet 2296
SBA: K 7719 : 52
UBA: Pamflet A.s. 11
UBA: Pamflet A.s. 12
UBGent: Tiele 1218
UBL: 979 F 25 : 1
UBL: Pamflet 1616:1218
UBL: Sem. Rem. 1616 89 : 22
UBL: Thys. Pamflet 2067
UBU: Knuttel 2296

[Petit 6]
Epistola ecclesiastarum quos in Belgio Remonstrantes vocant, ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores, pastores, theologos: qua sententiam suam de praedestinatione & annexis ei capitibus exponunt, & enati ab hinc annis ob haec ipsa in Ecclesia Belgicis, ac indes magis magisque gliscentis dissidij fontes causasque aperiunt, opposita Epistolae Delegatorum classis Walachrianae ad eosdem Doctores singulatim directae. Lugduni Batavorum, excudit Ioannes Patius, Iuratus & Ordinarius Academiae Typographus, Anno 1617.
Formaat: 4°: π2, A-Q4, R2; 133 p.
Vingerafdruk: 161704 - b1 A2 mo : b2 R am
GBR: 28 D 4 (Rem. Bibl.; met opdracht in ms. aan Johannes Uytenbogaert)
KBH: 3105 D 8 : 3
KBH: Pamflet 2434
UBA: 417 F 20 (alleen p. 1-114)
UBA: 761 D 66 : 2
UBA: Pamflet B.a. 7a
UBGent: Tiele 1311
UBL: 197 D 1 : 1
UBL: TLSKMR 1218

[Petit 6a]
Idem
Formaat: 4°: A-P4, Q6; 133 p.
Vingerafdruk: 161704 - b1 A2 $qu : b2 Q5 usda
KBH: Pamflet 2435

[Petit 7]
Casparis Barlaei Oratio de Ente Rationis, habita in Auditorio Theologico cum Logicam auspicaretur, IV Non. Febr. Anno 1618. Lugduni Batavorum, ex officinâ Godefridi Basson, 1618.
Formaat: 4°: A-C4, D2.
Vingerafdruk: 161804 - b1 A2 $exe : *b2 D i
BLL: 525 D 13 : 42
BNF: R. 1937
UBA: Br. K.u. 34
UB Bonn

[Petit 7a]
Oratio de ente rationis & Nuptiae peripateticae. In: Dissertationum Ludicrarum et Amoenitatum, Scriptores varij. Lugduni Batavorum, Apud Franciscos Hegerum & Hackium. Anno 1638. p. 283-311.
Formaat: 12°: *4, A-Z12, 2A8; hierin ook de Nuptiae peripateticae (
Petit 33a).
Vingerafdruk: 163812 - a1=a2 ste*ste2 o$dare - b1 A2 erfr : b2 2A5 cit,$f
BLL: 1080 D 13
KBH: 224 F 9
UBA: 618 F 19
UBA: 655 J 15
UBGent G 8373
UBL: 1432 G 93
UB Leuven: GBIB 38 J (olim 538 C 27)
UBU: B oct. 303

[Petit 7b]
Idem, In: Dissertationum ludicrarum et amoenitatum, scriptores varii. Editio nova et aucta. Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Hegerum 1644; hierin ook de Nuptiae peripateticae (
Petit 33b).
Formaat: 12°: *4, A-2D12, 2E8: p. 304-334.
Vingerafdruk: 164412 - a1 *2 co$ : a2 *3 taed - b1 A2 c$v : b2 2E6 s$Aeli
BLL: 671 A 10
KBH: 224 F 10
UBA: 437 G 20
UBA: 1718 H 6
UBGent: BL 2628
UBGent: BL 2628 : 1
UBL: 564 G 6

[Petit 7c]
Oratio de ente rationis & Nuptiae peripateticae. In: Justus Lipsius, Caspar Barlaeus, Jerome Cardan, Boxhorn, Pirkheimer, Phillip Melancthon, Daniel Heinsius e.a.: Pallas. Admiranda rerum admirabilium encomia: sive, Diserta & amoena Pallas differens seria sub ludicra specie, hoc est, Dissertationum ludicrarum, nec non amoenitatum scriptores varii opusculum tam lectu jucundum, quam auditu gratum. Nijmegen, typis Reineri Smetii 1666.
Formaat: 12°: *6, A-Y12, Z6 2A-2E12
Vingerafdruk: 166612 - a1 *3 dis : a2 *4 per - b1 A ga : b2 2E7 giter
BLL: 1080 D 19
KBH: 182 M 12
UBA: 563 F 45
UBA: 1719 G 16
UBL: 2019 F 23
UBU: B oct. 302
UL Cambridge: Adams 8 66 14

[Petit 7d]
Oratio de ente rationis. In: Admiranda rerum admirabilium Encomia. Sive Diserta & Amoena Pallas differens seria sub ludicrâ specie. Hoc est, Dissertationum Ludicrarum, nec non Amoenitatum Scriptores varii [...]. Noviomagi Batavorum, Typis Reineri Smetii, M DC LXXVI [1676], p. 334 - 359.
Formaat: 12°: *6, A-Y12, Z6, 2A-2E12.
Vingerafdruk: 167612 - a1 *3 iff : a2 *4 per - b1 A s : b2 2E6 nanti
BLL: 1080 D 20
BLL: G 16423
UBA: 328 G 4:1
UBA: 1399 E 12
UBA: 1718 H 10
UBL: 180 G 24 : 1

[Petit 7e]
Ook in de Orationes,
Petit 85

[Petit 7f]
Ook in de Nederlandse Oraties,
Petit 85c en Petit 85d

[Petit 8]
Clachte ende Bede der Remonstranten hier te Lande, aen den Hoogh gheboren, Doorluchtighen Prince van Oraengien, Gouverneur van Hollandt, Zeelandt, &c. Ghedruckt in ’t Jaer ons Heeren, By een Lief-hebber des alghemeynen Vaderlandts. M. VIC. XVIII [1618].
Formaat: 4°: A-B4 (B4 blanco); 14 p.
Vingerafdruk:
161804 - b1 A2 in$e : b2 B3 den$
161804 - b1 A2 in$e : b2 B3 rden
161804 - b1 A2 t$in : b2 B3 den$
161804 - b1 A2 t$in : b2 B3 rden
Binnen- en buitenvorm van beide katernen zijn tweemaal gezet en komen in verschillende combinaties voor.
KBB: LP 8196 A
RA Dordrecht: 17551 : 1
KBH: 2000 F 13 : 9
KBH: Pamflet 2733
KBH: Pamflet 2734
KNAW: AB E 757
SBA: 625586
Tiele 1544
UBA: O 80-555
UBA: Pamflet B.p. 20
UBA: Pamflet B.p. 21
UBGent: Tiele 1544 -
books.google
UBGent: M 1607
UBL: Pamflet 1618:1544
UBL: Sem. Rem. 1618 188 : 56A
UBL: Sem. Rem. 1618 188 : 56B
UBL: Sem. Rem. 2303
UBL: Thys. Pamflet 2436
UBL: Thys. Pamflet 2437
UBM: MU EAL 502 [CONV] (Bibliotheek Jezuïeten)
UBU: 433 H 7 : 6
UBU: Knuttel 2734

[Petit 8a]
Idem, in: G. Brandt: Historie der Reformatie, deel II (1674), p. 952-962. (portret van Barlaeus in deel IV)

Vingerafdruk: 167404 - a1 *2 ot : a2 4*2 ch$vers - 1b1 A g : 1b2 6K2 ester,$wee - 2b1 A e : 2b2 E2 dv
UBA: O 65-593
UBVU: XI.00181-II
Haarlem, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente: D3-02
UBL: N.H.K. 2116:2
UBL: SEMREM 968:2
UBL: 36 C 18
Londen, British Library: 4685.c.1
Utrecht, UB: LB-GES Rar. 321.2

[Petit 8a]
Idem, andere editie 1674
Vingerafdruk: 167404 - a1 *2 $d : a2 4*2 verseker - b1 A om : b2 6K2 weêr$tot$ - c1 A 1 : c2 F3 ris
Alkmaar, Regionaal Archief: 31 D 25
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica: 6726
UBA: 386 F 10
UBA: 415 E 2
UBA: 2452 C 16
UBA: O 77-848
UBA: O 63-4673
UBVU: XI.00180-II
UBVU: XI.00756-II
Bibliotheek Vredespaleis: TMD 893 II
KBH: 3089 C 7
KBH: 3089 C 3
Museum Meermanno: 104 C 010: 02
Gouda, Streekarchief Midden-Holland: 554 C 16
SBH: 132 A 60
SBH: 163 B 7
Haarlem, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente: D2-17 PF
UBL: 1139 F 12
UBL: SEMREM 3237
UBL: SEMREM 3532:2
UBL: 2544 B 2
UBN: OD 180 c 7 nr.2
UBN: OD 697 c 4 nr.2
UB Tilburg: TRE 005 A 01/2
UB Tilburg: CBC TFH A 1317/2
UB Tilburg: CBC TFK A 17205/2
UBU: H qu.89
UBU: Gunning 3 L 16 (Rariora)
UBU: 434 H 15
UBU: 432 B 2
UBU: THO: ALV 131-99
UBU: THO: RIJS 147-251
UBU: H qu 279
UBU: NAA 116 A 2

[Petit 9]
Epistolica Narratio eorum quae in Synodo Nat[ionali] Dordracena gesta sunt à XIII Novemb. anni 1618. usque ad Cal. Martii anni 1619. praecipue inter Remonstrantes & Synodum. In: Praestantium ac Eruditorum Virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae. Amsterdami, Apud Henricum Dendrinum, 1660, p. 512-528.
Bevat ook 27 brieven van Barlaeus, zie ook Petit 101
Formaat: 8°: *8, A-3P8, 3Q4 (3Q4 blanco).
Vingerafdruk: 166008 - a1 *2 h : a2 *5 ,$le - b1 A i : *b2 3Q2 i$a$Patr
BLL: 3925 I 34
KBH: 386 H 8
UBA: 405 E 26
UBA: 1053 D 2
UBL: 591 A 7
UBL: 1221 A 15
UBL: Sem. Rem. 181
UBU: 438 G 46
UBU: AB-THO : ALV 57-237
UBU: F oct. 17

[Petit 9a]
Idem, Ed. II. Amst. 1684, p. 513-527.
Bevat ook 29 brieven van Barlaeus, zie ook Petit 101
Formaat: 4°: A-6H5
Vingerafdruk: 168404 - a1 *2 .$ : a2 *4 s,$ - b1 A d : b2 6H4 $Australis$
BNF: D2 118
KBH: 482 A 8
PBF: 772 Gdg fol
PBF: 773 Gdg fol
TUK (BR): Me 167 (microfiches)
UBL: 591 A 7
UBL: 1221 A 15
UBA: 1292 A 6
UBA: 2344 A 10

[Petit 9c]
Idem, Ed. III. Amst. 1704.
Zie ook Petit 101b
KBH: 380 B 4
KBH: 537 A 2 [bevat twee pagina’s extra na p. 250]
UBL: 591 A 8
UBL: 1013 A 1
UBA: 442 A 2
UBA: OG 84-6
PBF: F 1234

[Petit 10]
Vale, houdende verclaringe, in wat voeghen de Sinodus Nationael tot Dordrecht, den Remonstranten afscheyt heeft ghegheven. ’tIaer Christi, 1619.
Formaat: 4°: A-D4, E2; 36 p.
Vingerafdruk: 161904 - b1 A2 $me : b2 E2 ts$
KBH: 503 B 26 : 3
KBH: Pamflet 2836
PBF: 4014 G
TUK (BR): geb. br. 105,8
TUK (OU): Pf. 1619 [5]
UBA: O 80-620
UBGent: Tiele 1592
UBGron: BROCH 946 (UB)
UBL: Sem. Rem. 1619 194 : 4B
UBL: Sem. Rem. 1619 195 : 4A
UBL: Sem. Rem. 1619 195 : 4C
UBL: Sem. Rem. 2304
UBL: Thys. Pamflet 2836
UBM: MU EAL 502 [CONV] (Bibliotheek Jezuïeten)
UBU: Knuttel 2836

[Petit 11]
Vertroostinghe, aen de Remonstrantsche Kercken hier te lande ghesonden. Over het onrechtveerdigh Bannissement van hare Godsalighe, Gheleerde ende ghetrouwe Predicanten, op het Nationael Synode gheciteert. Ghedruct in’t Jaer ons Heeren, M.DC.XIX [1619].
Formaat: 4°: A-B4 (B4 blanco); 14 p.
Vingerafdruk: 161904 - b1 A2 eyd : b2 B3 ae
KBH: Pamflet 2946
KNAW: AB E 821
UBA: Pamflet B w 2
UBA: Pamflet B w 2a
UBA: Pamflet B w 3
UBGent: Tiele 1654.
UBGron: Broch 964 (UB)
UBL: Thys. Pamflet 2593
UBL: Sem. Rem. 1619 220 : 29A
UBL: Sem. Rem. 1619 220 : 29B
UBL: Pamflet 1654
UBM: MU EAL 503 [CONV] (Bibliotheek Jezuïeten)
UBM: MU Wa 227 D 1

[Petit 11a]
Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe [...]. Waer in [...] saecken, den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, 1662, p. 192-208.
Formaat: 8°: *8(-*8) A-F8 2A-2G8
Vingerafdruk: 166208 - a1 *2 se$ : a2 *5 re [a2 *5 vr] - 1b1 A sw : 1b2 F5 ijck - 2b1 A e : 2b2 2G5 $maer$
BLL: 1578/2480
KBH: 1137 G 10
UBA: 402 F 10
UBA: 2343 G 11
UBL: 480 G 3
UBL: 1108 G 33
UBU: 437 H 14
UBVU: XI.05923

[Petit 11b]
Idem, in: G. Brandt: Verhaal van de reformatie, in en ontrent de Nederlanden. 1663
KBH: 537 K 10

Idem, in: G. Brandt: Historie der Reformatie, deel 3, p. 772 - 783.
KBH: 3089 C 4

[Petit 12]
Kort Bewijs van den Verkeerden Aerdt Calumnien, nieuwe, ongerijmde seditieuse en grouwelijcke opinien van Peter du Molin ghetoghen uyt syn lest uytghegeven boeck, ghenaemt Anatome Arminianismi dat is Ontledinghe der Arminiaensche leeringhe. [S.l., s.n.] 1620.
Formaat: 4°: A-C4; 23 p.
Vingerafdruk: 162004 - b1 A2 $ae : b2 C3 dt$s
KBH: Pamflet 3074
UBA: Pamflet C.a. 22
UBA: Pamflet C.a. 23
UBA: Vondel 1 D 16
UBGent: Tiele 1749
UBGron: BROCH 993 (UB)
UBL: Pamflet 1620:1749
UBL: Sem. Rem. 1620 257 : 11
UBL: Thys. Pamflet 2718
UBU: AB-THO: PER 166-560 : 4
UBU: Knuttel 3074

[Petit 13]
Novus Orbis sive descriptio Indiae Occidentalis, auctore Antonio de Herrera, Supremo Castellae et Indiarum authoritate Philippi III. Hispaniarum Regis Historiographo. Metaphraste C. Barlaeo. Accesserunt & aliorum Indiae Occidentalis Descriptiones, & Navigationis nuperae Australis Jacobi le Maire Historia, uti & navigationum omnium per Fretum Magellanicum succincta narratio. Amstelodami, Apud Michaelem Colinium, ad insigne Libri Domestici. Anno M.D.C. XXII. [1622]. Cum Privilegio.
Opdracht aan de Generale Staten en Staten van Holland door Caspar Barlaeus. Bevat ook de Descriptio Indiae Occidentalis door Petrus Ordonnez de Cevallos, door Barlaeus in het Latijn vertaald.
Formaat: 2°: *4, A-L4, M4 (M2+.. 2) N-X4, a-b4, c2 ovl-3ovl 4 (3ovl4 blanco); 110 fol. en 17 krtn.
Vingerafdruk: 162202 - a1=a2 *3 ura - 1b1 A i : 1b2 X3 uc-$ - 2b1 a2 .$ : 2b2 c s$ - 3b1 ovl2 pho : 3b2 3ovl3 ecte$a
BLL: G 7035
BNF: P. 32
KBH: 191 B 8
KBH: 191 B 8a
UBA: 462 A 22 [titelblad ontbreekt]
UBGent: Hi 2951 : 1
UBU: AB: T FOL 18

[Petit 13a]
Novi orbis pars duodecima. Sive descriptio Indiae Occidentalis, Auctore Antonio de Herrera. In: Collectiones peregrinationum Americae pars XII. Francofurti, sumptibus Haeredum Johan. Theodori de Bry 1624.
Formaat: 2°: 154 fol. (fol. 1-44 door Barlaeus uit het Spaans van Herrera vertaald)
Vingerafdruk: 162402 - b1 A2 ranco : b2 Cc5 ,$iussit
BNF: Rés. G 388

[Petit 14]
Casparis Barlaei Carmen in honorem ornatissimi doctissimique juvenis Leonardi van Sypesteyn, cum pro consequendo Doctoratus gradu de Jure summa cum laude respondisset. Lugduni Batavorum, G. Basson 1625.
Formaat: 2°.
BLL: Lutt I 185

[Petit 15]
Ad Constantinum Hugenium, Equitem, Poëmatum suorum libros Latino, Gallico, Italico, Belgico sermone edentem. Voor: Constantini Hugenii Equitis Otiorum libri sex. Poëmata varij sermonis, stili, argumenti. Hagae-Comitis, Typis Arnoldi Meuris 1625.
Formaat: 4°: π1, a-c4, d2, A-E4, F4 (-F4), 2 G-H4, I4 (-I3,4) : 2 K-P4, Q2 , *4 (-*1) 2A-C4 , 3A4 (-A1) 3B-D4, 3E2 , 4A-Y4, 4Z2.
Vingerafdruk: 162504 - 1a1 (a)2 um$es : a2 (d) . - 1b1 A e : 1b2 Q $ - 2a1=2a2 *2 den - 2b1 A o : 2b2 C3 lsin - 3b1 A2 s$c : *3b2 D4 rave - 4b1 A2 $in$ : 4b2 Z d
BLL: 11556 DD 29
KBH: 759 C 17 : 1
UBA: II H 81 (incompl.)
UBA: 454 D 3 (incompl.)
UBA: 1354 B 11 (incompl.)
UBA: 1999 G 15 : 3 (incompl.)
UBA: 2456 A 17 (incompl.)
UBL: 708 B 17 : 1
UBL: 1207 B 34 : 1
UBL: 1506 A 37
UBU: Z qu. 234

[Petit 16]
In obitum celeberrimi praestantissimique viri, D. Thomae Erpenii, liberalium artium Magistri, et linguarum Orientalium in Academia Lugdunensi Professoris eximij, Elegia. In: Petri Scriverii Manes Erpeniani. Quibus accedunt Epicedia variorum. [Arabische tekst]. Abducere malum à malitiâ suâ facilius est, quàm tristem à tristitiâ. [Vignet: Assurgo pressa]. Lugduni Batavorum, Ex Typographiâ (heu, quondam!) Erpenianâ. M D C. XXV. [1625]. Fol. C1r-C2r.
Formaat: 4°: A-F4.
Vingerafdruk: 162504 - b1 A2 hor : b2 F3 heo
UBL: 192 G 4 : 2
UBL: 1007 C 16 : 2

[Petit 17]
Manes Auraici, sive in funus Illustrissimi ac Invictissimi Principis D. Mauricii, Principis ac Domini Aurantiae, Comitis Nassaviae, Cattimeliboci, Viandae, Dietsiae, Mursiae, Burae, &c. Marchionis Verae & Vlissingae, Baronis Bredae, Domini Graviae, & regionum Cukiae, S. Viti, Daesburgi, Diestae, Grimbergae, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseret, Leckae, Polaniae, Niervardiae, Aggeris S. Martini, Vice-comitis haereditarij Antverpiae & Bisanciae, &c. Gubernatoris Geldriae, Hollandiae, Zelandiae, Westfrisiae, Zutphaniae, Ultrajecti, Trans-Isulaniae, &c. Supremi militiae Foederati Belgij Ducis, generalis rerum maritimarum Praefecti, & Equitis Regij ordinis Garterij, Epicedium Casparis Barlaei. Lugduni Batavorum, Excudebat Godefridus Basson, M D CXXV [1625].
Formaat: 2°: A8; 16 p.
Vingerafdruk: 162502 - b1 A2 um$ : b2 A5 s,$ig
BNF: X. 803 : 7
GBR: 32 C 7 : 2 (Rem. Bibl.)
KBH: 300 C 27

[Petit 17a]
Idem, andere druk
Formaat: 2°: A8; 16 p.
Vingerafdruk: 162502 - b1 A2 quad : b2 A5 atavo
UBL: 186 A 15 : 3
BLL: 10703 H 3 : 2

[Petit 18]
Ad illustrissimum Principem Fredericum Henricum, Principem Auraicum, Comitem Nasssaviae, Cattimeliboci, Dietzae, Viandae, Mursiae, Burae, &c. Marchionem Verae & Vlissingae, Baronem Bredae, Dominum Graviae, &c. Vice-comitem haereditarium Antwerpiae & Bisanciae, &c. Dynastam Gertrudisbergae, Swaluae superioris & inferioris, Naelduici, Honselaerdicae, &c. Gubernatorem Geldriae, Hollandiae, Zelandiae, Westfrisiae, Zutphaniae, Ultrajecti, &c. Supremi militiae Foederati Belgii Ducis, generalis rerum maritimarum Praefecti, &c. Gratulatio Panegyrica Casparis Barlaei. [Vignet: Basis actionum Charitas]. Lugduni Batavorum, Ex Officinâ Godefridi Basson, 1625.
Sequitur:
De Frederici Henrici Auransiorum Principis Praefecturâ Panegyris Casparis Barlaei.
Formaat: 2°: A-B4, C2, *6, π1; 18, [2], 12, [2] p.
Vingerafdruk: 162502 - b1 A2 et.$ : b2 C r - c1 * & : *c2 *3 aphn
BNF: X. 803 : 5-6
Cambridge, University Library: Fff.14 : 1
GBR: 32 C 7 : 3 (Rem. Bibl.)
KBH: Pamflet 3600
UBL: 186 A 15 : 2
UBL: 326 A 22

[Petit 18a] [= Petit 73]
Casparis Barlaei Gratulatio Panegyrica ad Ill. Principem Fredericum Henricum, Principem Auriacum, Comitem Nassaviae &c. cum Gelriae, Hollandiae, Zelandiae, Ultrajecti &c. Gubernator crearetur, recitata in Ill. Amstelodamensium Gymnasio, 25 Mart. 1641. Amstelodami, Apud Joann. Blaeu 1641.
Formaat: 2°.
BNF (selon L.D. Petit, mais introuvable)

[Petit 18b]
A panegyrical oration on [...] Frederick Henry, Prince of Orange [...] upon his being chosen Stadtholder of Holland &c. 1641.
BLL: 522 D 3

[Petit 18c]
De redevoering ook in: Orationes (
Petit 85); het gedicht in de Poemata.

[Petit 18d]
Nederlandse vertaling in Oratien (
Petit 85c en Petit 85d)

[Petit 19]
Britannia Triumphans, sive in Inaugurationem Serenissimi, Potentissimi, Invictissimique Principis, Caroli I. Dei Gratiâ Magnae Brittanniae, Franciae et Hiberniae regis, Fidei Defensoris, Poemation Casparis Barlaei Belgae. [Vignet: Basis Actionum Charitas]. Lugduni Batavorum, ex officina Godefridi Basson, 1626.
Formaat: 2°: A12; 23 p.
Vingerafdruk: 162602 - b1 A2 $Bri : b2 A7 c$pu
BLL: 837 M 13
BNF: Yc. 237
GBR: 32 C 7 : 4 (Rem. Bibl.)
UBA: OG 66-9
UBL: 186 A 15 : 4

[Petit 20]
Barlaeus schreef tien gedichten op Pieter Christiaensz. Bor, vijf in het Latijn, en vijf in het Nederlands of uit het Latijn vertaald:
Op het derde deel van de Historien (
Poeten van ons land) Petit 20a
Op het vierde deel van de Historien (Quid longum) Petit 20b
Op het vierde deel van de Historien (Noch gaet) Petit 20b
Op het vierde deel van de Historien (Quid toties) Petit 20b
Op het vierde deel van de Historien (Flandria, fatalem) Petit 30
Op het vijfde deel van de Historien (Wie is ’t die daer) Petit 30
Op s’Hertogenbosch (Het ijsre-stalen huys) Petit 29
Op het huwelijk (Dic mihi, cur sociam) Petit 47
In obitum (Scripserat in cunctas) Petit 57
Op het overlijden (Bor schreef onsterflijk werk) Petit 57a

[Petit 20a]
Ghedicht ter eeren van Pieter Christiaensz. Bor vermaert Historij-schrijver van de Nederlandtsche Oorloghen. Voor: Vervolch vande Nederlandsche Oorloghen door P. Bor Czn. Derde deel, eerste stuk. Leyden en Amsterdam, 1626.
UBL: 1173 A 8
UBL: 1437 A 9
UBL: Thys. 702 : 3
Zutphen, Librije: Cat. 139
Zutphen, Librije: Cat. 140

[Petit 20b]
In continuatam Historiam Belli Belgici, autore Clarissimo Historiographo Petro Bor. En: Gedicht, op ’t vervolg van de Historie der Nederlandser Oorlogen. In: Vervolch vande Nederlandsche Oorlogen door P. Bor Czn. Vierde Stuk Leyden en Amsterdam, 1626.
UBL: 1173 A 8
UBL: 1437 A 9
UBL: Thys. 702 : 3

[Petit 20c]
In obitum clarissimi viri Petri Christiani Bor. Fol *4r.
Op het overlijden van Bor. Fol. *4v.
Ghedicht ter eeren van Pieter Christiaensz. Bor vermaert Historij-schrijver van de Nederlandtsche Oorloghen. Fol. **1r.
In: Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheeden; [...] beschreven door Pieter Bor Christizensz. Deel I, Amsterdam, By de Weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679.
KBH: 139 A 1
KBH: 2152 D 1
UBG: Acc 53455 -
books.google.com
UBL: 13 D 9
UBL: 1141 A 1

[Petit 20d]
Herdrukt in Verscheyde Nederduytsche gedichten, deel 2, 1653 (
Petit 99), p. 77-78.

[Petit 20e]
Herdrukt in Brandts Poezy (
Petit C24).

[Petit 21]
Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio in qua omnium eius regionum, urbium, pagorum, dominiorum, castellorum, montium, fluviorum, fontium, lacuum et portuum, historia exhibetur, Geographicis tabulis et urbium precipuarum iconibus illustrata a Iudoco Hondio. Addita est Siciliae, Sardiniae, Corsicae, et itinerariorum per Italiam brevis delineatio. [Tiara met een adelaar en een draak, het wapen van paus Paulus V (1605-1621)] [in andere exemplaren:] [Tiara met drie bijen, het wapen van Urbanus VIII (1623-1644)]. Amstelodami, Sumptibus et typis aeneis Iudoci Hondij 1626.
Formaat: 4°, oblong: *4, A-2S4, 1 2T-3E4 (3E4 blanco); 6, 406 p. met 32 kaarten en 66 profielen van steden.
Vingerafdruk: 162604 - a1 *2 sse$ : a2 *3 is$ - b1 A n$ [b1 A $]: b2 3E3 uum$
BLL: 1468 GG 23
UBL: Thys. 630

[Petit 21a]
Nova et accurata Italiae hodiernae descriptio in qua omnium eius regionum, urbium, pagorum, dominiorum, castellorum, montium, fluviorum, fontium, lacuum et portuum, historia exhibetur, Geographicis tabulis et urbium precipuarum iconibus illustrata a Iudoco Hondio. Addita est Siciliae, Sardiniae, Corsicae, et itinerariorum per Italiam brevis delineatio. [Tiara met drie bijen, het wapen van Urbanus VIII (1623-1644)]. Lugduni Batavorum, Apud Bonavonturum et Abrahamum Elzevir, Academiae tijpograph. 1627.
Afgezien van de veranderingen op de titelpagina (het pauselijk wapen en het impressum) geheel dezelfde editie.
BLL: 574 G 29
UBL: 468 B 27
UBU: AB-THO:ALV 134-29

[Petit 22]
Operum Clarissimi, Doctissimique Viri, D. Gerardi Ioannis Vossii, Heidelbergensis, Eloquentiae, Chronologiae, ac linguae Graecae apud Batavos Professoris celeberrimi, Panegyris. Voor: G.J. Vossii De historicis Latinis, libri tres. Lugduni Batavorum, Apud Iohannem Maire, 1627.
UBA: O 63-1379 (zoek)
UBL: 181 D 4
UBN: 186 C 262

[Petit 22a]
‘Operum clarissimi, doctissimique viri, D. Gerardi Ioannis Vossii, Heidelbergensis, eloquentiae, chronologiae, ac linguae Graecae apud Batavos Professoris celeberrimi, panegyris.’ Voor: G.J. Vossii De historicis Latinis libri tres. Lugduni Batavorum, Ex officina Iohannis Maire, 1651.
fol. ***1v-***4v
UBA: O 63-7294 : 1
UBA: P.C. Hoofthuis, Balie 272 G 2
UBL: 197 C 18
UBL: 385 D 16

[Petit 22c]
Operum Clarissimi, Doctissimique Viri, D. Gerardi Ioannis Vossii, Heidelbergensis, Eloquentiae, Chronologiae, ac linguae Graecae apud Batavos Professoris celeberrimi, Panegyris. Voor: G.J. Vossii De historicis Latinis, libri tres. Lugduni Batavorum 1653.
Niet in NCC

[Petit 22c]
Operum Clarissimi, Doctissimique Viri, D. Gerardi Ioannis Vossii, Heidelbergensis, Eloquentiae, Chronologiae, ac linguae Graecae apud Batavos Professoris celeberrimi, Panegyris. Voor: G.J. Vossii Duo tractatus aurei, unus se historicis Latinis, alter de historicis Graecis. Frankfurt, Wendelines Moewaltus, 1677.
4°: fol. ***1v-***4v
UBL: 302 D 23

[Petit 23]
Elegia ad Constantinum Hugenium Equitem, qua nuperae epistolae parrèsian deprecatur author. 15 Nov. 1628.
Worp in Oud-Holland IV (1886), p. 256.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 24]
Casparis Barlaei Antverpiani Poemata. Periochen librorum post Praefationem vide. Lug. Batavorum. Ex Officina Godefridi Basson, 1628.
Twee delen: I. Heroica; II. Elegiae & Miscellanea.
Formaat: 8°: *8, 2*2, A-M8, N2, 2A-Q8; 20, 196, 256 p.
Vingerafdruk: 162808 - a1 *2 raes : a2 2*2 olastica - 1b1 A r : 1b2 N2 Non$ - 2b1 A2 ratu : 2b2 Q5 m$Po
BLL: 11409 BBB 9
BNF: Yc. 9238-9239
KBH: 762 K 26
UBA: 460 F 22
UBL: 693 E 2

[Petit 24a]
Casparis Barlaei Poemata, tum quae antehac edita fuerunt, tum quae jam singulari libro nova in lucem prodierunt. [Libri heroicorum, 196 p.; libri elegiarum et miscellaneorum, 256 p.] [Sequitur:] Casparis Barlaei Poematum liber novus, in quo, praeter alia Illustres Federati populi victoriae, jam nuper domi ac foris partae, celebrantur. [183 p.] Lugduni Batavorum, apud Andr. Clouqium, 1630.
Libri heroicorum opgedragen aan Cornelius van der Mylen, dedicatie in briefvorm
met gedicht.
In het Liber miscellaneorum staan zes gedichten, die niet in de Poemata van 1645 - 1646 voorkomen. Liber novus opgedragen met gedicht aan Constantijn Huygens. In het Liber novus staan vier gedichten, die niet in de Poemata van 1645 - 1646 voorkomen.
Formaat: 8°: * 8 2* 2 A-M8, N2, 2A-Q8, ste*ste 4 3 A-L 8 3 M 4 . Gatherings *- 2 Q
8: XX, 196, 183, 256 p.
Vingerafdruk: 163008 - 1a1 *2 raes : 1a2 2*2 olastica - 1b1 A r : 1b2 N2 Non$ - 2b1 A2 ratu : 2b2 Q5 m$Po - 2a1=2a2 ste*ste uti$de - 4b1 A r : 4b2 M3 ngua
KBH: 762 K 27 (alleen Liber novus)
KBH: 850 E 42 : 1 (zonder voorwerk van Liber novus)
KBH: 850 E 42 : 2 (alleen Liber novus)
UBA: 408 F 4
UBGent: Her 1823 (alleen Liber novus)
UBL: 187 G 7 (incompl.)
UB Leuven: GBIB 38 Y (olim 538 E 32) (incompl.)

[Petit 24b]
Caspari Barlaei
Poematum editio nova, Priore castigatior et altera parte auctior. Cum privilegio. Lugdu. Batav. Ex Officina Elzeviriana Anno M DC XXXI [1631].
Opgedragen aan Cornelius van der Myle
Formaat: 12°: *8, A-X12, Y4; [16], 511, [1] p.
Willems 344.
Vingerafdruk: 163112 - a1 *2 $& : a2 *5 $cu - b1 A a : b2 Y3 ena
BLL: 238 L 37
BLL: 1070 B 15 : 1
BNF: Yc. 9240
GBR: 30 E 10 (Rem. Bibl.; met opdracht in ms. aan Johannes Uytenbogaert)
KBB: VB 6269 A LP
KBH: 235 A 28
KNAW: G 1830
MMW: 8 O 17
MMW: 9 C 17
SBA: MAG-P 10.28
UBA: 456 G 31
UBA: 1716 G 19
UBL: 186 H 5
UBL: Thys. 1063
UB Leuven: GBIB 38 Y (olim 694 O 9)
UB Leuven: GBIB 940.226.1
UBM: MU Wa 45 A 21
UBN: 178 D 84

[Petit 24c]
Casparis Barlaei Antverpiani Poemata. Editio IV, altera plus parte auctior. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, apud Ioannem Blaeu, M D C XLV - M D C XLVI [1645-1646]. 2 delen.
Deel I. Heroicorum
Formaat: 12°: 1# * 10 A-2G 12 2H 6 2I 2; 20, 731 p.
Vingerafdruk: 164512 - a1 *2 nt. : a2 *5 ci - b1 A2 nec$h : *b2 2H5 riterq
BLL: 1070 F 14 : 1
BNF: Yc. 9241
GBR: 1374 E 25 (ex libris Margareta Godewijk)
KBB: LP 12008 A
KBB: VH 23655 A
LC: PA8462.B2 A7 1645
UBA: 410 G 11
UBA: 533 G 6
UBGent: BL 1400 (a)
UBL: 163 H 36
UB Leuven: GBIB 38 Y (olim 539 C 14)
UBM: Mu Wa 45 A 14 (Bibliotheek Jezuïeten)
UBU: X oct. 659 : 1
En books.google

Deel II. Elegiarum et miscellaneorum carminum
Formaat: 12°: * 8 A-2A 12 2B 6; 8, 576 p.
Vingerafdruk: 164612 - *a1=a2 (.)3 inos - b1 a2 te$c : b2 2b5 ina$ta
BLL: 1070 F 14 : 2
BNF: Yc. 9242
KBH: 759 K 8
KNAW: G 1831
UBA: 410 G 12
UBA: 533 G 7
UBA: 1716 G 20
UBGent: BL 1400 (b)
UBGent: BL 5750 : 1 - books.google.com
UBL: 272 H 17
UB Leuven: GBIB 38 Y (olim 539 C 15)
UBU: X oct. 659 : 2

[Petit 24d]
Casparis Barlaei Antverpiani Poemata. Editio quinta, altera plus parte auctior. Amstelodami, apud Ioannem Blaev, 1655. 2 delen.
Formaat: 12°.
Pars I: Heroicorum. Pars II: Elegiarum et miscellaneorum carminum.
Vingerafdruk: 165512 - a1 *2 t.$ : a2 *6 m - b1 A2 c$ho : *b2 2I $t
165512 - a1 a2 $p : a2 a3 ent - *b1 a2 te$c : b2 2b5 ina$
BLL: 1213 C 18-19
BNF: Yc. 9237 (alleen deel I)
GBR: 1403 H 13
KBB: II 52457 A
KBH: 759 K 3
KNAW: G 1829 (alleen deel I)
PBF: A 4597
UBA: 456 G 36
UBA: 410 G 25-26
UBL: 712 G 4-5
UBGent: BL 5727
(books.google)
UBU: 166 G 1
UBU: LB-KLA: NEOLAT BARL B 1-2 RAR
UBU: LB-KUN: RAR PKY BARLAEUS 1

[Petit 24e]
Casparis Barlaei Antverpiani Poemata. Editio VI. Altera plus parte auctior. Francofurti & Lipsiae, Apud Johann. Christophorum Foelgner. 1689. 2 delen.
Formaat: 12°: [20], 731, [1], [8], 576 p.
1: Heroicorum [libri IV]. - 2: Elegiarum [libri III] et Miscellaneorum carminum [libri II].
BLL: 11403 AA 12
KBH: 2205 H 23
UBL: 182 H 36

[Petit 24f]
Casparis Barlaei Sacra carmina selectiora. - In: Herm. Hugo: Pia desideria, elegantissimo carmine descripta, una cum Barlaei, Sannazarii, aliorumque carminibus selectioribus, curâ et cum praefatione G. Vockerodt. Gothae, Reyher 1701.
Formaat: 8°: 261 p.
Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek Soest: V 0.12.15

[Petit 24g]
Casparis Barlaei Antverpiani Elegiae sacrae cum aenigmatis notis illustratae per P. Placidum Schreger. Augustae Vindel. & Pedeponti, vulgo Stadt am Hof, prope Ratisbonam, sumptibus Stroetter, Gastel, & Ilger, [ca. 1734].
Impressumvariant: Pedeponti, prope Ratisbonam, sumptibus Stroetter, Gastel, & Ilger, 1755.
Voorwoord gedateerd: 1734.
Bevat een gecommentarieerde editie van de
elegieën, maar niet de beide heldinnenbrieven; en de raadsels.
Formaat: 8°: [16], 198, [8] p.
KBB: VH 23656
UBA: 2005 E 32
UBL: 194 E 22

[Petit 25]
Casparis Barlaei
Hymnus in Christum, dictus Christianissimo Regi Lodovico XIII, Iusto, Henrici Magni Filio, Galliarum & Navarrae Regi. [Vignet: Basis actionum Charitas]. Lugduni Batavorum, apud Godefridum Basson, M D CXXIX [1629].
Formaat: 2°: A16; 32 p.
Vingerafdruk: 162902 - b1 A2 ag : b2 A9 $truc
BNF: Yc. 238
GBR: 32 C 7 : 6 (Rem. Bibl.)
UBA: OG 66-10

[Petit 26]
Casparis Barlaei
Argo Batava, inscripta Virtuti, ac Fortunae, fortissimi, felicissimique Herois Petri Heinii, Classis, quae sub ductu & moderamine Societatis Indicae, Potentissimorum Ordinum Generalium, & Illustr. Principis Auriaci auspiciis, ad Occidentem militat, Praefecti. [Lugduni Batavorum, Apud Godefridum Basson 1629.
Formaat: 2°: A8; 16 p.
Vingerafdruk: 162902 - b1 A2 m$l : b2 A5 ub$p
BNF: Yc. 239
GBR: 32 C 7 : 5 (Rem. Bibl.)
KBH: 765 A 3
UBA: 473 B 9 : 1
UBL: 550 B 15 : 1

[Petit 27]
Casparis Barlaei
Sylvae-Ducis obsidio, perfecta Potentissimorum Federati Belgii Ordinum auspiciis, cura & ductu Illustriss. Principis Frederici Henrici, Arausionensium Principis, Comitis Nassoviae, &c. Geldriae, Hollandiae, Zelandiae, &c. Gubernatoris, Supremi exercitus Federatarum Provinciarum Ducis, rerum maritimarum praefecti, equitis ordinis aureae Perisceldis. &c. Praecedit ad eundem Principem Panegyricus. Sequuntur alia eiusdem argumenti. Lugduni Batavorum, apud Godefridum Basson, M D CXXIX [1629].
Formaat: 2°: A14, B-C8; 60 p.
Vingerafdruk: 162902 - b1 A2 r$tuu : b2 C5 asse$
Bevat de panegyrische rede aan Frederik Hendrik (ook in Petit 85), het epos over ’s-Hertogenbosch, de Epistola Ameliae ad Henricum Fredericum, maritum, audacius sub ipsis Sylvae-Ducis moenibus militantem, de Oratio tribunorum in castris (ook in Petit 85) en het Epigramma. Sylva-Ducis loquitur.
Tekst met vertaling in het Nederlands
Facsimile bij Ursicula

Bayerische Statsbibliothek 2 P.o. lat. 4
GBR: 32 C 7 : 7 (Rem. Bibl.)
GBR: 1373 C 27
KBH: 764 A 18
UBA: OG 66-14
UBL: 1224 A 25
UBU: X fol. 133

[Petit 27a]
Petrus Scriverius (vert.):
Send-brief ingestelt op de naem van Me-Vrouwe de Princesse Amelia, als schrijvende aen haeren Man Frederick Henrick, Prince van Orangien, &c. te dier tijdt als hy hem voor ’sHertogen-Bosch al te seer waeghde. Eerst int Latijn beschreven door den vermaerden Poeet Caspar Barlaeus, ende nu int Nederlantsch uytgegeven. Gedruckt tot Leyden, By Govert Basson. M D C. XXX. [1630].
Formaat: 2°: A6; 12 p.
Vingerafdruk: 163002 - b1 A2 ootster$ : b2 A4 $s’Man
BLL: 11409 I 11 : 2
KBH: Pamflet 3989
KUB: KOD 030 A 06
UBA: 419 B 33
UBL: 902 F 23
UBU: Z fol. 12

[Petit 27b]
Idem, in Verscheyde Nederduytsche gedichten 1653 (
Petit 99), deel II, p. 56-65.

[Petit 27c]
Idem, in: Petrus Scriverius: Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des Dichters; verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Te Amsteldam, By Jan Hartig, 1738, fol. A1r-B2v.
Formaat: 4°: *-**4, a-e4, f3, g-i4, k2, A-T4, V2; [16], 71, [1], 153, [1] p.
Vingerafdruk: 173804 - *b1 A2 zo$la : b2 V2 D UBL: 1178 B 10

[Petit 27d]
Beghin vander Princesse Brief aen den Prince voorden Bosch, uyt het Latynsch van Barlaeus. - In: Constantijn Huygens: Korenbloemen. Amsterdam 1672. Deel II, p. 523.
Ook in Huygens:
Gedichten. Ed. J.A. Worp, 2, p. 213; in Petit 85d, Oratien, p. 684; Petit 105, Gedichten, p. 49 en Petit 106, Poezy, p. 60.
BLL: 11409 I 11 : 2
UBL: 708 B 19
UBL: 731 C 2
UBL: 1150 B 16
UBL: 1184 A 9
UBL: 1498 C 14-16

[Petit 27e]
De heldinnenbrief van Amalia van Solms is opnieuw afgedrukt in de Gedichten van Jacob Westerbaen (Leiden, Justus Livius, 1644; p. 155 - 167) en gevolgd door diens
Latijnse en Nederlandse antwoordbrieven (p. 168 - 175 resp. 176 - 184).
UBL: 1177 G 21

[Petit 27f]
Herdrukt in Gedichten 1657.

[Petit 27g]
Herdrukt in Gedichten 1672.

[Petit 28]
Casparis Barlaei
Triumphus super captâ Olinda, Pernambuci Urbe, Brasiliae Metropoli, Facti ducibus, Viris fortissimis, Lonckio, & Waardenburgio, armis opibusque Societatis Indiae Occidentalis, auspiciis Potentiss. Federati Belgii Ordinum & Illustrissimi Principis Auriaci Frederici Henrici, &c. [Vignet: Basis actionum Charitas]. Lugduni Batavorum, Ex Officinâ Godefridi Basson, 1630.
Formaat: 2°: A4; 8 p.
Vingerafdruk: 163002 - b1 A2 os.$p : b2 A3 ,$cu
GBR: 32 C 7 : 8 (Rem. Bibl.)
BNF: Yc. 240
BLL: 11409 I 11 : 1 [nazien]

[Petit 29] (cf. Petit 20)
Eer-ghedicht, op de Beschrijvinge van de wijtberoemde Belegeringe van ’s Hertogenbosch, In ’t licht gegeven door den wijt vermaerden Histori-schrijver Pieter Christiaensz. Bor. - Vóór: Gelegentheyt van ’s Hertogen-Bosch Vierde Hooft-Stadt van Brabandt. Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare Belegeringen, ende eyntlijcke overwinninge, verrassinghe ende inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des Iaers 1629. Alles onder’t voorsichtigh wijs ende kloeck beleyt van den Deurluchtigen Hoogh-gebooren Vorst ende Prince Frederick Henrick, Prince van Orangien, Grave van Nassau, &c. Velt-heer Generael van de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlantsche Provintien. Beschreven deur Pieter Bor Christiaenzoon. In ’s Gravenhage, By Aert Meuris, Boeckverkooper in de Papestraet in den Bybel, Anno 1630.
Formaat: 4°: a-d4, A-Y4 (Barlaeus op fol. (d)2v-(d)3r, 2 p.)
Vingerafdruk: 163004 - 1a1 (a)3 aem$ : 1a2 (d)3 A - 2a1 *ste* Fer : 2a2 *ste*2 t$dev - b1 A h ; 163004 - 1a1 (a)3 aem$ : 1a2 (d)3 A - 2a1 *ste* Fer : 2a2 *ste*2 t$dev - b1 A h : *b2 3F2 e$wo BLL: 10271 BB 45
BNF: 4 M 594
KBH: 553 J 5
KBK: Magasin NJ112, Fjernmagasin, Ned. 9020 4°
UBA: 245 F 21 (incompl.)
UBA: 2320 F 39 (incompl.)
UBL: 396 B 8
UBL: 1153 A 1
UBU: T qu. 80A
UBU: Rariora T qu. 80
UBU: S oct. 1285
UBU: AB-THO: RIJS 156-74
UBU: AB-THO: WRT 128-35 (incompl.)

[Petit 29a] (cf. Petit 20)
Herdrukt in Bor 1679

[Petit 29b] (cf. Petit 20)
Herdrukt in Verscheyde Nederduytsche gedichten, deel 2 (1653), p. 66-67.

[Petit 30] (cf. Petit 20)
In praelium Flandricum. En: Aen den achtbare, Wijse Heer Pieter Bor, vermaert Historie-schrijver, Over het vijfde Deel sijner Nederlandse Historien. Voor: Oorsprong, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden [...] waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door P. Bor Czn., I. Amst. By de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679-1684; 4 dln.
Formaat: 2°.
KBH: 139 A 1-4
UBL: 13 D 9-12
UBL: 1141 A 1-4

[Petit 31]
In Continuatam historiam Belli Belgici, Autore Clarissimo Historiographo Petro Bor. Ghedicht op ’t Vervolch van de Historie der Nederlandtscher Oorloghen, Beschreven door den vermaerden Historie-schrijver Pieter Christiaensz. Bor. Voor: Vervolch vande Nederlandse Oorloghen door P. Christ. Bor IV, Tot Leyden, by Govert Basson; Tot Amsterdam, by Michiel Colyn, 1621-[1631]. 5 dl. in 6 stukken.
UBL: 1173 A 6-11
UBL: 1437 A 7-12
UBL: Thys. 702

[Petit 31a]
Idem. Amst. 1679.
UBL:

[Petit 32]
In praelium Flandrium, luculenter hoc opere descriptum, a Clarissimo viro Petro Bor, Historiographo. Voor: Vervolch vande Nederl. Oorloghen door P. Bor Czn. V. Leyd. Amst. 1630.
UBL:

[Petit 32a]
Idem. Amst. 1679.
UBL:

[Petit 33]
Casparis Barlaei Nuptiae Peripateticae, sive Universae Philosophiae ad statum Conjugalem festiva Applicatio: scripta in Nuptias Theod. Gravii, L. V. D. Sponsi, castissimae lectissimaeque Virginis Evae Bickers, Sponsae. Lugduni Batavorum, ap. G. Basson, 1630.
Bevat twee
gedichten
Formaat: 4°: A-C4, D1.
Vingerafdruk: 163004 - b1 A2 em$ : b2 D ps
UBA: Pamflet D.m. 28
BLL: 1080 L 29

[Petit 33a]
Nuptiae Peripateticae, sive Universae Philosophiae ad statum Conjugalem festiva Applicatio. In: Dissertationum Ludicrarum et Amoenitatum, Scriptores varij. Lugduni Batavorum, Apud Franciscos Hegerum & Hackium. Anno 1638, p. 313-349.
Formaat: 12°: *4, A-Z12, 2A8; hierin ook de Oratio de ente rationis (
Petit 7a).
Vingerafdruk: 163812 - a1=a2 ste*ste2 o$dare - b1 A2 erfr : b2 2A5 cit,$f
BLL: 1080 D 13
KBH: 224 F 9
UBA: 618 F 19
UBA: 655 J 15
UBGent
UBL: 1432 G 93
UB Leuven: GBIB 38 J (olim 538 C 27)
UBU: B oct. 303

[Petit 33b]
Idem, In: Dissertationum Ludicrarum et Amoenitatum, Scriptores varii. Editio nova et aucta. Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Hegerum 1644, p. 333 - 368.
Formaat: 12°: *4, A-2D12, 2E8; hierin ook de Oratio de ente rationis (
Petit 7b).
Vingerafdruk: 164412 - a1 *2 co$ : a2 *3 taed - b1 A2 c$v : b2 2E6 s$Aeli
BLL: 671 A 10
KBH: 224 F 10
UBA: 437 G 20
UBA: 1718 H 6
UBL: 564 G 6

[Petit 33c]
Nuptiae Peripateticae, sive Universae Philosophiae ad statum Conjugalem festiva Applicatio. In: Admiranda rerum admirabilium Encomia. Sive Diserta & Amoena Pallas differens seria sub ludicrâ specie. Hoc est, Dissertationum Ludicrarum, nec non Amoenitatum Scriptores varii [...]. Noviomagi Batavorum, Typis Reineri Smetii, M DC LXXVI [1676], p. 360 - 392.
Formaat: 12°: *6, A-Y12, Z6, 2A-2E12.
Vingerafdruk: 167612 - a1 *3 iff : a2 *4 per - b1 A s : b2 2E6 nanti
BLL: 1080 D 20
BLL: G 16423
UBA: 328 G 4:1
UBA: 1399 E 12
UBA: 1718 H 10
UBL: 180 G 24 : 1
Ook in de Latijnse en Nederlandse Oraties,
Petit 85

[Petit 33d]
Casparis Barlaei Dialogus festivus de philosophi uxore sive an philosopho sit ducenda uxor. Dialogus de conjugi necessitate. Dialogus an formosa sit ducenda. Eiusdem Nuptiae peripateticae. In: Irenaei Carpenterii Schediasmata varia de eruditis coelibibus. Suppl. III. Vittembergae apud Chr. Theoph. Ludovicum 1717, p. 24-74.
Formaat: 12°.
BLL: 616 B 17
UBL: 672 D 7
UB Leipzig

[Petit 33e]
Casparis Barlaei Dialogus festivus de philosophi uxore sive an philosopho sit ducenda uxor. In: Irenaei Carpenterii Supplementum ad eruditis coelibus. Vittembergiae, Apud Chr. Theoph. Ludovicum, A. MDCC XVII [1717], p. 33-52.
KBH: 3113 B 2

[Petit 33f]
Ook in de Orationes,
Petit 85

[Petit 34]
Lud. Guicciardini Itali, Hollandiae, Selandiaeque descriptio. Ex tertia ac postrema Auctoris recognitione Italica, Latinitate donata. Inserta sunt elegantissima Casparis Barlaei V.C.
Urbium praecipuarum Encomia. Pag. 163 - [448] van: Respublica Hollandiae, et Urbes. Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire, Anno M DC XXX [1630].
Bevat ook gedichten op de Hollandse graven van Georgius Benedicti.
Formaat: 12°.
Vingerafdruk: b2 Ff3 $cap
GBR: 790 F 1 : 4
Rogge 150:
KBH: 235 G 41
KBH: 909 G 68
UBL: 195 F 7
Rogge 151:
KBH: 224 D 64
Niet in Rogge:
KBH: 235 G 42

[Petit 35]
Casparis Barlaei
Trophaeum Arausionense; sive In interceptam ad Scaldis ostia, auspiciis Potentissimorum Federati Belgii Ordinum, pugnante Frederico Henrico Ill.mo Arausiorum Principe, &c. Hispanorum classem, Poëmation. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeuw, M D C XXXI [1631].
Formaat: 2°: A6; 12 p.
Vingerafdruk: 163102 - b1 A2 us$ : b2 A5 tore$
BNF: Yc. 241
GBR: 32 C 7 : 9 (Rem. Bibl.)
KBH: Pamflet 4151
UBA:
UBGroningen: uklu Pl C-- 3 : 5 (Zl. O.K.W.)

[Petit 36]
In Historiam clarissimi doctissimique viri D. Isacii Pontani De rebus Danicis. Voor: Rerum Danicarum historia, libris X. unoque tomo ad Domum usque Oldenburgicam deducta, authore Ioh. Isacio Pontano regio historiographo. Accedit chorographica regni Daniae tractusque eius universi borealis urbiumque descriptio eodem authore. Dum indicibus locupletissimis. Amstelodami, sumptibus Ioannis Ianssonii. Anno 1631. Fol. *7r.
Formaat: 2°. [16], 812, [52] p.
UBGent
UBL: 408 A 13

[Petit 36a]
Idem, Amsterdam, Jodocus Hondius, 1631.
UBL: Thys. 686

[Petit 36b]
Ook in de Poemata

[Petit 37]
Casparis Barlaei
Lachrymae, in obitum amplissimi doctissimique viri, Jacobi van der Straten, Hamburgi ad Albim, post thalami spem, placidâ, at suis acerbâ, morte exstincti. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, apud Guilielmum Blaeu. M D C XXXII [1632].
Formaat: 2°: A4; 7, [1] p.
Vingerafdruk: 163202 - * b1=b2 A3 $an
BLL: 899 I 1 : 5
BNF: Yc. 244

[Petit 38]
Casparis Barlaei
Mercator sapiens, sive Oratio de conjungendis Mercaturae & Philosophiae studiis: habita in Inaugurationem Illustris Amstelodamensium Scholae, V. ID. IAN. M DC XXXII. [Vignet: Stadswapen van Amterdam]. Amsterdami, Ex typographia Guilielmi Blaeu, 1632.
Formaat: 2°: A-E4 (E4 blanco); 37, [3] p.
Vingerafdruk: 163202 - b1 A2 $put : b2 E2 bivi
Facsimile
BLL: 835 L 6 : 2
BNF: X. 803 : 1 [Facsimile van dit convoluut]
GBR: 32 C 7 : 11 (Rem. Bibl.)
KBH: 942 A 31
UBA: 265 B 6 : 1
UBA: 473 B 9 : 4
UBA: XXV C 22 : 2
UBL: 186 A 15 : 6 [Facsimile]

[Petit 38a]
Casparis Barlaei
Verstandighe Coopman, of Oratie, handelende van de t’samen-voeginghe des Koophandels, ende der Philosophie: Ghedaen, ende uyt-gesproken doen de vermaerde Schole van Amsterdam opgherecht ende inghehuldet wierde, te weten; op den negenden Januarij 1632. Wt de Latijnsche, in onse Nederlandtsche Sprake ghetrouwelijck vertaelt door Wilhelmus Antonij Buyserius, S.L.E.H. [Vignet: Concordia res parvae crescunt]. Ghedruct t’Enchuysen, Voor den Autheur Wilhelmus Buyserius, Anno 1641.
Vingerafdruk: 164104 - *b1 A3 $va : b2 D3 hey
Formaat: 4°: A-D4; [32] p.
UBA: O 88-7 — books.google
UBA: Pamfl. D r 9
UBL: Thys. Pamflet 3847
UBGron: 2L 373 (UB)

[Petit 38b]
Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere school te Amsterdam op 9 januari 1632; met Nederlandse vert. en inl. uitg. door S. van der Woude. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 1967.
Aangeboden bij de opening van het nieuwe gebouw der Universiteitsbibliotheek op 10 januari 1967.
96 p., met index.
UBGent: C. 7838 : 8
UBGent: D. 11 526 : 9
UBL: 1253 A 14
UBL: 2146 A 10
UBL: T.L.V.

[Petit 38c]
Ook in de Orationes,
Petit 85

[Petit 38d]
Ook in de Nederlandse Oraties,
Petit 85c en Petit 85d

[Petit 38e]
Le marchand philosophe de Caspar Barlaeus. Un éloge du commerce dans la Hollande du Siècle d’Or. Etude, texte et traduction du Mercator sapiens. Ed. Catherine Secretan. Parijs, Champion, 2002. (Vie des Huguenots 24.)
Bayerische Statsbibliothek München 2003.36427
KBH: 7031 A 31

[Petit 38e]
De wijze koopman. 2019

[Petit 39]
Caspari Barlaei
Athenaeum, sive In Illustris Amstelodamensium Scholae Inaugurationem Poëmation, ad eiusdem Reip. Senatum. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeu, M D CXXXII [1632].
Bevat ook het gedicht Ad Amstelam.
Formaat: 2°: A8; 15, [1] p.
Vingerafdruk: 163202 - b1 A3 enu : b2 A5 ,$to
books.google
BNF: Yc. 242
UBA: 473 B 9 : 3
UBL: 186 A 15 : 7
BLL: 899 I 1 : 6

[Petit 40]
Caspari Barlaei
Triumphus Federati Belgii, super debellatis ad Mosam urbibus, Venloa, Strala, Rurmunda, Traiecto, &c. pluribusque ad Scaldin victis castellis, Deo Vindice, Auspiciis Potentissimorum DD. Ordinum, armis ac stupenda virtute Ill.mi Principis Frederici Henrici, Aurausionensium Principis, &c. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, apud Guilielmum Blaeu, M DC XXXII [1632].
Formaat: 2°: A10; 20 p.
Vingerafdruk: 163202 - b1 A2 ves$s : b2 A6 a$fati
BNF: M. 795 : 4
BNF: Yc. 243
KBH: 183 A 13
UBA: 473 B 9 : 5
UBA: OG 86-6
UBL: 429 B 17
UBL: Thys. 2007 : 5
UB Leuven: GBIB P 949.243 : 2

[Petit 41]
Casparis Barlaei dissertatio,
De Bono Principe, adversus N. Machiavelli Florentini Scriptoris suasorias, quas libris suis de Principe, Republica, aliisque insparsit; recitata in Illustri Amstelodamensium Gymnasio, cum Philosophiam Moralem auspicaretur, Ipsis Idibus Martiis, An. M DC XXXIII. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Ex typographia Guilielmi Blaeu, Anno M DC XXXIII [1633].
Formaat: 2°: A4, B6; 19, [1] p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 sit$n : b2 B4 rti.$ (A2, r. 9: corona)
BNF: X. 803 : 2
LC: JC143.M4 B2 (Rare bk. Coll.)
UBL: 327 A 15

[Petit 41a]
Idem.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 $sit$ : b2 B4 $utili (A2, r. 9: Corona)
UBA: 265 B 6 : 2

[Petit 41b]
Caspar Barlaeus, Rede von einem wahren Fürsten in Deutscher Sprache herausgegeben von J.G. Rothen. Bayreuth 1672.
Formaat: 8°.
UB Jena

[Petit 41c]
Ook in de Orationes,
Petit 85

[Petit 41d]
Ook in de Nederlandse Oraties,
Petit 85c en Petit 85d

[Petit 42]
Casparis Barlaei
Poemation in Ducatum Limburgicum, additum Federatorum imperio, armis & virtute Ill.mi Principis Frederici Henrici, Arausionensium Principis, &c. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, apud Guilielmum Blaeu 1633.
Formaat: 2°: A4; 8 p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 gur : b2 A3 ntia$
BLL: 11409 I 11 : 5
BNF: Yc. 245
KBH: 182 C 4
UBA: Pamflet 4 : 1 : 1
UBL: Thys. 807 : 43 Facsimile bij Ursicula
UB Leuven: GBIB P 949.243 : 4

[Petit 42a]
Ghedicht op de veroveringh van Limburgh, In Latijn gestelt door D. Casp. Barlaeus, en in Hollandts naergevolght door D. Iacob van der Burgh. Amsterdam by Willem Blaeu 1633.
Formaat: 2°: A4.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A3 tate : b2 A3 n$v
UBL: Thys. 807 : 44 (Facsimile bij Ursicula

[Petit 42b]
Idem, in Verscheyde Nederduytsche gedichten 1653 (
Petit 99), deel II, p. 71.

[Petit 43]
Viri cuiusdam primarij iudicium de Statera Belli & Pacis Erici Puteani. Lugduni Batavorum, Ex officina Justi Livii, 1633.
Formaat: 4°; 4 p.
[De Statera belli & pacis Eryci Puteani (Leiden, z.dr. 1633) is in UBL: 180 B 5. Dit boek wordt ten onrechte aan Barlaeus toegeschreven. Het is door Charles de Muliers in het Nederlands vertaald als Des oorlogs ende vredes waeg-schale waer inne den treves tusschen de konincklijcke ende vereenigde provincen, in handelige zijnde, wert over-wogen. ’s-Gravenhage, Isaac Burghoorn, 1633. Aanwezig in KBH: Pamflet 4304; UBL: Thys. Pamflet 3884.]
KBH: Pamflet 4305
UBM: MU Wa 118 A 37

[Petit 43a]
Erycius Puteanus (1574-1646), Justus Lipsius (1547-1606): De induciis aut pace Belgarum dissertationes variae. Eleutheropoli, 1633.
Formaat: 12°: A-F12, G2, G3; 150 p.
Bevat: E. Puteani Statera, Puteano-mastyx catholico-politicus [scripsit Casp. Barlaeus], Statera-Puteania manibus Lipsii adaequata, Somnium satyricum ejusdem argumenti.
Opmerkingen: Weller I, p. 258
UBA: OK 63-742 [olim: 263 G 29] : 1
UBGent: Acc 773
UBL: 188 F 5 : 2

[Niet van Barleus is de Anti-Puteanvs, sive Politico-catholicus, stateram Puteani inducias expendentis,aliâ staterâ expendens. Cosmopoli, ap. Belgam fidelem, 1633.
Formaat: 4°: A-Y4
Vingerafdruk: 163304 - b1 A2 uc : b2 Y3 iud
KBH: Pamflet 4308
SBA: C 1188 : 16
SBA: C 1188 : 16 (bis)
UBGent: H.A. 7173
UBL: Pamflet 1633
Vingerafdruk: 163304 - b1 A2 s,$q : b2 O3 $sta
UBA: 417 D 40
UBA: Pamflet D.s. 4b
UBGent: A M A° 1633
UBGent: Hi 6224
UBGent: Hi 7175
UBGent: M 2260
UBM: MU HP rII 1]
UBN: 475 C 389 : 2

Zie ook Anti-Barlaeus seu calumniantis Rabulae libera refutatio, auctor Herculi Luccctono. Amsterdam 1617.
UBGent Meul 1497

[Petit 43a]
Vir cuiusdam primarii Batavi in Stateram hanc iudicium. S.l., s.n., s.a.
Formaat: 2°: 2 p.
KBH: Pamflet 4306

[Petit 43b
Het Oordeel van seecker geleert man over den Weegh-Schael Eurycii Puteani. Z.p., z.j. 2 p.
Formaat: 2°.
UBL: Thys. 1831

[Petit 44]
Casparis Barlaei
Schaga, sive Epithalamium, in nuptias Natalium & generis illustri splendore nobilissimi clarissimique Domini, D. Guilielmi van Schagen, Domini Burchorniae, &c. et Nobilissimae Virginis, ac Dominae Annae van Mathenes. [Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeuw, 1633.
Formaat: 2°: A4; [8] p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 r$o : b2 A3 ist
BNF: Yc. 249
UBL: Thys. 807 : 49 (tekst; facsimile)

[Petit 45]
Casparis Barlaei
Tumulus Pot.simi, Seren.simi, Invictissimique Regis, Gustavi Adolphi, Dei Gratia Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regis, Magni Principis Finnoniae, Ducis Esthoniae, Careliaeque, nec non Ingriae Livoniaeque Domini, &c. Amstelodami apud Theodorum Danielis 1633.
Formaat: 2°: A-C4, D6; 36 p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 mn : b2 D4 ure
BLL: 11409 I 11 : 6
BNF: M. 795 : 3
BNF: Yc. 247
BNF: Fol. Yc. Pièce 20
KBH: 765 A 25
UBA: 1807 A 17

[Petit 46]
Casparis Barlaei Barlaei
Rheno-Berca capta, Federatorum Ordinum auspiciis, Duce belli Illustrissimo & Invictissimo Principe, Frederico Henrico, Arausionensium Principe &c. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeuw. 1633.
Formaat: 2°: A6 (A6 blanco); 10 p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 A2 a$G : b2 A3 e$S
BLL: 11409 I 11 : 5
BNF: M. 795 : 5
BNF: Yc. 246
KBH: 188 B 10
UBA: Pamflet 4 1-2
UBL: Thys. 807 : 47
UB Leuven: GBIB P 949.243 : 3

[Petit 47] (cf. Petit 20)
In nuptias Petri Bor, civitati Trajectinae ad Rhenum a secretis et Annae Ver-Burch, celebratas ruri 18 Decembris 1633, carmen, auctore Caspare Barlaeo. S.l.
Formaat: plano: [2] p.
BNF: Yc. 252

[Petit 48]
Casparis Barlaei
Amor sapiens, sive Epithalamium in nuptias Amplissimi, Doctissimique Viri D. Cornelii Graef, sponsi, et Eximiae lectissimaeque Virginis Geertrudis Overlanders van Purmerlandt, sponsae. Celebratae sunt 1 Novembris 1633. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeu 1633.
Formaat: 2°: 8 p.
Vingerafdruk: 163302 - b1=b2 A3 ia$G
BNF: Yc. 248
Vereniging Clio, Amsterdam

[Petit 49]
Casparis Barlaei Epistola et
Elegia consolatoria, ad Nobilissimum virum Cornelium vander Myle, Eq. &c. super obitu Filii Arnoldi vander Myle, Domini in Alblas. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeu 1633.
Formaat: 2°: 8 p.
Vingerafdruk: 163302 - b1 a2 is$m : b2 a3 ubli
BNF: Yc. 250
Vereniging Clio, Amsterdam

[Petit 49a]
Ook in: Orationes (
Petit 85)

[Petit 49b]
Ook in: Epistulae (
Petit 102)

[Petit 50]
In nuptias doctissimi laudatissimique viri Danielis Arminii, medicinae Doctoris, & modestissimae Virginis Mariae Antoniae. S.l.n.d. [1634].
Formaat: plano;: 1 p.
BNF: Yc. 253

[Petit 51]
In virginem Ultrajectinam, sine manibus pictam, ad Constantinum Hugenium 8 Cal. Jan. 1634 & Constantino Hugenio sectae Pyrrhoniorum novo candidato, incertiori quam dudum. C. Barlaeus certior quam unquam.
Uitgegeven door J.A. Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 115 en 116.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 52]
Casparis Barlaei Oratio festiva de Re, sive ente reali, habita in Illustri Amstelodamensium Gymnasio, cum Libros Metaphysicorum Aristotelis auspicaretur 27 Feb. M D C XXXIV. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Guilielmum Blaeu, M D C XXXIV [1634].
Formaat: 2°: A-B4, C1; 18 p.
Vingerafdruk: 163402 - b1 A2 tu : b2 C rb
BNF: X. 803 : 3
KBH: 777 A 36
UBL: Thys. 807 : 8

[Petit 52a]
Ook in: Orationes,
Petit 85, p. 73.

[Petit 52b]
Nederlandse vertaling in Oratien,
Petit 85c, p. 121; Petit 85d, p. 114.

[Petit 53]
Casparis Barlaei
Venus Cimbrica, sive nuptiae Serenissimi Principis, Christiani Electi Daniae, & Norwegiae Regis, Haer. et Serenissimae Principis Magdalenae Sibyllae, Serenissimi Ducis Saxoniae et S.R.I. Electoris Filiae. Celebratae Hafniae Danorum XVI Sextil. M D C XXXIV. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, apud Guilielmum Blaeu, MDCXXXIV [1634].
Formaat: 2°: A10.
Vingerafdruk: 163402 - b1 A2 t$Eo : b2 A6 a,$p
BLL: 11409 I 11 : 9
BNF: D2. 273 : 2
KBH: 3116 A 12
UBA: Pamflet Port. folio 1634-1
UBL: Thys. 807 : 51

[Petit 53a]
Ook in de Poemata

[Petit 54]
Ad Constantinum Hugenium frustra Annam Mariam a Schurman in lucem ad solem pertrahentem. 11 jan. 1635.
Ms. MNL

[Petit 54a]
Uitgegeven door J.A. Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 119.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 55]
Ad Constantinum Hugenium, poëtam euchymum et boni succi, non cacochymicum.
Ms. MNL

[Petit 55a]
Uitgegeven door J.A. Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 119.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 56]
Ad Amplissimum Senatorem Rochum Honerdum, cum a Constantino Hugenio Zulechemi Domino, et Caspare Barlaeo ad Apollinare tripudium invitatus, legati se majestate excusasset. 24 mrt. 1635.
Ms. MNL

[Petit 56a]
Uitgegeven door J.A. Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 121.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 57] (cf. Petit 20)
In obitum Clarissimi Viri Petri Christiani Bor, Historiarum belli Belgici scriptoris. 1635.
Voor: Oorsprong, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen beschreven door P. Bor Czn. I, Amsterdam 1673.
UBL

[Petit 57a] (cf. Petit 20)
In obitum clarissimi viri Petri Christiani Bor, Historiarum belli Belgici scriptoris.
Voor: Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheeden; [...] beschreven door Pieter Bor Christizensz. Deel I, Amsterdam, By de Weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679, fol. *4r; en: Op het overlijden van den vermaerden Historischrijver Pieter Bor Christiaenszoon, Naer Caspar van Baerles Latijn gevolght. Door G.B. [= Geeraerdt Brandt]. Ibid., fol *4v.
KBH: 139 A 1
KBH: 2152 D 1
UBL: 13 D 9
UBL: 1141 A 1

[Petit 57b]
De Nederlandse vertaling is herdrukt in: G. Brandt, Poëzy, derde deel, 1727, p. 371-372 (
Petit C24).
KBH: 760 D 25
UBA: 412 F 20
UBA: 1309 E 1
UBA: 2343 A [5-]7

[Petit 58]
Nobilissimis Viris, Vander Myle et Hugenio Zulechemi Domino. 27 Martij [1635].
Ms. MNL

[Petit 58a]
Uitgegeven door Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 122.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 59]
Constantino Hugenio Scirpus enodis C.B. 1635.
Ms. MNL

[Petit 59a]
Uitgegeven door Worp in Oud-Holland 5 (1887), p. 120.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 60]
Casparis Barlaei Epistola consolatoria ad Wickefortium. Amsterdami, Typis Guilielmi Blaeu 1635.
Vereniging Clio, Amsterdam

[Petit 60a]
Ook in: Orationes (
Petit 85)

[Petit 61]
Casparis Barlaei Oratio, de animae humanae admirandis. Habita in Illustri Amstelodamensium Gymnasio, cum libros Aristotelis de Anima interpretaretur [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, apud Guilielmum Blaeu, M. DC. XXXV [1635].
Formaat: 2°: A-C4; 23 p.
Vingerafdruk: 163502 - b1 A2 rsitat : b2 C3 $sunt
BLL: 899 I : 7
BNF: X. 803 : 4
BNF: Rés. R. 223 : 3
KBH: 183 A 2
UBA: 228 C 17
UBA: 265 B 6 : 3
UBL: 178 A 22

[Petit 61a]
Ook in: Orationes (
Petit 85), p. 96.

[Petit 61b]
Harangue de Gaspar Barlaeus sur les merveilles de l’ame humaine, faite en l’Eschole Illustre d’Amsterdam. lors qu’il interpreteroit les livres d’Aristote, qui traitent de l’âme. Amsterdam, Guil. Blaeu, 1635.
Vingerafdruk: 163512 - b1 A2 imee : b2 D4 har
Formaat: 12°: A-C12, D6.
UBA: 971 H 33

[Petit 61c]
C. Barlaei Oratie van ’t wonderlijcke wesen des Menschen Ziel. Nu overgheset in de Nederduytsche tael, door F. Kramer. Amsterdam, N. van Ravensteyn 1637.
Formaat: 4°.
BLL: T 1724 : 58

[Petit 61d]
Oratie van’t weezen en de wonderheeden des menschen ziele. Op ’t nieuw uyt Latijn vertaalt, door N. Borremans. Amsterdam, Jan Janse van Santen, 1660.
Opgedragen door Geeraerdt Brandt aan Adriaen Jacobsz van Brakel, 17 juni 1659.
Formaat: 8°: A-B8, C4 (C4 blanco).
Vingerafdruk: 166008 - b1 A2 leen$ : b2 C3 $en
UBA: 1526 B 34
KBH: 3116 G 37

[Petit 61e]
Casparis Barlaei Oratie, van ’t wezen en de wonderheden van des menschen ziele op ’t nieuw uit Latijn vertaalt, door N. Borremans. Den tweeden druk oversien en verbetert. Tot Rotterdam bij Joannes Naeranus, 1660.
Formaat: 12°: A-C12, D4 - 79 p.
Vingerafdruk: 166012 - b1 A2 eid : b2 D3 ziele
GBR: 26 H 12 : 2
UBL: 196 F 3

[Petit 61f]
Een derde Nederlandse vertaling in de Oraties,
Petit 85c en 85d

[Petit 62]
Lofdicht in: Menasseh Ben-Israel, De creatione problemata XXX. Amsterdam 1635.
KBH 799 G 13

[Petit 62a]
Epigramma in Problemata Clarissimi Viri Manassis Ben-Israel, De Creatione. In: Menasseh Ben-Israel, De creatione problemata triginta. Amsterdam, Ioannes Ianssonius, 1636.
Het epigram op fol. *6v
UBA: Bibl. Ros. 20 C 12
UBA: Bibl. Ros. 1879 G 17
UBA: ROK 1135 : 2

[Petit 62b]
Casparis Barlaei
Epigramma in Problemata Manassis Ben-Israel cum Analysi & brevibus notis quibus perspicuè & solidè ex verbo Dei deciditur Quaestio quaedam maximi momenti à quibusdam recentissimè mota in Belgio [per Nic. Videlium]. S.l. [Deventer] : Impressum per haeredes S[ebastiani] W[ermbouts], 1636.
Formaat: 4°: A6; 8 p.
Het epigram van Barlaeus op A1v, de ‘Annotationes’ op A2r-A4v.
Zie: Worp in Oud-Holland 1888, p. 92.
Vingerafdruk: 163604 - b1 A2 ra : b2 A4 hrist
UBA: O 82-80
UBL: 1388 F 20

[Petit 63]
Vindiciae epigrammatis, viri Clarissimi Casparis Barlaei. Philosophiae in Illustri Amstelodamensium Gymnasio Professoris, adversus improbas Theologi cujusdam Anonymi criminationes. Amstelodami, apud Iohannem Blaeu, 1636.
Formaat: 4°: A-B4, C1; 18 p.
Vingerafdruk: 163604 - b1 A2 re$h : b2 C ob
UBA: Pamflet D.u.15a
UBL: 168 E 21

[Petit 63a]
Nicolaus Vedelius: De Deo Synagogae libri duo contra Casparem Barlaeum Professorem Amstelodamensem et ejus Vindicias quae in fine additae sunt. [Vignet: Certa bonum certamen fidei]. Hardervici, Typis Nicolai à Wieringen, 1637.
UBA: 406 F 38
Sequitur:
Vindiciae epigrammatis, Casparis Barlaei [...] adversus improbas theologi cuiusdam anonymi criminationes. Hardervici, per Nicolaum à Wieringen. Amstelodami, apud Johannem Blaeu, MDCXXXVII [1637].
Formaat: 8°: A-B8 (B8 blanco); 30, [2] p.
Vingerafdruk: 163708 - b1 A2 Th : b2 B5 N
BNF: D. 21672 : 2

[Petit 64]
Casparis Barlaei Oratio, de Coeli admirandis, habita in Illustri Amstelodamensium Schola, XI Febr. M D CXXXVI. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Johannem Blaeu, M D CXXXVI [1636].
Formaat: 2°: A-B4, C6; 28 p.
Vingerafdruk: 163602 - b1 A2 $hic : b2 C4 esse,$
BLL: 8562 F 23
BNF: D2. 273 : 3
BNF: X. 1172 : 1
KBH: 182 A 12
UBA: 473 B 9 : 6
UBL: 178 A 19
UBL: 429 B 16

[Petit 64a]
Ook in: Orationes (
Petit 85)

[Petit 64b]
Nederlandse vertaling in: Oraties (
Petit 85c en Petit 85d)

[Petit 65]
Casparis Barlaei Homilia, in praesepe, sive Nativitatem Domini & Servatoris nostri Iesu Christi. Recitata in Illustri Amstelodamensium Gymnasio, XXVII. Decemb. M. DC. XXXVI. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Iohannem Blaeu, M. DC. XXXVII [1637].
Formaat: 2°: A-C4, D3; 15 bln, p. [1-2], 3-30.
Bevat het gedicht
Praesepe Christi
Vingerafdruk: 163702 - b1 A2 iu : *b2 D $
BNF: D2. 273 : 1
BNF: X. 1172 : 2
KBH: 182 A 11
UBU: 129 D 25
UBA: 473 B 9 : 8
UBL: 619 A 11: 1

[Petit 65a]
Oratie, over de kribbe, ofte gheboorte onses Heeren ende Saligmakers Jesu Christi. Ghedaen in ’t Latijn, in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 27. December, Anno 1636. Ende nu in Duytsch overgeset. Den tweeden druck. t’Amstelredam, gedruckt voor Ian Benningh, 1641.
Formaat: 12°: A-D12 (D10 blanco; lacks D11,12, blanco).
Vingerafdruk: 164112 - b1 A2 en$ : b2 D6 ven
Bevat het gedicht
Op de Kribbe van Christus
Bevat ook: C. Barlaeus, Oratie, over ’t Lijden, 1641. [= Petit 74a]
UBA: 410 G 16 : 2

[Petit 65b]
Oratie, over de kribbe, ofte gheboorte onses Heeren ende Saligmakers Jesu Christi. Ghedaen in ’t Latijn, in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 27. December, Anno 1636. Ende nu in Duytsch overgeset. Den derden druck. t’Amstelredam, gedruckt voor Ian Benningh, 1642.
UBGent: Her 2774 —
books.google

[Petit 65c]
Casparis Barlaei Oratie over de kribbe, ofte geboorte onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi, gedaen in ’t Latijn, in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 27. December, Anno 1636. En nu in Duytsch overgeset. Den vierden druk. t’Amsterdam, by Ian Banning, 1655.
Bevat ook:
Casparis Barlaei Oratie over ’t Lyden, Kruis en Dood onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi, 1655.
Formaat: 12°: A-H12.
UBA: OK 97-36 : 1

[Petit 65d]
Casparis Barlaei Oratie over de kribbe, ofte geboorte onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi, gedaan in ’t Latyn, in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 27. December, Anno 1636. En nu in Duitsch overgeset. Den zesden druk. Tot Delf, By Jacobus vander Beek, 1667. Bevat het gedicht Op de Kribbe van Christus.
Formaat: 12°: A-H12, I2; 196 p.
Oratie over de kribbe, p. 1-90; over
’t lyden, p. 91-196.
Vingerafdruk: 166712 - b1 A2 r$d : b2 I et
GBR: 26 H 12 : 1
UBA: 599 F 19
UBA: 328 G 6 [Alleen de Oratie over de Kribbe?]
UBL: 199 F 1 : 1
UBL: 1074 H 8 : 1

[Petit 65e]
Oratie over de kribbe, ofte geboorte onses Heeren ende saligmakers Jesu Christi. Amsterdam 1745.
UBA: 1150 H 21

[Petit 65f]
Ook in: Orationes (
Petit 85)

[Petit 65g]
Nederlandse vertaling in: Oraties (
Petit 85c en Petit 85d)

[Petit 66]
Casparis Barlaei oratio panegyrica, de recepta Breda, Celsissimo Principi Frederico Henrico Arausionensium Principi dicta. Recitata fuit in Illustri Amstelodamensium Gymnasio XIX Oct. M D CXXXVII. Amstelodami, Apud Guiliel. & Iohannem Blaeu, M D CXXXVII [1637].
Formaat: 2°: A-B6, C-D4 (D4 blanco); 35, [1] p.
Vingerafdruk: 163702 - b1 A2 ici : b2 D2 i,$
UBA: 473 B 9 : 7
KBH: Pamflet 4507 - met opdr. in ms. van C. Barlaeus
UBL: Thys. 807 : 12 (
facsimile)
UBL: 995 A 8

[Petit 66a]
Ook in: Orationes (
Petit 85)

[Petit 66b]
Nederlandse vertaling in: Oraties (
Petit 85c en Petit 85d)

[Petit 67]
Medicea Hospes, sive descriptio publicae gratulationis, qua Serenissimam, Augustissimamque Reginam, Mariam de Medicis, excepit Senatus Populusque Amstelodamensis. Auctore Caspare Barlaeo. [Vignet: Wapen van Amsterdam]. Amstelodami, typis Iohannis & Cornelii Blaeu, M D C XXXVIII [1638].
Formaat: 2°: A6, B-H4, I3; [12], 62,f [2] p.
Met gegraveerd portret van Maria de Medici (op fol. A2) (naar Gerard van Honthorst) en 16 gegraveerde dubbelbladige en deels uitslaande platen, naar Jan Martsen de Jonghe, Thomas de Keyser, Simon de Vlieger en Nicolaes Cornelisz. Moeyaert, door Jonas Suyderhoef, Roelant Savery, Salomon Savry en Pieter Nolpe; op de titel het stadswapen in houtsnede. Bevat prozateksten en negen gedichten
Vingerafdruk: 163802 - b1 A3 in : b2 I2 $de$
Bayerische Statsbibliothek München 2° Belg. 200 : 2
BLL: 608 K 18 : 1
BNF: Dép. des Est. Pd. 40 (Richelieu)
Herzog Anton Ulrich Museum Braunschweig: KK 2 1326
KBH: 144 A 5
KBH: 144 A 7
KBH: 317 B 11
KBH: 2115 A 1 [alleen enkele platen]
MMW: 131 B 15
SBA: K 11577
UBA: 503 A 10
UBA OF 06-862 [fol. A2 en pl. 15 ontbreekt]
UBA: Vondel 3 B 3
UBGent: Acc 2964
UBL: Thys. 824 (met alleen pl. 2-5, 7-14 en 16)
UB Leuven: GBIB P 949.2 093 / Fo
UBU: AB-THO: RIJS 300-468

[Petit 67a]
Herdrukt in de Orationes (
Petit 85)

[Petit 67b]
Herdrukt met een gratulatio in 1642 (
Petit 79)

[Petit 67c]
Marie de Médicis entrant dans Amsterdam, ou, histoire de la réception faicte à la Reyne-Mère du roy très-chrestien, par les bourgmaistres et bourgeoisie de la ville Amsterdam. Traduicte du Latin de Gaspar Barlaeus. Amsterdam, chez Jean et Corneille Blaeu, 1638.
Formaat: 2°: A-L4, M6 (M6 blanco).
Vingerafdruk: 163802 - b1 A3 qu : b2 M4 $la$p
Bibliotheek Arnhem
BLL: 143 G 10
Lb36. 3158
KBH: 144 A 6
KBH: 317 B 12
KBH: 317 B 13
LC: DC122.9.M3 B174 (Rosenwald Coll.)
UBA: OF 73-22
UBA: OF 73-39
UBU: LB-KUN: RAR LMH 1638 FOL 1

[Petit 67d]
Blyde inkomst der allerdoorluchtighste koninginne, Maria de Medicis, t’Amsterdam. Vertaelt uit het Latijn des hooghgeleerden heeren Kasper van Baerle, Professor in de Doorluchtige Schole der gemelde Koopstede. t’Amsterdam, By Johan en Cornelis Blaeu, 1639.
Formaat: 2°: A-K4 L6 (L6 blanco); [14], 76, [2] p.
Eén gravure binnnen en 16 gravures buiten de collatie, van S. Savrij naar I. Martsen de Jonge e.a.
Vingerafdruk: 163902 - b1 A3 Go : b2 L4 llen.
Door Sterck is bewezen dat het geheel door Vondel vertaald is (Oorkonden over Vondel p. 128 e.v.; cf. Barlaeus Epistola 386). Unger beschouwde alleen de gedichten als werk van Vondel. - Landwehr (Splendid cer.) 110; Lipperh. 2665; Muller (Hist.pltn) 1793; Unger p. 169/70. UBA-cat. Vondel 775.
BLL: 143 G 11 : 2
BLL: 603 L 23 : 2
BLL: 604 I 24
BNF: Dép. des Est. Pd. 41A (Richelieu)
KBH: 317 B 14
MMW: 131 B 16
SBA: K 44023
UBA: 196 B 14
UBA: 412 B 30
UBA: 1730 A 17
UBA: 1735 B 13
UBA: 2336 A 2
UBA: OF 77-1
UBA: OF 80-122
UBA: OG 74-34 : 1
UBA: OM 63-116 [olim 249 B 3]
UBA: Vondel 3 B 2
UBGent: Acc 2964 : 2 - books.google (met opdracht van J. van Vondel aan de ‘Eerbaere en zedige Jonckvrouw Katharine Baeck.’)]
UBL: 12568 D 1
UBN: 127 A 1
UBU: 208 A 4

[Petit 67e]
Herdrukt in de Oratien (
Petit 85c, Petit 85d)

[Petit 67f]
Het gedicht ‘Op het OostIndisch huis’ is herdrukt in: Gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China. Door Joan Nieuhof. Amsterdam, Jacob van Meurs, 1665, p. 207.
Formaat: 4°: *6, A-2C4, a-2i4, 2k6
Vingerafdruk: 166502 - a1 *3 h_ : a2 *5 ra - 1b1 A b : 1b2 2C3 $z_d - 2b1 a an : 2b2 2k4 eize [2k4 .$ha]
BLL: 568 G 5
UBA: 249 B 3
UBA: OG 74-34:1
UB Braunschweig: 3000-2777
UBL: 368 A 1
UBL: N.H.K. 354
UBU: THO: ALV 144-212
UBU: THO: WRT 73-327
UBU: PKH 10

[Petit 67g]
‘Vaerzen uit C. van Baerles Latijn vertaelt, op de Blyde Inkomste van Marie de Medices t’Amsterdam in den jaere MDCXXXVIII.’ In: J. van den Vondel: Poëzy of verscheide gedichten. Amsterdam, Jacob Lescaille voor Joost Hartgers, 1644. 2 dln.; Deel I, p. 137-144.
UBL: 1501 A 27

[Petit 67h]
‘Vaerzen uit C. van Baerles Latijn vertaelt, op de Blyde Inkomste van Marie de Medices t’Amsterdam in den jaere MDCXXXVIII.’ In: J. van den Vondel: Poëzy of verscheide gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters. [Vignet: Konst baert roem]. Te Franeker, voor Leonard Strik, Boekverkooper, MDCLXXXII 1672. 2 dln.; Deel I, p. 162-192.
UBL: 707 C 12

[Petit 67i]
Het gedicht ‘Op het OostIndisch huis’ is herdrukt in: Jan Neuye: Beschryvingh van Batavien haer gedeelte aen dees zyde des Rhyns genaemt Zuyd en Noord-Hollandt. Amsteldam, D. Ruarus bookseller, 1729, p. 21-22 (met de vertaling van Vondel).
UBA: O 60-4607
TU Delft: TR 519462
KBH: 841 D 6
SBH: 83 E 9:1
GBR: 54 F 4:1
UBU: S oct 4384:1

[Petit 67j]
Lofdicht van Hooft (1638) in: Id., Werken 1671, p. 305.

[Petit 67k]
Vondels werken, deel 1. Dordrecht (De Leeuw en Krap) en Bergen op den Zoom (Van Riemsdijk en Van Bronkhorst), 1793.
UBL: 1149 F 42

[Petit 67l]
J. van den Vondel: Werken. W.B.-uitgave. Deel III (1929), p. 619 - 638.

[Petit 68]
Casparis Barlaei Oratio panegyrica, de victa Hispanorum Regis Classe, Federatorum Ordinum auspiciis, Archithalasso, celsissimo Arausiorum principe, Frederico Henrico, duce facti, fortissimo heroe, Martino Trompio maris Vice-Praefecto, Recitata in Illustri Amstelodamensium gymnasio XIII Novemb. Anni M D C XXXIX. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Ioannem & Cornelium Blaeu, M D C XXXIX [1639].
Formaat: 2°: A-C6; 36 p.
Vingerafdruk: 163902 - b1 A2 s,$ : b2 C4 ,
BLL: 835 L 7 : 1
KBH: 484 B 40
KBH: 484 B 42
KBK: 14, 368 02214
KBK: AV-UA-CD 120
UBA: 473 B 9 : 9
UBL: 1357 A 17 : 1

[Petit 68a]
Herdrukt in de Orationes (
Petit 85)

[Petit 68b]
Casparis Barlaei Oratio panegyrica, de victa Hispanorum Regis Classe, Federatorum Ordinis auspiciis, Archithalasso, celsissimo Arausiorum principe, Frederico Henrico, duce facti, fortissimo heroe, Martino Trompio maris Vice-Praefecto, Recitata in Illustri Amstelodamensium gymnasio XIII Novemb. Anni M D C XXXIX. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Ioannem & Cornelium Blaeu, M D C XXIX.
Vingerafdruk: 163904 - b1 A2 eoo : b2 E3 we
BLL: 012301 E 3
BLL: T.1718 : 4*
BLL: T.1724 : 51
UBA: Pamflet D.w. 12
UBA: Pamflet D.w. 12x
UBA: Pamflet D.x. 11a
UBL: Pamflet 1639:2671
UBL: Thys. Pamflet 4261

[Petit 68c]
Casparis Barlaei Oratio panegyrica, de victa Hispanorum Regis Classe, Federatorum Ordinis auspiciis, Archithalasso, Celsissimo Arausiorum Principe, Frederico Henrico, duzce facti, fortissimo Heroë, Martino Trompio, maris Vice-Praefecto, Recitata in illustri Amstelodamensium Gymnasio, 13 Novembr. Anni M D C XXXIX. [Typografisch ornament]. Amstelodami primùm Apud Joannem & Cornelium Blaeu, M D XXXX [= M D C XXXX] [= 1640].
Formaat: 4°: A-E4, F2.
Vingerafdruk: 154004 - b1 A2 tam : b2 F ni
Bayerische Statsbibliothek München 4° Belg. 190 : 13 -
books.google
KBH: Pamflet 4627a

[Petit 68d]
Caspar van Baerles Oratie, over de zee-strydt, met de Spaensche vloodt in Duyns. Ghedaen inde Doorluchtige Schole t’ Amsterdam, den 13en van Slacht-maendt des Iaers 1639. En nu uyt het Latijn verduytst. [Vignet: stadswapen van Amsterdam]. t’Amsterdam, [Nicolaes van Ravesteyn] Voor Jan Benningh, 1639.
Formaat: 4°; 40 p.
KBH: Pamflet 4628
UBA: Pamflet DW 12
UBA: Pamflet DW 12x
UBGent: Tiele 2671
UBL: Pamflet Port. 1639 : 9
UBM: MU EAL 506 [CONV]

[Petit 68e]
Ook in de Nederlandse Oraties,
Petit 85c en Petit 85d

[Petit 69]
Casparis Barlaei Auriacus triumphans, sive in victam Potentissimi Hispaniarum Regis, in Freto Britannico, Classem Poemation. Ad Celsissimum Auransiorum Principem, Fredericum Henricum, Nassaviae Comitem, &c. Gubernatorem Gelriae, Hollandiae, Westfrisiae, &c. maris Archithalassum. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Apud Ioannem & Cornelium Blaeu, M D C XXXIX [1639].
Formaat: 2°: A6, B4; 19, [1] p.
Bevat
Auriacus Triumphans, Sive in victam Potentissimi Hispaniarum Regis in Freto Britannico, classem, Poemation, In infantem Principem, natum Celsissimo Aurasiorum Principi, statim post victam Hispanorum classem en In natum principem, Festo D. Andreae, qui Patronus aurei velleris habetur.
Vingerafdruk: 163902 - b1 A2 s,$ [UBL: b1 A2 ubl]: b2 B3 es.$
BLL: 835 L 7 : 2
KBH: 298 A 8
UBA: 483 B 9 : 10
UBL: 1357 A 17 : 2

[Petit 70]
Casparis Barlaei
Brisacum capta, sive Panegyris dicta Serenissimo Invictissimoque Principi, Bernhardo, Saxoniae, Iuliae, Cliviae & Montium Duci, Turingiae Lantgravio, Marchioni Misniae, &c. Exercituum Federatorum Regum & Principum in Germania summo Praefecto. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami Apud Joannem & Cornelium Blaeu 1639.
Bevat ook (fol. D6v): In effigiem Serenissimi Principis Bernhardi, Saxoniae, Iuliae, Cliviae, Montium Ducis, Turingiae Lantgravii, March. Misniae, &c. Exercituum Federatorum Regum Principumque summi Praefecti.
Formaat: 2°: A-C4, D6.
Vingerafdruk: 163902 - b1 A2 ran ; b2 D4 Aus
BNF: X. 1172 : 3
BNF: Yc. 287
BNF: Rés. g. Yc. 625
KBH: 765 A 26
UBA: Pamflet Port. folio 1639-2

[Petit 71]
In Nuptias Secundas Amplissimi viri, D. Frederici Alewini; et Praestantissimae, laudatissimaeque Dominae Evae Bickerae. 1639.

[Petit 72]
Casparis Barlaei methodus studiorum. Amsterdam 1640.

[Petit 72a]
Casparis Barlaei methodus studiorum. In: H. Grotii et aliorum dissertationes de studiis instituendis. Amsterdam, Apud Ludovicum Elzevirium, 1645.
Formaat: 12°: *4, A-2F12, 2G6 (2G6 blanco)
Vingerafdruk: 164512 - a1 (*2) gent$t : a2 (*4) ntagm - b1 A i$ : b2 2G5 hrygi:
Hm: 8 L 18
KBH: 235 C 47
SBA: D 2486
SBA: D 2486 (bis)
SBA: MAG-P 11.669
UBA: 641 F 4
UBGent
UBL: 686 H 27

[Petit 72b]
Idem, Amsterdam, J. Blaeu, 1645
Formaat: 12°: *6, A-2F12, 2G6 (2G6 blanco)
Vingerafdruk: 164512 - a1 *2 ini : a2 *4 ele - b1 A ui : b2 2G4 $poti:
BLL: 1031 A 9
BLL: 245 B 4
KBH 235 C 48
SBA: MAG-P 11.950
UBA: 497 G 12
UBA: 2006 C 3
UBL: 1007 D 1
UBL: 1193 H 10
UBL: Thys. 10621

[Petit 72c]
Casparis Barlaei methodus studiorum. In: Joachimus Fortius Ringelbergius, Desiderius Erasmus, M.A. Muretus, G.J. Vossius & C. Barlaeus: Dissertationes de studiis bene instituendis. Traiecti ad Rhenum, typ. T. Ackersdyk and G. Zylii, 1658.
Formaat: 12°: *4, A-2F12, 2G8 (-2G8), 2H6 (2H6 blanco)
Vingerafdruk: 165812 - a1=a2 *2 a - b1 A a : b2 2H4 m$ex:
BLL: 1031 A 13
KBH: 532 K 15
UBA: 447 G 2
UBL: 686 H 28
UBU: 569 G 23
UBU: AB-THO: RIJS 257-56
UBU: EAZ 142

[Petit 72c]
Casparis Barlaei methodus studiorum. Ca. 1720.
S.O.B. Kortrijk: Fonds Goethals Verkruijsse 5542

[Petit 72d]
Casparis Barlaei methodus studiorum, praescipta Ducibus Megapolensibus, ad eorum Ephorum. In: Joachimus Fortius Ringelbergius, Desiderius Erasmus, M.A. Muretus, G.J Vossius & C. Barlaeus: Commentationes de ratione studii. Accessit ... Noltenianum. Harderovici Gelrorum, Apud Ioannem van Kasteel, MDCCLXXXVI [1786], p. 147-170.
Formaat: 8°: *-2*8, 3*2, A-N8, O4
Vingerafdruk: 178608 - a1 *2 cr : a2 3*2 $ut$a$ - b1 A as : b2 O3 em
BNF: Rés. Z. 2011
GBR: 1 D 3
KBB: VH 10.009 A
KBH: 383 J 5
UBGent: A 15827
UBL: 1125 B 25

[Petit 72e]
Titeluitgave van Petit 72d. In: Joachimus Fortius Ringelbergius, Desiderius Erasmus, M.A. Muretus, G.J Vossius & C. Barlaeus: Commentationes de ratione studii. Accessit elogium Tiberii Hemsterhusii auctore viro celeberrimo Davide Ruhnkenio. Praemissa denique est praefatio Io. Laurent. Moshemii ad lexion Noltenianum. Cura Ev. Scheidii. Leiden, Apud Samuel & Johannes Luchtmans, MDCCLXXXXII [1792], p. 147-170.
Vingerafdruk: 179208 - a1 *2 ecr : a2 *5 s$d - b1 K3 tile : b2 L5 s$s
BNF: Z. 10571 [met extra titelpagina van de ed.-1786]
GBR: 8 D 4 : 1
UBL: 653 B 7

[Petit 73]
Casparis Barlaei Gratulatio Panegyrica ad Ill. Principem Fredericum Henricum, Principem Auriacum, Comitem Nassaviae &c. cum Gelriae, Hollandiae, Zelandiae, Ultrajecti &c. Gubernator crearetur, recitata in Ill. Amstelodamensium Gymnasio, 25 Mart. 1641. Amstelodami, Apud Joann. Blaeu 1641.
Formaat: 2°.
BNF: introuvable

[Petit 74]
Christus Patiens, sive Homilia in historiam Passionis Domini & Servatoris nostri Iesu Christi, recitata in Illustri Amstelodamensium Schola XXV Mart. M D CXLI. Amsterdam, apud Ioh. & Cornelium Blaeu, M D CXLI [1641].
Formaat: 2°: A-D2; 16 bln, p.[I-II] 1-30.
Bevat de elegie
Iesu Christe, tuas humilis prosternor ad aras
Vingerafdruk: 164102 - b1 A2 iis$ : b2 D3 ipse$
UBA: 265 B 6 : 4
UBA: 473 B 9 : 11
UBL: 619 A 11 : 2
UBL: Thys. 807 : 16

[Petit 74a]
Oratie, over ’t Lijden, Cruys en Doot onses Heeren en Saligmakers Iesu Christi, Wtgesproken inde Illustre Schole tot Amsteldam, den 25. Maert, 1641. Daer is by ghevoeght des selfs Oratie vande Kribbe ofte Geboorte Christi. Beyde uyt het Latijn in Duytsch overgeset. t’Amsterdam, gedruckt voor Ian Benningh, 1641.
Formaat: 12°: A-D12, E6, 2A-D12 (2D10 blanco; lacks E6, 2D11,12, blanco?).
Bevat het gedicht
Op het Kruis van Christus
Bevat ook: C. Barlaeus, Oratie, over de kribbe, 1641. [= Petit 65a]
Vingerafdruk: 164112 - 1b1 A2 nde : 1b2 E3 ighs - 2b1 A2 en$ : 2b2 D6 ven
UBA: 410 G 16 : 1

[Petit 74b]
Casparis Barlaei Oratie, over ’t lijden, cruys en doot onses Heeren en Saligmakers Iesu Christi. Wtgesproken inde Illustre Schole tot Amsteldam, den 25. Maert 1641. Uyt het Latijn in Duytsch overgeset. Den tweeden druck ddor den Autheur oversien. t’Amstelredam, Gedruckt voor Jan Benningh, 1642.
Formaat: 12°: A-D12, E6.
Bevat het gedicht Op het Kruis van Christus.
In deze editie is de Oratis over de kribbe niet opgenomen.
Vingerafdruk: 164212 - b1 A2 end : b2 E3 $gun
UBA: OK 93-76

[Petit 74c]
Oratie, over ’tlijden, kruys en doot onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi. Den vierden druck. t’Amsterdam, by Ian Banning, 1655.
Formaat: 12°: A-H12.
UBA: OK 97-36 : 2

[Petit 74d]
Casparis Barlaei Oratie over ’t Lyden, Kruis en Dood onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi, Uitgesproken in de Illustre Schole tot Amsterdam, den 25. Maart, 1641. En nu in Duitsch overgeset. Den zesden druk. Tot Delf, By Jacobus vander Beek, 1667.
Formaat: 12°: A-H12, I2; 196 p.
Bevat het gedicht Op het Kruys van Christus.
Oratie over de kribbe, p. 1-90; over ’t lyden, p. 91-196.
GBR: 26 H 12 : 2
UBA: 328 G 6 [de Oratie over de Kribbe in 599 F 19]
UBL: 199 F 1 : 2
UBL: 1074 H 8 : 2

[Petit 74e]
Caspar van Baerles
Heylige aendacht op het lyden van onsen Salighmaker Jesus Christus. [’s-Gravenhage, Jacobus de Jongh, 1729].
Formaat: 8°: *3; 6 p.
Vingerafdruk: 000008 - b1 *2 mij : b2 *3 ,$b
Vertaling van het slotvers van Christus Patiens. Blijkens de voorrede behoort het bij: Gedichten van Franciscus Martinius. ’s-Gravenhage, Jac. de Jongh, 1729.
KBH: 146 D 68
UBL: 1203 F 9
UBL: 1204 H 1 : 2

[Petit 75]
Op het hoochdravend treurspel van Jan de Vos.
In: Jan Vos: Aran en Titus; verschillende drukken. Zie Ceneton095780 e.v.

[Petit 76]
Casparis Barlaei Poemation, in Nuptias illustris viri Iohannis Polyandri à Kerckhoven, Heenvlietae Domini, & Saltuum Hollandiae praefecti, nunc ad Serenissimum Magnae Britanniae Regem legati, &c. Et illustrissimae Catharinae Wottoniae, Baronis à Wotton filiae majoris natu, baronis Stanhopii viduae. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdami, Apud Ioh. & Cornelium Blaeu. MDCXLI [1641].
KBH

[Petit 77]
Casparis Barlaei
Panegyris de laudibus Eminentissimi Cardinalis Armandi Joannis Plessiaci Richelii Ducis, Franciae Paris, &c. Amstelodami, Apud Iohannem & Cornelium Blaeu, MDCXLI [1641].
Vingerafdruk: 164102 - b1 A3 a$r : b2 D3 i$m
Formaat: 2°: A-C6, D4; [4], 39, [1] p.
Bevat ook de gedichten In Effigiem Eminentissimi Cardinalis, Armandi Ioannis Richelii, &c. (p. 38) en In Insignia Eminentissimi Cardinalis, Ioannis Plessiaci, Richelii Ducis, &c. (p. 39).
Zie ook de dankbrief in de Poemata, later in de Epistulae; en het antwoord van Barlaeus.
UBA: 550 A 12 (incompl.)
UBL: Thys. 840

[Petit 78]
Ad Zulechemi Dominum. 7 Aug. 1642.
Uitgegeven door Worp in Oud-Holland 6 (1888), p. 268.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 79]
Oratio in adventum Serenissimae Reginae, Henricae Mariae, Magnae Brittaniae, Franciae, & Hiberniae Reginae, cum augustissimam filiam Mariam, celsissimi Auransiorum Principis Frederici Henrici filio, Guilielmo, matrimonio junctam, Federatarum Provinciarum terris urbibusque inferret. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, J. Blaeu, M D C XLII [1642].
Formaat: 2°: π1, A-B4, C4 (-C1) D2.
Bevat prozateksten, de gratulatio
In Adventum Serenissimae Reginae MARIAE, Britanniae, Scotiae et Hiberniae Reginae en een groep van zes gedichten uit Medicea hospes
Vingerafdruk: 164202 - b1 A m$ : *b2 C2 ynn
UBL: Thys. 750

[Petit 79a]
Ook in de
Orationes.

[Petit 79b]
Nederlandse vertaling in de
Oraties en Petit 85d.

[Petit 80]
Allocutio Funebris Ad Nobilissimum Dominum, D. Cornelium Mylium, Equit. Dominum vander Myle, &c. In: M.Z. Boxhornii Oratio in excessum Illustr. viri C. vander Myle, Academiae Lugdunensis Batavorum Curator. Lugduni Batavorum 1643.
BNF

[Petit 81]
In Constantinum Hugenium, Treslongae raptorem. Pour la bouche de Mons. Barlaeus. 1642.
Uitgegeven door Worp in Oud-Holland 6 (1888), p. 268.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 82]
Clarissimo viro D. Gerardo Vossio, Historiarum & Politices Professori celeberrimo, Collegae conjunctissimo; cum funus praestantissimi Iuvenis Dionysii Vossii, filii sui charissimi, efferret. S.l.n.d. [1643].
Formaat: plano: 1 p.
Bevat het gedicht
In Obitum Dionysii Vossii, ad Patrem
BNF: Yc. 254

[Petit 83]
Casparis Barlaei
Epicedium, in obitum Reverendi Clarissimique viri D.M. Simonis Episcopii, Ecclesiastae & SSae Theologiae in illustri Batavorum Academia ante hac Professoris dignissimi. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Ex Typograhejo Ioannis Blaeu, M D C XLIII [1643].
Formaat: 2°: A4
Vingerafdruk: 164302 - b1 A2 e$h : b2 A3 am
BNF:
KBH: 484 B 42
UBA: Pamflet Port. folio 1643-2

[Petit 84]
Faces augustae, sive poematia, quibus illustriores Nuptiae, à Nobili & Illustri viro, D. Jacobo Catsio, Eq. & Praepot. Holl. ac Frisiae Occidentalis Ord. Syndico, antehac Belgicis versibus conscriptae, Iam à Caspare Barlaeo & Cornelio Boyo Latino Carmine celebrantur. Ad Serenissimam Principem Elizabetham, Fred. Regis Bohemiae & Electoris Palatini Filiam. [Vignet: Virgo Dordracena. Libros non liberos pariens]. Dordraci, sumptibus Matthiae Havii, & typis Henrici Essaei. Anno M D C XLIII [1643].
Portretonderschrift en opdrachtsgedicht ook in
Poemata 1645, p. 172 vv. Lofdicht op Cats in Poemata 1645, p. 512 vv.
Bevat:
Met afz. titel en eigen paginering: Casparis Barlaei Dialogi aliquot nuptiales (dialogen tussen Barlaeus en Vicofortius (Wicquefort), Barlaeus en Hoofdius (Hooft), Barlaeus en Sinapius (Mostart), Barlaeus en Hugenius (Huygens), Barlaeus en Catsius (Cats)); Casparis Barlaei Faces sacrae, sive hymnus Salomonis quo, sub Typo Nuptiarum Salomonis & Filiae Pharaonis, Nuptiae Christi & Ecclesiae adumbrantur; en: Jacobi Lydii Sermonum convivalium libri duo. Dit laatste werk bevat op p. 115-119 drie gedichten van Caspar Barlaeus: Ad Catsium, In Parnassum en In mensas secundas.
Formaat: 4°: [4], [40], 302, 64, 32, 119, [5] p.
Vingerafdruk: 164304 - a1 * a [a$] : *a2 5*2 m$flumine$tal - 1b1 A va : 1b2 2p3 ,$lege$ - 2b1 A c [ca]: 2b2 H3 ero$ - 3b1 A2 n$o : 3b2 D3 squ - 4b1 A2 em : *4b2 P3 ique
BLL: 1600/1408
BLL: G 17560
BNF: Yc. 2320-2322
BSB: P.o.rel. 5686 (books.google)
KBH: 766 C 24
UBGent: BL 295 : 1
UBL: 1018 E 7
UBTilburg CBC TFK A 16492

[Petit 84a]
Faces augustae, sive poematia, Quibus Illustriores Nuptiae, à Nobili & Illustri viro, D. Jacobo Catsio, Eq. & Praepot. Holl. ac Frisiae Occidentalis Ord. Syndico, antehac Belgicis versibus conscriptae, Jam à Caspare Barlaeo & Cornelio Boyo Latino Carmine celebrantur. Ad Serenissimam Principem Elizabetham, Fred. Regis Bohemiae & Electoris Palatini Filiam. [Vignet: Virgo Dordracena. Libros non liberos pariens]. Dordraci, sumptibus Matthiae Havii, & typis Henrici Essaei. Anno M D C XLIII [1643]. Cum Privilegio XV. annorum.
Formaat: 8°: π2, *-3*8, 4*6, A-R8, 2A-I8, 2K4, 3A-B8, 4A-M8, 4N4 (2 K4, 4 N4 blanco); [64], 272, 149, 32, 198 p.
Vingerafdruk: 164308 - a1 * an : a2 4*5 et,$&,$que - 1b1 A a : 1b2 R5 $te - *2b1 A3 aut : 2b2 K2 abu - 3b1 A u : 3b2 B5 na$ - 4b1 A2 tqu : *4b2 N2 oli$t
BNE: Salón General 3/4336
BLL: 11409 B 6
BLL: 11409 EE 2
BNF: Yc. 9277-9279 [andere editie, 1644?]
BSB: P.o. rel. 5686
books.google KBH: 762 K 14
UBA: OK 71-44
UBA: 2347 C 23
UBL: 693 F 18 (alleen de eerste drie onderdelen)
UBL: 1019 E 22
UBU: LB-KLA: NEOLAT AA 8 RAR
UBU: Rariora duod. 411

[Petit 84b]
Het gedicht “In libros poematum moralium Catsii” is opgenomen in Alle de wercken van Jacob Cats, Amsterdam 1655, fol. aa3e-aa3v.
UBL: 1018 A 1
UBL: 1018 A 4
UBL: 1407 B 1
[Petit 84c]
Jac. Catsii Eq. &c. Faces augustae, a Caspare Barlaeo et Cornelio Boyo Latino carmine celebratae. Lugduni Batavorum, Apud Johannem Elsevirium, Acad. Typograph. Anno M D C LVI [1656].
Formaat: 4°: π2, *-5*4, A-2P4, 2A-H4, 3A-D4, 4A-P4, 4Q2, [2P3 gesigneerd 2p3]; [4], [40], 302, 64, 32119, [5] p.
Met afz. titel en eigen paginering: Casparis Barlaei Dialogi aliquot nuptiales; Casparis Barlaei Faces sacrae, sive hymnus Salomonis; en: Jacobi Lydii Sermonum convivalium libri duo.
Museum Catsianum 202. Willems 774.
Formaat: 4°: ¼2, *-5*4, A-Pp4, A-H4 [Dialogi nuptiales] A-P4, Q2 [Faces sacrae]; [44], 302, 32, 52, 120, [4] p.
Vingerafdruk: 165604 - a1 * a : *a2 5*2 m$flumine$tal - 1b1 A va : 1b2 2p3 ,$lege$ - 2b1 A c : 2b2 H3 ero$ - 3b1 A2 n$o : 3b2 D3 squ - 4b1 A2 em : *4b2 P3 ique
Bayerische Statsbibliothek München 4 P.o. lat 169
BLL: 11556 DD 17
BNF: Yc. 2014-2015
KBH: 762 K 14
KBH: 766 B 1
KBH: 766 C 24
KNAW: G 1840
MMW: 109 K 3
PBF: 1057 TL
UBA: 220 D 19
UBA: 454 C 12
UBGent: BL 9479
UBL: 1018 C 10 : 1
UBL: 1018 C 21
UBL: 1018 E 7
UBL: 1019 E 22
UBL: 693 F 18
UBU: 132 B 15

[Petit 84d]
Faces augustae, sive Poematia. By Jacobus Catsius. Tr. from the Dutch by C. Barlaeus et al. Hardervici, ap. P. van den Berge, 1672.
Formaat: 8°: π 2 , *-3*8, 4*6, A-R8, 2A-B8, 3A-I8, 3K4, 4A-M8, 4N4 (3 K4 and 4 N4 blanco).
Vingerafdruk: 167208 - a1 * an : a2 4*5 et,$&,$que - 1b1 A a : 1b2 R5 e$te - 2b1 A u : 2b2 B5 na$ - *3b1 A3 aut : 3b2 K2 abu - 4b1 tqu : *4b2 N2 soli$t
UBA: 2781 G 1

[Petit 84e]
Faces augustae. 1743.
UB Leuven, GBIB 38 Y (vermist)

[Petit 84f]
Casparis Barlaei Orationes duae patheticae, elegiaca una, Josephi, expostulantis cum Potipharis uxore, altera epica, Caroli M., ob Emmam, filiam, Eginardum humeris portantem, indignantis, verba exprimens. Curante J.C. Knauthio. In Pithagorae carmen aureum cet. opera et studio I.C. Knauthii. Lipsiae et Dresdae 1720.
Formaat: 8°.
BLL: 11335 BB 18
UB Leipzig

[Petit 84g]
Faces sacrae, sive epithalamium coeleste Salomonis, interprete c. Barleo. S.K. 1760.
BLL

[Petit 84h]
Casp. Barlaeus: Virgo Androphoros, cum sponso Eginardo in conspectum prodit ductore Car. Poppone Froebel. Rudolphopoli, 1821.
Formaat: 2°: [8], 72 p.
KBH: 596 K 24
UBL: 450 G 13

[Petit 85]
Casparis Barlaei Orationum liber. Accesserunt alia nonnulla varii & amoenioris argumenti. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterodami, Apud Johannem Blaeu, M DC XLIII [1643].
Formaat: 12°: *6, A-X12, Y6; [12], 514, [1], [1] p.
Vingerafdruk: 164312 - a1 *2 t)$ : a2 *4 d$a - b1 A $ : b2 Y4 i,$re
Contenta in hoc Libro:
 • p. 1 Mercator sapiens, sive Oratio de conjungendis Sapientiae & Mercaturae studiis (Petit 38)
 • p. 28 Oratio de Bono Principe, adversus Machiavellum (Petit 41)
 • p. 52 Oratio de Ente Rationis festiva (Petit 7)
 • p. 73 Oratio de Re festiva (Petit 52)
 • p. 96 Oratio de Animae humanae admirandis (Petit 61)
 • p. 126 Oratio de Coeli admirandis (Petit 64)
 • p. 164 Oratio de Recepta Breda (Petit 66)
 • p. 202 Oratio sive Homilia de Praesepe Christi (Petit 65)
 • p. 242 Oratio sive Homilia de Cruce Christi (Petit 74)
 • p. 287 Oratio Panegyrica ad Ill. Principem Fredericum Henricum, cum Gelriae, Holl. Zelandiae, Ultrajecti &c. Gubernator crearetur (Petit 18)
 • p. 302 Oratio Panegyrica ad eundem Principem cum Sylvam Ducis Vesaliamque expugnasset (Petit 27)
 • p. 317 Oratio de Victa Hispanorum classe in Freto Britannico (Petit 68)
 • p. 355 Oratio In adventum Serenissimae Magnae Britanniae Reginae Henricae Mariae (Petit 79)
 • p. 370 Oratio Consolatoria ad N. Dominum Cornelium vander Myle &c. super obitu Filii (Petit 49)
 • p. 378 Oratio Consolatoria ad N. virum Ioachimum Vicofortium super obitu parentis (Petit 60)
 • p. 383 Oratio nuptialis in nuptias N. viri D. Adriani vander Myle &c. (Petit C22)
 • p. 389 Oratio nuptialis, qua Philosophia omnis Nuptiis applicatur (Petit 33)
 • p. 423 Medicea Hospes, sive narratio adventus Mariae de Medicis Galliarum Reginae in Amstelodamensium urbem (Petit 67)
 • p. 482 Methodus studiorum praescripta Ducibus Megapolitanis (Petit 72)
 • p. 501 Methodus morum praescripta Ducibus Lunaeburgensibus (niet apart verschenen?)
 • p. 511 Oratio Tribunorum in castris ad Auriacum (Petit 27)
BLL: 1494 E 15
BNF: X. 18147 [Ex libris Riachault Ord. SS. Trinitatis Canonici, 1742]
KBH: 891 E 77
KNAW: G 1915 [AB G 1915 s]
PBF: A 2062
PBF: Buma 307
UBA: 340 B 19
UBGent: BL 1164
UBL: 611 G 5
UBU: Moltzer 2 P 29

[Petit 85a]
Casparis Barlaei Orationum liber. Accesserunt alia nonnulla varii et amoenioris argumenti [sc. Epistolae H. Grotii & P. Cunaei]. Editio secunda. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu, M DC LII [1652].
Formaat: 12°: *6, A-X12; Y6; 12, 516 p.
Vingerafdruk: 165212 - a1 *2 x$e : a2 *5 t,$ - b1 A q : b2 Y5 uae$
BNF: X. 20106
KBH: 478 L 8
SBH: 176 H 1
UBA: 455 G 29
UBL: 560 G 16
UBU: B oct.743

[Petit 85b]
Orationum liber. Accesserunt alia nonnulla varii et amoenioris argumenti [sc. Epistolae H. Grotii & P. Cunaei]. Editio tertia, correctio & auctior. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu, M DC LXI [1661].
Formaat: 12°: *12, A-X12, Y6; [24], 516 p.
Vingerafdruk: 166112 - a1 *2 nat : a2 *7 pr - b1 A q : b2 Y4 uib
BLL: 1090 A 6
BNF: X. 18148
GBR: 1403 H 12
KBH: 2105 A 23
KNAW: G 1916
SBA: MAG-P 11.124
UBA: 397 H 13
UBA: 409 G 26

[Petit 85c]
Casper van Baarles
Oratien, en Blijde inkomst van Maria de Medicis. Uyt het Latijn vertaalt. T’Amsterdam, by Jan van Duisbergh, boekverkoper in de Stilsteegh, 1662.
Formaat: 8°: *4 (*2 + 1) A-2V8 2X4 (G5 gesign. G3, 2H7 ges. 2H5; 2H5, 2O3 en 2X4 niet gesign.). Met gegrav. titelplaat (*1) en ingevoegd gegrav. blad (1) met wapen van en opdracht aan Coenraed Siewertsz Adelborst.
Bevat o.a. de ongewijzigde herdruk der ‘Blyde inkomst’ van 1639, in de vertaling van Vondel.
UBA-cat. Vondel 776. Unger p. 169-170.
Vingerafdruk: 166208 - a1=a2 *3 zic - b1 A j : b2 2X3 t,$d
Opdracht aan Koenraad Siewerdsz.
Hierin opgenomen:
 • p. 1 Wyze koopman (zie Petit 38)
 • p. 44 Gebedt tot Godt
 • p. 48 Een redenering of dissertatie, noopende een goet, rechtschapen en vroom prins (zie Petit 41)
 • p. 90 Een oratie van ’t vernufts wezent (zie Petit 7)
 • p. 121 Een aertige en vermakelijcke oratie van zaeck of van een zakelyk wezent (zie Petit 52)
 • p. 157 Een oratie van de wonderheden des menschen ziel (zie Petit 61)
 • p. 210 Oratie van ’s Hemels wonderheden (zie Petit 64)
 • p. 273 Een zegereden, over het weder innemen van Breda (zie Petit 66)
 • p. 339 Oratie over de kribbe, ote geboorte onzes Heeren en Zaligmakers Jezu Christi [bevat het gedicht ‘Kribbe, daer de Heer in leyt’] (zie Petit 65a)
 • p. 402 Oratie, over ’t Lijden, Kruys en Doodt onzes Heeren en Zalighmakers Jezu Christi [bevat het gedicht "Ick val, ô Christe, voor u offer-plaetze neêr"] (zie Petit 74)
 • p. 477 Oratie over de zee-strydt, tegen de Spaensche Vloodt in Duyns (zie Petit 68)
 • p. 535 Geluck-wenschinge aen den allerdoorluchtigsten Prins, Prins Fredrik Henrick, Prinçe van Oranje, Graef van Nassou, &c. Stadthouder van Gelderlandt, Hollant, West-vrieslandt, &c. (zie Petit 18)
 • p. 560 Zege-rede op de veroveringh van s’Hartogenbos (zie Petit 27)
 • p. 587 Oratie gedaen van de kolonellen in ’t leger, aen de Prins van Oranje
 • p. 593 Oratie op de blijde inkomste van d’erentveste Koningin Henrite Marie (zie Petit 79)
 • p. 610 Blyde Inkomst van Maria de Medicis [bevat gedichten] (zie Petit 67)
KBK: 181, 187 03423
SBA: C 56155
UBA: 077-123 (books.google)
UBA: 403 G 30
UBA: 1042 H 25
UBA: Vondel 1 F 34
UBGent: BL 6774
UBGent: Heremans 1240 (books.google)
UBL: 491 G 18
UBU: AB-THO: RIJS 148-60

[Petit 85d]
Casper van Baarles
Oratien en Blijde inkomst van Maria de Medicis. Nieuwelijks met zijn gedichten verrijkt. Uit het Latyn vertolkt. t’Amsterdam, By Baltes Boekholt, 1689.
Formaat: 8°: *4, A-2T8, 2V4, 2X2 (2E2 gesign. 2D2; *4, 2S5 en 2V4 niet gesign.). 8, 684 p., Met gegrav. titelplaat (*1).
Vingerafdruk: 168908 - a1=a2 *3 hee : b1 A c : b2 2X2 r’tve
Opdracht aan Jacob Boreel.
Bevat de ongewijzigde herdruk der ‘Oratien en Blyde inkomst’ van 1662; gevolgd door enkele gedichten: Syn hoogheit, Tegen het lystervangen, Dank aan de aardige, Op het treurspel van Jan Vos, Brief van de Princes.
UBA-cat. Vondel 777. Unger p. 169-170.
SBA: K 200022
SPB: 6.83.267
UBA: O 77-123
UBA: Vondel 3 G 2
UBA: 371 E 8
UBGent: BL 6774 - books.google.com
UBGent: H 1240
UBL: 1197 E 1
UBU: LB-KUN: RAR LMH 1638 1#a
UBU: LB-KUN: RAR LMH 1638 1#b; incompl.

[Petit 86]
Mauritius redux, sive Gratulatio ad Excellentissimum & Illustrissimum Comitem, I. Mauritium, Comitem Nassaviae, Cattimeliboci ac Dietziae, Bilsteinii Dominum, Brasiliae Terra Marique Praefectum, &c. Cum ex Orbe Americano in Europaeum sospes appulisset. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Ex Typographeio Ioannis Blaeu, M D C X L I V [1644].
Vingerafdruk: 164402 - b1 A2 n$vi : b2 A4 ssib
Formaat: 2°: A6; 12 p.
BLL: 835 L 6 : 4
BLL: 11409 I 11 : 7
KBH: 764 A 10
UBA: Pamflet 1644 - 2
UBL: 550 B 15 : 2
UBL: Thys. 807 : 75

[Petit 86a]
Herdrukt achter Rerum gestarum in Brasilia historia (
Petit 97).

[Petit 87]
Laurus Flandrica, sive in expugnationem validissimi Flandriae Propugnaculi, quod Cateractam (vulgò Sassam) Gandavensem vocant, auspiciis Potentissimorum Federati Belgii Ordd. ductu armisque Celsissimi Principis Frederici Henrici, Arausionensium Principis, Comitis Nassaviae, &c. Amstelodami, ex typ. J. Blaeu, 1644.
Formaat: 2°: A6.
Vingerafdruk: 164402 - b1 A2 m : b2 A4 $n
BLL: 835 L 6 : 3
KBH: 764 A 11
UBL: 550 B 15 : 3
UBL: Thys. 807 : 74 (facsimile)

[Petit 88]
Constantini Hugenii, Equit. Toparchae Zulichemii &c. Principi Auriaco à Consil. & Secretis Momenta Desultoria. Poëmatum libri XI. Edente Caspare Barlaeo. [Vignet: Non Solus]. Lugduno Batavorum, Typis Bonaventurae et Abrahami Elzevirii, M D C XLIV [1644].
Willems, Les Elzevier; 574.
Met Praefatio ad lectorem van Barlaeus.
Formaat: 8°: π1, *8, 2*6, A-V8, X1; XVI, 322 p.
Vingerafdruk: 164408 - a1 *2 m : *a2 2* o - b1 A p : b2 X $s
BLL: 1070 C 22
GBR: 1407 E 47
KBH: 98 K 11
KBH: 98 K 12
KBH: 762 K 11
SBA: MAG-P 11.205
SBH: 47 H 20
UBA: 692 K 24
UBGent: BL 1565 : 2
UBL: Thys. 1082
UBU: LB-NED: L*XVII*Huy-b-17#rar

[Petit 88a]
Constantini Hugenii, Equitis; Zulichemii, Zeelhemii &c. Toparchae; Principi Auriaco à Consiliis;
Momenta Desultoria. Poëmatum libri XIV. Editio altera, multò priore auctior, Procurante Ludovico Hugenio C.F. Cùm Praefatione Casparis Barlaei. [Vignet: Sfeer]. Hagae-Comitum, ex typographia Adriani Vlacq, M D C LV [1655]. Cum Privilegio Ill. Ord. Holl. ac West-Frisiae.
Met frontispice en portret van Huygens.
Formaat: 8°: π1, *-4*8, 5*6, A-2C8, 2D4; [2], [76], 423, [1] p.
De katernen *8 (behalve *1, waarop de titelpagina en de inhoudsopgave) en A-V8 zijn genomen uit de eerste druk. Dit betreft p. [III]-[XVI] en 1-320.
Vingerafdruk: 165508 - a1 *2 m : a2 5*5 $esprits,$ - b1 A p : b2 2D3 Enemy$c
BLL: 1213 H 21
BNF: Yc. 9376
GBR: 1407 E 48
KBH: 392 K 11
KBH: 762 K 12
SBA: C 88217
UBA: 455 F 18
UBA: 2007 G 9
UBGent: BL 1565 : 3
UBL: 449 G 18
UBL: 1019 G 33
UBU: Moltzer 3 C 14 (Rariora). Op de rugzijde van de titelprent bevindt zich een door Huygens eigenhandig geschreven zesregelig gedicht, waarin hij het boek ten geschenke geeft aan Gilles Ménage (Aegidius Menagius), gedateerd Parijs, 22 mei 1662 (zie: Gedichten van Constantijn Huygens. Ed. J. A. Worp, dl 7, blz. 15 - 16.)

[Petit 88b]
Een passage uit de opdracht wordt geciteerd en vertaald in de voorrede van: P. Rabus en D. van Hoogstratens Rijmoeffeningen, bestaende in verscheide stijl en stoffe van vaerzen. Tot Amsterdam, by Jan Claesz ten Hoorn, boeckverkooper over het oude Heerelogement. 1678
Collatie: *8, A-L8; [16], 175, [1] p.
Vingerafdruk: 167808 - a1 *3 ke : a2 *5 $ae - b1 A ge : b2 L5 en$g
BLL: 11555 B 36 : 1 (incompleet)
KBH: 8 C 27
KBH: 842 B 40
UBA: 1059 G 10
UBL: 1198 F 24 : 1

[Petit 89]
Heilige daghen. Nieuwe-jaers-gift aen vrouw Leonore Hellemans. Door Constantijn Huygens. Ed. C. Barlaeus. 1645.
Bevat het opdrachtsgedicht In Nobilissimi Viri, Constantini Hugenii Eq. Zulechemi Domini & Celsissimo Arausionensium Principi à Consiliis & Secretis Dies Festos; ook in Poemata 1645-1646, deel II.
BLL: 1870 B 34

[Petit 89a]
Constantin Huygens Ridder, Heere van Zuylichems, ende Geheymschrijver van sijn Hoogheyt, den Prins van Oranjen: Heilighe daghen. Nieuwe-jaers-gift aen vrouw Leonore Hellemans, Drostinne van Muyden. Uuytgegeven [sic] door de Professor Caspar Barlaeus. ’s Gravenhaghe, Jan Vely, 1647.
Formaat: 4°: A-B4.
Vingerafdruk: 164704 - *b1 B n : b2 B3 af$
KBH: 504 B 263
MMW: 143 H 40

Huygens Otia. Hagae Comitis 1625
UBGent: BL 361
UBGent: BL 5605
UBGent: BL 5859 : 1

Huygens Ledige uren. 1644
UBGent:
BL 7285

[Petit 89b]
Constantin Huygens heere van Zuylichems Heylige dagen. Niewe jaers-gift aen ... Leonore Hellemans, uytgegeven door Caspar Barlaeus. Met een by-voeging der geestelikke door-zichten, door Jan Zoet. t’Amsterdam, Gedruckt by Tymen Houthaeck. Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, M D C XLVIII [1648].
Formaat: 4°: π1, A-B4, 2[A]4, 2B4 [-2B4, blanco?]
Gevolgd door: J. Zoet,
Geestelikke door-zichten, 1648.
Het gedicht van Barlaeus op fol. A2.
Vingerafdruk: 164804 - 1b1 A2 em$c : 1b2 B3 segg - 2b1 B aa : *2b2 B2 lap
KBH: 501 G 73
UBA: Br. 275-6 [titelpagina ontbreekt]
UBL: 1207 B 32 : 3 (met een eigenhandig gedicht op dit werk, door Daniel de Backere)

[Petit 89c]
Constantin Huygens Heer van Zuylichems Heylige dagen. Nieuwe jaers-gift aen vrouw Leonore Hellemans, Drostinne van Muyden. Uytgegeven door de Professor Caspar Barlaeus. [Vignet: Altijt Neeringh]. Tot Gorinchem, David van Wesel (col.: te Dordrecht gedrukt door Gillis Neering), 1663.
Formaat: 8°: A8. Onderdeel van: J. van den Vondel, De helden Godes, 1663.
Vingerafdruk: 166308 - b1 A2 nera : b2 A5 ind$
KBH: 841 D 25 : 3
KBH: 3117 G 29 : 3
UBA: 1368 F 9 : 3b
UBA: Vondel 8 A 15

[Petit 89d]
Avondmaalsgedichten en Heilige dagen door C. Huygens. Uitg. en toegel. door F.L. Zwaan. Zwolle, Tjeenk Willink, 1968. 133 p. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden; nr. 68).
Bevat ook brieven van Caspar Barlaeus.
UBL: S.NED. 53 9350
UBL: G 635 68

[Petit 90]
Op het treurspel van Brandt. Voor: De veinsende Torquatus, Treurspel. Amsterdam, 1645.
KBH: 787 K 7

[Petit 90a-h]
Herdrukken 1649, 1652, 1657, 1665, z.j., z.j. en 1733. Het lofdicht ontbreekt in de editie 1725. Zie
Ceneton D0967

Ook in Verscheyde Nederduytsche gedichten 1653 (Petit 99), p. 95-96.

Ook in Verscheyde Nederduytsche gedichten 1658 (Petit 99), p. 95-96.
UBGent: BL 7692

[Petit 91]
Poemation in nuptias Dom. Thomae Howard et Dom. Wal à Kerckhove. Lugdunum Batavorum, 1646.
Formaat: 2°.
Oxford, Bodl. Library

[Petit 92]
In successum elegantiarum Zulechemi 26 May 1646.
Uitgegeven door J.A. Worp in Oud-Holland VII, 1889, p. 114.
UBL: G 224 (open magazijn kast 14687)
UBL: KUNSTG

[Petit 93]
In obitum Nobilissimi ac Reverendi Viri D. Johannis Polyandri a Kerckhoven, S.S. Theologiae in Batavorum Academia Professoris Clarissimi, ad illustrem Filium, Heenvlietae Dominum & Saltuum Hollandiae Praefectum, &c. In: Fridericus Spanhemius: Oratio funebris in excessum venerandi nobilissimique theologi Joannis Polyandri a Kerckhoven [...] Lugduni Batavorum, Ex officina Elseviriana, M D C XLVI [1646], fol. Y2v-Z1v.
Bevat ook gedichten van Petrus Scriverius, Theodorus Douza, A.M. van Schuurman, Constantijn Huygens, A. Heydanus, Jacobus Revius, Antonius Thysius, Lambertus Barlaeus, Franciscus Plante en Henricus Bruno.
Formaat: 2°: *-3*2, A-2D2
Vingerafdruk: 164602 - a1 *2 . [a1 *2 .$] : a2 3*2 rdium$ - b1 A M$ [b1 A M] : *b2 2D RI
BLL: 835 : 6 : 6
BNF: X. 799
KBH: 298 A 43
UBL: 695 A 10
UBL: 1013 A 11
UBL: Thys. 828

[Petit 94]
Amores Vandalici. Sive in nuptias Serenissimi ac Celsissimi Principis Frederici Guilielmi D.G. Marchionis Brandeburgici, S.R.I. Electoris en Archi-Camerarii ... et Celsissimae Principis Loyzae Nassoviae Filiae natu maximae, Epithalamium. Amstelodami, Ex Typographeio Ioannis Blaeu.
Formaat: 2°: 16 p.
UBL: Thys. 321

[Petit 95]
Iusta foederati Belgii, sive Exequiae celsissimi & invictissimi principis, Frederici Henrici, Arausionensium Principis, Comitis Nassaviae, &c. Geldriae, Hollandiae, Zelandiae, &c. Gubernatoris, & Militiae Foederatorum terrâ marique Praefecti, &c. [Vignet: Indefessus Agendo]. Amstelodami, ex typographeio Ioannis Blaeu, M D C LXVII [1647].
Formaat: 2°: A-D4; 32 p.
Vingerafdruk: 164702 - b1 A2 $q : b2 D3 sup
KBH: 252 A 66
Oxford, Bodl. Library
UBA: OG 66-23
UBGron: ’JO I-- 1 : 3

[Petit 95a]
Herdrukt in: Lyck-redenen en gedichten: begrypende de afkomst, ’t leven, voorneemste daden en ’t af-sterven van sijn Hoogheydt Fredryck Henryck, in sijn leven Vorst van Oranjen, &c. Voor-gestelt door de beroemtste en geleertste mannen en dichters deser eeuw. [...] Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1648.
De Justa op p. 289-322.
UBA: 1741 J 10
UBL: 1189 H 8

[Petit 95b]
Uytvaert der Vereenichde Nederlanden, gehouden over sijne doorluchtige hoogheyd Frederic Henric, hoogl. gedach. In sijn leven by der gratie Godes, Prince van Orangien, Graeve van Nassauw, &c. Gouverneur, Capiteyn Generael, ende Ammirael, &c. voor desen in Latijnsche Verssen beschreven door den Hoogberoemden Poëet, ende Professor D. Caspar Barlaeus: ende nu in Nederduytsch naegevolgt door J. Westerbaen. ’s-Gravenhage, A.J. Tongerloo, 1647.
Formaat: 4°: A-D4, E2; 36 p. [p. 35 als 36 en ibid. E2 als E3].
Vingerafdruk: 164704 - b1 A2 d’r : b2 E3 de
BLL: 11555 E 42 : 3
Gemeentearchief Den Haag: Hgst 2057
KBH: Pamflet 5576
UBA: Pamflet E.m. 13a
UBGent: M 2883
UBL: Thys. Pamflet 5102

[Petit 95c]
Herdrukt in: Lyck-redenen en gedichten: begrypende de afkomst, ’t leven, voorneemste daden en ’t af-sterven van sijn Hoogheydt Fredryck Henryck, in sijn leven Vorst van Oranjen, &c. Voor-gestelt door de beroemtste en geleertste mannen en dichters deser eeuw. [...] Amsterdam, Nicolaes van Ravesteyn, 1648.
De Uytvaert op p. 323-370.
UBA: 1741 J 10
UBL: 1189 H 8

[Petit 95d]
Herdrukt in Verscheyde Nederduytsche gedichten, deel 2, 1653 (
Petit 99),p. 134-167.

[Petit 95e]
Herdrukt in J. Westerbaen: Gedichten, 1657, p. 267-302.

[Petit 95f]
Herdrukt in J. Westerbaen: Gedichten, 1672, deel 1, p. 281-318.

[Petit 95g]
Herdrukt in
Petit 85d, Oratien, p. 650-679.

[Petit 96]
Batavische Arcadia waer in, onder ’t loof-werck van liefkooserytjes, gehandelt werdt, van den oorspronck van ’t oud Batavien, vryheydt der Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verburgen schatten, verbeurt-maecken van goederen, uytperssen der waerheydt door pijnigen, onheyl van de lanckweyligheydt der rechtsplegingen. [Door Johan van Heemskerk]. t’ Amsterdam, voor Gerrit Jansz., boeck-verkooper, 1647.
Met gegraveerde titel.
Formaat: 12°.
Tweede druk, blijkens de narede verzorgd door Caspar van Baerle. De eerste druk verscheen in 1637 o.d.t.: Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische arcadia. - Muller, 23, De Vries, 12.
UBL: 1158 H 7

[Petit 96a]
De derde druck, waer in de latijnsche aenwijsinghen verduyscht zijn. T’Amsterdam, by Jan Fredericksz Stam, 1657.
Formaat: 12°.
UBU: Moltzer 6 C 26

[Petit 97]
Caspari Barlaei, Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum, sub Praefectura Illustrissimi Comitis I. Mauritii, Nassoviae, &c. Comitis, Nunc Vesaliae Gubernatoris & Equitatus Foederatorum Belgii Ordd. sub Auriaco Ductoris, Historia. [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, Ex Typographeio Ioannis Blaeu, 1647.
Formaat: 2° maj.: π2, *-2*2, A-4S2; XII, 340, 8 p. met 58 portretten, kaarten en platen;
uitlegging van de titelprent op fol. π1v; dedicatio op fol. *1r-**1v; bijschrift bij het portret van Johan Maurits; Mauritius Redux op p. 334 - 340.
Vingerafdruk: 164702 - a1 * M : a2 2* ,$B - b1 A e : b2 4S2 ontention
BNF: M. 1772 [eigenhandige opdracht van Johan Maurits aan de Jezuïeten te Keulen / Beilstein]
Arnhem: A 168
BNF: Rés. M 258 [ingekleurde platen]
BNF: Rés. M 259
BLL: 459 E 1
KBB: VB 11.416
KBH: 199 B 1
KBH: 199 B 2
KBH: 1043 B 14
KMA: 4039
MMW: 115 A 1
MMW: 116 A 21
UBA: OF 84-7
UBGent: Hi 2954
UBGent: Hi 3256
UBL: Coll. BN 20069 A 2
UBU: S fol. 67

[Petit 97a]
Brasilianische Geschichte. Bey Achtjäriger in selbigen Landen geführteter Regierung Seiner Fürstlichen Gnaden Herrn Johann Moritz, Fürstens zu Nassau &c. Erstlich in Latein durch Casparem Barlaeum beschrieben, und jetzo in Teutsche Sprach ubergesetzt. [Vignet: Tobias en de Engel]. Cum Grat. & Priv. Sac. Caesar. Majest. Cleve, Gedruckt bey Thobias Silberling, Im Jahr 1659.
Formaat: 8°: ¼3, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Hhh8, Iii2; 848, [20] p., met portret, kaarten en platen.
Vingerafduk: 165908 - b1 aij $K : b2 Iii win
BNF: M. 23723
IISG NEHA: EHB 242/F/18
UBA: 408 E 9

[Petit 97b]
Caspari Barlaei Rerum per octennium in Brasilia et alibi gestarum, sub praefectura Ill. Comitis I. Mauritii Nassaviae &c Comitis, Historia. Editio secunda. Cui accesserunt Gulielmi Pisonis Medici Amstelaedamensis Tractatus 1. De Aeribus, aquis & locis in Brasilia. 2. De Arundine saccharifera. 3. De Melle silvestri. 4. De Radice altili Mandihoca. Cum Grat. & Privil. Sac. Caesar. Majest. Clivis, ex Officinâ Tobiae Silberling, 1660.
Formaat: 8°: [XII], 664, [22] p. [en 7 kaartjes en platen].
Vingerafdruk: 166008 - a1 )(3 ce : a2 )(6 ude - b1 A ae, : b2 Vu2 pibus
BNF: M. 23722
UBA: 495 F 16 (aan dit ex. ontbreken drie platen)
UBGent: Hi 4006
UBL: 284 G 20
UBL: 1120 G 1

[Petit 97c]
Descriptio totius Brasiliae, in qua agitur de natura & indole regionis & incolarum, de regimine politico, regum successione, de rebus privatis, de arundine saccharifera, de melle silvestri, de aquis & locis, de moribus, legibus, & ritibus istarum gentium. Cum figuris aeneis adornata. Clivis, ex officina Tobiae Silberlingii, 1698.
[12], 564, [100], [21] p., met portret en kaarten
Vingerafdruk: 169808 - a1 )(3 ce : a2 )(6 ude - b1 A ae, : b2 Nn2 ur,$qu - c1 Nn3 foedè di : c2 Nn4 ardin - d1 Oo ur.$ : d2 Vu2 pibus
Bevat ook
Mauritius redux (fol. Nn3r-Nn7r).
GBR: 1388 H 16

[Petit 97d]
Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan Maurits Grave van Nassau, 1637-1644. Historisch - geographisch - ethnographisch; naar de Latijnsche uitg. van 1647 voor het eerst in het Nederlandsch bew. door S.P. L’Honoré Naber. - ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1923. - XVI, 442 p.
GBR: 843 A 4
LC: F2532.B16
LC: G1775.B5 1647a (map) [alleen 13 platen, incl. kaarten ? Nazien]
UBL: COLLBN 20069 A 1

[Petit 97e]
Historia dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil / Gaspar Barleu; traducao e anotacoes de Claudio Brandao; prefacio e notas de Mario G. Ferri. - Belo Horizonte : Itatiaia [etc.], 1974. - 409 p. (Colecao Reconquista do Brasil; vol. 15).
Vert. van: Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum historia. - 1647. - Reprint of the 1940 ed. published by the Servico Grafico do Ministerio da Educaca, Rio de Janeiro. - Includes index.
UBL: 3000 A 16

[Petit 98]
Observatien of ondervindingen aen de magneetsteen, en de magnetische kracht der aerde; door den heer Laurens Reael, Ridder, eertijds Generael van de Oost-Indien, en namaels Raed en Schepen der Stadt Amsterdam. Quibus adjunctae sunt celeberrimi professoris D. Casparis Barlaei Causae et rationes observationum earundem magneticarum. t’Amsterdam, by Lodewijck Spillebout, 1651.
Formaat: 8°: XIV, 91 p.
BLL: 1136 C 3 : 2
UBGron: N2 K 1’2
UBL:

[Petit 99]
Verscheyde Nederduytsche Gedichten, van Grotius, Hooft, Barlaeus, Huygens, Vondel en anderen. Versamelt door J.V., J.S., T.V.D., B.G.P., C.L.B. [Deel 1]. t’Amsterdam, voor Lodewijck Spillebout, MDCLI [1651]. [Deel 2:] Verscheyde Nederduytsche gedichten, van P. C. Hooft, C. Huygens, C. Barlaeus, Tesselschade, Vondel, Vander Burgh en anderen; verzamelt door J. V. M. [= Geeraert Brandt]. Amsterdam, Lodewijck Spillebout, 1653.
Formaat: 8°: [X], 238, [2] p. en [IV], 260, [4] p.
Collatie: *4 [2*]1 A-I8 2I8 3I8 8 K-M8 N8(N3+2*8) O-P8 (P8 blank)
Vingerafdruk: 165108 - a1 (*)2 lae$sie : a2 (*)4 lwagen - b1 A oe : b2 P5 elt$sti [lt$sti]
Deel een bevat negen gedichten van
Barlaeus, of door tijdgenoten uit zijn Latijn vertaald:
p. 32: Bruylofts vraegh
p. 48: Lijckdicht op van der Straeten
p. 85: Tegens ’t Lystervangen
p. 88: Aen Tesselschade over een Festoen
p. 89: Lof van een Lindeboom
p. 91: Lof-gedicht op het Beeckje van L.J. Baeck
p. 94: Op het Treurspel van I. Vos (Petit 75)
p. 95: Op de veynsende Torquatus van Brandt (Petit 90)
p. 199: Heylige aendacht op het Lyden van Jesus Christus

Deel twee bevat tien gedichten van Barlaeus:
Formaat: 8°:
Collatie: π2, A-Q8, R4
Vingerafdruk: 165308 - b1 A g : b2 R3 e$G
p. 20: Op een Festoen van Herfst-vruchten
p. 21: Op het Henghel-visschen in het Veen met Haaghs geselschap
p. 24: Op de Hofstede Oostwijk in de Beemster
p. 56: Sendtbrief van Pricesse Amelia aen Fredrik Henrik Prinse van Orangie, te dier tijdt als hy hem voor den Bosch te seer waeghde.
p. 66: Eerdicht op de beschrijvingh van de belegering van den Bos. Door P.C. Bor
p. 71: Gedicht op de verovering van Limburg
p. 130: Treurdicht op de doodt van Ioffr. Catarina van Overbeek
p. 134: Uitvaert der Vereenighde Nederlanden over sijn Hoogheit Frederick Henrick Prinsse van Orangien
p. 224: Op de naem van de stad Grol
p. 227: Op d’Anatomie t’Amsterdam

BLL: 11556 BB 57 : 1
GBR: 1355 F 21
KBH: 133 G 14 : 7
KBH: 841 E 32
SBH: 85 D 32
Scheepvaartmuseum Amsterdam S-005
UBA: 196 F 5 (alleen het eerste deel)
UBA: 408 G 16
UBA: 445 G 11
UBA: OK 80-890
UBA: Vondel 2 G 9
UBA: Vondel 2 G 11
UBA: 1304 E 39
UBGent: BL 7692 : 1
UBGron: ’Ep’ep E 97
UBL: 1198 F 10
UBU: Moltzer 2 G 11 : 1
Vredespaleis: Y 3914 (540) (incompleet)

id. 1658
UBGent: BL 7692

[Petit 99a]
Idem (alleen het eerste deel). t’Amsterdam, voor Gerrit Willems. Doornick. 1659.
Formaat: 8°: A-T8, V4; 312 p.
KBH: 8 A 35 : 1
KNAW: G 458
PBF: 2409 TL
UBGent
UBGron: ’Ep’ep E 98
UBL: 1105 G 27

[Petit 99b]
Idem. Tot Leyden, voor Jacobus Burghorn. 1659.
Formaat: 8°: 312 p.
Collatie: A-T8 V4
Vingerafdruk: 165908 - b1 A2 ,$e : b2 V3 n$v
BLL: 11555 B 15
KUB: TRE 042 B 27
UBA: 405 F 9
UBA: Vondel 2 G 11:1
UBA: Rem. Bib.

Het gedicht
Op het Beeckje van Laurens J. Baeck is herdrukt in Klioos Kraam, Leeuwarden 1656 (Petit 100) en afgedrukt in M.H. Schenkeveld-van der Dussen: Op jacht naar de Gezwinde Grijsaard (Leiden 2012) (Eenentwintigste Bert van Selm-lezing), p. 54-55.

[Petit 100]
Klioos Kraam, van verscheiden gedichten. D’eerste opening. Leeuwarden, bij Henrik Rintzus, 1656.
Formaat: 8°: 16, 367 p.
GBR: 1360 E 29-30
UBL: 1198 F 29
p. 139:
Op ’t Treurspel van Vos (Petit 75)
p. 140: Op ’t Treurspel van Brandt (Petit 90)
p. 161: Op het Beeckje van L. Baeck
p. 236: Op de naem van de stadt Grol
p. 236: Danck aen Tesselschade over een Festoen
p. 237: Op’t Festoen van Tesselschade

[Petit 101]
Praestantium ac Eruditorum Virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae varii argumenti, inter quas eminent eae, quae à Iac. Arminio, Conr. Vorstio, Simon. Episcopio, Hug. Grotio, Casp. Barlaeo conscriptae sunt. Amsterdami, Apud Henricum Dendrinum. M D CLX [1660].
Uitg. verzorgd door Christiaen Hartsoecker en Philippus van Limborch.
Bevat 27 brieven van Barlaeus.
Formaat: 8°: A-Qque4 (Qque4 blanco): [16], 961, [21] p.
BNF: D2. 4399
BNF: D2. 10193
BNF: Z. 14191
KBH: 386 H 8
UBL: [volgens Petit, nog niet in OPC. Nazien]
UBA: 405 E 26
UBA: 1053 D 2
Vredespaleis: 122 F 32 (613)

[Petit 101a]
Praestantium ac Eruditorum Virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae, quarum longe major pars scripta est à Jac. Arminio, Joan. Uytenbogardo, Conr. Vorstio, Ger. Joan. Vossio, Hug. Grotio, Sim. Episcopio, Casp. Barlaeo. Editio secunda, ab innumeris mendis repurgata, & altera parte auctior. [Vignet: Optimi Consultores Mortui]. Amstelaedami, Apud Henricum Wetstenium, M DC XXXIV [1684].
Uitg. verzorgd door Christiaen Hartsoecker en Philippus van Limborch.
Brieven aan Barlaeus op p. 745 - 746
Brieven van Barlaeus op p. 747 - 758
Formaat: 2°: *6, A-2H4, 2I6, 2K-6G4, 6H6 (6H6 blanco); [12], 978, [10] p.
BNF: D2. 117
KBB: VB 2281
KBH: 386 H 8
KBH: 482 A 8
PBF: 772 Gdg fol
PBF: 773 Gdg fol
TUK (BR): Me 167 (microfiches)
UBA: 1292 A 6
UBA: 2344 A 10
UBL: 591 A 7
UBL: 1221 A 15

[Petit 101b]
Insignium virorum epistolae selectae, quae nunc primum prodeunt ex bibliotheca Jani Guilielmi Meelii J.C. Amstelodami, Ex typographia Halmiana, MDCCI [1701].
Bevat verschillende brieven aan en reacties van Barlaeus; als bijlage bij Huygens’ brief aan Barlaeus zijn vier gedichten opgenomen: het epigram op
Maastricht en Breda, het antwoord van Huygens en daarop weer het antwoord van Barlaeus; Huygens was content.
UBGent
UBL: 692 B 1 : 2
UBL: 758 G 4 : 2
UBL: 1142 B 5
Vredespaleis: 112 H 15 (617)

[Petit 101c]
Praestantium ac Eruditorum Virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae, quarum longe major pars scripta est à Jac. Arminio, Joan. Uytenbogardo, Conr. Vorstio, Ger. Joan. Vossio, Hug. Grotio, Sim. Episcopio, Casp. Barlaeo. Editio tertia, novo augmento locupletata. [Vignet: In hoc signo vinces]. Amstelaedami, Excudit Franciscus Halma, Bibliop. 1704.
Formaat: 2°: *6, **1, A-Hhhhhh4, π1; [14], 978, 9 p.
Uitg. verzorgd door Christiaen Hartsoecker en Philippus van Limborch.
Formaat: 4°: A-6H4, π1
BNF: D2. 118
KBH: 380 B 4
KBH: 537 A 2 [bevat twee pagina’s extra na p. 250
PBF: F 1234

UBA: 442 A 2
UBA: OG 84-6
UBL: 591 A 8
UBL: 1013 A 1
UBL: N.H.K. 818

[Petit 101d]
Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde mannen deser eeuwe: voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius &c. Waer in veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Noyt voor desen gedruckt. t’Amsterdam, by Jan Rieuwertz, 1662.
Formaat: 8°: XIV, 483, [1] p.
Uitgeg. door Phi. van Limborch.
Bevat de brief van Caspar Barlaeus aen de Remonstrantse Kercken, op p. 192-208 (zie Petit 9)
UBL: 410 G 3
UBL: 1108 G 33
UB Leuven: GBIB 284.91.1
Vredespaleis: 106 I 1 (616)

[Petit 102]
Casparis Barlaei Med. Doct. ac Philosophiae in ill. Amstel. Gymnasio dum viveret Professoris
Epistolarum liber. [Collegit et edidit Geeraert Brandt.] Pars prior. [Casparis Barlaei Epistolarum liber. Pars altera.] [Vignet: Indefessus agendo]. Amstelodami, apud Joannem Blaeu, M. DC. LXVII (1667). 2 dln.
Formaat: 8°: * 8 A-2K 8 2 A-2H 8 2 2I 2; 1025 p.
Vingerafdruk: 166708 - a1 *2 , : *a2 *3 $o - 1b1 A $ : 1b2 2K5 ulos$ - 2b1 A2 er$ : 2b2 2I
Bayerische Staatsbibliothek Epist. 50
BNF: Z. 14071-14072
BLL: 1455 C 1
KBH: 483 G 14
Library of Princeton University, New Jersey: 2949.141
UBA: 2459 G 23
UBA: OK 63-4482 & 4483 (olim 539 F 21-22)
UBL: 691 G 21
UBGron: Et C 20
UBU: B oct. 69

Origineel van een brief aan Hugo de Groot in de Waller Manuscript Collection, Uppsala University Library
Origineel van een brief aan Jacob Petit in de Waller Manuscript Collection, Uppsala University Library

[Petit 102a]
Brieven in vertaling:
 • In Jan Vos, Alle de gedichten, deel 2.
[Petit 102b]
Brief 455, brief 471 en brief 486 in Joannes Hendricus Andreae: Commentatio historico-litteraria. Deel 4. Heidelberg 1775.
BSB:
4 Diss. 5035
UBA: UBM: CC 359

[Petit 103]
Joach. Vicofortii, Ordinis S. Michaëlis Equitis, Sereniss. Hassiae Landgraviae cum à Consilliis, tum ad Praepotent. Ordines Foederati Belgii Ablegati, &c. Epistolae ad Gasparum Barlaeum V. CL. Cujus Responsoriae etiam insertae. Amstelaedami, Apud Georgium Gallet, 1696.
Formaat: 12°: π1, *6 (-*6), A-K12, L6. (L5,6 blanco); 10, 247 p.
Vingerafdruk: 169612 - a1 *2 um : a2 *3 as - b1 A t : b2 L2 nti
Brieven in het Latijn.
UBA: 1807 H 11
KBH: 483 G 15
UBL: 692 D 17

[Petit 103a]
Lettres de M. J. de Wicquefort, Chevalier de de l’Ordre de St. Michel, Conseiller de la Landgrave de Hesse, avec les réponses de M. G. Barlée. [Uitg. door Petrus Huguetan]. Amsterdam, George Gallet 1696.
Formaat: 12°: π1, *8 (-*8), A-K12, chi, K4; XVI, 247 p.
Vingerafdruk: 169612 - a1 *2 ou : a2 *4 sse - b1 A cl : b2 K3 $ma
BNF: Z. 14108
GBR: 1408 J 20
UBA: OK 63-525 (olim 246 F 29)
UBGron: 1A 2481
UBL: 1499 E 12
UB Leuven GBIB 38 V...

[Petit 103b]
Idem. Avec les réponses de M. G. Barlée; en françois et en latin (1635-1643). Amsterdam, George Gallet 1696.
Formaat: 12°: π1, *12 (-*12), A-V12, X6.
Vingerafdruk: 169612 - a1 *2 um : a2 *6 ous - b1 A $B : b2 X4 $&$
BLL: 1082 F 11
BNF: Z. 14107
UBU: S oct. 4963

[Petit 103c]
Lettres de M. J. de Wicquefort, Chevalier de de l’Ordre de St. Michel, Conseiller de Madame la Landgrave de Hesse, son Résident aupres de Messieurs les Estats des Provinces Unies, &c. Avec les réponses de M. G. Barlée. Seconde édition. Nouvellement revuë & augmentée. [Vignet: Suum cuique tribue]. Utrecht, Jacques Broedelet, M.DCC.XII (1712).
Formaat: 12°: π4, A-M8 (M7,8 blanco).
Vingerafdruk: 171212 - b1 A e? : b2 M5 ux$I
Brieven in het Frans.
KBH: 483 H 11
UBL: 1016 G 20

[Petit 103d]
Lettres de M. J. de Wicquefort, Chevalier de de l’Ordre de St. Michel, Conseiller de Madame la Landgrave de Hesse, son Résident aupres de Messieurs les Estats des Provinces Unies, &c. Avec les réponses de M. G. Barlée. édition. Nouvellement revuë & augmentée. Amsterdam, Balthasar Lakeman; Leyde, Jean et Herman Verbeek, MDCCXXII (1722).
Formaat: 12°: 2π1, 3π2, A-M8 (M7,8 blanco).
Vingerafdruk: 172212 - b1 A e? : b2 M5 ux$I
Titeluitgave van de ed. 1712.
KBH: 891 G 39
books.google

[Petit 104]
J.V. Pergerus, Q. Sept. Flor. Christianus, C. Barlaeus & E. Bernardus, Notae et emendationes in Hesychii Lexicon. - Pag. 172-272 van Anecdota Graeca .... nunc primum in lucem edita .... a Io. Christ. Wolfio. Tom. IV. Hamburg 1724.
Formaat: 8°.
UBL: 675 F 5 : 2

[Petit 105]
Gedichten van C. van Baerle, J. van der Burgh, J. van Heemskerk, L. Reael, Anna en Maria Tesselschade Visscher en anderen. Amsterdam, G.H. Arens, 1827-1829. 2 dl.
Uitg. door D. Groebe.
Formaat: 8°.
Saakes 8 (1828), p. 406, 9 (1829), p. 45.
Het eerste deel bevat de volgende zeventien gedichten van Barlaeus:
P. 20:
Op de naem van de stadt Grol
P. 29: Lof-gedicht op het Beeckje van L.J. Baeck
P. 42: Op d’anatomie
P. 49: t’En zy u tijd ontbreekt
P. 60: Geluckige Sale, daer ’t Weeuwtjen in spoockt
P. 65: Het yse stalen Huys
P. 78: Op het lyden van Jezus Christus
P. 85: Bruyloft-vraegh
P. 109: Noch gaaet den oorlog voort
P. 117: Poëten van ons Land
P. 137: Op Aran en Titus
P. 152: Op de doot van Catarina van Overbeeck
P. 177: Op ons hengel-visschen
P. 189: Tegen het lijstervangen
P. 193: Op het overlijden van Jacob van der Straten
P. 198: Op het vijde deel van Bor
P. 216: Ziet met aandacht dit festoen
GBR: 1377 F 25-26
KNAW: AB G 457 s
SBA: C 55447
SBH: 853 F 2-3
UBL: 706 F 29
UBL: 1196 E 28-29
UBL: S.Ned. 51 8375-8376
UBM: MU 33130

[Petit 106]
Poezy van Casper van Baerle, bijeenverzameld en met eene
levensbeschrijving diens dichters vermeerderd, door Petrus Steven Schull [1791 - 1835]. [Zierikzee], J. van de Velde Olivier, 1835.
Formaat: 239, [16] p.
Ten voordeele van het fonds eener nieuw te bouwen kerk te Zierikzee.
UBGent: Gus 130
UBGent: Her 868
UBGent: NL.17N.179 (books.google)
UBGron: ’Ep’ep E 212
SBH: 84 K 9
UBL: 1200 G 33
UBU: Moltzer 2 P 6
UBM: MU 33297

[Petit 107]
Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649. (Onuitgegeven brieven en dichtjens van Tesselschade, Huygens, Van Baerle, en anderen). Leiden, E.J. Brill, 1852.
Bevat
zeven gedichten van Caspar Barlaeus.
Formaat: 8°: 4, 92 p.
Arnhem: 22 D 2
GBR: 1101 D 28
UBGent: Her 1461 : 2
UBL: 706 F 34
UBM: MU K 0035


B. THESES [Petit, p. 221]

Sub praesidio Petri Bertii

[Petit T1]
Casparus Caspari F. Barlaeus: Theses logicae de antepraedicamentis. Praes.: P. Bertius. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1601.
Formaat: 4°: A4.
Vingerafdruk: 160104 - b1 A2 m$h : b2 A3 $&$
UBL: 236 A 2 : 34

[Petit T2]
Casparus C.F. Barlaeus: Theses logicae de speciebus demonstrationis ... in Theol. . Praes.: P. Bertius. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1602.
Formaat: 4°: A4.
UBL: 236 A 2 : 18

Vingerafdruk: 160204 - b1=*b2 A2 unae
UBL: 236 A 2 : 18

[Petit T3]
Casparus C.F. Barlaeus: Theses de natura logices. Praes.: P. Bertius. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1602.
Formaat: 4°: A4.
Vingerafdruk: 160204 - b1 A2 m$ : b2 A3 on
UBL: 236 A 2 : 46

[Petit T4]
Theses physicae de prima rerum materia. By Casparus C.F. Barlaeus. Praes.: P. Bertius. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1603.
Formaat: 4°: C6.
Vingerafdruk: 160304 - b1 C2 $ea : b2 C5 cce
BNF: R. 2078
UBL: 236 A 5 : 27

[Petit T5]
Casparus C.F. Barlaeus: Theses physicae de reactione. Praes.: P. Bertius. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1603.
Formaat: 4°: L4.
Vingerafdruk: 160304 - b1 L2 rpo : b2 L3 t$no
BNF: R. 2220
UBL: 236 A 5 : 34
UBL: 236 A 5 : 35

Sub praesidio Johannis Kuchlini

[Petit T6]
Casparus C.F. Barlaeus: Theses theologicae de modis cognoscendi deum. Praes.: J. Cuchlinus . Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1605.
Formaat: 4°: B4.
Vingerafdruk: 160504 - b1 B2 alii$t : b2 B3 Spi
UBL: 236 A 10 : 156

[Petit T7]
Casparus C.F. Barlaeus: Theses theologicae de cognitione Dei. Praes.: J. Cuchlinus. Lugduni Batavorum, ex off. J. Patii, 1605.
Formaat: 4°.
Vingerafdruk: 160504 - b1 A2 de$ : b2 A3 em$
Vingerafdruk: 160504 - b1 B2 alii$t : b2 B3 Spi
UBL: 236 A 10: 157

Sub praesidio Casparis Barlaei

[Petit T8]
Johannes Mathiae: Theses logicae de enuntiatione modali. Praes.: C. Barlaeus. Lugduni Batavorum, exc. J. Patius, 1618.
Formaat: 4°: A4.
Vingerafdruk: 161804 - b1 A2 ne : b2 A3 lis,$
UBL: 236 A 11 : 67
UBL: AC 135

[Petit T9]
Jacobus Ridderus: Theses logicae protheorian categoriarum complectentes. Praes.: C. Barlaeus. Lugduni Batavorum, exc. J. Patius, 1614.
Formaat: 4°: A6.
Vingerafdruk: 161404 - b1 A2 unit, : b2 A5 uae$
BLL: 534 C 36
UBL: 236 A 11 : 8*
UBL: AC 135


C. NIET IN PETIT 1894

C01
Spotdicht: In Vincentium van Drielenburch Nequitiae omnis et spurcitiae colluviam. 1616.
UBGent Meul 1552
Hierop antwoordt Van Drielenburg:
Den waren gheestelijcken ridder campende teghen den ridder ende voorvechter vanden vorst des luchts der Remonstranten, ghenaemt Caspar Barlaeus; die met de valsche fame, discours ofte vertooghsche-wijs, seer stout ende onbeschaemt, onlangs te velde ghekomen is, teghen het heyrlegher der gheloovighen, die de gheboden Gods houden.
UBGent Meul 1454

C02
Kerckelijcke Ordonnancien der Ghemeynte van Geneven. Overset in Nederduytsch uyt de Fransche Copie. t’Amsterdam, Ghedruckt by Broer Jansz. op de Nieuwe-zijds kolck, Anno 1617.
KBH: Pamflet 2343.

C03
Clarissimo viro, & Poetae insigni, Petro Scriverio; Post accuratam Martialis Epigrammatarij recensionem, novam Tragoediarum Senecae & aliorum Editionem paranti. L. Annaeus Seneca, tragicus; ex erecensione & muséo Petri Scriverii. Lugduni Batavorm, Apud Iohannem Maire. M. D C. XXI. [1621].
Fol. *2r-*3v
UBL: 681 D 11

C04
Caspar Barlaeus aen de Remonstrantsche Kercken (1619). In: Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe. Amsterdam, by Jan Rieuwertsz, 1662, p. 192-208.
Formaat: 8°: *8, A-F8, 2A-2G8 [*8 blanco]
Vingerafdruk: 166208 - a1 *2 se$ : a2 *5 re [a2 *5 vr] - 1b1 A sw : 1b2 F5 ijck - 2b1 A e : 2b2 2G5 $maer$
BL: 1578/2480
KBH: 1137 G 10
UBA: 402 F 10
UBA: 2343 G 11
UBL: 480 G 3
UBL: 1108 G 33
UBU: 437 H 14

C05
Gedicht aan Niellius
GBR: Rem. Gem. Ms. 339

C05a
Ook in: C.D. Sax: Carolus Niëllius. Diss. Leiden 1896, p.294-295.

C06
Drie Latijnse en een Nederlands gedicht in: Joost van den Vondel: Verovering van Grol, door Frederick Henrick, Prince van Oranje. Noch sommiger gedichten op de selve stof. Deus nobis haec otia fecit. [Vignet: Indefessus agendo]. T’Amsterdam, Ghedruckt by Willem Jansz Blaeu, op’t Water in den gulden Sonnewijser, M D C XXVII [1627].

C07
A. Vorstius: Oratio funebris in obitum G. Jacchaei. Acceserunt variorum epicedia.
Formaat: 4°: A-C4, D2; 28 p.
KBH: Pamflet 3844

C08
Epithalamium in Nuptias Ornatissimi, Praestantissimi, Doctissimique Viri, Michaelis Eversdijck, Medicinae Doctoris, Sponsi, Et Castissimae, Lectissimiaeque Virginis Elizabethae Camerlingh, Sponsae. Celebratas Delphis Batavorum XXVII Octobr. Ann. M D C XXX. [Vignet: In Alles Ghetrou]. Lugduni Batavorum, Ex Officina Elseviriorum. Anno M D C XXX [1630].
Formaat: 4°: A4; 8 p.
Vingerafdruk: 163004 - b1 A2 ilat$ : b2 A3 s$ha
KBH: Gel. ged. 122

C09
Ad Illustriss. & Generosiss. Dominum Christophorum a Dhona, Arausionis Praefectum Epigramma. In: [Fridericus Spanhemius]: Commentaire historique de la vie et de la mort de Messire Christofle Vicomte de Dhona. [Genève], Chez Jaques Chouët, M. DC. XXXIX [1639]. Het gedicht, op fol. HHH2r, is gedateerd: Amstelod. XVIII. Janu. M DCXXXII [1632].
UBA: 276 E 31
UBL: 80 F 36

C10
In libros Gustavidos Venceslai Clementis. In: Václav Zebrácky Clemens [Venceslaus Clemens]: Gustavidos libri IX. quibus Gustavi II. vere magni & augusti, Suecor. Gothor. Vandalor. &c. regis serenissimi, victoriarum heroicarum, rerumque per Germaniam gestarum series carmine heroico narratur. Leiden, Willem Christiaens van der Boxe en Franciscus Hegerus, 1632
KBH: 3092 D 29 : 2
KBH: 852 D 86
UBA: 1721 G 21
UBU: X qu. 66

C11
In doctissimas commentationes amplissimi eruditissimique viri D. Ioh. Beverovicii, aliorumque, de vitae humanae termino. In: Johan van Beverwijck: Epistolica quaestio de vitae termino, fatali, an mobili? Cum doctorum responsis. [Vignet: Virgo Dordracena, libris non liberos pariens]. Dordrecht, Henricus Essaeus impensis Ioannis Maire, M. DC. XXXIV [1634]. Het gedicht op fol. *9r-*9v.
UBL: 492 G 25

C11a
Idem. In: Johan van Beverwijck: Epistolica quaestio de vitae termino, fatali, an mobili? Cum doctorum responsis. Secunda editio. [Vignet: Fac et spera]. Leiden, Ioannes Maire, M. DC. XXXVI [1636]. Het gedicht op fol. **3r-**3v.
UBL: 519 F 15

C12
In artis nauticae encomium, scriptum à doctissimo ac ingeniosissimo viro Elia Herckmans. In: E. Herckmans: Der zee-vaert lof, handelende vande gedenckwaerdigste zee-vaerden met de daeraenklevende op en onderganghen der voornaamste heerschappijen der gantscher wereld: zedert haere beginselen tot op den dagh van huyden in VI boecken beschreven. Tot Amsterdam bij Jacob Pietersz Wachter op den Dam 1634.
Het gedicht op fol. (b)3r.
KBH: 166 A 8
UBGent
UBL: 1370 A 15 : 1
UBL: 1499 A 27

C13
In Librum Danielis Mostartii, Amstelodamensium Reip. à secretis, de scribenda Epistola 1637. Lofdicht op de tweede druk van de Nederduytse secretaris oft zendbriefschrijver van Daniël Mostart (de eerste druk, van 1635, bevat dit lofdicht nog niet).

Fol. *6r.
UBA: 1943 F 4
UBGent: BL 8684 - books.google
UBL: 1193 H 22

C13a
Herdruk 1643: Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver: waer in allerleye slagh van sendbrieven, van die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh zijn, werden voorgestelt: met een tytelboexken. t’ Amsterdam, voor Dirck Pietersz Boekverkooper, in de witte Pars, op ’t water, tegen over de Korenbeurs. 1643.
UBA: OK 62-6384
UBL: 1228 G 20

C13b
Herdrukt in: D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche Secretaris oft Zendtbrief schryver: waer in allerleye slagh van Sendbrieven, van die soo wel te Hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh zijn, werden voorgestelt. Met een tytelboexken. t’Amtelredam, Voor Dirck Pietersz Boekverkooper, in de witte Pars, op ’t Water, tegen over de Korenbeurs. 1649.
Fol. A6r.
KBH: 483 K 15
KBH: 1389 F 1
UBA: VdL 1 H 23 (?)
UBGent
C13c
Herdruk 1656
Fol. A8r.
KBH: 28 B 42
UBL: 1193 H 25

C14
In Historiam Geldricam à clarissimo viro D. Ioanne Isacio Pontano, Regis Daniae & illustriss. Geldriae Ordinum historiagrapho descriptam. In: Ioh. Isacii Pontani Historiae Gelricae libri XIV. Hardervici Gelrorum, excudit Nicol. à Wieringen Gymnasii typographus, sumptibus Iohannis Iansonii Bibliopolae Amsterodamensis, M D CXXXIX [1639]. Fol. **2r.
KBH: 34 A 13.
KBH: 117 B 6
UBL: 414 A 18
UBL: 766 A 12
UBL: 1198 A 15
UBL: Thys. 825
UBN: 472 A 43
UBN: 805 A 2

C15
In Poemata maximi summique viri D. Simonis Beaumontii, Nuper Reip. Middelburgensis in Walachris, nunc Rotterodamensis in Batavis, Syndici dignissimi.’ In: S. van Beaumont: Horae svccisivae. Tyt-snipperingen. Vande ionckheyt, tot inden ouderdom van Simon van Beaumont. Rotterdan, Johannes Neranus, 1640.
KBH: 839 F 41 : 1
UBGent

C16
In obitum Amplissimi Clarissimique viri D. Guilielmi Staackmans. In: Oratio in obitum Amplissimi Clarissimique Viri D. Gulielmi Staackmans, Dynastae Rugewartii Viri Consularis &c. Habita in Templo Academico VII. Eid. Decemb. Anno M.D.CXL. Accesserunt clarorum virorum epicedia. Franeker, Uldericus Balck, 1641. Fol L2r.
KBH: 3188 C 13 : 5
UBL: Thys. 807 : 18

C17
Adlocutio ad Sereniss. Rempublicam Venetam, cum pro ejus Libertate, adversus Scrutinii cujusdam auctorem, gravissimè disseruisset Vir Clarissimus, Theodorus Graswinckel, in Batavorum Curia Advocatus. Lofdicht op Theodoor Graswinckel Delphensis: Libertas Veneta sive Venetorum in se ac suos imperandi ius. Leiden, Abraham Commelinus, 1634, fol. **1r-**4r.
UBGent: Hi 3007
UBL: 370 C 17

C18
‘Augustissimo heroi, D. Cardinali Richelio, hymnus.’ In:
Epinicia Musarum, eminentissimo cardinali duci de Richelieu Parisiis, S. Cramoisy, 1634. (p. 61-63)
UBGent: BL 314 : 1
UBGent: BL 386 : 1

C19
’tLof Iubals, eerste vinder der musijcke, en allerley musijckinstrumenten; door verscheyden poëten in Duytsche, en Latijnsche vaersen gestelt: nu eerst op musijck gebracht [...] vierde werck. Deel 2.
UBA: Toonkunst 207-E-15 (Tenor part only)
UBA: Toonkunst 208-F-56:2
Hierin: ‘In Laudem Iubalis, primi Musicorum instrumentorum inventoris.’ Ook in
Poemata deel 2, p. 252.
Met muziek van Cornelis Thymonssoon Padbrué
C20
Lofdicht op de werken van Cats. 1658.

C20a
Lofdicht op de werken van Cats. 1712.

C21
Lofdicht op de Epistolae van M. Boxhorn. 1662.
UBGent

C22
Lofdicht in Johan van Beverwyck: Van de wtnementheyd des vrouwelicken geslachts. 1643.
UBGent

C23
Lofdicht op de brieven van Neuhusius.
UBGent

C23a
Ook in: Reinirus Neuhusius: Thalia Alcmariana. Amsterdam, Joannes Janssonius, 1661, p. 487.
UBL: 188 G 17

C23b
Herdr. 1662
UBGent

C23c
Ook in: Reinirus Neuhusius: Thalia Alcmariana. 1678, p. 487.
KBH: 759 K 2

C24
Puteanus Epistolae 1662
UBGent

C25
Card. Richelieu. 1853-1877
UBGent: Hi 9476

C26
Schrevelius Diatribae. 1634
UBGent

C27
Lofdicht op de Sylvae lyricae van Jacobus Balde. 1646
UBGent


C28
Lofdicht op de Poemata van Janus Bocecer. 1637
UBGent


C29
Kasper van Baerles
De Musch van Suzanne Bartelot. In: I. V. Vondels Verscheide gedichten. Amsterdam, Ioost Hartgers, 1644, p. 365-370.
Vertaling van Ad passer Susannae Bartelottae, artem nendi edoctus.
KBH: 1137 F 78
UBL: 1501 A 27
* Zie ook Vondels ‘Waerschouwingh voor het Musken Van Susanna Bartholot’ in Amsterdams minne-beekje I (1637), p. 132-134

C29a
Herdrukt in: Vondel, Poëzy. Amsterdam, Joost Hartgers, 1650, p. 211-213.
BLL: 011556 DE1
KBH: 1124 F 92
KBH: 2217 H 13
UBA: 196 F 3 (zonder gegraveerde titel)
UBA: 196 G 15 (zonder gegraveerde titel)
UBA: Vondel 2 H 4
UBA: Vondel 3 G 20 (zonder portret)
UBL: LTK 1803
UBN: OD 2 C 233
UBTilburg: KOD 021 A 12
UBU: LB-NED:L*XVII*VON-b-2a:1 rar (zonder gegraveerde titel en portret)
UBU: LB-NED:L*XVII*VON-b-2 rar
UBU: THO: WRT 153-306

C29b
Herdrukt in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters. [Vignet: Konst baert roem]. Te Franeker, voor Leonard Strik, Boekverkooper, MDCLXXXII [1682]. Deel 2, p. 462-470.
KBH: 759 E 1 : 2 : 2
KBH: 863 E 58 : 2

C30
Kasper van Baerles
Aenspraeck aen Iakob Baeck, Rechtsgeleerde, toen hy hem riet te herhuwen, vertaalt uit het Latijn. Vertaald door Joost van den Vondel. In: Vondels Verscheide gedichten 1644, p. 191-192.
Vertaling van Ad Iacobum Baeckium, I.U.L. cum ad novos me amores hortaretur.
KBH: 1137 F 78

C30a
Herdrukt in: Vondel, Poëzy. Amsterdam, Joost Hartgers, 1650, p. 211-213.
KBH: 2217 H 13
UBL: LTK 1803

C31
Epithalamium in Nuptias Amplissimi, spectatissimique Viri, D. Petri C. Hooft, Arcis Muydensis Satrapae, Poëtae Batavi, ac in Tragico dramate summi, secundum Sponsi; et honestissimae, lectissimaeque matronae, Eleonorae Helmans, secundùm sponsae. In: Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft. Ed. Iacob vander Burgh. Amsterdam, Iacob Lescailje voor Joost Hartgers, MDC XLIV [1644], p. 295-299.
GBR: 1360 D 60
UBA:
UBL:

C32
Ad doctissimum clarissimumque virum, D. Theodorum Schrevelium, Cum Gymnasii Lugdunensis moderamine se abdicasset. In: Th. Schrevelii Logos apobatêrios sive in discessum oratio. Cum quinquaginta poenè annorum rectoralem provinciam deponeret. Anno MDCXLII. mense Maio. [Vignet: Fac et Spera]. Lugduni Batavorum, Ex Officina Ioannis Maire MDCXLII [1642], fol. A2r-A2v.
UBA: O 89-44.

C33
Propempticon, ad amplissimum, doctissimum, prudentissimumque virum, D. Jacobum van der Burch, i.u.d. potentissimorum Federati Belgii ordinum res, Augustae Eburonum, hoc est, Leodii, agentem. Amsterdami, ex typographejo Johannis Blaeu, 1642. 8 p.
Met opdracht van de schrijver.
Formaat: 2°: A4
Vingerafdruk: 164202 - b1 A2 nd : b2 A3 as$p
UBL: 2662 A 14

C34
In sententias & veterum argutè dicta, collecta studio amplissimi, doctissimique viri, Francisci Heerman, Frisii.’ In: Guldene annotatien van Franciscus Heerman: vertoonende de heerlijckste deuchden, daden, leeringen ende sententien, van de alderdoorluchste, ende vermaerste mannen der weerelt. Den sesten druck. [Gegraveerde titelpagina]. Tot Leeuwarden, by Ian Ianssen de Fries. 1642. Fol. ***3r.
KBH: 893 D 113

C34a
‘In sententias & veterum argutè dicta, collecta studio amplissimi, doctissimique viri, Francisci Heerman, Frisii.’ In: Guldene annotatien van Franciscus Heerman: vertoonende de heerlickste deughden, daden, leeringen ende sententien, van de alder-door-luchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den elfsten druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert. [Vignet: Fac & spera]. Tot Dordrecht, Gedruckt by Jacob Braat, voor Andries van Hoogen-huyse, Boeck-verkooper tot Rotterdam. 1654. Fol. A8v.
KBH: 28 F 4

C35
In Poemata Doctissimi Ornatissimique Viri, D. Laurentii à Nyendael, Iurisconsulti & Poëtae eximii. In: Laurentii Nyendalii Poemata. Utrecht, Theodorus ab Ackersdyck, MDCXLV [1645].
UBGent
UBL: 563 G 19

C36
In Obitum Illustris ac Eruditionis fama celeberrimi viri Hugonis Grotii, Serenissimae Suecorum Reginae, apud Christianissimum Regem, cum viveret, legati. In: A. van Cattenburgh: Vervolg der historie van het leven des Heeren Huig de Groot. Dordrecht/Amsterdam, by Joannes van Braam en Gerard Onder de Linden, 1727. P. 448-449.
KBH: 2000 A 2 : 2

Ook in Poemata 1646 II, p. 574-576

C36a
Idem, herdruk 1732

C37
Casparis Barlaei
Elegia et epistola nuptialis, ad nobilissimum praestantissimumque virum D. Adrianum vander Myle, dominum in Bleskens-grave, militum pedestrium sub ill. Auriaco ducem; cum domum duceret nobilissimam castissimamque virginem D. Agatham van Raephorst, sponsam. [Vignet: Indefessus agendo]. Amsterdam, apud Guilielmum Blaeu. MDCXXXIV [1634].
Formaat: 2°: A6; 11, [1] p.
Vingerafdruk: 163402 - a1 A2 ;$ : a2 A4 qua
KBH: 183 A 12 — Ursiculatekst
Ook in Poemata 1646, Petit 24c en Epistolae 1667, Petit 102

C38
Lofdicht op Gerardus Vossius, bijschrift bij een gegraveerd portret door Crispinus Passeus. In: Gerardi Ioannis Vossii De historiae utilitate oratio, habita in Illustri Senatus Populique Amstelodamensis Gymnasio, cum publicam Historiarum & Politices professionem ordiretur, anno M D C XXXII. VI Id. Ianuarii. Amstelodami, Apud Henricum Laurentii, Typis Ravensteiniani M D C XXXII [1632].
UBA: XXV C 22 : 1

C39
Portretbijschrift
Willem Blaeu. Bij een portret door Falck.
Rijksmuseum

C40
Lofdicht op Anna Maria à Schurman. In: Academiae Ultrajectinae inauguratio unà cum orationibus inauguralibus. [Vignet: Illustra nos Sol Iustitiae]. Ultrajecti, Ex officinâ Aegidii & Petri Roman, Academiae Typograph. M D C XXXVI [1636].
Fol. H4r-H4v.
PBF: C 18471
UBL: 2004 D 2
UBL: Thys. 1328

C41
Epigramma in Compendium Naturae Gilberti Iacchaei toû philosophôtatou, Ad imitationem istius Claudiani: Iupiter in parvo cum cerneret aethera vitro, &c.. In: Gilbertus Jacchaeus: Institutiones physicae. Editio nova, auctior & emendatior. [Vignet: Aletheia]. Lugduni Batavorum, Excudebat Vidua Ioannis Patij, sumptibus Isaaci & Iacobi Commelini. M D C XXIV [1624].
Fol. *3v.
UBL: 634 F 20

C41a
Epigramma in Gilberti Jacchaei toû philosophôtato, Ad imitationem istius Claudiani: Iuppiter in parvo cum cerneret aethera vitro, &c.. In: Gilbertus Jacchaeus: Institutiones physicae. Editio postrema, emendatissima. [Vignet: Minerva, Ne extra oleas]. Amstelrodami, Apud Ludovicum Elzevirium. M D C XLIV [1644].
Willems 1010.
Fol. *3v-*4r.
UBL: 191 F 16
UBN: 1171 D 23

C42
Raadsel van den taback. uyt de Latijnsche Poetische wercken van Casparus Barlaeus overgheset.’ In: Petri Scriverii Vasten-avond-spel, den tweeden druck. vervatende ’t ghebruyk en ’t misbruyk van den taback, uyt het Latijn int Neder-duytsch vertaelt, door S.A. [= Samuel Ampzing] Noch zijn hier by gevoeght XL. vermaeckelicke poëtische grillen, den selven Here door P.S. toe-ghe-eygent, door H.V.D. Tot Leyden, by Willem Christiaensz. anno 1631. [p. 49-50.]
UBL: 1197 H 2

C43
Ad Clarissimum Virum Gilbertum Jacchaeum, cum Metaphysicae compendium publicaret. In: Gilbertus Jacchaeus: Primae philosophiae sive institutionum metaphysicarum libri sex. Editio postrema priore correctior. [Vignet]. Lugduni Batavorum, prostant apud Elzevirios. M D C XL [1640].
Willems 501.
Fol. *3v.
UBL: 199 F 20

C44
In novam P. Virgilii Maronis editionem, curante doctissimo viro D. Cornelio Schrevelio, M.D. Gymnasii Lugdunensis rectore vigilantissimo. In: P. Virgilii Maronis cum Veterum omnium commentariis et selectis recentiorum notis nova Editio. Inscripta Viro Amplissimo Gualtero Valkenier I.U.Licentiatus. Reip. Amstelodamensis Consuli & Senatori. Ex Officina Abrahami Commelini. MDCXLVI [1646].
KBH: 767 B 2
UBL: 572 D 1

C44a
Herdr. Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Hackium, 1661.

C45
Gedichten, op des Heeren P.C. Hoofts Hendrik de Groote. [Typografisch ornament]. t’Amsterdam, By Nicolaes van Ravestyn, op St. Antonis Merkt, 1649.
Bevat gedichten van
Barlaeus, Huygens (Latijn en Nederlands), en I. van Burgh.
UBA: OK 70-63 : 2

C45a
Lofdicht op Hendrik de Groote. In Hooft, Mengelwerken. Ed. Geeraert Brandt. Amsterdam, Henricus Wetstein en Pieter Sceperus; Leiden, Daniel van den Dalen en Utrecht, Willem (I) van den Water. 1704.
Formaat: 2°.
Zutphen, Librije: Cat. 451

C46
In libros Mauritiados XIII. Clarissimi viri Francisci Plante, nuper apud Brasilienses Ecceliastae Aulico. Lofdicht op F. Plante: Mauritiados libri XII. Hoc est: Rerum ab Illustrissimo Heroi Ioanne Mauritio Comite Nassaviae in Occidentali Indiâ gestarum descriptio poetica. Leiden, Ex Officina Joannis Maire, Vaeneunt Amsterodami apud Ioannem Blavium. MDCXLVII [1647], fol. **2v-**3r.
UBA: 2463 A 5
KBH: 763 A 7
UBGent
UBL: Thys. 817

C47
Nicolas Mercerius: De conscribendis epigrammata. Parisiis 1653.
UBGent: BL 1233

C48
De Amsteldamsche Ontleden-Kamer, door N. Borremans. In: Bloemkrans van verscheiden gedichten. Amsterdam, Kouwijs Spillebout, 1659, p, 290.
KBH: 5 B 8

C49 [tussen Petit 7b en 7c, evenals tussen Petit 33b en 33c]
Admiranda rerum admirabilium Encomia. Sive Diserta & Amoena Pallas differens seria sub ludicrâ specie. Hoc est, Dissertationum Ludicrarum, nec non Amoenitatum Scriptores varii. Noviomagi Batavorum, 1676. pp ...-...
Formaat: 12°.
UBL: 2019 F 23

C50
De wanhopende Kaïn. Uit het Latyn van Barlaeus (vertaling van
Elegia III. Oratio Caini, occiso fratre Abele).
Abraham gereedt ten offer van zynen zone Izaäk. Naar het Latyn van Barlaeus (vertaling van Elegia VI. Abrahami filium Isacum immolaturi Oratio).
Zegepraele[n]de Judith. Uit het Latyn van Barlaeus. (Vertaling van Elegia XIV. Iuditha è castris Assyriorum redux, interfecto Holoferne).
In: Dightlievende uitspanningen: bestaande in gedighten, van verscheidene stoffen en rymtrant; door Andreas Andriessen. Middelburg: Louis Taillefert Davidsz., 1756; p. 1-5, 10-18 en 99-104.
UBL 1070 E 40
UBL 1204 H 43

C51
Hobbo Schotanus van Sterringa: Mengel-dichten. Leeuwarden 1683. p. 65-67: Reedenen van Judith; p. 120-123: Klagte van Lukretia.
Zie J.C. Arens in Spiegel der Letteren 9 (1965-1966), p. 261-262
Leeuwarden, Tresoar: A 2472 : 2

C51a
Idem, herdruk 1721 Klagte van Lukretia.
BLL: 11555 AA 31
UBVU: XZ.01512

C51b
Idem(?), herdruk 1728
C52
Veturia ibid. ===================
C53
Op de anatomie en op de dood van P.C. Bor.
In: G. Brandt, Poëzy, derde deel, Amsterdam, Willem Barents, 1727, p. 371-372.
KBH: 760 D 25
UBA: 412 F 20
UBA: 1309 E 1
UBA: 2343 A [5-]7

C54
In observationes Politicas clarissimi viri I[acobi] Zevecotii ad L. Annaeum Florum. In: L.A. Florus: Rerum Romanarum libi IV. Ed. J. Zevecotius. Harderwijk, Nicolaus à Wieringen, 1633, p. 9-11.
UBGent: G 8078
UBL: 763 G 7

C54a
Idem, Amsterdam, Joannes Janssonius, 1638, fol. A4r-A4v.
UBA:1353 F 30
UL Cambridge:Q 6 40
UBGent: Cl 1719
UBGent: G 8076 (
books.google)
UBGent: G 8370
BL Londen:808 A 3

C54b
Idem, Halle, e Bibliopoleo Fickiano, 1665.
UBGent: G 8079
UBL: 191 F 28

C55
Fecialis, sive epistola a remonstrantibus exulibus ad Petrum Molinaeum missa, qua se ad "Anatomen" ipsius responsuros promittunt. [Auctore Caspare Barlaeo]. S.l.n.d. 4°: 8 p.
BNF D2. 960 : 9

C56
Orationes duae patheticae, elegiaca una, Josephi expostulantis cum lasciva Putipharis uxore, altera epica, Caroli M., ob Emmam filiam Eginardum scriptorem, eundemque amasium suum, humeris portantem indignantis, verba exprimens. In: Pythagoras, Carmen aureum, opera Joann. Christiani Knauthii. Argentorati [Straatsburg] 1711.
8°.
BNF: Yb. 4364

C57
Morhofius Polyhist. Lubeck 1714
UBGent: Acc 8855

C57a
Id., Dresden 1720.
BNF: Yb. 1439

C58
De rooktabak spreekt.’ In: A. Hoppestein: Mengelpoëzy, bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. [Vignet: Dum audes, ardua vinces]. Leiden, Johan Arnold Langerak, 1718.
UBL: 1204 H 10.


C59
Jan Wagenaar:
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Elfde stuk, p. 297-303.
Bevat een Nederlandse vertaling van de brief van Barlaeus aan Petrus Cunaeus; Epistolae 1667, nr. xxx.
UBL: 403 E 11
UBL: 1134 E 20

C60
Vs. 142-149 van
In nuptias Constantini Hugenii Equitis, Illustrissimo Principi Auriaco à Secretis. In: Pieter Huizinga Bakker, Amsterdam. Amsterdam, Erven P. Meijer en G. Warnars, 1782.
Fol. A1v
UBA: Broch. 4° J 12
UBL: 792 B 11

C61
Brieven van P.C. Hooft, deel 4.
Hierin enkele
gedichten.

C62
Constantijn Huygens: De gedichten. Naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. 9 dln. Groningen 1892-1899.
Bevat Latijnse gedichten van Barlaeus:
Deel II, p. 303 - 304
Deel II, p. 304 - 305
Huygens aan Barlaeus: Dialogus cum Barlaeo, in verba carminis quod Schurmannae inscripserat
en: Ad amplissimos doctissimosque viros G. Staackmannum et G. Barlaeum

C63
Aan Vincentius Fabricius. In: Vincentii Fabricii, Hamburg. Jurisconsulti, Consulis Gedanensis Orationes Civiles, Ad Serenissimos, Potentissimosque Poloniae Reges, nomine publico habitae: Dissertationes, argumenti varii: in quibus & satyra Pransus Paratus: Epistolae ad illustres ac praecipuo seculi nostri viros eruditos: Poemata, post editionem Belgicam altera parte fere auctiora. Accurante Friderico Fabricio, Fil. Francofurti & Lipsiae, Sumptibus Johannis Adamo Pleneri, Anno M. DC. LXXXV.
Zie
facsimile met transcriptie
Hierin: Gedicht door Barlaeus; gedicht aan Barlaeus.

C64
Het gedicht door Fabricius aan Barlaeus ook in: Vincentii Fabricii Poemata. Editio secunda, priori multo auctior, & emendatior, ut plane sit alia; accessit Pransus paratus, sive satira in poetas, & eorum contemptores. Amstelodami, typis Ioannis Iansonii. Anno Dom. M. DC. XXXVIII. p. 74-76.
UBA: OK 63-3113.
UBGent
C65
J.J.F. Wap: ‘Petrarcha’s vloek over den verwaten schender van zijn graf.’ In: Bijdragen tot boeken-en menschenkennis, verzameld door Mr. P.S. Schull en A. van der Hoop Jr., dl. III, 1834, Mengelwerk, p. 92-95.
Vertaling van de Dirae Francisci Petrarchae.

C66
Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken. Leiden 1850.
UBGent: Her 3072

C67
Lugdunum in Batavis. In: Van Mieris: Beschryving der stad Leyden., (1762-1784), deel 2, 1770.
UBGent: Bibl. Hist. 4631 (books.google)

C68
Vertaling van de brieven van Ammon aan Thamar en v.v. door het genootschap Fugant carmina curas. Leiden 1717, p. 53-62.
UBL 1204 G 35

C68a
Idem, herdruk 1728, p. 93-104.
UBL 1204 F 42

C69
Limborch: Historia vitae S. Episcopius. 1701.
UBGent: Hi 1437

C70
Fakkel of bydragen 12 (1837) p. 71.
UBGent: H 892

C71
In effigiem clarissimi viri, D. Jacobi Maestertii Jurisconsulti, et professoris in Illustri Batavorum Academia.
Ed. Marcus de Schepper: ‘Autumn 1643 — a Smooth Shift of Generations? Poems by Caspar Barlaeus and Caspar Kinschotius on a Portrait of Jacobus Maestertius.’ In: Dulces ante omnia Musae. Essays on Neo-Latin Poetry in Honour of Dirk Sacré. Leuven 2021, p. 327-336.D. NA PETIT 1894 VERSCHENEN WERKEN

D01
Peretti, Joao: Barleu, e outros ensaios criticos. Recife, Officinas graphicas do Jornal do commercio, 1941. 153 p.
LC: F2601.P43

Anton van Duinkerken Jaarboek Limburg geschied. en oudh. genootschap 85 (1949) p. 85-89.
UBGent
DVD in Bibliotheek Nationaal Herbarium Nederland, Van Steenis Gebouw Einsteinweg 2, Leiden

01a
Peretti, Joao: Barleu, e outros ensaios criticos. 2de uitg. Recife, 1956. 131 p.
UBU: LB-SPP: BR *VII*G 150

02
Humanists and humanism in Amsterdam. Catalogue of an exhibition in the Trippenhuis, Amsterdam 20-25 August 1973. Amsterdam 1973.
KBH: 7193 D 15

03
F.F. Blok: Caspar Barlaeus, from the correspondence of a melancholic. [vertaald uit het Nederlands en met vertalingen uit het Latijn door H.S. Lake (proza) and D.A.S. Reid (poëzie)]. Assen: Van Gorcum, 1976. VIII, 197 p.; portr. (Respublica literaria Neerlandica; 2).
UBL: S 6296 : 2
UBL: G 1256 : 2
UBL: VGBGES V 446

04
K. van der Horst: Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602-1648). Assen: Van Gorcum, 1978. 214 p. (Respublica literaria neerlandica; 3).
UBL: DOUSA 79 1560
UBL: G 1256 3
Cf. Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Amsterdam, IJ. Rogge, 1869, nrs. 44 (Rationes 1618), 339 (Poëma Niellio 1625) en 688-692 (vijf brieven).

05
Joachim von Sandrart, Joost van den Vondel, Caspar Barlaeus; ingel. en toegel. door Karel Porteman: De maanden van het jaar. Wommelgem, Den Gulden Engel, cop. 1987. 167 p.
Bevat de
gedichten op de maanden.
Bayerische Statsbibliothek München Z 76.98-2
UBL: S.NED. 56 2370

06
Jaap Meijer: Barlaeus overgewaardeerd. Joodse bijdrage tot de 350ste verjaardag van onze universiteit. Heemstelde 1982.
Bevat het gedicht
In libros Manassis Iudaei, de Creatione (met vertaling), en bewijst dat het gedicht Templo populoque Judaeo niet van Barlaeus is.
KBH: 7268 A 42

07
Een autobiografie van Barlaeus (Bodleian, Ms. Bywater 64) is uitgegeven door K. van der Horst: ‘A ‘vita Casparis Barlaei’ written by himself.’ In:
Lias 9 (1982), p. 57-83.

08
M.H.H. Engels: Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus, 1630. In:
De Vrije Fries 69 (1989), p. 45 - 56.
Bevat een brief; het portret van Barlaeus door R. Vinkeles naar J. Buys (1786); facsimile van het gedicht In Albo eruditissimi adolescentis, Suffridi Saeckema, Gallias adeuntis en de tekst van het gedicht Amplissimo doctissimoque viro, D. Iohanni Saeckema, Curiae Frisiorum Senatori.


0
A. Agnes Sneller en Olga van Marion (ed.), De gedichten van Tesselschade Roemers. Verloren, Hilversum 1994
Bevat gedichten van en aan Barlaeus.


E. OVER BARLAEUS

Lucianus redivivus capistratus. Ad impediendos illius morsus, quibus nuper in clarissimum Barlaeum aliosque multos saevijt mordax animal in scripto sui verè Satanico & diabolico, cui titulus est Vorstius Redivivus & in lucem emissus sub nomieu [lees: nomine] Philippi Fabri. Anno Domini MDCXXXVII.
UBL: 979 F 28.

J.A. Worp: ‘Caspar Barlaeus.’ In: Oud-Holland 3 (1885), p. 241-265; 4 (1886), p. 24-40, 172-189, 241-261; 5 (1887), p. 93-126; 6 (1888), p. 87-102, 241-276; 7 (1889), p. 89-128.

F. Veenstra: Een litterair kunstrechtelijk triumviraat en heroïsche poëzie. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970.

F. Blok: ‘Barlaeus en de joden.’ In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 57 (1976-77).

C.L. Heesakkers, C.S.M. Rademakers en F.F. Blok: Vossius en Barlaeus: twee helden die der dingen diept en steilt’ afpeilen. Het Athenaeum Illustre en zijn eerste hoogleraren. Amsterdam 1982.
Arnhem: Br 537/16

A.J.E. Harmsen: ‘Maurits de Braziliaan en zijn dichters.’ In: Van oost tot west: koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden 1995, p. 18-48.
UBL: T 2375 : 12

A.J.E. Harmsen: ‘Barlaeus’s description of the Dutch colony in Brazil.’ In: Travel fact and travel fiction. Ed. Z. von Martels. Leiden etc., 1994, p. 158-169.

A.J.E. Harmsen: ‘Het spel van inventio in Caspar Barlaeus’ Venus Cimbrica (1634).’ In: Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Redactie Korrie Korevaart, Henrike Jansen & Jaap de Jong. Leiden 2007. SNL 17.De lijkrede voor Barlaeus werd gehouden door
Joannes Arnoldi Corvinus.
PBF: 297 TL

Vertaald in het Nederlands door Boëtius van Elslandt. Lyk-reden op ’t overleyden van den wydt-beroemden Caspar van Baerle, docter in de medecijnen, en professor van de gantsche philosophie in de doorluchtige schole tot Amsterdam. Amsterdam Cornelis Iansz. 1648.
A-E4, [40] p.
UBGent: M 2979 books.google
Bevat gedichten van Vondel, Brandt, Anslo en Van Elslant

Funeraire poëzie:
 1. Joost van den Vondel: Lyckzang over den heer Kasper van Baerle, Professor t’Amsterdam.
  KBH: Pamflet 5795
 2. Jacob Westerbaen: In obitum Clarissimi & multifariae eruditionis fama celeberrimi viri D. Casparis Barlaei epitaphium.
 3. Jacob Westerbaen: Vertaling hiervan onder de titel ‘Grafgedichten’.
 4. Geerardt Brandt: Op de doodt van den Heer Caspar Barlaeus, Professor in de doorluchtige Schoole t’Amsteldam. Overleden den XIV Januar. 1648.
 5. Reinerus Neuhusius: In tristissimum excessum Illustris Viri D. Casparis Barlaei, In inclyto Amstelodamensium Gymnasio Poëtae ac Professoris Celeberrimi.
 6. Lykdichten door Huygens, Graswinckel en Boyus, 1648.
  UBGent: M. 2980
 7. Reyer Anslo in Klioos Kraam, p. 227; herdrukt in R. Anslo, Poezy 1713, p. 370-372.
  UBGent Her 2102.

  Jan Vos in Klioos Kraam
  UBL 1198 F 29

 8. Maria Tesselschade Roemers Visscher, Klinkdicht aan den Poeët Boetius van Elslandt. In: Apollos harp. Amsterdam, Jan Hendriksz. en Jan Rieuwertsz., 1658, p. 318.
  UBL: 1180 G 1
  Herdrukt in De gedichten van Tesselschade Roemers Ed. A. Agnes Sneller en Olga van Marion. Hilversum 1994.
  UBL: PT5694-A17-1994

Een biografie van Barlaeus verscheen in de bundel die aan Simon Stijl wordt toegeschreven: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. Inhoudende: Hugo de Groot, M. van Rossem, Passchier de Fyne, Frederik Ruysch, J.C. Weyerman, D.V. Koornhert, Elisabeth Hoofman, Klaas Kompaan, Herman. Boerhaave, Jan Vos, D.R. Kamphuizen, Nikol. Hartsoeker, Willem Vleertman, Hub. Korn. Poot, Kaspar van Baarle, Christ. Huigens, J.A. van der Goes, Maria Sybilla Merian, Oldenbarneveld, Gerrit Douw, Bened. de Spinosa, Marten Schenk, J. van Wassenaar, Andereas Vesalius, Frans Hals, J.C. Kamerling, Jacob Bakker. Uit egte stukken opgemaakt. Tweede deel. Te Amsterdam, by Petrus Conradi, Te Harlingen, by F. van der Plaats & Junior. MDCCLXXV [1775].
KBH: 3067 B 4
UBGent: Hi 1007

Biografie in handschrift (achttiende eeuw) in: Biografieên van Nederlandse schrijvers en geleerden.
UBGent: Hs. 1057

Biografie door D. de Groot, in: Nederlandsche letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Groningen 1871.
UBGent: Her 1695

Elegie van Westerbaen aan Barlaeus.

Een gedicht van Petrus Scriverius over Barlaeus en een over Vossius en Barlaeus).

J. Duport: Musae subsecivae. p. 53: p. 75:

Lemma in het Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, door David van Hoogstraten en Jan Lodewyk Schuer.

Een veilingcatalogus van Barlaeus is niet bekend, maar dat zijn bibliotheek geveild is blijkt uit een handschriftelijke aantekening op het schutblad van een boek in de UBA (maar welk...?)CASPAR BARLAEUS.

            Zoo zien wy BAERLE noch als ’t lichaam leit vergaen,
            Doch niet zyn wakkren geest, belust, als Klaudiaen,
            En Aristoteles, met onvermoeide schachten,
            Op maet en zonder maet, de laeghte te verachten:
           
(5) Augustus eeuw komt zelf beluistren zijnen geest,
            Het zy hy vaerzen dicht, of goude lessen leest.

J.v.Vondel
            P. Sluyter sculpsit.             R. Box excudit.

Continue