Anoniem: De ziecke gravin - 1673.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton10926 - UBGent H 437
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

[fol. A1r]

De

ZIECKE

GRAVIN.

BLY-SPEL.

Vertonende op’t Toneel de Herberg van BOURGONDIEN.

Vertaalt uyt het Frans, ’t welk te Parijs, by Pierre Promé.
met privilegie van de Koning, gedrukt is.

[Vignet: fleuron]

GEDRUKT ANNO 1673.[fol. A1v]

PERSONAGIEN.

HOLLANDIA.
BELINE, haar Staatjuffer.
MARILJE, Dienstmaagt van de Gravin Hollandia.
GOULEMER, Bootsgezel.
FRELINGE, Hollandze Vrou.
BADZIN, Hollander.
FLANORIA.
De WAART.
1. BORGERMEESTER.
2. BORGERMEESTER.
FRANS Doctor.
SPAANS Doctor.
ENGELS Doctor.
HOOGDUYTS Doctor.
PACOLE, Dienstmaagt.

                        Het Toneel is t’Amsterdam.[fol. A2r]

De

ZIECKE GRAVIN,

Eerste Uytkomst.

Goulemet, Frelinge, Badzin, Marilje.

    Vertoont een Bier-gelag, daer Goulemer en Frlinge aen d’eene Tafel zitten, en
        Marilje en Badzin aen d’andere, drinkende en toebak-rookende.

Goulem. KOm drincken wy een kan.
Freling.                                                Dat is het dat ik zoek.
Goulem. Hoe is het met Mevrou van Holland? isse kloek?
Frel. Elk zeyt dat het met haar heel slechjes af sal loopen.
Goul. Hoe dat?
Frel.                 Een ider dag is ’t noch te rug gekropen.
Goul. Z’is zee-ziek; en de koorts beklemt haar boven dat.
Frel. Sy heeft de ziekte van dezee en ’t land gevat.
    Sy heeft.... wat weet ik ook wat haar noch meer mach schelen?
Goul. Sy is’erqualijk aan: en duyzent drancken deelen
    Haar geen gezontheyt mé. Hy vare vry voor man
    Die haar geneest. Maer swijg; die lieden komen van
    Haar woonplaats af.
Maril.                    Elk houdt haar wonder krank te wezen.
Badz. ’t Is waar; ’k bezocht haar straks.
Maril.                                                Om eeuwig te genezen
    Zal men haar een Klisteer van avont zetten doen.
Badz. Ik acht sy beezig zijn: Maer kunt gy niet vermoen
    Waerom juyft een Klisteer?
Maril. Men zeyt sy vol benouwen
    Het alles glyen laat, wijl ’t sluyt-spier niets kan houwen.
    Sy neemt wel willig in; maer walgt’er altijt voor.
    En dees Klifseer zet door ’t slag-poeyer alles door.
Badz. ’t Is sterk. Bestaat het niet uyt loot en uyt salpeter?
Maril. ’k Zou zeggen dat het wel na Boskruyt leek: maer weet’er
    Al even wel niet van.
Badz.                         Dat is het; maer dit quaat
    Besprong haar al te ras.
Maril.                             Men zegt, die pestlucht slaat
    Uyt Vrakrijk herwaarts aan.
Goul.                         Ik kan ’t niet aers gelijcken,
Als ofje ’t keelgat van den afgront in quaamt kijcken.
[p. 10]

Continue