Gedwongen huwelyck - ca. 1750.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton09993
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog 28 pagina’s gedaan worden.

Continue

[p. 1]

GEDWONGEN HUWELYCK
Klucht-gewys Verbéeld in den Ouden

GRIMPAERT,

Verlieft op een jonge Jofvrou
GENAEMT

BRODDELINA,

De welke hy niet konnende krygen tracht
de selve door de Tooverye van

CIRÉE

Te brengen tot het Huwelyk, dog bedrogen
zynde word gedwongen van GALLANT
Vryer van Jofvrouw BRODDELINA te
Trouwen met FRANSYN Meyssen van
JOFVROUW BRODDELINA.

[Typografisch ornament].
===========================================
Men vindse te koop Tot Dendermonde by Jacobus
DuCaju
Boeck-drucker.
_________________[p. 2]

PERSONAGIEN.

OUDEN GRIMPAERT.
SLEPUS Knecht van Grimpaert.
JOFVROUW BRODDELINA.
FRANSYNTJE Meyssen van Broddelina.
CIREE Tooverersse.
GALLANT Vryer van Jofvrouw Broddelina.
TEEUWEN zynen Knecht.OP DEN SIN
NIET SONDER LIEFDE.

EERSTE DEEL

Slepus uit met een Brief in syn hand.
Slepus.

VRinden ik moet eens gaen eenen Brief bestellen,
Ik heb’ne Meester die sot is, al en draegt hy geen bellen,
N’en ouden donder van eene Vent, met dry tanden in synen Mond,
Ja die uyt syn backes stinkt, als eenen Boeren strond;
[p. 3]
En die is met Liefde bevangen tot een jong sniksken van vyftien oft sestien jaren,
En hy schryft, en hy vryft, en hy sucht, en hy praselt, oft hy beseten waer.
Hy is van nu af, buyten alle dry zyn vyf sinnen,
En soo het lang duert, soo vreese dat ik hem nog sal moeten binden,
Hy heeft daer eenen brief geschreven, ik geloove dat’er meer als sestien-duysent Regels instaen,
En daer mede moet ik soo recht naer syn lief toe gaen,
Sakermillimente, hy is daer alrée, ik ben met diën ouden Sot gequelt.
                                Grimpaert uyt:
Grimp. Wel Slepus hebt gy mynen brief al bestelt,
En hebdy myn Lieve jofvrouw Broddelien, met beleeftheyd aengesproken,
En hebt gy u beenen niet gelyk uyt-gesteken, en heeft sy den brief niet open gebroken,
En kost gy niet sien oft sy bly was, en oft dat sy my bemind.
Slep. Ja ik geloof datser Sakermillimenten is mede gedint.
Grimp. Maer Slepus en is sy niet boven maten schoon.
Slep. Hy raester al op aen, ik hebse myn leven noyt gesien.
Grimpaert: Wel aen wie hebt gy dan den brief gegeven. Slepus: Wel aen niemand. Grimpaert: Wel waer hebt gy dan soo lang gebleven, is hy dan nog niet bestelt. Slepus: Ach myn Cammeraet, kiest myn Ziel Eyeren voor u gelt, Waerachtig ten gelykt u niet, â ra, vaegter u gat mé, Ofte gy sult seker nog Sot worden. Grimpaert: Wel gyen Ezels kop, het en gebrekt my aen geen macht, Dat ik u den kop niet en bréek met desen Stok. Sult gy met myn Lief dan nog Lachen, al ben ik oud van jaren,
[p. 4]
Ik ben nog sterk genoeg om met een Maegt te paren, De Liefde maekt my jong. Slepus: Lieven Heer wat sal de Zee nog al uyt-spouwen, Hy en kan qualyk gaen, en wilt nog al spreken van trouwen. Maer wat geeft het my, ik sal hem laten beteyen Maer holla myn Heer, als gy tog wilt Trouwen, k’En sal u Sakerpamillimenten niet tegen houwen, k’En wist waerachtig niet, dat gy nog soo jong waert, Soo fris, soo rap, soo gou, en soo knap van beenen Corasie myn Heer, ik sal u de hand leenen, Geeft my den brief maer, k’ sal hem soo datelyk aen Broddelien gaen dragen: En sal haer met eenen, den eersten keer af-vragen Oft sy u Trouwen wilt of niet. Grimpaert: Maer Slepus hebt gy Kompassie met myn verdriet. Mynen getrouwen Knecht, daer is dan den Brief, En geeft hem soo met groote beleeftheyd aen myn Lief. Slepus: Wel’ Na, na, na, geeft hem dan. Grimpaert: Maert hoort Slepus, dat gy wys en voorsigtig zyt en dat gy het werk niet verbrot. Slepus: Laet my maer beteyen, wat jerdme diën verçierden Ouden Sot, Sa gou, gou, gou, geeft my hem hier. Grimpaert: Hou daer, maer gy Behoort eerste te weten den inhoud van dit Papier, Ik versoek aen de schoone, en weirde Broddelien, Met behoorelyke Complimenten waer mede ik haer mynen dinst kom biën: Wanneer dat ik het geluk mag hebben, van haer de Vesiet te mogen geven, Met Offer van dienst, alle de dagen van myn Leven, En dat sy u gelieve den dag en d’Ure te willen seggen, Wanneer ik haer myn Compliment, sal komen af-te-leggen.
Slep. ’tIs Hout u backes [p. 5]

Continue