Joan Dullaart: Oratyn en Maskariljas - ca. 1672.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton02258
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF
Den ontydigen Loskop,
BLYSPEL;
In Nederduitsche Vaarzen gestelt
Door J. DULLAART.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middel-
dam, naast de Vismarkt. 1672._2
PERSONAADJEN.
Oratijn, Zoon van Pandolfus.
Sofye, Slavinne van Trusaldijn.
Maskariljas, Dienaar van Oratyn.
Hipolite, Dochter van Anselmus.
Anselmus, een Grijzert.
Trusaldijn, een Grijzert.
Pandolfus, een Grijzert.
Leander, Zoon van goeden huize.
Cardenio, een gewaant Egiptenaar.
Bomborio, een Huisknecht.
Boode.

ZWYGENDE.
Twee Benden vermomde Juffers en Heeren.


Het Tooneel is in de stadt Messina.


3
ORATYN en MASKARILJAS
of
Den ontydigen Loskop,
EERSTE BEDRYF.
Oratijn.
Leander, moeten wy dan twisten om de Bruit?
’t Is goet, men sal dan zien wie van ons, met dien buit,
Zal deurgaan, dat geluk zijn medemaat beletten,
Met hem, door slimme list, de voeten dwars te zetten.
(5) Span vry uw krachten in, dat wonderlyk geval;
Want ik aan mijne zijd’ niet ledig zitten zal.
Oratijn, Maskatiljas.
Orat. Ho! Maskariljas.
Mask. Wel?
Orat.                Hier valt wat t’overwegen:
Ik heb, in mijne min, schier alle plagen tegen,
Leander mint Sofye, en schoon dat ik mijn zin
(10) Verzet heb, noch blijft hy party in mijne min.
Mask. Leander mint Sofy’?
Orat.                        Hy knielt voor hare stralen.
Mask. Zoo veel te slimmer.
Orat.                    Ja, te slimmer zijn mijn qualen.
Doch ik heb ongelijk, wanhoop ik aan mijn luk,
Als gy my hulpzaam zijt, en toont uw meesterstuk;
(15) Ik weet dat uwen geest, in loosheit wel doorslepen,
Geen zaak, hoe swaar verwart, hebt avrechts aangegrepen
Maar alles uitgevorst; zoo dat men u met recht
Een Vorst der dienaars noemt, en aller Mesterknecht.
Mask. Hou van dit prijsen op, wanneer wy, arme bloeden,
(20) Nootwendig zijn, dan zijn wy waarde, een lieve, en goede;

Continue