Incogniti Scriptoris Nova Poemata. Nieuwe Nederduytsche Gedichten ende Raedtselen. Leiden, 1624.
Derde druk, van de eerste twee drukken zijn geen exemplaren bekend.
Exemplaar KBH 28 E 34 : 1. 204 p., genummerd 1-28 en twaalf ongenummerde pagina’s (p. *1-*2, *5-*12 en *15-*16]), 29-192. De ontbrekende pagina’s *3-*4 en *13-*14 hebben wij aangevuld met behulp van de herdruk van 1642, KBH 28 E 34 : 2.
Facsimile hiervan bij Ursicula (de achtergrond van het toegevoegde katern is grijs en dat van de vier daarin ontbrekende pagina’s rood gekleurd.)
Uitgegeven door Ilse Dewitte.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. De fraktuurletter is in een aparte kleur weergegeven.
Continue
[
p. 1]

ENIGMATA
SIVE
EMBLEMATA
Amatoria.


Lugdun. Batav.

A° 1624.[p. 2: blanco]
[p. 3]

Incogniti Scriptoris
NOVA POEMATA,
ante hac nunquam edita.

Nieuwe Nederduytsche Ge-
dichten ende Raedtselen,

Voor de derdemael oversien, ver-
meerdert ende verbetert.
ANNO 1624.[p. 4: blanco]
[p. 5]

AEN
alle Heeren ende Studenten die met
Liefden bevangen zijn.

VOOR-REDEN,

MIIN HEEREN,
SEer oude ende treffelicke Schrijvers verhalen dat in de stadt van Corinthen is geweest een vermaerde Tempel van [p. 6] de Goddinne Venus, in de welcke het gemeene Volck vergaderende, pleghen met heftige gebeden de onsterffelicke Goden aen te roepen, dat sy alle de Lichte Vroukens van die stadt wilden in haer heylighe protectie nemen, ende met haer Goddelicke benedictie aert also segenen, dat het getal der selven mocht toe nemen ende vermenichvuldicht worden. Voorwaer een heerelick exempel van affectie ende gunst die de voorsichtighe Outheyt ghedragen heeft tot dit soete en geriefelicke gheslacht, ende waer uyt wy kla- [p. 7] relick sien konnen de verdorventheyt van dese onse laetste tijden, also daer niemant is, die een gebet voor sodanige personen uytstort, maer worden die selven veracht, vervolcht, ende opghesloten in die Palleysen, daermen de kostelicke ende dierbare tijt met spinnen moet verslijten. Het leven der menschen is vol ellendicheyt, ende is om zijn kortheyt van veel Wijsen by een roock ofte schaduwe vergheleecken, maer het wort noch veel ellendiger, ende oock korter, alsmen yemandt zijn vryheyt beneemt, ende [p. 8] verbiet te genieten die soete vreucht der nature, daer door het menschelicke gheslacht verweckt ende voortghebracht wort. Wat my aengaet, Mijn Heeren, soo is nochtans mijn intentie niet voor dese Venus-dierkens alhier een defensie te schrijven, maer heb voorghenomen opentlicke te betonen de sucht ende affectie, die ick altijt gedragen heb tot alle eerlicke ende wel ghemanierde Ionckvrouwen, om welcke te dienen ende te behagen mijn sinnen ende gedachten gestadelick besich ende bekommert zijn. Ende [p. 9] overmits ic vastelick ende voor seecker wete, Mijn Heeren, dat u U.E. mede de Liefde volcht, ende slaven zijt van zijn Majesteyt, so wil ick U.E. mits desen wel ernstlick geheden hebbe, onder des selve ghehoorsaemheyt nu ende altijdt ootmoedelick te wille blijven. Wy hebben veel treffelicke Personagien die ons voor zijn ghegaen: de Coningen self hebben haer in desen dienst begeven, de Princen hebben betoont dat sy in dese gevangenisse lagen, ende de alderwijsten ende doorluchtichsten van alle Natien [p. 10] hebben niet konnen ontworstelen dese aengename slaverny. De vromen Hector heeft soo veel Griecken verslagen, om te beschermen de Troiaensche dochterkens, ende zijn beminde Andromache te bewaren. De Griecken hebben so veel perijckelen uytgestaen, om de schoone Helena te verlossen uyt de handen van die ghene, die haer ontschaeckt hadde, ende den Godvruchtighen Aenaeas had zijn Italiaensche reys vergeten, om te believen de soete Coninginne van Carthago. Laet niemant daerom vreemt [p. 11] duncken, dat wy oock neersticheyt gedaen hebben, om de Maechdekens van onsen tijt te diene, haer gevende dese lustighe ende seer genuchelicke Raetselen, in de welcken sy haer teere sinnekens wat moghen gaen vermaecken. Ende om de waerheyt te seggen, daer is niet dat haer behaechelicker ofte aengenamer kan wesen, als sodanighe ghedichten, die een reuck hebben van de soeticheyt der Liefde. Want sy lieden vraghen niet na de hooghe ende wijse redenen van Plato, noch en ondersoecken niet de subtijle [p. 12] questien van Aristoteles, ende het gaet haer oock niet aen, of daer een scherp-sinnighe Meester eenige verdorve plaetsen in Plautus ofte Ennius bequamelic gecorrigeert heeft, also sy lieden wel weten, dat alle haer ghenuchte maer in een plaetsken moet wesen, ende overmidts ick haer de selve aldaer niet en kan doen genieten, als geen gheleghentheydt daer toe hebbende, ende oock sulcken gunst onwaerdich zijnde, SO IST, Mijn Heeren, dat ick U.E. bidde, ende uyt de name der Liefde, ghebiede ende bevele, [p. 13] dat een yeghelick sich vromelick betonnen, ende zijn oude ende gewoonelicke mannelickheydt daer toe ghebruycken; ende om de saeck noch beter te belegghen, dat U.E. believe, elck zijn Lief te behandigen dese onse ghedichten, op dat sy daer in siende de duystere sin van de gheschilderde Figueren, tot verstant der selven moghen komen, door het aenschouwen van de levendighen. Gheschreven in onse schoone Stadt van Leyden, alwaer Venus sich by Apollo heeft begheven, alsoo Vulcanus nu [p. 14] groote neeringhe heeft met Wapenen te maecken, ende Mars den Spangiaert verwachtende, by zijn Boelken niet en kan vernachten.
FINIS.


[p. 15]

Tot den Leser.

DE nieusgierighe leer, ende lees-lust beminde Leser, dees korte doch vermaeckelijcken inhoudts deses soete Minne-vaerskens, heeft my door ernstich begeerte sommiger Poesijs-Beminders aengeport dit Boecxken wederom door den druck in ’tlicht te brengen. Vervullende derhalven ’tlustgierich oogh der selver, met noch sommige ander sinlijcke ende sinrijcke Rymerytiens, bevelende de selve in u goede genegenheyt, gelijck als ick ’tselve seer genegen op offert, u L. dienstwillighen.
C.W.B.L.[p. 16]

NOsti*V.N. inveratae hoc esse priscorum more receptae & approbatae consuetudinis, ut suis quae in lucem emittuntur scriptis aut opellis non solum praefatiunculam aliquam Autores praefigant, sed & de Antesignanis & Fautoribus, sub quorum tutelam numine & nomine evulgentur, sibi prospiciant. Etenim si ullo unquam tempore ingenia fuerunt ad sugillandum & mordendum nata, nostro profectò hoc aevo magnus ubique eorum apparet numerus: unde etiam Mihi aenigmatoon horum edidionem medi- [p. 17] tanti non defuturios Aristarchos, & supra vulgum sciolos censores, arbitrabar: quo etiam factum, ut supprimere illa induxerim animum. Sed victus indesinenti amicorum hortatu prodromum hunc in publicum tandem produco, & nihil non vellicantibus nasutorum judicijs expono. Latrent catillones isti, & blenni silebunt tandem & rumpentur. Tibi verò V.N. cum inscribere & noncupare volui, ut sit quasi arrahabo & sacramentum prompti mei in Te obsequij, quod virtus Tua rara, doctri- [p. 18] na excellentia, tum tua in bonos omnes benevolentia, addo & benificentia suo quasi jure postulare videntur. Accipe igitur primitias hasce tuo tibi jure meritò dicatas. Accipe serenâ fronte & lubente animo exiguum hoc gratae memoriae symbolum, & quasi molam falsam: siquidem, secundum magni illius Xerxis dictum, non minùs egregium est & nobile parva lubenter accipere, quam magna suppeditare. Sed subsisto, nec plura superaddo nisi ut Tibi Me in clientelam fidemque commendum Vi- [p. 19] ve ac vale, vige ac sospitare Vir Nobiliss. quam dulcissime, quam felicissime. Lugduni Batavorum prid. Kalend. Iull. Anno 1618.

T.N.

Perpetuò studiosissimus

C.W.B.L.[p. 20]

Contre l’inique Calumniateur
De ces enigmes.


Quatrain.

ZOile refrogné si lisant cest ouvrage
Subtil & plain d’esprit, tu te sens offensé
Ne pense pas aussi, qu’a toy soit addresssé
Mais à tous gentils esprits qu’un doux humeur engage.[p. 21]

Ad lectorem Benevolum.

NOn semper gravibus studijs incumbere prodest,
Cunctaque posthabito meditari seria risu;
Sed tetricas facilesque juvat (me judice) Musas
Alternâ versare manu, sic laeta revolvet

(5) Autores mens usque bonos, sic nulla laborum
Taedia percipiet melioribus invida coeptis.
Ergo memor quod semper ament alterna Comoenae
Condimenta tuae, laeto haec aenigmata vultu
Perlege, non parvum (mihi credas) inde levamen

(10) Atque voluptatem referes, seu Gallica verses
[p. 22]
Carmina, seu docto donata fideliter ore.
Ipsa etiam Germana suos tibi Nympha lepores
Suggeret, ut possit tibi Sphinx simul esse trilinguis.
[p. 23]

Au tres Docte Sage & Vertueux,
Seigneur Iehan Neander. Amateur des
sept Sciences Liberaux.

SONET.

POur resveiller le Coeur, de tant des bons esprits
l’Ignigme ioyeuse? avez mis en avant
Mais contemplant pensif? le tronne tres-plaisant
Comme admirateur, me tiens en voz escrits
    (5) Par ton esprit subtil, verrez vos favorits
Tous les oeuvres louer? le Laurir meritant
Mais Zoile. Impudent, Ennieux mesdisant
Qui tourne bien en mal, par des menschans soubrits
[p. 24]
    Il est du tout brutal, & maling qui te blame,
(10) Ie le prens autrement: qu’il brule en sa Flame,
Il n’entend le subiect, de ce qu’il calumnie
    Car vostre Ioli traict, riens ne peut n uire
Aux exprits Genereux, que tout le mond’ admire,
Qu’oy que les mesdisans? en parlent par envie.

LALAING Sans repes.[p. 25]

Waymans gheneucht.

SEylen alsment wel versint
Alsmen seylt voor ty en windt
Als het Schuytjen is bequaem
En het weertien aenghenaem

(5) Als het seyltjen en de mast
Fraeyties op malkander past
Als de Stuyrman als een man
Recht het Roer reieren kan
Als de Stuyrman en zijn maet

(10) Op het werck sich wel verstaet
Dan ist seylen soo my ducht
Dan ist seylen groot ghenucht
Alsmen sal afsteken gaen
De Stuyrman comt opt Schuytien staen

(15) Set de Mast recht over endt
Naer het diep zijn coertse wendt

[p. 26]
Dan so waerschout hen zijn maet
Dat de Mast niet recht en staet
En de handt daer mee aen slaet

(20) Comt de Stuyrman so te baet
Int hals rechte dat hy net
De Mast inde koker set
Dan so steeckt daer op of
Dan so gaen de Baren grof

(25) Drijven ’t schuytjen gins en weer
Met den Stuyrman op en neer
Dan so roept de maet siet toe
Stuyrman weest wel op u hoe
Dat ghy na de diepte gaet

(30) Aen dees zijde leyt een plaet
Let ghy wel op Roer en Fock
Seyt hy, en stack met een stock
Na de gront en roept daer na
Holder tepa holder topa

[p. 27]
(35) Dan comt dickwils metterspoet
Wint de Baren rijsen doet
’t Water in het Schuytjen springht
’t Hartje inde Schoenen singht
Dan so leyt men daer in nooit

(40) Dan so strijcktmen daer de schoot
Dan so leyt het Mastjen slecht
Dat te vooren sont gherecht
Als de buy dan over is
Is de Stuyrman even fris

(45) Valt aent seylen weer met vliet
Of het niet en waer gheschiet
Na de Storm en de noot
Is de vreught weer even groot.

FINIS.

[p. 28: ornament]
Continue
[
fol. *1r]

NOstra matutino surgens Ancilla quieto,
Cum Titane toro, vultu laetoque serenoque*
Excitate somno servum, quid vappa quiescis*
Dromis adhuc Clamat medium ferè Phoebus olympi,

(5) Conscendit celer curris, lucessit ubique
In serum dormire diem securque inersque.
Nonne pudet pecus ignavum? sic fata recessit,
In stabulum solitasque solers properavit ad artes.*
Haud mora rem longam Tenebrosum induxit in antrum,
*
(10) Atque manu toties ultro citroque retraxit
Dum liquor effluxit, mox, Constitit, atque labore
Defatigata animam Calidam revocavit ab imo
Pectore, sudoresque genis abstersit utrisque.
Pudore quippe laborarat manibus pedibusque.
*

_________________________________________________

Dit half blat Signatuer * moet gevoecht worden voor Fol. 31.*
_________________________________________________

[fol. *1v]

ONs Angeniet, hoort mijn bediet,
Was laestmael inde stal gegaen,
Alwaer sy hadt, een ding gevat,
En in een diep ront gat gedaen,

(5) Daer stont dees Meyt, met vrolickheyt,
En stack dat ding op ende neer,
Niet wasser stil, want naers en bil
En ’theele lijf was inde weer,
Na ’t lang gedouw, van dees Jonckvrouw

(10) En stoten in dit diepe gat,
Wort sy gewaer, met vreucht dat daer
Wtvloeyde een soet sapich nat,
Doen wist sy wel, dat doen het Spel
En werck ten eynde was gebracht.

(15) Dus heeft met lust, haer weer gerust
Aensiende ’tgeen sy hadt gewracht.


[fol. *2r (afbeelding: vrouw bij een karnton) en *2v ontbreken.
In de editie
-1642 staan de corresponderende pagina’s op p. 88 en 91]

    Dit beduyt een Boerin die smerghens vroegh opstaende,
inde stal gaet om te karnen, het langhe ronde dingh is
de Karenstock, die sy in een doncker hol, dat is, in de Karne
steeckt, die sy soo langh heen ende weder douwt,
tot dat het werck ghedaen is.
[fol. *3r]

TRistis eram nuper curisque ingentibus aeger,
Crudeli quâ languebat mea vulnere morbi
Uxor Amans. Frigus quod durum inflixerat illi,
Quodque modo poterat medicamine vincier uno.

(5) Dumque graves magis illa nequit perferre dolores,
Exclamat subito languenti voce, marite
Chare precor, precor o Saevos! Averte dolore,
Conterit aer enim morbus juvenalia membra.
Ilico Commotus precibus medicamina quaereris,

(10) Inveni atque inventa ded verum illa repente,
Dedita quippe rei Tenebrosum induxt in antrum,
Signaque mox meliora dedit dixitque juvamen,
O quam dulce praecor noctuqe dieque labores,
Pellae graves donec fatis melioribus utar.


[fol. *3v]

ONlancx was ick in druck in groten angst en pijne,
Door dien mijn roder mont een kouwe had ontfaen,
Waer wt een groote sieckt van binnen was onstaen,
Die quaet te helpen was dan door een medicijne.

(5) Dit heeft sy my geclaecht, en ernstelick gebeden,
Dat ick so veel sou doen, en helpen haer in noot,
Want haer de sieckt allener bracht in soo groten noot
Dat teenemael onstelt waren haer teere leden,
Ick gaf haer daer wat lancx, dat sy met groot ghemack

(10) In een seer doncker hol tusschen haer beenen stack,
Suygend’ daer an, waer med’ sy stracx begon te raken,
Tot beternis, en seyd’ schoon Lief comt alle daech,
Tot dat mijn sieckte is genesen, want ick staech
Haeck na alsulcken saeck die my dus doet vermaken.


[fol. *4r afbeelding: man en pijprokende vrouw]

[fol. *4v]

    Dit beduyt, Een Dochter vercout zijnde, is
onstelt door al haer leden, het lang ding is een
Tabacx-pijp, waer wt sy suycht, ende daer van ge-
neest, smaeck krijgende inden Taback.[fol. *5r]

QUm roseo nuper Phoebus surgebat Eoo
Et secunda solers properabat ad arva Colonus
Posthabitis Curis quibus Alta palatia regum,
Esse plerumque sepulta solent, per prata per agros

(5) Ambulo, dumque vagus nunc huic nunc inde ferebat,
Vox humanae mihi dulcis resonabat ad aures.
Mox circumspiciens vidi Tractare puellam
Quae residebat humi pedibus, mirabile visu,
Sejunctis, longam rem venis undique pictam,

(10) Caerulique Toriesque manu inulcere tenella,
Molliter extraxit donec Albuminis ovi
Succum Consimilem,quem mox Abscondidit illa,
Inter untramque pedem, donec satiata quievit.


[fol. *5v]

ONlancx ginc ick na ’tvelt om ’sgeest vreucht te vermere
Int opgaen vande Son int kriecken vanden dach,
Int soetste vande Mey, daer ick een werck aensach,
Verwonderings waerdich, van een hupsche maecht hantere

(5) Een vantse in het Velt die sy met schone woorden,
Soo streeckte, dat sy wat na haer voornemen kreech,
En strelend’ aen zijn sijd seer sachtlick neder seech,
Tot dat sy hem tot een aengenaem werck bekoorde
Een senuachtich ding heeft sy met vreucht gevat,

(10) Gestreecken op en neer soo langen tijt, tot dat
Sy daer ded’ met een greep een seer soet Sap wtlopen:
Dit heeft sy in een hol tusschen haer been gedaen,
En daer door tenemael contentement ontfaen,
Tot dat sy meerder vreucht van hem weer stont te hopen.


[fol. *6r: afbeelding: een vrouw melkt een koe]

[fol. *6v]

    Die beduydenisse is een Boerin die comende int
Velt een Koe met soete woorden lockt, het langh’
zeenachtigh dingh zijn de speenen die sy soo langh
strijct op ende naeer tot daer de melck wtcomt,
die sy in de Emmer, die sy tusschen haer beenen
heeft staen, doet.[fol. *7r en fol. *7v ontbreken. De Latijnse en Nederlandse
tekst staat in de editie
-1642 op p. 102 resp. 101]

NUper ab Aritae campis glacialibus Ursae
Quum fureret Boreas, mea frigore capta puella
Eia age Consuetis recreemus lusibus artus
Dixit, & extemplo longam densamque prehendens,

    (5) Rem manibus binosque globos quid segnius instas?
Nonne juvat versare globos quam frigore cori
Dura pati praestat solitos revocare calores,
Ergo instans operi (decet exaudire puellae
    Quippe preces) toties ultro citroque rotundos,

(10) Dextra verso globos celeri, dulcedine jura
Viribus ardenter membrisque virilibus utor,
    Donec anhelanti defecit anhelitus ori,
Atque frequens sudor manavit ubique per artus
Defessos, victusque miser desistere cogor.


[fol. *7v]
LAest als de Noorde windt ons quam met kou beprangen,
Brullende stuer enstraf door Boraes bestier,
Soo werdt mijn Antonet, mijn over soete Dier,
Sittende aen mijn zy met koude gantsch bevanghen.
    Comt seytse laet ons toch met ons ghewoonelijck spelen
Verwarmen onse Leen, wat staet ghy doch en kijckt,
Tast aen al u gheweer, niet langher nu en prijckt.
En laet het u met my te bollen niet vervelen.
    Dies ick met goeden moet dat spel ginck met haer aen,
En hebt gins ende weer soo dick dor ’t gat ghedaen,
Dat ick door ’t langh ghestoot met al mijn gansche leden
    Ghevoelde my verwarmt, maer ick scheyde niet uyt,
(Want die was haer versoeck) voor dat my van den huyt
Poerich in het spel veel druppels zweet afgleden.


[fol. *8r afbeelding: een man en een vrouw met maliestokken]

[fol. *8v]

    Dit beduyt, Een Dochter met een Ionckman
spelende, een spel met twee ronde bollen, het lan-
ge ding is de spaen daer sy de bollen mede vatten
ende voortdrijven, het ronde gat is den beugel daer
sy door spelen.
Continue
[
p. 29]

ENIGMES IOIEUSES
POUR LES BONS ESPRITS.

Dat zijn,

Cluchtighe Raetselen voor alle
Ionghe Geesten.

Met de

Verclaringe van dien, de welcke hier acht-
ter aen volgen elck op zijn Folio.[
p. 30 afbeelding: vrouw bij waterput]

[p. 31]

EStant en ma maison je regarday du feste*
Margot faisant à bas ce qu’assez d’autres font:
Elle prit à deux mains je ne scay quot tout rond,
Et sembloit à la voir qu’elle fist à la feste.
    (5) D’une brusque maniere & d’une addresse preste,
Elle laschoit cela dedans un lieu profond:
Et pour faire entrer entierement au fond
Elle se travailloit & de cul & de teste.
    Apres avoir long temps soubs le faix haleté,
(10) Long temps mene les bras & long temps culeté,
(Comme tousiours la peine est de plasier suyvie)
    Une douce liqueur à la fin arriva,
Dont la belle Margot son ardeur dessoiva
Et puis se retira, d’aise toute ravie.

[p. 32]

FOrtè fenestrati speculans de culmine tecti
Margottam vidi teretem tractare maniplum;
Et (velut ancillis mos est) ita podice ferri,
Ut quis eam festas juret duxisse choraeas.

    (5) Scilicet insolito nisu gestuque petulco
Rem manibus dudum pressam potrusit in antrum,
Inque locum quem fortè cavum Natura creârat,
Abdidit, intereâ coxasque, caputque, fatigans.
    Iamque diu lasso cum corpore brachia versans,

(10) Podicis, ac capitis, diuturno percita motu,
In nova post multos sudores gaudia fertur.
    Nemper superveniens gratus liquor omnia fregit
Taedia, & objectu tali satiata, colorem,
Restringuens, Margotta, domum contenta facessit.


[p. 33]

VAn boven uyt mijn huys sach ick korts dat beneden,
Margrietjen deed’ een werck dat wel van meer gheschiet,
Sy handelden yets ronts, hoe twas en weet ick niet,
Sy quam scheent van den dans, so gingen noch haer leden.

    (5) Sy heeft dat met een vaert en met een cloeck toestieren,
Op ’tdertelst dat sy mocht, in een diep hol ghedaen,
En om dat in den gront geheelijck te doen gaen,
Wrocht sy met hooft en eers op alderley manieren,
    Als nu naer weynich tijts haer ’thijgen over quam,

(10) Door dien geheel haer lijf ’t werck so ter herten nam,
(Gelijckmen altoos siet de vreucht naer moey te komen),
    Soo heeftser eyntelijck een soet nat uyt ghevist,
Daer mede Margariet heeft haren brant gheslist,
En doen vertrockse haer van vreucht gantsch inghenomen.
[
p. 34 afbeelding: vrouw met een ‘suycker capittelstock’, zie hieronder p. 81]

[p. 35]

IE suis blanc comme neige & long de bonne sorte
Roide, dur & plaisant, & sur tous desiré
Des Dames qui n’ont pont encore sauouré
Le doux contentement qu’un hymen leur apporte.
    (5) Chasque d’elle en sa main, à toute heure me porte,
Me presse, me manie, & me tient asseuré.
Otes dedansLe doux contentement qu’vn hymen leur apporte.
Ores dedans son sein richement coulouré,*
Ores dessous sa robbe où le chaud me conforte.
    Puis pour prendre de moy un plaisir plus parfait,
(10) Et pour me contenter du mal qu’elle m’a fait,
Me met dedans un trou, vermeil comme une rose.
    Là en nous debattant d’une pareille ardeur,
Ie rens à la parfin une telle liqueur,
Qu’on ne sent point au monde une plus douce chose.

[p. 36]

REs ego sum nive candidior, teres, albida, longa,
Dura quidem, sed cara tamen, multumque cupita.
Cum primis videor lepidis res grata puellis
Quae Cypriae nondum gustârunt gaudia noctis.

    (5) Me digitis, illae, vibrant, me pollice pressant,
Me teneris torquent manibus, me denique scalpunt
Unguibus, inque sinus tepidos me saepe recudunt,
Nonnunquam niveis etiam sub vestibus abdunt.
    Nec satis est tali mecum concludere gestu

(10) Sed magis ut satient animum (mirabile dictu)
Me rubidum lepide cogunt intrare foramen.
    Heic ego dum quatuor dedum dudumque resolvor,
Humidulis similem guttis dispergo liquorem,
Quo nihil in toto reperitur gratius orbe.


[p. 37]

ICk ben wit als de snee, in lenghde naer behooren,
Wel hert en stijf maer soet, en boven al ghesocht
Van maechden die noch niet aen ’t Hymen zijn verknocht,
Of die wel noch den eedt niet hebben aengesworen

    (5) Elck een van haer wenscht staech dat ick haer word gegeven,
Ick word van elck van haer getroetelt en gheviert,
Nu raeck ick in den schoot die rijcklijck is gheciert,
Van onder haren rock daer my de wermt doet leven,
    En om te hebben noch van vreucht volmaeckter reen,

(10) En om in alles my te stellen wel te vreen,
So word ick in een hol root als een roos ghesteken,
    Met een gelijcken brant daer worstelend’ te saem,
Vloeyt in het eynt uyt my een nat so aenghenaem,
Dat in de werelt noyt is soeter ding ghebleken,
[
p. 38 afbeelding: man en twee vrouwen aan een tafel met sjoelspel]

[p. 39]

VOicy comme tu dois ioüer d’adresse & d’heur,
Il faut mettre au milieu de ce trou, qu’on appelle
Trou Madame: autrement tu le perdras contre elle,
Le milieu est le but, & le poinct de l’honneur.
    (5) L’y mettre n’est pas tout: il faut avec vigueur
Le pousser iusqu’au fond: Si que la Damoiselle
Confesse que tu sçais enfiler la venelle:
Et que le coup est bon: l’on ioüe à la rigueur.
    Demeurer en chemin, perdre course & carriere,
(10) Entrer, sortir soudain, retourner en arriere,
Sont traicts pour à iamais te faire mespriser.
    Ioüant garde toy bien un trou pour l’autre prendre,
Quoy que proches ils soient: ce seroit te mesprendre,
Pour emporter le prix, faut droictement viser.

[p. 40]

AN ne puellares cum virgine ludere ludos
Expetis & certare globis, & victor haberi?
Fac igitur medium globuli figantur in antrum,
In medio consistit honos & gloria ludi.

    (5) Trudere non tantum laus est, pertingere fundum
Hoc opus, heic labor est, ipsumque implesse foramen;
Ut te victorem se victam virgo professa,
Ceu decet amplexus tibi pandat & oscula figat.
    Fortibus ergo ausis rem perfice, collige vires
,
(10) Teque virum praesta, nec enim resilire licebit,
Aut medijs haerere vijs, aut sisere cursum.
    Quin etiam caveas ne pendeat error ab antris,
Haec, fateror, spacijs tibi sunt conjucta, sed illam
Suadeo proximior tibi quae patet elige rimam.


[p. 41]

SIet hier hoe dat ghy u moet aen ’t geluck bevelen,
En wel recht stieren toe want so ghy qualijck schiet,
En niet in ’tmidste gat so deucht u spelen niet
Het middelst is den roof en d’eere van het spelen,

    (5) In schieten ist niet al ghy moet met al u krachten,
Toestoten tot de gront, so dat de Juffrouw siet,
En selfs bekennen moet dat ghy te degen schiet,
En dat den stoot is goet daer staet al scherp naeu op te achten,
    Dat ghy blijft onderweech of ’t haestich lopen staeckt,

(10) Nu ingaet dan weer uyt of niet met al en raeckt,
Sijn dingen om te zijn tot aller tijt mispresen,
    In ’t spelen wacht u wel int avrex gat te gaen,
(T’ouw u misgrepen zijn) hoe na dat sy oock staen,
Het moet om hebben prijs al naeuw ghenomen wesen,
[
p. 42 afbeelding: twee mannen pompen een bal op, een vrouw kijkt toe]

[p. 43]

IE le vy qu’il tenoit entre ses deux genoux
Quelqu’une bien paree & passablement belle,
La qu’elle il embrassoit d’une maniere telle
Qu’il luit faiscit monstrer son trou à tous les coups,
    (5) Un autre ce pendant qui le voit, que sans poux,
Sans haleine, & sans vent, sans cesse elle chancelle,
S’approche, & se chocquant brusquement avec elle
Fact qu’il tient le dessus, & elle le dessoubs.
    Apres entre ses mains un long chose il empoigne
(10) Qu’il luy met dans le ventre, & hastant sa besongne
Pousse tant & souvent que grosse elle en devint.
    Si cela luy fit mal ie ne le vous asseure,
Mais je scay bien qu’apres que l’autre s’en revint,
Qu’elle se plaignoit fort souspirant à toute heure.

[p. 44]

VIdi quod dudum laetis conplexibus illam
Comprimeret (nam mollis erat cute, corpore bella)
Vidi quod tensis genibus gestaret, eamque
Cogeret obscurum ventris mostrare foramen.

    (5) Fortè superveniens alter qui viderat illam
Spirantem procul, & labsis quasi viribus aegram
Advolat, & mediâ miseram prosternit arenâ
Inque illam se deinde levi superinjicit ausu.
    Nec mora quam tectâ caudam sub veste gerebat

(10) Deprompsit, tantoque illam, conamine pressit,
Ut gravido tandem corpusculum ventre tumeret.
    An quicquam lucri post vim conceperit illa
Credere vix aussim: nam post quam excesserat alter
Saepe illam vidi suspiria multa trahentem.


[p. 45]
ICk sach dat hem een ding inschoot niet om gelijcken,
En wonder wel gheciert in bey zijn knien sadt,
Twelck hy op sulcker wijs omhelst had en omvat,
Dat hy tot elcken steeck het gat haer dede blijcken.

    (5) Een anderen die haer half ademloos sach wesen,
Oock sonder slach van pols en stronckelende gaen,
Quam cloeckelijck by haer en vallende haer aen,
Gaf haer de onderlaech en is op haer gheresen,
    Daer na nam hy een dinck ick weet niet wat het was,

(10) Sich spoejende int werck stack hy so seer, so ras,
So dickmaels en so veel dat sy begon te swillen,
    Of haer dat pijnlijck was is my gantsch onbekent,
Maer ick weet als haer weer den anderen quam ontrent,
Dat hare suchtjens staech niet waren om te stillen.
[
p. 46 afbeelding: een vrouw bij een man die zijn laars (of kous?) verkeerd-om aantrekt]

[p. 47]

I’Ay tantost veu quelqu’un maniant doucement
Ie ne sçay quoy de creux, couvert d’un poil volage
Et mettre au beau milieu, qu’il ouvroit assez large,
Un chose gros, nerveux, & tendu roidement.
    (5) La dame s’escrioyt: faictes tout bellement
Mon Dieu, il n’est pas bien, vous gastez tout l’ovrage,
Quand pour luy obeïr & plaire davantage
L’ostoit, mais remettoit aussi soudainement.
    Ils ont esté long-temps ensemble en cette affaire,
(10) Toutes fois peu à peu ils ont sceu si bien faire,
Qu’en fin ils sont venus à bout de leurs desseins.
    Je ne scai qu’ils faisoint, neantmoins je me doute,
Que l’homme en duroit fort & travailloit de reins,
Aussi quand ce fut faict, il suoit goutte à goutte.

[p. 48]
BEllus homo patulam rem contrectabat utroque
Pollice, quam sparsim lanugo hirsuta tegebat.
Postea nervosae carnis versatile membrum
In mediam (sed eheu vano conamine) mersit.

    (5) Protinus exclamat conjux desiste, quid urges?
Quid properas? desiste, inquam, res, heu, malè missa est.
Heic ille obstupuit paulumque remisit ab actu,
Quem tamen extemplo repetens instantius ursit.
    Intereà pariles inter se murmure certant,

(10) Sed mox quum facili procederet actio cursu,
Ultima festivos clauserutn vota labores.
    Nescio quid monstri cuderit tam fervidus ardor:
At dubitare ne fas, nam renibus ille laborans
Manantes toto fundebat corpore guttas.


[p. 49]
ICk hebber eenen stracx, sien sachtelijck aenroeren
Een wijt ruychachtich hol ick weet niet hoe het was,
Hij poogd’ int midden recht, die hy op de van pas,
Een ding vol senuen en stijf ghestreckt te voeren

    (5) Sijn huysvrou riep hem toe, doet sacht tis niet te degen,
Sacht man, ten is niet wel, ghy scheurt het werck, hout stil,
Hy om in dese saeck te volghen haren wil
Trockt uyt, en heeft het doen daer rechter in ghekregen,
    Sy hilpen in dat werck malkandren al haer macht,

(10) Doch hebben het allencx te saem soo ver ghebracht,
Dat sy ghecomen zijn ten eynde van haer hopen.
    Ick weet niet wat sy deen doch meen ick dat den man,
Dat werck wel dapperlijck quam op de lendens an,
Want hem alst was ghedaen veel druppels sweet af dropen.
[
p. 50 afbeelding: een man en een vrouw met een trekzaag]

[p. 51]

MA compagne m’attend au milieu de la place,
Ses deux cuisses ouvrant & estendant les bras:
Lors je monte dessus, & adjançant mon cas,
Ie fais qu’aucun de nous point ou peu se deplace.
    (5) Apres entre mes mains un long chose j’embrasse,
Lequel ayant frotté & en haut & en bas
Devient en peu de temps si gluant & si gras,
Qu’il me le faut cacher au creux d’une fendace.
    Ainsi l’un d’un costé halletant & suant,
(10) Et l’autre de sa part toujours se remuant,
Travaillons sans cesser pour nostre oeuvre parfaire.
    Laquelle poursuyvant joignons si bien nos coups
Qu’il faut que le dessus cessant de plus rien faire,
Le quitte à la parfin à celuy de dessous.

[p. 52]
ANte fores mea me jamdudum expectat Amica
Expansis manibus pedibusque per atria tensis.
Ergo opus adgradiar dextrè faciamque periclum,
Ut nec ego, nec & illa, loco moveamur eodem.

    (5) Quod moltis? praestò est mihi res glabra longa reflexa
Hanc moveo, scabo, scalpo, parteisque per omneis
Subfrico, viscosâ donec pinguedine totum
Diffluat, & tenuem fissuram sponte subintret.
    His ita praemissis conjunctis viribus ambo
,
(10) Res agimus nostras, & flexo corpora motu
Lassa fatigantes sine lite absolvimus actum.
    Nec prius abripimur nisi creber anhelitus ori
Deficiat, tunc qui supremas ante tenebam
Mix illi cogor quasi victus caedere parteis.


[p. 53]
INt midden van de plaets verwacht my vast myn vrouwe,
Haer ermen zijn ghestreckt haer beenen zijn van een,
Als ick dan ben gereet en boven op getreen,
Maeck ick dat sy haer plaets en ick mijn wel behouwe.

    (5) Dan neem ick in de hant iet langs dat ga ick tergen.
Nu doe ick het om hooch dan douw ick het om laech,
Tot dat ick ’t eyntelijck door mijn arbeyden staech,
Kan tusschen eene cloof, bequamelijcken bergen.
    Terwijl den eenen dan sweet en al hijgend’ staet,

(10) En d’andere staech deur ’t opsteken niet en laet,
So konnen wy te saem ons werck te deegh volvoeren,
    Des volgend’, voegen wy ons steken ras op een,
Sulckx dat den bovensten ’t werck staeckt en komt beneen
Den ondersten also ontslaende van zijn roeren.
[
p. 54 afbeelding van een vrouw bij een weefgetouw]

[p. 55]

M’Allant esbatre aux champs ie vy le iour d’hier
En un lieu à l’escart une certaine fille,
Gaillarde, belle, acorte, amiable & gentille,
Laquelle travailloit a un plaisant mestier.
    Un trou large & fendu, or elle ouvroit entier
Et ores à demy, puis dextrement habile,
Le refermoit si joint (tant elle estoit subtile)
Que l’on n’y cognoissoit ny trace ny sentier.
    Apres elle empoignoit en sa main remuante
Ie ne sçay quoy de long, qu’en ceste mesme fente
Souvent elle mettoit & retiroit souvent.
    Puis les pieds & les mains remuant de vitesse
Tiroit tousiours à soy, ou poussoit en avant
Tant elle se plaisoit en ce jeu d’allegresse.

[p. 56]

NUper ut agrestis transibam prata coloni,
Umbrifero vidi secessu fortè puellam
Voltu hilarem, pulchramque genis, & fronte nitentem,
Quae lepidam sanè digitis exercuit artem.

    (5) Scilicet obducto fissuram glutine mixtam
Alternante manu mediam, mox denique totam
Displicat, & rursum tam doco foemore claudit,
Ut vix conspicerem primae vestigia rimae.
    Adde quod & duram, oblongam, tortamque prehendit

(10) Rem manibus, quam quum vix demersisset in Antrum
Mox vicibus versis subitâ levitate retraxit.
    Intereà multum trudens, reprimensque, premensque,
Millia perpetuo jactabat corpora motu.
Tantae molis erat muliebrem discere ludum.


[p. 57]
ALs ick my gisteren wat buyten ging vertreden,
Sach ick bezijden wechs een dochter wonder soet
Van aensicht vriendelijck, en vrolijck van gemoet,
Door een vermaecklijck werck beweghen al haer leden.

    (5) Nu deedse gantsch van een een scheur wijt opgespleten
En dan eens half van een, daer na als wonder gauw
Sloot zijse wederom soo dicht by een en gauw,
Dat ghy noch scheur en saecht, noch dat het was gereten:
    Daer na greep sy een ding ick weet niet hoe het heet

(10) Doch was het lang ’twelck sy staech in de selve spleet,
Met groote gauwicheyt wist in en uyt te douwen.
    Daer na haer roerende met haer gheheele lijf,
Stiet sy ’t of sachtiens wech of trockt tot haer so stijf,
Dat licht bleeck dat sy was met sulcken werck te houwen.
[
p. 58 afbeelding: een man laat wijnvaten in een kelder zakken]

[p. 59]

DEs que je sois levé, pour avoir bon courage,
Ie cours tout droit au lieu où je voy un bouchon
Si le poit y vault, dedans mon cabochon
vs. 2 piot er staat: poit
I’en devalle chopine, auant autre breuvage,
    Ayant le coeur fermé, ie pense a mon mesnage,
Et viens donner la tasche à ceux de ma maison,
Ie n’y suis pas si tost, qu’aussi tost mon garçon
Ne me die, allez maistre où pend la belle Image.
    Ie cours diligemment, quand ie suis arrivé,
Ayant pour travailler mon appareil trouvé,
N’espargnant bras, ny mains, reins, ny cul, ie le boutte
    Dedans un large trou, tout plain d’obscurité,
A force de pousser, par fois le jus degoutte,
Qui moüille les deux culs d’un & d’autre costé.

[p. 60]
QUamprimum exsurgo plumis nova gaudia quaero
Utque rigem siccas fauces accedo tabernam,
Et si fort? meo sapiebant vina palato
Ebibo jejunus quas promiserat hospita trullas.

    (5) Inde domum madido quum jam thorace reflecto
Protinus occurrens heus heus here, servolus inquit:
An nescis? je jam te jusserat illa vocari,
Ergo abeas, pellasque fores ubi pendet imago.
    Huc igitur transporto pedes, admissus in aedeis

(10) Fortunâ fruor usque meâ, Dominamque salutans
Illius obfuscum rectâ perquiro foramen.
    Tunc nec brachilos parcens nec viribus ipsis
Ventrem ventre premo: quid? dum premo, saepe priusquam
Rectè antrum tetigi, vestem liquo effluus ungit.


[p. 61]
SO haest ick kom van ’t bed om beter moet te maken,
Gae ick ter plaets daer ick wijntonnen merck te zijn,
Daer zijnde neem ick op soo veel oft weynich wijn,
Naer dat my altemets den wijn wel comt te smaken.

    (5) ’T best hebbende ghedaen neem ick naer huys mijn gangen,
Om yder van mijn volck te gheven hare taeck,
Ick ben der niet soo haest of mijnen knecht seyt vaeck,
Gaet meester daer ghy siet dat schoone beeldt uythangen
    Ick loop daer neerstelijck heen, als ick gekomen ben,

(10) Een meed’ maet hebbende die met my wercken ken,
Beginnen wy met erm en lendens ons te weren.
    En steken al ons best in een wijt duyster gat,
Soo werckende druypt ons ghemeenelijck het nat,
Doort groot ghewelt en cracht van douwen op ons cleeren.
[
p. 62 afbeelding: vrouw met viola da gamba]

[p. 63]

IE ne veux celer, quand ie me trouve à point
Ie vais voir mon amy, ie le prens, ie l’embrasse
Et si souvent son nerf entre mes doigts ie passe,
Que ie le fais roidir, ne le voulust-il point.
    (5) Apres le voyant prest, gaillard & bien en point,
Mes deux cuisses s’ouvrant d’un assez large espace,
Ie le mets entre-deux et si bien ie le place,
Quon ne nous diroit qu’un, tant de pres il me joint,
    Alors d’un maniment fretillard & adextre,
Remuant haut et bas, or à gauche or à dextre
Entre mille douceurs i’accomplis mon desir.
    Et si par fois son nerf devient lasche et s’abbaisse,
Avec deux de mes doigts si bien ie le redresse,
Que plus qu’auparavant, j’en tire du plaisir.

[p. 64]
CUr taceam? fatear quod res jubet ipsa fateri,
Si qua capit me luxuries amplector Amicum,
Illius & vibro premo, perfrico pollice nervum,
Donec amoriferos satis intendatur ad acus.

    (5) Iamque ubi protensum video justeque fricatum,
Arripio sedem, largis quoque foemora coxis
Distendens, rubido tam firmiter adplico ventri,
Ut quasi copressi spacijs vidamur iisdem.
    Intereà nunc huc, nunc illus, copora versans

(10) Raptaque laetivago circùm praecordia tactu,
Expleo votivum mirâ dulcedine luxum.
    Sique relaxatas video torpescere vires,
Officio digiti mediante redintegro nervum,
Ut subito rursus solitum stet promptus ad actum.


[p. 65]
ALs ick somtijts heb lust of dat het comt gelegen,
Soe gae ick tot mijn lief, omhels’ hem vat hem aen,
En laet door mijne hant de snaer so dickmaels gaen,
Tot dat sy is heel stijf al wouw sy schoon daer tegen.

    (5) Daer na als ick ’tgereet en tot het wercksje veerdich,
Doe ick mijn beenen op en doet soo tusschen tween,
Dat niemant meenen sou of wy zijn bey maer een,
Soo geef ick het zijn plaets, en voechter in seer aerdich.
    Met groote gauwicheyt roer ick dan op en neer,

(10) Nu eens ter slincken kant, en dan ter rechter weer,
Met onverwenschte vreucht volbrengende mijn saken
    En soo somtijts verslapt oft nederneycht de snaer,
Soo stel ickse weerom, en brengse soo tot haer,
Dat my meer vreuchden naer als oyt te voor genaken.
[
p. 66 afbeelding: een man verzorgt voet van een vrouw]

[p. 67]

AYant un peu parlé, la Dame s’est assise
Sur un petit lict verd qui estoit assez bas,
Ie m’en suis approché doucement pas a pas,
Et luy ay relevé sa cotte & sa chemise.
    Par un certain endroit aussi tost ie l’ay prise
Et l’ay ioincte de pres tenant en main mon cas:
Tout-beau, m’a-elle dict, ie sens qu’il n’entre pas,
Vous me faictes douleur, ou la chose est mal mise.
    Aussi tost luy voulant donner plus de plaisir
Ie retire mon cas & l’y mets à loysir,
Tirant & repoussant iusques à ce qu’il entre.
    Puis estant moitié las, ie dy, ce n’est pas tout,
Il faut recommencer premier que de descendre,
Et lors que i’auray fait ie veux l’argent au bout.

[p. 68]
QUum tria vix mecum submisso gutture verba,
Protuleram, en habili concedit foemina lecto.
Hoc cernens protendo gradum, tenerumque sinistrâ
Indusium relevo dextrâ premo flexile membrum,

    (5) At quia vi primâ nimius me ceperat ardor,
Vix illud potui angusta subfigere rimae.
Hinc igitur tremulis exclamans vocibus illa
Heu dolor, inquit, eheu! quid stas? fac mollius intret.
    Quid facerem? retraho gressum, cunctorque pusillum

(10) Et mox arte novâ tam dudum subfrico membrum
Alternante manu donec felicius intret.
    Et semel atque iterum facto tentamine totam
Rem perago, tantisque adeò conatibus illa
Mercedem contenta offert & praemia donat.


[p. 69]
ICk sey, mijn Juffrouw sidt: sy deedt op mijn begeeren,
En is naer een cleyn bed, en leegh genoech gegaen,
Ick volghde voet voor voet haer sachtlijc achter aen,
En heb wat opgelicht gelijck ’tmoest zijn, haer cleeren.

    (5) Met yverigen ernst heb ik terstont begonnen
Aenstekende mijn werck, al sachtiens seyd sy maet
Al sachtiens want ick voel dat het niet recht en staet,
Ghy doet my seer houwt stil soo souter niet in komen
    Om dat syt soo versocht en dat het qualijck stack

(10) Trock ick het weer tot my en deedt met meer ghemack,
Indouwende en uyt tot dat het was te degen.
    Half zijnde nu vermoeyt seydt ick ten is noch niet,
Tis noodich eer ick gae dat dit noch meer gheschiet,
Doch alst al was gedaen heb ick mijn loon gekregen.
[
p. 70: afbeelding van een vrouw met een spinrokken]

[p. 71]

IE suis long d’un espan, delicat, rond & blanc,
Ayant de vers le bas la pointe un peu grossette,
Madame m’a sans cesse, ou avoir me souhaitte
Entre ses jeunes doigts, ou aupres de son flanc.
    Bien souvent & tousiours quasi elle me prend,
Et dans le creux ouvert d’une motte doüillette
Peluë tout au-tour, rebondie & molette,
Ioyeuse elle me met, puis soudain me reprent.
    Pour me rendre plus prompt, plus dispost & habile,
D’une mine affetee & grace fort gentile,
Elle crache sur moy & m’en frotte à l’entour,
    Ie suis son seul plaisir, je suis sa contenance,
Mais las! si reboucher il m’advient quelque jour,
Pour tout jamais je suis banny de sa presence.

[p. 72]
QUamtumvis videar palmo vix longior uno,
Sitque hebeti punco paullum mihi mucro retusus,
Attamen amplexu quaevis me faemina scalpit,
Me digitis fovet, & lateralibus adplicat ulnis.

    (5) Nec satis est talem mecum conludere ludum,
Cruribus extensis multùm genibusque reflexis:
Saepe sed illa meum tenerâ lanugine punctum
Arripit, & multùm crinoso tegmine mergit.
    Utque novos tandem promptum me reddita ad actus

(10) Me digitis premit illa suis, sputoque perungit,
Meque procace manu fricat, & me pollice pressat:
    Nempe ego sum sua luxuries, suus ardor: amorque,
Et nisi dificiant vires, nisi denique totus
Comminum veterem nunquam deperdo favorem.


[p. 73]
ICk ben een spanne lang, wit, soo ghy siet, en teeder,
Aen ’t uyterste heb ick het hooft een weynich groot,
Mijn Juffrouw wenscht my staech, oft heeft my in den schoot,
Of anders leyt sy my by hare zijde neder.

    (5) Sy grijpt my menichmael ja dag’lijcx mach ick segghen,
Met hare handen aen, sy doet haer knien op,
En in ruyge plaets steeckt sy nu mijnen top,
Nu trecktser hem weer uyt, nu gaetser hem weer legghen.
    En om dat dan het werck te veerdiger sou gaen,

(10) Raeckt sy my aerdichlijck met hare vingers aen,
En houwt niet op van my te draeyen en te wrijven.
    Ick ben haer vreucht alleen haer wesen haer gelaet,
Maer laes so my somtijts de stijvicheyt vergaet,
So moet ick jammerlijck van haer verbannen blijven.
[
p. 74 afbeelding: een luitspelende vrouw op een bed]

[p. 75]

POur le plus doux esbat que je puisse choisir,
Souvent apres deisner, craignant qu’il ne m’ennuye:*
Ie prens le manche en main, ie le taste & manie,
Tant qu’il soit en estat de me donner Plaisir.
    Sur mon lict ie me iette, & sans, m’en dessaisier
Ie l’estrains dans mes bras, sur mon sein ie l’appuye:
Puis remuant bien fort, d’aise tout ravie,
Entre mille douceurs i’accomplis mon desir.
    S’il advient par malheur, quelque fois qu’il se lasche,
De la main je le dresse, & derechef ie tasche
A ioüir du plaisir d’un si doux maniment.
    Tout ainsi mon doux luth, tant que le nerf luy tire,
Me contente & me plaist, puis apres doucement,
Lasse non assouvie, en fin ie me retire.

    Viva fui in sylvis, tandem percussa securi
    Dum vixi tacui, mortua dulce cano.


[p. 76]
ILla ego foemineos quae post mea prandia ludos
Quaerito, Cantorem prae multis osculor unum,
Hujus tremidulum tam firmiter urgeo nervum,
Donec amoriferum solito stet promptus ad actum.

    (5) Postea molliculi residens ad pulpita lecti,
Jllum (ceu fas est) inter mea brachia stringo,
Letaque dulcifico disjecans corpora gestu,
Nunc illuc pariter nunc huc, mea corpora verto.
    Sique relaxatas video torpescere vires,

(10) Officio digiti medante redintegro nervum,
Ut nihil a solita quiquam virtute remittat.
    Atque ita continuo Cantorem perfrico tactu,
Promoveoque hilari gestu mea gaudia, donec
Delassata quidem, sed non satiata facessam.


[p. 77]
OM ’t aengenaemste spel dat ick weet in mijn leven,
Neem ick de snaer ter hant na noens tot tijdt verdrijf,
Ick stelse handelse tot dat sy is heel stijf,
En wel te deegh bequaem om my ghenucht te gheven.

    (5) Ick worp my op mijn bed en sonder te verdrieten
Druck ickse op mijn schoot, ick neemse in mijn erm,
En my dan roerende met een ghewenscht ghescherm
Weet ick mijn herts verlang met vreuchden te genieten
    Maer soo dan altemets de snaer comt af te gaen

(10) En eenichsins verslapt soo neem ickse weer aen
En tracht dat soete spel van nieus weer aen te vangen
    Also maect my mijn lief veel vreught so langh de snaer,
Te degen is ghestelt en dan ga ick van daer
Moed’ maer int minste niet versaet van mijn verlanghen.
[p. 78]

Aen den beminden Leser.

ICk soude hier eenighe woorden willen gebruycken om dit werck te ontschuldighen teghens de ghene die het selve souden willen lasteren, by aldien ick yet meer seyde als den Autheur dien ick in desen ben ghevolcht, niet te min gelijckmen int ghemeyn seght, daer de spinne uyt de goede ende ghesonde cruyden, oock dickwils venijn treckt, hebbe ick om de ghene die hier (nochtans sonder reden) souden moghen [p. 79] geargert zijn, voldoeninghe te geven: goet gevonden de uytleggingen op yder enigma bysonder, neffens de Figure (die achter ghenoech claer souden zijn) hier schriftelijck by te voeghen. Bidde derhalven hier inne gheen voor-orden te ghebruycken, maer eerst te sien wat de rechte meeninghe hier van is, ende soo u dit aenghenaem mocht wesen sal u eer lange andere tijtcortinghen worden met ghedeelt.    Vaert wel.[p. 80]

Prologe op het voorgaende.

I. [=> p. 30]
HEt verstant van dit eerste raetsel, is dat een dienst Maeght, aen een Bornput water staet en put, als blijckt uyt de Figure. Het ronde datse handelt, is de koorde met den Eemer, diese met cracht ende beweginghe al haerder leden arbeyt inden put neder te crijghen, door ’twelcke werck hijghende ende verhit zijnde, slisttse haren dorst met het water datse daer uyt heeft op ghetrocken.

[p. 81]

II. [=> p. 34]
    Dit raetsel en bediet anders niet dan eenen suycker capittelstock, die door zijne soeticheydt, die van naturen soete Maechdekens, onghetwijfelt seer aenghenaem is. Wordt over sulcx van haer wel begeert, ende met groote vriendelijckheyt aenghenomen, ende nu inden schoot gheleyt dan inden sack ghesteken daer het de wermte stijf maect, ende voor het smilten bewaert. Wanneerse dan de soeticheydt willen ghenieten, soo steken sy het in haren mont, [p. 82] alwaer het door ’tsuijgen ende aenroeren vande tonge smiltende, in een soete natticheyt wort verkeert.

III. [=> p. 38]
    Het spel dat ghy hier hoort beschrijven wordt van de Franchoisen genaemt Trou Madame, men moet in het middelste gadt schieten want in de andere comende is het spel verloren, ten is oock niet ghenoech dat ghyer in schiet ende dat het tusschen beyden oft half wegen het gat blijft ligghen, maer het moet tot binnen toe in ghescho- [p. 83] ten worden, ghelijck het raetsel, dat ende voorts alle de mans dan van spelen eyghentlijck beschrijft.

IV. [=> p. 42]
    Het gene daer van hier ghesproken wort is een Ballon, die met een speuijt wort opgeblasen, naer datse ademloos, dat is slap, is geworden, de suchtjens daer hij in het eynde van seght, is het uytsuysen van den wint alsse wederom begonnen te spelen, door dien het clapken niet wel en hiel.

[p. 84]

V. [=> p. 46]
    Het ruyge hol dat hier wort aengeraect, is een leerse, daer hy zijn been wat averechts in stack, ’twelck siende waerschout hem zijn Vrou, om de leers niet te scheuren, ende helpt hem in het aentrecken. Nu! naerdemael de leers wat eng was is hem door vermoeytheyt het sweet uytghebroken.

VI. [=> p. 50]
    Het beduytsel van dit Enigma is dat een Man met een Vrou staet en saecht. Dat hy [p. 85] seyt hare beenen van een te zijn, is daerom dat het selve werck qualijck anders can ghedaen worden, het ghene hy berght is de saghe die allencxkens, door het op ende neder trecken in een clove gheraeckt, wanneerse dan tot de schraghe toe ghevordert zijn soo moet den bovensten ophouden ende aftreden.

VII. [=> p. 54]
    In dit raetsel vint ghy een dochter besich sittende aen het Weef ghetou, de scheur diese van een ende wederom by een doet, [p. 86] is het open het langachtich ding datse greep is de spoel, de welcke sy deur het open deurschoot, ende daer na aensloech.

VIII. [=> p. 58]
    Het werck daer desen Man mede besich is ende soo ernstelijck voor heeft, is dat hy met zijnen medemaet deur de deur van den kelder wijntonnen nederlaet, en alsoo hy dit vat wat te hellende hout ende het bomgat niet wel gestopt, soo wort hy nat van den Wijn die hem ontloopt.

[p. 87]
IX. [=> p. 62]
    Het lief tgeen deze dochter in dit Enigma met sulck eenen lust omhelst is de viool de Gamba, diese stelt om op te spelen, welck ghedaen zijnde, set zijse vast tusschen hare beenen, daer na begint sy den strijckstock gins ende weder over de snaren te roeren, en sose somwijlen comen te ontstellen of af te lopen so draeyt zijse wederom op tot een nieu vermaeck.

X. [=> p. 66]
    In dit raetsel vindt ghy eenen Schoen- [p. 88] maker, besich met een Ioffrou hare schoenen aen te trecken, maer alsoo sy wat te cleyn zijnde ende ten eersten niet wel aen en willen schieten, soo arbeyt hy soo lang met uyt en aen trecken tot dat sy eyndelijck in gheraken.

XI. [=> p. 70]
    Hier hoort ghy de beschrijvinghe van een maniere van spinnen by de Franchoysen wat beter bekent als hier te Lande, tgeen een spanne lang wort ghenoemt, is het rocken, den top, (dat is) het rockens- [p. 89] hooft, omwonden met Vlas, ’t welck sy wrijft ende draeyt tot garen, met de stijvicheyt wilt sy segghen dat het Vlas, om goet werck te maecken, niet te dick te volghen, vast ende stijf moet gehouden wesen.

XII. [=> p. 74]
    Beminde Leser, dit raetsel komt in ’t verstand by na met het gheen over een, daer henen ick u sende. Want ghelijck de andere sidt en speelt, op de Viool de Gamba, so is dese besich met de luyt, het meeste onderscheyt, datter behalven dat tusschen beyden sou mogen wesen, is dat de andere op eenen stoel sidt. Dese op het bed, maer dat comt ten naesten by over een uyt, ick denck dat de Poeet meer van het sachte beddeken heeft gehouden als van eenen harden stoel, ende daerom dese dochter op een bed heeft afgemaelt. Vaert wel.
Continue
[
p. 90]

HYMNUS

oft

Lof-sanck

van

VENUS.

[p. 91]

DE laetst verleden nacht, als alderhande stromen,
Nu lagen stil en stom, als velden ende bomen,
            Nu waren vast in slaep, en
Luna met haer radt,
            Seer snellelick omliep, des hemels blauwe padt

(5) So ben ick door den dau, en door de soete stralen,
Van
Phoebe silvre hooft, gekomen na de zalen,
            Van mijn beminde vrouw, daer ben ick niet geweest,
            In eenen swaren droom, maer hebbe mijnen geest,
Met
Venus spel vermaeckt: ick hebbe met veel kussen,
(10) Mijn overgroote brant ten laetste willen blussen.
            O
Martis soete boel, ick heb met mijn vriendin,
            De laest voorlede nacht het spel gespeelt der min
Wy hebben vreucht gepleecht, en gehanteert de wercken,
Die ons in uwe wet besondert zijn te mercken.

            (15) Ghy hebt mijn nu verlost, van lijden ende pijn,
            Van smert en verdriet: ick sal u dienaer zijn,

[p. 92]
O groote Coningin, en daerom wil ick singen,
U liefelijcke naem, en prijsen uwe dingen,
            Die niemant en begrijpt, die niemand en verstaet

            (20) Van die met een vriendin, alleen te bedde gaet.
Ick hebbe wel ghesien, hoe seer ghy zijt gebeten,

Vulcani groote vrou, op die u heel vergeten,
            Na haer verkregen wensch en die u heel versmaen
            Gelijck hier voortijts heeft
Hippomenes ghedaen.
(25) Hy quam by u om raet, al schreyen ende beden,
Om zijn beminde lief, ghy hebt hem raet ghegheven.
            Maer als hy haer nu heeft gekregen in zijn macht,
            Soo heeft hy u versmaet, soo heeft hy u veracht.

Dione ghy wert gram, u gecoleurde wangen,
(30) Die waren doe heel bleeck, u stemme die bleef hangen,
            Int midden van u mondt, u liefelijcke licht,
            Dat wiert verandert doe, in een verstoort gesicht.

[p. 93]
Ghy hebt haer doe ghetreft met een pijl int besonder,
Seer diepe in het hart, het was een selsaem wonder,

            (35) Sy leden niet de smert, maer hebben hare lust,
            In de gewyde plaets, van
Cybele gheblust.
De moeder was gestoort, met haer gesnede papen,
En hebben haer ghestraft, en hebben haer doen gapen,
            Als Leeuwen wreet en fel, haer oogen branden seer,
            (40) Haer handen waren rou, haer manen hingen neer
Sy gingen in het jock, en trocken voort de wagen,
Van
Rhea de Goddin, sy waren heel beslagen,
            Met toomen ende stael, en voor een dievery,
            So hebben sy gehadt, een sware slaverny.
(45) Ich sal de straf ontgaen, ick sal autaren stoocken,
By dage en by nacht ich sal altoos doen roocken,
            De
Wieroock ende Myrh, ick sal u jonghe jeucht,
            Gaen prijsen over al, en loven uwe deucht.
[p. 94]
Maer Edele Princes, wat sal ick gaen beginnen,
(50) Van uwe groote lof? daer comen in mijn sinnen,
            Veel dingen over een, ick weet niet wat ick sal,
            In d’overvloet gaen doen, daer is te groot getal.
Goddin wat sal ick doen? sal ick dan gaen verhalen,
Wat ghy al hebt gedaen in de
Trojaensche dalen,
            (55) Met
Capys blinde soon? en seggen dan oock mee,
            Hoe ghy gheboren zijt, uyt schuymen van de zee?
Hoe uyt het swarte bloet van
Coeli oude cloten,
En ’t schuymen vande zee,
Diane is ghesproten?
            Of hoe ghy in het woudt of in het groene velt,
            (60) Met uwe lieven vrient,
Adonis waert ghestelt?
Mijn komen in de sin, veel kostelijcke
Kercken,
Autare veel en rijck, veel excellente wercken,
            Van thorens hooch en schoon, daer ghy in wort gheeert,
            Om dat ghy daer hebt eerst, de soete min geleert.
[p. 95]
(65) Mijn komen in de sin veel
Landen ende Steden,
O schoone Coningin, daer ghy wort aenghebeden,
            En Heerelijck ghebiet, die sal ick nu ter tijt,
            Een pegelick die wil gaen noemen metter vlijt.
Assyria die heeft, met al de Persianen,
(70) U namen eerst verheft met Trommen en met Vanen,
            Met
Wieroock ende Myrhe, en van dat swerte hout
            Heeft sy u veel
Autaers, seer cierelijc gebout.
Van daer zijt ghy gegaen, naer
Paphos hoge mueren,
O soete
Coningin, en alle de ghebueren,
            (75) Van Phoenix groote Lant, die hebben al te saem
            Met stemmen overluyt gepresen uwe naem.
En
Eryx hoge cap, en die Aegesce stranden,
Die hebben oock u lof verspreyt in hare Landen.
            Sy hadden niet gheleert, so lieffelijck gevecht,

            (80) Sy waren voor u comst, o moeder al te slecht.
[p. 96]
Sy waren al gewent, int midden van de Peerden.
En van de Lancen fel, int midden van de sweerden,
            En van de doot te gaen, sy kende niet
Goddin,
            De Pays de soete Pays, sy kende niet de min:
(85) Maer waerom hebben die, van Sparten dan gesneden,
U beelt van boven af, gewapent tot beneden,
            Met pijlen ende booch, met yser en metael,
            Met panser ende swaert, gewapent altemael?
Het is met recht gedaen, want d’alderteerste menschen,
(90) De Dochters delicaet, naer krijch en oorloch wenschen,
            Naer wapens en gheweer, en overmidts sy sacht,
            En swacke vaten zijn, so soecken sy de kracht.
De deucht en vromicheyt: sy hangen hare sinnen.
Aen yser en rapiers, en dat sy meest beminnen,
            (95) Is een gewapent man, die vromelijck int velt,
            Sijn leven voor het Landt, en voor zijn liefste stelt.

[p. 97]
Niet vresende de doot, niet vresende de wonden,
Noch hare groote pijn, dat hebt ghy wel bevonden
            O machtige Princes, die onse jonge jeucht,

            (100) So dickmael treuren doet, en wederom verheucht.
Dat hebt ghy wel betoont, als ghy u ginck begeven,
Tot den valiante
God, die alle dingh’ doet beven,
            Door zijn stercke hant: hy quam en had zijn swaert
            Geverwet in het bloet, ghy kust hem aen zijn baert.

(105) En aen zijn wreede mont, en hebt so met genuchten,
Te saemen lanck gepluckt, die soete minnen vruchten,
            Gesloten voet aen voet, gesloten cop aen cop.
            Gesloten hant, aen hant, maer
Mars sach boven op,
En heeft met u bestaen, een ander kans van vechten,

(110) Dan als hy was ghewoon, int midden van zijn knechten,
            Doch
Titan met zijn lamp, die alle dinghen siet,
            En wat hy heeft ghesien een pegelijck bediet.

[p. 98]
Die heeft u vreucht belet, en heeft de smit gaen seggen,
Hoe dat hy u met
Mars, te samen heeft sien leggen,
            (115) En spertelen met vreucht, en spelen naer u sin,
            Te samen op een bed, het soete spel der min.

Vulcanus heeft terstont, met veel subtijle netten,
Het bedde gantsch omringht, met stricken ende stael,
            Van alle zijde vast, met stricken ende stael,

            (120) En heeft geroepen doe, de Goden altemael.
Daer quam de Vader selfs met zijne wrede donder,
En
Iuno zijn Goddin, doen quamen int besonder,
            De
Goden altegaer, en sagen u vast aen
            Beladen en beswaert, en bleve lange staen.

(125) En lachten om de list: sy sagen u begoten,
Met tranen over al, sy sagen u besloten,
            Met yser en metael, ghy laecht daer neer gestreckt,
            Daer was niet een van al, die niet met u en geckt.

[p. 99]
U handen waren vast, ghy kost geen voorschoot hangen,
(130) Aen u beschaemde hooft aen u beschaemde wangen,
            U handen waren vast, u wesen was heel root,
            Veel roder als een roos, u borsten ware bloot.
Ghy lacht daer moeder naeckt tot dat den blauwe vader
U daer van heeft verlost, en heeft u bey te gader,

            (135) Aen Mulciber verbeen, die doe met zijnen hant,
            Seer haestich wederom, gebroocken heeft den bant.
En doe ghy zijt terstont, te
Paphos aengekomen,
Maer Mauots heeft zijn wech, naer
Trachen toe genomen
            O fel en wreede
Son, en kost ghy niet voor by,
            (140) Marcheeren met u jacht, en sien aen d’ander sy?
En laten haer met vreucht in hare witte ermen,
En haer omhelsen soet, malcandere verwermen,
            O ghy verrader
Sol! maer sy heeft oock niet saft,
            U wederom getreft, maer swarelijck gestraft.

[p. 100]
(145) Het is een groote vrou, dien alle dinck kan temmen,
De menschen ende vee, en doen ons sinne swemmen,
            In weelde ende lust, maer sy kan oock seer snel.
            Veranderen de vreucht, in eenen droefheyt fel.
Maer siet het clare licht komt uyt de hooge wolcken,

(150) Seer haestich strijcken aen, naer Tethijs diepe kolcken,
            Ick ga
Goddin ick ga, een aengename dief,
            Na mijn beminde vrou, na mijn beminde lief.
Het is nu weder tijdt, dat ick my ga vermeyen,
In hare soete schoot, ick wil niet langer beyen,

            (155) Ick ga Goddin ick ga, dit is het eerste stuck,
            Gesonghen tot u lof, nu geeft mijn weer gheluck.


FINIS.[p. 101]

Cupydoos-list.
ONlanghs so ick lagh en rusten,
Hoort wat vreemts my is gebeurt,
Wierd’ ick uyt mijn slaep ghesteurt
Wt mijn aldersoetste lusten.


    (5) Wacker zijnde, wist ick niet
Wie, of watter mochte wesen,
Dies ben ick uyt mijn bed ghereesen
En hebt alles haest bespiet.

    Ick keeck uyt, en sagh vast om

(10) Vrees doorkroop strackx al mijn leeden,
Want ick sagh
Cupyd’ beneden
Die verbaest na ’t venster klom.

    Klautrend’ vil het wicht somwijlen
Door de anghst van boven neer,

(15) Daer lagh koker, boogh om veer
Met al ’t jonghe boefjens pijlen.


[p. 102]
    ’tKint vloogh weer van d’aard om hoogh,
Doch en kond’ de ringh niet raaken,
Dies ’t bestont gebaar te maaken
(20) Met zijn kooker, pijl en boogh.

    Hoe nu lecker: ick stracks riep
Wat zijn dit voor dartelheden?
Want ghy weckt my ’t is geen reden,
Daer ick sorg’loos lagh en sliep.

    (25) ’Tis mijn moeder de Godinne
Sprack het wicht die my hier sendt
Is mijn naem u niet bekent
’K ben
Cupydo, ’t kint der minne.

    Wat’s u wil seyd’ ick
Cupyd?
(30) Doet eerst open sprack het diefje,
Waar’s de maalder? want dit briefje
Comt aen hem, of vriend zijt ghy?


[p. 103]
Al zijn seggen ich vertroude
’K liet hem boven op mijn zaal
’K deed’ hem blijdelijck onthaal,
’T welck my naderhandt beroude.
Schilder seyd’ hy, was ick vlus
Wat ongelijck, ’t was geen meenen,
Dies gaff ’t my den brief met eenen
Welckers inhout was aldus:


[p. 104]

Brief van Venus, aan de Schilder

MAalder, maalt my recht na ’t leven
Na dees omtreck, die hier staat,
Siet hier is mijn lenghtens maat
Met mijn eygen hant gheschreven.


    (5) Laat mijn haaren dicht, en blont
Langhs mijn k’leurge kaecken swaijen
En veel aard’ge krolckens draijen
Om mijn voorhooft hoogh en rondt.

    Gitbruyn maalt mijn vier’ge oogen

(10) De wijn-brautjens boochs-ghewijs
En mijn vel, so gladt als ijs,
Welckers krachten veel vermoghen.

    Kleurt mijn kaeckjens bloosend’ root
Met twee lieffelijcke daalen,

(15) Koraalich mijn lipkens maalen
Wilt, Niet kleyn noch te groot.


[p. 105]
    Selfs schreef ick dees brief op huyden
Den eersten van
April
Wat nu verder sy mijn wil
(20) Sal mijn soontjen u beduyden.

    Luystert wat een vreemden kluytje
Naulijcks had mijn lesen ent
Waer ick ’t oogh heb heen ghewent
Nergens vond’ ick ’t loose guytje.


    (25) Door ’t langh soecken in een hoeck
Hy zijn vlucht ghekoosen hadde
Daer sat ’t fieltjen, en bekladde
Een nieuw’ opgespanne doeck.

    Dus sey ’tsotjen is van wesen

(30) Dus mijn moeder van gedaant
Dus haer boesem blanck ghebaant
Met twee borsjens wat gheresen.


[p. 106]
    Voort de rest van lijf en leen
Van haer navels soete dopje

(35) Van haer maaghde bloemens knopje
Ick verswijge hier om reen.

    Hoort wat loon mijn schildjens konste
Van het wichtjens hand ontfonck
Want het mijn een pijltje schonck

(40) Voor mijn vriendelijcke jonste.

    Stracx het ruymde met een stanck
Ick door ’t minnegift vergeven
Dus wilt ghy in ruste leven
Looft het niet u leve lanck.

I. De Neeff.
Een voor al.
Continue
[
p. 107: blanco][p. 108]

Clucht-refereynen

Te vooren noyt

voor desen in druck

gheweest.
[p. 109]
EEns in mijn visioen quam my een Jonckvrouw tegen,
Wiens aenschijn scheen geschildert door veel couleurs,
My docht sy was tot Venus werck genegen,
Want ick sach haer borskens bloot en geheel ontregen,

(5) Dies mijn affecty thaerwaerts ontstack met veel faveurs,
Sy was gecleet met een nieuwe stamette keurs,
Verciert met twee schoon flueele boorden
Daer op dat sy droech een roode carmozijne beurs
Benaeyt met goutsdraet en gewrocht met zijde koorden,

(10) Sy blonck int gout in ’t silver aen allen oorden,
Een Diamant aen haer vinger met een claer robijn,
Een silveren riem oock messen met corte woorden,
’t Was een cortisaen meest gecleet int sysatijn,
Dese heeft op my begeert met een vruntlijck aenschijn,

(15) Met haer te bancketteren aensiende mijn jaren,, goet,
Daer ick blijde content toegaf ick dacht dat is fijn,

Tis quaet te weygeren datmen garen,, doet.

[p. 110]

TSavonts naer ons concept, als tvolc was vander straten
Ben ick gecompareert daer sy my heeft verwacht;

(20) Ick hebbe soetelijck geclopt tot mijnder baten,
En sy heeft my terstont innegelaten,
By de handt genomen en in haer slaepcamer gebracht,
Behangen met veel zijden tapijten fray gewracht,
Alwaer sy my in een cypresse stoel neder sette,

(25) Op een flueel cussen mackelijck en sacht,
Spreyde over de tafel een fijn wit servette,
Daer op sy stelde een delicaet bancquette,
Als een Hoentgen, Patrijsgen met een quartelpastey,
Wt Silveren Schalen schonck sy sonder smette

(30) Den rinschen Ipecras ende Malvesey,
Daer was oock confijt, quee vleys, mersepeyn en sgeley,
Al in overvloet, so ick verclaren,, moet,
Door haer versouck most ick eten en drincken van bey,

Tis quaet te weygeren datmen garen,, doet.

[p. 111]

(35) DAer wy dus saten seer vrolijck met melodyen,
Speelde sy op de Luyt excellente musijcke
En naer veel fraye liedekens vol harmonyen,
So toonde sy my veel schoone schilderyen,
Als eerst het soet bedrijf van Mars en Venus publijcke,

(40) In Vulcanus net gevangen met practijcke:
Oock Jupiter die als een swaen met Leda boeleerde,
Noch Mercurius die moedernaeckt, desgelijcke:
Met de schoone Hersse minnelijck vreucht vermeerde,
Helena haer bloote leden daer oock monstreerde,

(45) Dies zijn wy geraeckt in een lieffelijck devijs,
Waer door ick haer seer vruntlijck embresseerde,
Daer sy my oock toe noode met een groot verjolijs
Om oock te weech te brenghen ’t voorgaende bewijs,
Ons vruntschap die rees, als duyfkens die paren,, soet,

(50) Ick dacht salt nu wel gelucken ’t valt nu propijs,
Tis quaet te weygeren datmen garen,, doet.

[p. 112]

ALdus ontsteecken zijnde in vieriger minnen,
Heeft sy alle ding om te gaen slapen bereyt,
Sy docht my schoon boven alle Goddinnen,

(55) Haer habijten seer pretieus, om versinnen,
En heeft aldaer een costelijck bedde gespreyt,
En ontcleet zijnde haer selven daer op geleyt,
My geweynct en den rechte leus gegeven,
Voorwaer den verstandighen was genouch geseyt,

(60) Dies ick mijn lijf haer ginck leggen beneven,
O watten wellust, welcken vrolijcken leven,
Was op ons gebruyckt in dit soet bedrijf,
Maer als nu Venus bouck by na was vol gheschreven,
So quam aurora die ons was stralende opt lijf,

(65) Dies most ick scheyden, maer sy sprack een goet motijf,
Comt tavont weder want liefde door ’t openbaren,, voet,
Met een wiert ick wacker, doen ontgolt mijn wijf,

Tis quaet te weygeren datmen garen,, doet.[p. 113]

EEn aerdigh dierken dat proper en reyn,, was
My dochte datter geen frayer int ’swerelts pleyn,, was
Quam laestmael gaen sonder eenigh quellen,
Sy had een rincxken dat haer te kleyn,, was

(5) Dies ginck sy by een Goutsmit dat haer greyn,, was
Hem vragende oftmense niet en mocht verstellen
Want sy was te nauw naer haer vertellen,
Dus badt sy of hyse wat wilde vermaecken,
Den meester ginck hem terstont versnellen

(10) Om in dat meyskens werck te geraecken
Wat lief seyde hy dat zijn cleyne saecken
In u werck wil ick my terstont spoen,, gaen,
Maer of wy seyde sy vant loon spraecken
Eer ghy daer yet begint te doen, aen,

(15) Ey lief seyd hy laet sulck vermoen,, staen
Ick sal u helpen tot allen tijen fijn,

Is u rincxken goet gout ’t sal goet om wyen,, zijn.

[p. 114]

DEn Meester ginck halen zijn Tribulet,
En heeft haer rincxken daer op gheset,

(20) En begonst het vast te stellen int ronde,
Hy Clopter en stieter op altemet
Toen sprack dat aerdich dierken seer net,
Tot den meester met een lachende monde,
’t Was seecker mijn geluck dat ick u vonde

(25) Want vant rincxken te wijen hebdy goet verstant,
Ick sal u oock noch loven tot deser stonden,
Om dat ghy my dus voort helpt vander hant
Ja lief seyde den meester tot ’t meysken playsant,
Mijn arbeyt sal altijdt tuwen besten wesen,

(30) Want genoechlicker werck ick noyt en vant
Door dien den rinckis fijn en uytgelesen,
En voor het scheuren hebt ghy niet te vresen,
Dus wilt hier door by my verblijen,, dijn,

Is u rincxken goet gout ’t sal goet om wyen,, zijn.

[p. 115]

(35) DEn meester sprack tot ’t Meysken en loech,
Wel lief, den rinck is die schier wijt genoech?
Seghet vry uyt naer u behagen:
Wat seyde het meyske ’tis noch veel te vroech,
Ten waer niet quaet datmense wat wyer sloech,

(40) Men salse niet dan te bet moghen draghen,
Wel seyde den meester op dat ghy niet en souwt claghen,
Ich salt noch eens gaen maecken ter eeren,
Den rinck heeft hy weder aent Tribulet geslaghen,
En clopten daer vry op sonder cesseren,

(45) Maer meester sey sy, en salt den rinck niet deren,
Hy sal immers zijn schoon coleur behouwen,
Ja lief sprack den meester ick sal hem wel bruneren,
Dus grijpt toch een moet en wilt toch niet flouwen,
Verslaet u niet, laet u bloet niet vercouwen,

(50) ’t Sal toch wel geschieden sonder te lyen,, pijn,
Is u rincxken goet gout ’t sal goet om wyen,, zijn.

[p. 116]

MEester om dat ghy vant werck so excelent zijt,
En dat ghy mijn rincxken so pertinent,, wijt,
So wil ick u loon geven sprack ’t meysken claer,

(55) Want mijn droefheyt nu heel ten ent,, slijt,
Ende mijn hert niet meer torment,, lijdt
Ja al mijn druck heb ick verdreven daer,
Doen seyde den meester, mijn liefste verheven claer,
Ich en wilder af hebben een boon,, niet,

(60) ’t Waer mijn leet dat ick sulcken moffert gebleven waer,
Dat ick daer van soude nemen ten loon,, yet,
Want mijn hert u altijt ionften schoon,, biet,
Dus gebreeckt u yet spreeckt my vry weer,, an,
Al verdiende ick op recht een gouden kroon,, siet,

(65) So en begeer icker nochtans geen veer,, van,
Tis al ’tuwen besten dat ick meer,, kan,
U liefde laet toch niet ontglijen,, mijn,

Is u rincxken goet gout ’t sal goet om wyen,, zijn.[p. 117]

ONlancx geleden ging ick wandelen by der straten,
En vant iuyst het ionckwijf in haer deur staen,
Ich docht nu mach ick hier wel wat praten
En aldus my bepeynsende ging ich daer aen

(5) By haer commende gaf sy my te verstaen,
Dat haer Joncker en Joffrouw bey waren uyt eten
Ich docht nu mach ick wel wat binnen gaen
Want het regende seer ’t was niet om weten,
Binnen zijnde vraeghde ick hebt ghy al wat gegeten,

(10) Ick sal de cost wel crijghen sey sy, wil ick daer na soecken,
En sy haelde een pot boeckendemeel, uyt haer secreten
En wy ginghen t’samen sitten backen boeckendekoecken,
Ick schickte my ter neer en maeckte nauwe hoecken,
Recht of ick wat sou hebben gebrast,

(15) Maer als ic denc hoe ick voer van quaetheyt sou ic vloecken,
Mijn dagen en was ick noyt in meerder last.

[p. 118]

ALs ick nu had helpen backen sonder te proeven,
Gans plaech docht ic hoe mogen dees koecken smaken,
Nu haestige Jansen sy wilt toch een weynich toeven,

(20) Ick salt Ruyter tafelken gereet gaen maecken,
En ’twas juyst inde Jonckers camer, daer wy quamen te raken
Maer ick dochter niet na, ick lieter lopen,
Als ick nu meende te spelen wat met mijn kaken,
Quam de joncker en de joffrou thuys, en deden de deur open

(25) Ick blies de kaers uyt, ’t Jongwijf is wechgeslopen,
En ick schickte de tafel by doncker wech, ’twas wel reden,
En ben met de boucweitekoucken onder de betstee gecropen
Doe quamen sy beyd’ in de camer begosten haer t’oncleden
En haer cleyn hondeken quam oock ter selver steden,

(30) Dat sach my leggen en ’t heeft na my gebast,
Water en bloet sweete ick uyt alle mijn leden,

Mijn dagen en was ick noyt in meerder last.

[p. 119]

DOor desen hont dacht ick sal ick werden geopenbaert,
Ic ginck hem altementeen stuck boeckendecouck geven,

(35) Doe stont dat diefken en wepelde met zijn staert,
Kuyt u schelm docht ick aen u vrientschap is niet bedreven,
Met een heb ick een planck vande betste soetjes geheven,
Dat ick daer wat door souw kijcken en gapen,
Met een trat de Joncker op de betste sonder sneven,

(40) Om hem selven een weynich te rusten en slapen,
Maer de Jofvrouw stont aent Cantoor begost haer hemt op te rapen,
Dit sach ick hier deur en sy mostet lijen,
Als sy nu van d’aerde opte betstee sou trapen,
Begost sy al vry wat onschamel te schrijen,

(45) Met een liet sy daer een van achteren glijen,
En heeft my ’tselve onwetende onder mijn oogen ghepast,
Och docht ick wist ghy dat ick u jofferken sach ghy sout het benijen,

Mijn dagen en was ick noyt in meerder last.

[p. 120]

Hoet was ofte niet, ick most hier blijven leggen,
(50) Ic dacht ic com hier wel te pas dees camer te bewaren,
Ick lach vast en crevelde op mijn reggen,
En dacht wel duysentmael och dach sult ghy u niet openbaren
Middelertijt begosten sy haer te samen te paren,
Maer ’t was eerst elf uyren dat was vande spillen,

(55) Als ick dus lach en peynsde begonst ick my te vervaren,
En docht wat Duyvel, salt Jonge volck hier doen willen,
D’onderlagen die craeckten, de bedstee begonst te drillen,
Doen lach ick noch eerst in mijn meeste noot,
En of dit volck beyde hier op mijn lijf villen,

(60) Lach ick niet als een Rot onder de sprenckel doot?
Ick beefde van anghst, mijn sorch was groot,
Maer ick heb my seer haest van daer gepast,
Ick liep ter kamer uyt met eene stoot,

Mijn dagen en was ick noyt in meerder last.[p. 121]

HEt vryen is seer soet in mijnen sin,
Maer ’t achtervolgen heb ick ’trechte verstant, niet,
Daer is een aerdigh vrouwken die ick bemin,
Van spreecken van singen is sy seer playsant,, siet,

(5) Mijn hert dit vrouken dickwils de hant,, biet,
Om by haer te conserveren by nachten by dagen,
Jaloersheyt altijt aen mijn kant,, vliet,
Peynsende oft eenighe nijders sagen,
En ick sou gaerne mijn liefde verholen dragen,

(10) Daerom vliech ick by nachten als een buyls kint,
Dan leyt sy my dach, hoort mijn gewaghen,
Ick segh ’t is veel van haer gepijnt,
Dus loop ick dickwils dat my ’t hert verdwijnt,
Want ick comme dick te late in mijn gelach,

(15) Dan sta ick en sie na ’t licht dat uyt de camer schijnt,
Gelijck een Kat die daer niet by en magh.

[p. 122]

SY leyde my eens dach opt midden der straten,
Om met haer te craecken der vreuchden noten,
Ick versadt mijn getij ick quam te late,

(20) Hoe ick het maeckten de deur was ghesloten,
Doen was mijn hert vol drucx gegoten,
Peynsende lief waer zijdy laet het my weten,
Met een ging ick aen haer venster stoten,
Twelck van malcanderen was gereten,

(25) Ick stelde mijn oogen recht voor die spleten,
Daer sagh ick haer sitten dees uytvercosen beelde,
Sy hadde voor haer staen drincken en eten,
En een Amoreus liedeken was dat sy queelden,
Met haer vingerjens was dat sy ’t snaerspel speelden,

(30) Twelck maeckte in mijn hart so grooten gewach,
Soo dat ick met handen en voeten stont en leelde,

Gelijck een Kat die daer niet by en magh.

[p. 123]

ICk bleef vast staen en ick verclicktense
En Sweech al stil maer sach wat sy dede,

(35) Haer boesem ontreechse haer halsdoeck onstricktense,
Voort ginck sy haer altemael ontklede,
En daer na ontdecte sy al haer jente lede,
En in een badtstoof ginck sy haer roseren,
Sy wies haer borstkens tot dier stede,

(40) Met puer rosewater dees schoone deren,
Ick docht ick sou my daer na wel mee generen,
Met dien so vlechten sy haer geluwe haer,
Ja ick meende mijn hart en bloet te verteeren,
Doe sy my toonden dese schoone waer,

(45) Och ick stont seer verbaest van grooter vaer,
Als ick dese Coopmanschap dus aensagh
En stont ick en beefde ver en naer,

Gelijck een Kat die daer niet by en magh.

[p. 124]

PRince men sout niet al connen beschrijven,
(50) Dat sy bedreef dees schoone excelente,
Met blancketsel ginck sy haer kaecxkens wrijven,
En haer roode lopkens waren zeer jente
Haer lachende mondeken was daer presente,
’t Welck mijn eerst gebracht heeft in der minnen fuycxken,

(55) Waer mede sy mijn herte meest door prente,
Want van spreecken van singen is sy het puycxken,
Alweer sach ick na dat witte buycxken,
Dat sy so wies en maeckte seer nette,
En noch veel meer naer swarte struycxken,

(60) Dat was daer ick mijn oogh meest naer sette,
Doen streeck sy naert bedde ruyckende als violette,
En ick siende hoe Princelicken dat sy daer op lach,
So stont ick en pruyste van grooter hette,

Gelijck een Kat die daer niet by en magh.[p. 125]

EEn Amoreus beeldeken seer bequame,
Verschiert in schoonheyt al sonder blame,
Daert hert was ionstich toe ghenegen,
Badt ick uyt liefde soot wel betame,

(5) Dat sy mijn liefliick mijn torment afname,
Want suchten en kermen, was al mijn pleghen,
Ende sonder haer wat batet verswegen,
So en mocht my oock geen troost gebeuren,
Sy sprack kleyn acht ick uwer ontseggen,

(10) Wilt ghy niet bly zijn ghy meucht wel treuren,
Och lief sprack ick aenmerckt doch mijn doleuren,
Sy sprack kleyn acht ick u gequel,

Ick badt, sy weygerde, na wouw zijt wel.

[p. 126]

OM mijn propoost niet achterlatende,
(15) Sprack ick, zijt doch mijn woordekens vatende,
Want ick u beminnen boven alle vrouwen,
Voorwaer sprack sy ’t was u kleyn batende,
En vermaenter niet meer of zijt u besatende,
Want ick ontsegge u heel int aenschouwen,

(20) Ick horende haer liefde vol ontrouwen,
Ginck op een ander daer mijn liefd’ kleefde,
En daer mijn jonste was behouwen,
Daer mijn hert int melodye leefde,
Dien ick eerst badt haer hert na beefde,

(25) Siende dat ick met een ander had vreucht en spel,
Ick badt, sy weygerde, na wouw zijt wel.

[p. 127]

Levende met geneuchten door liefs ontfanck,
Ick leefde blijelick ich sanck ich spranck,
Hanterende solaes vreucht en jolijt,

(30) Dien ick eerst seer bad, haer hert na werde kranck,
Berou hebbende haerder woorden stranck,
Wel willende datse mocht comen in mijn bevrijt,
Doen docht sy hoe mocht ick alsulcken spijt
Hem doen, die mijn so met herte minde,

(35) Nu heeft een ander van hem ’t profijt,
Fy mijn, dat ick dit noyt versinde,
’t Komt wel dat ick nu selver bevinde,
Dat vroukens somtijdts vallen rebel,

Ick badt, sy weygerde, na wouw zijt wel.

[p. 128]

(40) PRincen sterven, leven goet ende eere
Sonder mensch ymmers uyt liefden seere,
De liefde gheven al wertet somtijdts versmaet,
Dan en blijft in liefden nimmermeere,
Daermen u cleyn acht onthout mijn leere,

(45) Daer en blijft niet lange maer in tijdts of laet,
Ick bemindese eylaes sonder troost of raet,
Dit dus horende stelde ick een ander int herte,
Die men noch dagelicx in werck en daet,
Conforteert en verlost van smerte.

(50) Om dat zijt witte verkeren in swarte,
So pronunchieer ick doch in dit voorstel,

Ick badt, sy weygerde, na wouw zijt wel.[p. 129]

EEn aerdich Dierken fraey int betogen,
Onlancx een slechte jool troude,
Sy claeghden haer Moertjen met schreyende oogen,
Dat haer ’thuwelick so seer berouwde,

(5) De Moeder vraeghde wat haer benoude,
Aldus te clagen over den armen bloet:
Och Moertgie sey sy ’tsint dat hy my troude,
En dede hy my noyt datmen dees vroukens doet,
Neen sprack de Moeder dats immers niet goet,

(10) En speelt hy niet int bedde met u als nu als dan,
Neen hy Moerken, daerom verlies ick den moet,
Den Nicker hielp my aen desen Man,
Want onlancx sey ick, Lief ghy moeter eens an,
Om u schult op ’t bedt te quyten sonder verdriet,

(15) Hy sey hy sou, maer hy dedet niet.

[p. 130]

TSus dochter ’t sal beteren wilt u wat lijen,
Sprack die moeder altemet om beters wille,
Maeckt hem smorgens een suyptgen tot zijns verblijen,
En braet hem twee paer eyerkens daechs al stille,

(20) Ten baet niet moertgen en enckele spille,
Watter icker aen hangh ’t is al cost verloren,
Hy heeft alle die spiertgens vande hoenders gegeten sonder geschille,
Om dat hy met my sulcx soude oorboren,
Maer ick en hadder niet te bet af een havercoren,

(25) Dus heb ick, sprack ’t meysken, wel reden om te claghen,
Dat doet ghy certeyn sprack de moeder als voren,
Maer en doet hyt niet eens in seven dagen,
Och neen hy, want doen ickt hem ging gewagen,
Dat hy my eens cussen soude daer ick het hem hiet,

(30) Hy sey hy sou, maer hy dedet niet.

[p. 131]

ISt niet verdrietich voor een jonghe deerne,
Als ick ben, te derven Venus vruchten,
Al quaemt seer dicwils, ick naem het geerne,
’t Gebreck van dien doet mijn versuchten,

(35) Ten sal niet beteren is alle mijn duchten,
Want ick heb den Wl veel te lange geprouft,
Beyd noch wat waren s’moeders cluchten,
Dats waer lieve moeder, maer ick blijve bedrouft,
Want laetstent quam hy int bedde gesnouft,

(40) En taste mijn borstkens het docht mijn een vondeken,
Ha da docht ick, nu worde ick getost,
So vriendelick doude hy my op dat Spondeken,
Ten laetsten sey ick en boot hem ’t mondeken,
Nu liefste scheyter eens of en dout mijn doch yet,

(45) Hy sey hy sou, maer hy dedet niet.

[p. 132]

PRincen de Moeder troosten haer dochterken vry
Met schone woorden so sy best mochte,
Maer wat sy haer seyde, ’tschoonkint bleeffer al by,
Dat haer Man met alle niet en dochte,

(50) Seggende hoe dat sy hem t’Antwerpen eens cochte
Mans cracht, door een Apteeckers raet,
Twelck niet van den achterloop in hem en wrochte,
Maer ’tander bleef vast in zijn ouden staet.
Ey Dochterken sprack de Moeder ’tsal beteren, jaet,

(55) De Man is noch jonck en sterck was ’smoeders spreken,
Ten baet niet sprack ’tkint ist vroech of laet,
My moet van dien de vruchten gebreken,
Want ick badt hem in ’t eerste vande weke,
Dat hy my eens doen woude dat ick hem riet,

(60) Hy sey hy sou, maer hy dedet niet.[p. 133]

EEn lustich deckertjen, een aerdich quant,
Ginck laetsmael wandelen door diversche straten,
Daer hy een al te aerdigh Vrouken vant,
Dat haer seer abelick conde gelaten,

(5) Daer ginck hy van zijn Ambacht tegen sitten praten,
En vant decken hy hem al te veel vermat;
Tvrouken verblijde haer boven maten,
Alsulcke konst bylo, en is dit noch dat,
Ick heb, sey sy, noch een out leckent gat,

(10) Twelck noyt dicht en was van zijn leven,
Daer heb ick lestmael een Decker toe gehadt,
Maer tis, alst was van te vooren, leckent gebleven.
Dat gebeurt wel meer sprack dat Deckertjen verheven,
Want to sulcke gaten veel stof gebreck,, is,

(15) Vrouken sey hy, laet ons praten by maten even,
Hy kan wel stoppen die maeckt datter geen leck,, is.

[p. 134]

SO en sach ick sprack dat Deckertgen vast al dit jaer,
Gene dack so ontstelt al na mijn mienen,
Tot alsulcken gat te stoppen ick seght u voorwaer,

(20) Staet wel een gouden Croon te verdienen,
Nu forst sprack ’tvrouken al sou ick ’t gelt lienen,
So wilt my helpen en daer mee gedaen,
Deckertje clam vast op voelde geen cramp in zijn bienen,
En begost vast te decken van onderen aen,

(25) Hy stopten, hy clopten vast met zijn spaen,
Maer ’t was al tegenspoet hy cost niet bedyen,
Dus ’t Vrouken begost te klaghen over den armen traen,
En seyde ’t leckt noch al even seer by tyen,
U roncken dat kan wel in beter dack gheschijen,

(30) Alst u ’t welck maer van riet ofte van segh,, is,
Hebt doch patiencie wilt u wat lijen,

Hy kan wel stoppen die maeckt datter geen leck,, is.

[p. 135]

VRient wilt ghy u loon daer van genieten,
Sprack dat Vrouken, met moede toornich en heet

(35) So laet u een weynich arbeyts niet verdrieten,
Want ghy weet wel dat ick u heb besteet,
’t Deckertgen moester wederom an al wast hem leet,
Want die clachten vant vrouken die vielen te groot,
Een goet schoofjen riets maeckte hy daer gereet,

(40) ’t Welck hy van onderen op daert wel eyschten schoot,
’t Werck duerde langh dies Deckertje zijn onschult boot,
Dies ’t Vrouken haer hertelick ginck storen,
Seyde u werck en doocht niet by gans doot,
Ten schut water noch wint ’t is arger als te vooren

(45) Mijn werck sprack hy is goet ick salt u doen horen
Mette beste meester die inde stadt ofte vleck,, is
Om een cleyn leckent gaetjen en wilt u niet stooren,

Hy kan wel stoppen die maeckt datter geen leck,, is.

[p. 136]

DEse Prins ende Princes vielen heel ontpaeyt,
(50) Want sy waren aen beyde zijden even clachtich,
Tvrouken woude haer dack dicht hebben genaeyt,
Twelck dat Deckertje niet wel en was machtich,
Dus ’tVrouken hem toeschoot met woorden onsachtich,
Wat ramp moet ghy hebben dat ghy hier quaemt ter stede?

(55) Vrouken sprac ’tDeckertge, het dunct my vremt warachtich,
Dat ghy over my claecht, ghy hebt geen reden,
Gebeurde my recht naer d’oude zeden
So most ghy swijgen en ick spreecken,
Want ick heb mijn reschap bedorven, en gebroken mijn leden

(60) Ghy sult my betalen of het sal my aen mijn macht gebreken
’tVrouken en wouden metten Decker niet smeecken,
Seyde, voldoent ’tgeen dat u besteck,, is,
’tDeckertge bleeffer by al soumen hem den hals of steken,

Hy kan wel stoppen die maeckt datter geen leck,, is.[p. 137]

EEn arm gequetst Vrouken soude lestmael wtgaen,
Tot een Meester die haer seer werde gepresen,
Die veel luyden conde helpen, so sy hoorde geluyt slaen,
Den selven Meester, hoort doch na desen,

(5) Gemoetent Vrouken, soot juyst woude wesen,
Dies ’tVrouken verblijt was, en gaf de Meester een winck
Och meester sprac sy, cont ghy mijn van dese wonde genesen
Mijn dagen ick noyt beter gerijf ontfinck,
Terstont sprack die Meester daer hy by ’tVrouken ginck,

(10) Ontdeckt mijn u saecke geheel int ronde,
Hy verschickten zijn koker die voor hem hinck,
Och Meester sprak ’tVrouken dat waer goet dinck,

Al sulcken Pleyster geneest de wonde.

[p. 138]

AL was die Meester de Koeckelant,
(15) Hy vertroosten het Meysken ten selven tijen,
Schoonkint sprack hy ick weet waert u let ick heb verstant
Com gaen wy te samen hier aen d’een zijen,
Geerne sprack ’tvrouken ick soude mijn verblijen
Mocht ghy my slechts helpen na mijn gevoech

(20) Hy setten dat vrouken beneffens zijn sijen
En tasten haer wonden die open droech,
’t Vrouken was noch redelicke klouck genouch,
Wat hy haer deet sy leedt om haar gesonde,
Hy nam zijn ent-yser al wast noch vroech,

(25) Om ’t vrouken te helpen, en sprack, en sy louch,
Al sulcken Pleyster geneest de wonde.

[p. 139]

MEn ontdeckte de wonde God help de siecke,
Sprack de meester en sach de quetsuere,
Nu Meester sprak ’tVrouken haest u met de wiecke,

(30) En wilt my toch helpen in corter uyren,
Ten sal hoop ick sprack de meester niet lange dueren,
En hy ginck hem haestich in zijn Const versnellen
Zijt ghy een goet Meester sprac ’tVrouken toont nu u cueren
En wilt mijn immers niet langher quellen,

(35) Ick moet eerste seyde hy, mijn Instrumenten stellen,
Soo sal ick u helpen binnen corter stonde,
Hy stack daer een wieck in, de drie van een ellen,
Vry, vry, sprack ’tVrouken al sou’ker of swellen,

Al sulcken Pleyster geneest de wonde.

[p. 140]

(40) DEse Princelicke Meester, ’tmoet zijn geseyt,
En wist met tVrouken niet veel te bedrijven,
Schoonkind seyde hy, ghy hebt te lang gebeyt,
De wonde is te out sy en kan niet beclijven,
Tis met groote sorgh datse sal open blijven,

(45) Weet ghy beter geholpen te werden souckt elders raet,
’tVrouken besocht noch Meesters tot vier of vijven,
Maer een yegelick seyde het was te laet,
Dus gaet het Vrouken noch met een open wonde over straet,
Al om soeckende of sy noch een Meester vonde,

(50) Die haer een pleyster woude leggen wt caritaet,
Ja dan sou sy seggen creech sy baet,

Al sulcken Pleyster geneest de wonde.[p. 141]

DOen den Krijch in Hollant eerst was geent,
Doen quam daer een Lantsknecht seer fraey en jent
By een Meyskens excelent, dien hy heeft vertelt,
Alle zijn geschiedenissen en regiment,

(5) Hoe hy steden hadt bestormt en Sloten geschent,
Ia Dorpen om gewent met groot ghewelt,
By dagen by nachten gelegen int Velt,
Met armoede gequelt soomen mocht aenhoren,
Mijn docht wel aen sijn reden dien hy heeft vertelt,

(10) Dat hy noyt en was gestelt daer hy’t heeft verloren,
Hebt ghy altoos gewonnen sprack een Meysken wtvercoren
Ick sou mijn schier storen dat ick u so stout hoor callen,
Ick heb een Casteelgien besiet het van voren,
Al hadt ghy ’t gesworen ghy sout het niet overvallen,

(15) Och kint sprak hy ick sou, al heeft het stercke wallen,
Met een gracht daerom sprac ’tMeysken wilt dit versinnen

Ghy moocht het bestormen, maer nimmermeer winnen.

[p. 142]

BEyt hola sprack die Lantsknecht met woorden plat,
Ick heb bestormt soo menigen stadt

(20) Ick wed u om een vol vadt,, ick weerder my deur,
Al wedde ghy sprack ’tMeysken om al u Schat
Ghy sult het verliesen ick segh u noch dat
Al waert dat ghy u vermat te zijn Samsonts breur
Ick salt nochtans beschieten sey hy al sonder getreur,

(25) Al soude icker voor twee Schans-corven dragen,
I lo ick luysterden en sach deur een scheur,
Ten baet niet een leur was ’tMeyskens gewagen,
Ick sal de grachten vollen sprack hy naer mijn behagen,
Sonder vertsagen ten sal my niet verdrieten,

(30) Hy worp daer een balck in, in corten dagen,
Doen meende hyse neder te brengen en over te vlieten,
Ick sal sprack hy ’tCasteelken soo dapper beschieten,
Noch sprack dat Meysken wat wilt ghy beginnen

Ghy moocht het bestormen, maer nimmermeer winnen.

[p. 143]

(35) DEse Lansknecht maeckten een storm en groote Feest,
Hy beschoot dat Casteelken vry onbevreest,
Maer die Bosch die veest, het was quaet Cruyt,
Hy voldense al weder met een stouten geest
En lapter twee Loon op vry onbedeest,

(40) Als een die noch meest wou tonen zijn virtuyt,
Maer ’tMeysken weerden haer so dapperlic, ic segt over luyt
Al schoot hy vry wt, sy wist haer verset,
En somtijts douden sy hem wat op zijn huyt
So dat hy creech vande buyt vry onbelet,

(45) ’Kensalt niet verliesen soo ick heb gewet
So sprack die Lantsknecht, en hy stormden even seer
En beschoot het Casteelken vry altemet,
Dies sprack sy noch bet ick sal u wel hebben weer
Hy clamp vast op, doude weer neer,

(50) Noch sprack dat Meysken tot hem wt minnen
Ghy meucht het bestormen, maer nimmermeer winnen.

[p. 144]

DEse Princelicke Lantsknecht was int stormen kloeck en fier,
Hy sloech en hy smeet met soo cloucken manier,
So dat hy daer vier verloren stormen op dee,

(55) Dit was den Lantsknecht alsoo groten dangier,
Sa, Sa, sprack ’tMeysken comt al wederom hier,
Of gedet schier, en begeert van my vree,
Ghy en dorst niet comen riep dat Meysken, hee, hee,
Dus maeckt u vry ree, sonder veel geschal,

(60) Want ick sal voorwaer wel bewaren mijn stee,
Ic breng sprack hy Crijchvolc mee, ic wedt ickt overval.
Hy ondergroef ’tCasteelken en maeckten een dal,
Sonder veel geschal, meenden hy ’twas al claer,
Hy raeckten voor die muyren, ja binnen die wal,

(65) Hoort doch dit verhael, maer ’tMeysken werdet gewaer,
En sloech hem seecker in zijn lenden een slach so swaer,
Seggende vrient eerbaer, meent ghy so te comen daer binnen

Ghy meucht het bestormen, maer nimmermeer winnen.[p. 145]

EEn aerdich quantge dat proper en jent was,
Vrijden een Meysken geen fraeyer int leven,
Hy bedreef vreucht als hy haer int present was,
En seyde, Lief ick en sal u niet begeven,

(5) Noch oock verlaten mijn Princesse verheven,
Nu noch tot genen tijden ich segh u voorwaer:
Het behaeghde dat Meyske, sy quam hem beneven,
End seyde schoon Lief comt my wat naer,
Doen docht hy in zijn selven alle dinck is klaer,

(10) En begost naer het keurs gat te tasten.
Dat Meysken sprack wel wat soeckt ghy daer,
Ick ontbeer althans wel al sulcke gasten,
Doen sprack dat Quantjen al wast inde vasten,
En wilt u vleys voor my niet met sluyten,

(15) In deuchden en eeren, de Clootgies daer buyten.

[p. 146]

DAt Meysken sprack en was seer beschaemt
Die clootges daer buyten wat zijn dat voor knechten,
Hy seyde ick salt u gaen beduyden al soot betaemt
Sy moeten daer by zijn als de Meester wil vechten

(20) Ist Tournoyen, ist haer beurt om de Lancye te rechten
Sal daer vreucht of playsantheyt wt rijsen
En verstaet ghy ’t niet lief zijt ghy vande Slechten,
Ontbeyt ick salt u met de waerheyt gaen bewijsen,
Doen wilde dat Meysken haer gaen verjolijsen

(25) En seyde, hout quantgie, set maet in u praten,
Diet niet geproeft en heeft ist const om prijsen,
Doen seyde dat quantge lief ick sal u niet verlaten,
Tis al tot uwen besten stoters en Ducaten,
Meynt ghy dat ick u betalen wil met cluyten,

(30) In deuchden en eeren, de clootges daer buyten.

[p. 147]

ONder dese woorden en meer andere die daer vielen
Stelde hy dat Meysken in eenen hoeck
Achter stiet hyse over sy waer oock cort van hielen,
’tHooft vanden Turck croop terstont wt zijn broeck,

(35) Doen sprack dat Meysken wel, wat is dat een Snoeck?
Of is het een Paling wilt ghy my verclaren,
Ja lief seyde hy, dus hout u wat clouck,
Hy wil in u Vyvercken sonder beswaren,
Doen seyde dat Meysken en ben ick niet te jons van jaren,

(40) Om sulcx te doen, doet my daer af rappoort,
Neen ghy in trouwen lief, laet klincken de snaren,
De clootgies sullen dansen door ’tlustich accoort,
Wel an seyde sy doen, doet alst behoort,
En laetse verluchten die lange gelegen hebben inder muyten

(45) In deuchden en eeren, de Clootgies daer buyten.

[p. 148]

ALle ding was goet sy bedreven couragie,
Dats u, dats mijn, sprack ’tMeysken playsant,
Doet het noch eens, ick sal u geven gagie,
Met een hiel sy de Clootgies vast in haer hant,

(50) Doen seyde dat quantgie hebt ghy nu tverstant,
Vande Clootgies die van buyten de poort aencloppen?
Ja ick seyde sy mijn beste quant,
Alsoo ter Ader laten is beter dan Coppen,
Och valter noch eens aen op dese Slachstoppen,

(55) Dat bidt ick u mijn Lief tsy diet benyen,
Ick sal u ende my een paer Eyerkes doppen,
En u mijn Lief bereyt zijn tot allen tyen,
Comt morgen weder seyde sy, wy sullen tsamen verblyen,
En ick sal u schenkcen veel goude duyten,

(60) In deuchden en eeren, de clootges daer buyten.

[p. 149]

DEse Princelicke Princesse was qualick te vreden,
Verstoort in den geest en van herten droef,
Het sal my heugen, sey sy, den dagh van heden,
Hoe de Clootgies dansten doemen die Meester begroef,

(65) Met properheyt geraecte hy in mijn viverken dien lelicken boef
En seyde dat het op eer was, dus proef ick zijn vijgen,
Maer soude hy geven mijn Vivercken al zijn behoef,
Hy soude ’tspit wel in zijn lenden crijgen,
Hoe connen de knaepkens stuypen en nygen,

(70) Tot dat sy haer wille hebben volbrocht,
Deen leugen gaen sy op dandere lieghen,
En seggen Lief wy hebben noyt na oneer gedocht,
Ick wilde wel dat wy twee waren tsamen geknocht,
En dat ick soude doen spelen op Herpen en Luyten,

(75) In deuchden en eeren, de Clootgies daer buyten.[p. 150: blanco]

[p. 151]

Refereynen Miset.

EEn lustich, rustich, proper, net dierken,
Een Venus scholierken tot my quam al jagende,
Want sy vierich was als een gierken,
Dat nimmermeer bestierken is in hem dragende,

(5) Och seyde sy ghy zijt my alleen behagende,
Wilt nu doch zijn wagende, my fluyten te leeren,
Want mijn hert daerom altijt is knagende:
Ick antwoorde onvertragende, geerne wil ick my tuwaert keeren,
En u die const onderwijsen sonder refuseren,

(10) En vreucht te vermeeren u wort niet ontseyt
Ick bereyde mijn koker naer haer begeren,
Want t’haerder eere was mijn fluyte bereyt,
Treckt uyt seyd ick die daer inde koker leyt,
En als een meyt douwt hem int rechte gat,

(15) Hou, hout, laet varen, wat fluyten is dat.

[p. 152]

SY greep de fluyt in haer hant,
Ende sette hem op de kant van haer mont,
Ick dit gevoelende als een Fluyter vant Lant,
Door den heeten brant stiet ick haer inden gront,

(20) Wats dit gedaen seyse ghy hebt my gewont,
Want ick terstont ben half vermoort,
Neen seyd ick, fluyt so henen tis den recht en vont,
Ick segge u goet ront ’twas goet accoort,
So en heb ick mijn dagen noyt beter Liet gehoort,

(25) Want het doorboort mijn hert van binnen,
Nu nu, fluyt also vast ongestoort,
Want geen discoort en sult ghy vinnen,
Door dit fluyten seyse verlies ick half mijn sinnen,
Ick en weet wat beginnen ick seghe u plat,

(30) Hout, hout, laet varen, wat fluyten is dat.

[p. 153]

DOen sy nu aen die proportie quam,
Ende vernam dat de stemmekens waren vergaert
Hoe lustelick dat sy to mywaerts opclam,
Al was sy gram ick en wasser niet af vervaert,

(35) Ick seyde dus most u de conste zijn verclaert,
Ende geopenbaert soude ghy anders zijn perfeckt,
Mitsdien worde mijn fluyte also vervaert,
Datse was waert half te zijn begeckt,
Hout aen seyde sy, laet my nu al die const zijn ondeckt,

(40) Nu mijn sinnen zijn verweckt uyt dese Musijcke,
Ghy moet beyden seyd ick tot dat mijn vingheren weder zijn gereckt,
Dan sal u zijn gesecht van al die practijcken,
Sy greep die Fluyt wederom sonder wijcken,
Ick seyde laet staen u strijcken want ick ben mat,

(45) Hout, hout, laet varen, wat fluyten is dat.

[p. 154]

DEse Princelicke Princesse seer excelent,
Was also verblijt, sy haddet wel altijt gedaen,
Maer de cracht mijns asems was also gheent,
Dat ick was ontrent van mijn selven gegaen,

(50) Hoet was noch most icker wederom aen,
Overmits tvermaen dat sy stoutelick dede,
Maer wat wou ick seggen, ick was metten were verlaen,
Dies meende ick saen te gaen in vrede,
Maer ’t Meysken vant fluyten seer no sy schede,

(55) So datse seyde wilt de gaten noch eens stoppen,
Hoet was ick volbracht noch eens des Meyskens bede,
Dies my ’tspel verlede, want mijn keel was droogh totten kroppe,
Ick seyde herteken latet doch so henen floppen,
Maer gebreken u noch constighe noppen laetse blijven tot morgen int vat,

(60) Hout, hout, laet varen, wat fluyten is dat.[p. 155]

ALs twee goey lievenkens by een versamet zijn,
Wat mogen sy maken oock al jolijts,
Sy en derven voor malkanderen niet beschaemt zijn
Al speelden sy een spel, het magh wel genaemt zijn,

(5) Ons Vaertjen speeldet naer uytwijsen des tijts
Dus mogen sy wel stommelen sonder veel verwijts,
Op steygers, op bancken, op zetels op stoelen,
Sy moghen wel seggen met veel redijts,
Laet ons malkanderen den lust verkoelen,

(10) Had icker een ick leydense achter de Doelen,
Al waert schoon dach ten sou niet hinderen,
Ich greepse in mijn armkens sy sout gevoelen,

Want by dage maecktmen de schoonste kinderen.

[p. 156]

DIe waerachticheyt mach elck by hem selven proeven
(15) By dage doetmen een saecke al veel bet,
Dan als ons de duysterheyt comt bedroeven,
Dus mocht ick een Meysken wat hertelick toeven,
Ick soude meest ghebruycken vet,
Dit sal elck waer vinden daer op let,

(20) Want by dage mach elck zijn jonst verbreen,
By dage machmen werck doen onbesmet,
Daer men by nachte somtijts of moet scheen,
Dus had ick een Vrouken sy soud niet verleen,
Mijn speer soud ick in haren schild doen zinderen,

(25) Wy souden by dage timmeren onder ons twee,
Want by daghe maecktmen de schoonste kinderen.

[p. 157]

BY dage mach alleman claer zijn werck sien,
Want by dage siet elck wat hy doet,
By dage machmen metten Kerck wyen,

(30) By dage mach elck het selve sterck byen,
Op ’twerck daer hy hem sterck of bevroet,
By dage crijcht elck eenen moet
Om met een Vrouken niet te vallen trage,
Dus segg’ ick had ick een Vrouken soet,

(35) Ick soudese oorboren als ickse besage,
Den dach staet tot mijnen behage,
Noch segge ick noch tot niemants verminderen,
Dat ick geerne een Vrouken minnen by dage,

Want by dage maecktmen de schoonste kinderen.

[p. 158]

(40) BY dage soo maecktmen lagie,
En by nachten zijn alle Catten grauw,
Had ick by dage een schoon imagie,
Ick soude somtijts maecken mijn Pagie,
Om mijnen boecksack te dragen met herten niet flauw,

(45) Wil dese dan wijn drincken ick gafse Petauw
So en mochtse over my niet clagen,
Ick soudese geven sulcken Meysgens dauw,
Datser vruchtkens af sou mogen dragen,
Wildese my dan niet weygeren plagen,

(50) Ick hieuwer in al soudese in spaenderen splinderen,
Ende voorts mijn beste doen hoort mijn gewagen,

Want by daghe maecktmen de schoonste kinderen.[p. 159]

EEn jonck simpel onnosel Weesken,
Ten schoede ten tweeden maer over een Leesken,
Out ontrent
12. of derthien Jaren,
Ende ben ick niet groot ghenoech sprack dat Weesken,

(5) En soo fraey als Janneken of Neesken
Soud’ icker qualicker als d’ander af varen,
Mijn groeyen die Borstkens of peerkens waren,
Mijn jeucken die kaecxkens, glat worden die schijfkens,
Ick gevoel ’tkittelen int wassen vergaren,

(10) Mijn billekens appelront so hart so stijfkens
Wat gebreeckt my dan buyten andere wijfkens,
Mijn jeucken die uyfkens mijn tepelkens werten,

Ick salt avonturen al sout my smerten.

[p. 160]

WIl ick beter wesen dan mijn Voorouders plagen,
(15) Tis beter soo groen als out van dagen,
Een yegelick seyt dat ick wel ben geschapen,
Kan ick ’trat overschryen van een Kordewagen,
Men sal my niet t’huysewaert jagen,
Oft oock een Hennen Ey overgapen,

(20) Ick sach onse Maert by onse knaep slapen,
Het scheen hy soudese ter doot doen,
En seyse maeckt my eerst moe ende asem rapen,
Oft genade bidden dan salt eerst noot doen,
Al ben ick teer, ick schijn als die so groot doen,

(25) Derf yemant ’texploict doen, ’tsy Joris of Merten
Ick salt avonturen al sout my smerten.

[p. 161]

NAture geeft my ’trecht ghevoelen inne,
Onsen Doffer vlooch op de jonge Duyvinne,
Sy clockelsteerte, sy pluymde haer Veeren,

(30) Onsen groten Haen vogelde de kleynste Hinne,
Sy schudde haer vlogelen als zijn Vrindinne
Zout my dan meer dan die Beestgens deeren,
Tis my geseyt dat ick my vry soude laten keeren,
Kost ick mijn kleyn vingerken steken ruyme,

(35) In mijnen neuse ick derf niemant weeren,
’tCleyn vingerken proefd’ ick, ja wel mijn duyme,
Quaemt dan ick naemt, tis goede costuyme,
Ick achte niet eene kruyme al bleef ick beschaemt in mijn herte,

Ick salt avonturen al sout my smerte.

[p. 162]

(40) WIe lachter oyt te bedde kranck af,
Wie sprinckter op krucken, wie gater manck af,
Oock ben ick voljaert, ja een half te boven,
Men seyt elf Jaer isser den ganck af,
Diemen niet t’huys en sent, d’ouders hebbender danck af

(45) Ben ick dan niet groot genoech als die om loven,
Ick ben wel gemont, gevoet ende gekloven,
Lanck genoech, ruym op de vijve schoy ick,
Mijn billekens zijn hert ende onder ’tkeursken wat bestoven
Soo Vaerken ende Moerken speelt daer in soo groey ick,

(50) Ick ben te veel te lanck dat bevroey ick,
My selven verfoey ick, dat ick niet doe sulcke perten,

Ick salt avonturen al sout my smerten.[p. 163]

OF u van Venus geluck gebeurde,
Ende ghy een Vrouken vont by avont late,
Die haer met u verwillekeurde,
Om een pintgen te trecken uytten vate,

(5) Of ghy dan geseten waert inden granate,
Hebbende om eten een lecker vinneken,
En dat sy ter tafelen neven u sate,
U cloppende vrundelijck onder u kinneken,
U biedende ’tmondeken als haer waerste minneken,

(10) Wat soudy haer doen by dien bestelle,
Cussen soudy? Ia ick, ba dats een geselle.

[p. 164]

EN of ghy dus custe ende jonstelick speelde,
En dat ghy aen haer vingeren de ringskens draeydet,
En datse u int kittelen niet en verbeelde,

(15) Maer wat ghy haer dedet dat ghy versaeydet,
En dat ghy met Borstkens te tasten niet en paeydet,
En datse int handelen niet en ware te schuw,
En dat ghy oock door ’tkeursgat u spel deurhaeydet,
En u handen mocht steken vryelijck van uw

(20) Onder ’themdeken by haer struycxken ruw
Wat soudy dat struycxken doen by gequelle,

Tasten soudy? Ia ick, ba dats een geselle.

[p. 165]

ALs ghy aldus van bancketeerdet,
Met spijse met dranck tot uwer jolijt,

(25) Dat ghyse secreet dan in een kamerken begeerdet,
Dat ghy een beddeken vont met schonen tapijt
End dat ghy daer alleen waert van sorge quijt,
En dat ghy by die liefste mocht ondergaen
En dat sy haer keursken uytdede in dat crijt,

(30) Soo dat ghyse naeckt saecht int hemdeken staen,
En dat ghy mocht u armkens over haer slaen,
Wat soudy doen laechdy voor Venus helle,

Daer in varen soudy? Iae ick, ba dats een gheselle.

[p. 166]

ALs ghy nu aldus lust met gemack,
(35) Snachts geblust had met lodderlijcke keere,
Of sy u dan heymelicken toesprack,
En clom in u beurse sonder leere,
En maeckten u bloot van u geldeken teere,
En ghy des morgens (om te betalen den Weert)

(40) U cruyceloos vont door te climmen seere,
Soo dat ghy beschaempt most sitten inden heert,
En dat Liefken quam zijnde bedaert
Wat soudy haer doen met geschelle,

Smijten? soudy, Iae ick, ba dats een gheselle.[p. 167]

EEn ’taerdichste, ’tlieflickste, ’teerste smulleken,
Een het teerste ende bequaemste Dierken,
’tAdelste, ’tfraeyste, ’trechtsinnichste cadulleken,
Een uytgelesen Vrouw Venus scholierken,

(5) Drymael schryende over een sauchierken,
Ten vierden op den cant, was dat niet vele,
Dit hoorde en sach ick eens deur een vlierken,
Lachen ende kichelen, en voorts dat ick hele,
Tasten ende knuffelen, de borstgens, de kele,

(10) ’tScheen dat sy veel vreuchden bezeef,*
Onder als soo hoorde ick wat vande spele,
My docht dattet was daermen tschortecleet om verhief,
Wat gady maecken alderliefste Lief,
Wilt ghy my bederven eylaes ick ben te teer,

(15) Want ghy vint aen my saer cranck gerief,
Och Wapen, moort, brant, ghy doet my seer.

[p. 168]

TEn was so quaet niet laet ick my duncken,
Alst Meysken luyde riep en maeckte geschrey,
’tHerteken begonst haer oock in liefde t’ontfuncken,

(20) Natuere die trock nochtans, sy sey,
Hoe zijt ghy dus seltsaem ontbeyt doch bey,
Certeyn dit en had ick u niet toebetrout,
Hy leerde haer hoemen een dubbelen rey,
Moet dansen alsmen de voet wel hout,

(25) Hy danste met haer den touterlout,
Al wasser geen Pijper daer ontrent,
Ey waer voor comt dit, dat ghy dit spel hier brout,
Dus brootdroncken en had ick u noyt gekent,
Ick bid u laet varen dit regiment,

(30) Tis groten arbeyt daerom doetet niet meer,
Want ick ben daer seer qualijck toegewent,

Och Wapen, moort, brant, ghy doet my seer.

[p. 169]

MY jammerde seer dat schamele wicht,
Om datse soo onnoselijcken smeeckte en badt,

(35) Sy dreychde hem, sy sou crijten al even dicht,
Maer nochtans hiel sy het roepen int vat,
Sy en wildet niet langer lijden seyse plat,
Om dat, ’thaer dochte dat hyse vermoordt,
Sy smeet met die vuysten daerse op sat,

(40) Sy creet so luyt dattet niemant en hoorde,
Doe sprack hy haer toe met eenen woorde,
Lief ’tis maer geneucht, ’tcomt al uyt charitaten,
Ick dachte ’twaer quaet datmen dees liefkens stoorde,
Dies ginck ick wandelen mijnder straten,

(45) Ick lietse samen blijven daer sy saten,
Ende naer huys nam ick mijnen keere,
Soo hoorde ick noch van verde, sy en wouts niet laten,

Och Wapen, moort, brant, ghy doet my seer.

[p. 170]

WAt dunckt u Prince van dit geselleken,
(50) En wasset niet nol vremder cluchten,
Al riepse, al smeetse, dat wacker Nelleken,
Hy en verschoot niet seer van sulcke geruchten,
Denckende niet van daen te vluchten,
En haer niet achtende op haer stuer bedrijf,

(55) Maer bleef al pluckende Venus vruchten,
Hy boot haer ’tscherpe van Adams knijf,
Van vresen viel sy hem doen onder ’tlijf,
So deun, sy en conste haer nau gerueren,
Doen sprack dat over schone wijf,

(60) Schaemt u doch wat voor u gebueren,
Of yemand sage dese vremde cueren,
Twaer eewige schande ende groot oneer,
Ick soude seker roepen sout langer dueren,

Och Wapen, moort, brant, ghy doet my seer.[p. 171]

EEn Weduwen Dochterken seer rijck van state,
Die vol onnoselheyt was gesteken,
Die hoorde op eenen tijt met blijden gelate,
Al te seer van koeri loeri spreken,

(5) Die dochter is eens heymelijck uytgestreken,
En dochte wat mach dit volck vermeten,
Is koeri loeri soo vremt van treken,
Daer moet ick meer bescheets af weten,
Savonts als sy ter tafelen was gheseten,

(10) Vertrack sy haer moeder al ’tgeschien,
Seggende, seght my Moerken eer wy vol eten,
Wat mach doch koeri loeri bedien,
Ick hebbe gehoort vast onder de lien,
Die mijn geseyt hebben voor drucx bequelen,

(15) Geen beter dinck dan koeri loeri spelen.

[p. 172]

DIe moeder seyde kint wat hebt ghy voren,
Koeri loeri, dats een groot verseeren,
Neen sprack de dochter, dats verloren,
Ick moet plat uyt koeri loeri leeren,

(20) Want ick gehoort hebbe van Vrouwen en Heeren,
Dattet seer geneuchlick is in swerelts bevanck,
Die Moeder die radese altijt tot eeren,
Maer die Dochter die wiste een anderen ganck,
En daer quam een Speelman eer yet lanck,

(25) Dien riep sy vrient, en wat wilt ghy maecken,
Wilt ghy my leeren het vrolijck geclanck,
Van koeri loeri voor alle saecken,
Ick sal u schencken een Bonet van Root Schaerlaecken,
Ja ick sprack hy, doen sprackse met luyder kelen,

(30) Geen beter dinck, dan koeri loeri spelen.

[p. 173]

DEsen aerdigen Speelman hiette lippen,
Hy toonde haer zijn sackpijpken als een quant,
Daer voer hy terstont mede onder haer slippen,
Dies seyde ’tdochterken dits recht mijnen tant,

(35) Grijptse dan seyde hy gracelijck in u hant,
Want ghy soutse wel haestelijck hebben ontstelt,
Ick en sal sprackse, maer leert my de rechte Courant,
Van koeri loeri reyn ongequelt,
Hy heeft zijn Sackpijpken in haer ghevelt,

(40) Die sy terstont in haren mont heeft ghenepen,
Daer was hy in haer soo langhe verselt,
Datse eenen langen reys heeft ghepepen,
Al had ick seyse veel wonders begrepen,
So en mocht ick ter werelt op Violen en Velen,

(45) Geen beter dinck dan koeri loeri spelen.

[p. 174]

SY speelden tsamen naer heur gerief,
Vast al koeri loeri met herten blye,
So dat haer ten lesten den buyck ophief,
Doe seyde haer Moeder, wat Bruyt zijt gye,

(50) U buycxken is veel ronder dan u knye,
Nu seker Dochter, seght my, ist met u te degen?
Neen Moeder sprackse, tis nou te ontye,
Dat heb ick met koeri loeri ghecregen,
Al hebt ghy de conste voor my verswegen,

(55) Ick hebse immers nu gheleert perfect,
Dat doet ghy seecker, God geeft u segen,
Maer lelijck kloterken nu wort ghy begeckt,
Ey Moerken sprackse, laet dat bedeckt,
Al draech ick een kindeken men sal dat wel helen,

(60) Geen beter dinck, dan koeri loeri spelen.[p. 175]

EEn Meysken fraey dat wat licht van aert, was
Onlancx met een grote sieckte beswaert, was
So datse heel vervaert was, te geraecken in d’eerde,
Sy ginck tot een Meester, die verre vermaert, was

(5) Wiens conste haer vande luyden verclaert, was,
Wantet ontrent den staert, was, daer ’thaer deerde,
Sy toonde haer water, dies den Meester hem keerde*
Tot dat gebreckelicke Meysken en sprack haer an,
Meysken, seyde hy, datmen u niet en clisteerde,

(10) U leven verteerde schier by S. Jan,
Want tis de crevelsieckte na dat ick sien can,
Die ’t volck dickwils haestich doet ontlijven,
Och Meester sprack ’t Meysken wilt my helpen dan,
Wel seyde hy, ick sal u een receptken schrijven,

(15) Die crevelsieckte sal ick u wel verdrijven.

[p. 176]

MEester sprack ’t Meysken wilt u const ontsluyten
En helpt my doch nu dese sieckte uytten,
Van binnen van buyten ben ick heel ontstelt,
Ja Meysken sprack den Meester te dier minuyten,

(20) Daer zijn in u verstopt inwendige conduyten,
Daer dickwils uyt spruyten veel sieckten met gewelt,
Maer ick hope dat ghy niet lange sult zijn gequelt,
Want ick sal u eens soetelick gaen clisteren,
Wel aen sprack ’t Meysken op dat mijn sieckte versmelt,

(25) So ghy hebt vertelt sal ick u obedieren,
Den Meester ginck toe met soete manieren,
Meester sprack ’t Meysken wilt mijnen werck verstijven,
Noyt beteren raet en mochtmen oyt versieren,
Ick hope seyde hy, mijn conste sal noch beclijven,

(30) Die crevelsieckte sal ick u wel verdrijven.

[p. 177]

WEl sprack ’t Meysken Meester gaet voort aen,
Het Clisteren is dat alreede ghedaen,
Latet doch niet gaen, volbrengt mijn begeeren,
Wel sprack die Meester ick salt noch eens bestaen,

(35) Op dat ick u sieckte heel help uyt de waen,
Ten sal u niet schaen noch eenichsins deeren,
Dies begon ’t Meysken haer moet te vermeeren,
Ende sprack totten Meester soet van sinnen,
Och lieve Meester wilt int werck niet faelgeren,

(40) Wilt liever ’tClisteren noch eens beginnen,
Want mijn dunckter grotelijcx by te winnen,
Daerom wilt my doch hertelijcken geriven,
Ick salt doen sprack de Meester om uwer minnen,
’tSal u oock beter helpen dan andere confortijven

(45) Die crevelsieckte sal ick u wel verdrijven.

[p. 178]

PRincelijcken Mr. sprack ’t meysken claer,, daer
Wat sal ick geven voor uwen arbeyt swaer,, maer
Die Mr. eenpaer naer geen gelt en spoyde,
Hy wou haer wel borgen tot op een aer,, Jaer

(50) Want hy was beleeft dats openbaer,, waer,
Hy schonckt te gaer, haer met een woorde
Van beleefder Mr. ick noyt en hoorde
Sprack dat meysken op die selve tijdt,
Maer Mr. of my die sieckte meer verstoorde,

(55) So comt mijn weder versoecken in dit krijt,
Ghy sultse sprack den meester niet blijven quijt,
Laet u slechts te degen over den coevel wrijven
Of comt vry weder als noot is onverwijt,
Wy sullen ’t achter lit laten gaen op schijven,

(60) Die crevelsieckte sal ick u wel verdrijven.[p. 179]

EEn aerdich meysken onlancx geleden
Heeft my om mijn hengelroyken gebeden
Om daer mede te visschen was haer opset
In mijn vyverken naer d’oude Zeden,

(5) Moet ghy eens Visschen want ick hebt gewet,
En wees my ’t vyverken daer ick sonder net,
In was visschende naer ons beyder behagen,
Siet wel toe riep ’t meysken hier wel op let,
En wees my vant Visschen die rechte slagen,

(10) Dies wy door ’t Visschen seer vierich sagen,
Mocht ick sprack ’t meysken dit dickwils genieten,
Alwaert te doene van dage te daghe,

Wie sou also doende den tijdt verdrieten.

[p. 180]

WIe soude verdrieten dit geneuchelick spel,
(15) Sprack ’t Meysken die ’t geproeft heeft die wetet wel
Ick stack mijn hengelroyken in ’sVyvers cant,
Wy waren visschende sonder eenich gequel,
Sy greep mijn hengelroyken vast in haer hant,
Ende ’tschoot int Vyverken met redene, want

(20) Wy hadden samen int visschen goede ghenuchte,
Wat nou sprack ’t Meysken met woorden abondant,
Ick wiste noyt int visschen alsulcken cluchte,
Sy maeckten int visschen sulcken gheruchte,
Datmen die vischkens door ’twater seer sach vlieten,

(25) Wel aen sprack ’t Meysken eer icker om suchte,
Wie sou also doende den tijdt verdrieten.

[p. 181]

WEl aen sprack ’t Meysken laet ons laboreren,
Tis nu goet visweer, laet ons triumpheren,
Dus siet dat ghy het aesken wat vaster maeckt,

(30) Dout aan u loootkens vast sonder cesseren,
Slaet in u royken, sulck werck niet en laeckt,
Cnoopt wel riep ’t Meysken, so sie ickt gemaeckt,
Ick roere die kantgens om sdruckx ghenesen,
Des alle droefheyt van ons wert ghestaeckt,

(35) Mits dat haer ’tvisschen int herte ware gheresen,
Sy was daer int visschen die reyse uytgelesen,
Al soud’ icker totten halfe toe inschieten,
Dacht ick ende sprack door ’t Meyskens vreucht gepresen

Wie sou also doende den tijdt verdrieten.

[p. 182]

(40) PRince int Visschen elck neerstich wrocht
Want ’t was al Visschen dat ’t meysken socht,
Om dat sy int nopen so was verblint,
Elck dede daer zijn beste also my dochte,
Dies ’t meysken ’tVisschen seer heeft bemint,

(45) Sy en paste op regen hagel, oft wint,
Maer hebben al vast naer d’oude manieren,
’t meysken was op dit visschen also gesint,
Dat hyse van vreuchde niet en cost bestieren,
’t Aes was afgegeten dies riepse om Pieren,

(50) So datse ’t royken weder uyt ’t vyverken stieten,
Sy waren in vreuchde niet om versieren,

Wie sou also doende den tijdt verdrieten.[p. 183]

EEn aerdich Dierken dat van herte wilde,, was,
Socht eens een meysken dat vande gilde,, was,
Ende ginck savonts wat laet by der straten,
Daer hy een vant dat alsoo wilde,,was,

(5) In Venus Crijch sy vande schilde,, was,
Daer ginck hy wat lieflijcx by sitten praten,
Och Schilderke seyse my verwondert boven maten,
Waer dat ghy dus langhe hebt meughen gelegen
Wilt ghy wat jocken wilt my vry aenraecken,

(10) Ick sidt hier in mijn keursken wijt ontregen,
Boet vry u lust ick machger wel tegen
Want ten is niet dan u rust dat ick soeck
Wilt u konste van conterfeyten plegen,

Want ic hebbe liever mijn hemt gecrooct dan mijn doeck.

[p. 184]

(15) SChilderken sprackse Conterfeyt my eens na ’tleven,
Ick sal u een paer fluele schoene geven,
Daer toe was den Schilder willich en bereyt,
En na dat hy zijn verwe wat hadde gewreven,
Heeft hy een paer Laeckens opgeheven,

(20) Daer dat Tafereel was aen bespreyt,
Want het Tafereel was bedeckt int cort gheseyt,
Om niet te bestuyven tis wel te vermoen,
Dat Meysken heeft voor den Schilder niet lange gebeyt
Maer wierp in zijn lendenen een paar fluele Schoen,

(25) Daer lagen sy samen in een cort als een Cloen,
En hy conterfeytese vast in Venus boeck,
Doen sprack dat Meysken sy gaf hem een soen,

Ick hebbe liever mijn hemt gecrooct dan mijn doeck.

[p. 185]

ICk hadde seyse eens inde werck een Glaesschrijver,
(30) Dat was een stoter maer ghy zijt een wrijver,
Die verdiende al veel beter zijn huyge huer,
Hy was in zijn werck soo machtige yver,
En zijn Pinseel was oock al veel styver,
Want hy conterfeyte my eens tweemael in een uyr,

(35) Maer voorwaer ick viel hem al wat te suyr,
Want ick heb hem daer na noyt meer gesien,
Hy maeckte my also nat met zijn pintuer,
Dat my ’themt cleefde tusschen mijn bien,
Hy wreef my bykans een nieuw hemt ontwien,

(40) Doe wierd ick quaet en ick gaf hem een vloeck,
Vry vry als een Man, ghy weet hoe ick meen,

Want ic hebbe liever mijn hemt gecrooct dan mijn doeck.

[p. 186]

DEse twee hertekens waren onder hun beyde
In vreuchde maer moesten van malcanderen scheyde

(45) Want den Schilder kreech door ’t arbeyden grote vaecke,
Ey liefken sprack ’t meysken gaet u wat vermeyde,
Op een ander tijdt wil ick my weder tot u bereyde,
Want ick hebbe in u conterfeyten goede smaecke,
En noyt meester kont my so net geraken,

(50) Naet leven als ghy tot deser stont hebt gedaen,
En hoe ghy vreest noyt hoorde ick mijn doeckjen kraken,
So sacht en fraey cont ghy daer mede ommegaen,
Het sy ochtent het sy avont komt doch weer aen,
En laet my niet alleen verschoven in desen houck,

(55) Van u const sal ick yeder een doen vermaen,
Ick hebbe liever mijn hemt gecrooct dan mijn doeck.
Continue
[
p. 187]

Aenspraecke tot het Boucxken.

GAet heen cleyn boucxken, en gaet weer de selve gangen
Tot haer, van wien ghy meer leergierlic zijt ontfangen,
Besiet eens of het geen dat by u is gemaelt,
So wel als ghy alleen, sal werden oock onthaelt:

(5) Besiet eens of het volck regiersters van ons leven,
U nu als meer vermeert, weer plaetse sullen geven,
In haer komptoir of schoot, of nemen inde hant,
Om in u clucht gedicht te bruycken haer verstant.
Ick vrees ons de fortuyn niet so gelucken sal,

(10) Of Soylus sal van u weer maken groot gekal,
En seggen als hy plach, dat al u clucht gedichten,
Niet als ontucht en quaet in al de Lesers stichten:
Doch hierom niet en treurt, het zijn zijn oude zeden,
Te geven niemant rust, te laten niemant vreden:

[p. 188]
(15) En vreest hem geensins niet, want als hy u versmaet,
Hy wederom in vreed een ander rusten laet.
’t Is waer dat Ph
aeton hier wed’rom was int leven,
En hem van Ph
aeton selfs den macht weer wiert gegeven,
Te rennen door de Locht en over al te dragen,

(20) De stralen van de Son op Phoebi gulde wagen,
Ick loof hy sou de Koets zijns Vaders laten staen,
En vatten het gereel der Paerden niet weer aen,
Was
Icarus alhier hy soud’ het vlieghen haten,
En door het pluym-gediert de Locht gans veylich laten,

(25) Wie heeft toch inden Hont so overgroot verlangen,
Van wien hy eenen beet hier voormaels heeft ontfangen,
Men schout de Kusten ras, men schout de quade stromen
Van waer ons eens onheyl en quaet is afgekomen,
Den Havick wert geschout, den Arent wert gevreest,

(30) Van al dat van zijn clauw, eens is gewont geweest,
Van tis al lang geweest hier in des Werelts crijt
Die aen den wech veel bout veel schemp en aenstoot lijt

[p. 189]
Tis waer dat Momus u veel Lesers heeft benomen,
Als ghy meer voor dees reys int druck zijt wtgekomen,

(35) En u tot tweemael toe soo vuyl heeft afgheprent,
Dat uwe tweede reys mocht zijn geweest het ent,
Maer dit heeft my beweecht u wederom aen te wenden,
En voor de derdemael u veel vermeert te senden,
Aen allen Redenrijck en Const-lievende sinnen,

(40) Die niet eens Soylus Clap, maer uwen Const beminnen,
Aen ’tRoomsche konstich volck aen Duytschen en aen Walen
Want ghy in u vervatt, haer drie verscheyde Talen,
Aen Schilders veelderley, aen Const-beminde geesten,
Aen Heeren groot en cleyn aen minsten en aen meesten,

(45) Gaet vry kloeckmoedich heen een yeder u vertoonen,
Want u verwormd gedaent sal u geheel verschoonen,
En dit u tot een stutt en voetsel wesen sal,
De derde onsteecken kaers die licht het best van al,
En of een breynloos hooft u metter haest verstiet,

(50) Aenwijst hem u wtlech dat hy te degen siet,
[p. 190]
Waerom hy u verwerpt dewijl by uwen sin
Noch niet te recht verstaet het eynd of het begin
Bewijst hem met u reen dat hy niet haestich sy
Maer dat een duyst’ren sin vereyscht verstant daer by

(55) Bromt vryelicken uyt dat in u schuylent leyt
Niet vuyls of ongeschickt maer tgeen dat de jonckheyt
Wel vry doorlesen mach tot hares geests vermaeck
Tot corting vande tijt tot hulpe van haer spraeck
Als sy by haer bemind zijn dickmaels neergeseten

(60) En wt den ruymen geest geen cluchies meer en weten
Verdrijft haer dan de tijd geeft haer matery dan
En vlas daer sy den draet volkomen spinnen van
Mogelick sal haer Lief door veel praets vande saecken
De woorden achten niet, maer na het werck selfs haecken.

[p. 191]
(65) En hy sal u den lof alleenlick hier van geven
Dat ghy vercregen hebt het voetsel van zijn leven
Het eynde van zijn smert, want door u clouck beraen
Dat zijn vernuften geest niet kon, hebt ghy gedaen
Vaert wel hier meed’ ick laet u verder yet te schrijven

(70) Op dat ghy dun en cleyn te lichter vracht moocht blijven
Want dat ick meerder schreef u lichaem soud’ beswaert,
In yemants ted’re hant niet lang werden bewaert,
Ghy sout te grooten vracht, en Moyselen aenjagen
Aen hen die u voor lust gestadich souden dragen

(75) Ghy sout te plomp en swaer, haer leggen in haer cleet
En zijt ghy cleyn, ghy zijt behendich int secreet
Niet dat ghy meynen dorft, dat veel geschrift van woorden
En luttel sins daer in des Lesers hert bekoorden,
De Nachtegael singt op een uyr soo wel en soet

(80) Als op een Jaer den lang gestaerten Exter doet.

EYNDE.[p. 192]

Tot den Leser.

Al tgeen ghy leest en siet en can u geensins krencken,
Dan arch vaer hem in ’t lijf, die ’tarchste hier uyt dencken.

FINIS.
Continue

Tekstkritiek:

p. 16 Nosti er staat: Nosti.
fol. *1r-*8v: Op de eerste pagina van het ingevoegde, met asterisk gesigneerde katern staat dat het voor p. 31 hoort te staan, maar het past voor p. 29.
fol. *1r Hetzelfde gedicht, maar met andere zetfouten, staat in de herdruk van 1642 op p. 90
vs. 2 serenoque er staat: seronoge
vs. 3 quiescis er staat: quiesis
vs. 4 Dormis er staat: Dromis
vs. 8 In stabulum er staat: Instabulum
vs. 9 antrum er staat: autrum
vs. 14 Pudore er staat: Podure
p. 31, vs. 1 feste lees: fenestre
p. 35, vs 2 desiré er staat: desire
ibid. vs. 7 Otes er staat: Ores
p. 75 vs. 2 craignant er staat: craigant
p. 167 vs. 10 ’tScheen er staat: ’tSheen
p. 175 vs. 7 hem er staat: hen

  • Facsimile met introductie van Jochen Becker. Soest, Davaco Publishers, 1972.
  • W.L. Braekman, ‘Indecente literaire raadsels uit de vroege zeventiende eeuw’. VMKVA 1993, p 85-121. DBNL
  • Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands
  • D. Coigneau in Klinkend boeket: studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies, p. 93-98
  • Enigmes joyeuses