Huygens
CONSTANTIJN
HUYGENS
1596 - 1687
Gedichten
In deze reeks bestanden vindt u de verzamelde gedichten van de zeventiende-eeuwse Nederlandse dichter Constantijn Huygens (1596-1687), uitgegeven naar zijn handschrift. Daartoe is in eerste instantie de uitgave van J.A. Worp (Groningen 1892-1899, 9 dln.) gevolgd. Alleen waar wij uit eigen ervaring of op grond van recentere litteratuur wisten dat Worp een onjuiste of onvolledige lezing gaf, hebben wij de tekst aangepast.

De gedichten zijn van een code voorzien: CH als afkorting van de naam van de auteur, dan vier cijfers voor het jaar waarin het gedicht geschreven is, en drie cijfers voor het volgnummer van het gedicht (chronologisch, in principe de volgorde van de editie-Worp).

Worps editie van de brieven van Constantijn Huygens is gedigitaliseerd door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 70 brieven van Caspar Barlaeus aan Huygens zijn te vinden in diens door Brand uitgegeven Epistolarum liber. Tweeëntwintig brieven van de douarière Marie Lansame van Zomergem aan Huygens en één brief van Huygens aan haar zijn uitgegeven door Hanneke Lam.Redactie dr. F.R.E. Blom
en dr. A.J.E. Harmsen; tel. 071-527.2117
Laatste wijziging: 31-I-2007

Continue