Jezuïeten van Ieper: Cosmophila. Ieper, 1722.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton050210Facsimile bij Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
fol. π1r]

COSMOPHILA

TREUR-SPEL

SAL VERTOONT WORDEN

DOOR

DE JONCKHEYT VANDE CHRISTELYCKE

LEERINGHE

ONDER DE BESTIERINGHE VANDE

PATERS DER SOCIETEYT

JESU

Tot IPRE, den 7 ende 8. Mey 1722.

[Vignet: IHS]

Ghedruckt tot Ipre, by Petrus Jacobus de Rave.
[fol. π1v]

CORT-BEGRYP.

SEkere Dochter (de welcke wy COSMOPHILA noemen) dickwils over haere ydelheyt ende onbedacht leven vermaent zynde wort, in eene sieckte gevallen zynde, van haere Moeder verweckt tot leetweesen; maer wanhopende ende beklaeghende dat sy soo jonck moeste sterven, heeft haer cieraet, tot het welcke sy seer geneghen was, op haer bedde doen brengen, in het welcke sy Godt lasterende, rampsaligh is ghestorven.
Continue
[
fol. π2r]

VOOR-REDEN.
MEn vertoont hoe COSMOPHILA de Weirelt aenhanght.

I. BEDRYF.
DE Moeder bedroeft over de ydelheyt van COSMOPHILA bidt den Heer, dat hy haer van de selve soude af-trecken. COSMOPHILA besigh met haer op te toyen wort van haere Moeder berispt; maer sonder profijt.

II. BEDRYF.
COSMOPHILA verschrickt ende beanxt over het gene haere Conscientie haer voorstelt, wort vande vijf Sinnen meer tot de ydelheyt aengelockt, de welcke sy voorneemt in alles te volgen.

III. BEDRYF.
DE Deughden sijn bedroeft over den ellendighen staet van COSMOPHILA, de welcke ter tafel sittende valt in eene rasernye; wanhopende van de goddelijcke Bermhertigheyt, doet brengen haer’ beste kleeren; in welck gewaet sy Godt lasterende, wilt van de Weirelt scheyden.

[fol. π2v]

IV. BEDRYF.
DE Moeder bedroeft om de herdtneckigheydt van haere Dochter wort van haere Nichten vertroost, de welcke komen by COSMOPHILA, aen wie sy aenraeden, dat sy haer met Godt soude versoenen; maer te vergeefs: want stervende roept sy de duyvels aen, ende geeft hun haer Lichaem ende Ziele over.

V. BEDRYF.
DE Ziele vande af-lijvige COSMOPHILA verschijnt voor haeren Rechter, van wie sy om haer boos leven tot den helschen brandt veroordeelt synde beclaeght haeren ellendigen staet; maer vruchteloos.

NAER-REDEN.
OM den mensch van alle boosheyt af-te-trecken wort verbeeldt in COSMOPHILA, hoe Godt de sonde straft.TOT MEERDER EERE
ENDE
GLORIE GODTS.
Continue