J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk: Prudentia generosa, zegepraelende over den heydenschen Maradanus. Gent, 1715.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton062530Facsimile bij Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
fol. π1r]

PRUDENTIA GENEROSA,

Zegepraelende over den Heydenschen

MARADANUS,

BLYD EYNDIGH TREUR-SPEL.

Op-gedraghen aende Edele, Wyse, ende Voorsienighe Heeren
Myn Heeren Burgh-meester ende Schepenen der Stadt


CORTRYCK.

Door de Redenrijcke Gulde ghenaemt CRUYS-BROEDERS, onder den Tytel gheleydt

MINNELYCK VAN HERTEN,

DOOR ’T CRUYS ONS HEEREN.

In Cortrijck op Tonneel vertoont den [20] Juny 1715.

Ghecomponeert door

J. MATTELAER.

Anagramma

AL MET RAET.

[Vignet]

Tot GHENT, by CORNELIS MEYER, op d’Hoog-poorte in’t gecroont Sweert.[fol. π1v]

CORT BEGRYP.

MElesiunta Christen en Erfghename Coninginne van Cartagenen naer de doodt van Syndaris haren Man weygert aen Maradanus Coninck in Affrijcken den ghewoonelijcken tribuyt, sy wort met Heradius Coninck van Trepadera, ghetrauwt met haer Dochter Prudentia, vande Mooren verslaghen ende ghevanghen, sy worden met het Kindt Gaudentius door de handt van Prudentia voorsienighlijck verlost.VERTOONDERS.

PRUDENTIAJudocus Balens
HERADIUSJoannes Ghellynck
MELESIUNTAMartinus Vermeulen
GAUDENTIUSDominicus Obrecht
OLAUSJoannes Kesteloot
SYNDARISJoannes Braeckmoes
AURELIUSFrançois Mattelaer
ELEONORAPieter de Reu
ENGHEL BEWAERDER     Martinus Wyckhuyse
   
MARADANUSGuillaume Mattelaer
METRADAJoannes Arlequeew
POLECARPUSJudocus Marre
ANASTUSBertholomeus Amers
AF-GODTS PRIESTERFranciscus Mattelaer.
        EDELDOM.

Continue
[
fol. π2r]

EERSTE DEEL

EERSTE VERTOOGH.*

MElesiunta en Heradius weygert aen Maradanus den ghewoonelijcken Tribuyt.

II. VERTOOGH.

    Maradanus verstaen hebbende d’afvallinghe van Melesiunta en Heradius doet Sacreficie aen sijnen Af-godt.

III. VERTOOGH.

    Prudentia aensiende al de preparatie vanden Oorloghe soeckt haer Moeder ende Man den selven te ontleggen maer te vergeefs.

TUSSCHEN-SPEL.

TWEEDE DEEL.

EERSTE VERTOOGH.

    Prudentia sijnde in haer Cabinet met haren Sone Gandentius wort door den geest van Syndaris haren overleden Vader vertoont den ongheluckighen Velt-slagh waer in dat haer Moeder ende Man t’samen inde vlucht ghevanghen worden: voorsegghende dat sy oock met haer Kindt sal in ’sVyandts handen gheraken.

II. VERTOOGH.

    Maradanus aen Melesiunta en Heradius haer onghetrouwigheyt verwytende, daer-en-tusschen wort Prudentia met haer Kindt voor hem ghevanghen ghebracht, Prudentia wort in volle vryheyt ghestelt, behoudende ghevanghen haer Moeder Man en Kindt tot Sacreficie van sijnen Af-godt.

[fol. π2v]

III. VERTOOGH.

    Prudentia beclaegt by haer selven de aenstaende doodt van Moeder, Man en Kindt, versoeckt aen Metrada dat sy Maradanus soude moghen aensoucken tot bermhertigheyt, den Enghel-bewaerder haer vertroostende belooft haer een geluckige maer sorgelijcke uytcomste.

TUSSCHEN-SPEL.

DERDE DEEL.

EERSTE VERTOOGH.

    Prudentia soeckt door Ghebeden Maradanus te beweghen tot bermhertigheydt om haer Moeder, Man en Kindt te verlossen, maer te vergeefs, eyndelijck staet haer toe een van dry te verlossen, mits conditie dat sy de twee andere door haer eyghen handen soude Sacreficeren: vercryght tydt van een ure om haer in dese groote sake te beraden.

II. VERTOOGH.

    Prudentia als swemmende in een uytkomentlijcke Zee van dese dry lieden, besluyt den Tyran selver te dooden.

III. VERTOOGH.

    Melesiunta Heradius en ’tKindt Gaudentius worden t’samen ghebrocht tot de Offerhande, Maradanus geeft aen Prudentia het Sweert van Sacreficie, Prudentia volbrengt haer besluyt en doorschiet Maradanus, Godt almachtigh dese daet beionstende laet een groot Onweder opstaen van Donder en Blixem waer door alle de Mooren ter aerden vallen, den Enghel breckt af alle de banden van Melesiunta, Heradius en ’tKindt Gaudentius haer leydende door de handt van Prudentia naer hun Vaderlandt.

FINIS.


Continue

Tekstkritiek:

fol. π2v VERTOOGH er staat: VERTOGH