Rederijkers van Kortrijk (Fonteinisten): Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende. Gent, 1714.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton076180Facsimile bij Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
fol. π1r]

TEMERARIUS
ONRECHTVEERDIGH OP DEN THROON GESTELT,
ENDE
CLEOMEDES
ONNOOSEL UYT S’VADERS RYCK VLUCHTENDE
TREUR-SPEL
Zal verthoont worden den [...] Julii 1714.
OPGEDRAGEN,
Aen de Edele, Wyse, ende Voorsienige Heeren, Myn Heeren Burge
meester ende Schepenen der Stede van CORTRYCK,
DOOR
DE REDEN-RYCKE GULDE VANDEN
H. ANTHONIUS,
(GESEYT)
FONTEYNISTEN,
Onder den Tytel van
TYDT VERLIES.

[Vignet: fleuron]

TOT GENT, by CORNELIS MEYER, op d’Hoog-poorte in’t Sweert.[fol. π1v]

KORT BEGRYP.

DE groote sorge ende den last van het Persiaansche Ryck aen Senececus in sijnen ouderdom te swaer vallende, tracht sijnen outsten Sone Cleomedes ’t Ryck en de Crone op-te-dragen, het welke sijne Vrouwe Errantia verstaen hebbende, soeckt door valscheyt dit te beletten, soo dat den Coninck sijne Vrouwe lichtveerdigh geloovende, den jonghsten Soon Temerarium op den Throon stelt: waerom den outsten Sone naer Cypri-landt vlucht, alwaer hy ootmoedelijck des Koninghs protectie versoeckt: Cleoxenus Coninck van Cyprus siende dat hy onnoosel was, belooft het onrecht hem gedaen te vreken, soo dat hy eenen Ambassadeur met name Montibel sent om Temerario den Oorlogh te declareren, den welken van hem schandigh onthaelt wort: daer-en-tusschen Senececus verstaen hebbende het bedrogh vande Coninginne, wilt den outsten Sone weder in het Ryck roepen; het welke Errantia aen haren Sone ontraet, ende uyt vreese dat den Vader onder de Princen oproer soude maecken, geeft sy raet aen Temerario den Vader in’t stille te doen vergeven, het welke hy door eenen Hovelinck met naeme Clodion uytwerckt: maer Clodion voorsiende dat door sijne doodt Senececus moort verholen soude blyven, loopt naer ’svyants Lant, ende maeckt dese moort aen Cleomedes bekent, den welken vol vrake den Vyant aenvalt ende verslaet. Naer dat hy de Victorie bekomen hadde, ende by naer heel het Persische Ryck in sijne maght gebroght hadde, wort ten laetsten de Stadt Susa, waer Temerarius binnen was, belegert, den welcken siende dat de Stadt haest in hunne maght soude komen (door’t gewapent handt hem niet konnende vreken) vreekt* die op sijne Moeder, de welcke hy door vergif ter doot brenght: daer-en-tusschen den vyant door oploop de Stadt winnende, wort hy gevangen, ende gebroght voor sijnen Broeder Cleomedes, den welken hem, naer dat hy te vooren van’t gesichte berooft was, doet onthoofden.
Auct. Carolus Dhane.PERSOONEN.

TEMERARIUSJoseph de Bree
CLEOMEDESPieter de Lannoy.
SENECECUSFrançois de Bree
CLEOXENESPieter Clabauw
ERRANTIAJacobus Wimelbeke
CLODIONAugustyn Vercruysse
MONTIBELJoannes Buron
FAUSTUSPieter Coelenbier.        } Per-
TYTUSJoannes Maertens        }   siansche.
BRUTUSJoannes vande Vivere }   Princen.
POLIDORPieter de Bree             } Cypersche
ANTILIONJacobus Schotte          }   Princen.
EDELMANJacobus Beert
PAGIEPhilips Fariseel.
Continue
[
fol. π2r]

VOOR-REDEN.
I. DEEL.
EERSTEN UYTGANCK.

SEnececus Coningh van Persen tot sijnen ouderdom gekomen zynde, wilt sijne Croone aen Cleomedes, Sone van het eerste Houwelijck, schencken, het welke de Coninginne Errantia, sijne Vrouwe van het tweede Houwelijck, hoorende, betight valschelijck Cleomedes dat hy naer sijnen Vaders doot trachte, waer in hy onnoosel was, soo dat den Coningh haer geloovende haeren Sone Temerarium lichtveerdigh op den Throon stelt, ende gebiet den outsten te doen vangen.
    II. Cleomedes in ’s vyants Landt gevlught zijnde, vraeght den Coninck van Cyprus tot beschermer van sijn recht, den welken siende dat hy sonder schult is, belooft hem sijn Volck ende Wapens, soo dat hy Montibel sent omTemerario den Oorlogh te declareren.
    III. Naer dat Senececus ’t bedrogh van Errantia verstaen hadde, doet hy den Raedt vergaderen om Cleomedes weder in het Ryck te roepen, om hem met Temerario gelijck gebiet te geven, het welke Temerarius weygert, daer-en-tusschen komt Montibel den Oorlogh hem enseggen, den welken hy qualijck onthaelt.
    IV. Errantia van haeren Soon verstaende dat Senececus sijnen Broeder Cleomedes weder in het Ryck wilde roepen, raet Temerario sijnen Vader door’t fenyn te doen dooden, ’t welke hy door Clodion uytwerckt.
    V. Cleoxenus Coningh van Cyprus verstaende hoe Montibel onthaelt was, doet sijn Leger bereyden om dit in den Slagh te vreken.PARALELE. TUSSCHEN-SPEL     I. DEEL.

            Men siet die hem ontkleet eer dat hy slapen gaet
            Dat dickwils hem is leet op’t eynd als’t is te laet.


Continue

[II. DEEL.]
EERSTEN UYTGANCK.

    Senececus gevangen zynde ontfanght door Clodionden croes met fenyn, den welken hy drinckt en sterft.
    II, Temerarius sijns Vaders doot verstaende, geveynst droefheyt te maecken voor sijne Princen, ende Clodion vreesende dat Senececus moort door sijne doot verholen soude blyven, loopt naer den vyant.
    III. Clodion over sijn misdaet aen Cleomedes genaede vraegende, vertelt hem sijnen Vaders moort, de welke Cleoxenus oock verstaende, vol vraeke en spyt over dit schelm-stuck, gaen kloeckmoedigh naer den slagh.
[
fol. π2v]
    IV. Cleomedes door de Cypersche maght Victorie becomen hebbende, bereydt hem om den Vyant te vervolgen ende Susa te belegeren.
    V. Naer dat Temerarius sijne Princen over hunne flauw-moedigheyt berispt heeft, begeeft hem tot de ruste, den welken door sijnen Vaders geest verschrickt zijnde, roept sijne Hovelingen tot bystandt. Daer-en-tusschen de Princen de moort van Senececus door eenen Brief van Clodion verstaende, stellen Temerarius af te vallen ende Cleomedes voor hunnen Koningh te kennen.
    VI. Cleomedes ontfanght het verbont van de Persiaensche Princen, het welke Cleoxenus verstaende, geeft orden om Susa op te loopen.PARALELE. TUSSCHEN-SPEL     II. DEEL.

        Had Pleunen noyt sijn Goedt lichveerdigh wegh gegeven.
        Hy hadde noch in eer en in respect gebleven.

Continue

III. DEEL.
EERSTEN UYTGANCK.

    Temerarius de Stadt Susa in den uytersten noodt siende, vreekt den onderganck van sijn Ryck op sijne Moeder, de welcke hy doet haelen ende door fenyn vergeven: ende naer dat sijne vreetheyt op haer volbroght was, wort hy (de Stadt stormderhant ingenomen zijnde) gevangen.
II. Temerarius gevangen gebroght zijnde, doet Cleomedes hem van’t gesichte berooven, den welken verblint zijnde beclaeght sijnen droeven staet, ende wort vande Princen bespot.
    III. Cleomedes wort van Cleoxenus Koningh gecroont, ende van de Princen voor Persischen Vorst gekent.
    IV. Cleomedes sijnen Vaders Graf gegroet hebbende, naer vele danck-seggingen neemt af-scheyt van Cleoxenus den welken vertreckt.
    V. Temerarius tot voetbanck van den Persiaenschen Throon gestelt zynde, versoeckt de voorspraeck van de Princen om door’t Sweert gedoodt te worden.
    VI. Cleomedes, door den raedt van sijne Princen, doet Temerarius onthoofden.

Tot meerder eere ende glorie Godts.

Continue

Tekstkritiek:

p. 2 vreekt vouw in het papier