Rederijkerskamer der Catharinisten van Aalst: Sauls vall tot Davids klimm’. Brussel, 1663.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton018740Facsimile bij Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
p. 1]

SAULS VALL

TOT

DAVIDS KLIMM’,

UYT LAUER-TUCHT

TOE-GHEDRAGHEN

AAN

Edele ende voor-machtighe Heeren Borghemr ende Schepen
der Stede, ende voll-machtige Ghedeputeerde van
den Lande van Aalst,

DOOR

Hoovd-Prince, Deken, ende ghesworene der Cathrinisten binnen
Aalst voornoemt
2. der Hoymaand 1663.

Amor vincit.

[Vignet: fleuron]

TOT BRUSSEL,

By PHILIPS VLEUGAERT, gesworen Drucker, achter ’t
Stadt-huys, by de blauw-Fonteyn. 1663.[p. 2]

KORT BEGRYP.

SAul eerst-ghesalvden Koning van Judeën over sijne onghehoorsaemheyd inde besparinghe van Acah, ende besten roov uyt Amalech van God ontzeghent, word ghebroght tot soodanighe vreese door den inval der Philistinen met den reuse Goliath, dat hy beloôvt sijne dochter Merob aen den ghenen die Goliath soude verwinnen; waer op den herder David (in stille by Samuel tot het rijk ghesalvt) den selven Reuse verslinghert ende onthoovt hebbende in Sauls teghenwoordigheyd, word daar over in volle ghenoughen voor schoon-sone aen-ghenomen, tot dat de Vrouwen van Judeën David boven hem te seer lovende, hy valt in rasery, ende gheevt sijne beloôvde dochter aen Hadriel: doch weynigh bevredight door de verschooninghe van sijnen sone Davids bevrinden, Jonathas trauwt hem met sijne hem-minnende dochter Michol, die hy weder daar naar af-nemt, ende belistight David in alle manieren te dooden; t’welck t’elcken by Jonathas belet ende ghewaarschouwt zijnde, is David ten lesten moeten vluchten onder den Koningh Achis, ende voorder hem houden inde gheberchten ende woestynen, alwaar Saul hem oock vervolghende, is tot tweemaal in Davids macht ghevallen, ende van sijne goedheyd bespaart gheworden. Terwyl Saul van Achis onwederstrydbaar tochten vervolght alle voorsienders* bevraaght, ende sijne offerhanden te vergheêvs aen God ghebrand hebbende, ten lesten heeft sijnen toevlucht ghenomen tot de tooverye, ende tot voorseg van sijn ghevall doen verschynen den gheest van den onlancx ghestorven Samuel, die den aanstaanden vall met de dood van hem ende sijne sonen hebbende voorseyd, word hy van Achis ter vlucht ghedreven, ende sijn vollen legher gheslaghen; waer inne verstaande sijner sonen dood, ende sijne voorderende met hem te door-steken, word daertoe ghedient van sekeren Amalechiet, die de Rijks-juweelen aen David brenghende (terwyl hy God loôvde over de bevrydinghe van Sicelech) ende berommende tot Sauls dood behulpigh te zijn gheweest, word by David doen vermoorden ende voor d’honden worpen, om Gods gesalvden t’hebben mishandelt, ende David in Sauls plaatse ghekroont Koningh van Israël.[p. 3]

EERSTE DEEL.

DAvid verslinghert hebbende den reuse Goliath, word blydelijk by Saul ghewillekoomt, de belovte sijner dochter bevestight van Jonathas, bevrind’ en begunstight met sijn over-kleed’ en wapenen: dan d’Israelsche Vrouwen hem boven Saul verheffende, doen sijne gunste veranderen in haat ende raserye, sijne belovte breken, ende Davids dood belistighen; ’twelck Jonathas wat matight, ende bevoordert het houwelijck met sijne tweede suster Michol.TWEEDE DEEL.

MIchol bevryd David voor Saul door een venster-gat, ende leght een hauten beeld in sijne bed-plaats; waer over Saul haar berispt, ende doet hertrauwen met Phalti, terwyl Jonathas met den vluchtenden David sijn verbond ende vrindschap vernieuwt, ende David noch van Saul vervolght word.DERDE DEEL.

SAmuel beklaghende Sauls boosheyd, ende Davids ongevall, sterft te Ramathat, terwyl David oock klaaght over sijnen ghedwongen vlucht ende ballinghschapp’: ende onghesien in Sauls tente komende met Abisai, doet alleen mede draghen sijne spies ende water-beker.[p. 4]

VIERDE DEEL.

SAul noch door ghebeden, noch door offer, van Godt verhoort wordende, doet door de tooverersse Phitonyssa Samuels gheest verrysen, ende sijn gheval voor-segghen; waer naer hy van Achis vervolght, ende het legher met sijne Sonen verslaghen wordende, hy hem-selven door-stekt.VYFDE DEEL.

VErtooght hoe Saul tot sijne betrachte dood gheholpen ende ghevoordert word by eenen Amalechit, die aen David (komende als verwinner vande bevrydinghe van Sicelegh) brenghende het Koninghlijck ghewaad, ende sijne ghedaan voorderinghe tot Sauls dood vertellende, word van hem doen vermoorden ende voor d’honden worpen, ende David in Sauls plaatse Koningh ghekroont.

Amor vincit.

Continue

Tekstkritiek:

p. 1 impressum aangevuld volgens Vleugaerts druk van de
Bergh-bloemkens (1667)
p. 2 voorsienders er staat: voorsienders,