Maria Geertruida de Cambon - van der Werken: Hamlet. ’s-Gravenhage, ca. 1778.
Naar de bewerking van Jean-François Ducis van William Shakespeare.
Bijlagen:
Narede naar aanleiding van de kritiek in de Vaderlandsche Letteroeffeningen.
Toejuiching, aan de toneelspeeleren van Hamlet.
Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton017780Facsimile bij Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[
p. I]

HAMLET,
TREURSPEL.
GEVOLGT NAAR HET FRANSCH,
EN
NAAR HET ENGELSCH,
DOOR*
M. G. DE CAMBON.
G
EB. VANDER WERKEN,

[Vignet: putto]

In ’sGRAVENHAGE,
By J. H. MUNNIKHUIZEN.
Boek- en Plaatdrukker op den Oost-
Buiten-Cingel.

Voor den Auteur.[p. II: blanco]
[p. III]

VERTONERS.

HAMLET, Koning van Deenmark.
GEERTRUID, weduwe des overleden Koning:,
                            moeder van Hamlet.

CLAUDIUS, eerste Prins van den bloede.
OPHELIA, Dochter van Claudius.
NORCESTES, Deensch edelman.
POLONIUS, Deensch Edelman.
ELVIRE, vertrouwde van Geertruid.
VOLTIMAND, Hooftman van de Lyfwacht.
LYFWACHTEN EN GEVOLG.
DE GEEST DES OVERLEDEN KONINGS.
Het Toneel is binnen Elseneur, in het Hof.
[p. IV: blanco]
Continue
[
p. 1]

HAMLET,

TREURSPEL.
_________________

EERSTE BEDRYF.
_________________

EERSTE TONEEL.

CLAUDIUS. POLONIUS.

CLAUDIUS.
JA! ’t bondgenootschap tracht Hamlet de Kroon te ontrukken,
Alleen myn vriend om die op myne kruin te drukken.
Die Prins, steeds eenzaam, schuw, vol angst en druk in ’t hart,
Tracht noch de bitterheid te voeden van zyn Smart.
(5) Norcest, van wien ik meest het byzyn hadd’ te vreezen,
Schynt door zyn afzyn zelf myn’ wensch van nut te weezen.
[p. 2]
’t Verwart en los gerucht, door ’t gantsche Hof verspreid,
Heeft te vergeefs zyn komst in Elzeneur verbreid.
Zyn yver voor Hamlet zal steeds onkreukbaar weezen;
(10) ’k Moest voor een’ onderdaan zoo trouw, ’k beken het, vreezen;
Maar myne vrienden, thans voor my gereed ten stryd,
Begeeren, dat men my eerlang den Scepter wyd’.
POLONIUS.
’k Dacht wel dat de oorlogs-moed, die hunne ziel doed blaaken,
Voor ’t oog van Claudius zich nimmer zou verzaaken,
(15) Dat, onder zyn banier, aan zyn belang getrouw,
De hoop der zegepraal hun krygs-drift styven zou.
CLAUDIUS.
’k Zach straks hun yvervuur ontbranden door myn reden.
Myn vrienden, sprak ik ,, welk een ramp, wat yslykheden,
,, Wat wreed verlies gevoelt de Staat door ’s Konings dood.
(20) ,, Het deensche ryk, na dit verscheyen als in nood,
,, Schynt by de zegepraal, waar in het zich mogt vleyën,
,, Op ’t vorstlyk graf zyn heil en glory te beschreyën.
,, Hoe zeer dreigde ons die dood, die ons steeds heugen zal,
,, In het vooruitgezicht met een gewissen val.
(25) ,, De Hemel, spreekend door zyn donders uit den hoogen,
,, Verbaasde ’t hart, en hielt door schrik ons opgetoogen.
,, ’t Was of, en wind en zee, by zynen laatsten snik,
,, Vol woede ons dreigden met ons uiterste oogenblik.”
’k Breng hunn’ ontstelden geest den naaren storm te binnen,
(30) Die ’s Konings dood verzelde: ik maal voor hunne zinnen
Den hollen oçeaan, die uit zyn oevers zwelt,
En ons ’t verblyf der doôn met d’afgrond openstelt:
De zee, als in een drang van duisternis bedolven:
Den blixem barstende op de bulderende golven:
(35) De schepen, in de zond naar ’t grondloos diep gevoert:
Het land verwoest, de Steën door muitery ontroert:
[p. 3]
Den sidderenden Deen, door angst en schrik omgeeven;
Dees, waanende het zwaart der Goôn reeds opgeheeven,
Die weder, als vervolgt, gedreigt door ’s Konings geest,
(40) Ontvlugtend met een gil, of zwymend gantsch bedeest,
Als kwam het yslyk Spook, ten afgrond uitgebrooken,
Gewaapend, de natuur in haaren stand bestooken;
Of dat de Goôn om hem op de elementen woên,
En ’t wereldstelsel op zyn assen sidd’ren doen.
(45) Ik zie, dat, op dees taal, in hun beängstigt wezen,
De Sombre trekken van verschrikking zyn te leezen.
Zoo wordt dikwerf de vrees het menschdom ingeprent,
Door schrik-verschynselen, waar van ’t geen oorzaak kent.
’k Weet ,, (voeg ik ’er dan by) om meer hun ziel te ontstellen.
(50) ,, Wat ramp die yslykheên in de natuur voorspellen:
,, De vyand in ’t geweer: zyn vlooten: de oorlogsvaan:
,, Het noorden, stookende om ons heen het krygsvuur aan,
,, ’t Meld alles ons genoeg, door zulk een bloedvertoning,
,, Hoe veel de Staat verliest by ’t missen van zyn’ Koning,
(55) ,, Want in het eind zyn deugt, ’k beken ’t, zoo fier als groot,
,, Verbind my zelf hem noch te eerbieden na zyn’ dood.
,, Hoe was nochtans zyn wrok op myn geluk gebeten!
,, ’t Was weinig, mynen vlyt en diensten te vergeeten,
,, De wreedaard, stortend my in rampen en verdriet,
(60) ,, Ontzach Ophelia zelfs in zyn gramschap niet.
,, Myn dochter (wilde hy) zou, als aan ’t licht ontweken,
,, Nooit voor haar jeucht de toorts des huw’lyks zien ontsteken,
,, Belust in ’t éénig kroost, dat my was toegestaan,
,, Het zwakke steunsel van myn huis te doen vergaan.
(65) ,, Ik prys de traanen, die ’k zie plengen om zyn sneeven;
,, Maar welk een’ erfgenaam heeft hy der kroon gegeeven?
,, Een zoon, een stervend vorst, neerslachtig, somber, laf,
,, Vol zwakheid, die tot hier nooit blyk van deugtmin gaf,
,, Die, verr’ van ’t oorlogs-veld, in ’t Hof bevryd van zorgen
(70) ,, Steeds zyne onnutte jeucht voor yder hield verborgen;
,, Geen glory kennende, of betrachtende op den troon,
,, Dan het aanbidden van zyn moeder en de Goôn.
[p. 4]
,, Wat zegge ik? menigwerf ontvlugt hem zelfs de reden,
,, Nu mymerend, bedeest, vol van angstvalligheden,
(75) ,, Beweegenloos, verstomt, dan weer vervult van schrik
,, Verkeert zyn naare kalmte in woede op ’t oogenblik.
,, Wat hebt gy van Hamlet in zulk een’ staat te wachten?
,, Zie reeds den nagebuur s’ lands ondergang betrachten,
,, En met vereende magt, door krygsdrift aangespoort,
(80) ,, Zich storten van rondom op ons rampzaalig boort!
,, Welk een gevreesde vuist, in de oorlogs-kunst bedreeven,
,, Zal zoo veel armen, fors gewaapent, wederstreeven?
,, En wat belet my, om te dingen naar de kroon?
,, ’k Ontslaa een’ zwakken Vorst, het heerschen ongewoon,
(85) ,, Een schim, een schynbeeld, niet bekwaam voor ’t ryk te waaken,
,, Verteert door smart, waar van de dood een eind gaat maaken,
,, Wiens laatste snik, door ’t recht van myn doorluchtig bloed,
,, My van zyne oppermagt en troon verzeek’ren moet”.
Ik spreeke, en hoor terstond deeze ed’le muiters zweeren,
(90) Altoos getrouw te zyn aan myne ziels begeeren.
De waardigheid der kroon wordt aan Hamlet ontzegt;
Men bied daar van aan my den tytel en het recht;
Ja, ’k durf my vleyën met de streelende gedachten,
Dat hunne ontembre drift, om my als Meester te achten,
(95) My mooglyk noch deez’ dag hunn’ Koning off’ren zal,
Om my te stellen op den troon door zynen val.
POLONIUS.
De tyd is duur. Gy weet, de Koningin omtoogen
Door al de zorgen van het koninglyk vermogen,
Begeert tot mind’ring van dien last, in ’t kort misschien,
(100) Haar’ tweeden echtgenoot in u aan ’t ryk te biën.
Zy dacht gewislyk, dat het oud gebruik der Deenen
Een perk zou stellen aan de droefheid en aan ’t weenen,
[p. 5]
En dat dees staat, niet dan te veel door smart gedrukt,
In ’t eind zich aan den nacht van rouw zou zien ontrukt.
(105) Met welk een hevigheid zult gy haar’ toorn zien zieden,
Indien gy, weigerig aan de eer die ze u wil bieden,
Haar min, door u veracht, verkeeren doet in haat!
Haar geest, gebelgt en vol van woede om zulk een smaad,
Wyl billyke achterdocht haar zal tot licht verstrekken,
(110) Gaat de geheimen van ons eedgespan ontdekken.
CLAUDIUS.
Ga ’k denk, wel verre van haar’ toorn te willen voën,
Haar zelfs eerlang ’t geschenk van myne hand te doen.
POLONIUS.
Gy? Heer!
CLAUDIUS.
                Myn fiere moed, vol van voorzichtigheden,
Moet dus myn stout besluit voor haar met schyn bekleden.
(115) ’k Ontdekte ook naar my dacht, na ’s Konings laatsten snik,
In haar ontsteldden geest dikwerf het merk van schrik.
’t Is of zy vreest om te verschynen voor myne oogen;
’t Vooroordeel, dat ik voed’, heeft my misschien bedrogen.
’t Voegt my, zoo ’t zyn moet, my te dienen op deez’ dag
(120) Van all’ de kunstnary van ootmoed en ontzach:
Tot aan het gunstig uur een slaaf van haar begeeren,
Zal ik op d’oever van ’t verderf haar treeden keeren:
’k Zal van haar diepst geheim ten vollen kundig zyn;
Een ligtgeloovig hart bedriegt zich door den schyn.
(125) Maar zal ’k u zeggen, vriend! wat myne ziel doet beeven,
Geen blixems, geene zeën, ten afgrond uitgedreven,
Geen treffend schrik-vertoon der hemelsche Oppermagt,
Noch ’t aaklig spook, door ’t wuft gemeen slechts uitgedacht.
Waant gy, dat de Oppergoôn, die ’t eeuwig vonnis vellen,
(130) Zoo veel belang in ’t lot der wereldlingen stellen?
[p. 6]
En dat hun vreedzaamheid alle orde rukke uit één,
Om ’t sterven van een’ Vorst, om ’t schreyën van ’t gemeen?
Hamlet, Hamlet alleen, de doodverw op het wezen,
Al de oorzaak van myn’ schrik, benaauwt me en doet my vreezen.
(135) Waar toe die zorg, die druk, dat sombere gelaat?
Waar om vereischt zyn komst ten troon zoo veel beraad?
Wat deert hem? is het hoop, of liefde, of haat of vreezen?
Zou niet een felle zucht tot wraak hier de oorzaak weezen?
Wat werkt dat sleepend leed, dat zyne ziel benart?
(140) Gy zelve, wist gy niet te dringen in zyn hart?
Wat is ’t geheim, dat hy zoo zorglyk moet bewaaren?
POLONIUS.
    ’t Zou te vergeefs zyn zoo ’k dit trachtte te verklaaren;
Maar als myn oog te recht in zynen boezem ziet,
Zoo wacht in hem niet slechts een vlugtig zielsverdriet.
(145) Ik ken zyn ziel vol van gevoeligheid en zorgen;
Hy houd een hart van vuur in schyn van vreê verborgen,
En all’ zyn neigingen, met traagheid aangewend,
Zyn in stilzwygenheid op ’t sterkst daar in geprent.
’k Zag hem dikwerf, daar hem de druk scheen te overheeren,
(150) De schoone Ophelia een stervend oog toe keeren,
Of, op het hevigst door de droefheid aangedaan;
’t Gezicht, half blind geschreit, vervaart, ten hemel slaan.
En ’k wist in ’t saamenstel der sombre wezenstrekken
Het treffende bewys van razerny te ontdekken.
(155) De hoon voor ymant hem gelyk (bedrieg u niet)
Is niet voldaan voor hy zich zelf gewroken ziet.
Ten andren, zoo ik ’t hart van ’t volk weet te doorgronden.
Is ’t niet dan al te veel reeds aan Hamlet verbonden;
,, O, roept het uit, wat zou een vorst, zoo wys, zoo goed,
(160) ,, Zoo vol rechtvaardigheid, en waaren heldenmoed,
,, Voor ’t misdoen slechts gestreng, ons niet een zegen geeven;
,, Laas, elk zou waanen voor zyn’ vader noch te leeven!
[p. 7]
’k Bid neem in ons besluit een kort en vlug beraad!
Het is de traagheid, die hier meest te vreezen staat.
(165) ’k Ga onze vrienden zien: ik ga hunn’ yver wekken.
Laat ons bedenken, als wy d’aanslag gaan voltrekken,
Terwyl wy alles stout opoff’ren aan ’t geval,
Dat niets dan de uitkomst ons bestaan verschoonen zal.
CLAUDIUS.
Men komt. ’t Is de Vorstin. Wil u van hier begeeven.
(170) ’t Weet niet wat op dit uur haar herwaart heeft gedreeven.
Maar ga niet verre van dees plaats: dit onderhoud
Zal daadelyk door my u worden toebetrouwt.II. TONEEL.

GEERTRUID. CLAUDIUS.

CLAUDIUS.
’t Is thans de dag, Mevrouw, dat ik, van zorg ontslaagen,
Een liefde, min beschroomt, uw heuschheid op moog’ dragen.
(175) Ik Weet, dat, tot uw’ lof en glory, al de Staat,
Ontbloot van uw’ Gemaal zich op uw hulp verlaat.
Zoo lang men vreede zach, hebt gy door tedre zorgen
Voor ons de zwakheid van een veegen zoon verborgen;
Maar de oorlogskreet, mevrouw, dreigt thans van allen kant
(180) De krygsman eischt een hooft, hy eischt het van uw hand.
Zoo ’k naar eene eer, die aan uw goedheid hangt, durf haaken,
Het staat aan u door d’echt die glory te volmaaken,
En, zoo te sterke hoop myn wenschen niet misleid,
Is ’t huwlyks vuur voor ons reeds op ’t altaar bereid.
[p. 8]
GEERTRUID.
(185) ’k Beken, myn Heer ik dorst tot hiertoe steeds vertrouwen,
Dat meer voorzigtigheid uw drift in toom zou houën.
Het gantsche Ryk verzucht in angst en treurigheid;
De dood des Konings wordt door ’t volk al-om beschreid.
Zyn kout gebeent’, pas in de lykbus opgesloten,
(190) Heeft in den nacht van ’t graf noch naaulyks rust genoten,
En wy, wy zullen, door een onbescheiden gloed,
Den druk braveeren, die die traanen storten doet!
In wiens bescherming zoude onze echt koets zegen vinden
Wen zulk een trouw uw lot aan ’t myne moest verbinden?
(195) Versterk door te veel drifts het heimlyk oordeel niet
Van zwakke harten, waar op de achterdocht gebied.
CLAUDIUS.
Hoe is ’t aan ons, Mevrouw, den onderdaan te vreezen,
En hoopt gy in het eind, dat dit berispend wezen
Niet langer op ’t bedryf der wereld vorsten staart?
(200) ’t Kan zyn, dat uwe rede aan ’t volk bedenking baart;
Maar ’t hoog gezach des staats, waar in wy zyn verheven,
Wil niet dat wy als slaaf van zulke reglen leeven;
Alleen ’t belang van ’t Ryk dat altyd heilig is,
Schryft de uuren voor van zulk een echtverbintenis.
(205) Tracht des geene uitvlugt, zoo vol reedloosheid te vinden;
’k Ontfing uw woord, dat gy aan my u zoud verbinden:
Hier op vestte ik myn hoop, myn heil, myn zielsbegeer,
Zult gy daar aan voldoen? verklaar u!
GEERTRUID.
                                                            Neen, myn Heer:
’t Is tyd, ik zie het, om hier ’t veinzen af te breeken,
(210) En ’k ga u, zonder vrees en zonder omweg spreeken.
[p. 9]
Gy weet tot welk een’ prys ik naar die trouw dorst staan:
De misdaad is te groot om immer ons te ontgaan:
De schrik dier snoodheid, en een droom, die my doet beeven
Zyn na dit yslyk uur my altoos by gebleven.
(215) Denk niet dat (op myn beurt geblaakt door liefde gloed)
Myn ziel zich met de hoop van trouw of liefde voed.
Laat die rampzaal’ge vlam voortaan vergeeten blyven.
Ons voegt niet dan ’t berouw, het loon der wanbedryven!
Verneer u, ’t is noch tyd, met my op ’t oogenblik
(220) Voor ’t heilige gezach van billyke angst en schrik,
Die schrik is de inspraak van een magt, die elk moet vreezen.
Ik beeve: en dit’s myn roem. Zou ’t onrechtvaardig weezen,
Dat hy, die ons op aard ’t bestuur der wetten gaf,
De wroeging waapent tot der vorsten vloek en straf?
CLAUDIUS.
(225) Indien ’t, in weder wil van uwe angstvalligheden,
U niet mishaagt dat ’k u myn wenschen mooge ontleden,
Zal ’t wanbedryf, waar van ’t berouw u hier bestryd,
Vry minder Schriklyk zyn. Herroep u slechts den tyd.
Geheugt u niet, mevrouw, wat wreê behandelingen
(230) Myn moedige oorlogsdaên wel-eer tot loon ontfingen?
Wat dank bewees de Vorst aan all’ myn krygs bestuur?
Ik bragt al beevende de glory in deez’ muur:
Ik vreesde, daar ik ’t ryk de zege mogt verschaffen,
Dat hy na myn triumph die glory zelv’ zou straffen.
(235) Zyn sombere achterdocht hield reeds op ons het oog:
Bedekte haat verhief alrede ’t zwaart om hoog:
Wie weet hoe zeer zyn woede, elk uur te meer ontstooken,
Vol razerny zou op uw hooft zyn uitgebrooken.
’k Zach hondertinaal uw angst. De wreedaard treurig, snood,
(240) Minyverig........
[p. 10]
GEERTRUID.
                            Hou op; hy was myn Echtgenoot.
’t Is recht voor ’t minst dat wy zyn glory niet bevlekken.
En noch met welk verwyt kan ik zyn’ naam bedekken?
Ons voegt de schrik; maar geen beschuldigende taal;
Niets, niets verschoont in my den moord van een gemaal.
(245) Heeft my de min verblind; ’t berouw verlicht my de oogen,
Van ’t heilig echtverbond ’t onwillige vermogen.
’k Had naauw het voorwerp van myn trouw ten val gebrocht,
Of ’k had het gaarne voor myn leeven weêr gekocht.
’k Ben vrouw; maar de allerstoutste op aard, geloof myn reden,
(250) Zou lang zich zelf beraën in zulke onmenschlykheden,
Indien haar hart voorzach, wen zy het zwaart verheft,
Hoe zulk een moord in ’t eind de ziel met wroeging treft.
Waar toe voor u ’t geheim van myn gemoed verzwegen?
De misdaad volgt my na: ’t berouw behaalt de zegen.
(255) Zie wie ik ben, myn heer: daar gy my beeven ziet,
Bedriegt myn valsche moed gewis uw hoopen niet.
Geen blinde eerzuchtigheid heeft me ooit van ’t spoor gedreven,
Had de regeerzucht my naar ’t ryksgezach doen streeven,
Wie doch belette my te klimmen op den troon,
(260) En ’t recht te ontwringen uit de handen van myn’ zoon?
Een andre vrouw meer trots, meer fier, zou ligt zich vleyen
Om van het deensche ryk de paalen uit te breyën,
En, wyl ’t verwondert noord al-om haar hulde bied,
Door groote daën zich te verbergen voor ’t verdriet.
(265) Voor my; ik durf geensints naar zoo veel glory trachten;
Ik kenn’ myn zwakheid, en kan nimmermeer verwachten,
Dat, wen de Goden ons bedreigen met den val,
Ons offer ’t wraakvuur in hun hand verdoven zal.
’k Voed noch maar eene drift, die ’k niet kan weder streeven,
(270) Dat is, ’t gezach des Ryks myn’ zoon weerom te geeven:
Hem in het einde van zyn foltering te ontslaan:
Te waaken voor hem zelve en voor zyn’ onderdaan:
[p. 11]
De wroegingen te voën, die ’k in myn ziel voel blaaken:
My waardig aan de stem van de natuur te maaken:
(275) U te beklagen booven al: bezef nu vry,
Of de echtverbint’nis voor ons beiden oorbaar zy.
Ik weet het, de achterdocht heerscht by de saamgezwooren,
Maar ’t kunstig veinzen kan aan my niet meer bekooren.
En ’k wil voor ’t minste hier, in myn rampspoedigheên,
(280) Niet langer beeven, dan voor ’t zwaart der Goôn alleen.
CLAUDIUS.
Ver van een wroeging, zoo rechtvaardig, te verächten,
Eerbiedige ik uw deugt, en ’k zou die zelf betrachten.
Maar is ’t hier tyd, mevrouw, dat gy een’ zoon bekroont?
Bedenk wat angstigheid’ er in zyn’ boezem woont.
(285) Zal niet zyn pligt te zwaar voor zyne krachten weezen?
Of zal men in zyn hand de magt des Scepters vreezen?
En zoo in ’t eind al-om ’t gemor, de tegenweer,
Het ongehoorzaam zyn.....
GEERTRUID.
                                        Wie durfde zulks, myn Heer!
De staat, die u, dicht by den troon geplaatst, zal eeren,
(290) Zal van uw voorbeeld steeds zyn duurste plichten leeren;
Of, zoo een onderdaan dorst faalen in zyn trouw,
’k Weet, wie hy ook mogt zyn, hoe ’k hem beteuglen zou.
CLAUDIUS.
Maar...
GEERTRUID.
            ’t Is genoeg. Myn zoon zal ligt in weinig dagen
Door u en my, als vorst, zich eerbied toe doen draagen.
(295) ’k Hoop dat de Goôn, wier oog kan leezen in myn hart,
Een eind gaan maaken van zyn foltering en smart!
[p. 12]
Hebbe ik zyn’ Vader, door eene euveldaad, doen sneeven,
’t Is recht voor ’t minste om hem zyn moeder weer te geeven.
(Een Lyfwacht komt uit.)
Zeg aan Polonius dat hy zich herwaart spoed,
(300) Dat hem de Koningin hier daadlyk spreeken moet.
Vertrek. En gy, myn Heer, myn mond zal u doen hooren,
Hoe verre my de glans des Scepters kan bekooren.III. TONEEL.

GEERTRUID. CLAUDIUS.
POLONIUS.

GEERTRUID, vervolgende.
Tree toe, Polonius! ’k wil op deez’ grooten dag
Myn’ zoon, voor ’t gantsche Hof gestelt zien in ’t gezach.
(305) Laat yder voor dat uur zich zelven vaardig houën
(Tegen Claudius.)
En gy, dien ’k toeven deed om ’t hooge feest te aanschouwen,
Verbeel u niet, myn Heer, dat ’k in dit oogenblik
Uw oog wil kwetsen door een schouwtoneel van schrik.
Ik weet, de liefde alleen wekte ons tot gruwelstukken;
(310) En zoo myn zoon in ’t eind voor zyn verdriet moet bukken,
Zult gy me in ’t volgen van uw wetten zien bereid;
Maar thans heeft hy noch recht op uw gehoorzaamheid.
Doe my uw wroeging zien door hem getrouw te weezen!
Zoo ooit een nieuwe deugt, in uwe borst verrezen,
(315) Aan u met recht de gunst der Goôn verwerven doet,
’t Is de ed’le zorg, waar mee ge uw’ Vorst beschermen moet.
Ga, laat me alleen![p. 13]

IV. TONEEL.

GEERTRUID, (alleen.)

                            ’k Zal dan in ’t eind, der waan onttogen,
Voortaan alleen ’t geluk van eenen zoon beöogen!
Ach! had myn hart, altoos door zynen pligt geraakt,
(320) Nooit andere driften dan die zoete drift gesmaakt!
Indien voor deezen zoon myn tederheid, vol schroomen....V. TONEEL.

GEERTRUID. ELVIRE.

ELVIRE.
Men heeft Norcestes hier op ’t oogenblik vernomen.
Elk weet hoe zich zyn hart, door tedre vriendschaps band,
Reeds van zyne eerste jeucht had aan den Prins verpand.
(325) Hy zal, steeds waardig aan het koninglyk vertrouwen,
Wen hy den Vorst in het geheim zal onderhouën,
Gewis de redenen ontdekken van zyn smart,
Dien druk verzachten, en verbannen uit zyn hart.
GEERTRUID.
Heeft hy zich reeds aan ’t Hof by mynen zoon doen vinden?
ELVIRE.
(330) Tot hier dorst Voltimand zich zelf niet ondervinden
[p. 14]
Hem in te leiden, wyl de Prins elks oog ontvlied.
Laas, zach men eenmaal ’t eind van zulk een zielverdriet....
GEERTRUID.
Elvire, een straal van hoop vertoont zich voor myne oogen:
Laat ons beproeven wat Norcestes kan vermogen!
(335) Gelukkig, zoo ’k in ’t eind, door zyn voorzichtigheid,
Ontdekken moog’ wat ramp myn’ zoon om ’t harte leid.
Continue

II. BEDRYF.

EERSTE TONEEL.

GEERTRUID. ELVIRE.

ELVIRE.
Verklaar u in het eind! dit ’s een te lang vertraagen.
Hebt ge een geheim, waar in myn hart geen deel mag draagen?
Mevrouw.......
GEERTRUID.
                      Ach, laat my aan de droefheid, die ik voed.
ELVIRE.
(340) Maar denk dat ge op deez’ dag aan ’t Hof verschynen moet!
Denk dat dit Kroonfeest, dat zoo glansryk op komt dagen....
[
p. 15]
GEERTRUID.
En ’k bidde, op welk een wys zal my dit feest behaagen?
Helaas, dees droeve ziel, staag om myn’ zoon benart,
Was nimmer aangedaan door zoo veel schrik en smart!
(345) Door welk een doodlyke angst wordt mynen geest gedreven!
ELVIRE.
’t Is hier voor ’t eerste niet, dat my die angst doet beeven.
GEERTRUID.
Hoe! gy hebt die ontdekt? Wanneer? Spreek op! Verklaar:
ELVIRE.
Ach, dat die slechts aan my alleen gebleken waar’!
GEERTRUID.
Wat deed, wat zeide ik? waarde Elvire! doe my hooren:....
ELVIRE.
(350) Moet ik dit schrikgeheim niet in myn’ boezem smooren?
GEERTRUID.
Wat zaagt gy? Dit ’s te veel!
ELVIRE.
                                            Heeft nooit uw fier gemoed,
Mevrouw, een oogmerk, een bestaan vol schuld gevoed?
[p. 16]
GEERTRUID.
’t Is tyd een eind te zien aan myn rampzaalig vreezen.
Spreek! Ik begeer ’t.
ELVIRE.
                                Laas! Gy zult sidd’ren
GEERTRUID.
                                                                    Laat zulks weezen!
ELVIRE.
(355) Gy zyt het, die my dwingt....
GEERTRUID.
                                                      Gehoorzaam! ’t Is myn last.
ELVIRE.
Wanneer de Koning door het sterflot werdt verrast,
Woud gy in eenzaamheid, terwyl ge elks oog ontvlugtte,
De wreede droefheid voën, waar in uw ziel verzuchtte.
Ik vreesde de eerste kracht, Mevrouw van zoo veel druk:
(360) Ik durvde u gaâ saan, in uw treffend ongeluk;
Wat zach ik? groote Goon! Gy beefde, en stortte traanen:
Uw klagten scheenen ’t spoor tot razerny te baanen:
Uw hart scheen op het wreedst door wroeging aangedaan:
Gy riep, met naar gegil den dood tot bystand aan:
(365) Kost ik myn’ Vorst, myn Heer, dus spraakt gy, dien ’k moest eeren....
GEERTRUID.
Ik sprak?
ELVIRE.
                Door welk een’ schrik zie ik uwe angst vermeeren?
[p. 17]
Gy beeft, Mevrouw!
GEERTRUID.
                                Ik sterv’.
ELVIRE.
                                            Wat zeide ik?
GEERTRUID.
                                                                Vraag my niet!
ELVIRE.
Hoe! ’t is uw hand....
GEERTRUID.
                                Waar door uw Vorst het leven liet.
ELVIRE.
Uw Ega! Gy? ô Goôn!
GEERTRUID.
                                    Elvire! tree niet nader!
(370) Vlugt myne vrees, myne angst, en wroegingen te gader.
Vlugt, zegge ik!
ELVIRE.
                            ô Verraad! ô Hof, vol yslykheên!
Wat monster bragt u tot dien schuld?
GEERTRUID.
                                                          De min alleen.
[p. 18]
Hoor my! Ach! mogt, wyl gy my noopt het u te ontdekken,
Dit droef verhaal voor all’ myn kunne een voorbeeld strekken.
(375) ’k Zal u niet zeggen, dat het heimlyk ongeluk
My, als by trappen, bragt tot zulk een’ gruwelstuk;
’k Zoek geene onwettige verschooning tot myn waapen;
Ga! ’t menschlyk hart is voor de misdaad niet geschaapen;
’t Behoeft, voor de uitspraak van zyn schuldbekentenis,
(380) Slechts in zich zelf te gaan, wanneer ’t misdadig is.
Ik mogt, het heugt u noch, in duizend zielvermaaken
Van ’t deugtsaam echtverbond all’ de bekooring smaaken;
’k Zach myn’ verwinnaar weer, dien ’k eeuwig moest ontvliën:
’k Was straks bereid myn hart aan Claudius te biën:
(385) Men deed aan ’t gantsche hof zyne ongenade blyken:
Het overschot van pligt moest voor de spyt bezwyken:
Ik prees den toorn, waar door myn’ minnaar was vervult:
’k Dacht dat ik een’ Gemaal mogt gruwen zonder Schuld.
Hoe! zyn voorzichtigheid (dus sprak ik vol ontroeren)
(390) Gaat dan op ’t geen ik minn’ zyn’ wreeden haat volvoeren!
’t Scheen me alles geöorloft tot weerhouding van dien slag.
De vorst, dien ’k aan myn zorg alleen bevolen zach,
Ontfing van myne hand gewoonelyk de dranken,
Waar aan geneeskunst zoo veel zegens heeft te danken.
(395) Myn schuldgenoot, waardoor ’k myn hart verblinden laat,
Stelt in myn hand den kelk van dadelyk verraad:
’k Spoey my naar myn Gemaal; zyn aanschyn doet my beeven
’k Verberge een wyl den angst, waardoor ik wordt gedreven
Maar, ’t zy myn hart, voor ’t laatste aanschouwen onbereid
(400) Noch hoorde naar de stem der mededogenheid;
’t Zy dat natuur, gereed het moordstaal te verheffen,
In weerwille onzer drift vervaart was om te treffen,
Ik porde te vergeefs myn’ neêrgeslaagen moed;
De rede ontweek my: ’k voelde een sidd’ring in myn bloed;
(405) Onmagtig* de ondaad te openbaaren of volvoeren,
Plaatste ik den kelk slechts by myn offer, vol ontroeren.
Ik vlugt; de wroeging straks gewaapend tot myn straf
Schetst voor myn’ droeven geest een’ stervend’ ega af,
[p. 19]
Wyl ’t stuursche redelicht, dat my op nieuw bestraalde,
(410) Voor my al de yslykheên der snoode misdaad maalde.
Toen, toen, met recht beducht dat reeds de veege vorst,
Van argwaan vry, het gif voelt knaagen door zyn borst,
Vlieg ik naar hem te rug, om ’t onheil te beletten,
En voor zyn oog den kelk van moordzucht te verpletten,
(415) Of, drinkend zelf het vocht, dat myne hand hem bood,
Den Hemel en natuur te wreeken door myn’ dood.
’k Tree toe; die Hemel, tot myn straf door toorn aan ’t blaaken,
Wist reeds myn misdryf onherroepelyk te maaken,
Benydende aan myn hart, medogenloos en wreed,
(420) De vrucht der wroeging, die hy zelf my voeden deed.
ELVIRE.
ô Goôn!
GEERTRUID.
              Ik vlugtte om me aan die yslykheën te onttrekken:
’k Ontweek een hofgezin, dat my tot last moest strekken,
En wilde in eenzaamheid, slechts van berouw verzelt,
De wanhoop voën, die in myn’ boezem was beknelt.
(425) Myn klagten wisten u myn wanbedryf te ontvouwen;
Maar ’k durf me in dit geheim op uwe deugt betrouwen.
Ik morr’ des niet; ’k ontfang gewillig van omhoog
De nieuwe straf, van my te schaamen voor uw oog.
Laas! ’k hebb’, van dat myn hand zich met dien schuld bevlekte,
(430) Den moordkelk voor ’t gezicht, die haar tot werktuig strekte.
Elvire, ach! wat geluk belooft ge aan myn verdriet,
Terwyl myn zoon gestaag den dood voor oogen ziet! —
Noch zoon noch ega meer! — wat vrucht laat my het huwen?
Al de yslykheid een’s moords, waarvoor myn ziel moet gruwen:
(435) Terwyl natuur noch, tot verzwaaring van myn smart,
Een’ strengen wreeker vind zelf in myn eigen hart.
[p. 20]
ELVIRE.
Hy leeft die zoon. Het staat aan u om naar te spooren
Uit welk geheim verdriet zyne onlust wordt gebooren;
Niets kan uw liefde van die zorg ontslaan, mevrouw;
(440) Ik durf niet denken dat gy, vaardig tot de trouw,
Met Claudius.....
GEERTRUID.
                        Hoe, wy? goôn! wy te saam verëenen?
Dat liefst myn oog nooit weer door ’t daglicht word’ bescheenen,
Eer een gewyde band twee harten saamen bind
Verknocht door ’t wanbedryf, dat nergens kalmte vind.
(445) Elvire! al wat myn’ ramp en lyden kan verzachten,
Is te gevoelen hoe ’k my zelve moet verächten.
’k Wensch dikwerf in de drift, die ’t naberouw my baart,
Myn wroeging te doen zien aan all’ wat leeft op aard’.
’t Schynt of ik ’s hemels toorn, waar voor myn ziel moet beeven,
(450) Door een bekent’nis, zoo verschriklyk zou weêrstreeven.
Ach! zoo die hemelwraak, die me alle hulp ontzeid,
Noch op deez’ zelven dag my ’t sterfuur had bereid!
Zoo zy door ’t staal een’s zoons de moeder wilde straffen:
Zoo zy, ten schrik der aarde, een voorbeeld wou verschaffen
(455) Wie ik moet vreezen, dat myn bloed vol razerny,
Het voorwerp van myn zorg, zich waapne tegen my!...
Wat zegt ge? ontmenschte! welk gemor durft gy doen hooren!
Wist gy het eerst natuur niet in uw borst te smooren!
G’ontroofde ’t licht aan een’ gemaal, wien ’t ryk betreurt,
(460) Vrees, vrees uw’ zoon, rampzaal’ge en sidder op uw beurt!
ELVIRE.
Ach! ’k bid mevrouw verban die aakelige schroomen!
Misschien ontdekt ge eerlang.... Maar ’k zie Norcestes komen.[p. 21]

II. TONEEL.

GEERTRUID. NORCESTES. ELVIRE.

GEERTRUID. (naar Norcestes gaande.)
Het is tot u myn Heer dat zich een moeder wend.
Het leeven van myn’ zoon loopt door ’t verdriet ten end.
(465) Tracht de oorzaak van zyn leed en droeve smart te ontwinden.
In u, in uw beleid hoope ik myn’ troost te vinden!
Ligt dat zyn hart, dat zich voor ons gesloten houd,
Door vriendschap overheert, u zyn geheim betrouwt.
’k Hoor, naar ik hoop, welhaast hier van den uitslag nader:
(470) ’t Betreft myn’ zoon, en my, en ’t gantsche ryk te gader,
’t Betreft uw’ vriend vooral: aan u is ’t in deez’ druk
Waar aan myn leeven hangt, myn heil, al myn geluk.
NORCESTES.
Ik ga hem zien, mevrouw, en zal met vlyt betrachten
Al wat men van een’ vriend en onderdaan kan wachten.III. TONEEL.

NORCESTES. VOLTIMAND.

VOLTIMAND.
(475) ’k Bid nader niet, myn Heer! de Prins, vol razerny,
Vervult met naar geschreeuw dees plaats van allen zy.
[p. 22]
Nooit was hy in zyn drift zoo schrikkelyk voor deezen:
’t Schynt dat de onzichtb’re wraak een’s Gods, die zich doet vreezen,
Om eenig wanbedryf hem navolgt en benart.
(480) Hoe werdt zyn geest deez’ nacht door doodschen angst benart!
Myn arm heeft hem gekeert, daar hy in ’t duister vlugtte,
En, beevend, bleek, ontroert, in naar gegil, verzuchtte,
Waant gy, dat zyn gezicht in die wanhoopigheid,
Die yder sidd’ren doet, zyn vrienden onderscheid?
NORCESTES.
(485) Wat nood! Ik bid sta toe.....IV. TONEEL.

HAMLET. NORCESTES.
VOLTIMAND.

HAMLET, (Achter de Schermen.)
                                              Vlugt, spooksel vol afgryzen!
Verberg in ’t hol van ’t graf uw oog, dat my doet yzen!
VOLTIMAND, (Tegen Norcestes.)
Gy hoort hem woeden.
HAMLET, (in drift inkomende, en als vervolgt wordende.)
                                    Hoe! ziet gy dien Geest dan niet?
Hy vliegt my naar den hals, en volgt my waar ik vlied’.
[p. 23]
Ik sterf.
(Hy valt in een leuningstoel.)
NORCESTES.
            Verban den angst waardoor gy word bedrogen.
(490) Zie op, myn Heer! aanschouw Norcestes voor uwe oogen,
Gedreeven door de kracht der vriendschap, die hy voed.
HAMLET.
Norcestes! ach! zyt gy ’t? wat valt dit uur my zoet!
Hoe troost uw byzyn my in myn rampspoedigheden!
NORCESTES.
Wat werkt die naare zorg, waar door gy word bestreden?
(495) Helaas, myn Heer! indien ’k ooit, deelende in uw smart,
Uw ziels geheimen mogt ontfangen in myn hart,
Indien ge u van myn vlyt noch durft verzekert houën,
Zoo wil my de oorzaak van die foltering vertrouwen,
HAMLET, (Tegen Voltimand.)
Laat ons alleen.V. TONEEL.

HAMLET. NORCESTES.

HAMLET.
                        Waarom u een geheim verklaart,
(500) Waarvan de afgryslykheid my niet dan sidd’ring baart?
[p. 24]
ô Goôn!
NORCESTES.
            Verbreek, myn Heer! zulk een halsterrig zwygen.
Mag ik geen recht op uw vertrouwen meer verkrygen?
Wat kan de reden zyn der droevige ongeneucht
Waar door ge uw dagen kort in zulk een ted’re jeucht?
(505) Gy sleet zoo vergenoegt met eenen vader ’t leeven!
HAMLET.
Ach, had het daglicht noch zyn oogen niet begeeven!
NORCESTES.
De tyd, die alle smart, hoe billyk ook, verstrooit,
Zal mogelyk in ’t eind uw leed verzachten.
HAMLET.
                                                                    Nooit.
NORCESTES.
Ik prys die droefheid, door natuur ons aangebooren:
(510) Het is de stem van ’t bloed, die zich aan ’t hart doet hooren;
Maar gy gaaft reeds genoeg getraan aan deezen pligt.
Gedoog......
HAMLET.
                Neen, daar is niets dat mynen druk verligt.
Wat zorg die vader, wiens gemis ik moet beklagen,
Wat ted’re zorg, heeft hy voor myne jeucht gedraagen!
(515) ’k Voorzach niet dat een lot zoo wreed, zoo vol van smart,
Hem zoo vroegtydig zou ontrukken aan myn hart.
Hy is niet meer: zyne asch mag naaulyks rust verwerven,
Of men verbant zyn’ naam, en men vergeet zyn sterven.
[p. 25]
Ik zie myn Hof, reeds moê van rouw en ongeneucht,
(520) Zich overgeeven aan de wellust en de vreucht;
En ik, die in het oog steeds heete traanen gader,
Zoek noch de stappen op van een’ rampspoedig vader,
En lees alöm op deez’ afgrysselyken muur
Niet dan het bloed bevel van ’t hemelsche bestuur.
NORCESTES.
(525) Wat is toch dat bevel, zoo vol verborgenheden?
Is ’t oorzaak van den angst waardoor gy word bestreeden?
Verklaar u in het eind!
HAMLET.
                                    Betigt myn ziel hier niet,
Dat zy te vaardig zich verblind door schynverdriet.
Tweemaal, myn vriend! zach ik in dit Paleis myn vader;
(530) Niet wreed, met d’arm om hoog terwyl ik bevend nader,
Maar troosteloos, maar bleek, en stikkende in ’t geween,
Dat hem ontwrongen werdt door zyn rampspoedigheên.
,, Myn zoon, ontdek in ’t eind (dus vangt hy aan te spreeken)
,, Welk bloed gy storten moet om mynen dood te wreeken.
(535) ,, Men dacht een wreede pyn beroofde my van ’t licht;
,, (Dus schuift men aan het Hof het masker voor ’t gezicht.)
,, Uw wreede moeder, ja, uw moeder, wie zou ’t denken,
,, Dorst my het doodlyk gif met eigen handen schenken.
,, De onzaall’ge Claudius, haar schuld-en vloekgenoot,
(540) ,, Was boven allen de bewerker van myn’ dood.
,, Wreek (voer hy verder voort) myn’ hoon en ’s Hemels tooren,
,, Vrees niet dat gy natuur zult door die wraak verstooren;
,, Stort zonder onderscheid zulk een onmenschlyk bloed!
,, Ik ben ’t, het zyn de goôn, wier hand u leiden moet”.
(545) Ik antwoord niet, maar voel myn ziel door angst gedreven,
Op de bezeffing van een wereld na dit leeven.
[p. 26]
Wat is uw lot (dus barst ik uit) welk een bestaan
Bied aan den sterveling die nieuwe wereld aan.
Zou ’t godendom, wiens arm op aarde ons blyft geleiden,
(550) Door eeuwig duurend leed ons daar een straf bereiden?
,, Doe my (dus antwoord hy) geen vraagen meer, myn zoon!
,, Die lessen van het graf, geheimen van de doôn,
,, Zyn aan het eng begrip des stervlings niet gegeeven.
,, Laat vry een Koning hier voor ’t hemel vonnis beeven!
(555) ,, Ach! zoo ’k u spreeken mogt van zoo veel yslykheid,
,, Gewis myn dood verw wierd op uw gelaat verspreid.
,, Begreep men tot wat prys we op aard de kroon erlangen,
,, De hand, myn zoon! zou ligt verstyven op ’t ontfangen.
,, Men voelt zoo lang men leeft den last niet van ’t gebied;
(560) ,, Maar als men sterft hoe zwaar valt dan de Scepter niet”!
Dus sprak hy en verdween.
NORCESTES.
                                          ’k Beken het, zulk een reden
Moest wreed zyn voor uw ziel: en zoo veele yslykheden....
HAMLET.
Hoor toe. Verbeel u niet dat myn verbystert hert
Voort zonder weerstand door die taal verwonnen werdt.
(565) ’k Gevoelde stryd op stryd; de magt die elk moet vreezen
Weet of ik zonder schrik myn moeder hebb’ verwezen.
Myn ziel, de kunst van haar te ontschuldigen gewoon,
Vond zelf vermaak in ’t feit te onkennen aan de goôn,
Maar ’t spook verrees des nachts meer schriklyk dan te vooren.
(570) ,, Hoe, (sprak het) heeft uw hart al zyn gevoel verlooren?
,, Staat ge aan een zachten slaap alle uw vermogens af,
,, en laat ge een’ vader ongewroken in het graf?
,, Neem ’t staal! neem ’t vat, waar myn gebeente in is besloten;
,, Is ’t my genoeg dat het met traanen word’ begooten?
[p. 27]
(575) ,, Haal ’t uit zyn zerk, en vlieg daar gy my wreeken moet:
,, Stoot toe en breng het weer noch rookende van bloed.
NORCESTES.
Goôn, welk een last!
HAMLET.
                                  Een wyl niet magtig om te spreeken,
Beweegen loos, verstomt, scheen my ’t gevoel te ontbreeken;
Doch, eindlyk kennende my zelven en myn leed,
(580) Vervuldde ik ’t Hof met een afgrysselyken kreet.
Ik liep al beevend, zwak, in eenzaamheid, verlooren,
Het spook scheen me, aan myn zy, tot vlugten aan te spooren.
Die schim, die euveldaên, die redenen, vol schrik,
Verbaazen myne ziel noch in dit oogenblik.
NORCESTES.
(585) Maar zal op dit bewys, waat door ge uw laat verwinnen,
Alleen het werk misschien van uw verdwaalde zinnen,
Een Prins, een moeder door den arm van haaren zoon.......
HAMLET.
Ik zal myn vader zien gewroken en de goôn.
NORCESTES.
De schoone Ophelia zal dan vol onmedogen
(590) Haar’ vader in het kort zien slachten voor haare oogen?
Gy zucht?
HAMLET.
                Ik beeve, en zie met diepe ontroerenis
[p. 28]
Aan wat barbaarsche keus myn plicht verbonden is.
’k Tracht myn besluitloosheid al sidd’rend moed te geeven:
Het mêly treft myn ziel: de moordzucht doet my beeven:
(595) D’ ontmenschten Claudius op off’ren aan myn smart,
Is aan zyn dochter ’t staal te dringen in het hart,
Is haar vermoorden met myn hand. Zoo dient, myn waarde!
Myn arm ten schrik van all’ wat my bemint op aarde.
Ik zal myn moeder dan, zich werpend voor my neer,
(600) Weerhoudend door getraan het bloedig moord geweer,
My smeeken zien...., ,, Hamlet! herken my, wil my hooren,
,, Spaar, waarde zoon, het bloed, waar uit gy zyt gebooren!
,, Bespaar de borst waar in uw leeven werdt gevoed!
En ik, ik zou myn hand, vol razerny, verwoed....
(605) Maar gy misleid me ô Goôn! uw wet, altyd rechtvaardig,
Gebied myn’ arm geen’ moord uw goedheid zoo onwaardig.
Wie, ik, zou ’t werktuig zyn van zulk een wreed besluit?
Neen, kiest een’ andren arm, of andere offers, uit!
’k Vliege om in snooder bloed myn’s vaders dood te wreeken!
(610) Maar ’k zal myn moeder niet ontmenscht naar ’t harte steeken.
Een laag verleider heeft haar ziel vervoert tot schuld:
Bepaal, o Goôn uw wraak in de angst, die haar vervult.
Dat myne traanen, dat myn lyden u verzachten;
Of zoo, ’k in weerwil van my zelve, haar moet slachten,
(615) Zal ik, tot sluiting van een euveldaad zoo snood,
’t Bevel van uwe woede ontvlugten in den dood.
NORCESTES.
Myn Heer!....
HAMLET.
                  O vader! o natuur! ’k voel my bezwyken.
NORCESTES.
Laat hier uw razerny geen dwaalend vonnis stryken,
[p. 29]
Doorgrond eerst dit geheim, op dat niet uw gezicht,
(620) Door schynbaarheid verwart, te spade wordt verlicht.
Uw ’s vaders asch mogt hier de doodsche rust verwerven;
Spoor met my de oorzaak naar van zyn te ontydig sterven.
Kan ik zyn lykbus, aan den nacht des grafs gewyd,
Niet heimlyk aan zyn zerk onttrekken voor een’ tyd?
(625) Ik hebb’ myn oogmerk, Heer! en durf my hier voorspellen,
Dat ik wel haast dien schat in uwe hand zal stellen:
De Koningin genaakt. Waar om beproeft ge’ er niet?
Dat uwe hand haar de asch van haaren ega bied;
Op ’t onverwacht gezicht, dat haar ten schrik zal weezen,
(630) Kunt ge in haar oog en hart en in haar houding leezen.
Een schuldige wordt door ontroernis ligt verraên
En gy zult dus misschien.....
HAMLET.
                                            Genoeg! ’k hebbe u verstaan.
Verberg ’t geheim. Ik vlugt. Ik zie myn moeder komen.VI. TONEEL.

GEERTRUID. NORCESTES.

GEERTRUID.
Myn zoon ontvlugt me, ach! wat doet hem myn byzyn schroomen.
(tegen Norcestes.)
(635) Gy weet zyn zielsgeheim, ’k bid dat gy ’t my verklaart.
NORCESTES.
’k Bekent hy heeft aan my zyn kwelling geopenbaart.
[p. 30]
GEERTRUID.
Wil my de reden van zyn foltering ontdekken.
NORCESTES.
Men mag ’t vertrouwen van geheimen niet bevlekken.
GEERTRUID.
’k Ben moeder: ’k denk gy kunt my spreeken van myn’ zoon.
NORCESTES.
(640) ’t Staat my niet vry, mevrouw!
GEERTRUID.
                                                          Gy doet my beeven. Goôn!
Norcestes! ik begeer ’t: geef antwoord op myn vraagen!
NORCESTES.
Het is met smart, mevrouw, dat ik u moet mishaagen.
Maar ik gehoorzaam aan myn’ Koning. Hoe ’t ook zy,
Zulk een stilzwygenheid is hier een plicht voor my.VII TONEEL.

GEERTRUID. (alleen.)
(645) Wat wekt doch in Norcest die sombre wezenstrekken?
Wat is die weig’ring, dat geheim zoo zwaar te ontdekken?
[p. 31]
’k Weet niet; maar ’k sidder. Laas! een onbekende schrik
Verzwaart myn rampen in dit aaklig oogenblik.
Maar, hoe! Ophelia?VIII TONEEL.

GEERTRUID. OPHELIA.

OPHELIA.
                                Mevrouw, ’k bid wil gedoogen
(650) Dat ik, geknielt, myn hart ondekkend’ voor uwe oogen.....
GEERTRUID.
Verklaar u.
OPHELIA.
                  Ach! gy zoekt de reden van ’t verdriet
Waar door gy ’t leevens licht uws zoons verkwynen ziet....
GEERTRUID.
Zou u die zyn bekent?
OPHELIA.
                                    Duld dat ik eerst moog weeten
Of uw eelaardig hart myn misdaad zal vergeeten.
GEERTRUID.
(655) Wat misdaad wilt gy doch dat ik in u verschoon’?
Zou Claudius.... maar spreek my liever van myn zoon.
Zoud gy hier de oorzaak van zyn rampen kundig weezen?
Wat zyn ze? spreek! verlicht een moeder in haar vreezen.
[p. 32]
OPHELIA.
Mevrouw!......
GEERTRUID.
                    Dit is te veel; ’k eisch u een antwoord af.
OPHELIA.
(660) Gy weet wat streng bevel wel-eer de Koning gaf:
Geen sterveling mag ooit naar myn bezitting streeven.
En ik kan zonder schuld myn trouw aan niemant geeven;
’k Wraake om den prins een’ plicht, zoo streng my opgeleid.
GEERTRUID.
Hoe!
OPHELIA.
        Wy beminnen; maar de hoop blyft ons ontzeid.
(665) Te saam weêrspannig aan die grievende bevelen,
Bedekten we in ons hart de driften, die ons streelen;
Maar myne tederheid, die my verraaden heeft,
Ontwond aan hem de min die in myn’ boezem leeft.
Zyn vlam is door myn liefde in hooger top gerezen:
(670) Van daar die sombre druk, mevrouw, die elk doet vreezen,
Dat heimlyk leed, die schrik van ’t gansche Hofgezin.
Zyn wanhoop, zyne smart ontstaat uit onze min.
Laat vry een beter keuze u wreeken en my straffen!
Ik ben bereid om u een offer te verschaffen:
(675) Gelukkig zoo myn dood, daar ’k my aan hem ontrukk’,
U niet van hem berooft door ’t voeden van zyn’ druk.
GEERTRUID.
Neen, leef te saam. o Vreucht, die my houd opgetoogen!
’k Mag dan in ’t eind, myn zoon, uw droeve traanen droogen!
[p. 33]
De liefde wekte alleen die heimelyke smart!
(680) Welk mensch, o hemel! is steeds meester van zyn hart!
’k Misprys de droefheid niet waar door ge u liet verwinnen;
Zy zyn ’t beklagen waard, die zonder hoop beminnen,
Maar ’t staat aan u dat ik uw’ wensch door d’echt voldoe:
Het kost my slechts één woord; ik wil ’t, ik staa het toe.
(685) Regeert, bemint, en leeft; ik kan niets meer verlangen,
Dan u den scepter van myn hand te zien ontfangen.
’k Vlieg met dees blyde maar uw’ vader te gemoed.
’k Beloove u reeds zyn stem aan uwen minnegloed.
Wat zielverdriet, wat smart, hoe doodlyk, moet niet zwygen,
(690) Daar men Ophelia, tot bruid hoopt te verkrygen!
Kus my, myn dochter! ’k wensch dat noch dees blyde dag
Die deugt, dat schoon, die trouw, die min, bekroonen mag.
Continue

III. BEDRYF.

EERSTE TONEEL.

HAMLET. (alleen.)

Te zyn of niet te zyn, dat is ’t. Zou ’t ed’ler weezen
Te lyden, te ondergaan all’ wat natuur moet vreezen?
(695) Te bukken met geduld voor alle tegenheên,
Dan met het noodlot in de waapenen te treên,
En door dien wederstand die te eindigen, te sterven,
Te slaapen, en niet meer, om kalmte verwerven,
Terwyl men hoopt, dat by dien slaap alle angst en smart
(700) Een einde neemt? — Die slaap moet wenschlyk zyn voor ’t hart —
[
p. 34]
Een slaap — een droom — maar neen! wat droom kan na ’t verscheyën,
Daar geen verbeelding werkt, zich door den geest verspreyën?
Wanneer die doodslaap ons in ’t graf de kalmte bied,
Deelt het gevoelloos lyk gewis in de onrust niet:
(705) Die hoop werkt d’afkeer uit voor lange leevensdagen!
Wie kan met taay geduld altyd het onheil draagen?
Wie kan den geessel der verachting steeds weêrstaan?
Wie kan de wetten zien verdraayen, ’t recht verraën?
Wie kan gestaag den hoon van trotschen hoogmoed lyden?
(710) Wie den verdrukker den verdrukten zien bestryden?
Wie kan den ryken zich zien voeden met het bloed
Des laagen mans, dien hy zyn’ broeder noemen moet?
Wie kan den magtigen den zwakken zien vertreden,
Terwyl zyne onschuld kwynt in zyn behoeftigheden?
(715) Wie kan verdienste altoos door de ondeugt zien gesmaad?
Wie gruwt van de ontrouw niet die ’t huwlyks bed verraad —
Goôn!... wat doet naar een’ stand, zoo vol verschrikking trachten!
Wat..... ja! — ’t is iets, dat wy na onzen dood verwachten!
Die onbekende streek, waar elk voor ons verdwynt,
(720) Van waar geen sterveling op aarde weêr verschynt,
Van waar men aan den mensch geen ’t minst bericht komt geeven;
Die naare onzekerheid maakt ons verknocht aan ’t leeven:
Zy leert ons lyden: zy verbant het redelicht,
En maakt al ’t haatlyk zelf bekoorlyk voor ’t gezicht.
(725) Dus wordt men bloodaards door de stem van het geweten,
Die ons van ’t lot byna alle onlust doet vergeeten;
Men tracht vry meerder naar den rampspoed hier op aard,
Dan naar een heil, waar van de onzekerheid vervaart.[p. 35]

II. TONEEL.

HAMLET. OPHELIA.

OPHELIA.
Myn prins!’k dorst onze liefde in ’t eind te kennen geeven:
(730) Wy zien ons van ’t bevel uw ’s vaders thans ontheven.
Uw moeder, die u mint, hoorde alles uit myn’ mond.
Waarom voor haar ontveinst, dat ge in het trouverbond,
Daar yder dag, elk uur uw’ ondergang doet duchten,
Alleen het leed, dat u de min baart, kunt ontvluchten?
(735) Had gy de omhelzingen gezien, voor my zoo waard,
Waar door zy my haar gunst en blydschap heeft verklaart;
Getroffen door den gloed, dien we eindlyk zien gelukken
Hoopt ze ons, met eigenhand de kroon op ’t hooft te drukken...
Maar wat voorspellen my die zuchten, dat gezicht,
(740) Dat ge in een sombre zorg gestaag naar de aarde richt?
Hoe! is dan myn geluk voor u een bron van vreezen?
HAMLET.
’t Geluk is dikwerf verr’ van daar het schynt te weezen.
OPHELIA.
Wat hoor ik! welke reên! myn heer, uw geest verdwaalt.
Het is ’t verdriet dat u die herssenschimmen maalt.
(745) Zou dan uw tederheid, voor my reeds aan ’t verdooven...
HAMLET.
Hoe weinig kent gy my, indien gy kunt gelooven,
[p. 36]
Myn waarde Ophelia! dat myne oprechte trouw,
Aan uwe deugt gewyd, zich ooit vergeeten zou!
Myn hart zal tot in ’t graf voor uwe schoonheid blaaken.
OPHELIA.
(750) Laas waarom vloeyen dan die traanen langs uw kaaken?
Wat is, de reden dat uw oog, verwart, ontstelt,
Vol wanhoop, my gestaag een eeuwig afscheid spelt?
Verklaar my in het eind wat tegenheên u treffen.
HAMLET.
Neen, gy kost nooit daar van al de aakligheid bezeffen.
OPHELIA.
(755) Dus is die waarde band, die echt, vol zegening,
Die aan uw liefde en wet myn noodlot boeyen ging....
Helaas.....’k Bedroog my; ’t was een schaduw die ’k moest schroomen.
HAMLET.
Myn liefde alleen was waar; al ’t ov’rige zyn droomen.
OPHELIA.
Barbaar! uw hart verbergt zyn smart dan voor het myn!
HAMLET.
(760) Ach! waarom mag ’t u niet doen deelen in zyn pyn!
Maar ’t is voor eeuwig aan stilzwygenheid verbonden.
Gy zult my sterven zien, maar de oorzaak niet doorgronden.
Beklaag een’ minnaar, die u vreest te keer te gaan!
Die sterft zoo hy u mist; en die u af moet staan.
[p. 37]
(765) Had ons het lot gedient, wat heil was ons beschooren!
De Hemel ziende ons d’een voor de andere gebooren,
Gelyk in jaaren, in geneigtheid, en van aard,
Spelde ons naar ’t scheen al wat de zielen blydschap baart.
Ik spreeke u van geen kroon, hoe glansryk, hoe verheven;
(770) Ik weete uw hart had zich alleen aan my gegeeven;
In tusschen.... o Verdriet!....
OPHELIA.
                                            Ga voort!
HAMLET.
                                                            Ik kan niet!
OPHELIA.
                                                                                Goôn!
Waarom?
HAMLET.
                Ik ga myn’ druk verbergen by de doôn!
OPHELIA.
Gy wilt het leeven vliën?
HAMLET.
                                        ’t is tyd het te verlaaten;
Myn wanhoop dwingt my ’t licht, myn min, u zelf te haaten.
(775) Geloof me een heil, bevryd van wederwaardigheên,
Is schaars het noodlot van het menschdom hier beneên,
Vermaaken, vol bedrog; geluk, vol bitterheden:
Vergeefs verlangen, door angstvalligheid bestreeden.
[p. 38]
Ophelia! wat boeyt me aan deeze elendige aard?
(780) Een ramp te sleepen, steeds door achterdocht vervaart!
Den mensch te hooren, en zyn woorden te mistrouwen:
Gestaag zyn twisten met zyn’ medemensch te aanschouwen:
Geen vriend te vinden, die, getrou aan zynen pligt,
De ernsthafte waarheid ons durft brengen voor ’t gezicht:
(785) De waarheid, groote goôn! zoo edel, zoo verheven,
Die nooit de zyde van de vorsten moest begeeven.
Wat is hier? kryg op kryg: verbonden vaak verraën:
Verwinningen, gekocht voor ’t bloed van d’onderdaen:
Ondankbre harten, die van haat en moordzucht branden:
(790) Vergiften, toebereid door moordgezinde handen,
Het godendom, dat me in die rampen heeft gestort,
Gerechtigt my gewis dat ik myn leed verkort.
Wat baat het of myn ziel, verhart door ongenuchten,
Een oogenblik te meer op aarde hebb’ te zuchten?
(795) Op d’oever van het graf, bekommert, vol van druk,
Is niet het leeven, maar het sterven, myn geluk.
OPHELIA.
Wat zegt gy? Hemel! durft ge uw zelven dus verzaaken.
De smart kost dan in ’t eind u tot een’ wreedaard maaken!
Laas! ’k hadd’ de zoete hoop gekoestert, dat myn trou
(800) Eenmaal de traanen van myn’ minnaar droogen zou.
Onze echt, dus sprak ik, zal, wyl niets ons kan weerstreeven
Door nieuwe pligten hem verbinden aan het leeven.
Doch ’k spreek niet meer u van myn liefde noch van my;
Maar is het leeven uw? staat u het sterven vry?
(805) Uw pligt, uw grootheid, wyd aan ’t vaderland uw dagen.
Hoor dus aan uwe zy de deensche volken klagen:
,, Wy stelden ons geluk en vryheid in uw hand;
,, Is dan ’t verbond te niet, dat u aan ’t ryk verpand?
,, Gehoorzaamheid en liefde is duur ons voorgeschreeven,
(810) ,, De zelfde wet leert u voor ons alleen te leeven.
[p. 39]
,, Weet ge, of niet menig droeve elendeling, în nood,
,, Uw dagen weder eischt die ge offerde* aan den dood?
,, ’t Voegt u den zwakken uw bescherming te verschaffen:
,, Het weldoen voor te staan: het wanbedryf te straffen:
(815) ,, Uw volk te hoeden voor verdrukking en geweld:
.. Zie daar het recht, dat ge in uw handen ziet gestelt
,, Bevry ons van den ramp en help den zegen schraagen!
,, Dit zyn uw pligten! Sterf daar na zoo gy ’t durft waagen?
Dus gaat door mynen mond al ’t ryk uw drift te keer,
(820) Geef, wreedaard! geef daar aan zyn’ grootsten Koning weêr?
Dat hy in u herleeve, en gantsch Euroop te gader
In uwe deugt de deugt bewondre van uw’ vader!
HAMLET.
Helaas!
OPHELIA.
            Zucht hier niet meer, maar heersch!
HAMLET.
                                                                    Wat zegt ge my?
Draag zorg dat myne deugt door u geëerbiedigt zy.
(825) ’k Weet meer dan gy wat drift een’ koning moet doen blaaken.
De pligt, die my een’ naam zoo groot moet waardig maaken,
Wil, dat ik, om met roem te steigen op den troon,
Door my alleen regeere, of afstaa van de kroon.
Gy weet het, Hemel! al myn hoop, al myn verwachten,
(830) Was om door myn bewind ’s lands zegen te betrachten.
Gy eischt gewis, daar gy my treft met ongenaâ
Dat ik my van een ampt, dat my niet voegt, ontslaa.
En gy, door my gebelgt, en teffens aangebeden,
Staa voortaan af van ’t recht op myne tederheden!
(835) Vaarwel..... Ik zal welhaast......
OPHELIA.
                                                        Ik beef van uw getraan!
Gy wankelt, gy ontstelt en wilt uw zelf weêrstaan;
[p. 40]
Gy smeed iets in ’t geheim.
HAMLET.
                                            Wie, ik?
OPHELIA.
                                                          Ik wil het weeten!
’k Moet leezen in uw ziel
HAMLET.
                                        Wat durft gy u vermeeten!
OPHELIA.
Dit lyden is te veel! Barbaar! wat is uw smart?
(840) Stort voor het minst daar van een aandeel in myn hart.
HAMLET.
Die last waare u te zwaar.
OPHELIA.
                                        Ik tart de wreedste plaagen;
Of denkt gy dan dat ik niet anders kan dan klaagen?.
Hamlet, indien ’k om u te redden moet vergaan,
Ley me in den dood en leer van my den ramp weêrstaan.
HAMLET.
(845) Rampzaal’ge! en kent gy myn standvastigheid in ’t lyden?
Hoort gy de vloekstem van de wraak van allen zyden?
Ziet gy de dooden zich vertoonen voor uw oog?
Gevreesde spooken hier verschynen van omhoog?
[p. 41]
Ziet gy des daags de lucht vervult met naare schimmen?
(850) Des nachts een bloedig vuur uit duistre neev’len klimmen?
Wordt door den kreet der hel gestaag uw’ geest vervoert,
En in uw stervend hart het stollend bloed beroert?
OPHELIA.
Wat hoor ik, Goon!... wat nood, ’k eisch van dit woên de reden,
Spreek op, verklaar my dit geheim vol yslykheden.
HAMLET.
(855) Laat my alleen vergaan.
OPHELIA.
                                                Gy zult niet sterven, neen!
HAMLET.
Beef!
OPHELIA.
          ’k Vrees niet.
HAMLET.
                              Vlugt!
OPHELIA.
                                        Het is vergeefs, ik volge uw treên.[p. 42]

III. TONEEL.

GEERTRUID. HAMLET. OPHELIA.

OPHELIA, (tegen Geertruid.)
Ik bidde u spreek, mevrouw, en ondersteun myn poogen!
Myn traanen kunnen niets op ’t hart uw’s zoons vermogen.
’t Gevoel van liefde is hier geene oorzaak van zyn smart;
(860) Hy houd een wreed geheim verborgen in zyn hart.
De droeve wanhoop is dat hart noch niet ontweken;
Ligt gaat ze op ’t oogenblik zyn drift op nieuw ontsteeken.
Zyn geest verdwaalt: hy zucht: hy ziet elk oogenblik
Het naare graf, de doôn, en spooken vol van schrik.
(865) Die overmaat van druk, waardoor hy wordt bestreeden,
Voed in zyn ziel noch ’t gif van sombre angstvalligheden.
Ontruk hem zyn geheim: misschien dat op deez’ dag*
De kracht van de natuur meer dan de min vermag.
GEERTRUID.
Hoe lang, myn zoon! zal ’k in uw schuw en somber wezen
(870) Zoo veel ontroering zoo veel pynigingen leezen?
Zult gy, door valschen schrik vervoert en aangedaan,
Gestaag het schynbeeld voën, dat gy ten keer moest gaan?
Zyt ge onbewust, met zoo veel moed, dat ons dit leeven
Alleen vergunt wordt om naar de eeuwigheid te streeven?
(875) Dat elk geschikt is om te sterven hier beneên?
HAMLET.
Mevrouw, ik weet het.
[p. 43]
GEERTRUID.
                                    Laas! waar dwaalt uw ziel dan heen,
Dat ze aan een heimlyk leed zich zelf ten prooy laat strekken?
Zult ge u op d’oever van het graf voor my bedekken?
Vreest gy een moeder te doen deelen in uw smart?
HAMLET.
(880) Hoe meer ik ly, hoe meer ’k het smooren moet in ’t hart,
GEERTRUID.
Zyt gy ook schuldig aan een misdryf u onwaardig?
HAMLET.
Dees hand is onbevlekt; myn wenschen zyn rechtvaardig.
GEERTRUID.
Waarom, myn zoon! dan dit angstvallige gelaat,
Die droeve wanhoop die der deugt zoo kwalyk staat?
(885) Wat denkbeeld kan men van die schynbre wroeging voeden?
HAMLET.
Eene onbevlekt gemoed vreest voor geen valsch vermoeden.
GEERTRUID.
Wat is dan dat geheim dat u zoo duur moet staan?
Myn zielsverwarring groeit met de oogenblikken aan!
’k Bidde u, uit naam van ’t bloed, waar uit gy zyt gesprooten
(890) Uit naam der tedre zorg van myne hand genoten,
Ontdek my... Gy verbleekt: wat schrik zie ’k in uw oog!
De hairen ryzen u al sidd’rend naar om hoog!
[p. 44]
Wat maakt u spraakloos? Door wat angst zie ’k u gedreven;
’t Gezicht naar ’t schynt gevest op iets dat u doet beeven?
(895) Wat kan aan uwen geest zoo veel ontroering biên?
Zoud gy den afgrond voor uw voeten geoopent zien?
Myn zoon! myn waarde zoon!
HAMLET, (de schim zyn ’s vaders ziende.)
                                                Daar is ’t; het is zyn weezen.
’k Verstaa u: ’t is genoeg.
GEERTRUID.
                                        Verban die yd’le vreezen,
OPHELIA.
Herroep uw zinnen, laas!
HAMLET.
                                        Hoe! en gy zaagt dan niet....
GEERTRUID.
(900) Het is de werking van uw dwaaling en verdriet.
HAMLET, (beängst op het wederzien van ’t Spooksel.)
Ach! Goôn.... ’t komt weêr — Het dreigt — Het nadert — berg myn treden!
Waar vlugt, waar vliede ik voor zyn oog vol yslykheden!
Ik sterf.
GEERTRUID.
            Myn waarde zoon!
[p. 45]
HAMLET.
                                          Ik kan dat nooit bestaan....
GEERTRUID.

Wat heeft hy u gelast?
HAMLET.
                                    ô Neen; zulke euveldaên
(905) Zyn ons niet opgelegt door ’t wys bestuur daar booven.
O waarde, en wreede schim, wat moet ik best gelooven?
Komt gy me ontrusten door een kundschap vol verdriet?
Komt gy me ontwinden wat de Hemel my gebied?
Wie, zoo ge alleen ten vloek uit d’afgrond zyt gerezen.
(910) Wie gaf u recht om hier natuur ten schrik te weezen?
Of, zoo ’k u eeren moet als afgezant der Goôn,
Zoo geef my moed tot het voldoen van hun geboôn.
GEERTRUID.
Wat zyn die, myn Hamlet?
HAMLET.
                                            Myn droeve angstvalligheden
Zyn in uw oog slechts een verbyst’ring myner reden.
GEERTRUID.
(915) Laas! twyffelt gy hier aan? kan ’t zyn, dat gy niet ziet
Dat de verwarring van uw’ geest.....
HAMLET.
                                                      Bedrieg u niet;
[p. 46]
’t Is alles wezentlyk, Mevrouw!
GEERTRUID.
                                                  Door welk een lyden,
Door welk een foltering voelt zich zyn ziel bestryden!
HAMLET, (de schim met zyn gezicht volgende.)
Hy zwygt: hy ziet my aan, slaat het gezicht omhoog,
(920) En zoekt zyn traanen te verbergen voor myn oog.
Welk Schouwspel!
GEERTRUID.
                            Ach! — myn zoon!
HAMLET.
                                    Toef, toef! ik volge uw schreeden,
Onsterffelyke schim, ik daal met u beneden!
Laat gy my stervende, als een banneling op aard,
Alleen, en hulpeloos aan ’t lot dat my vervaart!
GEERTRUID.
(925) Gy hebt uw moeder.
HAMLET, (vervolgende.)
                                        Wil myn beê voldoening geeven;
Of ’k maak met deeze hand een einde van myn leeven:
GEERTRUID, (hem ’t staal ontrukkende.)
Rampzalige! wat ’s dit? — Gy weent! — welk een bestaan!
Barbaar, is ’t in myn’ arm dat ge in den dood wilt gaan!
[p. 47]
HAMLET.
Wie spreekt? — Waar ben ik?
GEERTRUID.
                                                Ziet uw moeder voor uwe oogen.
OPHELIA.
(930) Zie uwe Ophelia! Heb met haar min meêdoogen!
HAMLET, (tegen zyn moeder.)
Helaas! zyt gy ’t die door myn smart vertedert wordt?
(tegen Ophelia.)
En gy, is u bekent om wien gy traanen stort?IV. TONEEL.

GEERTRUID. HAMLET. CLAUDIUS. OPHELIA.

HAMLET.
Goôn! ik zie Claudius.
GEERTRUID.
                                        Komt gy getuigen weezen,
Myn Heer! van ’t lot myn’s zoons? zyn dood, welhaast te vreezen.....
[p. 48]
CLAUDIUS.
(935) Hoe daar wy van hun echt den zegenryken stond....
GEERTRUID.
Ik hebb’ my te vergeefsch gevleit met dit verbond;
Myn zoon gaat voor myn oog door druk het leeven derven;
En ’k zal onkundig zyn van de oorzaak van zyn sterven.
CLAUDIUS.
Zyn yslyk lot verbaast me, en ik beklaag zyn smart;
(940) Maar eindlyk, wyl de min geen kracht heeft op zyn hart,
Zoo wederroep de wet, door uw’ gemaal gegeeven,
Waar door ’t myn dochter is verboôn in de echt te leeven,
Een wet alleen gegrond op wreeden haat.   Gedoog
Dat ik voor haar in ’t einde een’ ega kiezen moog’!
(945) Een trouw min fier....

HAMLET, (schielyk van zyne bedwelming bekomende.)
                                        Het recht dier keuze is u benomen.
Vermeet’le, beef! draag zorg uw muitzucht in te toomen.
Is u vergeeten, dat ’k uw Koning ben en Heer?
Uw dochter heeft myn hart: ik min, zy mint my weêr;
Het staat geen sterv’ling vry haar immer te bekooren.
(950) Ik denk dat ik my hier genoeg als vorst doe hooren.
Dat hart, dat gy waant zwak en zonder deugt te zyn,
Is ligt noch niet geheel bezweken door zyn pyn
(Claudius aanziende.)
Myn scepter schynt hier nyd en afgunst te verwekken;
Maar zoo ik binnen kort den dood ten prooy moet strekken,
(955) Zal ’t zyn, na dat myn arm, die reeds van woede beeft,
[p. 49]
Den toorn der Goden en myn’ haat gewroken heeft.V. TONEEL.

GEERTRUID. CLAUDIUS. OPHELIA.

CLAUDIUS.
Wat wekt in hem een drift zoo rustloos en verbolgen,
Mevrouw?
GEERTRUID.
                  Het is myn pligt, myn Heer! myn’ zoon te volgen.
Kom, myne dochter! help hem bystaan in den nood.
(960) Ik ga hem redden van ’t gevaar; of ’k zoek den dood.VI. TONEEL.

CLAUDIUS, (alleen.)

Welk een verwarring, Goôn! zien we in dit hof regeeren?
Wat wil die dolheid, die den Prins blyft overheeren?
Kent hy onze euveldaad? Kan ’t weezen dat hy weet
Welk eedgespan, wat hand zyn’ vader sterven deed?
(965) Wat zyn geheim ook zy ik moet het hem onttrekken;
’t Besluit een’s minnaars laat zich zelden lang bedekken:
Het oog dat hem bekoort moet dringen in zyn hart;
’t Is door myn dochter dat dien knoop moet zyn ontwart.
[p. 50]
Dat haare traanen, door zyn ziel in min te ontsteeken
(970) Ten lesten eens Hamlet dit veinzen af doen breeken.
De Koningin, gestaag door wroeging aangedaan,
Tracht door een mond gesprek zyn’ druk te keer te gaan:
’k Moet by dit onderhoud my daadlyk laaten vinden:
’k Moet zien of ze eensgezint zich tegen my verbinden;
(975) Myn fier gebelgden haat afwasschen in myn bloed,
Of d’afgrond openen, die hen verzwelgen moet.
Continue

IV. BEDRYF.

EERSTE TONEEL.

HAMLET. NORCESTES, hebbende de Lykbus in de hand.

NORCESTES.
Ja, myn Heer! daar is die lykbus, zoo te vreezen,
Die ’t kout gebeent besluit een helds van elk gepreezen.
Gelukkig, dat myn vlyt, met uwen ramp begaan,
(980) U die mag biën om u van achterdocht te ontslaan.
Ach, mogt die schat in u die wreede smart weerstreeven,
Die yder onderdaan voor uw behoud doet beeven!
Vier hier den toom aan ’t leed, dat ge in uw hart besluit!
Stort op dit aaklig vat een’ vloed van traanen uit —
(985) Maar hoe! dit voorwerp boeit met zoo veel kracht uwe oogen,
Dat all’ wat u omringt uw zinnen is onttogen:
[
p. 51]
’t Schynt dat uw ziel, verkropt door zuchten en door schrik;
Alleen haar redding wacht in uwen jongsten snik.
(Hamlet, overstelpt van droefheid tracht te spreeken.)
’k Bidd’ spreek, myn Heer! vervolg! Wat wilt gy my doen hooren?
(990) Zyn stem, ô Goôn! schynt in zyn lippen te versmooren.
Myn Prins! myn Koning! duld dat hier de vriendschaps pligt
Dees dierbaare asch een wyl verberg voor uw gezicht.
HAMLET.
Helaas!
NORCESTES.
            Laat het belang van ’t ryk uw’ boezem treffen!
Hoor door myn’ mond dat ryk tot u zyn klacht verheffen!
(995) Aanschouw uw kwynend volk! bescherm ons! leef! regeer!
Geef ons ’t verlooren heil in onzen Koning weêr!
Maar ’k zie Ophelia.
HAMLET.
                                o Al te onnutte zorgen,
Hoe houde ik, best voor haar myn wreed geheim verborgen!II. TONEEL.

HAMLET. OPHELIA.

OPHELIA.
Gedoog, myn Heer! dat hier voor ’t laatst myn minnend hart,
(1000) Voor u geknielt de stem doe hooren van myn smart,
De haat, dien ’k u deez’ dag myn’ vader toe zach draagen,
Heeft met een’ enk’len slag myn hoop ter neêrgeslaagen.
[p. 52]
Zyn eerste wensch was naar myn hand u te zien staan:
Hy mint u: zyne ziel is met uw’ ramp begaan:
(1005) Hy wilde, zoo ’t mogt zyn u tot een’ vader strekken.
HAMLET.
Hy? die barbaar!
OPHELIA.
                            ô, Goôn, wat mag dien toorn verwekken,
Die op het noemen van zyn’ naam u blaaken doet?
Ach! zoo hy ’t waare alleen waar op uw gramschap woed,
Zoo hy in u.... Ik beef........ Helaas!
HAMLET.
                                                        Wat durft gy zeggen!
OPHELIA.
(1010) Uw hart schynt in ’t geheim op wraakzucht toe te leggen.
Zie daar de onkenbre smart die ge aankweekt in uw’ zin:
Gekoestert door den haat; weêrhouden door de min —
’k Voorzie.... ô ja, myn Heer! die smart, die elk doet schroomen:
Wil een doorluchtig bloed door ’t moordgeweer doen stroomen:
(1015) Gy tracht vergeefsch* u te vermommen door den schyn
Hy, die hier ’t offerhand van uwe wraak moet zyn.....
HAMLET.
Spreek!
OPHELIA.
              Is myn vader. Ja, ’t is de oorzaak van myn leeven.
Het leed, de zorgen, daar uw ziel door wordt gedreven,
Uw schrik, uw redenen, uw droeve razerny,
(1020) Dat spook, verrezen uit den afgrond aan uw zy,
De ontstelt’nis van uw’ geest, op ’t byzyn van myn’ vader,
Die woorden zonder zin van pligt en wraak te gader,
[p. 53]
Die schrik voor ’t menschdom, dat paleis zoo fel gehaat,
Zoo dikwerf, naar gy zegt, bewoont door de euveldaad;
(1025) Ja, ’k voed geen twyffel meer, gy brand om uwen tooren
In het rampzalig bloed van Claudius te smooren.
Maar waarom hem betigt? Wat misdaad is de zyn?
Gy wilt myn vader doôn!
HAMLET.
                                        Hy roofde my de myn’.
OPHELIA.
Wat dwaaling blind uw hart?
HAMLET.
                                            ’k Weet wat ik moet gelooven.
(1030) Ik kenn’ den wil der Goôn.
OPHELIA.
                                                  Gy gaat uw’ roem verdooven.
HAMLET.
Myn roem is zoon te zyn.
OPHELIA.
                                        De myne is om met moed
Myn liefde op te off’ren aan de pligten van het bloed.
Ik onderzoek niet of myn vader heeft misdreven;
Ik acht zyn ziel te groot om naar verraad te streeven;
(1035) Maar schoon hy zelf zyn’ vorst ontzielt had aan myn zy,
Schoon elk hem schuldig vond, hy is het niet voor my;
[p. 54]
Hy is myn vader: ’t Is myn pligt hem te verschoonen. —
Maar op wat grond vest gy die wraak, die hem durft hoonen?*
’k Zie welk een woede u heeft berooft van ’t redelicht:
(1040) Gy hebt niet dan verraad en moordzucht voor ’t gezicht:
Uw dwaalend hart, belust om de natuur te wreeken,
Doet hier alleen ’t bedrog van schynbre misdaad spreeken.
Hebt ge aan een’ leeven, my zoo waard, den slag bereid?
Voed gy noch liefde, en kent uw ziel geen menschlykheid?
(1045) De Hemel heeft, ô smart! dan al myn hoop bedrogen:
Myn hart was reeds vooruit naar ’t echtaltaar gevlogen:
Hier dacht ik een’ gemaal te ontfangen van uw hand;
Uw zinn’loosheid verscheurt voor eeuwig dan dien band!
Het is noch tyd: heb met uw zelven medelyden!
(1050) Doorsteek dit hart niet, dat u mint en moet, bestryden!
Aanschouw een minnares, die schreyend voor u knielt!
Spaar, spaar myn’ vader in den haat, die u bezielt!
Wen eens de dwaaling u tot misdoen wist te ontsteeken,
Hoe hevig zou ’t berouw uw schuldloos offer wreeken!
(1055) Werp tusschen onze min geen eeuw’gen scheidsmuur op,
Voer door uw razerny myn lyden met in top,
Door my te dwingen om myn liefdevlam te smooren,
Of te vergeeten uit wat bloed ik ben gebooren!
HAMLET.
Helaas!
OPHELIA.
              Gy weent?
HAMLET.
                                Verberg de droefheid die gy voed!
OPHELIA.
(1060) Voor wie, ô Goôn! stort dan uw oog dien traanenvloed?
[p. 55]
HAMLET.
Voor ons.
OPHELIA.
                Hoe, uwe ziel....
HAMLET.
                                          Ze aanbid uw minzaamheden,
Gewis; maar lees daar in hoe ’k word’ door pligt bestreeden.
Hoe ’t kwynend liefdevuur, door woede als overheert,
Myn’ vader, mynen haat, de Goden zelf braveert.
(1065) Die Goôn, die ’k hoor, die Goôn, wier magt, waar voor wy beeven,
Een’ nietig sterveling de wraak in handen geeven.
’k Wilde echter, daar ik hen van dwaaling heb beticht,
Voor u geknielt myn wraak afzweeren met myn’ pligt.
Een naare stem, die weer myn grampschap heeft ontstooken,
(1070) Klonk my in ’t oor: hebt gy uw’s vaders leed gewroken?
Ik trok dees pook; de min bestreed op nieuw natuur.
De Hemel zegepraalt in ’t eind: ’t is hier het uur:
Ik zelv’ ken naauw het woên, waardoor ik word gedreven:
’k Voel voor een’ sterken arm myn denkend weezen beeven:
(1075) Ik zie met afschrik die rampzaal’ge handen aan,
Waar door het vonnis van de Goôn moet zyn voldaan.
Myn vader is niet meer — in ’t kort ik moet hem wreeken;
Een drift zoo heilig is door niets te wederspreeken.
Men gaat met weinig moeite een liefdevlam te keer;
(1080) Maar, laas! wie geeft het licht aan mynen vader weer!
Zoo diep, zoo zwaar een wond moet eeuwig ’t hart doen bloeden,
’t Geval kan ons een bruid, een vrouw, een’ vriend vergoeden;
Maar, ach! een vader is een gift, voor ons zoo waard,
Die ons de Goôn maar eens genieten doen op aard.
[p. 56]
OPHELIA.
(1085) Hamlet, hoor my noch eens!
HAMLET.
                                                        Neen spaar voor my uw reden;
’k Hoor van myn’s vaders asch ’t gezucht vol yslykheden.
Uw traanen kunnen slechts te veel op my bestaan
’k Zach voor een’ wyl daardoor byna myn pligt verraên.
Schrey, schrey, in ’t eind; myn hart durft uw geween braveeren,
(1090) Ik zie uw liefde, uw’ druk, uw schoonheid, die ’k moet eeren,
Doch zoo de kracht der min myn gramschap overwon,
Zoo zy me in spyt myn’s zelfs uw’ ega maaken kon;
Zou ’k, door op ’t echtaltaar myn’ haat op nieuw te ontsteeken,
Welhaast door deeze hand den dood myn’s vaders wreeken.
(1095) Den uwen straffen op myn beurt: hem doen vergaan,
Om, zelf ten schrik der min, natuur ten dienst te slaan.
OPHELIA.
Gy doet my beeven! Ga, barbaar, vol onmeêdogen!
Versterk kan ’t zyn uw woede, en volg uw yslyk pogen
Myn pligt zal door uw’ pligt my voorgeschreeven zyn:
(1100) Gy zoekt uw’s vaders wraak, en ik bescherm den myn’!
’k Vlieg naar hem toe: ’k ga van uw oogmerk kundschap geeven:
Ik zal uw drift weêrstaan, en waaken voor zyn leeven:
’k Staa tot in ’t uiterste uur hem door myn liefde by:
Sterft hy; ’k omhels hem, en ik sterve aan zyne zy. ——
(1105) Wat zegge ik? zoo hy zich een’ schoonzoon wil verkiezen:
’k Neem tot gemaal dien, die u ’t leeven doet verliezen:
Wie hem beschermen durft, en u kan doen vergaan,
Heeft recht om naar myn liefde en naar myn hand te staan.
Ondankbre! dit ’s de pligt waar aan gy my doed zweeren
(1110) Moet ik, ô Hemel! om uw slagen af te keeren,
[p. 57]
En tot veryd’ling van uw’ haat, waarvoor ik gruw
Den arm een’s echtgenoots dan waap’nen tegen u.
Moet ik met schrik zyn’ dood of zegepraal verwachten?
Myn glory stellen in door hem u te zien slachten?
(1115) En zoo hy overwint, zoo hy u ’t hart doorstoot,
Myn liefde schenken aan het werktuig van uw’ dood?
Neen, ’k denk niet dat Hamlet, der menschlykheid onttogen,
Met vreucht in my een drift zoo schuldig zal gedoogen.
De tyd, de min, de Goôn verlichten uw gemoed!
(1120) Of, zoo in ’t einde u niets uw dwaaling kennen doet,
Zal ik, door pligt gesterkt om u ten val te brengen,
Geene andere stem dan die van ’t bloed in my gehengen!III. TONEEL.

HAMLET, alleen.

Ha! ’k adem dan in ’t eind! ’k hebb’ dan geen liefde meer,
En geef my aan de drift van haat en gramschap weêr!
(De Vaas beschouwende.)
(1125) ô Onderpand myn’s eeds! gebeent, zoo waard voordeezen,
Dat ’k aan roep met geween, dat ik omhels met vreezen!
Versterk myn hand, wen zy gereed is toe te slaan!
Vervloekte Claudius! denk niet myn wraak te ontgaan —
Maar, als ik hondertmaal uw vyand kon doen sneeven,
(1130) Zou ’t in myn magt zyn u het leeven weêr te geeven,
Rampspoedig vader! ach, elendig Koning! Goôn,
Waarom derft gy het licht of waarom leeft uw zoon!
Hoe! uw gelaat, dat elk vertederde op ’t aanschouwen,
Kon by het wanbedryf hun dolheid niet weêrhouën!
(1135) De wreedaards!... kosten zy... Gy zult de vrucht zoo snood,
Lafhartig moordenaar! niet smaaken van zyn’ dood.
Ik schyn, ja! ’k schyn, ten straf van zoo veel gruwelstukken,
U reeds het bloedig hart uit uwe borst te rukken!
[p. 58]
Ja, wreedaard! ja, verraër! dees hand vergiete uw bloed;
(1140) Zie daar het schrikaltaar waar voor het stroomen moet!
Maar, Hemel! ’k voel hier de asch van mynen vader beeven;
Zou hy ook hooren door wat drift ik word gedreven?
ô Dierbre stof des grafs! wat mag u sidd’ren doen?
Is ’t om myne angst en schrik, of om myn’ moed te voên?
(1145) Ja! waarde, en kwynende asch! ik hoor uw zuchten, spreeken,
O ja! dit bloedig staal zal straks uw onrecht wreeken;
’k Ontfing hier voor het licht, dat myne ziel betreurt!
’t Is uit! ik wreeke u, en ik sterve op myne beurt.
Wat zie ik?IV. TONEEL.

GEERTRUID. HAMLET.

GEERTRUID.
                  Ach, myn zoon! wat wil dat yslyk wezen,
(1150) Dat dreigent oog, dat stuurs gelaat, vol angst en vreezen?
HAMLET.
Myn moeder....
GEERTRUID.
                      Zeg my....
HAMLET.
                                  Beef! vrees hier om toe te treên.
GEERTRUID.
Wie, ik?
[p. 59]
HAMLET.
            ’t Is gy niet, die my zoeken moest; o neen;
GEERTRUID.
Wat zegt gy?
HAMLET.
                    Zult gy niet voor ’t yslyk offer beeven
Dat ’s Hemels strenge wraak myn’ pligt heeft voorgeschreeven?
GEERTRUID.
(1155) Gerechte goôn!
HAMLET.
                                    Waar is myn vader? wiens beleid,
Wat saamgespan heeft hem het doodlyk gif bereid?
GEERTRUID.
Myn zoon!
HAMLET.
                  Gy vleidde u dat de wraak dier wanbedryven
Steeds in den duistren nacht van ’t graf bedekt zou blyven.
Ze ontbrand hier.
GEERTRUID.
                          Laas!
HAMLET.
                                  Ik zach....
GEERTRUID.
                                                    Wat zaagt ge?
[p. 60]
                                                                      Uw’ echtgenoot.
GEERTRUID.
(1160) Wat eischt hy?
HAMLET.
                                    Bloed.
GEERTRUID.
                                            Wie was bewerker van zyn’ dood?
HAMLET.
Gy!
GEERTRUID.
        Ik! ik kon myn hand met zulk een’ moord bevlekken?
HAMLET.
Ontken het dan der Goôn, die my uw’ schuld ontdekken.
Hun vonnis is gevelt.
GEERTRUID.
                                  Gy durft my dan, o, smart!...
HAMLET.
’k Zou voor uw oog dit staal my dringen door het hart,
(1165) Indien het weggesleept door een te los vermoeden,
Den minsten schyn van zulk een achterdocht dorst voeden;
Maar ’t is des hemels stem: dees eischt gehoor naar ’k meen.
Myn vader, die tweemaal hier uit het graf verscheen,
[p. 61]
Wist my een waarheid zoo verschriklyk te verklaaren.
(1170) Noem hier geen dwaaling ’t geen verwonderen moet baaren.
Tot tweemaal heeft de dood zyn stuursheid afgeleid,
Eer ik geloof dorst slaan aan uwe schuldigheid.
Gy waant myn geest verblind door doodlyke ongenuchten.
Maar zoo geen moorder ’t oog der Goden kan ontvlugten,
(1175) Zoo wy door hun bestaan in leeven en in dood,
Heerscht ook hun magt op de asch, die de aard voert in haar’ schoot.
Wie weet hoe verr’ de magt dier Goôn zich uit kan strekken.
De moorder denkt vergeefs zich aan hun wraak te onttrekken;
Die Zerk zal spreeken: ’t graf zich oop’nen voor ons oog,
(1180) Om hem te ontdekken door het vonnis van omhoog.
Hy zal welhaast, om hem zyn misdaad te bewyzen,
Zyn schuldloos offer uit den graf kuil zien verryzen.
Wat kan de Goôn weêrstaan, wier wil het zonnelicht
Slechts door een woord kan doen vergaan voor ons gezicht?
(1185) Gy zyt ontroert, mevrouw!
GEERTRUID.
                                                        Laas, moet ik op die reden
Niet buigen voor den schrik waar door ik word bestreden?
Ach spaar my toch, myn zoon! of de overmaat van smart..
HAMLET.
Wat wekt die angstigheid in een onschuldig hart?
GEERTRUID.
Zou ’k niet bezwyken, daar uw taal, die my doet beeven...
HAMLET.
(1190) Durf door uw’ onschuld dan myn argwaan wederstreeven.
[p. 62]
GEERTRUID.

Wat moet ik doen?
HAMLET.
                              Gy moet.... spoor in uw zelven na
Door welk een nieuwen eed ik u verbinden ga.
GEERTRUID.
Spreek!
HAMLET, (haar de vaas brengende.)
            Neem dit aaklig vat, en durf daar op my zweeren
,, Uw moeder heeft geen schuld, myn zoon”. Dit’s myn begeeren.
(1195) Zoo ge u dit onderwind, geloof ik u.
GEERTRUID.
                                                                      Welaan!
HAMLET.
Gy wankelt?
GEERTRUID.
                    Ach verschoon! myn ziel te zeer ontdaan....
HAMLET, (haar de vaas in handen stellende.)
Zweer dan!
GEERTRUID.
                  wel nu... ja... ik... ik zweer... ô wreede plaagen!
Ik kan een voorwerp zoo vol schrik niet meer verdraagen.
(Zy valt in een leuningstoel: Hamlet plaatst de vaas naast haar.)
[p. 63]
HAMLET.
Myn moeder!
GEERTRUID.
                      Ach! ik sterf!
HAMLET.
                                            Keer tot uw zelven weêr!
(1200) Aanschouw uw’ zoon! hy werpt zich schreyënd voor u neêr.
Bedaar, en wanhoop niet aan ’t hemels medelyden;
Niets is verlooren daar ’t berouw u mag bestryden.
Uw schuld is doemens waard, verfoeyelyk, vol hoon?
Maar ze is niet grooter dan de goedheid van de Goôn.
(1205) Beminde schim! wat kan uw gramschap meer verwachten?
Zoo veel gevoel van rouw moet uwe wraak verzachten!
Gy ziet haar in myn’ arm daar zy den dood verbeid:
Haar wreed berouw verdient uw mededogenheid.
Vergeeft! — of zoo gy eischt dat ik hier bloed zal plengen,
(1210) Ik ga u ’t rookend hart van haar’ verleider brengen.V. TONEEL.

GEERTRUID. HAMLET, NORCESTES.

NORCESTES.
Gy gaat hier Claudius verschynen zien, myn heer!
HAMLET.
Hy koome
(Norcestes binnen.)
[p. 64]
GEERTRUID, (geheel onroert, zich voor Hamlet stellende de arm uitgestrekt om Claudius, dien men niet ziet te weerhouden.)
                    Een oogenblik... myn zoon!... genaak niet! keer!
Gy wachts! draag zorg hem hier in dit vertrek te houën.
HAMLET.
’k Herleeve! Ik mag dan ’t uur van myne wraak aanschouwen
(1215) De Goden bieden zelf hem aan myn slagen aan.
GEERTRUID.
Heb meêly
HAMLET.
                ’t Meêly kan voor hem niet meer bestaan.
GEERTRUID.
Myn zoon!
HAMLET, (terwyl de Geest zich vertoont.)
                Ziet gy dat spook, dat myne ziel doet beeven?
Die naare schim, die aan myn woede kracht komt geeven?
GEERTRUID.
Waar ben ik?
HAMLET, (tegen den Geest.)
                    Ja, ’k hebbe u verstaan: ’k volge uw geboôn:
(1220) Ja, beiden, door hun bloed... (tegen zyne moeder) wat doet gy hier?
GEERTRUID.
                                                                                                              ô Goôn,
[p. 65]
HAMLET.
Hoe, weet gy niet, dat ’k in de drift om my te wreeken
Dit staal, tot moord gewet, u naar het hart moet steeken?
GEERTRUID, (nederzygende voor Hamlet.)
o Hemel!
HAMLET. (zyn pook trekkende.)
                Keeren wy ’t gezicht hier van.
DE GEEST.
                                                                Stoot toe!
HAMLET, zich afkeerende om haar te treffen.
Ik hoor zyn stem! ’t is uit... Geknielt! — zyt gy het? hoe!
GEERTRUID.
(1225) Myn zoon!
HAMLET.
                          Myn moeder! Ach myn hart vol woede en vreezen,
Zou in zyn drift zich zelf niet langer meester weezen.
Ontwyk! vlied, zegge ik u! of liefst ik zelve vlugt
’k Ben voor myne eigen drift in deezen staat beducht.
Continue

V. BEDRYF.

EERSTE TONEEL.

CLAUDIUS, (alleen.)

(Het is in den Nacht.)

’k Zach dan ten tweedemaal my de euveldaad gelukken:
(1230) Zoo maakt zich ’t hart in ’t eind gewoon aan gruwelstukken,
De Koningin, de woede een ’s zoons gantsch toegedaan.
Zach my niet dan met schrik en haat en afkeer aan.
[
p. 66]
’k Hebb’ myn gevaar voorzien; myn val was niet te ontvlugten,
Hun saamgespan en haat staan my niet meer te duchten.
(1235) ’k Hebb’ in dat rouw vertrek, ontrukt aan elks gezicht,
By ’t somber schynsel van een flaauw en aaklig licht,
Met dees bebloedde pook myn offerhand doen sneeven.
Zy ga nu haar’ gemaal van ’t misdryf kundschap geeven.
En gy, o jong’ling, die door drieste razerny.
(1240) Tot hier verstooken bleef van ’t recht der heerschappy,
Ga, zoek, wanneer uw ziel aan ’t lyk zal zyn ontvloden,
In ’s werelds nacht uw kroon en scepter by de dooden!
Myn eedgenoodschap houd dit hofpaleis bezet;
’k Hebbe allen toegang tot uw’ bystand reeds belet.
(1245) Norcestes is bevryd van achterdocht en vreezen:
Dat des Hamlet, wen hy in d’arm des slaaps zal weezen,
Zich vleyënd dat ik vast zyn fellen toorn ontwyk,
Myn byzyn ondervinde, en voor myn’ arm bezwyk’ —
Maar wie genaakt dees plaats met wankelende schreeden?II. TONEEL.

CLAUDIUS. OPHELIA.

OPHELIA.
(1250) Myn vader!
CLAUDIUS.
                                  Hoe zyt gy ’t? hier in dees aakligheden!
Gy, myne dochter!
OPHELIA.
                              Ach myn heer!... gy weet gewis
Niet in wat wreed gevaar uw dierbaar leeven is.
Hamlet, eer hy bezwykt voor al zyn folteringen,
Gaf daadlyk last om u van allen kant te omringen,
[p. 67]
(1255) En dat een snoode troep zich aan uw zyde voeg’.
CLAUDIUS.
Wat eischt zyn woede op my?
OPHELIA.
                                              Uw dood is niet genoeg;
Zyn onverzoenbre haat heeft u ten straf verweezen.
CLAUDIUS.
Wie hy...
OPHELIA.
              Beef, beef, myn heer! men moet het ergste vreezen.
Eens konings last wordt vaak gevolgt, hoe wreed die zy.
CLAUDIUS.
(1260) En wie, wie, denkt gy, moet hier beeven, ik, of hy?
OPHELIA.
Is hem het hoog gezach des ryks niet opgedragen?
CLAUDIUS.
Maar zoo ’k in een gevaar uw’ bystand of mogt vraagen,
En zoo ge een keur moest doen in zyn belang of ’t myn,
Wien zoud gy voorstaan?
OPHELIA.*
                                        Hoe! kunt gy in twyfling zyn?
(1265) Kon ik uw dierbaar hooft behoên; (wat treft my nader)
Myn eerste wensch zou zyn te sterven voor myn’ vader.
CLAUDIUS.
Zal niets een drift zoo schoon in uwe ziel weêrstaan?
OPHELIA.
Ach, ’k zweer dit op myn kniën: neem hier myne eeden aan.
O ja! uw wil, uw wet, uw wenschen en geboden,
(1270) Zyn niet min heilig voor myn hart dan die der goden:
En ’k roep die Goden zelf hier te getuigenis
Dat niets my meer dan gy op aarde dierbaar is.
[p. 68]
CLAUDIUS.
’k Weet echter dat Hamlet uw’ boezem wist te ontsteeken.
Gy mint hem.
OPHELIA.
                      Ja, myn heer! ja; ’k zal dit niet weerspreeken;
(1275) Myn ziel, vertedert door zyn dengt, hoe stuurs, hoe schuw,
Acht hem meer dan my zelf; maar ze acht hem min dan u.
CLAUDIUS.
Uw min had dan geen kracht op zyn verharde zinnen
OPHELIA.
Myn traanen konden niets op zyne drift verwinnen.
De rust is voor altoos ontzeid aan zyn gemoed,
(1280) Zoo lang tot hy zyn hand beverwt heeft met uw bloed.
CLAUDIUS.
Ga, ’t is het zyn, dat ik welhaast hier denk te plengen:
Myn vrienden zyn gereed.
OPHELIA.
                                          Goôn! zult gy dit gehengen!
CLAUDIUS.
Gy siddert!
OPHELIA.
                  Hoe! gy zoud... Myn vader!...
CLAUDIUS.
                                                                  Staak dit vry!
Wat ben ik hem verschuld? wat is Hamlet voor my
[p. 69]
OPHELIA.
(1285) Uw koning! Hoe, barbaar! moet uwe ziel niet beeven
Voor ’t offer, dat uw haat vol misdryf wil doen sneeven?
Gy gaat verdelgen, wien? uw’ opperheer uw’ vorst,
En dryvende in zyn hof hem ’t moordstaal door de borst,
Daar hy gantsch weerloos....
CLAUDIUS.
                                          Hoe, myn dochter!
OPHELIA.
                                                                        Ja, myn vader!
(1290) ’t Is door deez’ acht’bren naam, dat ’k hoop en denk te gader
Den haat te ontwaapenen waar door gy word vervult.
Hebt ge aan den ramp gedacht, dien gy hier baaren zult?
Ge ontrukt aan ’t ryk een’ vorst, die waard is te regeeren:
Een vorst wien al het volk wenscht als zyn’ meester te eeren:
(1295) Een vorst wien de onderdaan, door wraak en toorn verwoed,
Zou vryden tegen u ten kosten van zyn bloed.
En gy, door de geboorte een van zyn naatste maagen,
Die hier geen rang bekleed dan door zyn welbehaagen;
Die rykdom, eer, noch staat, noch hooge waardigheên,
(1300) Die niets bezit in’t kort dan door zyn gunst alleen,
Gy zoud hem sneeven doen! neen, ik kan niet gelooven,
Dat dus myn vader al zyn glory zou verdooven.
Neen, eer zyn hand zoo snood een misdryf durft bestaan,
Moet eerst zyn wreede haat zyn dochter doen vergaan!
(1305) Door wat beguicheling myn heer laat ge u verleyën?
Kunt ge in ’t bezit des ryks uw zelf met zegen vleyën?
Wat heil verwacht gy van een’ troon, waar op het bloed.
Van uwe vorsten, door uw wreedheid stroomen moet?
Uw razerny zal naauw dit wanbedryf volvoeren,
(1310) Of wroeging en berouw zal uw gemoed beroeren.
[p. 70]
Gy zult, wyl ’t moordgeweer uw hant ontvalt met schrik,
Uw zelf vervloeken in dat yslyk oogenblik:
En wyl de menschlykheid uw bloeddorst komt bestryden,
Zult gy zelfs van Hamlet het wreede lot benyden —
(1315) De zee schynt ons een’ weg tot vlugten aan te biën:
’k Bidd’ laat ons deeze plaats en all’ wat leeft ontvliën:
Een sombre woesteny mooge onze woonplaats weezen:
’k Zal wyl ik by u ben geen bange stormen vreezen.
Vervul myn beê, myn heer! gy moogt die niet weerstaan:
(1320) ’k Moet door een waard berouw uw driften tegen gaan:
Besluit! maar zoo uw hand, belust om bloed te plengen,
Bestand blyft om een’ moord zoo yslyk te volbrengen,
Wel aan! waar is uw staal, ’k hebb’ nimmer vrees gevoed,
’t Is in dees borst, ’t is daar, dat gy ’t beproeven moet!
(1325) Zweer uwe misdaad af, of durf uw dochter slachten.
Ik moet, in spyt uw’s zelfs, geknielt, uw’ toorn verzachten.
’k Begeev’ u niet, voor dat uw hart, door pligt geraakt,
Terug keert tot de deugt en ’t wanbedryf verzaakt.
CLAUDIUS.
Wat haatlyk meêdely doet u den moed begeeven!
(1330) Wilt gy my dan door ’t staal van een’ barbaar* zien sneeven.?
Wat wonnen op Hamlet uw traanen, uwe smart?
Weent gy voor hem, die my wil steeken naar het hart?
De min baart voor zyn lot in u dit zielsontroeren;
Uw poging is vergeefs; ik moet myn wraak volvoeren.
(1335) De hand waar door zyn bloed moet stroomen is gereed.
Vergeet uw liefde-vlam, en denk aan uwen eed!
OPHELIA.
Myn eed! Wat is die eed.? met u in ’t bloed te baaden.?
Myn’ pligt, myn vaderland, myn’ Koning te verraaden.?
Un woede voor te staan.? te lyden dat ge uw’ vorst
(1340) ’t Rampzalig moordgeweer durft dringen in de borst.?
[p. 71]
Hy, die zyn’ roem door zulk een misdryf durft verdooven,
Is te eenemaal onwaard aan eeden te gelooven.
Wilt gy tot hier toe niet, dat slechts de deugt alleen,
En niet het wanbedryf het recht hebbe op onze Eën?
(1345) ’k Beklaag de ontroerenis, die ’k in uw oog kan leezen;
Maar ’t is aan my om Kind en Onderdaan te weezen!
Ik ken daar van den pligt, myn heer! ’k laat u alleen.
CLAUDIUS.
Hoe! gy verraad uw zelve, uw’ vader en uwe Eën?
OPHELIA.
’k Geeve u geen antwoord meer.
CLAUDIUS.
                                                    Rampzaal’ge staak uw treeden
(1350) Blyf! Zoo gy gaat volgt straks de dood u op uw schreeden!
OPHELIA.
’k Gehoorzaam u, myn heer! staak die bekomm’ring vry.
’k Begryp thans van Hamlet de woede en razerny.
Hy eischt zyn’s vaders wraak: een Geest heeft dit geboden:
Zoo groot een wonderwerk is ’t wonderwerk der Goden.
(1355) ’k Hebb’ niets dan ’t sterven meer.III. TONEEL.

CLAUDIUS. OPHELIA. POLONIUS.

POLONIUS, gevolgt van twee Eedgezwooren.
                                                            Uw vrienden zyn gereed,
En, heigende met drift naar ’t staaven van hunn’ eed.....
[p. 72]
Uw dochter hier.?
CLAUDIUS, tegen de twee Eedgenooten.
                          Gaa heen, ruk haar uit dees gevaaren,
En laat een sterke wacht haar in dit hof bewaaren.IV. TONEEL.

CLAUDIUS. POLONIUS.

CLAUDIUS.
’k Bidd! wat bericht gy my?
POLONIUS.
                                                Myn heer! ’t is ’t uur naar ’k meen.
(1360) Hamlet is naar men zeid in zyn vertrek alleen.
Maar neem geen lang beraad; ’er zyn verscheiden wegen,
Waar, door hy ligt, zoo hy tot vlugten is genegen,
Begunstigt door den nagt uw slagen kan ontgaan.
’t Is tyd: want zoo Norcest, die hem steeds voor zal staan,
(1365) Den minsten blyk vind, die hem achterdocht kan geeven,
Ziet zich de Prins gered; en wy, wy zyn om ’t leeven:
Al ’t Eedgespan, verbaast door zulk een ommekeer,
Zal buigen voor de boey, zelfs zonder tegenweer.
Geef hun geen’ tyd terwyl zy blaaken op uw wenken,
(1370) Om de verfoey’lykheid der misdaad te overdenken.
Kom spoeyen we ons! De nacht moet ons zyn schaduw biên.
Gy zult wel haast met hun my weder by u zien.
CLAUDIUS.
Verdenkend noch de trouw der andre saamgezwooren,
Zal ’k door myn byzyn hier hen trachten aan te spooren.
(1375) Wel-aan, verlies geen’ tyd.[p. 73]

V. TONEEL.

CLAUDIUS, alleen.

                                                ’k Tree dan in ’t eind ten troon.
Myn staatzucht gaat Hamlet doen daalen by de doôn.
Zyn nors verwyt, daar ’k thans ten top van eer mag steigen,
Zal met een spook van wraak my langer niet bedreigen.
Zoo nog de vader op dees wereld zich laat zien,
(1380) Hy stuit den slag en durv’ der zoon zyn’ bystand bien! ——
Maar met wat herssenschim slyte ik hier de oogenblikken!
O Nacht, die ’t misdoen dekt! o nagt, vol van verschrikken!
Verdik uw schaduwen en nevels in deez’ muur!
Uwe yslykheid behaagt me: en dit ontzachlyk uur
(1385) Leid my naar ’t hoog gezach of moet me in d’afgrond stooten:
Bedek myn stout bestaan, en styf myn vloekgenooten!
Bie hun myn offerhand! verberg voor hun welk bloed
Door ’t yslyk moordgeweer hier de aard beverwen moet.
Wat hoor ik? Ach, zoo reeds hun ongedult, aan ’t blaaken,
(1390) Den slag gevelt had, die myn wenschen moet volmaaken.
Polonius, myn vriend! ’t is hier dan ’t uur in ’t end!
Kom! nader! laat ons gaan —— wie zyt gy? spreek!VI. TONEEL.

HAMLET. CLAUDIUS.

HAMLET.
                                                                          Ik ben ’t.
[p. 74]
CLAUDIUS.
Gy, Heer? Ontbloot van wacht? Dus laat der rust onttoogen...
Gy in dees plaats.? Wat druk vervolgt u.? — Wil gedoogen...?
HAMLET.
(1395) Neen, blyf! ’k Weet uw besluit. Dit voerde hier myn schreên.
CLAUDIUS.
Waar meê beticht gy my.
HAMLET.
                                      Spreek zonder angstigheên.
Doe zoo gy kunt als ik hier uw bedaartheid blyken.
Wat vreest gy.? ’k ben alleen: myn val schynt niet te ontwyken.
Myn vader, myne bruid gy hebt my ’t al ontrooft.
(1400) Het bloedig moordgeweer hangt reeds my over ’t hooft.
Niets faalt ’er meer gy wist Norcestes te verblinden:
Myn wachten zyn verleid: ’k zal nergens bystand vinden;
Maar ’k dorst u naderen. U voegt de schrik voortaan!
CLAUDIUS.
Wat wilt ge in uwe drift, vermeetele, bestaan?
HAMLET.
(1405) U straffen.
CLAUDIUS.
                              Straffen! my? ’k Ben meester van uw dagen,
En in dit oogenblik.....
[p. 75]
HAMLET.
                                  Ik kenne uw snoode laagen.
Maar wat belooft ge u van die laffe muitery.?
Beef! beef, barbaar! een God bestuurt me, en spreekt tot my.
’k Zach, om uw schreeden in dees duisternis te ontdekken
(1410) Myn’s vaders bleeke schim my tot geleider strekken.
Hier in dees moordzaal, waar die vader, teer beschreid,
Het doodlyk gif ontfing, door uwe hand bereid.
Hier is ’t dat ik voor hem myne eeden naar moet komen,
En dat voor zyn gebeente uw heilloos bloed moet stroomen.
(1415) Beef! Hy verzelt ons hier.
CLAUDIUS.
                                                    Spaar zulk een taal voor my.
Bezef wie hier het meest moet beeven ik, of gy!
Men komt. Zie of die God, die voor uw hand moet stryden
Den zoon hier meerder dan de moeder zal bevryden.
Ziet gy dat bloedig lyk?
(Hy oopend de deur van een vertrek in het achtereinde van het Toneel alwaar men het bebloede lyk van Geertruid ziet by het licht van een fakkel.)
HAMLET.
                                        Goon!
CLAUDIUS.
                                                Vrienden, bie me uw hand!
(1420) Stort voor myne oogen ’t bloed, dat gy my hebt verpand!
(De Eedgenooten schieten van allen zyden toe, en naderen tot Hamlet met den degen in de vuist.)

HAMLET, Claudius met een pook doorsteekende.
Sterf zelf, barbaar! En gy, zyn helsche vloekgenooten!
Verdelgt uw’ vorst uw’ Heer, en durft zyn borst doorstooten
[p. 76]
Dit stervend lighaam, voor uw oog gedoemt ten straf,
Maalt u met bloed de wraak der Hemelgoden af.
(1425) Of wist gy niet dat, wen de hand zich durft verheffen,
Om door het moordgeweer de Koningen te treffen,
Een Hemelgeest, beangst voor hun en voor hunn’ staat,
Hen veiligt of hunn’ dood niet ongewroken laat?
Keert weder tot uw’ pligt doet my uw’ schuld vergeeten!
(1430) Myn wraak is uitgebluscht in ’t bloed van dien vermeeten,
Myn vader is voldaan.VII. TONEEL.

HAMLET. OPHELIA. NORCESTES.

GEVOLG VAN OPHELIA EN VAN NORCESTES.

OPHELIA.
                                  Gy leeft, myn Heer! Gy leeft!
Genaâ voor Claudius! ’k bid gy hem ’t leeven geeft!
Doe my daar door de liefde een’s vorst en minnaar blyken!
Norcestes en zyn stoet.... Maar ’k voel myn’ moed bezwyken!
(1435) Gy weent.... Myn vader.... ’k Wil hem zien voor myn gezicht.
Ik wil... Ach! wat hebt gy gedaan.? barbaar!
(Het lighaam haar ’s vaders ziende.)
HAMLET.
                                                                        Myn’ pligt.
’k Mis in dit yslyk Hof myn allerwaardste panden.
’k Min en verlieze u. ’k Hou dees pook alleen in handen;
Maar ik ben mensch en vorst, en schoon ik alles derv’
(1440) Zal leeven voor myn Ryk ’k doe meer dan dat ik sterv’!

EINDE.
Continue
[
p. 1]

NAREDEN.

DE Schoolgeleerde beoordeeling, vervat in de Vaderlandsche Letteroeffeningen van de Maand Februarij 1778, waar in Hamlet Treurspel voorkomt als een stuk, zoo vol haatlijke Characters, kwaadaardige raadslagen, en wreede bedrijven, zonder eene wezentlijke nutte leering te behelzen, dat het in geene deele geschikt zij om Lezers of Aanschouwers een aandoenlijk vermaak te leveren. Die beoordeeling, zegge ik, spoorde mij aan om de bedrijvende personaadjes van dat stuk met een naderen ernst te overwegen, vreezende dat somtijds een oog van voor oordeel mij dezelve onder een glinsterend momkleed had doen beschouwen; maar de aandoening van de Plak, die mij in den eersten verschrikte, is bij dat onderzoek verdweenen. Ik ben, des niet te min, de Heeren Letteröffenaars dank schuldig voor hun aandenken, ’t welk des te gunstiger is, dewijl ik vergeeten hadde de vrijheid te neemen van hun een afdruk aan te bieden.
    Ik hebbe het geluk niet Hamlet
mijn te heeten; hij is het werk van de beroemden Schakespear en van den Heer Ducis; mijn wensch was alleenlyk een kleen takje van hunnen lauẽr te mogen plukken; ’t is dus mijn werk niet dat ik verdedige.
    Dat men in het toneel-vertoon, zoo veel mo-
[p. 2] gelijk, het leerzaame met het vermakelijke behoore gepaart te doen gaan, kan niemant, die eenige achting voor de deugt heeft, loochenen; maar ik betuige zeer gedwaalt te hebben indien het Treurspel, waar in ik met genoegen de gemelde Dichters hebbe trachten na te volgen, van deezen regel af wijkt; ik hebbe in tegendeel met den Heer de Sartine wien het Fransche stuk is opgedragen, en met den Heer Ducis*zelve, den held dezer toneel bedrijven beschouwt als een verheven voorbeeld van kinderliefde, bezielt met alle de aandoeningen, waar mede die deugt in een koninglijk hart moet verzelt gaan: ik hebbe gelooft, dat eene weldenkende ziel, die gewisselijk geen vermaak kan vinden in stukken, die geene leering behelzen, hier zich zelve zoude kunnen getroffen vinden.
    Niet meer dan vijf personaadjen verdienen hier in aanmerking te komen. Een derzelve, ik bekenne het is
haatlijk, en een ijders afkeer waardig; maar ik durve denken dat de toneel kundigen hem hier niet een tittel beter zouden wenschen. De Auteurs van het stuk hebben ongetwijffelt begrepen, hoe koud, hoe onbehaaglijk een treurspel is, waar in alle de bedrijvers volstrekt deugtzaam zijn; zij hebben noch veel minder goedgedagt om in Claudius een man zonder karacter in te voeren: zy hebben gevonden; dat ’er juist zoo veel boosheid, zoo veele ondeugt nodig waare, om de zachtaardige en vaderlievende ziel van Hamlet tot toorn en wraakzucht te verwekken: zij hebben den [p. 3] gestraften Claudius niet voorgedragen als een voorbeeld ter navolging, ’t welk ons eene nutte leering verschaft; maar als beweeg oorzaak van eene uitoeffening van den kinderpligt, die van alle nutte leering geensints ontbloot is; maar misschien behoort die uitoeffening zelve hier tot de kwaadaartige raadslagen, waar van men het stuk zoo vol noemt; indien dit waar zij, en de beoordeeling gegrond is, is mij Hamlet (aangemerkt als Koning, als Rechter zijns volks, en niet als een bijzonder burger, wien geen wraakoeffening hoe ’t ook zij geloorlooft is) onbekent. Ik kan tot hier toe in dien ongelukkigen Vorst niet dan grootheid, niet dan deugt ontdekken.   Ik beschouwe hem, niet daar hij zich als een zedemeester moet vertoonen, maar als een rechtvaardigen beheerscher; niet daar hij in eene stille gemoeds gesteltenis, door vrede en geluk omringt het heil van zijne onderdaanen moet betrachten, maar daar hij door de stem der natuur genoopt wordt om de boosheid te straffen, den moord van zijnen Vorst, wat zegge ik? van zijnen teer geliefden Vader te wreeken. Doch laat ons hem geen genaê bewijzen! Laat ons zijn gedrag omtrent zijne Moeder onderzoeken!   Eene oppervlakkige beschouwing schijnt hem verdacht te maaken, van haar naar ’t leeven te staan: indien zijne hand tot zulk eene gruweldaad bekwaam zij, is hij voorzeker den tijtel van haatlijk dubbel waardig; doch men ga zijne zielsbewegingen na: men overweeg zijn onderhoud met zijnen vriend Norcestes in het tweede bedrijf; hij ademt, hoe [p. 4] sterk door de wraakstem bestreeden, door de stem van ’t bloed, welke de groote Schakespear zoo treffende heeft afgemaalt door de zinnebeeldige verschyning van eene dreigende schim, hij ademt niet dan liefde voor die schuldige Moeder; hij verschoont haare misdaad en besluit om liever zelve den dood te zoeken dan haar naar ’t hart te steeken, en ’er is verder geen enkele regel in het gantsche stuk welke bewijst, dat hij tot een besluit komt om haar te straffen. De aanspooring wordt alomme altoos door bitteren tweestrijd ten keer gegaan: de hevige indruk van een wreeden pligt, waar van hij al de yslykheid gevoelt, verbystert zyne rede: zyn doodlyke angst, zyne benaauwtheid, zyne wanhoop kunnen niet dan uitwerksels zyn van edelmoedige beginsselen; waare Hamlet zonder deugt geweest, zoude de wraak oeffening hem zoo veele folteringen niet verwekt hebben, of wel hy zoude op zyn ’s vaders graf slechts laffe traanen hebben gestort, maar dan had hy weinig verdient de held van een Treurspel te weezen.
    Wat verder het vierde toneel van het vierde bedryf betreft, ik durve den Heer Ducis met het verhevene theatraal dat ’er in allen gevalle in dat schoon toneel plaats heeft van harte geluk wenschen.   Hier bestryd de kinderliefde de kinderliefde: hier overwint zy zich zelve en ze zegepraalt: de doorlugtige zoon voldoed hier door ’t opheffen zyner hand aan het yslyk bevel zyn ’s vaders: vervoert buiten zich zelven, gevoelt hy voor een ogenblik niets dan eene wanhoopige gehoorzaamheid; de schrik roept
[p. 5] zyn bezef te rug: het staal van een gedwongen wraak ontvalt hem, en hy geeft zich aan zyne moeder weder: hy omarmt haar: hy werpt zich op de kniën: hy schreid traanen en vertroost haar
        Bedaar, zegt hy,

Niets is verlooren daar ’t berouw u mag bestryden;
Uw schuld was doemenswaard, verfoejelyk vol hoon;
Maar ze is niet grooter dan de goedheid van de goôn

    Wat nu aangaat deeze schuldige Moeder zelve: haar voorleden gedrag is zonder tegen spraak verfoeijelyk, en eene tegenwoordige misdaad, gelyk de haare, zoude een bevlekt toneel uitmaaken; maar men is van die misdaad geen ooggetuigen: zy vertoont zich niet met den moordkelk in de hand, maar met een zich zelf beschuldigend hart: met een hart vol knagend naberouw, met een levendig afgryzen voor het misdryf dat zy schoorvoetende en al beevend heeft uitgevoert.   Ik hebbe my dus verbeeld, dat men haar met een’ teder lievenden zoon mogt beklagen en haar vergeeven. Eene toegeevende ziel zal haar in den tyd, dat zy op het toneel verschynt minder als Echtgenoote dan als Moeder beschouwen en haar in die hoedanigheid ligt niet ten eenemaal alle gunst ontzeggen.
    Of nu Ophelia onder de haatlyke karacters moet geplaatst worden, kan, geloove ik, in geene aanmerking komen. Men vonnisse haar als Dochter, als Bruid, als Onderdaane, en men zal haar in die drie onderscheidene hoe-
[p. 6] danigheden niets te verwyten hebben. Zy bemint; maar haare tederheid is vry van zwakheid.   Haar onderhoud met Hamlet, in het tweede toneel van het vierde bedryf, waar in zy ontdekt dat die geliefde minnaar de vyand haar ’s vaders is, is vol trekken van eene groote ziel; geene laage drift verbystert hier haare kinderliefde; hoe sterk de band zy, die haar verbind, de pligt des bloeds rukt dien instukken: zy wil waaken voor haar ’s vaders leeven of met hem in den dood gaan: haare liefde blyft dus onbevlekt, en haare kinderpligt verheft zich.   Niet minder toejuiching verdient zy in het tweede toneel van het vyfde bedryf als Onderdaane: zy maalt aan de voeten van haaren* barbaarschen Vader met de alle levendigste verwen de verschrikkelykheid van den vorstemoord af: zy smeekt hem te vlugten: haar geliefde wensch, van haaren koning als gemaal te bezitten, belet haar niet, dien vader te willen volgen, en liever met hem eene woesteny tot haar verblyf te hebben, dan hem zyne hand op nieuw met het bloed van zynen wettigen Heer te zien bevlekken. Zyne onveranderlyke wreedheid brengt haar tot eene soort van wanhoop: haare zachtaardige ziel, haare ziel door liefde aangedaan verdeelt zich tusschen een’ schuldigen vader en een’ schuldeloozen minnaar: zy wenscht hen beiden te behouden: de natuurlyke verwarring van haar hart laat onbeslischt wat zy te besluiten hebbe; maar de redenen, waar mede zy haare beden, haare rechtvaardige verwy- [p. 7] ten eindigt, ontdekken niet duisterlyk, dat zy eenig groot voorneemen voen; waarin zy nochthans door haaren vader belet wordt. Wat blyft ’er dan voor haar* over? Zy heeft niet meer, zegt ze, dan ’t sterven.
    Wat eindelyk de braave Norcester aangaat: indien zoo veele deugt; zoo veele trouw, zoo veele voorzichtigheid en beleid, als hy laat blyken, hem niet kunnen verdedigen, ben ik daar toe noch vry minder bekwaam.   Ik zal my des met het geene ik hier wegens de karacters van myne vryë vertaaling gezegt hebbe vergenoegen, my vleiënde dat ik my moge troosten in den haat, die de Heeren Schryvers der Letteroeffeningen aan dezelve toedraagen.

    Zachter toneelen zouden, naar het hun voorkomt, beter geschikt zyn voor eene vrouwelyke pen.   Waar in de rechte onderscheidinge van eene vrouwelyke of mannelyke pen bestaa, bekenne ik niet te weeten; zeker achte ik het, dat eene vrouwelyke pen, die bevreest is voor het verschrikkelyke, ’t welk eene toneelachtige tegenstryd van deugt en ondeugt in het verheven Treurspel noodzakelyk te wege moet brengen, beter doed nooit het treurspel ten onderwerp te kiezen, en dat het ook teffens aan eene mannelyke pen geen roem kan baaren een stuk vol haatlyke karacters, kwaadaardige raadslagen en wreede bedryven voort te brengen. Zulk eene onderscheiding dunkt my doed weinig eer aan de eene noch aan de andere kunne.
    Voor het overige is het aan my niet te beoordeelen of dit toneelstuk
een aandoenlyk vermaak, [p. 8] of (om my geschikter naar den aard van het treurspel uit te drukken) eene vermaakelyke aandoening kan veroorzaaken; ik onderwerpe my in deeze aan de oneenzydige kenneren van den Rotterdamschen Schouwburg, aan wie ik de hulde hadde gedaan van myne vertaaling, en teffens aan de toneelkundigen der Amstelstad, alwaar men tans de vertoning van dit stuk heeft gelieven toetestaan.   Indien ondertusschen de uiterlyke algemeene toejuichinge, waar mede de eerstgemelde my gunstiglyk hebben* vereert, en die ik mogelyk ook veel te danken hadde aan de weergalooze uitvoering myner vertooneren, een bewys is van genoegen, hebbe ik dubbel reden my te verheugen over mynen vlyt.   Men vergeeve my dit denkbeeld het is te streelend, om het ligt te verbannen en het is verzelt van dankbaarheid.

M. G.    D E    CAMBON,
GEBOOREN VAN DER WERKEN.

Continue
p. 1

TOEJUICHING,

AAN DE

TONEELSPEELEREN

VAN
HAMLET,

TREURSPEL,

BY DESZELFS LAATSTE VERTOONING

OP DEN

HAAGSCHEN SCHOUWBURG.

Shakespear! zach men op aard de dooden weêr heleeven!
    Gy had gewis de schim uw’s Deenschen Vorst verzeld,
Om, door een oude zucht van kunstmin aangedreeven,
                U te bewond’ren in uw’ Held.
[p. 2]
(5) Daar Neêrlands GARRICK; * Neen, ’t was Hamlet dien wy zagen,
    Door deugt en kinderpligt, het recht geäard gemoed
Vertedert, aandoed, en zyn onheil doed beklagen,
    De harten streelt, beroert, vermaakt, en sidd’ren doed.
Wat had uw ziel gevoelt, daar CORVER, als bezweeken
                (10) Van schrik, gevoelleloos , versteent,
En als aan ’t aardsche ontvoert noch zuchten kan noch spreeken
    Op ’t zien der Lykbus van het Vaderlyk gebeent’! **
Gy had uw Geertruid hier in MOLSTER aangebeden
    ’t Zy daar het naberouw, verbaast door ’t wreekend staal,
                (15) Den moord beweent van een gemaal,
Of moederliefde ’t hart vervult met tederheden,
                Haar kunst, door de natuur volmaakt,
[p. 3]
                Haar kunst, die elk hield opgetogen,
Wen ze ons de wroeging van het misdryf stelt voor oogen,
                (20) Had uw verheven geest geraakt.
    Ophelia, in min en kinderpligt verdeelt,
Had uw gezicht een traan van medelij ontwrongen :
                Gy had door yders vlyt gestreelt,
Al uw Vertooneren een’ Lofzang toegezongen,
    (25) Gy had - maar ’t is vergeefsch het treft uw doodslaap niet,
                Of ge uw’ Hamlet vereeuwigt ziet.

Hou des, ô Priesterschaar van Phebus Tempel-Chooren!
                U met den lof van ’t algemeen -
                Die zich door ’t handgeklap deed hooren,
                (30) En met myn heuschen dank te vreên.
Waar ’k Melpomeen geweest, ’k waar ten Toneel gevlogen:
’k Had, met de zusters der vergode Poëzy,
[p. 4]
Uw aller kruinen met een lauwer krans omtogen,
                Verrukt en aangedaan, daar gy,
(35) Verheffende het schoon, verzachtend de gebreken,
De Dichters van de Seine en Theems myn taal doed spreeken.

M.G. DE CAMBON,
Geb. VAN DER WERKEN.

    * Een ygelyk weet, byna dat de beroemde Engelsche Tooneelspeeler Garrick, dien men als by wederkaatsing ook den Britschen Corver zoude kunnen noemen, het Treurspel van Hamlet voor zijn Keurstuk hield.
    * De kunstige uitvoering van deze spraaklooze ontroer- [p. 3n] nis, die met recht voor het moeyelykste deel van het Stuk wordt gehouden, heeft byzonderlyk den Hr. Corver eene algemeene toejuiching verworven.

Continue

Tekstkritiek:

Titelpagina DOOR er staat: DOOR.
vs. 405 Onmagtig er staat: Ommagtig
812 ge offerde er staat: geofferde
867 dag er staat: dag.
1015 vergeefsch er staat: vergeesch
1038 hoonen? er staat: hoon
vóór vs. 1264b OPHELIA er staat: OPHEILA
1330 een’ barbaar er staat: een’barbaar

Nareden
p. 2 Ducis er staat: Duci
p. 6 haaren er staat: baaren
p. 7 haar er staat: baar
p. 8 hebben er staat: hebden