Hulp gevraagd! Voor het voltooien van deze transcriptie heb ik vrijwilligers nodig. Wie een (klein of groot) aantal pagina’s wil transcriberen, kan zich opgeven bij Ton Harmsen

Wie zich opgeeft krijgt in overleg een aantal pagina’s toegewezen, om over te nemen met een willekeurige tekstverwerker.


Joan Dullaart: Het verloste Jeruzalem. Rotterdam, 1658.
Vertaling van Gerusalemme liberata door Torquato Tasso (1575).
Uitgegeven door Ton Harmsen, Universiteit Leiden.
Met bijdragen van Ria Appelman, Heleen Harmsen, Paula Koning en Gerrit van Uitert.
Facsimile bij Ursicula en bij books.google
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Het boek bevat 80 pagina’s voorwerk (waaronder het Leven van Tasso, diens Vergelijking van de dichtkunst en lofdichten van L. Jordaan, J. Cabeljau en H. Dullaart), en twintig “Gezangen”:
Canto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Continue
[fol. (A)1r]

Het

VERLOSTE

JERUZALEM,

VAN

TORQUATO TASSO:

Vertaald door

J. DULLAART.

[Typografisch ornament]

Tot ROTTERDAM:
___________________

Bij JOANNES NAERANUS, Boekverkooper
op ’t Steiger, over de Koornbeurs: 1658.[fol. (A)1v: blanco]
[fol. (A)2r: frontispice]

TORQ. TASSOOS
VERLOSTE
IERUSALEM[fol. (A)2v: blanco]
[fol. (A)3r]

Den hoogedele, welgebooren, ge-
strengen Heer,
HEER

DANIEL van WYNGAARDEN,
            Heere van Moermond, Ambachts-
    heer van Werkendam, Heer in
    Renesse, Noordwelle, Zuid-
    land, &c. Balju en Dijkgraaf
    over de Stede, Landen, en Groot-
    waterschap van Woerden, &c.

HOOGEDELE HEER,
    Hier breng ik, ten allerlaatsten, de [fol. (A)3v] grootste Poeet van het gezegend Italie, voor Uw Ed. oogen; maar zoo van zijn eersten aard ontaard, en jammerlijk mishandeld, dat Uw Ed. hem mogelijk niet kennen zult; evenwel, mijn Heer, is het die doorluchtige Man, die van Pauzen, Koningen, Hartogen, Princen, Graven en Kardinalen, is om strijd verzocht en aangebeden geweest; Dien Man, die den Kardinaal Hyppolitus Aldobrandini (tot de waardigheid van Paus, onder de naam van Klemens [fol. (A)4r] de VIII. gekomen zijnde) in een openbaren Triumf, met de Lauwerkroon, op’t hooge Kapitool, als Hoofdpoëet van die gelukkige gewesten, wilde doen kroonen, en daar de Zegestacij al toe bereid wierd, indien d’onmedogende Dood hem van die glorij niet beroofd had; Dat gelukkig Vernuft, ’t geen echter, als een tweede NAZO, ellendig schipbreuk, in de gevaarlijke Zee der liefden, geleden heeft. Zijn Goddelijk JERUZALEM, dat Turken, Arabiers, Span- [fol. (A)4v] jaarden en Franssen in hare Taal lezen, heeft de geheele Wereld met verwondering geslagen; en is, buiten alle reik van opspraak, door de Faam, zoo hoog in top gedragen, dat alle gehate lasteraars, die hem zelfs in zijn leven zoo benijden, nooit een weinig de edele luister daar van hebben kunnen bezwalken. De beroemste Geesten van de voorlede en deze tegenwoordige eeuw, noemen ’t het volmaakste Werk dat ooit in Italien uitging. En zeker, die wel op [fol. (A)5r] alles acht slaat, zal bevinden, dat hij nooit tegens de regelen, die d’ Aalouwde Waarschijnelike noemen, gegaan heeft. Zijn vergelijking der Dichtkunst, tegens d’inwerpende verzierselen, toonen genoegsaam de wonderen van dat heerlijk Vernuft, en op hoe veel wijze hij zijn geestige verdichtselen, aan alles weet toe te passen. In dit uitstekende stuk, is hij over al zijn zelve gelijk, en als een bruisende Zeeboezem, die nimmer verflaaud, maar toeneemt,* en zijn [fol. (A)5v] schuimende stroom in d’open Zee uitschiet. Alles is na de rechte maat, en regelkunstig aan een geschakeld; en ijder Persoon, die hij invoerd, ’t zy Christen of Heiden, wreed of barmhertig; goddeloos of vroom, zijn kleed en gedaante zoo wel aangetrokken, dat zij zelf in wezen, het niet beter zouden konnen uitbeelden. Ik wil geen getuigenisse van vermaarde Schrijvers, om des Poeets achtbaarheid een glans te geven, ophalen; Uw Ed. wakker en deurzichtig [fol. (A)6r] oordeel, dat ijder ding na de rechte maat keurd, en zonder enig vooroordeel, zelf de zaken zijner partijen, altijd na de waarde schat; zal ongetwijffeld, in ’t overwegen van de stoffe, wel zien, in hoe veel verscheide wetenschappen en kunsten dat geleerde Verstand is ervaren geweest. Zijn wijze Zedewerken, zijn vernuftige t’Samenspraken, en aartige beschrijving van den Edeldom, zijn daar onwedersprekelijke proeven genoeg af. Voor mij, ik beken, dat [fol. (A)6v] door’t vermaak, ’t welk ik in ’t lezen van zijn braven stijl, en onnavolgelijke gedachten, gehad heb, een gedeelte van mijn moeiten verzoet is. Het aaloud en deurluchtig Geslacht, daar hij uitgesproten is, heeft mij bewogen, om dit adelijk Werk, aan niemand, als aan een van de oudste Huizen in ons Land op te dragen; daar onder het uwe, mijn Heer, geensints het minste is, hebbende de aanzienelijkste Ampten van onzen Staat bekleed; en een lange rij van [fol. (A)7r] jaren herwaards een Lid der Ridderschap geweest; en wij hopen dat deze overouwde Stam, in Uw Ed. zijn Takken breeder zal uitbreiden, om die zelve diensten, aan dezen vereenigden Staat te doen, die Uw Ed. Voorzaten bij der Graven tijden, tot kosten van haar bloed en leven gedaan hebben. Waar van wij alreede merkkelijke proeven in u, mijn Heer, bespeuren; die den verzoekende gedienstig, den geringen beleefd, den armen milddadig, den rechtvaar- [fol. (A)7v] digen een Handhaver, en den Verdrukten een Voorstander zijt. En zoo het ooit gebeurde, dat de Christenheid, die nu t’ellendig verdeeld is, die selfde gerustheid en vrede, die GODEFROOY, en andere Christeprincen, beleefd hebben, quam te smaken, dan mogten UwEd. Nazaten, met andere edele Spruiten, op het voorbeeld van de doorluchtige Stammen der EGMONDEN en ARKELS, mede onder den Christelijken Standerd* optrekken, om onzen gezworen Erfvij- [fol. (A)8r] and, op nieuw, dat vermaarde JERUZALEM uit de klaauwen te rukken, en ’t geperste Christendom, van zijn dreigende sabel en slavernij te verlossen; waar toe ons d’allerdoorluchtigsten Staat van Venetie, zoo kloekmoedig, het spoor baand. Ondertusschen wil ik hier van den voortgang verhopen, en altijd blijven,

Hoogedele Heer,
Uw Ed. ootmoedigsten en
    verplichtsten Dienaar
Rotterdam, 1657.
    dezen XXX van Win-
    termaand,
J. DULLAART.[fol. (A)8v]

Aan den
LEZER.

BESCHEIDE LEZER,
    Ik wil u het Werk van dezen beroemden Dichter niet aanprijzen, noch geen lange Voorreden maken om mij over mijne misslagen t’ontschuldigen; alleen wil ik u dat verwittigen, dat ik voor dezen, zoo nu en dan, somtijds een Versken gerijmd heb, na’et verstand dat mij gegeven is, en dat ik in een ledigen tijd, op het Land wonende, dit VERLOSTE JERUZALEM met vertalen voleindigd heb; na dat ik over vier of vijf jaren, eens een proef van het veertiende Gezang, daar op gedaan had, ’t gene mij zoo beviel, dat ik, tot mijn eigen vermaak, huwende Diane aan Apol, voor mij nam het te voleindigen, doch met geen voornemen van het ooit in ’t licht te brengen. Maar, gelijk het ge- [fol. (B)1r] meenelijk met de schriften als met de menschen gaat, die somtijds voor haar nemen dit of dat te doen, ofte zulk een persoon te gaan begroeten, daar van weerhouden worden; ’t zij dat haar op weg eenige goede bekende bejegenen, die haar elders leiden; of ’t zij dat eenige weerspoed haar in heur voornemen verhinderd. Altijd is ’t mij, of om veel beter te zeggen, mijn Vertaling zoo gegaan, die van eenige vrienden ben verzocht en geperst geweest (mogelijk om haar eigen zinlijkheid te voldoen) deze Overzetting in d’ongestuime Zee der lasteraers te zenden, en mijn gewaande Nachtuil in heldre Zonnestralen te doen komen. Vertaalders zijn veeltijds als hooge boomen en spitse bergtoppen, die van storm en onweer gebeukt en bevochten worden; want indien maar een woord wat duister vertaald, en na het verstand van eenige niet wel uitgeleid is, dan willen terstond sommige neuswijze Letterzifters den Overzetter villen en braân, en schelden hem voor een groven Plomperd, die noch de taal niet en verstaat, noch veel minder beqaamheid heeft, om onze Nederlanders iets geestigs in te boezemen; en wanneer het, gelijk ’t spreekwoord zeid, eens op een toegrijpen komt, en datse het verbeteren zouden, dan staanze en zien als een Ezel die Wijwater gezopen, of een die de kaart vergeven heeft. Doch dezen aard van lieden zijn zoo onbeschaamd, datse zelfs de gaauwste Vernuften van ons land derven aanvliegen, en den beroemden VONDEL, die Virgilius, na ’et oordeel van veel geleerde Mannen, zoo heerlijk vertaald, [fol. (B)1v] en zijn geestige zwier zoo deftig uitgedrukt heeft, is ’er zelf niet vrij af geweest, en heeft moeten lijden dat zijn kunstige Vertalinge meenigmaal gehekeld en geroskamd is. Deze onbeschaamde maken niet eens het onderscheid dat ’er tussen twee verscheide talen is, en wanneermen de aartigheid der lettergreep wil uitdrukken, dat men dan zomtijds heel van woorden veranderen moet, om den zin een geestigen zwier te geven. Doch deze lasterzieke verbijgaande, wil ik u, bescheiden LEZER zeggen, eer datje my, of door een vooroordeel, of uit eenen aangeboren haat van geringe dingen te verachten, van verwaandheid moogt beschuldigen, dat ik zulk een heerlijk proefstuk der Poëzij heb darren aantarnen, zoo wil ik u maar zeggen, dat het mij gegaan is als haar, die aan een heerlijk opgedischte tafel zitten, en lekker wildbraad, voor mager zenuwachtig ossenvleesch, keuren; en hoewelze met een boersse hand ongewoon zijn die edele leden, na den eisch, t’ontleden, en hier en daar slechts een stuk uitscheuren en plukken, ’t gene haar echter zoo wel smaakt, als of het met de afgerechte hand van een kunstig voorsnijder ontleed was; alzoo heeft mij TASSO, onder veel beroemde Dichters en Poëten, de beste aangestaan, dies ik hem uitgekipt heb, om mijn honger, of wel eer lust, te verzadigen; en schoon ik hem in onze Nederduitsche taal juist niet na behooren gehandeld heb, echter heeft dat niet belet mij in mijn vermaak te vergenoegen. Oordeeld dan heus van hem, die noch van Poëzy, noch van ver- [fol. (B)2r] taling, zijn gewoonte maakt, en dit door andere beletselen belet is, om de voorbegange misslagen te schaven en te vijlen. Keerd ondertusschen de Drukmisslagen ten besten, en vergenoegd u met de heerlijke gedachten van den beroemsten Poéet zijner Eeuw.[fol. (B)2v: portret met onderschrift]
Dit’s Tassos beelt, Apolloos grootste zoon,
    die Goddlyck zong van oorlog en van minne[n]
Hij hadt Virgiel berooft zyn Lauwekroon,
    Hadt razernij hem niet berooft van zinnen.

Crisp. de Pas delin.
[
fol. (B)3r]

Kort Verhaal van

TORQUATO TASSOOS

Leven.

INDIEN de brave hoedanigheden van de geboorte en de ziel, zelden op den trap van volmaektheid t’samengevoegd zijn, dan zal men wel weinig menschen vinden die, die zoo volkomen bezeten hebben als TORQUATO TASSO. Zijn Vader BERNARD genaamd, zoo wel door zijn wetenschap als deugd beroemd, was van het geslacht van TORRE, ’t welk een van de deurluchtigste Huizen van Italien is. Zijn Voorouders waren een geruimen tijd Heeren van verscheide Steden van Lombardijen, en zelf van het Hartogdom van Milanen. Maar eindelijk, na datse verdreven waren door de genen, die seder Markgraven geweest zijn, vertrokkenze in den berg TASSO, tussen Komes en Bergamo gelegen, daar van zij die heerlijke naam, die haar dooral de wereld bekend heeft ge- [fol. (B)3v] maakt, ontleenden. Het vervallen van het Huis van Ferrant Sanseverijn, Prins van Salerne, verbonden Bernard, die zijn geheimschrijver was, hem tot Napels te begeven, daar hij eenigen tijd daar na, met PORCIA de ROSSI, een Juffrouw van doorluchtigen Huize, en die de Moeder van Torquato was, trouwden. Hij wierd van haar geboren in ’t Jaar MDXLIV, den elfden van Lentemaand, ontrent den middag, gelijk hij zelf getuigd in een brief, die hij aan Askaan Mori geschreven had. Surrento was zijn geboorteplaats, daar hij den heiligen doop ontfing, en den beroemden naam van Torquaat heeft hij meer achting door zijn geschriften gegeven, als d’aaloudheid aan die van Manlius, die hij tot vergelding van zijn dapperheid voerde. Een weinig hier na, droegen zijn Vader en Moeder zorg om hem tot Napels te doen vervoeren, daar hij, geduurende zijn kindsheid, opgevoed wierd. In ’t begin van zijn jaren zag men hem zoo ongemeene dingen doen, dat zoo veel als voorteikenen van zijn edele geest waren. Want hebbende naauwelijkx den ouderdom van zeven maanden bereikt, begon hij verscheide woorden zonder stamelen, gelijk als andere kinderen gewoon zijn, uit te spreken: ja zoo ver, dat men gezeid zouw hebben dat hij wel ter sneê antwoorden op ’t gene hem gevraagd was, en ’t gene hij wilde uitdrukken. Men zag hem niet als zelden lachen, of schreijen; en het scheen alreede dat hij [fol. (B)4r] in die teere jeugd, van zijn zelve deed, al’t gene zijn Vader en Voester van hem zouden kunnen begeren. Hij had zoo grooten en schrandere geest, dat zijn genegendheid hem van zijn derde jaar, natuurlijk met de andere kinderen na de schole dreef. Hij had Jan d’Angeluzzo tot Meester, een man van middelbare geleerdheid maar van uitstekende vromigheid; dien zijn Vader de zorg beval, hebbende een reize in’t Hof van Keizer Karel de vijfde te doen, met den prins van Salerne. Wederom van Napels gekomen zijnde, bevond hij dat zijn Zoon in de letterkunst genoeg ervaren was, om hem in de openbare scholen te oeffenen; ’t welk hem bewoeg, om hem in de vergadering der Jezuijten te zenden, daar hij zoo wel toenam, dat hij in weinig tijds, volkomen de Latijnse taal leerden, en een goed gedeelte van de Grieksche; zulkx dat hij op zijn zevende jaar, verscheide maal in ’t openbaar, redenen en gedichten op zijn wijze uitsprak, tot groote verwondering van die het aanhoorden. Maar het ongeluk wilde dat zijn Vader gedwongen wierd uit Napels te trekken, om den Prins van Salerne in zijn quade fortuin te vergezelschappen, en dat Torquato in zijn eerste jaren, in deze ballingschap hem vergezelschapten; daar Bernard en hij toe veroordeeld, en voor wederspannige, door openbaar gebod, verklaard waren. Hij ging dan na Roome met zijn Vader, die hem te jong achte, om de moelijkheid van zoo langen reis te [fol. (B)4v] verdragen, die hij na Vrankrijk met den Prins ging doen, beramende hem in deze beroemde Stad te laten, onder het opzicht van Maurits Kataneus, Edelman van Bergamo, op dat hij door zijn middel de geschiktheid der goede zeden, bij die van de menschelijke brieven mogt voegen. Gelijk hij in der daad hem zoo bequaam maakte, dat boven dien hij volkomen de zeden door het voorbeeld van Kataneus leerden, hij hem bevond op zijn twalefde jaar alreede te kunnen, d’aanlokkelijkste tuchten, als de kunst van iemand iets in te boezemen, van vaarzen te maken, en van te redenkavelen; daar hij de kennisse van verkregen had, door het lezen van verscheide Grieksche en Latijnse Schrijvers. Ondertussen vernam zijn Vader, die in zijn wederkomst uit Vrankrijk in Italien, hem in het Hof van Wilhelmus Gonzagues, Hartog van Mantua, begeven had, de dood van Porcia de Rossi, zijn Huisvrouw; die hem uitnemende gevoellelijk was. Eindelijk verzafte deze bitterheid, door het wonderlijk vergenoegen dat hij had in’t zien, dat zijn Zoon meer en meer in de loopbaan der eer, kunst en deugd, toenam. Om hem noch meerder aan te prikkelen, beraamde hij hem na Padua te zenden, om in de Rechten te studeren, in ’t gezelschap van Scipio Gonzages, die seder Kardinaal wierd, en een van de bezonderste vrienden van Tasso; van wiens vriendschap hij verzekerde proeven ontfing, in verscheide klinkdichten, die tot zijn lof gemaakt waren. [fol. (B)5r] Gelijk hij van een vierige natuur was tot de geleerdheid, vorderden hij zoo wel, dat hij op zijn zeventiende jaar, de waardigheid in de Rechten, Filozofije en Godgeleerdheid nam, en openbaar werk van deze kunsten maakten, tot groote verwondering van de Geleerde der hooge Schole van Padua. Maar het jaar daar na was geheel Italien noch veel meer verwonderd, zijn heerlijke Poëzij, REINOUT genaamd, te zien, ’t gene hij bij na tegen zijn dank in ’t licht gaf, om dat zijn Vader niet wel vergenoegd was; en niet en deê als om den Kardinaal van Est te believen, die hij ’t toeëigende. Door dit wonderlijk proefstuk van zijn geest, ’t gene hem in de algemeene achting van de geleerdste mannen, van zijn tijd, bragt, en door de geduurige brieven die hij ontfing, maar veel meer door de natuurlijke genegendheid die hij had om vaarzen te maken, liet hij zich geheel tot de geleerdheid der Poëzije en der Filozofije vervoeren, op het voorbeeld van Petrarcha en Bokatius. En om beter tijd te hebben, verliet hij het gebruik van de Rechten, en ging na Boulonje; daar de voornaamste Heeren van de stad, en de geleerde van de hooge Schole, middel hadden gevonden om hem daar te trekken, op het verzoek van den Onderlegaat, Peter Donato Cesi, die seder Kardinaal wierd. Daar bragt hij eenigen tijd door in hem t’oeffenen in alderhande wetenschappen, der hooge en openbare Scholen; zulkx dat ’er geen stof, hoe moejelijk datse was, [fol. (B)5v] of hij overleize vieriglijk, om daar in verlicht te worden, voornamentlijk het geen de Poëzij raakten, gelijk hij zelf getuigd in zijn eerste Boek der Heldendichten. Maar deze wonderlijke aangenaamheid van geest, die men in zijn ommegang bespeurden, veroorzaakten dat Scipio Gonzages, de waardste van zijn vrienden, om zijn afwezen verdrietig zijnde, hem uit al zijn ziel bezwoer, dat hij zich uit het geraas van Boulonje zouw begeven en weder te Padua komen, om met hem gerust te leven in de zoetigheid der geleerdheid: ’t welk hem Tasso zeer gaarne toestond, dit niet eerlijk kunnende weigeren, noch aan haar gemeene vriendschap, noch aan zijn eigen geest, die hem natuurlijk een stil leven deed beminnen. Hier was ’t daar hij zijn t’samenspraak begon te schrijven, met zoo een zuiveren stijl, en vermenging van zoo zoete en aangename gedachten, dat het niet mogelijk is die te lezen zonder te roemen. Zoo schrander was hij om den Filozoof met den Poéet te doen evenaaren. Hier maakte hij ’t ontwerp van zijn JERUZALEM, en stelde de grondvest, van den lof die hij voor hem nam aan den Huize van Est, in die goddelijke en onnavolgelijke Poëzij te geven. Daar hij hem zeker toe verplicht vond, door de grootmoedige genegendheid, die hem den Kardinaal Louijs en Alfonsus den tweeden, laaste Hartog van Ferraren, toedroeg, en die beide om strijd haar best schenen te doen, om hem blijkelijke [fol. (B)6r] kenteikenen van beleefdheid, achting en goede wille te geven. Ondertussen besnoeide hij scherpzinnig zijn genegendheid tot deze twee broeders, die hem eindelijk baden dat hij zich te Ferrare wouw komen neêrslaan; zulkx dat hij ’er na toe ging om haar te vergenoegen, hebbende noch maar den ouderdom van tweeentwintig jaren bereikt. Hij wierd van den Hartog met zoo veel eer en zoo veel blijkelijke proeven van zijn vriendschap ontfangen, dat ’er geen twijffel aan is, dat de grootmoedigheid van dezen Prins, de ongemeene verdiensten van dezen grooten man niet zouw beloond hebben, zoo de quade star, die hem seder op een vreemde wijze vervolgden, nu door ziekten van ’t lichaam, dan weder door die van de geest, haar niet wreedelijk tegen zijn rust en zijn goed geluk, gesteld had. In het Paleis van dezen Prins, het gene een beschermplaats en een Parnas voor zijn Zanggodin was, vorderde hij zeer zijn JERUZALEM, en maakten het eerste deel van zijn Mengelwerken in Vaarzen en in Proze, die men wel haast daar na drukten, tot groot vergenoegen van de gaauwste geeften die in Italien waren. ’t Gebeurden hier na dat de gelegendheid zich aanbood om een reis in Vrankrijk te doen, daar hij den Kardinaal Louijs, die van den Paus Gregorius de Xlll gezonden wierd, in de hoedanigheid van Edelman in vergezelschapten. Geduurende de tijd dat hij in’t Hof was, ontfing hij baarblijkelijke teikenen van de grootshartig- [fol. (B)6v] heid van Karel de negende, en van de bijzondere achting die hij van goede brieven maakten. Want boven dien dat hij de wonderlijke lichtigheid roemde die hij in ’t maken van de Vaarzen had, en het verstandig spreken van alle dingen, zoo oordeelde hij zich verbonden te zijn die groote lof t’erkennen, die hij aan zijn Landaard gegeven had in d’overwinninge van Godefrooy. Na dat hij eenigen tijd in Vrankrijk geweest had, vertrok hij in ’t gevolg van den Kardinaal, die hem weder recht na Ferraren brogt, daar den Hartog uitermaten verheugd was in hem weder te zien, en op nieuw proeve van zijn goede genegendheid gaf. Te zijner aankomste verbond hem de eerbare ledigheid, die hij zoo beminde, zich weder tot de geleerdheid te begeven, zulkx dat hij den vollegende winter zijn AMINTAS, of zijn Veldverciersel maakte, ’t gene vertoond wierd, en met algemeene lof en handgeklap toegejuicht. En zeker het was niet zonder reden, dat zoo een volmaakten werk, de ooren en de geest, van die het aanhoorden, betooverden. Want het wel overwegende, zal men bevinden, dat het een Poëzij is, die in al zijn deelen is volmaakt; dat zijn Maker d’ondervinding niemand als aan zijn zelven schuldig, en dat de stoffe zoo heerlijk is, dat hij in die zwier van schrijven roemen mag, d’aalouden en de tegenwoordige te boven gegaan hebben. Dit toond zich klaar genoeg in de werken van Theokritus, Virgilius, [fol. (B)7r] Sannazarius en andere Poëten die Harderskouten gemaakt hebben, men zalder niet een volmaakt verziersel in vinden, dat’s te zeggen daar de daad geheel is geweest, de tijd opgemerkt, den band t’zamengevoegd en ontknoopt gelijk ’t behoord, en het geheele werkstuk in meenigte vervuld, ’t welk de noodwendige partijen zijn, en zonder de welke men niet zeggen kan dat een Poëzij in zijn palen is. Hij maakte dit Proefstuk op zijn negen en twintigste jaar, ’t welk een rampzalig jaar voor hem was, in het welke hem de schoonheid van een groote Juffrouw heimelijk ontfonkten, met het schoonste van al het lijden. Uit deze hevige liefde, die hij in ’t diepst van zijn hart zocht verburgen, en in de stilte begraven te houden, vermits dat het voorwerpsel ’t gene hij beminde boven zijnen staat was, groeiden in hem, gelijk als in een tweeden Ovidius, zijn eerste ongelukken die zijn andere onheilen mede rukten. Evenwel wat moeiten dat hij deê, om het geheim van zijn liefde alleen bij hem te behouden, echter kon hij ’t zoo wel niet doen, dat m’er niet eenige gissinge door zijn vaarzen uit trekken kon; daar hij dikmaals de naam van Eleonoor verhaalden, dat men ’t daar voor hield, dat de Juffer die hij diende zoo genaamd was. ’t Is waar, om dat ’er in ’t Hof drie Eleonoraas van uitnemende schoonheid waren; daar van de eerste de zuster van den Hartog Alfonsus was, de tweede, dochter van den Graaf van Sala, en de dar- [fol. (B)7v] de een Staatjuffer van de Princesse Eleonora van Est, zoo kon men niet wel te recht oordeelen wie dat van de drie het bezonderste van hem bemind was. De Hovelingen niet te min, die door een gedreven haat en afgunst, zijn daden verspieden, hielden ’t onder elkanderen, dat hij de Princes Eleonoor van Est beminde, die nimmermeer de grootheid van haar moed onder de wetten van iemand had willen buigen, en altijd het trouwen geweigerd had, en gerust in het gezelschap van Princes Lucrees, haar oudste zuster, leefde. Maar wat gevoelen dat men van zijn verburge lijden had, het is zeker dat hij eenige jaren genoegsaam vergenoegd, en in zijn liefde te vreden was. In dezen tijd, die de geruste en het beste van zijn leven was, voleindigden hij zijn JERUZALEM, ’t gene men hem uit de handen rukten om het geheel in den druk te brengen. Want naauwelijkx had hij eenige Gezangen gemaakt, of de Boekverkoopers lieten die terstond tegen zijn wil drukken, en zonder hem de tijd te geven van die te overzien. Om wel van de verdiensten van zoo heerlijken Werk te oordeelen, zal het genoeg zijn maar te zeggen, dat zoo haast als het gedrukt was, de faam de wonderen daar van door de geheele Wereld verbreide. Daar onwedersprekelijke proeven af zijn de Vertalingen, die daar van in verscheide talen gedaan zijn, gelijk als in ’t Spaans, in ’t Frans, in ’t Turkx, en zelf in ’t Arabisch. [fol. (B)8r]
    Maar gelijk een groote stilte gemeenelijk van een groot onweder gevolgd word, zoo gebeurden ’t dat het goed geluk van Tasso, door de dood van zijn vader Bernard verstoord wierd, die hij op zijn dartigste jaar verloor. Bij dit ongeluk wierd twee jaar daar na, een ander gevoegd, ’t gene veel grooter was, en hem toe quam door de trouwloosheid van een Edelman van Ferraren. Dezen ongetrouwen vriend, die hij zijn verburgenste gedachten pleeg te openbaren, hem een eerlijk man en zijn eer waardig achtende, was zoo qualijk beraden, dat hij eenige bezonderheden van zijn liefde, die hij hem in ’t vertrouwen gezeid had, aan den dag brogt. Het welk Tasso bericht zijnde, hem hier over uitschol; en ziende dat hij tot zijn onschuld niet een waarschijnelijke reden bijbrogt; ja zoo ver, dat hij door zijn gelaat betuigden hem daar weinig mede te bekommeren, zoo verstoorden hem deze lichtvaardigheid zoo zeer, dat hij zich niet weêrhouden kon van hem een klap te geven, zelf in de zaal van den Prins. Den gehoonden Edelman wilde de hand niet aan ’t zwaard slaan, om dat hij in ’t huis van den Hartog was; maar ging daar terstond uit en liet Tasso uitdagen. Dit lijfgevecht begon door een bedrog, dat hem zijn vijand deê, die zoo haast niet in ’t veld gekomen was, of drie van zijn broeders vlogen toe om hem te helpen. Tasso haar ziende aankomen, verloor, noch het oordeel, noch de moed niet, maar in tegendeel verdubbelden [fol. (B)8v] zijn dapperheid in ’t gevaar; en hoe wel hij met vier te doen had, echter liet hij niet na zich wel te verweren en twee te quetsen; en mogelijk zoude hij de andere mede zoo gehandeld hebben, zoo daar geen volk was aangekomen die haar gescheiden had. Deze daad eindigden met de vlucht van de vier gebroeders, die seder gebannen wierden, en al heur goederen verbeurd verklaard. Aangaande Tasso, hij was van deze daad niet eens onsteld, die hij als een man met eeren gedaan had, en vertrok zich in zijn gewone Herberge, daar den Hartog zijn Meester hem wachten bestelden, om hem het uitgaan te beletten, en hem voor zijne vijanden te bevrijden, die hij wist dat machtig waren. Maar hij, die de meining van den Prins geheel anders uitley, ging hem inbeelden dat hij hem veel eer gevangen hiel, om hem van de verwaandheid van zijn liefde te straffen, als om de reden dat hij gevochten had. Dit dan in zijn geest gedrukt hebbende, joeg hij zijn zelve een schrik aan, en nam voor hem om heimelijk zijn wachten te ontsluipen. ’t Welk hem zoo wel gelukten, dat hij middel vond om onder de gunst van de nacht, uit Ferraren te vluchten; hij ging recht na Turin, daar hij voor hem nam een andere naam als de zijne te voeren, die hem door al de wereld bekend maakten. Evenwel kon hij niet lang verburgen blijven, om dat hem eenige vaarzen ontslipten die hem ontdekten. ’t Welk d’oorzaak was dat den Hartog [fol. (C)1r] hem terstond deê zoeken, en dat hij hem eerwaardig in zijn Paleis ontfing, daar hij hem huisvesten. Maar wat onthaal dat hem de voornaamste van het land deden, die door haar aanbiedingen en bezoekingen, hem alle betoonden in wat achtinge dat zij hem hadden, evenwel was hij altijd in een ongerustheid, en wreedelijk gepijnigd van twee onbewegelijke Tirannen, dat de Droefheid en het Wantrouwen was. Ook lietenze hem niet lang toe van deze gunsten van dien edelmoedigen Prins te genieten, en hem uit het Hof van den Hartog deden vertrekken, om te Roome te komen. Hij begaf zich dan alleen op den weg, en leê veel in deze reize, ter oorzake van zijn ongezondheid, en van de verburge ongenuchten die hij in de ziel had. Eindelijk na dat hij ’er gekomen was, wilde zijn goed geluk, dat hij daar gehouden wierd in het Paleis van den Kardinaal Albano, om daar te wonen met Maurits Kataneus, zijn oude vriend, in het zelfde huis daar hij zijn kindsheid in deurgebracht had. Hij wierd van d’een en d’ander, met alle betuigenisse van genegendheid ontfangen; en het is niet te gelooven hoe aangenaam dat zijn komst te Roome aan al het volk was. Geduurende den tijd dat hij daar verbleef, ontfing hij ongemeene eertekenen, van al het volk van staat, en daar was niemand, zelf tot de geringste lieden toe, die niet toeliepen om zijn aangezicht t’aanschouwen, zoo veel macht heeft een groote deugd, om zich van al de Wereld te doen prij- [fol. (C)1v] zen, en van de gene zelf die die maar in schijn bekennen. Eindelijk hebbende eenigen tijd te Roomen in den openbaren lof en toejuichingen doorgebrogt, nam hij voor te vertrekken, en na Surento zijn geboorteplaats te gaan, om eenige van zijn vrienden te bezoeken, en voornamelijk zijn zuster Kornelia. Hij vertrok dan terstond, onder deksel van een speelreis na Frescati te doen, daar hij op een avond uitging, en gedwongen was de nacht in de hutten van eenige harders door te brengen. Zijn droevigen aard, die van oogenblik tot oogenblik hem eenige nieuwe argwaan verbeelden, deê hem beramen van kleederen te veranderen, zulkx dat hij des anderen daags ’s morgens, hem vermomden met de kleederen van een van zijn waarden. In deze toerusting, die hem voor een Apollo zouw hebben kunnen doen doorgaan, toen hij de schapen van Admetus hoeden, vervolgden hij zijn weg te voet, en ging al slepende voord, met groote moeiten tot Gajette, om dat hij deze moeilijkheid niet gewoon was. Hier bij geluk een schip vindende dat na Surento toe wilde, begaf hij zich t’scheep, en na dat hij al de nacht gezeild had, quam hij des anderen daag ’s morgens in de Stad. ’t Eerste dat hij te zijner aankomste deê, was na ’et huis van zijn Zuster te gaan, en hem aan haar bekend makende, veroorzaakte, het onverwacht gezicht van zoo goeden Broeder, die zij met al haar hart beminde, de grootste vreugden die zij ooit van haar le- [fol. (C)2r] ven ontfangen had. Nu hoewel de schoonheid van ’t seisoen en het vermaak van de plaats, machtige aanlokselen genoeg waren om Tasso daar te houden, zoo nam hij voor hem, daar eenigen tijd in het gezelschap van zijn Zuster te blijven. Maar het gebeurden dat op het einde van drie maanden, Princes Eleonoor van Est, die door de zonderlinge zorg, die zij voor de dingen die hem raakten droeg, alle zijn gangen en komsten wetende, hem schreef dat hij wederom te Ferraren zouw keeren. Het welk de oorzaak was, om het gebod van haar na te komen, dat hij ’er voor de driede reis ging, met zijn gewone versaagdheid. Het onthaal dat hem die van het Hof deden, was veel prachtiger als voordeelig voor hem. Zulkx dat zijn ongezondheid en ongenuchten meer als ooit te voren toenamen; en om reden, daar men nooit de waarheid af heeft kunnen weten, hem weêr nieuwe ongunsten veroorzaakten. Want het gebeurden eindelijk, door de listigheid van zijne vijanden, dat den Hartog zijn ooren leenden aan de quade indrukselen die men van hem gaf; dat hij hem liet wijs maken; dat in zijn wijze van leven valscheid en zotheid vermengd was; en om hem niet in het vergenoegen van dienstbare geesten te zien, schreef hij zijn statigheid aan d’opgeblazendheid toe, en dat hij leê dat zijn werken van zijn haters veracht wierden, die de kladde namen, en het onvolmaakt en vol misslagen lieten drukken. Alle deze dingen t’samengevoegd, waren [fol. (C)2v] de oorzaak, dat hij na een geduurige dienstbaarheid van dertien jaren, zijn boeken en zijn geschriften verliet, om als een anderen Bias te gaan daar het geval hem geleiden. In deze reize trok hij van Mantua na Padua, en van Padua na Venetie; daar hij geen meer vertroostinge als elders vindende, in het zesendartigste jaar zijns ouderdoms in het Hof van den Hartog van Urbin was. Gelijk als dezen Prins hem zeer achten, ontfong hij hem deftig in zijn Paleis, en hield hem daar eenigen tijd; daar in hij hem eindelijk ried, hem niet moedwillig te versteken van de vergeldinge die men aan zijn verdiensten schuldig was, en wederom na Ferraren te keeren. En in der daad nam dit Tasso aan; die zoo haast daar niet gekomen was, of men maakten den Hartog wijs, dat hij meer als ooit te voren aan lichaam en geest ziek was, en dat zijn quaal van dag tot dag vermeerderden; dies hij met kracht van hulpmiddelen verzoeken wilde, of het niet mogelijk zoude zijn om hem te genezen. Hij beraamden hier op om hem in het Gasthuis van sint Anna te brengen; op dat’er de Geneesmeesters meer zorg voor zouden dragen, en hem een bequame vertrekplaats met wachters geven, om te beletten dat hij niet uitging; om dat hij van een natuur was, die zich niet gaarne de hulpmiddelen, noch de geboden der Geneesmeesters, onderwurp.
    Verscheide dingen hulpen tot de oorzaak van zijn quaal, daar de voornaamste zijn droevigen aard, zijn [fol. (C)3r] ballingschap, het verlies van zijn goederen en vrienden, en de trouwloosheid van zijn gewaanden vriend, af waren; ook het geheim van zijn ontdekte liefde, zijn gevangenis, de lagen van zijn vijanden, zijn ongunst bij zijn Meester, zijn geduurige ongenuchten, zijn hardnekkigheid tot de geleerdheid, en het bedrog van zijn haters, in zijn schriften aan den dag te brengen. Zijn treurigheid was een zwaarmoedige ziekten, veroorzaakt door een quade hoedanigheid van geesten, of door de dampen van die zwarte vochtigheid, die in ’t brein opstijgen, zonder de zelfstandigheid te bederven. Men moet het dan mijmeringe en geen razernij heten, gelijk hij ’t zelf in eenige plaatsen van zijn Werken noemd, daar hij zeid; Dat al de qualen van de Wereld hem verdrukken, dat hij zijn geheugenis verloren had, en dat zijn razenden aard somtijds op het uiterste is van in zotheid te verkeeren. Maar daar zijnder die zeggen dat het, noch ’t eene, noch het andere was, maar veel eer een betoovering, geen schijn hebbende dat een mensche die zich door zijn geschriften beroemd maakten, een verkeerd gevoelen en verwerde geheugenis hebben zouw. Hoe’t ook zij, hij bekende zelf betooverd te wezen, en zoo veel geen Geneesmeester als een Priester van doen te hebben om hem t’ontooveren. Ik voeg hier ook bij, dat hij in verscheide van zijn brieven aan zijn vrienden geschreven, hem zeer beklaagd over een mallen of een quel- [fol. (C)3v] geest, die zijn koffers openende, het geld daar uit nam, en al zijn boeken omwierp, en hem des nachts beletten te slapen. Gelijk hij in tegendeel had, of zich inbeelden te hebben, een anderen geest, die hij zijnen goeden geest noemden, zoo gelijk als hij hem inde t’Samenspraak der Bode beschrijft, die dikmaals voor hem verscheen, zoo als hij zeid; hem in zijn verdrukking vertroostende, en gemeenzaam onderhoudende in de grootste en verburgenste wonderen der natuur. Dit waren dan de voomaamste oorzaken van Tassoos ziekten, die om de waarheid te zeggen voor zwaarmoedigheid, en niet zotheid mogten deurgaan, zoo hij geen schijn gemaakt had om eenige bijzondere redenen. Hij ondertussen moede zijnde van zoo lange in ’t Gasthuis van de heilige Anna te wezen, bad hij den Hartog van Ferraren medelijden met hem te willen hebben, en uit deze slavernij te verlossen. Maar ziende dat hij hem, noch door zijn brieven, noch door zijn vaarzen bewegen konde, begon hij hem opendlijk te beklagen van het ongelijk dat hij hem aandeed, ja zoo ver, dat hij aan den Paus Gregorius den dertienden, aan den Keizer Rudolfus, aan den Hartog van Florencen, aan den Kardinaal van Est, en aan verscheide andere Princen van Italien schreef. Eindelijk na dat hij wonderlijk van een heete koorts genezen was, geschieden ’t gelukkig voor hem, dat den jongen Prins van Mantua, te Ferrare ter Bruiloft zijnde, van den edelmoedigen [fol. (C)4r] Prins Cesar van Est, en Virginia de Medicis, na veel gebeden zijn verlossing bemiddelden. Men haalden hem dan uit het Gasthuis van sint Anna, om hem in ’t Paleis te leiden, daar hij den herrefst doorbrogt, en seder na Mantua vertrok, daar hij na de dood van den Hartog Wilhelm, van den jongen Prins, die hem uitnemende beminden, in zijn Paleis gehuisvest wierd, en toonden hem alle bedenkelijke gunsten, om hem te verplichten niet uit zijn Hof te vertrekken. Maar zijn ongezondheid, die hem niet een oogenblik rust gaf, bedwong hem van lucht te veranderen en na Bergamo te gaan, in het drieenveertigste jaar van zijn ouderdom. En door dien dat hij hem inbeelden over al gevangen te zijn, behalven te Roome, vertrok hij daar weder heen, en was daar zoo wel niet vergenoegd als op andere tijden; om dat hij zijn gedachten nergens op zetten, als op de reize die hij na Napels, met verlof van den Onderkoning waande te doen. Hij dat door middel van zijn vrienden verkregen hebbende, begaf zich terstond op weg, en quam daar met zijn gewone zwaarmoedigheid, zonder dat de zuiverheid des luchts van ’t land, noch de verburge krachten der badstoven, machtig waren om hem te genezen. Maar terwijl dat hij bezig was om zijn werken t’overzien, en een rechtzaak, die hij te Napels had, te vorderen, rakende een versterffenis, die hij oordeelden hem toe te komen, gebeurden’t dat den Graaf van Palene, door de won- [fol. (C)4v] dere wetenschappen van zijn verstand verrukt, hem deê beloven eenige maanden lang met hem deur te brengen, en hem een huis dicht bij ’t zijne gaf, om hem met meer gemak te bezoeken. Maar door dien hij seder wist, dat den Prins van Consa zijn Vader, dat niet goed en vond, uit vrees dat men niet zeggen zouw, dat zich den jongen prins verongelijkten hem van Tasso te dienen, wiens Vader de voornaamste vertrouwling van den Prins van Salerne geweest had; was dit de oorzaak, om den Vader en Zoon niet tweedrachtig te maken, dat hij voor hem nam door zijn afwezen daar in te verzien, hem hier in met de gelegendheid behelpende, die zich aanbood om na de Stad Bisaccio, in het gezelschap van Jan Baptiste Manso, die daar Heer af was, te gaan. Hier bragt hij eenigen tijd door in het gezelschap van zijn vriend, met dewelke hij weder te Napels quam, om achting op zijn zaken te geven. Zoo haast als hij die in stand gesteld had keerden hij wederom na Roome, ’t welk zijn vierde reize was, om door middel van Kataneus eenige van zijn goederen weder te verkrijgen, die te Bergamo in handen van twee of drie van zijn vrienden waren. De gunsten die hij van Paus Sixtus ontfing, hielden hem daar eenen geruimen tijd, die hij voornam te gebruiken in ’t maken van eenige t’Samensprekingen, en verscheide Vaarzen tot lof van zijn Heiligheid.
    [fol. (C)5r] Geduurende deze dingen liet Ferdinant, groot Hartog van Toscanen, komende in zijn Broeders Francois plaats, een groot getal van uitnemende mannen in zijn Hof komen, zijnde zeer begerig om den genen ook te trekken, die hij voor dezen te Roome gekend had, toen hij noch Kardinaal was. Hij gebruikten hier toe vele middelen, en zelf ook het gezag van den Paus, aan den welken Tasso beloofden daar voor eenigen tijd te gaan wonen. Daar gekomen zijnde, wierd hij grootelijkx van den Hartog en van al den adel verwellekomt. Maar wat goed onthaal dat men hem doen mogt, het was al niet magtig om hem te vergenoegen, om dat hij altijd den geest te Napels had, daar hij zich beloofden t’eeniger tijd van zijn goederen te leven, en het overige van zijne jaren in vreugden door te brengen. Deze hoop en begeerten die hij had van zijn zaken eens ten einde te zien, deden hem den Herfst daar na van Florence vertrekken. Maar eerst nam hij oorlof van den grooten Hartog, die hem met gunsten en rijke giften ophoopten, daar hij evenwel maar een klein gedeelte van nam, gelijk dat zijn gewoonte was. Alzoo ging hij in’t zesenveertigste jaar zijns ouderdoms, voor de vijfdemaal na Roome, daar hij dikmaals raad kreeg van den stand zijner zaken, en daar hij niet als een slotvonnis van verwachten. Maar het aanhouden van den Graaf van Palene, wiens Vader gesturven was, en hem het ampt van groot admiraal na liet; riepen [fol. (C)5v] Tasso weder tot Napels, in het Paleis van dezen jongen Prins. Hier begon hij het Gewonnen JERUZALEM, en het voleindigd hebbende in het huis van zijn vriend Manso, deê hij ’t seder te Roomen drukken, hier toe verzocht zijnde van den Kardinaal Aldobrandini. Hier begon hij zelf zijn goddelijke Poëzij der Zeve Dagen, dat hij onvolmaakt liet, en desgelijkx zijn t’Samenspraak der Vriendschap.
    Maar terwijl dat de aangenaamheid der geleerdheid, en de ommegang van zijn vriend, veel van zijn qualen verzachten; zoo verwekten hem de fortuin, die hem altijd tegen geweest was, de gelegendheid om uit die haven te gaan om hem in nieuwe stormen te begeven. Want het gebeurden dat in die tijd, als den Kardinaal Hippolijtus Aldobrandini, tot oppersten Paus verkoren wierd, en gebijnaamd Klement de achtste, zijn neef Cinthio, tot Tasso zond, en hem liet bidden dat hij te Roome zouw komen, om in zijn gezelschap te leven, met de zelve vrijheid van geest die hij elders hebben mogt. ’t Welk hemTasso niet eerlijk kon weigeren, om dat hij wel verzekerd was, wat die Prins verdiende, en dat hij hem altijd een goede genegendheid had toegedragen, volgden hij hier in zijn genegendheid en den raad van zijn vrienden. Ziet hier deè hij dan een zesde reis na Roome, daar hij met groot handgeklap van het geheele Hof ontfangen wierd, voornamentlijk van Peter en [fol. (C)6r] van Cinthio Aldobrandini, neven van den Paus, die hem terstond aan zijn Heiligheid vertoonden, doende allebey om strijd haar best, om hem de braafste proeven van gunst, van mildadigheid, van beleefdheid en genegendheid te toonen. Ondertussen weet hij niet hoe hij zich bij haar dragen zal, en zijn vriendschap zoo wel niet kunnende besnoejen, of hij gaf veel grooter proeven aan Cinthio als aan zijn neef, die hij evenwel zijn geleerd gesprek van de Heldendichten, ’t gene bij na de regel en de maat van zijn VERLOSTE JERUZALEM is, opdroeg. Echter zag hij wel dat de eene en d’andere niet even tevreden waren; ’t welk hem in een grooter zwaarmoedigheid als te voren dompelden, door de ongenuchten die hij ontfing, om dat hij de oorzaak van de twist tussen deze twee Kardinalen was.
    Onder deze ongenuchten van zijn geest, vertoonde zich de groote stilte daar hij zich te Napels pleeg in te verheugen, dies nam hij voor hem daar weder na toe te keeren, met het verlof van den Paus en de twee Kardinalen zijn vrienden, die niet als met groot leedwezen dit toestonden. Hij trok ’er dan na toe voor de vijfde reis, in het vijftigste jaar zijns ouderdoms, en herbergden in het Klooster van sint Severijn, om in volkome vrijheid te zijn, en zijn geest geheel te bezitten. Hij had in der daad eenigen tijd in zoo veel vermaak deurgebrocht, dat hij alreede vast gesteld had nimmermeer daar uit te trekken; [fol. (C)6v] wanneer den Kardinaal Cinthio, die niet zo zeer begeerden, als op het spoedigste een man van die verdiensten wederom te zien, om hem te betoonen hoe zeer hij hem beminden, den Paus en den Raad bad, hem in het volle Kapitool, in triumf, met de Lauwrierkroon te willen verheerlijken; ’t welk den Paus goed vindende, liet uitroepen, welk gebod terstond door de onderhouders daar van, wierd verkondigd en Tasso verwittigd, dat hy spoedig zich na Roome zouw begeven, om die eer, die hij waardig was, t’ontfangen, en van stip tot stip doen ’t gene noodzakelijk voor deze pracht zijn mogt. Maar hy, die zich nooit met de eergierigheid prikkelden, verklaarden grootmoedig aan alle zijne vrienden, dat hij zoo moede was van ’t reizen, en aan het Hof te wezen, dat alle de eer en prachtigheid van Roome, by de waardy van de eenzaamheid, hem droomen, of onverdragelijke lasten schenen te zijn. Evenwel hoe hardnekkig dat hy zich geliet in niet van Napels te willen vertrekken, zoo brogten hem eindelijk den raad van zijne vrienden, en bijzonder die van Manso, daar toe, tegen zijn voornemen. Hij vertrok dan een weinig daar na; en om het lichaam van den heerlijken sanct Benoist te zien, bragt hij de Feest van ’t nieuwe Jaar in ’t Klooster van den berg Kassin over; daar na nam hij de wech na Roome, en wierd zeer wel van den Paus en de Kardinalen ontfangen, voornamendlijk van Peter en Cinthio Aldobrandini, [fol. (C)7r] zijn bezonderste vrienden. Te zijner aankomste maaktemen heerlijke voorbereidingen, niet alleen in het Paleis van den Paus, daar Tasso t’huis was, en in ’t Kapitool daar deze Krooning geschieden zouw, maar ook in alle de straten van de Stad, daar deze heerlijkheid en pracht van dees triumf most doorgaan; en gelijk als of hij in het toekomende had doorgedrongen, zoo gaf hy altijd door zijn gelaat en woorden te kennen, dat alle deze voorbereidingen maar te vergeefs zouden zijn.
    Deze voorzegging van Tasso wierd niet als al te vast bevestigd, door de toeval die daar eenigen tijd op volgden. Want het gebeurden eindelijk, dat een ongezondheid, die men veel langer als gevaarlijker achten te zijn, hem ongevoellijk, de weinig kracht van leven die hem noch overig was, verminderden. En zoo de quelling en d’ongenuchten machtig zijn, gelijk ’er niet aan te twijffelen en is, om onze jaren af te snijden, zoo is’t te gelooven dat den loop van de zijne, zeer verkort zijn door een geduurigen vloed en hervloed van verdrukkingen, en moeilijkheid, die hem zijn tegenspoeden, zijn lange reizen, en zijn leerzaamheid veroorzaakten. Maar over al was hy eenigen tijd te voren, eer dat hy sturf, machtig aan een buikloop tot aan den bloetgang toe vast; ’t gene hem zoo verzwakten, dat hy eindelijk, ziende dat het geweld van zijn quaal de zwakheid van de natuur te boven ging, voor hem nam de rest van zijn [fol. (C)7v] dagen, in het Klooster van den heiligen Ounfres door te brengen. Daar wierd hy terstond in een bequame plaats gelegt, en van de voornaamste van ’t Klooster bezocht. Maar hoewel dat hem de geestelijke met veel zorg onthaalden, en dat de voornaamste Geneesmeesters van Roome haar best deden, om hem weder tot gezondheid te brengen; evenwel kon dat niet beletten dat zijn quaal niet verdubbelden door het geweld van een koortse; zulkx datse op den zevenden dag van zijn leven begonden te wantrouwen. ’t Welk Rinaldini, zijn oude vriend, wezende toen ter tijd Geneesmeester van den Paus, hem verwittigden, die hy hartelijk bedankten, ontfangende het Sakrament, en ontrok zich geheel van de genegendheid der aardsche dingen, om zijn gedachten ten Hemel te heffen door het misvertrouwen van zijn zelve: Een weinig hier na door den Opperste van ’t Klooster gevraagd zijnde, of hy zijn uiterste Wille wilde maken; antwoorden hy: Mijn Vader, ik behoor daar niet op te denken, en terwijl dat ik alle de rijkdommen, geduurende mijn leven, veracht heb, zoo ben ik wel verzekerd dat ik ’er geen na mijn dood zal nalaten. Ziet daar evenwel de grootste Schat, die ik ooit geven kan, en daar ik u erfgenaam af maak. Dit zeggende gaf hy hem een Kruisjefix van koper, ’t gene een proefstuk van de Tombe was, die den Paus Klement hem gegeven had, en’t gene men noch tot op dezen dag in dat Klooster, met een groote eerwaar- [fol. (C)8r] digheid bewaard. Door dat zelve middel bad hy de geestelijke, dat zy ’t niet qualijk wilde nemen dat zjjn lichaam in haar Kerk begraven wierd; ’t welk zy voor een bijzondere gunst achten. Daar na ziende dat zy hem baden dat hy zijn eigen Grafschrift zelf wilde maken, om op zijn Tombe gehouden te worden, antwoorde hy aan zijn Biechtvader; Schrijf ’er geen andere dingen op, als; Dat ik de ziel weer aan God geef dieze gegeven heeft, en het lichaam aan d’aarde daar het uit gekomen is. Maar eindelijk op den veertienden dag van zijn ziekten, die de laaste op een na voor zijn dood was, gevoelende hem al langsaam verzwakken, ontfing hy wederom het gewijde lichaam, daarna weêr ’t uitnemend olijfsel; en daar na weder den zegen van wegen den Paus, die hem den Kardinaal Cinthio gaf; die hem bijzonderlijk beminde. Ook belasten hy aan niemand anders als aan hem zijne Kinderen, dat ’s te zeggen de Werken van zijn geest, en bijzonder zijn JERUZALEM, ’t gene hy zeide het alderonvolmaakste van zijne Werken te wezen; ja zoo ver, dat hy hem standvastig bad, dat men de nadrukken die m’er af vinden mogt, in ’t vier zoude werpen indien het mogelijk was. Hier by voegende, dat een man van zijn hoedanigheid magt genoeg had om dat uit te voeren, indien hy ’t hem onderstond. Den Kardinaal beloofden hem dat te doen; uit vrees van hem te verstoren indien hy ’er tegen had gezeid. En als doen bad hem [fol. (C)8v] Tasso, dat men hem tot des anderen daags ’s morgens in zijn kamer alleen zouw laten, om hem gerust in zijn Zaligmaker t’onderhouwen; en dit zeggende hiel hy het Kruisjefix stijf in zijn armen omhelsd. Het gezelschap vertrok terstond, en den Kardinaal zey hem de laaste Vaar wel met de oogen vol tranen. Seder liet men niemand in zijn kamer als zijn Biechtvader komen, en eenige andere vrome geestelijke, die hem van heilige dingen onderhielen. Hebbende alzoo een gedeelte van de nacht en den volgenden dag deurgebrogt, voelden hy eindelijk dat het laaste oogenblik van zijn dagen vast naderden, en begon Godsdienstig deze woorden te spreken; Heer in uwe handen &c. En die niet kunnende uitbrengen, gaf hy zijn ziel aan God, in ’t Jaar MDLXXXV, in ’t eenenvijftigste jaar zijns ouderdoms, den vijfentwintigsten van Grasmaand, ontrent den middag. Zijn lichaam wierd in de Kerk van den heiligen Onufres begraven, gelijk hy in zijn leven begeerd had, en dit Opschrift wierd op zijn Tombe gezet;
        HIC JACET TORQUATUS TA$SUS.
    Maar het geschiede dat den Kardinaal Bonifatius Bevilaqua, hem met een deftige Tombe vereerden, die dikmaals van de vremdelingen, die in die gewesten reizen, bezocht word. Hy was lang van persoon, had een groot hoofd, kastanjebruin hair, een breed voorhoofd, blaauwe oogen, gelijk Homerus Pallas toeschrijft, middelmatige ooren, bleeke en [fol. (D)1r] magere kaken, een groote neus, bleeke lippen, witte tanden en wel geschikt, een afgerichte tong, grooten baard, breede schouderen, zenuwachtige armen, lange handen, welgemaakte beenen, en niet te vollijvig van lichaam: ook is het niet te gelooven hoe gezwind van lichaam, en hoe afgericht dat hy in alle oeffeningen die een goed Ridder maken, was. Maar hoe groot dat zijn hoedanigheden waren, echter moestenze voor het groot getal zijner deugden, die zijn ziel deurluchtig maakten, neêrbuigen. Want zijn brave daden gaven onwedersprekelijke proeven, dat hy een stip onderhouder der rechtvaardigheid* en een getrouw vriend der waarheid was; geboren om een ijder te verplichten, onbewegelijk in zijn trouw, vijand van quaad spreken, standvastig in zijn verdrukkinge, gedienstig in ’t mogelijke, genegen om de rijkdommen te verachten, voorzichtig in zijn woorden, ootmoedig indien het ooit een mensche geweest is, vaardig in ’t vergeven, vol van moed, sterk, grootshartig, voorzichtig, matig, goedertieren, en om het met een woord te zeggen, met alle uitstekende volmaaktheden begaaft, die noodwendig zijn om een eerlijk Man te maken. Aangaande zijn geest, om daar waardig van te oordeelen, moet men niet als zijn Geschriften lezen; daar in hy in rijkdom van ondervindingen, in de edelheid van stijl, en in de zuiverheid van spraak, altijd zijn zelve in gelijk is, en boven andere Schrijvers uitsteekt. [fol. (D)1v] Gelijk als hy het diepste der wetenschappen bezat, zoo heeft hy in alle wijzen van schrijven, in vaarzen en onvaarzen uitgeschenen: dat getuigen zijn onnavolgelijke t’Samenspraken, daar in hy handeld gelijk het behoord, van de zeden, van de regeringen, van de huishoudinge, hy heeft hem tot een voorbeeld voorgeschreven, de Redenkaveling van den goddelijken Filozoof Plato; getuigen zeg ik; die aangename Mengeldichten, die gelijk als de vaarzen van den grooten Virgilius, den genen dieze lezen nimmermeer vervelen, en aan al den genen doen bekennen, dat hy in’t overwegen van zijn JERUZALEM en zijn Amintas, bijzondere aangenaamheden en schoonheden in de Heldenpoëzij en in de kluchtige heeft. Men moet het zelve ook van zijn Liergezangen zeggen, waarin men op ijder blad de majesteit van Pindarus, de vloejendheid van Horatius, en de geestigheid van Martiaal ziet. Daarin hy zeker meer roemens waardig is, om dat hy standvastig alle de beletselen, die hy bekende in zijn natuur, in zijn fortuin en in zijn eige deugd gehad te hebben, te boven is gekomen. Om dat hy zijn werken niet als met groote moeiten, en voornamelijk zijn vaarzen maakten. In zijn fortuin, in ’t gene datse hem dikmaals de noodwendige dingen te schrijven weigerden, gelijk als zijn boeken, inkt, papier, en zelf het licht geduurende de nacht; en in zijn deugd, ter oorzaak dat vele die zeiden zijn vrienden te wezen, zoo [fol. (D)2r] trouwloos waren, dat zy hem zijn geschriften ontstalen en die drukken lieten, zonder dat hijze eens overzien, of verbeterd had. Maar hoe groot dat het quaad zijner benijders geweest is, zoo heeft het niet kunnen beletten, dat de faam zelf zorg gedragen heeft, door al de wereld de groote verdiensten van zijne Werken te verkondigen. Zulkx dat het te gelooven is, gelijk alsze by al de Wereld worden aangenomen, dat zy die in de geheugenis van al de Wereld zal behoeden, tegen ’t geweld der onwetende, en tegens de laster der jaren.[
fol. (D)2v]

Vergelijkinge van de

DICHTKUNST.

DE Heldendichten, gelijk als een dier daar twee natuuren in t’samengevoegd zijn, worden van twee verscheide dingen gemaakt, als de nabootsing en de vergelijking. Door het eene trekt zij de geesten en ooren der menschen, die zij op een wonderlijke wijze betooverd, en door ’t andere onderwijstze haar in deugden, of kunsten, of in alle beide teffens. Elders gelijk als de nabootsing der Poëzy, altijd een oprechte gelijkenis en een beeld van het menschelijke leven is, alzoo is de vergelijking ook als een voorbeeld. Het geheel onderscheid dat ’er in zij, is dat de nabootsing de daden der menschen, die het uitwendig gevoelen onderworpen zijn, te voren steld; daar zij haar voornaamste werk af maakt, en tracht het voor de oogen in bequame woorden te vertoonen; waar van de verklaring machtig en natuurlijk is, zonder zich te verbinden, noch aan de zeden, noch aan de genegendheden, noch aan de redenkaveling van de geest; behalven als in ’t gene datse uitterlijk voortbren- [fol. (D)3r] gen, en ’t geenze in ’t openbaar door woorden gemeen maken, en door de werken dieze aan de daden verknochten en doen vergezelschappen. De vergelijking in tegendeel overweegt de driften, het gevoelen en de zeden in haar uitwendige maar veel meer in haar inwendige schijn, en die met een kleed, dat een weinig duister is, bedekkende, geeftse die door zekere tekenen, die men verburgen mag noemen, te kennen, en die niet gelijk als het behoord konnen begrepen worden, als door die alleenelijk, die met een goede wijze de eigenschappen en de verburge natuur van die dingen konnen bekennen. Maar voor tegenwoordig de nabootsing achterlatende, zal ik mij aan de vergelijking houden, terwijl dat het voorwerpsel is daar ik van voorgenomen heb te spreken. Gij moet dan weten, dat gelijk als men het menschen leven op twee wijzen moet aanschouwen, ons de vergelijking het eene en ’t andere afbeeld. Want wij verstaan gemeenelijk door den mensch, een t’samenvoegsel van lichaam, ziel en geest, en noemen het menschelijk leven ’t gene hem het bequaamst en eigenst is, tot uitwerking van het welke ijder van zijn partijen arbeid, en deze wijze van verkrege volmaaktheid voortbrengt, daar zij van natuur toe bequaam is. Men moet somtijds niet te min door den mensch verstaan, niet het t’samenvoegsel, maar zijn edelste gedeelte, ’t welk de geest is. Doch na deze leste beteikening, mag men zeggen dat het menschelijk leven bestaat in ’t overdenken en in de slechte uitwerking, door middel van het verstand. Wel zeker zijnde [fol. (D)3v] dat op deze wijze, het menschelijk leven van ’t goddelijke mede deeld, en dat het hemelsch word. Van dit aandachtig leven der menschen, is het blijspel van Dantes en d’ Adijsseen ook een ander voorbeeld, in elk van zijne deelen: daar bij ik noch voege, dat door d’Iliaden en d’Eneas het burgerlijk leven omschaduwd worden. Hoe wel deze leste, in ’t behoorlijk overwegen, een bequamer t’samenvoeging van daden en overdenkingen is. Maar gelijk den overpeinzende mensch de eenigheid bemind, gelijk als de bezige zich gemeenelijk in gezelschappen verheugd, zoo komt het daar van daan, dat Dantes, en Ulisses, in zijn vertrek, van Calipso, alleen verzierd worden, en niet van een groot getal oorlogsvolk vergezelschapt, in plaats dat men Agamemnon en Achilles op een andere wijze in Homerus beschreven vind, die den eenen Veldheer van ’t grieksche Leger, en d’andere het Hoofd van verscheide Mirmidoonse Troeppen maakt. Hier in bevestigende; dat toen Eneas in het oologsveld was, en dat hij andere burgerlijke daden deê, hem Virgilius nooit alleen vertoonde; maar wanneer hij hem in de helle en in de Elizeesche velden doet dalen, dan geeft hij hem niemand om te vergezelschappen, zelf niet zijn getrouwen Achates, hoewel hij gewoon was hem weinig met het gezicht te verlaten. Alzoo is ’t niet zonder reden, dat den Poeet hem verzierd alleen te zijn, aangezien dat ons door zijn reize afgebeeld is, een overdenkinge van moeiten en vergeldinge die voor de zielen in het andere leven bewaard wor- [fol. (D)4r] den. Elders is de uitwerking van een aanmerkenswaardig verstand, dat in een eenige macht bestaat, veel bequamer door de daad van een vertoond, die in plaats dat de regerende uitwerkingen, die uit andre machten van de ziel voortkomen, die als de inwoonders van een eendrachtige staat t’samen gevoegd zijn, zoo wel door een daad alleen niet kan uitgeleid woren, daar verscheiden niet t’samen bezich zijn tot een zelf einde. Gelijk als ik mij dan aan deze reden en voorbeelden verbonden heb, zo heb ik noodig geoordeeld de vergelijking van mijn Poëzij te stellen, na den zin die ik u hier nazeggen zal.
    Door het Leger dat men hier van verscheide Prinssen en Christen Soldaten t’samen gevoegd ziet, verstaan ik den waren mensch, die ook van een lichaam en een ziel t’samen gevoegd is; daar in aan te merken is, dat deze niet eenvoudig maar in verscheide machten verdeeld is. Door Jeruzalem, dat een starke Stad is, om datse legt op eenen hoogen berg, en ’t gene het doelwit en het einde van al de moeiten en aanslagen van het Leger der geloovige is, word ons aangewezen, de burgerlijke gelukaligheid die een Christen mensch voegd, gelijk wij hier na toonen zullen, ’t welk een goed is, daar mij de verkrijging wel bezwaarlijk af schijnt, om dat men het niet vind als op de hoogste en moeilijkste bergtop van de deugd, daar alle heerschende zaken als na heur roof op toeleggen. Godefrooy die Veldheer van al deze Benden is, bekleed hier de plaats van het verstand, en bezonder
[fol. (D)4v] van de gene die alleen de noodwendige dingen niet overweegd, maar ook de gene die de verandering onderworpen zijn, en op verscheide wijzen konnen gebeuren. Dat hij zelve, door de wille Gods en het algemeen bestemmen der Christen Prinssen, tot Hoofd van dezen aanslag verkoren is, om ons te doen zien dat God en de natuur aan het verstand een opperheerschappij, over het lichaam en de deugden van de ziel gegeven heeft, dewelke zij volkomen beheerscht. Aangaande Reinout, Tankredo, en de Princen haar spitsbroeders, zij betekenen de andere machten van de ziel en het lichaam der soldaten, die niet van het alderedelste zijn. Nu om dat de misslagen van de menschelijke natuur en de bedriegerijen van die haar vijand is, beletten dat den mensch na zulk een groote gelukzaligheid niet kan vertoeven, zonder inwendig verscheide tegenstrevende driften te gevoelen, noch zonder van buiten veel beletselen in zijnen weg te vinden; alle deze dingen worden teffens door de gemeene kunst aan de Poëten bedied. De dood van Suenes en zijn medegezellen, ver van ’t Leger gebeurd, vertoond ons het verlies dat den mensche aan zijn vrienden en uitwendige goederen lijd, het welk het spoor tot de deugd is, en diend om haar op eenige wijze gelukkig te maken. De Legers van Affrijke en Azien, daar de verwoesting der oorlogen uitvolgen, zijn geen andere dingen als vijanden van het menschelijk leven, en de toevallen van de tegendeelige fortuin. En zoo ’t vereischt om tot d’inwendige beletselen voord te gaan, dan word ons door de dwaze [fol. (D)5r] liefde van Tankredo en de andere Ridders, die deze gevaarlijke drift van Godefrooy vervoerden, en desgelijkx door de spijt die Reinout van zijnen aanslag weêrhield, geleerd de gevaarlijke voorwaarden, die twee moejelijke driften, te weten de wellustigheid en de gramschap, die tegen haar opstaan, smeden. De Duivelen, die onder elkanderen raadslagen om d’overwinning van Jeruzalem te beletten, vertoonen haar eigen zelve. Zoo veel te meer om dat het haar gewoonte is, haar hier beneden tegen ons geluk te stellen, op dat het ons voor geen ladder zouw dienen om ten Hemel te klimmen. De twee Toovenaars, Ismenes en Armijde, vervloekte dienaars des Duivels, die tot een hinderpaal aan de Christenen wapenen trachten te zijn, vertoonen de verzoekingen, die voor de twee machten der zielen, daar de zonden uit voortkomen, geduurig lagen leggen. Ismenes word voor die aard van verzoekinge genomen, die door valsche indrukkingen, het ware gevoelen dat men van de deugd heeft, zoekt te bedriegen. Armijde is een ander, die het lokaas voor de macht toond die men lust heet, zulkx dat door haar middel, de dwalingen van het gevoelen en van deze laatste, van de lust, voortkomen de bezweringen die Ismenes in ’t Bosch doet, daar hij het gevoelen door ijdele spoken bedriegt, is een voorbeeld van de valscheid der reden en d’overstemming, die in dat bosch geteeld worden, dat ’s te zeggen in de verwerde verscheidenheid der berichten der overredding, en der menschelijke redenkaveling. Nu alzoo het de gewoonte der menschen is, [fol. (D)5v] d’ondeugden te volgen en van de deugd te vluchten, ’t zij dat hem de arbeid en de gevaren onverdragelijke lasten schijnen, of dat hij, op het voorbeeld van Epikuur en die van zijn schole, het opperste geluk in de wellustigheid steld, dit is d’oorzaak daar van dat de betoovering dubbel is. Het vier, de draaiwinden, de duisternisse, de wanschepsels en andere diergelijke spoken, leeren ons, dat de eerbare moeilijkheden en de eerlijkste gevaren, niet zonder wolken zijn die ons trachten te verleiden, bedekkende het quade met een bedriegelijken schijn van ’t goede. Men kan het zelve zeggen, van de bloemen, fonteinen, stroomen, speeltuig, en de schoone nimfen, waar door men de sluitreden verstaat, die onder valsche verven trachten om voor waar te doen gaan, het vermaak van het gevoelen en der wellusten, die niet dan een oogenblik duuren.
    Dit zal genoeg zijn, zoo mij dunkt, aangaande de beletselen die den mensche in het uitwendige en buiten zijn zelve vind. Want hoewel dat hier dingen zijn daar de vergelijking niet in ’t lang genoeg uitgedrukt is, evenwel zal ’t niet moeilijk zijn te vinden, voor den genen die het zal willen zoeken, in den weg van zijn beginselen. Laat ons nu zoo wel tot d’inwendige als uiterlijke hulpmiddelen voortgaan, waar door den mensche de beletselen die zich tegens zijn voornemens stellen, te boven komt en gelukkig tot die begeerde gelukzaligheid geraakt. Het diamante Schild, ’t gene Reinout voor de verdading van Godefrooy bedekte, daar bij moet men
[fol. (D)6r] verstaan de bijzondere bijstand die God den genen doet, die hij in zijn bescherming beliefd te nemen. Aangaande de Engelen, zij verbeelden nu de hulp van boven en dan weder de goddelijke inblazingen, afgebeeld door den goeden raad des Kluizenaars en door den droom van Godefrooy. Deze zelve Kluizenaar, die tot Reinouts bevrijding twee boden tot den Konstenaar afgevaardigd, is een kenteken van de boven natuurlijke kunst, die men door een bijzondere genade van de dingen heeft, gelijk als den Konstenaar ook een andere van de menschelijke wijsheid is, van de welke, en van de kennisse der natuurlijke werken, en van haar onnavolgelijke hoofdstukken, in onze harten voortteelen en wortelen de rechtvaardigheid, de matigheid, de grootheid van de moed, de verachtinge des doods, en alle andere deugdsame zeden; daar zekerlijk de overdenkingen den mensch uitnemende in dienen kan, om veel waardiger te arbeiden als hij tot de uitwerkingen komt.
    Na de verziering, die na al deze dingen volgd, word gezeid dat den Konstenaar, die een Heiden van geboorte is, tot het Christen geloove door den vromen Kluizenaar bekeerd was, en dat hij zijn eerste hoogmoedigheid neerleggende, zoo quaden gevoelen van zijn wetenschap had, dat hij zich aan het oordeel van zijn Meester gedraagt. Om te toonen dat van oude tijden, de Filozofie der Heidenen in Egipten en Grieken sproot, van daar zij tot ons overquam, met een grooten laatdunkendheid van haar zelve, vergezelschapt met ongeloo-
[fol. (D)6v] vigheid, eergierigheid, en een onbepaalde opgeblazendheid; maar seder dat sant Tomas en andere geleerden der Kerke, haar vernietigden, en leerling en dienstmaagd der Godgeleerdheid maakten, wierdse geestelijk en zedig, tot op het uiterste punt van niets onbewust te durven bevestigen, tegen ’t gene dat van boven aan haar Meestres geopenbaard is. Het is ook niet zonder reden dat ’er gezeid is, dat dezen Konstenaar niet kon gevonden worden, noch veel meer weergebrocht, als door den eenigen raad van den Kluizenaar; om ons te leeren, dat de genade van God niet altijd zonder middelen in den mensche, of door ongemeene dingen; maar dat zy meenigmaal door natuurlijke middelen werkt. Volgens dit is het wel redelijk dat Godefrooy, die wij gezeid hebben een voorbeeld van ’t verstand te zijn, om dat hij in ’t stuk van godsdienst en medelijden, alle de andere te boven ging, bijzondere gunsten en genaden ontfangt, die aan niemand als aan hem geopenbaard worden. Wanneer het geschied dat de menschelijke wijsheid, door de kr;acht van boven geleid zijnde, de gevoellijke ziel van het quade verlost, en die de deugd der zeden inboezemt. Maar om dat dit niet genoeg was, is ’t om die reden dat den Kluizenaar Peter, Godefrooy en Reinout biecht, hebbende van te voren Tankredo bekeerd. En zoo veel te meer, om dat die zelve Reinout en Godefrooy de voornaamste Helden der Poëzij zijn, zal het mogelijk den Lezer niet onaangenaam wezen, dat ik eenige dingen, die ik gezeid heb, weer van stip tot stip [fol. (D)7r] herhale, om haar den zin van de uitlegging, die onder ’t deksel van hare daden verburgen is, te ontdekken. Men moet dan weten dat Godefrooy, die ik de eerste plaats in mijn werk geef, in verscheide plaatsen daar ik zeg, dat hij den Scepter zwaaid, en dat hij de ziel en het leven van ’t Leger is, het verstand betekend, gelijk ik daar strax getoond heb. En zoo ik het leven noem, is uit oorzaak dat onder de edele machten van de ziel, ook d’allerminste begrepen zijn. Na Godefrooy stel ik Reinout, die de tweede in waardigheid is, en die volgens dien in de vergelijking in een plaats behoord gesteld te worden, die hem eigen en bequaam is. En zoo ’er verschil is om te weten welk dat deze macht van de ziel is; die de tweede plaats heeft, dat zal niet moeilijk vallen, indien men aandachtig overweegt ’t gene ik zeggen zal. Men noemd het gramschap, deze macht van de ziel, die haar ’t minste van de edelheid van ’t verstand af begeeft. Mogelijk heeft hierom ook Plato schijnen te twijffelen, of zij van de reden verscheiden, of wel een zelve zaak met haar was. Maar d’ondervinding doet zien dat zij behoord, of dat zij behoord te wezen aan de ziel, ’t gene dat de Hoofden aan ’t oorlogsvolk zijn. Want gelijk het de plicht der soldaten is, aan den genen die de kunst van heerschen kan, te gehoorzamen en tegens de Vijanden te strijden, alzoo voegd het de toornige macht, als ten strijd afgerecht zijnde, haar tot voordeel van de reden tegen de begeerlijkheid te wapenen, en deze geweldige en razende drift, die haar aangeboren is, te gebrui- [fol. (D)7v] ken, om al het gene dat haar geluk krenken kan, uit te roejen. En zoo ’t gebeurd dat zij de reden niet gehoorzaam is, en dat haar eigen tocht haar vervoerd, alsdan wederstaat zij de wellustigheid niet, maar zij wapend haar veel eer tot heur voordeel: hier in een quade wachthond gelijk zijnde, die de schapen verbijt, in plaats van op de dieven toe te vallen. Maar hoewel dat deze deugd, die van zich zelve geweldig en onoverwinnelijk is, niet geheel door een eenigen Ridder betekend kan worden, niet te min is ’er Reinout het voornaamste voorbeeld af. Ook geeft hij ’er proeven van, wanneer hij in het lijfgevecht tegen Soliman, de palen van de wraak te buiten gaat, en dat de liefde hem in een uitsporigheid werpt ten dienste van Armijde. Gelijk als men in tegendeel bemerken kan, op wat wijze zijn gramschap door de reden bestierd word, wanneer men hem de betoovering van ’t Bosch ziet te niet doen, de Stad van Jeruzalem bestormen, en het Leger der Vijanden verstroojen. Zijn wederkomst en zijn verzoening met Godefrooy, betekenen dan eigendlijk d’onderdanigheid, die het gramstorig deel aan het redelijk gedeelte schuldig is: daar in voornamelijk twee dingen aanmerkenswaardig zijn; het eene dat Godefrooy zich tegen Reinout met een beleefde en eerlijke zedigheid, als Overheer betoond; ’t gene ons leerd, dat de reden over de gramschap, niet volkomendlijk maar beleefdelijk, gebied. Gelijk als in tegendeel, wanneer die zelve Godefrooy hem hoogmoedig betoond in het vangen van Argiljan, door welk middel hy het oproer [fol. (D)8r] intoomd; waar door ons bewezen word, dat de macht van de ziel over het lichaam is koninglijk en volkomen. De andere zaak die ons ondekt is, en die ik een groote overwegingen waardig achte, is gelijk als het redelijk gedeelte, dat van het verstoorde, de daden niet moet uitsluiten (daar in de Stoische grootelijkx gemist hebben) noch haar ampt ontnemen, om dat zulk een onrechtvaardige beneming, recht tegen de natuurlijke rechtvaardigheid strijden zouw; maar haar eel eer in de hoedanigheid van medegezel daar van dienen; alzoo most Godefrooy zelf niet de wonderen van ’t Bosch beproeven, noch hem de andere ampten, die Reinout behoorden, toe-eigenen. Daar door men zien kan, dat de kunst van den Poéet niet zoo groot zouw geweest hebben, en dat het onder de regeringe zijnde, hij zich zelve minder zorgvuldig, als hij wezen moest, zouw getoond hebben, hem het noodwendige tot een doelwit voorstellende, indien hij Godefrooy alleen, ’t gene noodwendig in de belegering van Jeruzalem was, had laten doen.
    Tegens de reden die ik daar gegeven heb, strijd geensints ’t gene dat Hugo zeid, wanneer hij Reinout en Godefrooy voor twee gelijkenisse, van het redelijke en vergrimmende deel steld, vergelijkende de eene bij ’t Hoofd, en d’andere bij de rechte Hand. Want zoo wij gelooven ’t geen ’er Plato af zeid; het hoofd is de zetel van de reden, en zoo de rechte hand de gene niet van de gramschap is, dan kan men ten minsten niet loochenen dat het haar voornaamste werktuig niet is. Maar om tot het
[fol. (D)8v] besluit te komen, dat Reinout en alle de andre Ridders weder in ’t Leger keeren, door een bijzondere genade van God en een menschelijke voorzienigheid, die haar heur Veldheer doet gehoorzamen, wil zonder twijffel beteikenen, dat zoo dikmaals als het gebeurd dat den mensch in staat van de natuurlijke rechtvaardigheid gebrogt is; of dat de opperste machten gebieden gelijk zij behooren, en de mindere aan die van boven gehoorzamen, als dan is’t zekerlijk dat’er geen meer betooveringen in het Bosch zijn, dat de Stad gewonnen, ’t leger der Vijanden vernield is; en dat al de voorgaande moelijkheden, die van buiten verschenen geen meer plaats konnen grijpen; ’t welk ook veroorsaakt dat al de beletselen eenmaal wech genomen zijnde, den mensche geheel de gelukzalige regeringe geniet. Maar door dien’t niet wezen moet dat zij het laaste doelwit der Christenen zijn zouden, wier gedachten en voornemen veel hooger moeten gaan, hierom is ’t dat den deugdelijken Godefrooy, zoo zeer niet begerig is om het aardsche Jeruzalem te verkrijgen, om alleenelijk het aardsche gebied te hebben, als om den Godsdienst te verkondigen, en aan de Godvruchtige Pellegrims den weg tot het heilige Graf veilig te maken. d’Aanbidding van Godefrooy maakt dan het besluit der Poëzij, om ons alle in ’t gemeen te leeren, dat t’elken maal als het verstand zich vermoeid vind van de moeilijkheid der wereldsche zaken, het eindelijk zijn rust in gebeden en in d’overdenkingen der goederen van d’andere Wereld, die onsterffelijk is, moet stellen, en diemen de volheid van alle onverganglijke gelukzaligheden mag noemen.[
fol. (E)1r]

Op de vertaalde

GOFFREDO,

VAN

TORQUATO TASSO.

NEemt dan mijn wellust eens begin?
En is het deinzend uur geboren,
Waar op ik
TASSOOS Zangheldin
In ’t Nederlands zal zingen hooren,

(5) De brave GODEFROOY, wel eer
In ’t veld, voor zijn gekruisten Heer?
Gevoel ik reeds het heilig zoet,
Waar mee die gadelooze Schrijver
Een Ziel, die hem kan vatten, voed,

(10) En swelt mijn opgepersten ijver
Noch driftig niet tot een geluid
Van vreugd, en Zegevaarzen, uit?
O ja. Indien ik ooit mijn pen,
Bezwangerd van genegendheden,

(15) Tot lof van groote Dichters, en
Vergode vriendschap heb versneden;
Zij voeg’ er nu gedienstig na ’et
Bekende lof van mijn
TORQUAAT.
Torquaat, wiens penne, met het zwaard,
(20) En Godefrides Lauwerbladen
[fol. (E)1v]
Zich wonderlijk verevenaard:
En maakt het moeijelijk te raden,
Wie van dien Krijg meer lof verzeld,
Dieze eertijds voerde, of nu verteld.

(25) Al is die groote Vorst bij geen
Ook groote Vorsten t’saam te noemen;
Torquaat is ook zoo ongemeen
In zoo een groote Vorst te roemen;
Dat even zijn welsprekendheid

(30) Zoo groot is als zijn fier beleid.
Hij houd ons aan geen sufferij,
Of ongelooflijkheid gebonden.
Van lamme of zotte Poëzij.
Hij paart de waarheid aan ’t doorgronden

(35) Der wellust, die ooit hooge Ziel
Tot onderhouding best geviel.
Wie zoekt, door wijze dapperheid,
Voor al godvruchtig te regeeren,
Een volk, niet min door onderscheid,

(40) Van aarten ongelijk als kleeren?
Hij mag zich hier gedragen an
Een Veldheer, die ’t hem leeren kan,
Wie drijft een lust te glorij aan,
Door ’t bloedig ampt der Ridderschappen;

(45) Rinaldo zal hem vooren gaan:
Of volgd hij liever maagdestappen,

Klorinde is hier, die Maagd en Man,
En spooren, en vervaren kan.
Wie eischt een les van ware Trouw,
[fol. (E)2r]
(50) Hij zal z’in Odoardo vinden,
En in zijn trouwe en dappre Vrouw:
Ook in
Sophronij en Olinde,
Dat edel paar zoo trouw als fier
Onscheydelijk tot in het vier.
(55) Wie heeft vermaak in trage gunst
Van minzame herten t’overwinnen;
Hier leerdme vrijen na de kunst.
Zie hier, door wat voor slach van minnen

Erminia ’t volherden vind
(60) Daar zij Tankredi meé verwind.
Wat oog is gerig, om een beeld
t’ Aanschouwen, daar van alle zijden
’t Volmaaksel der natuur in speeld,
Het ga zich weiden in
Armijde,
(65) En schemere aan die schoonheid, geen
Gebore mens, als haar gemeen.
Wenst iemand buiten zijn gevaar
Ervarendheid in oorlogslagen;
Hij kan mijn Heldedichter naar

(70) Het oordeel van Raimonde vragen:
Daar is een rijp vernuft, gespitst
Op alle slach van oorlogslist.
Is ergens taay verstand belust
Te weten, wat in aardse dingen,

(75) De helsse boosheid opgerust
Tot bijstand van ’er gunstelingen,
En ’t al ontzettende gezag
Tot hulpe van zijn keur vermag;
[fol. (E)2v]
Hij zie ’er Hijdraotes macht,
(80) Argante, Soliman, Ismene,
En ’t woedig op de been gebragt
Gants Oosten onder Emirene,
Door duivelse ijver, voor de Wet
En haar beminden Mahomet:

(85) Hij zie ’er, tot verwijt der Hell’
Met duizend benden aangespannen,
Gods Heirgeleider Gabriël
De boosheid in ’er afgrond bannen:
En door
Goffredo, Christus Held,
(90) Egiptens Standert neergeveld:
Hij* zie ’er eindelijk, al wat
De wijze God, zoo lang te voren,
Tot vrijdom van zijn heil’ge Stad,
Door Christevorsten had beschoren:

(95) En wijte geen geluk, maar hem
’t Veroverde
JERUZALEM.
Zoo vloeid mijn TASSOOS overvloed,
Door wensch en keur des meestbeminden
Vermaakx van ijdereens gemoed.

(100) Zoo kan m’het al in TASSO vinden:
En al, te wonder boven dien,
Volmaakt bij hem verhandeld zien.
Men reyst’er, blijft’er, denkt en leest:
En stuyft van onder op na boven,

(105) Met d’overalverrukte geest,
Door hemelse, helsse, en Vorsten Hoven,
Door Aarde, Water, Locht en vuur,

[fol. (E)3r]
In ’t meest verborgen der natuur.
Men gruwt, voor’t geen hij gruwzaam noemt.

(110) Men doemt de zonde, op zijn verfoejen.
Men lieft de schoonheid die hij roemt.
Zijn aandacht doet d’eerbieding groejen,
Daar ijder kenbaar eert, en vreest
De Godheid, dieme bij hem leest.
(115) Dan is zijn Boek, reeds meer geen Boek;
Maar, in zijn wezendlijk bekooren,
Veel eer een levendig bezoek
Van doen, bewegen, zien, en hooren,
En al de tocht, begrepen in

(120) ’t Gevoelig waar van ziel en zin.
Gij, ô gelukkig Vaderland,
Van zoo een wonder aller tijden,
Is ’t wonder, zoo wij dat Verstand,
Gebonden aan een Taal, benijden,

(125) Bij u wel, maar misschien niet veel
Verstaan bij ’s Werelds beste deel?
Toskane, noch geheel alleen
Italie kan toch
TASSO vatten.
Zijn schoone Geest moet, algemeen

(130) Met ongemener glorij pratten.
’t Is
TASSOOS glorij niet, waar van
’t Gemeen zijn iet vermind’ren kan.
Hoewel de schaarsheid dikwils doet
De prijs van Kleinoodien verswaren,

(135) ’t Uitstekende blijft altijd goed.
Men kan de stralen niet bewaren

[fol. (E)3v]
Der Zon, die ijder is gemeen,
En nochtans waard bij ijder een.
Misgun ons dan niet een vermaak,

(140) Dat hem geen moeite doet vervelen,
Die aan zijn Landsluy, in ’er spraak,

TORQUATOOS vruchten meé komt deelen:
Bedank veel eer den arrebeid,
Die dus uw Dichters eer verbreit.

(145) Maar, groote Ziel, gij, zoo ’t u lust,
Met noch iet werelds te bemoeijen,
Zie eens van boven, daar gij rust,
Uw eeuwige eer hier onder groejen:
En vest, in dat oneindig schoon,

(150) Noch deze parel aan uw Kroon.
’t Is niet genoeg in ’s moeders Taal
Den prijs zijn Borgers af te halen.
Een Dichters eer hangt t’eenemaal
Aan ’t oordeel van verscheide Talen:

(155) Daar DULLAARDS ijver, aangemaand
Door gunst, u reeds den weg toe baant.
Zoo dan de Ziel van Gods Soldaat
Zich aan ’er Heldendadezinger
Ooit plichtig dankbaar hooren laat;

(160) Zoo dank hem meé, die niet geringer
Aan zijn vertalen u verplicht,
Als gij
GOFFREDO aan uw Dicht.
L. JORDAAN.[
fol. (E)4r]

Op

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM:

Vertaald door

J. DULLAART.

DE dubble Zwaan, die Griekse en Roomse Dichters kroonen,
    Homeer en Maro wierd ten hemel toe geacht,
Om dat haar Luit, met meer dan aangename toonen,
    Voor eeuwig heeft bezield d’aaloude wapenkracht,

(5) Daar ’t Aziaanse bloed, en ’t bloed van ’t schoon Europe
    Tien jaren heeft gevloeid voor’t Slot van eene Stad.
Dus kost dat schoone Kind den muil des Nijds ontslopen,
    Onsterflijk zijn, zoo lang men iet onsterflijks had;
De Xanth en Zimoïs haar Troje noch omringen,

    (10) De hooge Sceésche Poort noch overende staan.
Hier komt nu een
TORQUAAT wat ongemeender zingen,
    En in ’t nieuw Latium d’Eóólsche Cijter slaan;

[fol. (E)4v]
Niet hoe het Heidendom heeft lijf om lijf gestreden,
    En Rijk om Rijk gewaagd, voor een ontschaakte Boel.

(15) De vrome GODEFROOY in’t harnas toegereden,
    Verlost de heilge stad van d’Aladijnse Stoel,
En kapt op d’Indiaan, en Pers, en snoô Barbaren,
    Ten dienst van d’Oppergod, en Zijn gekruisten Zoon.
Hij stormd verwoed op haar verwoede Heijërscharen,

    (20) Op dat geen booze Draak meer heerscht op Zalems Troon.
Hoe prachtig weet
TORQUAAT zijn GODEFROOY te malen,
    ’t Geloof en ’t Ongeloof te stellen in een perk,
En schoonder dan de Zon op Libanon doen pralen,
    Het Heir, daar ’t al voor zwicht, wijl’t dingt om Christus Kerk.

(25) Hij mengd de zoete liefde in d’edle Heldezangen,
    Hij voegd de groote Mars bij Anadiomeen.

Tankredo blaakt op ’t bloos van Maagd Klorindes wangen,
    Terwijl’er voor de Stad zoo bloedig werd gestreên.
Die dappre Krijgsheldin komt haar in ’t harnas toonen,

    (30) En sart Tankredo uit; gelijk Penthezile
Voor Ilion, en haar gemaanschilde Amazonen
    Met bijl en beukelaar, de trotse Achilles dee.

Tankredo drukt het zwaard in ’t hert van zijn Klorinde,
    Hij zuigt de fiere Ziel uit haar bebloede wond,
(35) En kust, en drukt, en weend op ’t Lijk van die hij minde
    Als ook Achilles op ’t schoon Amazoontjes mond.

[fol. (E)5r]
Gelijk de Griekse Zon, nooit zat van heete slagen,
    Den grooten Hector, na veel slagen, heeft geveld;
Zoo doet
Tankredo, wien Argant vaak uit kwam dagen,
    (40) En meesterd Aladijn zijn besten Oorlogsheld.
Maar
Reinout hangt mee aan Armides roozelippen,
    Als een verwonne Slaaf der schoone Tooveres;
Hij zit haar stadig op den tabberd en de slippen,
    En blust zijn oorlogsgloed in dees Krijgsmeesteres.

(45) Zoo raakt de felle Leeuw wel voor een wijl aan’t slapen,
    Zoo word Alcides vacht een deksel van de min,
En schept nu lust voor helm, en knods, en speer, en wapen,
    In zijn Lardaansche Nimf, der Lijden Koningin.
Zoo word Ulysses van zijn Hof en Volk gehouwen,

    (50) Terwijl hy zorgloos speeld in Circes laffe schoot,
Zoo duikt den Vijand voor den Held, den Held voor Vrouwen,
    En ’t volk is klein dat staal, bij ’t geen dat liefde bood.
Nu Reinout blijft niet meer, gelijk hij plag, verwonnen,
    Hy wraakt de geile Kol, en spant weer moedig aan.

(55) Hij wil met GODEFROOY zijn draad zien afgesponnen.
    En, als een kopre zuil, voor ’t heilig Kruisschild staan.
De Wreedaard sneuveld met zijn helsche Legerbenden,
    Met zijnen Zoliman, Adrastes en Argant.
Tot d’overige van ’t hertnekkig volk erkenden,

    (60) De hooge Majesteit verkracht in ’t heilig Land.
Zoo doet de Dondergod, die hem wil tegenkanten,
    En met de verssenen aan zijnen prikkel stoot,
Vernielen met zijn Heir, en snoode Lijftrawanten.
    Maar Christeprincen was uw ijver nu zoo groot,

[fol. (E)5v]
(65) Daar zou geen Ottoman, met blaauwe Hemelmanen,
    Getulband en geschild, op uwe grenzen staan,
Te water en te lande uw edle Legervanen,
    Zoo slecht doen strijken voor den norssen Traciaan:
Het uwe was het uwe, en ’t zijn niet meer het zijne,

    (70) Haar bloed was uwe roof, uw bloed niet meer haar roof,
Gj heerschte in Edom, en in Jude, en Palestijne,
    Ter eeren van ’t geloof, in spijt van ’t ongeloof.
Men zouw het heilig lof in Zalems Tempel zingen,
    Daar zou geen Mahometh meer Overpriester zijn.

(75) Zoo ver de zwarte Zee haar golf en baren springen,
    Tot aan de groote Stad van Keizer Konstantijn.

J. CABELJAU, J.C.[
fol. (E)6r]

Op het

VERLOSTE

JERUZALEM,

VAN

TORQUATO TASSO:

Vertaald door

JOAN DULLAART.

ONkundige oogen, wend ter zijden,
    Gij mogt, met uw verminkt gezicht,
    Op minder lichten afgericht,
Dit wijze Heiligdom ontwijden.

    (5) Hier is het niemand toegestaan,
Als Febus grootste Voesterlingen,
Die in ’t geheim der Zangkunst dringen,
    Den grooten
TASSO na te gaan.
Daar hij voor Zalems hooge wallen,

    (10) Ontheiligd door den Zarazijn,
    Den Tulband van Vorst Aladijn,
Voor
GODEFROOY ter neer doet vallen.
[fol. (E)6v]
    Die hij, als Hoofd van ’t Heldendom,
Dat d’oude Kruisbanier verdadigd,

(15) En onverzaagd, maar ook bezadigd,
    Vol vuur van heilige ijver glom,
Verheft op Klioos Oorlogsnaren.
    En mengeld edel bloed met stof,
    En laf verwijt met Heldenlof,

(20) De Lijkcijpres met Lauwerblâren;
    En dulheid met voorzichtigheid,
Geluk en ongelukkig strijden,
Op d’aard te gaan, te paard te rijden,
    En wat in wapenhandel leid.

(25) Dan is ’er zoo veel kracht gelegen
    In zijn verheve stijl en zwier,
    Als in het Loreinooisch Rapier,
Of ’s woesten Argants fieren Degen,
    Wiens trots
Tankredoos arm beslecht.
(30) Tankredo, zoo verliefd van zinnen,
Och was hij minder in het minnen!
    Of min op ’t vechten afgerecht!
Hij had
Klorindes strijbaar leven
    Zoo lichtelijken niet gewaagd,

    (35) Of haar verhaaste dood beklaagd,
Noch zich den rouw ten prooy gegeven.
Wie hier zijn minziek snikken hoord,
    Ziet van Apollos wijze lippen
    Een klagt om ’t Lauwermeisje glippen,

(40) Op Peneus vaderlijken boord.
[fol. (E)7r]
De Min die strijd ook onder ’t strijden,
    En ’t Musje nesteld in ’t helmet;
    Maar wie op
Reinouts minnen let,
Die leerd de Min zijn kracht belijden,
    (45) En ziet zijn beeld op ’t aangezicht:
En
Reinouts schild met mirth bestooken,
Die in
Armijdes schoot gedooken,
    Vergeet zijn ridderlijke plicht:
Terwijl zij met Klimop het lemmer,
    (50) Dat nimmer geen geweld en lee,
    Bewoeld in d’opgepronkte schee,
En temd den fieren Heldentemmer.

    JERUZALEM dat wacht u al,
O Held, die met bebloede handen,
(55) Den trotsen Koning aan moet randen,
    En planten ’t Kruismerk op de wal.
Zoo word het heilig Land verkregen.
    Zoo word een Oorlog afgedaan,
    Om weer een Oorlog aan te gaan,

(60) Tot dat den tijd, en Stad, en degen,
    En Helden, in het stof bedekt:
Maar
TASSO, boven Stad, en Helden,
Die Oorlog, Min en Zegen melden,
    Een andre muur om
ZALEM trekt,
(65) Bepaald van ’s Werelds wijdste palen;
    Daar nooit vermaledijde hand
    Des Zarazijns, zich tegen kant,
En daar den tijd in ’t graf moet dalen.

[fol. (E)7v]
    O grijze Ismeen! betooverd vrij,
(70) En grond, en bosch, en kruid, en lovren,
Hij kan de wijste zelfs betoovren,
    Hoe zoet is deze tooverij!
Tot noch toe was ons Taalgenooten
    Bedekt dit kostelijke pand;

    (75) Gelijk een hellen Diamant,
Die in zijn bolster leid beslooten.
    Nu komt een Pen, in Taal doorweekt,
Getrokken uit de Fameschachten,
Die
TASSO om den Aardkloot bragten,
    (80) Waar door hij zuiver Neerlands spreekt.
Hier derf ik nu den Lezer noden:
    Maar weest eerbiedig in ’t onthaal,
    Wij spreken enkele menschen Taal,
Doch dit’s een Taalman van de Goden.

H. DULLAART.[fol. (E)8r, fol. (E)8v: errata]
Continue
[
Frontispice canto 1]

[p. 1]

TORQ. TASSOOS

Verloste


JERUZALEM.

Het eerste Gezang.

INHOUD.

    God zend eenen Engel te Tortouze, een Stad in Surien gelegen, tot Godefroy, die hem vermaand, dat hij de voornaamste Kristen Princen zou vergaderen, en haar tot den togt aanmoedigen, alzoo de Lente aanstaande was. Hij word tot Veldheer over ’t geheele Leger verkoren; Algemeene monstering van ’t Volk, en optogt naar Jeruzalem.

GOD Zend een Engel uyt den Hoogen, na de Stad
    Tortouze, in ’t Landschap van oud Surien gelegen:
Die Godefroy verschijnd, terwijl hij nedrig bad,
    Om heilge Hemelhulp en overdierbre Zegen.

[p. 2]
(5) Hij openbaard zijn last: dies Godefroy terstond
    De Kristen Princen bij elkandren doet verzamen,
En, door zijn wijzen raad, ook sluiten een verbond,
    Daar hij tot Hoofd gesteld word uyt hun aller namen.
Men monsterd Volk bij Volk in het gezicht van hem,

    (10) Daar op zoo trektmen heen na ’t hoog Jeruzalem.

IK zing de Zeeghaftige wapendaden van een grooten Held, die vol van Godvruchtigen ijver het heilige Graf van JEZUS CRISTUS ging verlossen. Maar eer hij zoo braven aanslag ten einde brocht, is het niet te gelooven, hoe veel tegenspoed hij in deze heerlijke overwinning leed. Echter was het te vergeefs dat de Hel haar daar tegen stelden, en dat het volk van Azië en Libien, onder een vermengd, zich tegens hem haar wapenden. Want alles kan niet hinderen als men de Hemel te hulp heeft. Ook stelden hijze niet alle onder zijn Banieren die hem in deze Reis navolgden: ô Zanggodin; die de verwelkbre laurieren van Helikon veracht, vercierd uw hoofd met een onsterffelijke Kroon van Starren, u roep ik nu aan, deeld mij van uw heilige vierigheid mede, versterkt mijn stem en weest mijne gezangen gunstig. Ik bid u ook, dat gij ’t mij vergeeft, indien ik eenige verven bij de waarheid vermenge, en zoo ik, om mijne schriften op te pronken, die zomtijds met eenige andere ver- [p. 3] cierselen, als de uwe, vercier. Gij weet dat het volk garen loopt daar de vleiende Parnassus zijn zoetste zoetigheid uytstort; en dat dikmaal de gene, die het quaaste te vernoegen zijn, liever de ware dingen smaken, wanneerze door de geestigheid der vaarzen daar toe gedrongen worden. Alzoo is men gewoon, om een kind, dat ziek is, een drank in te geven, den rand van den beker met eenige zoetigheid te bevrijven. Ondertussen neemt het de bittre nattigheid in, en verkrijgt door deze bedriegerij zijn gezondheid. Wel aan dan, kloekmoedige Alfonsus, die de beletselen van mijn geluk gebroken en mij in behouden have gebrocht hebt, toen ik in’t midden der klippen en baren, die mij beukten, op het uiterste was om van de Zee ingezwolgen te werden, doet mij de eer, ik bid u, deze schriften, die ik u op een wijze van beloften toewijde, gunstig t’ontfangen. Mogelijk zal ’er eenen dag komen dat mijn penne, als een voorteiken van het toekomende zijnde, het wagen zal om een langer werk haar t’onderwinden, daar uw uitstekende deugden haar alreede stof toe leveren. En zoo het ooit de geloovige Volkeren, van Jezus Christus, gebeurd, datse haar in zoo gerusten stand bevinden, en wederom ter Zee en te landen mogen gaan, om te verkrijgen dat Landschap, ’t geen den wreeden Griekschen Tiran onrechtvaardig van haar bezit; dan zal ’t wel reden zijn, om hem zoo grooten roof uyt de handen t’ ontrukken, datze [p. 4] u Veldheer, op het eene en ’t andere Element, maken, na het voorbeeld van dien Zeeghaftigen Godefroy, daar gij de heerlijke daden van navolgd. Maar verwachtende tot dat geschiede, hoord mijne vaarzen, en bereyd u tot den slag.
    De Kristenen hadden, sedert zes jaren, de Zee doorkruist met een machtig Leger, van voornemen zijnde in’t oosten te gaan, om het heilige Land weder te verkrijgen. Alreede mochten zij roemen, datse stormender hand de stad Niceen veroverd hadden en door verassing Antiochien gewonnen, daarze haar sedert kloekmoedig hebben verweerd, tegen een ontallijk getal vijanden, die van Persen afquamen om die weder te verkrijgen. En boven al deze overwinningen; het veroveren van de befaamde Stad Tortouze. Wanneerze, door het strenge saizoen des winters, gedwongen wierden in heure winterlegeringen te vertrekken, tot de aanstaande Lente. Den eeuwigen Vader, ondertussen, die tot zijnen Troon het uitstekenste deel des Hemels heeft, zoo hoog verheven boven den Starrekloot, als die is boven de diepste afgronden, sloeg zijn hemelsche oogen naar beneden, die, met een eenig opslag, terstond ondekken al wat de wereld begrijpt, en ’t geen ’er geschied. Na dat hij alle dingen wel bezien had, veste hij eindelijk zijn gezicht op de Kristen Princen, en met die zelve oogen, die tot in de alderheimelijkste gedachten doordringen, bemerkten hij, dat den moedigen [p. 5] Godefroy, vol van vierig geloof, meer achten, dan de begeerlijkheden der ijdle eer en de schatten en rijken dezer wereld, zijn vierige begeerten, die hij had, om d’ongeloovige uit de heilige stad te verjagen. Maar in Boudewijn bespeurden hij een geest, die driftig na grootsheyd haakten, daar hij volkomen op hoopte. Hier bij zag hij dat het leven Tankredo tegen ’t harte was, zoo veel smart en ongenuchten veroorzaakte hem een dwaze liefde, die sedert weinig tijd hem bezeten heeft. Maar in Boehemond bespeurd hij, dat die zijn gedachten nergens toe aanwend, als om hem in zijn nieuw Koningrijk van Antiochien te bevestigen, waar toe hij goede wetten zoekt in te voeren, en t’effens goede kunsten en tucht in gebruik te brengen; en boven al om dit ongeloovig volk het ware Kristelijke geloof in te scherpen. Reinout is de leste die zich voor zijne oogen vertoond, met zulken krijgslust, dat hij van ledigheid onverduldig is. En zoo hem yets queld, het is noch de liefde tot rijkdommen, noch d’eergierigheid tot scepters, maar d’eenige begeerten die hij heeft, om eer door de wapenen te verkrijgen, daar hem den kloekmoedigen Guelfus vieriglijk toe aanprikkeld, wiens onderwijzinge hij altijd navolgd, en onderwint zich niet te bestaan buiten ’t voorbeeld van zijn brave daden.
    Den eenigen Monarch der Wereld, hebbende aldus in’t binnenste van ’t voornemen dezer Ridderen [p. 6] ingedrongen, riep tot zich, uit het midden van de reien der blinkende Engelen, Gabriël, de tweede van de eerste orden der Serafijnen, want hij den getrouwen bediender tussen God en zijn uitverkoren Zielen, welke hij een aangename bode is, om dat hij hier beneden de wetten verkondigd, die daar boven gemaakt zijn. Wel op, sprak hij tot hem, gaat terstond naar Godefroy, en vraagt hem, van mijnent wegen, hoe dat het komt dat hij de volvoering van zijnen aanslag dus lang uitsteld, en waarom hij voortaan den oorlog niet vernieuwd, om mijn Jeruzalem van de tierannijen der ongeloovige te verlossen? Zegt hem, dat hij al de hopmannen in den raad doet vergaderen en dat hij de slapsten onder haar, tot zoo grooten aanslag, aanmoedig; dat ik hem hier boven tot haar Opperhoofd verkoren heb, daar hij daarbeneden voor zal erkend worden, en dat ik versta, dat hij in dezen oorlog zal gebieden over de gene die noch korts zijne Spitsbroeders waren.
    Dit gezeyd hebbende, bereiden Gabriël zich, om te verrichten het geen hem geboden was. Hierom bedekten hij zijn onzichtbare gedaante met een wolk en onderwierp het een sterffelijk gevoelen. Hij vertoonden zich met zulk een wezen en lichaam, als d’ andere sterffelijke Menschen hebben, uitgenomen dat zijn glans, waarlijk door een hemelsche Majesteit uytblonk, en dat hij in een ouderdom, tussen de jongelingschap en kindsheid scheen te zijn. Zijn [p. 7] blonde lokken waren met een heldre starrekrans bekroond; zijn vleugelen, van witte pennen, aan d’einden verguld, en zoo gezwind datse door ’t vliegen nooit vermoeid wierden. Hij gebruiktse, hangende in de lucht boven Aarde en Zeen, om de winden en de dikste wolken te breken. In deze toerusting, nam dien hemelsche Bode zijn vlucht, van boven uit den Hemel, na de laagste gewesten der Aarden; rustende eerst op den Berg Libanon, en daalden daar na in de vlakten van Tortouze: De Zonne rees eerst op uit de oevers van ’t Oosten, en het grootste deel van zijn Kloot was noch in de baren gedompeld. Deze schoone star begon zoo haast op Godefroy niet te schijnen, of den Engel vertoonden zich voor hem, aan de zijde tegen den opgang, met veel meerder glans als die van de Zon. Hij hem in gebeden vindende, gelijk hij alle morgen gewoon was, sprak hem met deze woorden aan; Godefroy, waarom vertoefd gij langer om mijn Jeruzalem te verlossen van de slavernij daar het nu in is? Ziet gij niet dat het saizoen om te oorlogen nooit bequamer was als het nu voortaan wezen zal? Hebt dan moed en ga terstond de voornaamste hoofden in den raad vergaderen. Drijft stoutmoedig de zwakste aan, en vermaand haar om het einde van zoo braven aanslag te zien. God heeft alreede u tot haar Veltheer verkoren, gij hoefd niet te vreezen dat zij u niet gewillig zullen gehoorzamen. Eindelijk ’t geen ik u zegge is [p. 8] niet uit mijn zelve, God zelf zend mij hier om u van zijn wille te verwittigen, oordeeld nu of gij geen groote hoop van overwinning behoord te hebben en of gij niet verplicht zijt, om in toekomende, zorge te dragen voor het Leger dat onder uw beleid gesteld is.
    Zoo sprekende verdween den Engel, die zoo haast zijn vlucht niet naar het helderste en hoogste van den Hemel genomen had, of Godefroys dapperheid was niet minder verwonderd over die woorden, als zijn oogen door die glans verblind waren. Echter na dat hij zich een weinig hersteld had, overwoog hij neerstig wie den genen was, die daar van hem gescheyden, en van wiens wegen hij gekomen was, ook ’t gene hij hem gezeid had. En zoo hij noch kort te voren, dezen oorlog wenschten t’eyndigen, zoo brand hij nu, dat hij tot Veldheer van’t heele Leger verkoren is, van ongeduld om die ten eynde te brengen. Evenwel word zijn hart niet opgeblazen door eergierige ijdelheid, dat hij zich daar boven gevorderd ziet, boven zo veel kloekmoedige Hopmannen; maar het is veel eer een driftige begeerten, om zijn wille, die meer en meer in hem ontsteekt, gelijk de hette van een kool door het geweld van ’t vier ontvonkt, die van zijn eenigen Opperheer gelijk te maken. Hij draagt dan zorg om volkomen al de Ridders, zijn medegezellen, die hier en daar verstrooyd waren, zonder datse ver afgescheiden zijn, te [p. 9] vergaderen. En om haar te verplichten wat haastiger te komen, zond hij haar bode op boden, en brief op brieven, daar in hij zich zoo zorgvuldig queet, en wist zoo bequaam het bidden bij den raad te voegen, dat het scheen dat hij in zijn geest had t’zamen vergaderd, al het gene dat bequaam is om een edele dapperheyd aan te prikkelen en te lokken, en dat een quijnende en slaperige moed op kan wekken. Daarenboven voegden hij bij zijn reden zooveel vercieringen en aangenaamheid, dat zijn aandrijvingen hun bedwongen, zich na zijn wille te voegen, of uit heur eigen vrijheyd die te volgen. De Hopmannen quamen d’eerste, uitgenomen een eenige Bohemond die zich daar niet wilde vertoonen, en al de Soldaten volgden daar na. Eenige sloegen haar onder de hutten ter neder, andere legerden haar in Tortouze en de voorsteden. Een weinig hierna, verkozen de grooste van het Leger (een gedenkwaardige en heerlijke vergadering) een bijzonderen dag om op zoo zwaarwichtigen zaak te beraadslagen, en toen was’t dat Godefroy, met een stem, die niet minder klinkende, als zijn aangezicht vol Majesteit was, aldus begon te spreken.
    Strijdbare Ridders van JEZUS CHRISTUS, die den Monarch des Hemels tot bevordering van het Geloove, en om de schaden te vergoeden, uitverkoren heeft, ik bid u, verbeeld u eens, hoe na zoo veel lagen en gevaar, dat gij te water en te lande ge- [p. 10] loopen hebt, hij u alleen hier geleid heeft, daar gij tegenwoordig in zekerheid zijt. Gij weet dat wij door zijn gunstige hulpe, tot zijn’er eer, verscheide ongehoorzame landschappen hebben t’onderbracht en zelf het overwinnend teken van het kruis uytgesteken onder het volk dat uw dapperheid verdelgd heeft. Dit ’s niet geweest, indien ik mij niet bedriege, de begeerte om voor een weinig tijd van ons te doen stpreken, noch veel minder om het Land der ongeloovige te verkrijgen, dat ons onze Vrouwen, Kinderen en onze geboorteplaats heeft doen verlaten, of zelfs ons leven in de genade der baren, en in het gevaar van een Oorlog, die wij van zoo ver komen doen, te stellen? Indien dat dit zoo was, wij zouden ons zelven wel een kleine vergeldinge belooft, en ons bloed met te grooten gevaar en nadeel van ons leven uitgestort hebben. In deze Reize heeft ons voornemen altijd geweest om Jeruzalem te belegeren, de Kristenen van een onverdragelijke last van slavernij te verlossen, en in het beloofde Land een nieuw Rijk te bevestigen, daar het Kristen Geloof een verzekerde Stoel mag hebben. Door deze middel hopen wij ’t zoodanig te maken, dat hier namaals de Pellegrims, niet beletten zal om haar belofte voor het heilige Graf van JESUS CHRISTUS te komen doen. Nu alzoo men waarlijk bekennen moet, dat de dingen, van ons tot noch toe uitgesteld, van geen klein gewigte, en datse wel waardig zijn om over- [p. 11] wogen te worden, zoo wel om het gevaar daar wij ons in begeven, als ter oorzake van den grooten arbeid die wij geleden hebben. Zoo zijnze, in ’t gene de eer raakt, niet veel roemens waardig; te meer, alzooze naauwlijx te vergelijken zijn bij ’t gene ons in dezen aanslag, noch overschiet te doen. Als dit zoo is, ’t sij dat wij hier de macht van onze wapenen ophouden, of dat wij die elders voeren, wat voordeel zal der ons afkomen dat wij zoo groote Machten uit Europe geleid, en het vuur in Azië gebrogt hebben, zoo eindelijk, al dat gewoel, meer na den ondergang, als naar de bevesting der Rijken held? Waarlijk die heerschappijen op zoo zwakke grondvesten, als die van de Wereld, daar niet vast noch bestandig is, meend te bouwen, en ziet niet dat hij afbreekt in plaats van optimmerd. Zulx na dat hy de verwoestingen wel heeft omgevroet, onder dewelke hij verplet blijft, bevind hij, tot loon van al zijn arbeid, dat hij zich zelve een Graf gemaakt heeft om in begraven te worden. En zeker wij behoorden hier acht op te nemen, te meer, alzoo wij ons onder een Heidens volk bevindende, niet veel hoop van de zijde der Grieken hebben, noch veel volk dat van onze landslieden en geloove zijn. Hier bij, dat wij ver gescheiden zijn van de hulpe die ons van de Westersche Landschappen mochten toekomen. Ik weet dat die woorden, van Turkijen, Persen, Antiochien een wonderlijke schijn hebben, en dat de tijtel heel groot [p. 12] is; maar het is de Hemel, en niet ons, die wij d’overwinning schuldig zijn. Want het is zeker dat onze winsten in den rey der wonderwerken behoorden gesteld te worden. En zoo het gebeurd dat wij aan ’t einde afbreken, tegen het voornemen van hem die het ons gegeven heeft, dan ben ik zeer bevreest, dat hij ’er ons licht van berooven mocht, en dat wij, na zoo veel brave daden, die zoo door de wereld gebrald hebben, den spot van al de volkeren zullen worden. Wel aan dan, dat ’er niemand onder ons zij die ondankbaar is, om op het uiterste lafhartig die genaden te verwaarloozen, die wij bijzonder van den Hemel ontfangen hebben, ik bezwere u in den name Gods. Laat ons zoo veel merkelijke gunsten niet verzuimen, maar laat ons veel eer trachten om wel t’eindigen, het geen wij zoo gelukkig begonnen hebben. Alle dingen noodigd ons, nu de wegen voor ons open zijn, en het saizoen ons gunstig is. Is ’er dan eenige verhindering die ons beletten kan, niet met kleyne treden, maar met vollen loop na de heilige Stad te gaan? Is dat niet de voornaamsten roof daar alle onze overwinninge op hopen? Kristen Princen, weest verzekerd dat de vruchten van onzen aanslag beginnen rijp te worden, dat ’er niet overschiet als die te plukken. Het geen ik zeg is geen verziersel; maar in tegendeel, de betuigingen die ik ’er u af doe, zijn zoo waarachtig dat, boven dien de eeuw, daar wij nu in zijn, u de uitkomst daar van leeren zal, ik [p. 13] hoop de toekomende daar t’eeniger dag van zal spreken. Ik zeg noch meer, dat de Zielen der welgelukkige het daar boven in den Hemel aanhooren. Laat ons, ons dan ijverig in dit goed voornemen dragen. Want hoe dat wij langer wachten, hoe minder dat de gelegendheid bequaam zal zijn. Zulks dat het geen ons nu zeker is, hier naar onzeker zal worden. Ook vrees ik alreede, indien wij langer vertoeven, dat Egipten, hulp aan het beloofde land mocht toezenden.
    Naauwlijks had Godefroy zijne reden geëindigd, of tot teiken van handgeklap, ontstond ’er een kort gerucht onder de vergadering, ’t geen zoo haast niet gestild was, of Peter, den vromen Kluizenaar, stond op, met voonemen om te spreken; want hoewel hij maar een gemeen perzoon was, die noch bevel, noch last had, echter was hem toegelaten in den Raad en onder de Princen te zitten, om dat hij den eersten instelder van die groote Reize geweest was. Hierom nam hij ’t woord, en bedocht zich om dus tot haar te spreken:
    Het voornemen daar u den Hartoog Godefroy toe brengt, zeeghaftige en doorluchtige Princen, is niet te weêrspreken, indien men de waarachtige zaken voor zeker moet houden, gelijk ik u hoop klaar te vertoonen. Daar is geen verschil meer als toe te staan ’t gene bij u gezeid heeft. Maar eer ik verder ga, bid ik u, datge mij toelaat dit daar bij te voegen. Ik zal mij nimmermeer de partijschappen en verdee- [p. 14] ling verbeelden die onder u, om strijd, schandelijk ontstaan zijn. Na dat ik die wel overwogen heb, met het hardnekkig gevoelen, en de verscheiden listige ondervindingen, alleen om de gelukkige uitkomst, die wij van onze Reize verhopen, te verlengen. Terstond zien ik dan wel waar uit dit dralen en deze tweedragt ontstaat. Geloof mij, mijn Heeren, de oorzaak is afgekomen uyt den voornaamsten oorsprong, dat de eergierigheid, om te gebieden, haar teffens verspreid heeft, in zo grooten getal van verscheide stemmen; dat ijder in’t bijzonder gewild heeft dat zijn gevoelen boven een anders gevolgd zou worden. Zie dit is noch magtig om ons alle in verwerring te brengen.Want in stuk van heerschappij, zoo d’Oppermagt niet alleen aan een gegeven is, die de macht heeft om vergeldingen en straffen te beramen, of zelfs den genen, die het haar deugden waardig maakt, tot staat te verheffen, zoo moeten noodwendig alle dingen in onorden en verwerringen geraken. Maakt dan een Lichaam van verscheide leden, door een volmaakte liefde t’samen gevoegd.Verkiest een opperhoofd die d’anderen gebied en heur begeerten matigd. Met een woord, steld den Scepter een perzoon in handen die bequaam is, ende die gij voor uwen Opperheer erkend.
    Zie dit is het gene dat dien eerwaardigen Grijzerd, in weinig woorden sprak, en het was waarlijk een [p. 15] van uw uitwerkingen, ô Hemelsche ijver, terwijl het dan waar is, dat het voornemen en de aldergeheimste gedachten voor u niet kuuen verburgen zijn, zoo bid ik u, blaast in de herten van onze Ridders, den raad van die vromen Kluizenaar. Brengt haar tot heur plicht, en verband wel ver van haar die drift, die haar als aangeboren is, om onderling te twisten wie de voorzitting en de waardigheid der Ampten bekleden zal. Wilhem en Guelfus, die de eerste van de vergadering waren, verkozen ook de eerste Godefroy tot haren Veldheer. De anderen keurden terstond hare verkiezing voor goed, en bleven eenstemmig daar bij, dat van nu voortaan, niemand als hij, het Oppergebied over haar hebben zou. Dat hij alleen na zijn welgevallen van haar gemeene zaken mogt oordelen; de verwonnen zulke wetten voorschrijven als hem dienstig docht, den Oorlog brengen in wat plaats dat het ook was, en die verklaren aan den genen die’t hem goed zou dunken. Eindelijk, dat alle degene, die voor dezen, hem in gezag gelijk waren geweest, in toekomende wel te vreden waren om hem de plechtigheyd van getrouwe dienaars te bewijzen. Deze dingen aldus besloten zijnde, vloog het gerucht terstond in ijders ooren, en hare monden verspreiden het aan alle zijden. Ondertussen vertoond zich Godefroy aan de Soldaten, die alle met een gemeene overeenstemming bekenden, datmen, tot zoo braven Ambt, nooit [p. 16] een bequamer persoon zou kunnen verkiezen. Hier op ontfing hij van d’een en d’ander verscheiden toejuiching, en, door het goed onthaal ’t gene hij haar deed’, betuigden hij haar genoeg zijn goede wille. Na dat hij op haar ootmoedigheid, onderdanigheid en getrouwigheid, die men hem aan alle kanten bewees, voldaan had, gebood hij dat ijder Soldaat des morgen zich onder zijn Vendel zou begeven, in een braaf veld, dat daar niet verre van lag.
    De Zonne keerden in’t Oosten al reede wederom, daar hij zijn licht klaarder als naar gewoonte vertoonden, wanneermen, op zijn eerste stralen, alle de Troeppen van ’t Oorlogsvolk in het plein zag verschijnen. In deze monstering vertoonden zich de Soldaten aan haren nieuwe Veldheer, zoo braaf toegerust als haar mogelijk was, en deden de ronde van den geheele Beemd, daar Godefroy gezeten was, om troep, voor troep, van de Ruiterij en ’t Voetvolk te zien verbij trekken. Waarde geheugenis, die niet minder vijandinne van de vergetelheid, als van oude Jaren zijt, en zorge draagt om getrouwelijk te behouden, al het gene dat in de Wereld geschied, om het te verkondigen, ik bid u, staat mij met uwe gunst bij, maakt dat ik al de voornaamste Hopmannen van het Leger indachtig worde, en wat voor Troeppen en Vendels zij gehad hebben. Verhaald mij, wat haar dapperheid en faam geweest is, die de Jaren verduisterd of in de stilten be- [p. 17] graven hebben. Neemt van uw rijke schatten tot vercieringe van mijn penne, dingen, die de gene, die na ons zullen komen, aandachtig mogen aanhooren, zonder dat de toekomende Jaren ooit machtig mogen zijn die uyt te dooven. De eersten die op den rij verschenen, waren de Fransen, strijdbare Soldaten, die onder ’t beleid van Hugo, Broeder des Konings, voor dezen waren gelicht en uytgekozen in ’t Franse Eiland, een plaats van vier schoone Revieren besloten, zoo aangenaam in d’oogen, als breed in zijn uitbreiding. Maar na de dood van dien Prins, begavenze haar onder den Standerd der Lelibloemen, gevoerd door de grootmoedigen Klotarus, die niet als de naam van Koning ontbrak. Na deze vertoonden zich twee Veldels, het eene van duizend gewapende Mannen, en het andere van zoo veel lichte Paarden, alle Noormannen van geboorte, die onder ’t beleid van Hartog Robbrecht, haren natuurlijken Prins, optrekken; zij wijken de Fransen niet, noch in tucht, noch in Oorlogsrusting, noch in dapperheid, noch in braaf gelaat. Na deze vervolgden, de twee eerwaardige Prelaten, Wilhem en Aymart, die van langen tijd aan de Kerk verbonden waren geweest, en nu de wapenen tot haren dienst hadden aangenomen. Het is niet te gelooven, wat voor een aangenaamheid haar gaf, heur witte en grijze hairen, die in een verspreid, onder haar hoofddeksels heen zwaaiden. Den eersten had van de stad Oranje, en [p. 18] d’omleggende plaatsen, vier honderd paarden wel verzien en gewapend afgebrocht. De tweede, die Bisschop van Puts was, had ’er ook zoo veel, die de beste, noch in kloekmoedigheid, noch in toerusting weken. Boudewijn quam na haar met zijn Boulonjers, en het volk van zijn Broeder vergezelschapt, die hem het geleid daarvan gaf zoo haast als hij tot Veldheer van ’t Leger verkozen wierd. Hij wierd door den Grave van Cartres gevolgd, een Hopman van goeden raad en bequaam tot d’uitwerking. Die met hem voerde vier honderd uitgeleze mannen, maar Boudewijn had drievoudig, d’een en d’anderen, wel opgezeten en op voordeel gewapend. In een gedeelte van ’t veld, na de alderleste, verscheen terstond den Zeeghaftigen Guelfus, wiens verdiensten en deugden het opperste geluk, daar hij toe gestegen, gelijk was. Deze zelve Guelfus, was uyt Latinus gesproten en door een lange rij van Voorzaten, zekerlijk uit het doorluchtige bloed van Est geteeld. Hier bij mag hij roemen, een Hoogduitser van toenaam, en door d’oppermacht, van het machtige huis der Guelfen, Heer van Carinthien te zijn, en van al het geen d’aaloude volkeren van Sueven en Retien eertijds plegen te bezitten, langs den Danubes en den Rijn. Het was van zijn Moeders zijde, dat hij deze schoone landschappen erfden, daar hij sedert schoone overwinningen bij voegden. Van deze plaatsen had hij zoo vrome en stoutmoedige sol- [p. 19] daten gebrocht, dat se onder zijn beleid, waar hij haar ook gevoerd had, het maar voor spel zouden gerekend hebben, de dood aan te tarnen. Waarlijk een volk dat braaf in den oorlog ervaren, en onder een koud hemelteken geboren is. Het is waar, dat d’Inwoonders daar goede hulpmiddelen tegen gebruiken. Want zij hebben kachels daar zij hare Kamers zoo mede verwarmen, datse, door deze middel, de strengheid van den Winter verzachten, en brengen den tijd geneuchelijk deur, met elkanderen toe te drinken. Zij waren ontrent vijfduizend in getal toen hij haar uyt hun land bracht, maar nu was ’er niet meer als het derden deel over geschoten, die in den ondergang der Persianen geburgen waren. Na deze volgden een troep brave Soldaten, wier blankheid van verf en schoone gestalte, een wonderlijke aangenaamheid gaf in’t voeren van de wapenen. Zij quamen van een oord, dat tussen Vrankrijk en Duitsland leid, in die zelve plaats, daar den Maas en Rijn, door haar overvloeyinge, groote en breede moerassen maken; In deze landschappen, begrijp ik noch de naast gelegen Eilanden, die door middel van hare dijken, haar, het beste dat mogelijk is, versterken tegen ’t geweld van den Oceaan. Ook is hij grootelijks te duchten, terwijl hij door zijn razernij, niet alleen de schepen en koopmanschappen in zwelgd, maar ook heele Steden en Koningrijken. Deze laaste waren ontrent duizend sterk, die t’zamen [p. 20] onder ’t geleid van eenen anderen Robbrecht optrokken.
    Achter deze verschenen de troeppen der Engelsche wiens getal veel grooter was als dat van al d’anderen, zij hadden tot haar Overste Wilhem den jongsten Zoon des Konings, en voerden alle bogen voor hare wapenen. Zij brochten noch andere volkeren met haar, die om datse dicht onder de Noorderpool gelegen waren, schenen van de uiterste palen der aarde gekomen te zijn; zij zijn Iren geheten, een Zeevolk, dat een Land, dicht met wildernisse bewossen, bewoond. Den genen die haar volgd, is den zeeghaftigen Tankredo, van wien men waarlijk zeggen kan, dat van al die onverwinnelijke Helden, hij de eenigste, uitgenomen Reinout, die zich het beste met een zwaard en een speer kan behelpen, en het braafst van gestalten is; daar de wonderen van zijn dapperheit en edelen aard noch zijn bijgevoegd. En zoo daar iets in hem is, dat, zoo veel als’t zij, de luister van zijn glans mogt verduisteren, dat is, zonder twijffel, een dwaze min, die, zeder weinig tijd hem gequeld heeft. Waarlijk een blinde liefde, die onder de wapenen, in ’t hart van dien Ridder zijn oirsprongk genomen heeft, en zich voed en versterkt in’t midden der ongenuchten en droefheid. Men zeid dat in die gedenkwaardigen dag, daar de Fransen, van de verdelging der Parsianen, de eer hadden, Tankredo zoo heerlijk het voordeel van d’overwin- [p. 21] ning gebruikten, dat hij, eindelijk moede wierd van de Vijanden, die geheel verstrooid waren, te vervolgen, en voor hem nam een plaats te zoeken, om zich van de vermoeidheid der wapenen wat te vervarssen. Met dit voornemen ging hij aan de kant van een Springbron, van kleine heuveltjes, die tot stoelen verstrekten, omringd. En zoo als hij zich onder deze aangename schaduwen verquikten, quam, om die zelve reden, daar ook een Ridder, van brave gestalte, met alle stukken gewapend. Hij, niet twijffelende dat hij van iemand konde bespied worden, ontgespten zijn helmet, en ondekten terstond zijn lange ver gulde lokken. ’t Welk Tankredo terstond deed oordelen, dat ’er de grootste schijn ter wereld was, dat deze Perzoon, die hij in de gedaante van een Krijsman vermomd zach, een Maagd moeste zijn. Ondertusschen staat hij opgetogen, zoo veel schoonheid in haar te bespeuren, dat hij haar naauwlijks gezien heeft, en haar na zijn welgevallen bevindende, of terstond in liefde brand. O wonder, de liefde is naauwlijks geboren, of zij heeft haar volle wasdom. Alrede vliegtse aan alle zijden, en zegepraald gewapend. Maar die Schone, in wien de misprijzing zich bij d’opgeblazen aard voegd, is zoo verstoord ontdekt te zijn, datse terstond haar helm vatte, en waarlijk, indien zeven of acht Paarden van Tankredoos Standaard, die hem zochten om aan te doen, daar op niet gekomen waren, zij zou niet nagelaten heb- [p. 22] ben hem te bespringen. Maar de wetten der noodwendigheid, en het groot getal der Vijanden, tegen dewelke zij haar niet stellen kon, als met een te brusken dapperheid, dwongen haar de plaats te verlaten. Zij heeft goed te vluchten van een Perzoon die zij alreede tot haar Slaaf gemaakt heeft. Echter is dat geen beletsel, dat hij het Beeld van haar schoonheid niet altijd voor zijn oogen heeft. De strijdbare moedigheid, die hij in haar bemerkt heeft, blijft in het diepste van zijn hart, het indruksel is te diep om zoo licht uit zijn gedachten te wissen, en boven dien, dat haar braaf gelaat, en de plaats daar hij haar eerstmaal gezien heeft, dingen zijn, die hij niet vergeten kan, zoo zijnze ook noch het voedsel, die geduurig zijn vlamme onderhouden. Zoo iemand, in deze groote drift, de moeiten gedaan had om neerstig op hem te letten, voorzeker zou hij deze woorden op zijn aangezicht hebben kunnen lezen: Deze Mensch brand van liefde, en heeft ook niet veel hoop om zijn begeerten vergenoegd te zien. Want het was een smert te zien, hoe hij zuchten, en wat voor getuigen van zijn lijden zijn oogen gaven, die hij, op een quijnende wijze, ter aarde hield gestrekt. Door zijn ongeneugten gequeld, verliet hij dit schoone veld, en de wonderen van sijn oogen, dit proefstuk van de natuur. Ook schenen hem de vruchtbare heuvelen, die het omringden, tot liefde te verwekken, zoo aangenaam en wellustig was die plaats.
[p. 23]
    Twee honderd gebooren Grieken volgden, na den moedigen Tankredo, met alle stukken gewapend, dragende kromme zwaarden, halvemaanswys, op zijde, en rammelende pijlkokers en bogen op de schouderen. Zij waren op lichte Paarden gezeten, die bij naar altijd te viervoet rennen, zijn onvermoeid in den arbeid, zober in heur leven, afgericht in ’t bespringen en aarzelen, en gewoon, al vluchtende, in verscheide troeppen, zonder onorden, te strijden. Den genen die haar geleide, heet Latinus, den eenigen Griek, die de machten der Latijnen vergezelschapt. Waarlijk een groote schande, en een baarblijkelijk teiken van uw lafhartigheid, ô rampzalig Rijk der Grieken, die tegenwoordig den Oorlog zoo na bij u niet behoorden te hebben. Maar gij zijt het wel waard, terwijl uw ledigheid geleden heeft, dat gij ’t einde van dezen braven aanslag aanzaagt, gelijk als eenig werk, datmen in ’t openbaar, op een groot Tooneel vertoond. En zoo gij tegenwoordig, onder een schandige dienstbaarheid gebrogt zijt, daarom moet gij nu niet bedroefd zijn, want het veel eer een rechtvaardige straffe is, als een laster u aangedaan. na alle de anderen volgden voor het leste gedeelte, maar die door haar groote eervarendheid, en door de brave proeven van hare dapperheid, wel verdienden in den eersten rij gesteld te worden, d’onverwinnelijke vrijwillige, die men met recht den blixem van Mars, en de schrik van Azien, noemen mag. Voor [p. 24] haar moet het beroemde Schip van Argos zich verbergen, en den Koning Artus zwijgen met zijn versierde ronde Tafel en doolende Ridders, die ontallijke boeken met ijdele dromen vervuld hebben. d’Aaloudheid heeft nooit wat zoo gedenkwaardigs gedaan, noch iets geen zich bij de dapperheid van deze Helden mag vergelijken. Wie is dan de gene die waardig is haar Overste te zijn? Het is den zeeghaftigen Hugo van Kousé, maar om dat de anderen wisten, dat hij haar ver in edelheid en deugd te boven ging, bestemdenze, zich met elkander, tegen zijn verkiezing te stellen. Hoewel hij in der daad, hem veel beroemder gemaakt heeft, als iemand onder haar, door een groot getal van brave daden, en een lange eervarendheid. En waarlijk, hy was in een ouderdom, daar de goede zeden en d’achtbaarheid gemeenlijk elkanderen ontmoeten. En vertoonden een groote wakkerheid, van geest en lichaam in een grijze bejaardheid. Boven dien dat de gevaarlijke wonden, die hy in verscheide slagen ontfangen had, hem in plaats van zoo veel eerteikenen verstrekten, die zijn dapperheid genoeg betuigden. Eustaas verscheen een van de eerste, onder zooveel beroemde Ridders. Hy was niet alleen doorluchtig door zijn geboorte en brave daden, maar de faam van den Hartoog van Bouillon, zijn Broeder, maakte noch een gedeelte van de zijne. Ook zagm’er Gernand, die van de Koningen van Noorwegen afgedaald zijnde, [p. 25] roemen mocht op de Scepters en Kroonen, en heerlijke eertijtels, die zijn Voorzaten gevoerd hadden. Rogier van Elstat was ook aanmerkens waardig door d’aaloudheid van zijn Huis, om dat hij van Engerrand afkomstig was. En onder de edelste en afgerichste, steken een Anthoni, een Rembout, ende de twee Geerrads uit. In heur gezelschap trokken, Hubout en Rossemond, Erfgenamen van het groot Hartoogdom van Lankaster. Ik moet Obbizes van Toskanen niet vergeten, noch zijnen naam in den stroom begraven laten, die de geheugenis van de schoonste dingen doet vergeten, noch zelf die van de drie Lombardysche Broeders, Achilles, Sforse en Palamedes. Wiens faam verdiende, van alle volkeren der Aarde, bekend te zijn. Wy stellen ook noch in den rij, den sterken Ottho, die het Schild won daar men een kind op geschilderd zag, ’t gene uit de keel van een Slang gebraakt wierd. Wij moeten noch, Gaston, noch Endolf, noch d’een, noch d’ander Gujus, alle bei Mannen van aanzien, achterlaten, noch Everard, noch Garmer, wiens verdiensten zoodanig zijn, datmen die niet als ondankbaar erkennen, noch van spreken kan. Maar na dat ik alrede vermoeid ben van hier het getal der Ridders te beschryven, kan ik minder doen dan my t’uwaards te laten trekken, ô Gildippe en Odoart, getrouwe minnaars, die onlangs getrouwd zijt met zoo grooten liefde tot elkanderen? Zeker uw onderlinge minne, heeft u zoo [p. 26] vast in dezen Oorlog t’samen gevoegd, dat het te gelooven is, dat gy, zelfs na uw dood, zult onscheidelijk zijn. Maar waar toe is de schole der liefde niet bequaam, en wat is ’er dat daar in niet geleerd word! Hier is ’t daar die schoone Krijgsheldin zoo kloekmoedig geworden is, datze haar nooit van de zyde haars Minnaars begeeft, zulkx dat haar algemeen leven aan een zelve nootlot schijnt te hangen. Ook is de vereeniging van haar harte, zoo vast, dat d’een niet kan gewond worden, zonder dat ’er den anderen de smert af gevoeld. Gelijk zy beide van een en zelve wonde quijnen, zoo deze maar een weinig bloed verliest, terstond kan den anderen niet meer leven, en stort ook het beste van het zyne uit.
    Maar ’t is nu wel reden, dat wy van den jongen Ridder Reinout spreken, om het groot voordeel, dat hij heeft boven al die gene, die in deze monstering verschenen. In ’t aanzien van zijn braaf gelaat, zou daar niemand geweest zijn, die niet opgetogen zou gestaan hebben, zulk een aangenaamheid en Majesteit heeft hy op dat koningklijk voorhoofd, daar een ieder zich in spiegeld. Zijn ouderdom is zoo rijp, in een groene Jeugd, dat de daden, de hoop die men van hem heeft, te voren komen, en dat de vruchten t’effens met den bloezem opwassen. Maar zoo gy zaagt, met wat voor een brave dapperheid, hy zich in de wapenen beweegd, gy zoud hem zonder twijffel voor een Oorlogsblixem of tweede Mars houden, [p. 27] en voor een Kupido achten, indien hij zijn helmet, daar het schoone aangezicht mede bedekt word, opsloeg. Het was op den Oever, van den Stroom Athesis, daar hij van Sofije geboren wierd. Men houd het daar voor, dat zij hem van Bartholdus ontfangen heeft, die niet minder door zijn dapperheid gevreest wierd, als zij aanminnig door haar schoonheid was. Hij had naauwlijks de borsten verlaten, toen Matilde, de zorg op haar nam, van hem op te voeden. ’t Geen zij met groote voorzorg deê, zonder iets te vergeten van ’t gene zijnen geest tot groothartige daden mogt porren, en hem de waardige bequaamheid van een Prins, aan te doen nemen. Seder is hij niet van haar geweken, tot dat zijn jonge moedigheid, eindelijk wierd opgewekt, door ’t geluid der Trompetten en de groote dingen, die de faam verkondigden van deze Oosterschen Oorlog. Hij toen den ouderdom van vijftien Jaar bereikende, ontsloop het alleen, daar na d’Egeese Zee, door wegen die hem onbekend waren, doorkruist hebbende, lande hij aan de zijde van Grieken, ende quam eindelijk in’t Leger, in deze vergelegen gewesten. Waarlijk een groothartige vlucht, en dat wel verdiend tot een voorbeeld te strekken, om nagevolgd te worden, door de Helden die uit zijn Stronk zullen spruiten. Maar zoo eenig ding dit voorbeeld gedenkwaardig maakt, is dat hij drie Jaar de wapenen droeg, zonder dat het minste hair op zijn kaken uitbrak.
[p. 28]
    Na de Ruyterij, verscheen terstond het Voetvolk, om haar monstering te doen. Hier trat, voor alle andere, de Grave Reimont van Toulouze. Hy had tusschen de Pireneen, de Garone, en de groote Zee, zijn Soldaten gelicht. Zij waren vier duizend in getal, al t’samen wel toegerust, en onvermoeyelijk in den arbeid. En zulke brave Krijsknechten konnen niet beter, als door zoo een braven Hopman geleid worden. Maar de vijf duizend Mannen, die Steven van Amboize, van Blois en Touraine, had meê gevoerd, waren van geen heel sterken aard, noch arbeidzaam, hoe groot dat de glans van hare wapenen ook was. Ook ziet men zeer zelden, dat d’aangename, ledige en wellustige Landschappen, andere lieden voortbrengen die haar niet gelijken. Want hoewelze, in het begin, fel en vinnig aanvallen, zoo duurd het niet lang, zulks dat al haar kracht verslapt zoo ras de eerste drift over is. Alkastes vertoonde zich de derde op den rij, met zulk een onversaacht gelaat, als dat van Kapaneus in de belegering van Theben. Hy had van de Kantons en d’Alpen ontrent zes duyzend Zwitsers gebrogt, een Volk veel beroemder door haar moed, als geboorte. Want gelijkse nooit in den strijd aarzelen, zoo scheppenze zulk een vermaak daar in, datse van het ijzer, daarze kouters tot haar bouwerij, van plegen te maken, wapenen hadden gesmeed. Een wonder zoo veel te grooter, om dat zij het in een gebruik verkeeren, [p. 29] onvergelijkelijk veel deftiger als te voren. En het gebruiken om haar Vijanden mede te bestrijden. Daar inze zulk een stoutmoedigheid betoonen, dat die zelve hand, die voor dezen het Vee gewoon was op ’t veld te hoeden, nu tegenwoordig wel Koningen dard ontseggen, en haar in heur Land bespringen. Achter deze was de groote Standerd der Kerke ontvouwen, met het Hoofdcieraad en de Sleutels van Sant Peter. Onder haar trokken zeven duizend Mannen, alle op voordeel gewapend; zij wierden door den deugdsamen Kamillus geleid, die zich de gelukkigste Mensch ter Wereld achten, om dat hij van den Hemel tot zoo grooten aanslag verkoren was. En waarlijk hier vernieuwden hy de eer van zijn doorluchtige Voorzaten, doende, door zijn voorbeeld, blijken, dat zoo eenig ding ontbrak aan die groote moed der Romeinen, die eertijds de hele Wereld t’onderbragten, dat het maar alleen d’aaloude Krijchstucht was. Deze Bende was de leste van alle d’anderen, en had zich naauwlijks met een goede orde vertoond, of Godefroy riep de voornaamste Hopmannen bij zich, om haar zijn voornemen t’openbaren. Ik wil, sprak hij, dat morgen het Leger van hier vertrekt, en dat het, met alle naarstigheid, naar de heilige Stad spoeid, zoo ras als den dageraad begint te lichten, op dat wy daar mogen aankomen, wanneer zij ons ’t minst verwachten. Bereid u dan stoutmoedig tot den tocht, tot den strijd [p. 30] en tot d’overwinning. Deze woorden van zoo een voorzichtigen Veldheer, maakten dat ijder een terstond moed grijpt, en zijn plicht betracht. Zulkx datse des anderen daags alle vaardig zijn, om voor den dag te vertrekken, zoo onverduldig zijnze om de wassende klaarheid van den Morgenstond te verwachten. Ondertusschen kan Godefroys voorzichtigheid, hoe groot datse is, hem niet buiten vrees houden. Want hy heeft zekere tijdingen, dat den Soudaan van Egipten op den weg van Gaza is, gevolgd van een machtige Oorlogstoerusting, die langs de zijde van Surien heen vaard. Ook kan hij zich niet inbeelden dat een Man van zulken slag, en die nooit zonder eenigen aanslag is, nu tegenwoordig zou stil zitten. Door deze ongenuchten gequeld, verwacht hij niet goeds van die zijde, en beeld zich daar op in, binnen weinig dagen, een machtigen Vyand op den hals te hebben. Hebbende dan bij zich doen komen de getrouwste van zijn Boden, sprak hem aan, Mijn waarde Henrik; gaat terstond u in een Bespieschip schepen, en wend alle naarstigheid aan die gy kund om in Grieken te komen. Men heeft my van goeder hand bericht, dat, deze dagen, daar een onverwinnelijk Ridder moet aankomen, die zijne wapenen by d’onze komt t’saamvoegen. Maar ik heb groote vrees, dat den Keizer van Konstantinopolen, zijn gewone listigheid gebruiken zal, om hem weder te rug te doen keren, en zijn Wapenen in andere Ge- [p. 31] westen, ver van deze afgescheiden, te doen brengen. Zie daarom zende ik u alleen, gy die my voor een Gezant en waren Raadsman verstrekt, om dat gy met uw gewone behendigheid, hem zult raden tot het gene dat ons en hem het beste is. Gy zult hem van mijnen’t wegen zeggen, dat hij op het spoedigste kome, en dat hier verschil van een zaak is, daar in het vertoeven, voor zoo een Prins, als hij is, tot oneer verstrekt. Ik vinde ook goed, dat gij in zijn gezelschap niet zult te rug keren, maar dat gij bij den Keizer blijft, om hem te dringen dat hij ons de hulp zend, die hij ons verscheiden malen beloofd heeft, en die hij verplicht is ons te geven, door ’t verdrag dat wij met elkanderen gemaakt hebben. Dit was ’t geen Godefroy zijn Bode belaste, die naauwlijks zijn bevel en goede geheugenis had van ’t gene hem te doen stond, of hij nam terstond van zijn Meester oorlof, die zich ondertusschen wat herstelden, om dat dit vertrek machtig was, d’ongenuchten van zijn Geest wat te verquikken.
    Zoo ras de Zonne, des anderen daags, zich in ’t Oosten vertoonden, hoordemen in ’t Leger een vreemd geluid van Trompetten, Fluiten en Trommels. Dit teken noodigden de soldaten te vertrekken, ’t geenze met zoo grooten bequaamheid deden, dat haar ondwingbare dapperheid betuigde datse niet minder vermaak in ’t geluid van dit Oorlogstuig scheppen, als het algemeen Volk heeft, zooze bij [p. 32] geval, in het heetste van den Zomer, het gerucht van den Donder hooren, die haar hoop van water geeft. Daar is niemand onder haar die alreede niet in’t Veld wenscht op te trekken. Want de begeerten die zij daar toe hebben, is zoo groot, dat het een wonder te zien is, met wat voor een vierigheid zij hare Wapenen opvatten. Na dat zij in een kleinen tijd vaardig waren, begavenze haar onder heur Hopmannen, en alrede was het Leger in orden, en elk Vendel ontwonden. Maar boven al de Standerts, scheen de groote keizerlijke Banier uit, daar het zegepralend Kruis in geschilderd was. De Zonne, die ondertusschen geduurig den Hemel naderden, en opwaards steeg, verdubbelden den glans van ’t gladde staal, daar hij met zijn stralen op neêrscheen, en weêr afblonk, als blixemstralen. De Lucht zelf scheen in vlam te staan, ende van boven te ontsteken. Hier bij maakte het gebries der Paarden, en het gerammel der Wapenen, die tegens elkanderen aanhorten, zoo grooten gerucht, dat geduurende de Soldaten in ’t veld voorttrokken, het haar onmogelijk is elkander te verstaan. Maar alzoo den Veldheer niet van meininge is zijn Troeppen vorder te leiden, voor dat hij haar verzekerd heeft tegen de lagen en verrassingen, daar de Vijanden haar op den weg mogten meê bespringen, zond hij een goed getal Voorloopers voor uit, om de wegen t’ondekken. Na haar volgden de Gravers, wier last was om op ’t [p. 33] verbeteren der quade wegen te letten, de sloten te vullen, d’oneffenheden t’effenen en d’engten te openen die men mogt toegestopt hebben. Daar in den een en d’ander zich zoo manhaftig queet, dat noch de troeppen der Ongeloovige t’samen gevoegd, noch de sterkste muuren, nog de snelste Beken, noch de diepste graften, noch de hoogste bergen, noch de dichtste wildernissen, niet machtig zijn om te beletten dat het Leger niet voort trekt Even alzoo is’er geen zoo grooten tegenstand machtig om ’t geweld te beletten van d’Eridaan, die moedigen Koning der Vloeden, die zoodanig opzweld, ziende, dat de anderen hem voor haar Opperhoofd erkennen, dat hij met geweld over de velden heen vloeyende, niet op zijne oevers laat vast blijven, ende het geheele land in ’t ronde bevochtigd. Den Koningk van Tripoli is de eenigste die in den omring der muuren, daar hij goede wachten op gesteld heeft, zijn volk, zijn wapenen en zijn schatten besloten houd. En mogelijk zou hij machtig genoeg zijn, om de Fransse troeppen op te houden, zoo de vrees hem daar niet afschrikten. Want hij dartse niet aanvallen en ontfangtse gewillig in zyn land. Maar te voren heeft hij haar gunst gewonnen door gezanten en giften, die hij haar gezonden heeft, zonder dat hij de voorwaarden van vrede weygerd t’aanvaarden, zoo als Godefroy hem die beliefd voor te schrijven. Hier daalde van den hoogen berg [p. 34] Scir, die van de zijde der Zonnen opgang de Stad gebood, een groot getal geloovige, van alle oudheid en kunne. En om de zegepralende Kristenen te verquikken, brogtenze haar verscheide verversingen, niet minder verheugd in haar t’aanschouwen, alsse verwonderd waren haar met vremde wapenen, die heur onbekend zijn, bedekt te zien. Uit deze nam Godefroy een vroom en getrouw Leydsman, die zijn leger, langs de nabuurige zijden, geleiden. Op dat de scheepsvloot, van de Ree niet verstekende, de Soldaten mocht gemakkelijker haar behoeftigheid toeschikken. Ook ontbrak haar geen koren, ’t gene van de naastgelegenste eilanden quam, of deftige wijn van Kandie, of van ’t steenachtig Scio. Ondertusschen schenen de Zeeoevers onder ’t zwaar gewigt der schepen te zuchten. Over al, waar men zijn oogen op ’t water slaat, ziet men zoo veel schepen van allerhande slag, dat, zoo van nu af, de vloot der Heidenen aanquam, het niet goed voor haar wezen zou. Want boven de schepen ende galeyen, die Sant Joris, en Sant Markus op zee gebrogt hebben, aan de zijde van Genua en Venetien, zoo heeft Engeland, Vrankrijk, Nederland, en ’t vruchtbaar Sicilie, zoo grooten getal gezonden, dat men die naauwlijx zou kunnen tellen, noch nimmermeer onthouden kunnen de gene, die uit hun vrije wille haar t’zamen hebben gevoegd. Om zoo heerlijken reize te doen, hebben haar de benden, die te [p. 35]
landen mosten gaan, van alles wel voorzien van ’t geenze noodig achten, zoo dat zij niet meer vindende, terwijl al de wegen veilig zijn, ’t gene zich tegen haar aanslag kanten, verdubbelden zij haar treden, en gingen recht na de plaats, daar JESUS CHRISTUS de dood voor zijne schepselen heeft willen lijden.
    Maar de Faam die gewoon is, zonder onderscheid, de waarheid en logen te verkondigen, had haar alreede voorgekomen, en over al verteld, hoe dat dit zeeghaftig leger zich alreede op weg begeven had, zonder dat’er iets machtig was om haar tegen te houden: hier bij hadse niet vergeten te zeggen, hoe groot dat haar macht was, wat de namen van hare voornaamste hoofden, wat haar dapperheid, ende welke proeven zij alreede gegeven hadden; zulx dat zij door deze reden, die zij met een aangezicht vol van vrees vergezelschapten, d’ ongeloovige, die het heilig land onrechtvaardig bezaten, dreigden met een aanstaande ondergang, gelijk de vrees voor eenig quaad, datmen verwacht, slimmer is als het quaad zelve; zoo waren ’er geen ooren die niet luisterden, noch geen zoo kloekmoedige, die op ’t gerucht, van deze quade tijdingen, niet verzet stonden. Een stil en verwerd gemompel vliegt van d’een tot den ander, en verspreid zich niet alleen door de bedrukte Stad, maar door d’omleggende plaatsen. Ondertussen bedroefd zich den Koning het meeste. [p. 36] Invoegen dat hij zich op het uiterste van een groot gevaar ziende, hij niet weet wat hij doen zal, en overdenkt vreemde dingen in zijn gemoed. Dezen Tiran was Aladijn geheeten, levende in een geduurige ongeneugte, en nu zoo veel te grooter, om dat hij, seder weinig tijd, tot de Kroon verheven was. Voor dezen had men altijd in hem bemerkt een natuur, zeer tot wreedheid genegen, daar zijn hooge Jaren nu een zekere gematigheid in brogten: hij dan ziende, door een te baarblijkelijken schijn, dat de Kristenen van meeninge waren om de Stad te belegeren, voegden hij bij zijn oude achterdocht de nieuwe ontsegging die hij van zijn vijanden en onderzaten had. Ook verbeelden hij zich, hoe hij in een Stad is, daar tweederlei volk van bijzonder geloove wonen, daar van de eene in JEZUS CHRISTUS gelooven, en d’andere de Wet van Mahomet volgen. Het is waar dat hij ook overweegt dat deze laatste de sterkste, en dat de Kristenen zwakker als te voren zijn; want toen hij in Jeruzalem trat, en zijnen Stoel wou bevestigen, was de eerste zaak die hij deed, haar met lasten te verzwaren, en op de zelve tijd de Heidenen, zijn nieuwe onderzaten, daar van t’ontlichten. Echter kon dit zijn gedachten niet wech nemen, die meer, als te voren, de wreedheid, die zijn ouderdom slaprig maakten, en in een koude en quijnende natuur besloten hield, in hem opwekten. Deze dingen t’samen gevoegd, [p. 37] onderhielden zijn felheid, en maakten dat hij nooit dorstiger na ’t menschelijke bloed, als tegenwoordig was. Alzoo ziet men, geduurende de hette van den zomer, het venijnige* serpent, dat in den winter niet dorst voor den dag komen, en ’t geen de strengheid van de koude verstijft hield, weêr tot zijn eerste quaad keeren. En alzoo herneemt de Leeuw, hoe getemd dat hij ook is, zijn aangeboren wreedheid, als men hem zard. Ik zie niet als te veel, sprak hij, in ’t aangezicht van die trouwlooze, dat zij meer, als naar gewoonte, verheugd zijn, de teekenen vertoonen zich zoo openbaar; dat zij die niet kunnen verbergen, zij zijn d’eenige die het gemeen verlies tot haren voordeel trekken, en die schijnen te lachen wanneer onze algemeene verwoesting ons tot schreijen noodigd. Dit doet mij gelooven datse na mijn leven staan: want in de staat, daar ik haar tegenwoordig in zie, is ’er al de schijn ter wereld, dat zij haar geest niet als op lagen en verraad scherpen; zij zijn in een eedgespan tegen mij, zonder twijffel, of ten minsten denken zij op geen andere middelen, als om de Stad heimelijk aan de grootste Vijanden, die wij hebben, over te leveren, en die van haar verbond in te doen komen: maar ik zal wel beletten dat dit niet geschiede, en mij zal geen middel ontbreken om haar schelmsen aanslag voor te komen. Ik moet mij geheel verlichten wat van de zaak is. Ik zal de landen zuiveren, op datse anderen tot [p. 38] een voorbeeld verstrekken. Ik zal de kinderen van de borsten der moeders rukken. Ik zal het vier in hare Tempelen en huizen steken. Niet een van haar zal mijne handen ontkomen. Zie dit is den houtstapel die zij verdienen dat men haar oprecht. En dit zullen hare graven zijn, daar ik hare Priesters zal doen slagten, en haar, in plaats van slachtoffer, doen opofferen. Den Tiran overdacht deze wreedheid, en stelde die zich alreede voor om uit te voeren: maar echter onderwind hij hem niets, en zoo hy deze onnoozele vergeeft, dat is niet door een drift van medelijden, maar by gebrek van moed. En zoo de vrees hem voor een prikkel van wreedheid verstrekt, een andere ontsegging, die veel starker is, belet hem voort te varen. Want boven dien dat hy vreest de weg tot het vredeverbond af te snijden, zoo zorgd hij noch zijn vyanden te misnoegen, en hare overwinnende wapenen te verstooren; dit doet dat hy zijn uitsinnige gramschap wat matigd en andere middelen zoekt om die gevoegelijker tegen andere onderdanen te plegen. Hierom verwoest hy van ’t onderste boven, alle de gebouwen die op het land staan, en steekt ’er ’t vier in aan alle zijden. Zulx dat’er niet overblijft dat dezen onmenschelijken niet verwoest of verdelgd. Hy laat niet een verblijfplaats voor de Franssen, en beneemd haar alle gelegendheid daar zy haar van zouden hebben kunnen verzien: hier by beroerde hy de springbronnen ende [p. 39] Revieren, daar van hy de klaarste oirspronk met een doodelijk venijn vergaf. Dien onbeweegelijken, als hy is, gebruikten deze listigheid, zonder dat hy ondertussen vergat de Stad te versterken; want hoewelze van drie zijden zeer sterk is, zoo was se echter een weinig zwakachtig aan de noordzijde. Maar hy had die, in de eerste beroernis, met goede bolwerken, en in der haast met een goed getal oorlogsvolk, door hem onderhouden, verzien, zonder de Inwoonders daar in te begrijpen.

Continue
[
Frontispice canto 2]

[p. 40]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het tweede Gezang.

INHOUD.

DEn Toovenaar Ismenes bied den Koning Aladijn aan, door zijn tooverijen te beletten, dat Jeruzalem, door de Fransen, niet zou gewonnen worden: Maar zijn bezweringen niet kunnende gelukken, schrijft de Koning de Kristenen de oorzaak toe, en besluit haar alle te dooden. Beklagelijke twist van Sofronie en Olindus. Heur liefde en verlossing door Klorindes hulp. Argant zeid de Fransen d’Oorlog aan.

Ismeen den Toovenaar bied Koningk Aladijn
    Aan, om Jeruzalem door kunsten te beschermen;
En dat het Franse Heir nooit zal zoo machtig zijn
    Om hem die sterke Stad t’ontrukken uit zijn armen.

[p. 41]
Zijn kunsten zijn vergeefs, dies Aladijn, den Vorst,
    Dit wijt de Kristenen, haar daarom wil verdelgen.
Beklagelijke twist van twee oprecht van borst,
    Die, door Klorindes hulp, de bittre drank niet zwelgen
Die hun beschoren was, om wreedheid te verzaân:
    En Argant zeid het Heir der Franssen d’Oorlog aan.


TErwijl dat den Tiran zich tot den slag bereide, zie zoo quam Ismenes op een onverwachte dag, zich alleen voor hem vertoonen. Ismenes, die uit de vastgeslotene graven, wanneer ’t hem beliefd, de langbegraven lichamen kan doen opstaan, en haar een adem en gevoelen inblazen; Ismenes die alleen, door geruis van zijn zwerte bezweringen, Pluto zelve, in het allerdiepste, daar hy zijn Rijk beheerscht, doet verschrikken, en uit de verschrikkelijke holen de duivelen, die hij bind en ontbind, naar zijn begeerten, alsof ’t zijne slaven waren, doet uitkomen, t’elkens als hy zijn verburge kunsten wil plegen Dezen schelm was onlangs noch een Kristen, maar volgden nu de wet van Mahomet: evenwel waren hem noch eenige verven van zijne eerste geloove gebleven, zulkx dat hy dikmaal voor nam deze twee gelooven onder een te smelten, haar zeer quaad achtende, terwijl hy daar een ongodvruchtig en gruwelijk gebruik by voegden. Hy verliet dan, voor dezemaal, zijn duistere holen daar [p. 42] hy, ver van ’t gezelschap der menschen afgescheiden, gewoon was zijn bezweringen te doen, en bied zich aan om zijn Meester, in deze gelegendheid, te helpen, wat schade het gemeen daar by ook mag hebben. Maar alzoo den Koning alreede niet als te valsch was, dezen raadsman, die noch erger is, naderd tot hem: Vorst, zeid hy, het is zeker dat dit zeeghaftig leger, daar wy zoo voor beducht zijn, hier komt om ons te belegeren: maar om dat te beletten, zullen wy aan onze zijde alle mogelijke middelen aanwenden. Laat ons met het overige de Hemel laten begaan; want ik ben verzekerd datse ons gunstig zijn zal, en dat eerlijke lieden ons zullen helpen. Ook kan men niet loochenen, dat gij alle de voornaamste hoedanigheden hebt, die een voornaam Prins en deftig Hopman kunnen maken. Hier by, dat gy niet verzuimd hebt alle ding te verzien, die wy in toekomende van nooden hebben, noch op alles goede orde te stellen, zulkx dat, zoo een ijder u navolgd, en zijn plicht betracht, niet te twijffelen is, of uwe vyanden zullen heur graven vinden in uw land, daar zy omgekomen zijn, en wanen te winnen. Voor my, ik koom hier niet, als om deelgenoot in al uw gevaar te zijn. Mijn hulp is uw in dit werk noodig. Gebruikt my alleen, en gy zult zien of gy van my niet ontfangen zult, alle hulpe die gy te verwachten hebt van een grijzert, gelijk als ik ben, in de welke den raad door den ouderdom rijper [p. 43] word. Dit is ’t geen ik u belove, en dat niet alleen, maar al het gene mijn verburge kunst mij zal inblazen, om een gedeelten die zelve Engelen te belasten, die voor hun hoogmoed, voor dezen, uit het hoogste van den Hemel in ’t diepste van den afgrond zijn nêergestort: maar ik ben niet van zin om verder te treden, voor dat ik u eerst verhaald heb, hoe dat ik mijne bezweringen wil beginnen, en door wat middelen die vervolgen. In den Tempel der Kristenen, is onder d’aarde een outaar verborgen, en op dien outaar een beeld van hem, daar dit volk de Zoon van aanbid. Die, na dat hij de dood geleden had, begraven wierd en weder opstond, zoo als zij zeggen. Hier is een onsteke lamp, die, zonder ophouden, voor zijn grafstede brand, daar in orden geschikt zijn alle d’offerhanden, die van heur lichtgelovige Pelgrims, van alle kanten hier komende, om hun aandacht te plegen, daar gebrogt werden. Na dat dit beeld haar van den outaar genomen zal zijn, moet gij het zelf in onzen Tempel brengen. Daar na zal ik zoo machtige bezweringen doen, die, zonder twijffel, zoo veel als voor wachten aan de poorten zullen verstrekken, zonder dat ’er de vijanden ooit zullen ingeraken. Alzoo zult gij, en uwen staat, door een nieuwe verburgendheid, in zekerheid in den omring van deze muuren, u zelve kunnen verdedigen.
[p. 44]
    Den Toovenaar zijne redenen voleindigd hebbende, ging den Heidenschen Koning, van razernij en ongeduld vervoerd, recht na den Tempel der Kristenen, daar hij, alle heusheid vergetende, de Priesters bedwong om hem te wijzen waar dat Beeld was; ’t geen hij zoo ras niet heeft wechgenomen, of brogt het in zijn Turkxse Tempel, een onheilige plaats, daar den Hemel, dikmaal door het valsche en ongodvruchtig bijgeloof dezer Heidenen, vergramd word. Toen naderden dezen goddeloozen Toovenaar het eerwaardige Beeld, en mompelden ’er tegen, ik en weet niet wat voor schrikkelijke woorden van lasteringen t’samen gevoegd, en vertrok daar na: maar des morgens, zoo dra als den dageraad verscheen, quamen de genen, die de last hadden om dezen ongelukkigen Tempel te bewaren, ter gezetter uuren wederom, en waren wel verwonderd het beeld niet meer te zien daar men ’t gezet had, ende noch veel meer, toen zij het nergens konden vinden, na dat zijt aan alle kanten gezocht hadden. Al ’t geen zij toen doen konden, was, het den Koning te verwittigen, die deze nieuwigheid zoo mishaagden, dat hij zich, door een overdadige gramschap liet vervoeren. Want hij beelden zich terstond in, dat het iemand van de Kristenen was, die het gestolen had en verburgen hield. Nu, of dat waarachtig was, of dat den Hemel daar door zijn macht wilde betoonen, niet lijdende dat het beeld [p. 45] van zijn Lijk op deze wijze wierd ontheiligd, zoo veel is’er af, dat ’et onzeker onder haar was, of men’t de kunst der menschen, of eenig ongemeen middel most toeschrijven. Maar wij, die Kristenen zijn, behoorden godvruchtig te gelooven, dat het den Hemel aldus schikten, en het voor een wonder rekenen. Den Koning laat ondertusschen een scherp onderzoek in al de Kristenen huizen en kerken doen. Ook beloofd hij groote vergeldinge aan den genen, die hem eenige zekerheid daar af kan berichten, en gestrenge straffen aan hen die zich overtuigd vinden van het Beeld gestoolen of versteken te hebben. Den Toovenaar gebruikte aan zijn zijde ook alle verburge vonden om iets van de zaak t’ontdekken, maar al te vergeefs, terwijl den Hemel zorge draagt het te behoeden, tot groote schande van dezen bedrieger, en van zijn ijdele tooverijen. Na dat den Tiran eindelijk bemerkte, hoe dat hij verder in deze zaak trad, hoe datse meer voor hem verholen wierd, weet hij de gehele zaak de Kristenen, en van haat en gramschap tegen haar ontsteken, wierd hij wreeder als ooit te vooren tegen haar. Zijn razernij deed hem alle eerbiedigheid vergeten. Hij brande van ongeduld om zich te wreken, en nam voor hem het uit te voeren, hoe ’t ook gaan mogt. Neen, neen, sprak hij, deze verraders zullen nimmermeer stoffen datse mijnen toorn te vergeefs getergd hebben. De zaak zal zich heel anders toedragen als zij wel denken. Laat den [p. 46] Roover zich vrij verbergen, hij zal omkomen, in wat plaats hij ook mag wezen, en oirzaak zijn van de dood van alle d’anderen: daar is niet aan gelegen of d’onnozele voor de schuldige betalen, aangesien hij door deze middel gestraft word. Maar ô dwaas verkeerde, als ik ben, ik heet die gene onschuldig, die alle misdadigers zijn. Onder dit vervloekt gebroedsel is ’er nooit een gevonden die ons de minste genegendheid toedroeg. Men mag dan wel zekerlijk zeggen, dat zij alle met deze misdaad besmet zijn; en genomen dit waar alzoo niet, hebbenze voor deze geen andere genoeg begaan, die genoeg zijn om haar aan de uitterste straffen over te geven? Wel aan dan mijn getrouwe onderdanen, spaard noch het vier, noch het zwaard niet, om dezen trouwloozen hoop te branden en te moorden.
    Zoo sprak Aladijn in de volle vergadering, en terstond verkondigden de Faam deze tijding aan de Kristenen. Daar op vertoonden haar de schrik van de dood voor haar oogen, want niemand onder haar dorst, noch of vluchten, uit vrees voor schuldig verklaard te werden, noch minder om zijn zaak te verdadigen, noch zelf tot gebeden en veronschuldeging komen. De rampzalige Kristenen waren in deze twijffelmoedigheid, die haar in een geduurige vreeze hield, ter tijd dat haar hulpe quam van een plaats daar zij die het minste van verwachten. Daar was onder haar een jonge dochter, niet minder [p. 47] roemvaardig door de wonderen van hare dapperheid, als door die van hare schoonheid. Evenwel verachte zij die, en haakte niet als na groote dingen. O wonder, de zorg die zij draagd om haar eer te behoeden, geeft haar dezelve glans die men in de Zon ziet. En deze glans blonk zoo veel te meer, om datse haar van alle aanlonkingen en moeyelijke verzoeken, der genen die zij tot minnaars mogt verkrijgen, geheel ontrok: weinig ging zij uit den huis, en ’t was wat ongemeens als zij haar op straat vertoonde. Ook bekommerde zij haar het minste ter wereld, met ijdele loftuiterij en haar in gezelschappen te vertoonen: maar schoon dat zij haar verbergd, zoo is dat echter al niet mogelijk om te beletten, dat zulk een schoonheid, als de hare is, eindelijk niet deurstraald, en ijder doet verwonderen. En gij, ô liefde, zoud het anders niet wenschen. Want gij zijt de gene die haar aan de jeugdige begeerten van een jonge minnaar overgeeft. Gij die nu onlangs noch blind waard, hebt tegenoordig zoo goede en klaarziende oogen, als de gene van den verzierden Argus ooit waren. Zij zijn met geen doek meer bewonden, gij opentse en gij keerdse waar ’t u beliefd. Gij bedriegt de wachten, die u verliezen en voerd de lonken van andere in d’allerkuischte gedachten van een gadelooze schoonheid. Haar naam was Sofronie, en die van haren Minnaar Olindus. beide van een Stad en een geloove, d’een zoo ge- [p. 48] schikt als d’ander schoon is. Zie rampzalige Olindus, welk de geboorte van uw liefde was. Gij begeerd vele dingen, en verhoopt heel weinig. De achtbaarheid belet u uw qualen t’ondekken, aan de gene die daar d’oirzaak af is. En evengelijk gij de stoutmoedigheid niet hebt daar van te spreken, zoo veracht zij het door de onkunde, of daar geen acht op te slaan. Ongelukkige als gij zijt, die tot noch toe een beminde gediend hebt, zonder een middel te vinden, noch van haar gezien te zijn, noch om haar uw liefde t’openbaren, of de minste gunst te genieten.
    Ondertussen verspreid zich ’t gerucht van deze beklagelijke moord door de heele Stad, en Soffronie hoord, tot heur leedwezen, deze droevige tijding verhalen. Zij, zoo gelukkig zijnde van een Kristen, en zoo kloek als schoon te zijn, denkt alreede in haar geest op middelen om dit ongeluk af te keeren. Het staat niet aan haar dat het zoo zij, en de begeerten die zij hier toe heeft, vermeerderd meer en meer door zulke brave gedachten. En zoo haar eenige dingen tegenstaat, ’t is alleen maar haar zedigen aard, die de Maagden niet minder aangeboren als welvoegende is. Evenwel, na dat zij lange getwist heeft, steigerd haar moed eindelijk de twijffelmoedigheid te boven, zoo dat de stoutigheid en zedigheid in haar gelijk zijn. Zij gaat dan alleen uit, en breekt dwers door ’t gedrang van ’t volk, zonder iets van haar schoonheid te verbergen, of die zonder cieraad te [p. 49] vertoonen. Haar zedig gelaat zijn de teekenen van hare moedigheid, haar wezen is zoo groots, dat men, haar ziende, zou geoordeeld hebben, met ik en weet niet wat voor opgeblazendheid vermengd te zijn. ’t Is uit een oprechte verachting dat het voorkomt. Ja men zou niet kunnen zeggen, dat het door kunst of natuur was, die haar onachtsame schoonheid zoo zeer verhefte. Want in dit losswierend gelaat, zietmen aanlokselen die van den Hemel, van de natuur, en van de liefde begunstigd werden. Alsse voort gaat, is’er niet een die haar met het oog niet vervolgd, maar zij gewaardigd haar niemand aan te zien, zoo hoogmoedig is zij van aard. Haar voornemen is den Koning aan te spreken. Zij gaat recht voor hem staan, zonder dat de hevige gramschap, die hem vervoerd heeft, machtig is om haar een tree te doen aarselen. Maar houd in tegendeel stand, zonder voor het verschrikkelijk blixemen zijner oogen te verschrikken. Vorst, spreektse tot hem, Ik bid vertoornd u niet langer, en laat af van uw volk meer in vreeze te houden. Dat ik hier nu verschijn, is om u t’ondekken en ter hand te stellen, den perzoon die gij zoekt, om de misdaad die hij tegen u begaan heeft. In ’t aankomen stond den Koning verzet, ziende de groote kloekmoedigheid van deze maagd. Hierbij wierd zijn hert half overrompeld door de glans van haar schoonheid, die hem ’t gezicht verblinde, gelijk onverziens een blixemstraal. [p. 50] Dit was d’oorzaak dat hij zijn onrechtvaardige gramschap en zijn vergrimd gelaat een weinig matigde. Zulkx dat het te gelooven is, dat zoo hij een weinig minder onmenschelijker geweest had, als hij was, en zij wat zachtmoediger, zoo een schoon voorwerp zou hem, zonder twijffel, tot liefde bewogen hebben. Maar ’t is wel ongemeen dat een verachte schoonheid een opgeblaze hoogmoedigheid verast, om dat de aanlokkelijke strelingen het lokaas van Cupido zijn. Dit was het vermaak dan dat dezen tiran schepte, met verwondering aan te zien zoo schoon en betooverlijk beeld, dat zijn bloodaardig hert beweegde, en niet de liefde, wier schichten hem geensins wonden. Sofronie hier op lettende, nam heur tijd waar om de redenen die zij hem te zeggen had, t’eindigen. Heer Koningk, riepse, Hier is de gene die zich schuldig kend, aan de misdaad daar van gesproken is. verdelgd haar alleen, en niet deze rampzalige Kristenen, uw onderdanen: zij veinst niet voor u t’ondekken, dat de rooverij, die u zoo zeer ontsteld, een werktuig van deze hand is, terwijl niemand anders, als ik, het beeld, dat gij zoekt, gestolen heeft. En lijd niet dat zoo veel onnozelen de straf daar van gevoelen. Zie hoe zij haar zelve ter dood, zonder die verdiend te hebben, aanbood, om andere te behoeden. kloekmoedige logen, die zoodanig zijt, dat de grootste waarheid die niet gelijk is. En hoewel deze verkla- [p. 51] ring Aladijn, in ’t eerst grootelijkx beducht maakten, zoo sprak hij evenwel, zonder zich te bewegen, tot haar. Wel aan, veins niet om voor mij te ontdekken wie u dit geraden, en zich medemakker van uw misdaad gemaakt heeft? Waar op Sofronie, niet meerder als te vooren, verschrikten. Denkt niet, antwoorden zij hem, dat ik deze eer heb willen deelen, of een ander deelachtig maken. ik alleen heb deze daad onderstaan, en seder uitgevoerd, zonder iemand raad te vragen. Terwijl dat dit zoo is, antwoorden haar den tiran, zoo zult gij de eenige wezen daar op ik mij wreken zal, u doende de smerten gevoelen die gij verdiend hebt. Ik zoek niet liever, voegdezer bij, en ben wel te vreden het geheele deel in de eer en de straffe te hebben. Aladijn begon hier op te vergrimmen, daar na vraagden hij haar, wat zij met dat beeld gedaan, en of zij ’t niet verburgen had. Gants niet, antwoorde zij, ’t is verbrand, en ben wel blijde dat ik ’t gedaan heb. want ten allerminste zal het in toekomende, door de handen van deze ongeloovige, niet meer ontheiligd werden. Waarlijk Heer Koningk, gij herzoekt, of de diefstal, of de persoon dieze begaan heeft, het eene zult gij nimmer weêr zien, maar ’t gezicht van d’andre hebt gij hier voor u, en evenwel vertrouw ik, dat mijn daad geen dieverij behoord genoemd te werden. Daar is niet zoo rechtvaardig als ’t gene dat men onrechtvaardig genomen heeft, weder te geven.
[p. 52]
    Deze woorden vervoerden den tiran tot een overmatige gramschap, hij blaast niet als dreigementen uit, en tracht nu voortaan niet als de beweging van zijn drift te volgen. en hoopt dan niet meer, ô schoonheid, die onder de gedaante van een engel, een goddelijke geest en onverwinnelijke moed verbergd, de minste genade van hem t’ontfangen. De liefde zou te vergeefs, als een sterken beukelaar, die aangename schoonheid, daar u den Hemel mede begaaft heeft, trachten te zetten tegen de wreedheid van dezen Barbaar. Ondertussen word deze schoone bij ’t lijf gevat, en veroordeeld om levende verbrand te worden. hiertoe wierdse door d’onbeweegelijke razernij van den tiran geschikt. alreede ruktemen de sluyer van haar hoofd en de kleederen van haar kuisch lichaam, haar schoone armen worden met dikke touwen gebonden, en door het vast toeknellen heel verpletterd. Zij spreekt niet een woord, en al het quaad onthaal, dat men haar doet, is niet machtig om haar de minste vrees aan te jagen. en zoo haar roosverwig aangezicht een weinig veranderd is, men verneemt’er daarom geen bleekheid op, maar zoo natuurlijken blankheid, dat zij veel schoonder als te vooren scheen. Geduurende deze dingen, trok het gerucht van zoo vreemden zaak, dat, nu over al verspreid was, al het volk tot zoo droevigen schouspel. Men liep naar het gedrang van alle plaatsen der Stad. Olindus zelf begeeft’er zich met anderen na [p. 53] toe, met voornemen noch nader tijdinge te hooren. maar als hij zag dat deze schoone gevangene, zekerlijk zijn beminde meestresse was, dat zij ’t zelve was, die men zoo gebonden had, zij die voor schuldig gehouden wierd, zij die nu alreede veroordeeld was, en eindelijk, zij die door een tiran in handen van de beulen was overgegeven, die alreede bereid stonden om ’t vonnis uit te voeren, zoo begon hij door ’t gedrang te breken, en zijn stem verheffende, aan de zijde daar den Koning stond, aldus tot hem te roepen; Zij is de gene niet die aan de diefte, daar zij door een dwaze onbedachtsaamheid op roemd, schuldig is, zij heeft daar nooit op gedacht: ook is ’t niet te gelooven, dat een jonge dochter, van een vreesachtigen aard, zoo stout zou geweest zijn, haar zoo een gevaarlijke zaak t’onderstaan, en noch veel minder die uit te voeren: want hoe zou zij de wachters van den tempel hebben kunnen bedriegen? en door wat middelen dat heilig beeld wechnemen? laat zij u doen gelooven wat zij wil, ik weet echter wel beter. Ik ben de geen die het gestolen heeft; en ik beken vrijelijk, dat, na ik het stuk gedaan had, ik door een venster, onder ’t voordeel van de nacht, het zoo ontsnapten: daar na vond ik gelegendheid om door de groote plaats heen te gaan, daar ik het door d’afgelegenste wegen ontquam. Ik ben dan de eenige die rechtvaardig verdiend heeft, en de eer van deze daad, en de [p. 54] dood daar nevens: dat deze dan mij het een ofte het ander niet en kome t’ontnemen, deze ketenen en banden behooren mij toe; dezen houtstapel is voor niemand, als mij, opgerecht, en deze vlamme is niet ontsteken als om mij tot assche te verdelgen.
    Sofronie hem op deze wijze hoorende spreken, en met meewaardige oogen aanziende, antwoorde hem; Arme onnoozele, wie leid u hier zoo roekeloos? met wat voornemen komt gij hier? of wat razende uitzinnigheid geleid uwen loop? hoe, ben ik dan niet stark genoeg om te wederstaan, al wat de gramschap van een mensch het wreedste kan voortbrengen? Neen, neen, ik geloof noch moed genoeg te hebben om de dood alleen te verduuren, zonder dat het noodig is dat men mij komt gezelschap houden. Deze woorden sprak zij tot haar Minnaar, en evenwel kan zij hem niet meerder tot het herroepen brengen, als om zijn voornemen te doen veranderen. ô wonder, zo veel te grooter, om dat het ons een volmaakte kamp der liefde, met d’onverwinnelijke deugd vertoond. Heerlijk verschil, daar de dood zich tot een prijs aan den overwinnaar opofferd, en daar d’arbeid zelf de schuilplaats is daar den overwinnaar zich kan bergen; hoe den eenen in dezen twist hardnekkiger als d’ander, zich schuldig zoekt te verklaren, hoe meer dat Aladijns gramschap tegen haar ontsteekt: want hij geloofd waarlijk, dat deze [p. 55] twee minnaars hem bespotten, en datse, om hem noch meer te verachten, de straf belachen die zich voor haar oogen vertoond. Het verscheeld mij gans niet, spreekt hij, of men ziet dat zij schuldig zijn, aangezien dat ik haar alle beide een zelve palmtak na heur verdiensten geven zal; dit zeggende, gaf hij een teeken aan de onmedoogende uitvoerders van zijn tirannij, die haar altijd gereed hielden om te volbrengen het gene haar geboden was, invoegen dat men haar beide, in minder als een oogenblik, zag stijf aan een paal gebonden, des eenen rug tegen des anders. Maar Olindus, ziende den houdstapel rondom opgerecht, en dat men alreede het vuur daar begon in te steken, kon zijn klagten niet weêrhouden, noch hem bedwingen deze woorden te spreken, tot haar, die men met hem gebonden had: Wel zijn dit dan de ketenen daar ik verhoopte, dat wij mede zouden geboeid worden, om t’samen de rest van ons leven over te brengen? ziet hier dan het vuur van ’t welke ik het zelve wezen tussen u en mij verwachten: ô de liefde heeft ons wel andere vlammen en banden beloofd, als deze, die ons nu door het quaad geval bereid zijn! ô hoe onmenschelijk isse, dat zij ons niet vereenigd, als om de dood te doen lijden, na dat zij ons altijd zoo wreed gescheiden heeft! evenwel nu het moet wezen, dat gij, helaas! zoo onwaardig sterft; zoo schiet mij ten minsten deze vertroostinge over, nu ik, van het geluk van uw bed- [p. 56] genoot te worden beroofd ben, dat ik u zal in den houtstapel gezelschap houden: maar waarlijk u eenig ongeval dat smert mij, en niet het mijne, terwijl ik zo gelukkig zal zijn van aan uwe zijde te sterven: helaas, ik zou noch veel blijder zijn, en geen vermaak vinden dat bij mijn lijden te vergelijken was, indien ik deze gunst mogt verwerven, dat ik mijn geest gaf op d’oever van uw lippen, en op de zelve tijd onze laatste zuchten onder onze kuisse kusjens mogt vermengen. Sofronie wierd door deze klachten van Olindus bewogen, en om hem te vertroosten, sprakse, Mijn ziel, de weinige tijd die ons noch overschiet te leven, roept ons tot andere klachten, en tot veel hooger bedenkingen; in plaats van u zoo te bedroeven, waarom denkt gij niet eer om u van uwe zonden te bekeeren? waarom hebt gij u niet altijd voor uwe oogen deze waarheid vertoond; dat ’er geen vergeldinge te vergelijken is bij de gene die God de rechtvaardige menschen beloofd heeft? Lijd standvastig voor de eer van zijn naam, en twijffel niet of gij zult de straffe zacht vinden: hoopt niet als op de dingen van daar boven, daar men de ware gelukzaligheid vind, de Hemel roept u nu op deze maal; ziet eens hoe schoon dat hij is, en hoe hij ons schijnt te vertroosten, ons noodigende om te proeven de ware lekkernijen der welgelukkige. Terwijl dat d’een en d’ander deze klagten doet, prijzen d’ongeloovige haar stantvastigheid; en het groot meêdoogen dat’er de Kri- [p. 57] stenen mede hebben, vertoond genoeg haar gevoelen daar van. Het is waar, dat zij niet als onder elkanderen daar van spraken, want zij haar niet overluid durven beklagen. Den tiran is zelf, tegen zijn gewoonte bewogen, en hoe verhard dat zijn gemoed is, zoo treft hem het medelijden aan om hem te verzachten; maar zoo onverbiddelijk als hij is, is zijnen naam mede; ook is hij van zoo een barbarischen aard, dat deze voorwerpsels van medelijden hem zoo vergrimmen, dat hij terstond zijn oogen elders na toe wend, en van daar vertrekt, om door zoo een droevig schouwspel niet bewogen te werden. Daar is niemand als gij, schoone Sofronie, die u niet gevoellelijk aan deze druk vertoond, en die u niet eens gewaardigd om te klagen.
    Geduurende deze twistredenen, zie zoo verscheen in ’t midden van de volle vergadering, een Ridder, of men zoud’ er hem ten minsten voor aangezien hebben, van zoo schoonen wezen als braaf van gestalte. na’et aanzien van zijn wapenen en de rest van zijn toerusting zou men geoordeeld hebben, dat het een vremdeling was, van verre gekomen om zijn fortuin te zoeken. den tijger, die hij boven op den helm voerde, en de oogen van een ijder tot haar trok, was een kenbaar teken genoeg, dat het den gene was die Klorinde gemeenelijk in den oorlog voerde: ’t geen d’oorzaak is, dat zij haar alle ook daar voor houden. gelijkze in der daad in dat geloof geen- [p. 58] sins bedrogen zijn. Van haar kindsheid af, heeft haar altijd tegen ’t hart geweest, die laffe onledigheid en oeffeningen daar haar de vrouwen toe begeven: dit doet dat zij tegenwoordig veracht heur handen neer te buigen, om een spinrok of de naald te handelen, en diergelijke werken te maken, die gemeenelijk strekken tot het tijdverdrijf der maagden. hier bij heeft zij een grouwel van het prachtige gewaad, en de plaatsen die met muuren besloten zijn, want zij is wel verzekerd, dat de eer van een dochter, niet beter bewaard is in de steden als op het veld; zij wapend met hoogmoedigheid haar aangezicht en vermaakt haar met, ik en weet niet wat voor strafheid en opgeblazendheid, in de aangeboorne zoetigheid van haar oogen te mengen, even wel misstaat het haar niet, en hoe groot dat haar verachtinge zijn, zij geven haar evenwel een brave zwier. zoo haast als haren ouderdom heur bequaam maakten, tot de eerlijkste tijdkortingen, zag men haar de paarden berijden, die zij nu wel weet te bedwingen, met een speer geestig om te gaan, de piek te handelen, het rapier te zwayen en haar leden te wringen in’t worstelperk, om dat zij niet vadzig in’t loopen zoude zijn: daar na gevoelende haar krachten allengskens met hare jaren toenemen, ging zij in ’t diepste van het wout, en op de hardste klippen, daar zij haar niet bemoeyde[n] om een haas, of das, of rhee, of andre diergelijke vreesachtige beesten na te jagen, maar wel om de leeuwen [p. 59] beeren en tijgers te vervolgen, daar zij haar zoo aanhing, dat zij voor de menschen zo wild scheen als de beesten zelf. maar zo als zij nu van Perssen quam, om haar te stellen met al heur macht tegen ’t geweld der Kristenen, hoewel alreede menigmael heur lichaam met wonde bedekt en de revieren met heur bloed geverft waren, was dit schouwspel van d’aanstaande dood, het aldereerste dat zich voor hare oogen vertoonden, d’uitnemende begeerten die zij in ’t begin had, om te weten wat ’er af was, en wat misdaad dat de personen, die men voor schuldig houd, mochten begaan hebben, deed haar het paard nopen om te naderen. het volk vertrok terstond en liet haar met gemak door, zoo dat zij, den houdstapel genaderd zijnde, de twee getrouwe minnaars aan een paal geboeid zag. zij verwonderd haar te hooren, hoe dat den eenen zich gants, in tegendeel van de andere beklaagd, die niet een eenig woord spreekt, betuigende dat haar stantvastigheid boven het gemeen van hare kunne gaat. echter weet zij wel dat de zuchten die den eenen ontsnappen, veel eer een eigenschap van medelijden is als van eenige smerte die hij gevoeld, en dat de stantvastigheid van d’andre een teeken is van het voornemen dat zij alreede genomen heeft. want in’t aanzien met wat voor een bezadigde geest zij den Hemel aandachtig beschouden, scheen het, dat haar schoone ziel, haar lichaam verlaten eer dat de dood hun gescheiden had. Ondertussen trof het onge- [p. 60] luk, van d’een en d’ander* zoo diep in het herte van Klorinde, dat zij haar niet onthouden kon van tranen te storten. niet te min de persoon die zich het minste beklaagd, is die haar het meerste smart. zij dan niet langer kunnende wachten om hier opening van te hebben, brande van ongeduld om de waarheid van de zaak te weten. hierom trad zij tot een grijzerd, die daar dicht bij stond, mijn vriend, sprak zij tot hem, wat is dat voor volk dat ik op deze wijze gebonden zie? is het heur misdaad of quaad geval die haar tot deze straffe gebrocht heeft? na dat zij de daad ondervraagd en het verhaal in weinig woorden gehoord had, bleef zij geheel verwonderd, en beelden haar zelven terstond in datze onnoozel waren. Hier op neemtse voor haar hun het leven te behoeden, ’t zij door kracht van gebeden, of die van de wapenen. met dit voornemen trad zij tot den houdstapel, daar zij’t vier van afwenden, ’t gene alreede deze rampzalige minnaars begon te genaken; daar na haar tot de beulen keerende, sprakse tot hun; houd u stil, en dat niemand van u zoo stout is voort te varen, voor al eer dat ik den Koning gezien en gesproken heb: doet alleen ’t geen ik u zeg, en vreest niet dat hij op u vertoornd zal zijn, om dat gij dit vonnis hebt uytgesteld. Op deze woorden stelden zij haar aan om heur te gehoorzamen, niet kunnende geloove dat de plicht haar daar toe verbond, zoo veel macht had de brave gedaante van de persoon die haar gebood, op hun: zij [p. 61] ging dan van daar na den Koning, en gemoeten hem in een weg daar hij voorbij haar quam. alsdoen om haar voornemen niet langer uit te stellen, sprakze tot hem: Heer Koning, ik ben die zelfde Klorinde daar van uw Majesteit mogelijk wel af heeft hooren spreken; het gene dat mij tegenwoordig hier geleid, is niet als een uitnemende begeerte, die ik heb om ons geloove en uw Koningrijk voor te staan, zie ik ben bereid om u te dienen, gebied maar alleen en gij zult zien, hoe dat ik in noodzakelijke dingen, de alderkleinste zaken niet zal verachten, noch voor de gevaarlijkste aanslagen verzet zijn; ’t zij dat gij mij op de bolwerken zet, of in’t binnenste der steden, of in’t open veld, ik zal nimmermeer iets zo lief hebben het gene te vergelijken zal zijn bij d’eer die gij mij den zult in mij te gebruiken, De Koning haar met grooten aandacht gehoord hebbende, antwoorde haar; Kloekmoedige Heldinne, wat landschap is zoo ver van Azie en der Zonnen opgang gelegen, daar de faam de wonderen van uwe heerlijkheid niet verbreid heeft? weetmen niet wel dat het gerucht van uwen naam tot aan d’uiterste palen der wereld bekend is? dit zoo zijnde, heb ik dan geen reden mij van alle vrees t’ontlasten, en de zorgen die ik noch kort had ver van mij te verbannen, nu dat uw onverwinnelijk zwaard bij’t mijne gevoegd is? ja waarlijk, en gij moogt het ook wel geloove, dat ik meer hope heb in u eenige dapperheid, als ik zou hebben in ver- [p. 62] scheide benden van oorlogsvolk die ik een krijgslichaam t’zamen gevoegd zag. my dunkt alreede dat dien Godefroy, die men zoo zeer vreest, te lang vertoefd om te komen; aangaande de begeerte die gij betuigd om gebruikt te werden, door de vraag die gij mij gedaan hebt, dat is wel redelijk dat het zoo geschiede, terwijl’er geen zoo zwaren aanslag is, daar gij niet bequaam toe zijt om uit te voeren: zie daarom stel ik van nu af aan de last van dezen oorlog in uw handen, en geef u een volkomen bevel om over ’t geheele leger te gebieden; met een woord, ik versta, dat gij de soldaten wetten zult geven, die zij voor onveranderlijk zullen houden. Al ’t gene Klorinde kon doen, was den Koning te bedanken voor den lof, die hij haar gegeven had, tot dat het tijd was om op’t gene te komen dat zij van hem begeerde. Vorst, vervolgdenze, mogelijk zult gij ’t in’t eerst vreemd achten, dat de vergelding voor de diensten moet gaan; maar de gene die ik in toekomende u hoop te bewijzen, gevoegd zijnde bij ’t vertrouwen dat ik in uw goedheid heb, doen mij hopen dat gij mij deze twee misdadigers niet weigeren zult. De weinige schijn die ’er van is, datmen hun daar voor hoord te houden, is de oorzaak dat ik die ernstig van u begeer; want, om de waarheid te zeggen, mij dunkt dat men haar met al te veel wreedheid veroordeeld heeft: evenwel ben ik wel te vreden op de zaak niet eens te komen, noch d’omstandigheden voor te brengen, die [p. 63] tot zekere proeven van hare onnoozelheid zoude mogen verstrekken. ’t is mij genoeg dat gij weet dat ’er niet is als ’t gemeen gerucht ’t gene u doet gelooven dat de Kristenen het beeld hebben wech genomen, voor’t gene dat van de rest is, vergeef het mij, zoo’t u beliefd, zoo ik door de reden gedwongen ben te zeggen, dat uwe Majesteit, zonder twijffel, de achting die wij ons geloof schuldig zijn, overtreden heeft toen hij volbracht het gene, daar den toovenaar hem toe drong; gij weet, Heer Koning dat het ons niet geoorlofd is, noch geen beelden in onze Tempelen te hebben, noch de zelve aan te bidden, en noch minder dan die van anderen; het is dan onze Profeet die ik dit dan wil toe eigenen, en t’effens het wonder dat’er op gevolgd is, geloofd mij hij alleen heeft dat wonderteeken gedaan, om ons te leeren, dat het ons verboden is onze heilige tempelen t’ontheiligen door een nieuwe bijgeloovigheid; laat ons Ismenes met zijn bezweringen en tooverijen laten begaan, terwijl hij geen andre wapenen als die heeft; maar wij die soldaten zijn, laten wij ons behelpen met de speer en ’t zwaard, en onze hoop nergens in stellen dan in de dingen die ons ampt raken.
    Hoewel ’t hart van den tiran scheen ongevoellelijk tot medelijden te zijn, en dat het hem qualijk met groote moeite liet bewegen, evenwel zoo was hij eindelijk te vreden, en liet af door de gebeden van Klorinde; om dat de reden hem daar toe verplichte. [p. 64] Wel aan dan, zeide hij, dat men haar het leven en de vrijheid geef, ik ben wel te vreden, terwijl gij het zoo begeerd, kloekmoedige maagd; want uw persoon is mij van zoo grooten waarde, dat ik u nimmermeer een zaak zoude konnen weigeren, ’t zij datze de dood verdiend hebben, of dat zij vrij behoorden te zijn door haar onnoozelheid, zoo veel is er af, ik geef haar genade en u zeer garen over. Zie daar hoe de verlossing van deze minnaars toeging; in het welk de getrouwe Olindus, zoo grooten geluk had, als hij aan zijn meestres, de daad van een genegendheid, zonder voorbeeld die de liefde zelf opwekten, in zijn kloekmoedige dapperheid kon bewijzen, Want van den houdstapel, daar hij noch kort te voren dacht tot assche verbrand te worden, ging hij recht na den Tempel om te trouwen; en van een ter dood veroordeeld mensch, werd hij de man van een persoon die een onderlinge genegentheid hem toedraagt; en de geen die hij boven alle dingen ter wereld bemind; ook is’t wel redelijk, dat hij met haar willende sterven, indien dit niet gebeurd was, zij ook nu zoekt om met hem te leven, maar om dat het verbod van dien tiran hem niet mocht toelaten, in zijn land zoo braven voorbeeld van deugd te hebben, uit vreeze dat in’t toekomende hem zulkx niet mogt in eenig gevaar brengen; banden hijze beiden uit Judea, met noch veel andre Kristenen, die hij in verscheiden plaatsen in ballingschap verzond, naar dat hem de [p. 65] drift van zijn wreed voornemen vervoerden. ô met wat droefheid verlaten de jonge lieden heur ouders in haren hoogen ouderdom! Wat is ’t een gevoellelijke zaak voor de mannen datse heur vrouwen en kinderen verlaten moeten. Waarlijk een wrede scheiding, en daarom te meer onverdraagelijker, om dat dezen Barbaar niet en verjaagd als den genen daar hij een goeden geest en onvermoeilijk lichaam, in bemerkt, houdende alleen bij hem, tot zoo veel panden, de gene die hem niet hinderlijk konnen zijn, ’t zij datse door den aard van heure kunne, of door de zwakheid van haren ouderdom, tot de vrede genegen zijn. Zoo scheiden deze arme verdrukten, tot heur groot leedwezen, hier en daar; maar het meerendeel, daar in het misnoegen grooter als de vreeze was, wierden tot afvalligheid verwekt, en begaven haar in dienst van de Kristenen, die zij ontmoeten zoo als zij quamen tot Emaus; alzoo heet men een klein stedeken, niet verder van Jeruzalem afgelegen, dan dat een mensche, des morgens vertrekkende, gemakkelijk in vier uuren daar komen kon, wanneer hij zelf maar voet voor voet ging. O hoe aangenaam is deze tijding de Franssen! en hoe groot is de begeerten die zij hebben om heuren aanslag te vervolgen, zonder die langer uit te stellen! Evenwel, om dat de zon alreede meer als de helft van zijnen loop gedaan had, deed den Veldheer de lasten ontladen, en de hutten oprechten.
[p. 66]
    Yder een had zich alreede nedergeslagen, en de zon was al op het punt om zijn vlammige en vergulde stralen in den Oceaan te dompelen, wanneer men verwonderd was twee onbekende Ridders na ’et leger te zien komen; zij waren heerlijk van gedaante en rijkelijk gekleed, ’t gene haar vreemdelingen deed schijnen; en zoo zedig van gelaat, dat men, haar ziende, terstond zou geoordeeld hebben, dat zij niet als vijanden quamen: ook bekende men haar eindelijk voor de twee Gezanten, van wegen den Soudaan van Egipten gezonden, met een groot getal Schildknapen en Edeljonkers tot haar gevolg: den eenen was genaamd Aleth, een man van niet opgekomen, en die niets vorderlijkx en heeft door zijn geboorten: maar boven dien dat hij heel welsprekende is, vlug van geest, zich over al na weet te schikken, zijn natuur om ijder te believen, zoo hebben zijn kunsten hem tot de hoogste ampten van ’t Rijk verheven: hier bij mag men stellen, dat hij geen gelijk heeft om een leugen te verdichten, geestig in alle loosheid, en zoo doortrapt, om zijn snoodheid op te pronken, dat, wanneer als ’t hem beliefd, hij die tot zijn lof doet gedijen. Den anderen is den Cirkasser Argant, die van een vergelegen gewest gekomen zijnde in ’t Hof van Egipten, door den grooten Soudaan, tot Landvoogd gemaakt, en met de eerste ampten van den oorloog begiftigd wierd: ook moet men bekennen, dat het een man is die door geen [p. 67] moejelijkheid is te verwinnen, en zeer kloekmoedig: maar voor de rest, onverduldig, onbewegelijk, opgeblazen, en zoo goddeloos, dat zonder vreeze, noch voor God, noch voor eenig geloof, hij alle redelijkheid, die men van hem te verwachten heeft, in de punt van zijn zwaard steld. t’Harer aankomste verzochtenze beide om verhoord te worden, en wierden terstond geleid in de tente van den beroemden Godefroy: hij was zedig gekleed, en zat in een leegen zetel, midden onder de Hopmannen van zijn leger; en waarlijk, de ware deugd heeft altijd van zijn zelve zoo veel verciersel en glants, dat schoon hij die verwaarloost, echter noch altijd deurstraald. Argants plichtplegingen waren niet zeer groot, want hij was zoo verwaand, dat hij alle menschen onverscheiden stelden. Aleth deed zoo niet, maar betoonden zich beleefder dan hij: in zijn aankomen lei hij zij hand voor de borst, en hield zijn gezicht ter aarden gevest, hem al de eer aandoende, die de gene van zijn volk gewoon zijn te doen aan de personen die zij in achtinge hebben. Na deze beleefdheid begon hij zijn gesprek met zoodanigen geschiktheid, dat uit zijnen mond welsprekende stroomen vloeiden, veel zoeter en aangenamer dan hoonig: Hij sprak in de Sirische taal, die de Franssen wel verstaan konden, om dat zij alreede daar de kennisse af hadden. O ware Zon van deugd, en onvergelijkelijke kracht, riep hij, dien zoo veel beroemde Helden [p. 68] die hier vergaderd zijn, onderdanigheid bewijzen, na dat zij bekend hebben, dat zij hare zege en overwinningen aan uw wijs beleid schuldig zijn: ziet eens tot hoe ver ’t gerucht uwe dapperheid verkondigd? de pilaren die den zeeghaftigen Herkles eertijds geplant heeft, tot zoo veel tekenen van zijn overwinning, zijn niet machtig om de grootheid van uw onsterffelijken naam te bepalen: men spreekt onder ons van geen andre dingen; en naauwlijx zal men in geheel Egipten een mensch vinden die uwen lof, met zoo grooten aandacht, niet aanhoord als of hij wonderen hoorde verhalen die het gemeen gevoelen der menschen te boven gaan: ook hebben wij een Vorst, die, die smaakt met zoo veel vermaak als verwondering. ik zal noch meer zeggen, dat is dat hij zelve daar dikmaals behagen in schept die aan anderen te verhalen; in uw persoon beminnende, het geen in anderen, zoo veel schrik, als nijdigheid brengen zou, zoo als hij u bemind en uwe heldendaden prijst, zoo begeerd hij ook onderling een verbond met u te maken, is ’t niet in den Godsdienst en het geloof, ten minsten, in oprechte vriendschap die vast en onverbrekelijk is. hierom moet gij ’t niet vreemd achten, dat hij, onder de gunst van zoo goeden gelegentheid, van u vrede verzoekt en met u begeerd verbonden te zijn: uw deugd moet dan deze vereeniging tusschen u beide maken, terwijl dat het geloof, daar gij van elkanderen in verscheeld, dat [p. 69] niet doen kan: maar voor zoo veel als men hem bewust gemaakt heeft, dat gij van zin zijt een van zijn oude vrinden uit zijn Rijk te verdrijven, zoo heeft hij mij belast, eer dat noch grooter ongeval geschiede, wat zijn voornemen daar op is, u aan te zeggen. Waarlijk het is dit, dat zoo gij u wild vergenoegen, met het land dat gij in dezen oorlog verkregen hebt, zonder meer, noch Judea, noch hare grenspalen te verwoesten, zoo dat dit Rijk zich weêr in zijn eersten stand mag herstellen; dan beloofd hij u, tot vergelding, een gerust bezitter van het uwe te maken, daar gij noch niet vast in gezeten zijt: wanneer gij beide met goed verstand dus t’samen gevoegd zijt, zullen de Turken en Persianen wel ooit weder verkrijgen ’t gene uwe dapperheid op haar gewonnen heeft? neen zonder twijffel, en ik ben verzekerd, datse daar proeven, t’harer schade, afzien zouden. Gedenkt, ik bid u, ô zeeghaftige Vorst, dat gij in weinig tijd zulke groote dingen hebt uitgerecht, dat de toekomende eeuwen, hoe lang datse ook zijn, die nimmermeer uit de geheugenis zullen kunnen uitwissen; de slagting en verwoesting van geheele legers, het overrompelen der steden, het verduuren der moeijelijkheden, geduurende zoo langen reis, de ongemakken der wegen, die u onbekend waren, gelukkelijk af te leggen, zijn brave teekenen genoeg van uwe dapperheid en macht: zulkx dat al d’omleggende plaatsen, en zelf de vergelegendste [p. 70] landschappen, verschrikt zijn door ’t gerucht van zoo veel overwinningen. Gij moogt dan wel nieuwe Rijken, maar geen nieuwen lof verkrijgen, terwijl m’er niet kan bij voegen op het top daar de uwe gestegen is. Als dit zoo is, behoorde gij in ’t toekomende den oorlog, daar den uitgang altijd twijffelachtig af is, te schuwen; op wat plaatse dat gij uw zegepralende wapenen voerd, moogt gij uw land wel doen aanwassen, maar niet uwe Faam. Ter ander zijde, zoo ’t gebeurd dat het wapenlot eenmaal veranderd, het verlies van uwe overwinningen zal die van uwe achting dan met zich sleipen. Geloofd mij, mijn Heer, daar is geen hachelijker spel als van ’t geval, en ik achtse wel beroofd van zinnen, die een groote meenigte stellen, dat alreede haar verzekerd is, tegen eenig goed, dat noch groot, noch niet zeker is. Evenwel die geweldige drift die u tot de wapenen vervoerd, is mogelijk de raad van eenig afgunstig mensch, die u benijd dat gij langen tijd behouden zoud, ’tgene gij van anderen gewonnen hebt. De gelukkige voortgang van uwe aanslagen, daar in gij altijd de zege gehad hebt, en die vierige drift om onderdanen te maken, die van naturen meer in groote gemoederen, als in laffe en slappe herten ontsteekt, mogen u met meer hardnekkigheid van den vrede weêrhouden, als wij begeerten hebben om u den oorlog aan te zeggen: mij dunkt alreede dat zij u inblazen, dat gij in zoo braven voortgang niet [p. 71] moet blijven stil staan, dat het noodlot u genoeg zaam een volkomen weg tot de overwinningen geopend heeft: dat gij groot ongelijk hebben zoud uw zwaard in de schede te steken; dat ’er geen macht groot genoeg is om d’overwinningen te stutten, en dat alzoo den eerwaardigen tijtel van Overwinnaar, u verplicht, de wapenen niet af te leggen, tot dat gij t’eenemaal de Wet van Mahomet zult uitgeroeid, en geheel Azien verdelgd hebben. Maar wat zijn alle deze dingen anders, dan aangename vertellingen, die d’ooren streelen, ende aanlokkelijke strikken, daar van het bedrog veeltijds tot schadelijke dingen uitvalt? Indien uw moedigheid zoo driftig niet is, datse u de oogen verblind,* noch zoo met wolken beneveld, dat het licht van de reden verduisterd word, ik ben verzekerd dat gij lichtelijk zien zult, dat in dezen aanslag, die gij beginnen wild, gij veel meer reden hebt te vreezen dan een goede uitkomste te verhopen; u is niet onbekend dat d’ommekeeren van ’t geval onzeker zijn, en dat ’er geen verzekerheid in haar verwisselingen is, die nu goed en dan quaad zijn. hier bij datse geen andere vlucht doen kan, dan die te snel, of te hoog, en aan’t neerstorten vast is. zeg mij, ik bidde u, zoo Egipten, dat zoo machtig in raad, in zilver en wapenen is, tegen u quam op te staan, zelf zoo ’t ook gebeurde dat de Turken Persianen en den zoon van Kassan op u afquamen en den oorlog vernieuwden, wat machten [p. 72] zoud gij tegen zulk een geweld kunnen stellen? en waar zoud gij bijstand bekomen die u van dat groote gevaar zou verlossen? evenwel steld gij mogelijk uw hoop op den Keizer van Grieken, met den welke gij waand een heilig en onverbrekelijk verbond gemaakt te hebben; maar hoe? weet gij niet hoe groot dat zijn trouwloosheid is, en de weinige zekerheid, die gij in de trouw der Grieken stellen moogt? uit een eenig verraad kund gij van de rest oordeelen, of veel eer uw voordeel met duizendderley bedriegerijen doen; die dat trouwlooze en gierige volk wreedelijk tegen u en den uwen gepleegd hebben. Hoe, zal den genen die noch onlangs u den weg wilde toesluiten, nu voor u zijn staat en zijn leven gaan in gevaar stellen? Is ’er eenige schijn dat hij die u den weg verloochende, die aan ijder een behoord gemeen te zijn; t’uwaarts mildadig zal zijn met zijn eigen bloed? Het mag ook wezen dat uw grooste hope steund, op de troeppen die u in dezen oorlog noch navolgen. gij gelooft dan dat het u hier na zoo gemakkelijk zijn zal, verscheide volkeren, in een oorlogslichaam t’zamen gevoegd, t’overheeren als het u, voor dezen, de verstrooyden en afgezonderde geweest is; en overweegt gij ondertussen niet dat uwe machten verzwakken, zoo wel door de moeylijkheden die zij voor dezen hebben geleden, als voor het gevaar dat u in toekomende dreigd; voornamentlijk zoo d’Egiptenaars haar eenmaal beginnen te vervoegen met [p. 73] de Turken en Persianen; maar ik wil dat het u lot is, onmogelijk ooit door de wapenen verwonnen te worden, en dat het hemelsche voorbeschik u zoo gunstig zij, als gij ooit zoud kunnen wenschen; zoud gij dan met alle deze dingen sterk genoeg wezen om den honger t’overwinnen? weet gij eenig middel tegen dit quaad, zeg het mij ik bid u; ik kan het niet denken; want, na dat gij met de speren en zwaarden wel zult gevochten hebben, zoo zult gij bevinden dat d’overwinning u maar in schijn zal blijven. gij ziet met wat voorzichtigheid, die van deze landschappen haar behulpen hebben, men ziet niet als verwoestingen, op het veld, daar het vuur het alles verteerd heeft; en alle deze dingen is het werk van haar handen. ook is’t al lang geleden dat zij in besloten plaatsen en vaste steden geweken zijn, want zij geleerd hebben hoe gij haar komt bezoeken. O gij, die u tot noch toe, met geen minder dapperheid, als voorzichtigheid beholpen hebt, waar meend gij nu voortaan te krijgen het gene daar gij uw ruiterij en voetvolk mede spijzen zult? mogelijk zult gij mij hier op antwoorden; dat uw scheepsvloot, die aan de naaste oevers lecht, u geen gebrek zal laten lijden. maar hoe? hangt uwe lijftocht aan de winden die niet als in verandering en onzekerheid bestaan? heeft. uw goed geluk over haar eenige macht? kan zij die in hare holen sluiten en weder na haar begeerten ontketenen? zoud gij de eenige zijn, die een hoofdstof- [p. 74] fe, dat van zich zelven voor klachten en gebeden doof is, zoud kunnen bewegen? meend gij dat ons volk, met de Turken en Perssen t’zamen verknocht zijnde, geen middel hebben, om op Zee te brengen een vloot die machtig genoeg is om de uwe te wederstaan? zekerlijk indien gij uit dezen aanslag tot uw eer wild wederkeeren, zoo zie ik dat gij tweemaal moet overwinnen, eens te water en eens te land: een zaak die daarom zoo veel te gevaarlijker is, terwijl een verlies machtig is u zoo veel schanden als schaden toe te brengen: maar als dat niet zijn zal, waar toe zal u uw scheepsmacht dienen schoonze Zegepraalden, indien gij te lande verstrooid word? laat mij toe dan te zeggen, dat, in den staat daar ik u in gebracht zie, zoo gij den peis en de vrede met den grooten Soudaan van Egipten weigerd, ik niet gelooven kan dat gij wel beraden zijt, noch dat dit voornemen, bij d’andre deugden, die men in u bespeurd, niet kan vergeleken worden; maar dat den Hemel wilde dat gij van zin veranderden, en dat, zoo uwen raad tot d’oorloghelden, het anders gebeurden ’tgeen ik alleen wenschten, om dat Azie voortaan, een weinig, na de rampspoet die het geleden heeft, verquikken zou, en gij een geruste vreugd hebben van uwe overwinninge: evenwel ’t geen ik zeg, is niet om uwe arbeidzaamheid bij die van mijnen Koning te vergelijken, noch om uwe heerlijkheid in een zelve weegschaal tegen de zijne te stellen; maar ik tracht [p. 75] alleen om u te toonen, dat het niet is als gunst daar het geval u tot noch toe mede opgehoopt heeft, en die u hier in bedriegen, ongevoelijk van den eenen in den anderen oorlog inwikkelen. Hier in staat het u den wijzen stierman na te volgen, die zich eindelijk tot rust begeeft, en zijn schip in de gewenste haven leid, na dat hij d’ongestadigheid der zee beproefd heeft: alzoo bevinde ik dat gij veel tot uwe verzekerdheid doen zult, zoo gij tegenwoordig uwe zeilen oprold, zonder u weder te betrouwen in de gevallen van den oorlog, die niet minder onzeker zijn als die van de zee.     Op deze wijze* eindigden Aleth zijn gesprek, ’t gene terstond gevolgd wierd met een zoet gemompel van deze moedige Prinssen, die genoegzaam, door haar veracht wezen betoonden, hoe onaangenaam dat haar deze opening was. Eindelijk, na dat heur Hoofd zijn oogen drie of viermaal rondom op de vergadering geslagen had, om ten naasten bij aan ’t gelaat te oordeelen, wat ijder op het herte lag, zag hij dien Vreemdeling strak aan, en gaf hem deze woorden tot antwoord. Waarlijk, Heer Gezant, ik ben wel verheugd dat ik den inhoud van uw gezantschap verstaan heb, en verwonder mij niet te min zeer, dat gij beleefde plichtplegingen, met woorden, die vol dreigementen zijn, vermengd hebt. Zoo ’t waar is, dat uwen Koning mij eenig goed toewenscht, en zoo veel acht, gelijk gij zegt, [p. 76] of zelf de dingen prijst die wij tot hier toe gedaan hebben, daar van zijn wij allen aan die beleefdheid verplicht: maar aangaande dat deel van uw gesprek, daar gij geloofd ons te verschrikken, met ons te zeggen, dat zoo wij geen vrede met hem aangaan, alle de Vorsten van Azie zich met hem vervoegen zullen om ons den oorlog aan te doen: ik ben te vreden om u opentlijk t’antwoorden, gelijk ik gewoon ben, zonder eenige opgepronkte redenen: weet dan dat wij tot hier toe zoo veel gevaar te water of te landen niet geloopen, noch gewillig, nu de ongemakken van de Zon, en dan weder die van het quaad weêr, geleden hebben, als met voornemen, om ons een weg te openen tot deze eerwaardige muuren daar de teekenen van onze zaligheid in besloten zijn: want wij verhopen ons zelven te verkrijgen, een genade en bijzonder verdienst bij onzen God, zoo wij tot dit punt zoo gelukkig zijn, dat wij de geloovige mogen trekken uit de wreede slavernij, daar zij nu in gebracht zijn: daar toe wij met zoo grooten vierigheid aangeprikkeld worden, dat wij nimmermeer zullen aarzelen, om tot zoo waardigen aanslag de scepters en de kroonen, het leven en al wat men eer in de wereld noemd te gebruiken. zekerlijk wij zijn niet aangesart geweest om hier te komen, noch door eenige laffe gierigheid, noch door een eergierige begeerten, om nieuwe overwinninge te bekomen. in tegendeel bidden wij den hemelschen Vader, dat het [p. 77] hem beliefd zoo besmettelijken quaad ver van ons af te jagen, en niet toe te laten, zoo iemand bezoedeld is, dat dit zoet vergif in de ziele vloey, uit vrees dat het hem niet doode, betooverende het lichaam met vermaak van zoo weinig duurzaamheid: zie dat is onze begeerte, en dat zijn hand die tot in de hardste herten doordringt, den genen, daar dit quaad zijn wortelen geschoten heeft, zoetjens vermurwe: zij is de gene die ons alleen in deze plaatsen geleid heeft, afkeerende alle beletselen en gevaren; zij die de alderhoogste bergen effend, en die de stroomen en rivieren doet uitdroogen, hoe groot datze ook zijn; zij die verzacht de hette van de zomer en de koude van den winter; zij die het onweêr der vergramde Zee stild, en eindelijk zij die als ’t haar beliefd den toom der winden kan breidelen, of vieren, uit vrees dat zij niet zouden geweld plegen: door zijn hulp is ’er geen zoo sterken muur daar men geen stormgat in zou kunnen maken; noch geen zoo verschrikkelijken leger ’t gene niet verdelgd, of op de vlucht zou gedreven kunnen werden: ook is’t van haar alleen dat onze moed komt afdalen; aan haar hangt onze hoop, niet aan onze machten die alreede vermoeid en verzwakt zijn, niet aan ons leger ’t geen wij hebben, niet aan al het Grieksche oorlogs volk, noch zelf aan al de wapenen van de Fransen t’ effens: wanneer dat zij alleen ons bijstaat, dan behoeven wij niet veel bezorgd te zijn dat de andere dingen ons zullen ge- [p. 78] breken: den genen die weet, hoe zij verdadigd die op haar betrouwen, en hoe straf dat zij den wederspannigen, die tegen haar opstaan, ter neêr slaat, die hoefd zonder twijffel elders geen hulpe te zoeken, hoe groot dat de gevaren zijn die hem ook dreigen: ter ander zijde, wanneer het zelf geschieden dat wij van zijn Goddelijke hulpe beroofd wierden, of door een verburgen oordeel, of door onze zonden; meend gij dat wij zouden weigeren onze dagen te eindigen, daarze den genen geeindigd heeft, door wiens middel dat wij verloren gaan? konnen wij meer eer verkrijgen als begraven te worden daar het onzen Zaligmaker heeft geweest? Maar gij zult daar op zeggen, dat wij alle zullen sneuvelen, en niet een van ons het ontgaan; zoo veel te beter, indien dat geschiede, zullen wij ten minsten geen haat toedragen den genen, die ons zullen overleven. Wij zullen sterven, maar het zal niet zijn, zonder wel dier ons leven aan onze vijanden te verkoopen. En ik ben verzekert, dat, boven dien heel Azien niet spotten zal met ons ongeluk, het bekennen zal, dat wij geen droefheid in de dood zullen hebben. Evenwel moet dit voornemen niet zoo machtig zijn, om u te doen gelooven, dat wij den vrede zullen schuwen gelijk als een bloedigen en doodelijken oorlog: in tegendeel is ons d’aanbieding van uw Vorst zoo aangenaam niet, of wij zouden wel vergenoegd zijn, om ons met hem te verbinden, indien het recht [p. 79] der wapenen zulkx vereisten: maar gij weet alreede wel, zonder dat het van noode is het u te zeggen, dat Judea hem in geener wijze toebehoord. Waarom bekommerd hij zich zoo zeer met een zaak, die hem geensins raakt?* laat het hem genoeg zijn dat hij zijn Rijk in vrede bezit, en eindelijk, dat hij niet dwers in onze overwinningen en val, voornamentlijk, nu hij ’er geen schaden bij lijt.
    Met deze antwoord zond Godefroy de Gezanten wederom, die zoo gevoelijk was voor den fieren Argant, dat hij niet langer kon veinzen, noch de razernij verburgen houden die hij in zijn ziel had. Wel aan dan, sprak hij, laat ons dan den oorlog hebben, terwijl het zoo wezen moet: alzoo heeft het niemand aan schijn ontbroken, wanneermen verschil gezocht heeft: het weigeren dat gij op onze aanbieding doet, is een baarblijkelijke getuigenis dat gij geen vrede begeerd. Dit zeggende, vatten hij een slip van zijn mantel, en rolden die te zamen met een vergrimd gelaat, en veel onwaardiger als te vooren, vervolgden hij, Nu dan, terwijl gij de hachelijkste aanslagen veracht, zoo moet gij uw drift volgen. Ziet hier den vrede, of den oorlog, die ik u toebreng; kiest, of ’t een of ’t ander, en beraad u daar op, zonder een langer uitstel te zoeken. Terstond wierden ze alle, door de moetwilligheid van deze daad en reden bewogen, hem, met gelijke stemmen, den oorlog aan te zeggen, [p. 80] zonder te wachten dat haar Opperhoofd sprak. Waar op den onvertsaagden, het hervouwen van zijn mantel uitstekende, al schuddende vervolgden; Dit is ’t gene ik begeer, en dat dit ontseg doodelijk zij: vergezelschappende die woorden met een aangezicht zoo vol dreigementen, datmen gezeid zou hebben, dat hij zoo terstond, den tempel van Janus voor eeuwig ging openen, om daar uit te halen het allerwreedste en verschrikkelijkste, dat bij de tweedracht en razernij te vinden is. Want zijn oogen stonden zoo afgrijsselijk, dat de fakkels van Alekto en Megere daar schenen in te branden. Zoo was mogelijk, voor dezen, dien wederspannigen, die tegen den Hemel dien onmatigen klomp op een stapelden: en zoo het hoovaardig Babel, toen men heur hoofd in de wolken zag verbergen, en de sterren dreigen. Ondertussen, om dat hij zonder antwoord niet weêr wech gaan zou, antwoorde hem Godefroy, Laat niet na om uw Meester te boodschappen, dat hij zich verhaast om te komen, zoo ’t hem beliefd, en in ’t overige, dat wij zeer garen den oorlog aanvaarden, daar gij ons zoo mede dreigd, zonder dat wij daar voor bevreest zijn. En zoo hij de moeiten niet wil doen om ons te komen bezoeken, dat hij ons dan verwacht aan de monden van zijn Nijl. Dit gezeid hebbende, gaf hij de twee Gezanten zeer beleefd oorlof, en daar bij rijke geschenken. Aleth een helm, vercierd met gesteenten van [p. 81] groote waarden, die hij noch behouden had, uit den roof, in ’t veroveren van Niceen; en aan den onvertsaagden Argant een zwaard, van fijne stoffe, daar van ’t gevest van fijn goud was, en zoo deftig gewerkt, datmen de uitnemendheid van de kunst, natuurlijk verknocht zag, aan de glans van verscheiden dierbare gesteenten, die de waarde onwaardeerlijk maakten. Maar hoe rijkelijk dat het was, echter liet Argant niet naar zijn onwaardigheid, in het ontfangen, te toonen: daar na, hebbende de punt en het scherp beproefd, sprak hij tot Godefroy, dat gaat wel, ik hoop dat gij wel haast zien zult, hoe ik mij weet te behelpen met de gift die gij mij gedaan hebt. Daar op zijn medemaat naderende, vervolgden hij; laat ons gaan, want wij hebben niet meer te doen dat ons hier kan houden: voor mij ik ben van meining na Jeruzalem te gaan, daar de noodzakelijkheid mij roept, en dat gij naar Egipten keerd; gij met het licht van de Zon, en ik onder dat van de Maan: daar gij gaat, heeft men noch mijn tegenwoordigheid, noch mijn brieven van doen, om dat gij zelf kond zeggen de schoone antwoord die dit volk ons gegeven heeft; hier bij is’t geen reden dat ik mij uit deze plaatzen begeven zou, nu men hand gemeen worden zal. Alzoo wierd hij van Gezant, gelijk hij was, een vijand; het zij of een geweldige heete drift hem hier toe vervoerden, of dat hij ’t onverscheiden achten d’aal- [p. 82] oude gastvrijheid der volken en de wetten Godsdienstig van haar opgericht, te verbreken. Evenwel was dit het gene daar hij ’t minst op dacht, want zonder andere antwoord van zijn gezantschap te verwachten, ging hij, geduurende de stilte van de nacht en de klaarheid der starren, recht na de muuren van de heilige stad: alreede wenschten hij daar te wezen, en zijn ongeduld is zoo groot, dat hij niet, als met groote ongenuchten, de weinige weg die hij noch te gaan heeft, door brengt; ondertussen bewimpeld de nacht het geheele aardrijk met duisternisse; de wind en de baren zijn bevangen met een diepe slaap, en al de wereld schijnt stom te wezen; want dit’s de tijd in de welke al het gedierten, zoo wel de genen die haar verschuilen in’t diepste der Zeen, der poelen en der revieren, als d’andre die haar in heur woeste holen verburgen houden, of de genen die, onder een vermengd, in de stallen zijn opgesloten, ook de vogelen, die van de natuur met duizend verven geschakeerd zijn, blijven als in een diep vergeten begraven, die haar vermoeidheid betooverd. Maar hoe wel, geduurende de stilte en de duisternissen, het ongemak der menschen slaapt en door deze middel haar verdrietzaamheid verlicht word, zoo liet evenwel het leger der Kristenen haar niet door den slaap overwinnen, noch veel minder den zeeghaftigen Godefroy: niet een onder haar kan d’oogen toesluiten, zoo groot is de [p. 83] begeerte die zij alle hebben, dat de morgenstond, daar van zij ’t licht met ongeduld verwachten, haar aan den Hemel vertoond, en hen den weg ondekt en geleid tot de heilige Stad, die het doelwit van zoo grooten reis is: zulx dat zij ijder oogenblik niet doen als bespieden, ofze niet zullen zien te voorschijn komen eenige stralen die de duisternissen van de nacht verdrijven, en haar den dag toebrengt.
Continue
[
Frontispice canto 3]

[p. 84]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het derde Gezang.

INHOUD.

DE Kristenen komen voor Jeruzalem, en legeren haar ter neêr; eenige troepen, van d’een en d’ander zijde, raken in ’t gevecht, daar Klorinde veel wonderen uitrecht. Hermine word op Tankredo verliefd, en hij op Klorinde. Dood van den Hopman Hugo, ende zijn uitvaard. Beschrijving van een oud bosch, dat Godefroy deed afhakken.

Het Kristenheir dat komt voor Zalem d’oude stad,
    En legerd zich ter neêr rondom de hooge wallen:
Dies eenige, aan weêrzijds, toen hebben’t zwaard gevat,
    En zijn verwoed op een, in een gevecht gevallen;

[p. 85]
(5) Daar in Klorinde haar zoo fier als dapper draagt;
    Hermine word verliefd op Prins Tankredoos deugden,
Hij wederom met minne ontsteekt tot d’oorlogsmaagd.
    Den Hopman Hugo word gerukt uit ’s werelds vreugde
n,
Zijn uitvaard: en ’t verhaal van een dichtstengig wout,

(10) ’t Geen Godefroy verwoest om het gebruik van ’t hout.

ALrede wierd de wederkomst der morgenstond, door een frisse wind, die haar een weg in de lucht baande, aangevoerd, terwijlze met een krans van bloemen haar vergulde lokken kroonden, als de Soldaten der Kristenen nergens meer na haakten, dan om te gaan daar heur dapperheid haar riep. Want heur ongeduld, om op te trekken, is zoo groot, dat zij voor het teeken, der trompetten en trommelen, haar in ’t veld begeven met een vrolijk gejuich. Ondertussen gebruikt haar Veldheer zijn gewoonlijke voorzichtigheid, om deze vierigheid te verzachten, en tracht heur geweldige drift wat te matigen: maar het is zoo weinig mogelijk haar te weêrhouden, als om hoog te doen steigeren de vergrimde baren, die op het punt zijn om in den afgrond van Charibdis neêr te storten, of te stutten het geweldig onweder des noorden-winds, ’t zij dat hij de hooge toppen van den Apenijn beukt, of dat hij de schepen te gronde rukt op den onmedoogenden Oceaan: daarom steld hijze in or- [p. 86] den, dieze in ’t voorttrekken moeten houden, in zulker voegen dat, zoo het van nooden is om hare treden te verdubbelen, zij zulkx niet derven onderwinden, zonder uitgedrukt bevel van haren Veldheer. Op deze wijze is ’er niemand onder haar, die zoo wel geen vleugels in ’t hart, als aan de voeten, heeft: en evenwel, hoe gezwind dat zij zijn, zoo beeldenze haar in, door uitnemende begeerten dieze hebben, om daar al te wezen, dat haar voeten gebonden zijn, en niet voortgaan van de plaatsen.
    De Zon had naauwlijx met haar eerste stralen, klimmende op den Horizon, het aardrijk verwarmd, of Jeruzalem vertoonden zich, ’t geen zij malkanderen aanwezen, en met duizend stemmen onder een vermengd, hoorde men haar de heilige Stad begroeten; even gelijk kloekmoedige gemoederen, die de begeerten om nieuwe landen t’ontdekken, doet op een onzekere zee, en onder een onbekende pool zeilen, haar eindelijk verblijden, indien zij, na dat zij menigmaal de ongestadigheid der winden en baren beproefd, zoo gelukkig zijn den oever te zien, daar zij zoo dikmaal naar gewenscht hebben. want dan doenze de zee met een vrolijk gejuich weêrgalmen en vergeten, in een oogenblik, al het ongemak dat zij, geduurende haar reize, geleden hebben. Bij deze onvergelijkelijke vreugd, die dit eerste gezicht zoo zoet in heur herten blaast, is een waarachtige bekeering gevoegd, met achtbaarheid [p. 87] en godvruchtigheid onder een gemengd: zulx dat zij, Jeruzalem aanschouwende, als opgetogen schijnen, terwijlze haar voor oogen stellen, dat dit de plaats is, daar heur Verlosser de dood geleden heeft, daar hij begraven geweest, en eindelijk is opgestaan. De gebeden, die zij zoetjens uitspreken, en door zuchten en tranen gebroken werden, spruitende uit een gedeelte van blijdschap en medelijden, verwekken, aan wat zijde datmen zich keerd, een gerucht dat zich in de lucht uitstrekt. Zoo is bij na het geruis dat zich in de bosschen laat hooren, wanneer het geweld der winden de boomen komt bestoken, of als het gene dat in de holligheid der spelonken gehoord word, langs de zee, daar de baren schijnen te verzuchten, wanneerze malkanderen ontmoetende, tot niet verbrijzelen. De godvruchtige soldaten trekken alle blootsvoet voort, op het voorbeeld van haren Hopman. zonder dat ’er een onder haar is, die, om zich meerder te vernederen, met groote vernoeging, zijn vederbos, helmcieraat, geborduursel en het alderprachtigste niet afleid. want boven dien datze hare herten van alle opgeblazendheid reinigen, zoo vloeyen uit hare oogen een meenigte van Godvruchtige tranen; daar na gelijk als of haar den weg nu voortaan op het zuchten en klagen gesloten was, beschuldigenze haar geweten, en ijder spreekt deze woorden in zich zelve; een zeker teeken van een waarachtige bekeering. O mijn Verlosser, zal ik [p. 88] dan zoo ondankbaar zijn, dat ik geen twee beken van tranen stort op deze geheiligde plaats, daar gij de aarde met duizend stralen van uwen bloede bevochtigd hebt? Het herdenken van zoo bitter lijden, als het uwe, behoord het niet mijn hart te vermurruwen en tot medelijden te bewegen? Yzig hert, hoe komt het dat gij niet verbrijzeld word? Zeker gij hebt nooit meer reden gehad om u te bedroeven als nu. In dusdanige heilige gedachten onderhieldenze haar, wanneer een soldaat, die men in de stad, te wacht gesteld had op eenen hoogen toorn, van de welke men verre in’t rond de heuvelen en dalen kon ondekken, bij geval bemerkten eenige groote stofwolken die in de lucht oprezen, aan de zelfde zijde daar het Kristen leger in aantocht was: zulx dat men in’t begin dat ziende, gezeid zou hebben, dat deze dikke wolk daar de lucht zich mede bedekten; als groote blixemstralen en levende vlammen was. Maar na dat deze mist een weinig verdween, en dat hij bescheidelijker onderscheiden kon, mannen, peerden, en de schrikkelijke glants der wapenen, die zich in de stralen der zonne verdubbelden, riep hij; ach wat bemerk ik van verre? Wat voor een stof zien ik in de lucht! ô hoe dik isse, en wat voor een glans ziet men daar door heen! op ingezetenen, nu moet gij u verweren, neemt dan uw wapenen, mand de muuren: haast u. Ziet hier den vijand die vast naderd: hij is’t zonder twijffel. [p. 89] Daar na zijn geschreeuw op het einde van deze woorden verdubbelende, vervolgden hij; dat ijder een zich haast: loopt tot de wapenen, ziet gij niet hoe dat hij naderd, en dat onder deze duistere wolk, zoo verschrikkelijk om zien, haar het krijgsvolk verbergd dat ons bespringen komt? Door deze woorden word ijder een vertsaagd. De kinderen beven alreede van vreezen, de grijzerds verwachten niet meer als de dood, de vrouwen die door haar zwakken aard onbequaam zijn tot den oorlog, zuchten van vertsaagdheid, eindelijk den genen die niet vechten konnen, noch haar verweren indien men haar bevecht, nemen haar toevlucht tot de gebeden en hierom begevenze haar in hare Tempelen. In tegendeel loopen de kloekste van lichaam en van moed eerst tot de wapenen; daar na begeven haar de eenen bij de poorten en de anderen op de muuren. den Koning zelf toond haar den weg, en rondom gaande, geeft een ijder last om zorg te dragen voor ’t gene dat hem tot haar bescherming goed dunkt. Hier na begaf hij zich op eenen hoogen toren, staande tussen twee sterke poorten, om dat hij in ’t noodzakelijke te beter verzien zou, want hem deze plaats bequamer als d’andere dacht, om alle de toegangen t’ontdekken. Hier hield hem de schoone Hermine gezelschap, die hij in zijn Hof liet komen zoo haast als de Kristenen de sterke stad Antiochien al stormende overrompelden, daar heur vader het leven [p. 90] liet. Ondertussen doet Klorinde een uitval op de Fransen, gevolgd zijnde van een bende goede soldaten, voor de welke zij voor uit rijd met de speer in de vuist; Argant doet zijn best om haar bij te staan, en begaf zich hierom aan een looze poort, om den genen die uitvielen te helpen indien het bij geval van noode was. In dezen aanslag moedigde Klorinde de haren aan en dreefze ten strijd, zoo wel door haar standvastig gelaat, als door hare woorden. Spitsbroeders, riepze, laat het ons tegenwoordig zoo maken, dat wij op ons goed begin de geheele hope van Azie vesten. Zoo sprekende zagze niet ver van haar een bende voorloopers die weder na ’et leger weken, een meenigte van vee voor haar drijvende, gelijk haar gewoonten is, alles te rooven wat haar ontmoet: terstond streeftz’er recht na toe om haar t’achterhalen; ’t welk den* Hopman, die Wachter genaamd was, bemerkende, zich terstond tot tegenweer bereid; maar hoe groflijvig en sterk dat hij is, echter is hij de man niet om haar te wederstaan: ook word hij met de eerste ontmoeting ter aarden gewurpen, in ’t gezicht der Franssen en Heidenen, die terstond beginnen te schreeuwen, en dat voor een goed voorteiken van dezen oorlog aannemen. Evenwel vervolgden de zaak zoo niet gelijk als zij hoopten. Ondertussen gaf zij haar zelven meer moed als ooit te voren en haar peerd met lossen toom de sporen, begaf haar onder [p. 91] de overige. Al ’t geenze in ’t aankomen ontmoeten werptse ter aarden. Haren arm geld meer dan honderd andere, en door middel van haar zware slagen, opendse aan de gene die haar volgen den weg. Zij de voorloopers aldus haren roof hebbende doen verlaten, weken de Franssen al langsaam te rug, en vervoegden zich eindelijk weêr bij een, op het hoogste van een heuvel, niet ver van daar gelegen, om haar met het voordeel van de plaats te dienen. Als doen, gelijk als door een onweêr in de lucht bewogen, van boven een blixemende donder schiet, dat uit de wolken schijnt te storten, zoo wierd den Prins Tankredo door ongeduld naar den strijd gedreven, zulx dat op het eerste teiken dat den Veldheer van ’t leger gaf, hij met gevelde speer zijn bende voort dreef: hij scheen t’effens, zoo edel en verschrikkelijk, dat den Koning hem van verre ziende zich terstond inbeelden, dat dezen Ridder noodzakelijk iets uitstekender boven d’andre heeft. Hierom vervoegden hij zich tot Hermine die benevens hem zat, en door’t aanschouwen van dit voorwerp met zoodanigen vrees bevangen wierd, dat haar hart en pols van angst begon te jagen. O maagd, sprak hij tot haar, ik bid u, verplicht mij te zeggen, wie dat dien Ridder is die ik zoo stoutmoedig zie aanvallen? Want ik ben verzekerd, hoewel hij gewapend is, dat* gij hem, en d’andere Kristenen ook, wel kennen zult, om dat gijze niet als te veel [p. 92] tot uwe schaden gezien hebt: ik heb groote begeerten zijn naam te weten, om dat hij een rechtschapen krijgsman gelijkt, die zich niet zal laten verbluffen. Zoo Hermine ooit verzet was, zoo is zij’t tegenwoordig: want zoo als zij meenden te antwoorden, wierd haar spraak afgebroken door een diepe zucht, die den zoom van haar lippen winnende, al bereid was om uit te slippen. Hier bij bereiden zich hare oogen, zo om tranen te storten, dat zij die te vergeefs tracht op te houden: terwijlze haar genoeg, door een kleine roodigheid, die haar omringd, en tot meer verciersel strekt, ontdekken. Ik vergeet dat de zuchten, t’elkens alsse haar ontslippen, half wegen door de hikken gebroken werden; evenwel om datse haar niet eerlijk van deze vrage ontslaan kan, bedektse met een valschen schijn van haat, de liefde die zij tot Tankredo draagt. Daar na den Koning aanziende, antwoordse hem. Helaas! Heer Koning, gij geloofd niet zonder reden dat door eenig blijk dezen mij niet onbekend is: ik behoorden hem waarlijk wel te kennen en onder duizend t’ onderscheiden: terwijl ik hem zoo dikmaal de graften heb zien vullen en het veld met het bloed mijner rampzalige onderzaten beverven: ô hoe schrikkelijk slaat hij toe, en hoe zijn zijne slagen te vreezen! de wonden die hij wond zijn zoo gevaarlijk, dat noch de kruiden en de wortelen, noch zelf de bezweringen der Toovenaars, machtig zijn om die te gene- [p. 93] zen; ’t is zekerlijk den Prins Tankredo die ik zoo quaden hert toedraag; ik wilde wel dat hij levendig in mijn handen mogt vallen, om dat ik middel mogt hebben, om mij een weinig te vertroosten door de wraak die ik tracht op hem te plegen. Deze woorden die zij tegen haar gemoed uitdrukten, eindigden met een zucht, die haar ontslipten wat moeiten dat zij ook deed om die te weêrhouden. Ondertussen bereiden haar Klorinde, om met gevelde speer Tankredo te gaan begroeten. In deze ontmoeting, stiet den een den ander zoo vinnig, op het doorzicht van den helm, toe, dat heur speren aan spaandren vlogen. Het is waar dat de schoone Klorinde het meeste verstoord is, om datse haar helmet, door het geweld van den stoot, los gesprongen en haar bloods hoofd ziet. Waarlijk een vreemd geweld dat haar den helm van’t hoofd werpt, waar door op haar schouderen, lange vergulde lokken, die door de wind verspreid werden, neêrvallen: gelukkige toeval voor haar, waarom heur dapperheid beroemd werd, terwijl zij zelf, die men noch kort te voren voor een man oordeelden, nu tegenwoordig voor een schoone maagd bekend is, die in ’t oorlogsveld in de toerusting van een Ridder verschijnt. Van al de gene die haar aanschouwen is’er niet een, die de oogen van deze schoonheid, als blixemstralen en haar lonken als weerlicht niet schijnt te zijn; evenwel zijnze zeer lieftallig en men moet bekennen, [p. 94] datse wonderlijke aanlokselen zouden hebben, wanneer haar aangezicht gematigd zoude zijn, terwijlze in de overdadige gramschap met zulk een aangenaamheid glinsteren. Rampzalige Prins waar op denkt gij? wat ziet gij? Hoe kan ’t wezen dat gij dat hoogmoedig wezen niet bekennen kond? Ziet gij niet dat dit de zelfde schoonheid*is om wie gij uit liefde blaakten, d’eerste maal doen het geschiede dat gij haar bij de springbron ontmoete, daar zij gekomen was om haar wat te ververssen? ’t Is waar dat gij mij mogelijk hier op antwoorden zult, dat gij haar sedert niet gezien hebt, zoo is’t dan dat de geheugenis u alleen daar zo diep van in ’t hert gebleven is, dat zij alleen u daar maar af kan zeggen ’t gene haar bewust is.
    Zie dit was ’t gene Tankredo gebeurden, die in’t begin de tijd niet gehad had om deze schoone te bekennen, noch aan haar helmcieraat noch aan haar wapenschild, maar zoo onbewegelijk als marmor wierd toen hij haar begon aan te schouwen. Ondertussen bedekt zij haar hoofd, het best dat zij dat kan, en vliegt den Ridder toe om hem met ernst aan te tasten: maar hij die geen meer begeerren*tot den strijd heeft, steld zijn grootste tegenweer, in’t aarzelen en wend eindelijk elders zijn macht na toe: maar evenwel kan dit niet beletten dat zij hem niet altijd vervolgd, en hem port om den teugel te wenden, door dreigende woorden, hem uiteissende in een [p. 95] lijfgevecht, ’t gene niet als door de dood van d’een of d’ander zou kunnen eindigen. Evenwel wat voor slagen dat zij den Ridder toebrengt, zoo verwaardigd hij hem niet om die te wreken, en tracht zoo zeer niet op zijn hoede te zijn als om haar schoone oogen t’aanschouwen, die de liefde gebruikt om hem met zijn onvermijdelijke schichten te quetsen. Zij heeft mij licht te slaan, spreekt hij, in zich zelve, de slagen die zij op mij doet hebben geen kracht, maar de gene die van haar schoon aangezicht komen, ik beken het, dat ik die niet kan afkeeren en datse mijn tot in’t hart treffen. Eindelijk, hoewel hij niet en hoopt om haar tot medelijden te bewegen, neemt hij evenwel voor; niet te sterven, zonder haar zijn liefde t’ondekken: hij wil dat zij weet dat het haar gevangen is die zij slaat, en dat hij wel te vreden is haar de wapenen over te geve. Om dit te doen neemt hij zijn toevlucht tot de gebeden en met een ootmoedige en bevende stem roept hij; men mag wel zeggen dat gij op niemand als mij gebeten zijt, terwijl dat onder zoo veel vijanden als hier zijn, ik de eenige ben die gij ten strijd daagd: evenwel terwijl gij het zoo begeerd, laat ons ons uit het gedrang begeven, en elders in een afgezonderde plaats gaan, om elkanderen te beproeven en ons verschil te eindigen. Daar zullen wij kunnen zien wien de kloekste van ons beiden is. Terstond aanvaarden Klorinde deze voorwaarden,*en reed voor uit met een on- [p. 96] verwinnelijke stoutmoedigheid, zonder haar te bekommeren datse zonder helm was. Tankredo volgd haar en is meer verwonderd als hij ooit was. Alreede had haar de jonge Krijsheldin in den staat gesteld om te strijden, en alreede had zij hem den eersten slag gegeven, wanneer den Ridder, hem geslagen voelende, aldus sprak; ik bid u toefd wat; wij zijn de voorwaarden van ons gevecht noch niet eens: de reden wil, eer dat men voort vaart dat wij elkander spreken: op deze woorden hield zij op, en hij greep moed, zulx dat zijn overgroote liefde, die hopeloos was, terstond haar vrees in stoutmoedigheid verwisselden. Wel aan dan, sprak hij, terwijl gij geen vrede met mij begeerd, zoo ben ik tevreden met u te strijden, op voorwaarden dat gij mij dit hart uit den boezem zult rukken, terwijl het mij niet meer toebehoord. Zoo het u mishaagd het in’t leven te zien, twijffel dan niet of het zal de dood gewillig verdragen, aangezien dat zij die van uw hand dan ontfangd. Het is van heden niet dat het u toebehoord, ’t is nu voortaan tijd dat gij het in uw macht hebt: voor mij ik behoor het niet te beletten dat het niet geschiede: weigerd het dan niet aan te nemen. Zie daar mijn armen die ik tot u uitstrek, en ziet daar het zelve hart dat ik u aanbiede. Het staat aan mij niet dat gij het niet oprukt: gij ziet dat ik mij niet verweer: en zoo gij belet vind ik zal mij ontwapenen op dat gij het te lichter kund uitvoe- [p. 97] ren. Den verliefden Tankredo zou mogelijk zijn klachten noch verder uitgezucht hebben, zoo hij niet door een bende Kristenen en Heidenen, belet wierd, die hem in’t gedrang, onder een vermengd, vervolgden. Maar terwijl de Pallestijners, haar ziende door de Franssen in de vlucht gedreven, voor haar machten neêrbogen, was ’er een onder de Kristenen, waarlijk al t’ onmenschelijk, ziende die schoone lokken daar mede de weste winden zoetjes speelden, die van achter quam, ’t zij dat hij’t uit vrees, of bedrog deed, en zijn arm ophief om in’t verbij gaan de maagd, daar zij ontwapend was te treffen; doch Tankredo, die het gewaar wierd, stelde zich daar voor en wende den slag af: evenwel kon hij ’t zoo behendig niet doen dat zij niet gequetst bleef, doch hoewel dat de wonde niet zeer groot was, zag men ’er echter de tekenen af. want haar blonde lokken wierden terstond met eenige druppelen bloeds beverfd, wier glans zoo schoon scheen als die van robijnen, of purperrood, dat de hand van een deftig werkman op’t goud geleid heeft, om zijn werk te doen uitsteken. Deze schennis trof Tankredo zoo levendig, dat hij, om zich te wreken, de hand aan ’t zwaard slaat, en met lossen toom dezen onbeleefden Ridder vervolgd: zulx dat zij beide met zulk een gezwindheid rennen, als een pijl die door den arm van een machtig schutter geschoten word. Klorinde staat zelf verwonderd, en laat [p. 98] niet af van haar nâ te zien, tot dat zij hun uit het gezicht verliest. Eindelijk in plaats van haar te vervolgen, voegdse haar aan de zijde van heur volk, ’t gene de vlucht genomen had, en haar omkeerende valtse op de Franssen in, dan verlaatse die weêr, om verder door te boren: zij doet niet dan invallen en aarzelen. Daar na zijnde somtijds in de vlucht gedreven, ziet men dat zij haar vijanden met gelijke munt betaald. Na verscheide aanvallen te wederzijde, wijktse al strijdende te rugge: op deze wijze neemt den stier, op wie men de jachthonden gehist heeft, op het groote plein van Agone, zijn toevlucht tot zijn hoornen, om haar te wederstaan, terwijl zij vol van loosheid haar tijd waarnemen om het t’ontkomen als hij haar vervolgd: en zooze zien dat hij begint te wijken, dan begint haar moed te verdubbelen en vallen weder aan om hem met meerder macht als te voren aan te grijpen. Klorinde in dezen aftocht, haar hoofd met heur schild bedekkende, toonde niet minder voorzichtigheid te gebruiken als de Moren in haar vierkante beukelaars hebben, wanneer zij al wijkende, die behendig stellen tegen de slagen die haar gegeven worden. De een en d’anderen waren alreede, door ’t geweldig vluchten of vervolgen, dicht onder de muuren geraakt, wanneer de Heidenen een schrikkelijk geschreeuw maakten en te rug keerende, een grooten omweg namen om de Kristen te omringen, die haar [p. 99] terstond van ter zijde en van achteren besprongen zagen. Hier op stijgd Argand met zijn volk van den berg, om haar van voren te bestoken: hij rijd voor zijn volk heen, om dat hij niet lijden mag dat hem iemand in den aanval voorkomt. Met den eersten steek werpt hij den genen die hem ontmoet, met paard en al ter aarden, en na dat hij hem met zijn speer tegen verscheide anderen, die dezen gezelschap hielden, wel behulpen had, wierp hij het stuk weg, en sloeg de hand aan’t zwaard: den genen die eenmaal gevoelen op wat voor een wijze dat hij’t gebruikt, hebben geen middel meer om haar te wreken: hij verslaat, hij kloofd, hij werpt ter neêr, of ten minsten hij wond al de genen die hem ontmoeten: zijn dapperheid is een voorbeeld om nagevolgd te worden van Klorinde, die hem dit ziet doen, en haar zoo ver brengt, dat zij den kloekmoedigen Ardelion verslaat. Dezen vromen grijzerd die door de jaren, noch de moed, noch de krachten benomen was, had zijn twee zonen bij zich, wel afgericht ter wapen en sterk van lichaam, echter kon hem dit niet bevrijen: want den oudsten Alkander kon hem niet te hulp komen door een wonde, die hij noch kort te voren ontvangen had, ende al dat Polifernes, die de jongste was, doen kon, was om zich zelve te bevrijden.
    Na dat Tankredo, geduurende deze dingen zijn man lang vervolgd had, zonder hem ooit te kunnen achterhalen, om dat hij op een goeden looper geze- [p. 100] ten was, sloeg hij zijn oogen te rugge, en zag zijn volk aan alle zijden omringd, door dienze wat te veel genaderd waren, en dat heur stoutmoedigheid haar mogelijk wel dier zou komen te staan, zoo gaf hij zijn paard de sporen, om haar met lossen toom t’achterhalen. ’t Gene hem tot dit werk noch meer aanmoedigd, is dat hij zich niet alleen bevind om haar te helpen, want hij ziet terstond het vendel der vrijwilligen, die haar te hulp komen, gelijk zij gewoon zijn haar altijd tegen ’t gevaar gereed te houden. Zij trekken op onder ’t beleid van den zeeghaftigen Hugo, de bloem der Helden, de zenuw der ware dapperheid, en de kracht van het Kristen leger: ’t is waar dat zij zijn voorgekomen door Reinout, die de eer heeft de moedigste en de schoonste van al de Helden te zijn. Hermine, die hem van ver, zoo ras ziet rennen, dat een blixem niet vlugger kan vliegen, bekende hem echter terstond. Zijn brave gestalte, zijn heerlijk wezen, en de zilvren Arend die hij op een blaauw veld, in zijne wapenen voerd, geven haar noch gewisser teikenen, na dat hij stil staat. Ziende dan dat den Koning hem stijf aanzag, sprakze tot hem: Vorst, dezen Ridder, die uw ogen dus stil houden, is den eenigsten man ter wereld die de grootste, krijgskundigste, en dapperste kan bedwingen; ook isser niemand zijn gelijk om een rapier te handelen, of ten minsten wijkt hij voor niemand: en noch zoo veel te vreemder, om dat hij [p. 101] noch in een teere jeugd is. Dit doet mij gelooven, dat, indien ’er onder onze vijanden noch zes mannen, zoo vroom als hij, gevonden wierden, geheel Surien mogt zich voor verwonnen achten: Ja zelf de Koningrijken van ’t Oosten en den Middag, hoe ver datse ook afgelegen zijn, zouden haar overheerscht zien: en mogelijk zou den Nijl zich vergeefs tegens zijn zegepralende overwinningen stellen. Zijn naam is Reinout, die de Hemel zoo veel kracht verleend heeft, dat ’er geen zoo sterke muuren, noch vaste ende hechte bolwerken zijn, die zijn macht niet meerder vreezen, als die van eenig oorlogswerktuig. En zoo gij belust zijt te weten wie d’andere zijn, ik geloof dat ikse u wel wijzen zal, indien gij geliefd op te merken. Den genen, die gij daar beneden, met groen geschilderde vergulde wapenen ziet, is den wijzen Hugo, Hopman der bende vrijwilligen. Hij is niet alleen aanzienlijk door zijn adelijke stam, maar ook om de wonderen van zijn moed en groote ervarendheid in de wapenen: hier boven, schoon dat ’er heel weinig perzonen in ’t leger, die alle niet jonger van jaren zijn, als hij is; zoo wijkt hij haar echter niet in dapperheid: dien anderen, die daar bij hem staat van zoo grooten gestalte, met bruine wapenen, heet Gernand, broeder van den Hartoog van Noorwegen;*ik geloof niet dat de aarde een trotser en opgeblazener mensch draagt, en dit’s d’eenige vlek die [p. 102] de luister van zijn brave daden verduisterd. Die twee, die gij daar zoo dicht bij elkanderen ziet gaan met witte rijrokken en vederbossen van dezelfde verf, zijn de getrouwe minnaars, Odoart en Gildippe, die den knoop des houwelijkx t’samen verknocht heeft, en die niet minder, door haar onderlinge liefde, als door haar wapendaden, vermaard zijn.
    Op deze wijze onderhield Hermine den Koning, terwijl den strijd, hoe langer hoe meer, verhetten, en de nederlagen alreede groot waren. Want hoe dik dat de slagorden der Heidenen was, zoo wel ten aanzien van de mannen, als de wapenen daar zij haar mede bedekten; echter had Tankredo en Reinout die in wanorden gebrogt: elders had de bende die Hugo geleiden, t’harer aankomste de moed der*Heidenen heel verzwakt, met haar zoo fel aan te tasten. Argant, hoe verschrikkelijk dat hij is, had zich met groote moeiten weder opgerecht, na dat hij, door den zeeghaftigen Reinout, was ter aarden gesmeten, en mogelijk zou hij zoo licht niet opgeraakt hebben, indien den zoon van Bartholdus met zijn een been onder zijn paard niet gevallen was, zulkx dat hij door hulp van anderen hem weêr most oprichten: den genen die men op de vlucht gedreven had, namen hier op heur tijd waar, en weken naar de stad. Argant en Klorinde waren de eenige die’t staande hielden, zonder dat de vrees voor [p. 103] ’t gevaar heur beletten pal te staan, gelijk twee starke dijken daar een vloed van achteren op afstuit. Zij dan de leste te rug keerende, viel haar eindelijk de geweldige macht, die haar op de hielen volgden, zoo op ’t lijf dat zij gedwongen wierden stand te houden; ’t welk d’oorzaak was dat d’andere middel hadden om met minder gevaar als voor dezen het t’ontkomen. Den kloekmoedigen Hugo, hakende na d’overwinning, begon de vluchtelingen als doen te vervolgen, en zijn paard stiet zoo hard op Tigranes toe, dat hij op het punt was om de stegelreepen te laten slippen, maar hij komt zijn val met een slag te voren, die hij zoo fel op hem neêrlaad dat het hoofd van zijn schouderen aftuimeld: en hoe wel Algazar een borstharnas op trouw gemaakt aan had, en den groflijvigen Korban een helm van fijne stoffe, echter quamen haar deze wapenen niet te stade, want hij kloofden den een de schouderen tot in ’t harte toe en priemden den anderen van achter door den hals tot in de strot: noch wierden door de starkte van zijnen*arm, de zielen van Mehemet, Amurath en den wreeden Almanzor, gedwongen heur aangename woonplaatsen te verlaten: Argant zelf die zich zoo gevreesd maakt, heeft groote moeiten om zijn handen t’ontkomen, dies bruld hij van razernij: maar alzoo hij ziet dat zijn list hem niet veel voordeel geeft, ’t zij dat hij kort stand houd, of dat hij tracht om hem weêrstand te bieden, of dat hij zelf hem wij- [p. 104] kende de plaats laat: eindelijk gebruikt hij de list tot voordeel, valt op hem aan en drijft hem, met een overrechtsen slag, den degen zoo diep in de zijde dat den slag doodelijk is. Den vromen Ridder zijgt terstond neder; zulkx dat zijn oogen, die zich naauwlijkx openen kunnen, door een moeyelijken rust worden toegedrukt en met een ijzeren slaap verzwaard blijven; driewerf tracht hij die t’openen, driwerf zoekt hij het aangename licht des Hemels te gebruiken, stekende zijnen arm op om zich op te heffen, en driewerf is hij gedwongen weder neêr te zijgen: een zwarte wolk dekt hem voor eeuwig zijn stervende oogen, een koud zweet kruipt door al zijn leden, die van haar gewone krachten verzwakken en ongevoelijk verstijvende, met een doodelijk ijs bedekt worden. Argant dezen slag gedaan hebbende, bleef niet staan staren op het lichaam dat hij van ’t leven beroofd had, maar denkt alleen maar op weg te korten: en hoewel hij in ’t aarzelen nergens stand houd, zoo wend hij zich echter dikmaals na de Franssen en roept haar met verwaande en moedwillige woorden toe: brave Ridders, dit zwaard, dat gij alzoo in het bloed van den uwen geverfd ziet, is het zelve dat uwen Veldheer mij gisteren vereerden; boodschapt hem dan hoe ik ’er mij tegenwoordig van gediend heb, want ik ben verzekerd dat hem het verhaal daar van wel zal behagen; ook heb ik de gifte, die hij mij gedaan heeft, niet qualijk gebruikt; [p. 105] en zoo hij ’er niet mede vergenoegd is, Iaat het hem dan genoeg zijn, dat ik hem wel haast zulke goede proeven daar van geven zal, datse hem in’t binnenste van zijn ingewand zullen treffen: eindelijk laat hij niet langer dralen om ons te komen bezoeken, of ik zal zelf veel eerder komen als hij denkt, en mij bij hem voegen als hij ’t minste peinst. Door deze schandelijke woorden wierden de Franssen zoo getergd, dat zij op het uiterste waren om hem van allen kanten te bespringen; en mogelijk zouden zij ’t gedaan hebben, indien hij haar niet was voorgekomen, hem met de anderen bij de muuren bergende daar hij toen behouden was. De gene die als doen de wallen verdadigden, deden van boven zoo grooten meenigten van schichten en steenen neêrhagelen, dat de Kristenen gedwongen waren zich te vertrekken; ’t welk de Heidenen middel gaf om met minder moeiten in de stad te geraken. Terwijl dat dit geschiede, vloog den zeeghaftigen Reinoud toe, na dat hij zijn been onder het paard had wechgetrokken, om een wreede wraak over de dood van den kloekmoedigen Hugo te nemen. Toen hij bij zijn volk gekomen was riep hij; rampzalige, wat vertoefd gij in deze plaats, tegenwoordig nu uwen Hopman gesneuveld is? Waarom verhaast gij u niet veel eerder om zijn dood te wreken? Hoe is ’t gezeid dat een zwakke muur zoo machtig zal zijn om de loop van zoo rechtvaardigen gramschap als de on- [p. 106] ze te stutten? Geensints, al waar ’t dat zij zelf van een dubbel staal of harder als een diamant was: dezen Barbaar zal nooit uw handen ontkomen; hij moet noodwendig beproeven hoe verschrikkelijk dat uwe macht is: trekt dan alleen maar voort en doet anders niet als mij maar te helpen. Dit zeggende ging hij voor haar allen heen, zonder dat, noch het werpen der steenen, noch de pijlen die men van alle zijden op hem schoot, machtig waren om hem af te keeren: in tegendeel gaat hij met opgeheven hoofde naar den vijand, verschijnende met zoo een onversaagd en verschrikkelijk gelaat, dat zelf in den omring der muuren, den genen dieze verdadigen, van schrik sidderen, hoe verhit datse ook in’t gevecht zijn. Terwijl hij ondertussen den eenen schrik aanjaagd en den anderen moed bijzet, zie zoo komt den voorzichtigen Sager, een eerweerdig man, die Godefrooy gebruikten om de zwaarwichtigste boodschappen uit te voeren: te zijner aankomste bedwong hij de gramschap van deze krijgers, en vertoonden haar van wegen den Veldheer, dat zij al te veel waagden: trekt weder te rugge, sprak hij tot haar, terwijl Godefrooy het zelve u belast: noch de tijd, noch de plaats en laat ons noch niet toe om uwe gramschap te voldoen. Op deze woorden hield Reinoud stand, en hij, die gewoon was aan anderen tot sporen te verstrekken, breidelden zijne driften: evenwel beefden hij van spijt in de ziel, en [p. 107] toonden* meer als eenmaal, door ’t uiterlijk gelaat, de verburgen ongenuchten die hem deze tijding veroorzaakten. Terstond vertrokken de benden te rugge zonder dat de vijanden haar daar tegen stelden.
    Na deze dingen was ’t noodig om de laaste plicht aan het lichaam van Hugo te bewijzen, daar in zijn getrouwe vrienden haar niet bedrogen vonden: want zonder langer te vertoeven, namen zij die lichte last, met een meêwaardigen arm op, en betuigden hem na zijn dood, hoe zeer dat zij hem in zijn leven geëerd hadden. Ondertussen stond Godefrooy op een hoogten, van waar hij de heilige Stad, met zijn gebouw en al wat de kunst het beziens waardigste, om haar te versterken, had uitgevonden, beschouden. Jeruzalem is op twee heuvelen over elkander leggende, van ongelijke hoogte en door van elkanderen gescheiden, gesticht: zij heeft drie zijden tot welken den toegang geheel moeylijk valt; en de vierde zoo gemakkelijk dat m’er zonder moeiten kan opkomen: het is waar, om dit gebrek te helpen, dat aan de zijde die tegen’t noorden leid, de wallen zeer hoog verheven zijn: in de Stad zijn verscheiden regenbakken, daar het water, dat van den Hemel valt, in behouden blijft tot het gebruik der inwoonders, met noch eenige vijvers en springbronnen; maar buiten is al het aardrijk in ’t ronde steenachtig en dor, ter oorzake dat m’er geen beken of fonteinen vind: ook ziet m’er niet een boom [p. 108] daar men zich kan onder schuilen voor de hette der zonnen, als eenige vijf of zes duizend treden van daar, zich een hoogstengig bosch verheft zoo dik en duister, dat de schaduwen verschrikkelijk zijn: aan de zijde van der zonnen opgang is den Jordaanstroom, aan den ondergang de middelandsche zee, tegen ’t noorden Samarien en Bethel, daar de Altaren voor het gulden Kalf wierden opgericht, en tegen ’t oosten Bethlehem, een plaats die door de gelukzalige verlossing van de Maagd eeuwig aanzienlijk zal blijven.
    Terwijl den Veldheer van ’t Leger, aan alle zijden den omring van Jeruzalem beschouwden, en dat zijn geest aandachtig bezig was in’t overwegen van de bequaamste middelen om haar te belegeren en te bestormen: zie zoo wierd Hermine hem gewaar, die hem den Koning wees. Vorst, sprakse tot hem, den genen die, die scharlaken mantel om heeft, is den Prins Godefroy, wiens wezen waarlijk Koninglijk en heerlijk is: ook is hij zonder twijffel geboren, om zich zelven tot eenig Keizer- of groot Koningrijk te verheffen, zoo wel verstaat hij de kunst van heersschen en gebieden: want boven dien dat hij voorzichtig en kloekmoedig is, beheerscht hij op den hoogsten trap, alle de eerwaardigste hoedanigheden die de dapperheid en den goeden raad vergezelschappen, om een beroemd Hopman te maken: en waarlijk*onder die grooten hoop volkx, die [p. 109] gij daar ziet, geloof ik niet dat ’er meer als drie zouden gevonden worden, die hem in wijsheid en moed zouden gelijk zijn. Den eersten is den Grave Reimond, deftig om zijn krijgsraad; den tweeden Reinout, en Tankredo den derden, daar in men een onvergelijkelijke bequaamheid speurd om iets uit te werken. Aladijn, hem heel aandachtig getoond hebbende in ’t gene hem Hermine van Godefroy verhaalden, antwoorden haar; Zeker het is van nu niet dat ik van hem heb hooren spreken, boven dien dat ik hem voor dezen in het Franse Hof gezien heb; want het gedenkt mij heel wel, dat ten tijde toen ik van wegen den Soudaan van Egipten voor Gezant gezonden was, ik hem wonderen zag doen in een steekspel; en hoewel dat hij noch zoo jong was, dat het eerste hair op zijn kaken naauwlijkx uitbrak, zoo beloofden zijn woorden en zijn gedaante, alreede iets groots en verheven. Helaas een voorteiken dat niet dan al te waar is. Op deze woorden liet hij zijn hoofd met een droevig gelaat neêrhangen: daar na het terstond weder opheffende, vervolgden hij; Ik bid u zegt mij, wat is dat voor een Hopman, die daar bij hem is, met die schoone en blinkende purperverfde wapenrok? ô hoe gelijkenze elkanderen indien den eenen niet wat grooter dan den anderen was! Het is den Grave Boudewijn, antwoorden Hermine, die hem natuurlijk in de trekken van ’t wezen en kloekmoedigheid gelijk is. Den ge- [p. 110] nen die aan d’ander zijde zoo dicht bij hem staat, als ofse iets met elkanderen te beramen hadden, is den Grave Reimond, daar ik flus zoo veel wonderen van gezeid heb, ô die kloekaardige, als hij is, zoo oud en kaal als gij hem daar ziet, mag zich beroemen, dat ’er geen Fransman of Italjaan bequaam genoeg is om hem te wijzen iets het gene de oorlogslisten aangaat, ik laat noch staan dat den ouderdom, noch aan de krachten van zijn lichaam, noch aan die van zijn geest, hoedanigheden die hem zijn aangeboren, iets heeft verminderd. Den anderen, die een weinig ter zijden staat, en met zijn vergulden helm uitblinkt, is den goeden Ridder Wilhelm, zoon van den Koning van Engeland. Dicht bij hem zietmen den wijzen Guelfus, navolger van zijn deugden, van doorluchtigen bloede, en die een groot land beheerscht: zijn uitstekend borstharnas en breede schouderen doen hem mij bij na kennen. Maar helaas! aan wat zijde dat ik mijn oogen keer, het is mij onmogelijk onder deze benden den wreeden Bohemont te zien, die ik met veel redenen, mijnen doodelijken vijand mag noemen; wijl hij de genen is die door de dood van mijn vader ons geheel Koninglijk geslacht verdelgd heeft: met deze redenen onderhieldenze elkanderen. Eindelijk na dat Godefrooy zijn gezicht aan alle zijden gewend had, om de Stad te bezichtigen, nam hij voor hem (ziende dat het maar vergeefsche moeite geweest zou heb- [p. 111] ben die aan de moeilijkste toegang te bestormen, om dat men altijd most opwaarts klimmen) zich voor de Noorderpoort te legeren, in die vlakte die nevens den heuvel komt en daar van d’ander zijde bepaald word: hier deed hij achter zijn hut alle d’anderen oprichten en strekt zijn legerplaats uit tot aan de plaats die men den hoekkigen toren noemd: in al dezen omring begrijpt hij ontrent het derde deel van de Stad, kunnende die niet heel besluiten, ter oorzake van zijn breeden bepaling der muuren. Dit gedaan hebbende steld hij op al de toegangen, goede wachten, om te beletten dat ’r geen oorlogsgereedschap noch spijze in de Stad geraakt: hier bij doet hij alle wegen en paden, daar door men gaan en komen kan, zorgvuldig toestoppen, en zijn leger met goede loopgraven toesluiten, zoo wel om hem, tegen den uitval der inwoonders, als het stroopen en bespringen van die van buiten te beschermen. Na dat hij op deze wijze voorzichtig in de verzekerdheid van zijn leger verzien had, wilde hij het lichaam van Hugo aanschouwen ende hem de laatste plicht bewijzen: ter zijner aankomste vond hij het omringd van al de benden der soldaten, die om haar rouw te betoonen niet ophielden van heur tranen om de doodskist te storten, die zijn beste vrienden hem hadden doen maken, met een heerlijke toebereiding, om te deftiger zijn lijkstacij te vieren: heur droefheid verdubbelden zoo ras als zij haren Veld- [p. 112] heer gewaar wierden: maar hij met een bezadigd gelaat, en een aangezicht, dat noch te droevig, noch te blijde was, toonden genoeg dat hij zijn leedwezen verburgen hield, en stond eenigen tijd zonder een woord te spreken: eindelijk het lichaam wel bezien hebbende sprak hij; waarlijk wij hebben ongelijk u te beklagen, ô welgelukkige Ridder, want dat gij beneden op aarden gesturven zijt, is niet geweest als om daar boven herboren te worden: gij hebt ons zoo heerlijke dingen van uwe dapperheid nagelaten, op de plaats daar uw zuivre ziel, de sterffelijke schorse verlaten heeft, dat de toekomende eeuwen nimmermeer daar van de geheugenis zullen uitwissen: gij hebt zonder twijffel altijd als een Kristelijk Ridder geleefd en die zijt gij ook zeeghaftig gestorven: verheugd u dan in de gelukzaligheid die gij verkregen hebt, o wel gelukkige ziel, en onderhoud uw oogen met de eeuwige gedaante van God, het eenige oogmerk van uw heilige begeerten: tegenwoordig nu gij leefd in het gezelschap der Engelen, ontfangen uw heerlijke daden de palmen en de Kroonen die haar rechtvaardig toekomen: onze afscheid van u, die het beste deel van ons zelven zijt, heeft ons verplicht om te schreien, en zoo de dood ons van een groote bijstand beroofd heeft, wanneerze u het leven deed verliezen, ’t is een kleine zaak, te vergelijken bij de hulp die gij daar boven in den Hemel voor ons moogt verkrijgen, daar gij eeuwig [p. 113] onder de verkorenen en begenadigde Gods leefd: en gelijk wij, tot onze onderrichtinge gezien hebben dat gij, sterffelijk zijnde, onsterffelijke wapenen pleegd te gebruiken, alzoo hopen wij dat gij de hemelsche nu tot onze bescherming zult aanvaarden: bereid u dan voortaan om de beloften en gebeden die wij u doen zullen, t’ontfangen; op dat uw hulp, in het noodzakelijke ons gunstig zij: daar van wij u bezondere lof en dankzeggingen geven zullen in onze heilige tempelen, gelijk als aan den genen, door wien dat onze overwinningen behooren verkondigd te worden.
    Godefrooy sprak deze woorden uit, over het lichaam van Hugo, zonder dat ooit de tranen en de klachten der soldaten ophielden, tot dat de duisterheid van de nacht, de helderheid van den dag uitdoofden, dompelende in een vergetelheid de ongenuchten en bekommeringen der sterffelijken: evenwel is de stilte, noch de duisternissen, niet machtig om de zorg van zoo voorzichtigen en wakende Veldheer te verleiden: want wel bespeurende dat men zoo sterke en dikke muuren zonder eenige oorlogswerktuigen en beukerijen, niet zoude kunnen verbreken, zoo brengt hij de geheele nacht deur, in ’t overdenken, van waar hij het hout zoude bekomen om die daar van te maken en op wat wijze hij die stellen zal. Des morgens was de zonne noch naauwlijkx opgestaan, of hij trad uit zijn tente om met zijn te- [p. 114] genwoordigheid de uitvaart van den overledenen te vereeren: men had hem alreede een graf van welriekende Cipressen bereid, dicht bij de loopgraven, aan de voet van een kleinen heuvel, die eenen hoogen palmboom met zijn breede takken beschaduwden: hier was ’t dat men hem begroef en daar de Priesters de gewone dienst tot de zaligheid van de ziel deden: aan de takken van deze boom, wierden verscheide vendels gehecht en den oorlogsroof, bij hem, geduurende zijn leven, in verscheiden voorvallen verkregen, daar hij strijdbaar tegen de Siriers en Persianen gestreden had: hier bij stelde men in ’t midden van den stam des palmbooms, voor een zegeteiken, alle de stukken van zijne wapenen, van het hoofd tot de voeten, en op zijn graf hield men deze vaarzen.

    Dit’s Hugoos Graf, die, vol van Godsvrucht, gloed
    En heiligheid, voor Sion liet zijn bloed;
    Waar door wij nu dien vromen Held ontberen:
    O Kristenen, wild zijn geheugnis eeren.


    Na dat men met de gemeene rouw van ’t geheele leger, deze meêwaardige plicht aan Hugo bewezen had, liet Godefrooy alle de timmerlieden van ’t leger vergaderen, en haar een goed getal soldaten bijzettende, zond heur na dat bosch toe, daar wij te voren van gesproken hebben, het welk de Franssen met groote moeite zouden gevonden hebben, om [p. 115] dat het in ’t diepst van eenige vergelegen valeyen lag, zoo bij geval een zeker Sirier het niet ondekt had. Hier begonden zij de boomen om te hakken, om oorlogswerken af te maken, bequaam om de belegerde muuren der stad te vermorselen: al de starkte en de macht die zij hebben gebruikenze om dit wout te verdelgen: hierom arbeidenze om strijd, d’een tegen den anderen, en slaan de hand, met een ongelooffelijke neerstigheid aan’t werk: zij hakken met de bijl de gewijde Palmboomen, de wilde essen en de doodelijke Cipressen ter aarden: de Pijn, Populier en Ype, zijn niet minder als de hooge Denne- en Beukeboomen van hun razenden arm bevrijd: dit ’s het noch niet al: zij sparen zelf den Olm niet die getrouwe minnaars der wijngaarden, die haar omhelzen van den voet tot den top: gij zelf, ô geheiligde Eikeboom, wien uw takken, dat uw hairlokken schijnen te zijn, alle jaren vernieuwd, kond dit geweld niet ontvlieden, hoewel gij duizend maal die van de wind wederstaan hebt: zommige hakken ’t al af tot aan de Cederen toe; anderen laden deze zwaren last op wagens, waar van de wielen onder de zwaarte kraken, alreede verlaten de vogelen en de wilde beesten, op het gerucht dat de werklieden, en de soldaten, die haar in hare wapenen bewegen, maken heur nesten en duistere holen van vreeze.

Continue
[
Frontispice canto 4]

[p. 116]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het vierde Gezang.

INHOUD.

PLuto, de Overste der Duivelen, doet de zelve vergaderen in de helsche zaal; zij beraadslagen onder elkanderen om de Kristenen te krenken, zij verkiezen Hijdraoth daar toe, die zich van de minnelijke aanlokselen van zijn nicht Armijde diend; hij voegd’er zijn tooverijen bij: Armijde verzoekt tien Ridders van Godefroy tot heur bijstant, die haar, bij loting, dezelve toestaat.

Den Vorst der Duivelen daagd in zijn helsche zaal,
    Al wat afgrijslijk is, om ’t Kristenheir te krenken;
En doet, op zijnen Troon, een schrikkelijk verhaal,
    Waar door zij weer op heur gelede ellenden denkken.

[p. 117]
(5) Zij kiezen tot heur werk den valschen Hydroath.
    Hij diend zich van zijn nichts Armijdes looze listen.
Die Godefroy verzoekt om hulp, dies hij door ’t lot,
    Tien Ridders scheiden, die om heur te volgen twisten.
Armyde, wel vernoegd, bedankt den Legervorst,

(10) Dat hij dees hulp haar schonk zoo rustig uit de borst.

TErwijl dat ijder een vast bezig was, om voorbereiding tot de belegering van Jeruzalem te maken, met voornemen om het wel haast in ’t werk te stellen; begon den doodelijken vijand van het menschelijke geslacht, zijn gloejende en ontsteken oogen op de Kristenen te slaan, en ontdekten in haar de teikenen van een overgroote vreugden, dies hij van zoodanigen razernij aangevoerd wierd, dat hij van spijt op zijn afgrijsselijke lippen beet; gelijk als den stier, die zich hard geslagen voelende, vervaarlijk bulkt, trachtende door het schrikkelijk brullen zijn pijn te verzachten. Als doen veste hij zijn gedachten, op de middelen om heur lagen te leggen daar uit heur geheele ondergang mag volgen. Hierom gebied hij dat al die van zijn gevolg (waarlijk een schrikkelijke vergadering) haar in de groote zaal van zijn afgrijsselijk paleis, zoude vervoegen: ontzinnige als hij is, dat hij zich inbeeld, dat het zoo een lichte zaak is, zich tegen de wille Gods te stellen: moedwillige, die zich bij [p. 118] God wil vergelijken, zonder te gedenken hoe verschrikkelijk dat den donder is, dien de rechterhand van den Almachtigen neêrschiet, wanneer onze misdaden hem vertoornen. Hij roept dan door zijn schorre helsche Klaroen al die ongelukkige geesten, die haar woonplaatzen in de eeuwige duisternis hebben, bij elkanderen. Op dit geluid beven al deze ruime en duistere holen van d’een zijde tot de anderen, en de lucht, met duistre wolken beneveld, weêrgalmd over al. Nooit liet den donder zich met zulk een geweld hooren; wanneer hij tegen de sterffelijke vergrimd is, van boven blixemstralen neêrschiet, het aardrijk zelf kan dan geen harder stoot krijgen, hoe dik dat de dampen ook zijn die in haar ingewand zijn besloten. Terstond begeven haar al de godheden van deze duistre afgronden, in verscheiden troepen verdeeld, aan de groote poort van Plutoos duister paleis. Maar, ô God, hoe verschrikkelijk en tegen de natuur is heur gedaanten! hoe afgrijsselijk is haar aankomst om aan te zien! en wat al doodelijx en vrees voeren deze vervaarlijke spookzels in hare oogen! sommige laten in ’t gaan de voetstappen van de wildste beesten, en andere, in een menschelijke gedaanten verschijnende, hebben serpenten, adders en slangen in plaats van hair, ook hebbenze niet menschelijx op wat wijze dat men haar aanziet. En boven dien dat heur bederffenis, uitnemend wreed en grouzaam is, haar wangestalte maakt [p. 119] ’er noch verschrikkelijker: want men kan van achteren zien, hoeze een langen staart na heur slepen, die, op de wijze van een zweep, haar verscheidemaal ontvoud en ontknoopt. Daat ziet men ook duyzend vuile Harpijen, duizend Centauren, duizend Sphinxen, en zoo veel bleke Gorgonshoofden. Hier kan men ook aan alle zijden, de verscheurende Scilles hooren bassen, de Hijdraas schuifelen, de Pitons brullen en de Chimeren, die uit heur verschrikkelijke kelen, zwarte dampen, daar de zwavel zich onder de vlam vermengd, braken, hooren huilen. Ik vergeet de onbesuisde Polifemen, met de Gerions, en ontelbare diergelijke monsters, die men nooit gezien, of van hooren spreken heeft, al van verscheiden gedaanten gemaakt en onder elkanderen vermengd: de sommige namen heur plaats aan Plutoos rechte zijde en anderen aan zijn slinxe. Hij ondertussen is op een vierige troon in ’t midden gezeten, en voerd een scepter die zoo zwaarwichtig als beroest is: daar is zoo vasten klip in de zee, noch zoo hoogen rotsteen op het aardrijk niet, die bij hem te vergelijken geen kleinen heuvel schijnt: zelf Kalpe, Abijla, noch den grooten Atlas zijn bij hem gants niet, zoo steekt hij zijn hoovaardig hoofd en onmatelijke hoornen op: zijn vervaarlijk gezicht vermeerderd zijn gruwelijke trotsheid, zijn oogen veel rooder, als een gloeyende kool, en met een doodelijk venijn besmet, glinsteren als twee dwaalsterren, [p. 120] wier quaad aanschouwen niet als ongeluk beteikend: een morssige baard bedekt zijn kaken en kin, van waar zij op zijn ruige borst hangt, wiens hair verward opstaat: zijn mond is verschrikkelijk om aan te zien en geheel met zwert galachtig bloed besmet; en zoo hij bij geval die opend, dan zou men zeggen dat het een diepen afgrond is, waar uit dat zwarte dampen voortkomen, alzoo gevaarlijk als die van den berg Etna, wanneer hij, op ’t gerucht van zijn donderslagen, een dikken rook uitwerpt, wiens zwaarte onverdragelijk is. Geduurende dat hij sprak, liet Cerberus zijn bassen: Hijdra stond stom: Kocijtus stutte zijn loop: en de holste afgronden dreunden van ’t onderste boven. Want zijn stem, die te donderen scheen, maakten hem verschrikkelijk aan alle die hem hoorden; voornamelijk toen hij in deze woorden uitborst: Helsche Goden, die veel waardiger zijt daar om hoog, boven de zonne, de ware plaats van uwen oorsprong, te wonen, dan voor eeuwig gebannen te zijn in deze duistere spelonken, daar wij eertijds al t’zamen in neêrstorten, u is al te wel bewust hoe de hemelsche Geesten ons altijd voor verdacht hebben gehouden, sedert dat wij dien hoogen aanslag, ’t gene de reden is van de haat die zij ons noch dragen, aanvingen: den genen die ons zoo qualijk gehandeld heeft, is heur Opperhoofd, en beheerscht zijn Rijk daar boven in den Hemel, daar hij de starren na zijn welgevallen gebied. On- [p. 121] dertussen, na dat hij ons voor wederspannigen verklaard heeft, is hij d’oorzaak, dat in plaats dat wij daar boven in de heldre klaarheid van de Zon ons behoorden te verheugen, en onder onze voeten die schoonen kloot met starren bezaaid te zien drajen, wij hier in deze schrikkelijke duistere plaats gestort zijn, daar hij ons zelf in heeft gebannen; een zaak die ons zoo onverdragelijk niet zoude zijn, indien hij ons wilde toelaten op onzen eersten staat te denken, en zoo ons eenigen hoop overschoot. Maar het ergste dat ik hier noch in zie, en daar van het eenig herdenken ons smart, tot op het punt van onze straffen weêr te verdubbelen, is dat hij den mensch aangenomen heeft om onzen stoel te vervullen, den mensch die niet als een rampzalig schepsel van slijk gemaakt is: en evenwel hier noch niet meê vergenoegd wezende, zoo heeft hij zijn eenigen Zoon, om ons meer schade te doen, ten roof aan de dood gegeven, die tot voor onze poorten quam, en dezelve verbrijzelden. Dit was ’t noch niet al, hij dorst zijn voeten in ons koningrijk wel zetten, en de zielen, die ons te beurd gevallen waren, daar uitrukken. Zie dit was den rijken roof die hij daar boven in den Hemel voerden, daar hij, eeuwig tot onze groote schande zegepralende, de trofeen planten, die hij op de hel verkregen had. Maar wat is ’t van nooden dat ik door deze reden mijn smert en de uwe vernieuw: is ’er iemand onder u die niet dikmaals ge- [p. 122] noeg van de smaad, ons aangedaan, heeft hooren spreken? Dezen gemeinen vijand, heeft hij zich ergens in een plaats gevonden daar hij ons niet getracht heeft om te vervolgen? Is hij niet gewoon op ons rijk iets voor te nemen? evenwel om dat hij zich nooit voor oogen steld het ongelijk dat ons voor dezen is aangedaen, zoo is ’er niet overig dan om te denken op het gene dat ons het naaste raakt: want ziet gij niet hoe dat hij tracht om hem van alle geslachten der aarden te doen aanbidden? moeten wij dat dan verdragen zonder daar gevoelen af te hebben? zouden wij zoo traag zijn, en onnuttelijk de dagen en uuren toebrengen? zal zo zwaarwichtigen werk niet machtig zijn om ons daar op te doen denken, en onze moed t’ontfonken? wie zou kunnen lijden, dat haar volk, ’t gene hem getrouw is, van dag tot dag zijn macht in Azien versterkt? zullen wij lijden dat hij Judea ook hem onderwerp? dat de heerlijkheid van zijnen naam aan allen zijde aanwas? datmen den lof in verscheiden talen verkondig? dat de lof- en zegezangen de heele wereld doorklinkt? datmen niet anders op ’t marmor of koper ziet? dat onze beelden zijn afgesmeten? dat ’t volk, tot zijn dienst, d’autaren verzet, daar op wij plegen aangebeden te werden? datmen hem alleen beloften en gebeden doet? datmen voor hem alleen balsem en ander reukwerk rookt? datmen hem alleen goud en mirre offerd? dat in de plaats, daar ons eertijds niet een tempel [p. 123] was gesloten, nu tegenwoordig niet een tot onzen dienst over is? dat de gewoone schatting, diemen ons van zoo veel zielen gaf, ons geheel geweigerd is? en om het met een woord te zeggen, dat het koningrijk van Pluto ledig blijft, en onverzien van onderdanen? ô het zal zoo niet toegaan: en wij kunnen ’er wel goede zorgen voor dragen: Neen, neen, ik geloof niet dat ik in u uitgedoofd zal vinden de heldre vonken van die dapperheid, dit wij eertijds betoonden, wanneer wij met ijzer en vlam gewapend, zoo stoutmoedig het hemelsche Koningrijk besprongen; hoewel wij moeten bekennen, dat wij ’t in dezen strijd niet best hadden, echter ontbrak ons in dezen stouten aanslag den moed niet: want zoo d’overwinning gebleven is aan de zijde der genen die het geluk begunstigden, evenwel hebben wij op die tijd de eer verkregen van een onnavolgbre stoutmoedigheid bestaan te hebben. Maar waar toe zijn al deze vertellingen goed, en wat is het noodig dat ik u zoo lang ophoude? Gaat dan heen, ô mijn getrouwe medegezellen, die al mijn macht en sterkte zijt, gaat terstond heen, en roeid mij al deze rampzaligen uit: haast u om haar te verdelgen eer datse meer tijd hebben om haar te versterken. Eer dat het Koningrijk van Judea in asschen leid, zoo doofd het vuur uit ’t gene zich door ’t heele land ontsteekt. Werpt u onder haar in’t gedrang, en vergeet noch kragt, noch bedrog om haar geheel te verdelgen: dat mijn wil [p. 124] u een onschendelijk voorbeschik verstrek: vergeet niet den eenen te verstroyen, en d’andre om hals te brengen; hier bij den genen die gy tot liefden genegen vind, dompeldse daar zoo diep in, datse haar daar niet konnen uittrekken: maakt haar afgodendienaars van een schoon aangezicht en zoet wezen, en een aangenaam lachje. Datse haar eigen wapenen tegen haar Veldheer gebruiken, en dat’er zoo grooten partijschap tusschen haar beiden zij, dat heur leger eindelijk verstuif, zonder dat ’er het minste teiken van overblijf. Deze vervloekte en wederspannige Geesten tegen haren Schepper, vertoefden niet tot dat den helschen Prins zijn reden geeindigd had, zoo onverduldig warenze om het gene dat haar belast was uit te voeren; zij borsten dan uit om de starren weder t’aanschouwen, en verlieten met gedrang die diepe afgronden daar ’t eeuwig nacht is. zoo dringen de geweldige draaiwinden uit heur eigen spelonken, om de lucht te verduisteren, en het water en het aardrijk onder een vermengt om te roeren. met diergelijken geweld ontvouwen deze vervloekte Duyvelen hare afgrijsselijke vleugelen, en verspreyen haar als stof door alle gewesten der aarden, daar zij, haar gewoonlijk quaad gebruykende, allerhande bedrog en schelmstukken vast smeden. Maar, ô mijn waarde Kalliope, ik bid u, verhaal my wat listen dat zy gebruikten om een begin te maken met de Kristenen te krenken, en waar [p. 125] dat haar de eerste schade van daan quam, want gy weet, zonder twijffel, het gene, daar naauwelijkx van zoo zwaarwichtigen werk, ons het minste gerucht van verre is ter ooren gekomen.
    Die van Damasko, en d’omleggende steden, erkenden in die tijd voor haren Opperheer Hydraoth, zoo grooten toovenaar, als ’er ooit was, en die van zijn eerste jaren hem tot de konsten begeven had, die de toekomende dingen leeren voorzeggen: in welke dwaze nieuwsgierigheid hy altijd volhard heeft: evenwel quam het hem niet veel te stade, terwijl dat hy, hoe geleerd hy ook in zijn kunst was, nooit voorzien kon den uitgang van zoo onzekeren oorlog: want noch het aanschouwen der dwalende en vaste starren, noch het antwoord der helle, ontdekten hem ooit de waarheid. Hy geloofden dan (blinde geest der menschen, ô hoe dwaas en twijffelachtig zijn uwe oordeelen!) dat den Hemel alreede met een zekere dood en gewisse ondergang dit onverwinnelijk leger, ’t gene uit de deelen van ’t Oosten gekomen was, dreigden. En alzoo hy voor zeker hield, dat het Egiptise volk eindelijk de palm van zoo grooten aanslag zou winnen, groeiden sedert altijd een vierige begeerten in hem, om te maken dat zijn onderdanen deel mogten hebben in de eer van deze overwinnig. Maar hoewel hy, boven alle andere machten, die van de Franssen, die hy grootelijkx vreesden, veel achten, de schrik die [p. 126] hij had van de schade, die ’er af mogt komen, indien ’t gebeurden dat zij overwinnaars bleven, maakten dat hij de middelen ging zoeken om te beletten dat zulkx niet geschiede, en om een gedeelte van de macht der Kristenen te verzwakken; om dat de rest zoo veel te lichter mogt verdelgd worden, zoo wel door de zijnen als van Egipten, in een oorlogslichaam t’samen gevoegd. Terwijl hij daar op dacht, zie zoo komt den Engel der duisternisse, die hem noch vieriger verhit, en een raad inblaast, om zijn aanslag gemakkelijker uit te voeren.
    Hydraot had een nicht, voor wie alle de maagden van ’t Oosten in schoonheid weken: hier bij was ’er niet een kunst of verburge schalkheid, daar de beroemste tooveressen haar meê gewoon zijn te behelpen, haar onbekend. Hij dan voorgenomen hebbende die te gebruiken tot volvoering van zijnen aanslag, deed haar voor hem komen, en na dat hij haar geopenbaard had, waar mede dat hij begeerden dat zij den aanslag zou aanvangen, sprak hij tot haar: Mijn waarde dochter, die onder uw goude lokken, en onder een aangezicht vol van betooverende strikken, verbergd al de goede en hooghartige zeden, die* de vermaarste mensch hebben kan; en die mij te boven gaat in ’t gene mijn kunst raakt, daar ik alleen geloofden in uit te steken. ik heb een voornemen dat van groot gewigt is, en zoo gij mij wild helpen, ik ben verzekerd dat de hoop wel haast van de daad ge- [p. 127] volgd zal zijn. Daar is nu niet meer te doen, dan dat gij het laken weefd ’t gene ik gesponnen heb, in het stoutmoedig uit te voeren ’t gene ik zoo wel heb begonnen. Gaat dan in het leger der vijanden, en tracht daar alle aanlokselen der liefden, en alle aantrekkelijkheid die de doortrapste vrouw ter wereld kan verzinnen, te gebruiken; maakt dat de tranen altijd uw klagten vergezelschappen, en dat bij uw geveinsde gebeden altijd een onvergelijkelijke zoetheid gevoegd is: neemt ook acht u niet te beklagen, ten zij dat gij terstond uw woorden met uitgeworpen zuchten en hikken afbreekt. Indien gy mijn raad volgd, zoo twijffel niet, of deze droeve gedaanten, op zoo grooten schoonheid, als de uwe, uitgespreid, zal magtig zijn om onder uw rijk de wederspannigste gemoederen te lokken. Maar boven al gedenkt met een eerbare zedigheid, die stoutmoedigheid, die voor uwe kunne ongemeen is, te bedekken, en uw leugenen met een waren schijn te bewimpelen. Verwind, door middel van deze kunsten, zoo ’t mogelijk is, den Hartoog Godefroy: en om dit te doen, vergeet niet d’aanminnigste lonken, noch de aangenaamste redenen te gebruiken, op dat hy, op u verliefd zijnde, gelijk ik voorzie dat hij wezen zal, hem dezen oorlog tegen ’t hart keere, en dat hij aflaat van daar in te volharden. En zoo gij bij geval dit niet kund uitwerken, spaar dan uwe strikken niet, om eenige der voornaamsten van ’t leger [p. 128] aan te lokken en brengtse* tot het uitterste, dat zy haar zelf niet meer konnen wederstaan. Dit zeggende, verhaalden hy haar bijzonderlijker wat zij doen most. Daar na om haar veel in weinig woorden te zeggen, besloot hy kort: Weest niet vertsaagd voor eenig ding, en verbeeld u dat ’er niet zij of ’t is geoorloofd, aangezien dat onder schijn van Godsdienst, en zijn land te dienen, men doen mag datmen begeerd.
    De geestige Armyde, alzoo hieten dit bedrog, die de schoonheid, jongheid, en andere gaven der natuur, opgeblazen maakten, had zoo ras dit bevel niet ontfangen, of, om het uit te voeren, begaf haar, onder gunst van de nacht, op weg; en om geen beletsel te hebben, ging zij door buitenwegse wegen, daar niemand verkeerden. Alreede, zoo ongehuld, en in ’er nachtrok, als zy is, verzekerd zy haar deze onverwinnelijke Helden te verwinnen, zonder eenige andere, als vrouwelijke wapenen te gebruiken. Zoo ras als zy vertrokken was, strooiden men verscheiden geruchten uit, om het werk voortgang te geven; en ondertussen vertoefden zy niet lang om in ’t Fransse leger te zijn. t’ Harer aankomste was ’er niemand van de soldaten, die met verwondering, zoo deftigen schoonheid ziende, niet vervuld wierd: ijder sprak by zijn zelven, en ijder wenden zijn oogen na haar, gelijk als op een Komeet, of een nieuwe starre diemen aan den [p. 129] Hemel zag glinsteren op den vollen middag. Zij vergaderen alle rondom haar, om te weten wat deze schoone vreemde zeggen wil, en van wiens wegen dat zij komt. Nooit zag Argos, Ciprus, of Delos iets zoo verwonderlijkx, ’t zij om heur schoonheid, of de wijze van heur kleding. Haar lokken zijn oprecht gouddraad, die met losse krullen neêrzwajen, onder welk zij zomtijds uitglinsterd, en dan weer haar zelven bloot toond: op de zelfde wijze wanneer den Hemel ophelderd en weer betrekt, wanneer de Zon door een kleine wolk ziet heen blinken, daar na verder doordringende, zijn schoone stralen aan alle zijden uitschiet, en haar op zoodanigen wijze uitspreidende, dat het licht van den Hemel verdubbeld is. De weste winden die met haar lokken spelen, drijven die luchtig in de lucht op, en doenze in golven kronkkelen, hoewelze van ’er zelven alreede gekruld zijn. Haar oogen, om zedig te schijnen, zijn gierig op heur lonken, en zonder op veel voorwerpen te spelen, verbergen, met voornemen, haar eigen schatten, en die van de kleine liefden. Een roozeverf is onachtsaam op haar kaken, veel witter als elpenbeen, gezaaid; haar lippen zijn als twee roozeknoppen, daar een welriekende lucht afkomt, die niet als liefde uitwasemd. De natuurlijke witheid van haar blanken hals, mag bij het sneeuw vergeleken worden. En Kupido zelf, ô groot wonder, ontsteekt’er en onderhoud’er zijn [p. 130] toorts aan. Haar ronde borsjes komen maar half wegen te voorschijn, om dat het schoonste deel van het kleed bedekt word: ô al te nijdig kleed, dat u zoo tegen ’t gezicht steld, het berovende van zoo schoonen voorwerp; gij hebt evenwel de zelve kracht op de gedachten der minnaars niet, die deze schoonheid aanschouwen; en gij kund niet beletten datse tot in de heimelijkste plaatsen doordringen, om het beletsel der oogen te bevredigen: want gelijk d’eervarendheid ons doet zien, dat de Zonnestralen door het water, of door een glas, zonder het te breken, of van een te scheiden, heen schijnt, alzoo derven de gedachten der genen die zien, wel verder als de rok, gaan, en onder de zelve, de deelen zoeken, die de tirannise gewoonten niet toelaat om te bezichtigen. Hier gaatse haar, na heur welgevallen, verlustigen, en hier bezietse alle deze wonderen d’een na d’ander: hier niet me vergenoegd zijnde, verhaaldse heur wedervaren aan de begeerten, daar van de vlammen, door deze middel, vermeerderen.
    Armijde aldus geprezen en begeerd, ging dwers deur deze troepen heen, die alrede niet als na haar schoonheid haakten. En hoewel zij ’t alreede, niet als te veel bemerkt, zoo toondz’er geen schijn af, en ondertussen laatse niet van in haar hert te lachen, haar zelven beloovende wel een anderen roof, die veel rijker en heerlijker als deze zijn zal. Door deze [p. 131] hoop, aan d’eene zijde verzekerd zijnde, en aan d’ander zijde heel in twijffel staande watse doen zal, zoo alsse nergens meer na wachten als na iemand die haar voor Godefroy brogt; zie, zoo komt Eustaas, dat zijnen broeder was, aangaan. Gelijk een zomermug haar zelve in ’t licht van een toorts verbrand, zoo ziet hij in ’t aankomen naauwlijkx die groote schoonheid; en haar van dichter bij bezien willende, neemt niet eens acht dat de vonken, die daar uyt schieten, zijn hart zoo levendig ontvlammen, gelijk het lont ontsteken werd door de vonkken die’er van boven opvallen. Eindelijk, na dat hij stouter geworden is, door de lent zijns jaren, en door het tegenwoordig voorwerp, dat zijn jonge begeerten verhit, spreekt hij tot haar; Uitnemende maagd, die ik veel eer Goddin behoorden te noemen, terwijl dat het uitterlijke mij doet oordeelen, dat gij niet aards of sterffelijkx en hebt; en dat in al Adams nakomelingen geen mensch gevonden is, die den Hemel mildadiger met zijne gunsten verzien heeft: doet mij de eer aan, de reden te zeggen, wat u hier geleid heeft, en waar gij nu vandaan komt? is het eenig nieuw geval, of veel eer ons goed geluk dat u hier gebragt heeft? verbergd het mij niet, ik bid u, op dat het een middel is, om u de eer te geven die ik u schuldig ben, wanneer mij zelf de pligt gebood voor uw voeten neer te vallen. Beleefde Ridder, antwoordeze hem, gij doet de [p. 132] lof, die gij mij beliefd te geven, wat te hoog steigeren; tegen mij moetge op zulk een wijze niet spreken, terwijl mijn kleine verdiensten nooit op het punt zullen komen daar gij die steld: al ’t geen dat ik u zeggen kan, is, om de waarheid te zeggen, dat gij hier voor u ziet een, die niet alleen levend sterft, maar daar al de vreugd en vermaak al in gesturven is, aangezien zij haar niet meer als in droeve en doodelijke voorwerpsels onderhoud: het geval, dat mij veel quader handeld als het behoorden, heeft mij hier gevoerd: Mij rampzalige, vremde en vluchtige maagd, die van alle hulp ontbloot ben: het is waar, dat al de troost die mij overschiet, bestaat in de gunstige antwoord die ik van den kloekmoedigen Godefroy verwacht: hij alleen is mijn laatste toevlucht, en al de vertroostingen, die ik heb, hangt alleen aan hem. De voornaamste zaak, die mij hier toe vervoerd, is het waarachtig verhaal van zijn Godvruchtigheid, die zoo groot is, dat de Faam, de wonderen daar van aan alle zijden gezaaid heeft. Zoo het dan waar is, dat gij zoo beleefd, en tot melijden genegen zijt, gelijk als het uw wezen uitwijst, verplicht mij dan, dat gij mij dezen dienst doet, om hem te mogen spreken. Schoone maagd, antwoorde Eustaas haar, het is wel reden dat ik u in deze gelegendheid help, en Godefroys broeder zijnde, ik u bij hem den toegang geve die gij begeerd: gij kund u aan niemand beter vervoegen als aan mij, [p. 133] die geen klein deel in zijne liefde heb, ’tgeen mij doet hopen dat gij het niet te vergeefs gebruiken zult; en zoo hij van d’een zijde u met zijn geloof bijstaat, aan d’andre zal ik u met mijn zwaard dienen. Deze plichtpleging geeindigd hebbende, leiden hij haar in een plaats, daar den Hartog, zijn broeder, vertrokken was, om met de voornaamste Hopmannen, van zijn leger, raad te houden. In haar aankomen toondeze hem een groote eerbiedigheid, en bleef eenigen tijd zonder iets te zeggen; want een zedige eerbiedigheid beletten haar te spreken, en ontstak haar aangezicht. Niet te min, na dat den Hartog haar, door versterkende en vertroostende redenen, verzekerd had, begonze haar voorgezeide kunsten te doen spelen, en deed het met zulk een bequaamheid, datmen haar, hooren sprekende, gezeid zou hebben, dat al het gevoelen aan haar betooverende redenen vast gehecht was.
    Onverwinnelijke Prins, sprakse tot hem, door wien de Faam, die op alle plaatsen vliegt, met zoo veel vercierselen van uw deugd verrijkt is, dat de Koningen en Koningrijken, door u t’onderbrogt, gelooven veel gewonnen te hebben in het verlies van hare nederlagen: Uwe dapperheid is zoodanig in de wereld bekend, dat uwe vijanden zelf gedwongen zijn die te beminnen en te achten. Zij is ook de gene die haar noodigd, om u te zoeken, en om in de nood tot u te komen. Verwonder u dan niet, om dat ik, [p. 134] in een geloof geboren, dat gij alreede zeer vernederd hebt, en dat gij den oorlog aan doet om het geheel uit te roejen, vermits het tegen ’t uwe is; echter, om al deze dingen, niet nalaat mijn toevlucht tot u te nemen, op de hoop die ik heb, om door middel van u, de koninglijke Scepter te verkrijgen, en mij in den troon te herstellen die mijn voorouders mij erffelijk hebben nagelaten. Ik doe niet gelijk als anderen, die in de ongenaden van heur ongeluk, haar hulp bij de hare, tegen vreemde vijanden zoeken: maar mijn ongeval is zoo groot, dat ik gedwongen ben om hulp te komen bidden, de gene, die mij den oorlog aan doen, en, en die tegens mijn eigen bloed te gebruiken, terwijl bij mijn vrienden het mededoogen gantsch geen plaats vind: en in dezen uittersten nood roep ik u aan, ô kloekmoedige Prins; u, in wien ik hoop, en die mij alleen in de waardigheid, daar de mijnen mij ondankbaar van beroofd hebben, kund herstellen. Uw zeeghaftigen arm is niet minder om de rampzalige te vertroosten, en haar op te helpen, als den genen, die haar geweld tegen staan, ter aarden te werpen: noch gij niet minder eerwaardig om uw vierige Godvruchtigheid, als om d’overwinningen die gij op uwe vijanden behaald hebt. En zoo uw lof tegenwoordig groot is, om dat gij verscheide Koningrijken verkregen hebt, zij zal niet minder zijn wanneer gij my in’t mijne weer hersteld hebt; terwijl gy [p. 135] het eene hebt kunnen doen, zult gij het andere ook wel vermogen; zulks dat, zelf de verscheidenheid van ons geloove, u noodigd om mijne gebeden, hoewelze redelijk en rechtvaardig zijn, geen acht te slaan; zoo dunkt mij dat het uw grootmoedigheid zou verkort zijn, daar van te berooven, ten aanzien van het vast vertrouwen dat ik in uwen goeden aard hebbe. Waarlijk gy hebt niemand ooit geholpen die het meer van nooden had als ik: twijffeld niet, of deze bijstand is rechtvaardig; ik spreek niet als de waarheid, en hier toe neem ik den grooten Jupiter, algemeen Vader aller menschen, tot getuigen. Maar om dat gij volkomen onderrecht zoud wezen van al de dingen die ik u te zeggen heb, zoo aanhoord, ik bidde u, het verhaal van mijn ongelukken, en het quaad onthaal dat mij door d’onrechtvaardigheid van andere gedaan is. Ik ben een Dochter van die zelve Urbitan, die eertijds Koning van Damaskus was; maar hoewel hij niet van de voornaamste der wereld, door zijn geboorte, is geweest, echter geraakten hy tot de Kroon, door middel van de schoone Chariklea, zijn huisvrouwe, die hem tot erfgenaam van ’t Rijk maakte : En toen quam deze deugdelijke Prinses t’overlijden, weinig uuren voor die van mijn geboorte, om dat zij den geest gaf op’t zelve oogenblik als zij mij baarde: zulkx dat een zelve dag voor ons beiden rampzalig was, haar om dat zij de wereld verliet, en mij die ’er in quam, om [p. 136] aan d’ellenden ten roof gegeven te worden, daar ik mij nu ingestort vind. Maar ik had naauwlijkx den ouderdom van vijf jaren bereikt, wanneer mijn Vader gedwongen wierd, om voor’t beschik der Goden te buigen, en haar ging in den Hemel gezelschap houden. Zijn aangeboren genegendheid gaf mij tot voogd zijn broeder, van hem zoo volmaakt bemind, dat, indien de gemoederen der menschen maar een weinig oprechtigheid hadden, hij mogt zich zonder twijffel van zijn groote getrouwigheid genoeg verzekerd houden. Hy dan met deze voogdij belast zijnde, toonden zich in’t begin zoo zorgvuldig, in al ’t geen mijn welvaren raakten, dat ’er niemand was, die hem niet voor onbedrieglijk achten, in de genegendheid en trouw die hij mij betuigden. Een zaak die hy mogelijk deed, ’t zij dat zijn boos voornemen haar toen met een ander deksel bewimpelden, of dat zijn natuur toen noch niet verwisseld was, gelijk het daarna geschieden, om dat hij zich daar na in de hoop bedrogen zag van my met zijn zoon te doen trouwen. Ondertussen begon ik op te wassen, en dezen jongen Edelman ook, in wiens geest men nooit iets adelijkx of groothartigs kon instorten; noch het minste van de oeffeningen, die een Ridder, die de stam, daar hy uitgesproten is, niet wil loochenen, noodig is; hier bij, dat hij nooit eenige genegendheid had tot edele en kloekhartige dingen. Met een woord, het was een mensch [p. 137] die onder een ongeschikt gelaat, een bloodaardig gemoed verburgen hield. Ik vergeet dat hy in zijn gemeene zeden zich niet alleen verwaand betoonden, maar vierig in zijn gierigheid, en onbeleefd in zijn ommegang; en om hem wel te roemen, in weinig woorden; zoo qualijk gemaakt, op wat wi[j]ze men hem nam, dat in stuk van gebrek en onvolmaaktheid, hij zich by niemand kon vergelijken als by zich zelf. Dit was den braven man, die mijn voogd my geven wilde. Oordeeld, zoo ’t u geliefd, of ’er eenige billijkheid was dat ik hem zou trouwen. Hij wilde het evenwel: en wou, door deze middel, dat hy deel aan mijn bedde en aan mijn Koningrijk hebben zou. Maar alzoo ’t aan hem niet stond dat dit zoo geschieden, zoo was hij een langen tijd dat hij mij met geen andere redenen onderhield; daar hij al de listigheid, die hy bedenken kon, bijvoegden, om zoo veel te lichter te bemiddelen, ’t gene hij zoo vierig begeerden. Doch door al deze dingen kon hij nooit het minste woord van mij krijgen dat hem vergenoegden: maar in tegendeel, verontwaardigde ik hem zoo, dat, .indien ik hem zomtijds antwoorden, het maar alleen was om hem te weigeren, ’t gene daar hij my zoo moeyelijk om viel. Dit was d’oorzaak, dat hij eindelijk van mij vertrok met zulk een gramschap, dat zekerlijk, hoe zijn aangezicht ook ontsteld was, men klaar genoeg de valscheid van zijn hart ontdekken kon; zulkx dat mij docht, [p. 138] seder op mijn voorhoofd te lezen, de treurige geschiedenis van mijn toekomend ongeluk. De rust, die ik des nachts docht te hebben, begon door vreemde droomen, en schrikkelijke gezichten, gesteurd te worden: en ik weet zelf niet wat doodse schrik, in het diepste van mijn ziel ingedrukt, mij een zeker voorteiken was van de rampen die mij dreigden. Als ik sliep, quam mijn moeders schim voor mij, en haar beeld was zoodanig in mijn gedachten gedrukt, dat, hoewel het maar een droom was, ik echter geloofde haar zelf te zien, met een bleek aangezicht en beschreid gelaat, wel verscheiden van die schoonheid, die zich vertoonden in het afbeeldsel, dat ik van haar had. Vlucht wech, mijn waarde dochter, sprakse tot mij, ontvlucht de wreede dood, die u dreigd; vertoefd niet langer om te vertrekken: ik zie alreede dat den tiran, tot uwen ondergang, het vergif gereed houd, en dat de pook u op de keel hangt. Maar helaas! waar toe mogt het mij helpen, dat mijn hart rade, het gevaar, dat my op de hielen volgden, daar mijn teere jeugd in mij deed groejen de schrik, die mij belette om een vast voornemen te nemen? Zeker ik moet bekennen dat het my zeer bedroefde, mij vrijwillig te bannen uit mijn geboorteplaats en Koningrijk, zulkx dat ik niet zeer bekommerd was om d’oogen te sluiten, daar ikse eerstemaal, geboren wordende, opende. Ik vreesde de dood, en evenwel (wie zal het gelooven?) [p. 139] had ik de stoutigheid niet mij te versteken, noch mijn schrik t’ondekken, uit vrees dat ik mijn tijd mogt verhaasten. Door deze ongenuchten gequeld, sleepten ik mijn leven in een geduurige quaal, gelijk als de gene die men de oogen verbonden heeft, en die niet als den slag verwacht die hem het hoofd van ’t lichaam zal scheiden. Zo als ik in dezen uitersten nood was, ’t zij dat het geluk mij wilde gunstig zijn, of dat het mij tot een grooter ramp behoeden; zoo veel is’er af, het verwekten een bevelhebber, van den huize des Konings, dat mijn schenker was, om mij te waarschouwen, dat den tiran maar zijn tijd waar nam, om mij om hals te brengen, en dat hij ’er hem dikmaal hard toe verzocht had, tot dat hij gedwongen wierd hem te beloven, dat hij mij, te drinken gevende, zou vergiftigen, eer dat dien dag om was. Bij dit bericht voegden hij; dat hij geen andere middelen zag, om mij van deze lagen te bevrijden, dan dat ik mij terstond verschool en wechvluchte: dat hij eindelijk zich zelven aanbood om mij in dit werk te helpen. Door deze woorden moedigden hij mij zoodanig, dat de vrees, niet machtig zijnde om te weerhouden, ik voor mij nam, mij met hem te bergen, zoo ras de nacht aangekomen was, en mijn land, mijn onderdanen, en mijn goeden Oom, die zich zoo wel in zijn voogdampt queet, te verlaten, ’t Geluk wilde dat deze nacht duisterder als naar gewoonten, en dat alzoo hare donkerheid ons vorderlijk [p. 140] was in onze vlucht; door deze middel ging ik in zekerheid uit mijn Paleis, niet meer bij mij hebbende als twee maagden, in wie ik mij het meesten betrouwde, daar toe ik voornaamlijk verplicht wierd die te kiezen, om medegenooten in mijn rampspoed te zijn. Zoo als ik mij op weg begeven had, was al mijn toevlucht tot de tranen: en hoewel ik niet ver van de muuren was, die ik eertijds zoo bemind had, echter kon ik die niet bekennen, door de duisternisse, hoewel ik ijder oogenblik mijn gezicht daar na toe wenden: want men zou gezeid hebben dat in deze reis, mijn oogen en gedachten niet als eenen weg gingen, zoo veel hartseer en leedwezen had ik, om een voet voor d’ander te verzetten: hier in een schip gelijk zijnde, dat van den oever, daar het in verzekerdheid leid, door een geweldige draaiwind word weggerukt, om in d’open Zee geslingerd te worden. De geheele nacht, en noch den volgenden dag, gingen wij door eenzame wegen, daar wij niet een voetstap bemerkten; en deden zoo veel, dat wy eindelijk quamen aan een Kasteel, op de grenzen van mijn Koningrijk gesticht, van ’t welk dien zelven Arond, die ik mijn vrijheid schuldig ben, Heer was. Ondertussen, als den tiran bemerkten, dat ik hem ontslipt was, beschuldigden hij ons met het zelve verraad (door razernij tegens ons aangeprikkeld) dat hy gebrouwen had, en belasten my met de misdaad, daar hij den eigen uitvinder van [p. 141] was: want zijn valsheid quam eindelijk hier toe, dat hij ’t gerucht deed loopen, dat ik Arond had omgekocht, om hem te vergeven, als hy hem den beker gaf, dat ik eindelijk niet zocht, als mij van hem t’ontlasten, op dat ’er niemand meer op mijn dingen acht zou nemen als hij dood was, of die mijn ontuchtigheid beletten zou, of mijn onkuisse begeerten uitblussen, in den arm van duizend minnaars die my streelden. Maar dat het veel eer geschiede, dat het vuur van den Hemel op my neêrstorte, eer dat my werd na gegeven, dat ik uw heilige wetten, ô eerwaardige kuischeid, ooit bezoedeld heb. Ik moet voor u niet liegen, het zou mijn minder ongenuchten wezen, dezen verhongerden tiran, van een onverzadelijke begeerten, met mijn bloed gedrenkt te zien, als t’aanschouwen hoe hy op mijn zuiverheid woed, en mijn eer tracht te bezoedelen. Zie daar wat schelmstukken dezen wreedaard gebruikten, om te beletten dat het volk (’t geen hy wist dat tot my genegen was) naar mijn vertrek, niet quam tegen hem op te staan. Maar zoo als hy in der daad zijn lasteringen en logens zoo wel wist op te pronken, gewaardigden mijn volk, dat de zekerheid noch onbekend was, zich niet eens te beroeren, of de wapenen in de hand te nemen. Boven al deze dingen, kon den wreedaard, in mijn Troon gezeten zijnde, en de Kroon, die mij toequam, onrechtvaardig inslokkende, niet aflaten van mij te vervol- [p. 142] gen, noch tegen mij te verwekken, al ’t gene mijn ondergang verhaasten kon, en mijn in schanden brengen; zoo veel stoutigheid gaf hem zijn ontaarden en verbasterden aard, in de nooitgehoorste schelmstukken. Hierom zond hij, en dreigden Arontes, dat hij hem, en zijn kasteel, zou verbranden, zoo hij langer vertoefde mij in zijn handen te leveren, en zoo hij hem niet vrijwillig gevangen gaf. Hier op deed hij een nieuwe verklaring, bij de welke hij zwoer, mij een eeuwigen oorlog aan te doen, en al die van mijn partij, met betuigingen al die mij hulpen, te vier en te zwaarden te verdelgen. Maar dat hij deze dreiging gebruikten, was tot geen ander oogwit, als om de smetten af te wissen, die zijn verraderij en lafhartigheid, hem in ’t aangezicht gegeven hadden: hier bij, dat hij geen ander middel zag om hem te rechtvaardigen, en den laster te herstellen, die het koninglijk bloed, in mijn afwezen, loopen mogt. En ’t gene zijn ongenuchten ter ander zijde noch verdubbelden, was d’uitnemende vrees die hij had, datmen hem den Scepter mogt benemen, die hij mij zoo schelms ontroofd had, en die niet in zijn hand bevestigen kon, dan door mijn eenige ondergang. Dit zoo zijnde, moet men niet twijffelen, of zijn vervloekte begeerten zal het al volbrengen ’t geenze begeerd, en dat de vierigheid van zijn gramschap haar niet zal komen in mijn bloed verkoelen, zonder dat mijn tranen machtig zullen [p. 143] zullen zijn om hem te vermurruwen; indien het u niet beliefd daar middel tegen te stellen, ô kloekmoedige Prins. Ik neem dan maar alleen tot u mijn toevlucht: helpt, ik bid u, een onnoozele Maagd, dat een Weeze is, en onschuldig van de misdaden, daar deze valsche haar meê beschuldigd. Laat niet toe dat ik te vergeefs tranen schrei, maar maakt veel eer dat deze zelve tranen, beletten dat in toekomende mijn bloed niet gestort word; ik bezweer u by dien kloekmoedigen arm, die de steun der rechtvaardigheid is; by die zeeghaftige voeten, daar gy d’opgeblazendheid der schelmen meê vertrappeld; by al uw onverwinnelijke overwinningen; by die gewijde Tempelen, die gy zoo wel verdadigd hebt, en die van niemand haar vrijheid, als van u, verwachten. Veroorlofd aan mijn begeerten, de vernoeging die gy alleen haar geven kund: behoed mijn Kroon en mijn leven teffens. Boven dien dat ik ’t my van uwe goedheid beloove, zoo noodigd u de reden en de rechtvaardigheid om dat te doen. Ik weet dat de Hemel u verkozen heeft, om niet als rechtvaardigheid te begeeren, en te vermogen al wat gy begeerd: zulkx dat het in uw magt is, my het leven te behoeden, en een Rijk te verkrijgen, dat my met recht toekomt; maar het gene u zal behooren, in dien ik zoo gelukkig ben, het door uw middel weder te bekomen. Van al dat groot getal Ridders, die u hier vergezelschappen, neemt ’er maar alleen tien [p. 144] uit, om my wederom te leiden. Ik verzoek van u niet meer, wel verzekerd zijnde, dat ik geen andere macht van nooden zal hebben om my weder in mijn Rijk te herstellen: want boven dien dat de voornaamste van mijn onderdanen my genoegsaam beminnen, zoo weet ik dat mijn volk, de getrouwigheid die het my schuldig is, noch niet vergeten heeft. Ook heb ik op mijn zijde gekregen een der voornaamste bestierders van ’t heele Rijk, den zelven die de bewaring van de heimelijke poort heeft, die hy my beloofd heeft des nachts te openen, en my ingang in ’t Kasteel te geven. Hy heeft niet meer als een zaak van my begeerd, dat is, dat ik middel zou zoeken om maar een weinig bijstand te bekomen, om den aanslag te verkorten: aangaande de rest, hy zeid datm’er hem meê zou laten geworden, en verzekerd ons dat hy’t lichtelijk zal konnen volbrengen; hy brengt daar op geen andere redenen by, als dat hy meer hoop steld in ’t klein getal van d’uwe, als hy in een leger, hoe groot dat het wezen mogt, stellen zou, zoo veel acht hy uwen eenigen naam, en uw zeeghaftige vendels.
    Dit was ’t gene Armyde sprak, die verwachtende wat antwoord men haar geven zoude, haar zelfs bedwong te zwijgen, met een gelaat dat teffens scheen te spreken en te bidden. Godefroy haar aandachtig, gehoord hebbende, overdacht bij zijn zelve, op wat wijze hij hem in deze zaak dragen zou; en vond [p. 145] zich

CANTO VIER WORDT GEDAAN

[p. 146] [p. 147] [p. 148] [p. 149] [p. 150] [p. 151] [p. 152] [p. 153] [p. 154] [p. 155] [p. 156] [p. 157]
Continue
[
Frontispice canto 5]

[p. 158]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.*

Het vijfde Gezang.

INHOUD.

EUstaas bied Reinoud aan, indien hij niet van ’t getal der tien Ridders, die Armyde volgen zullen, wezen wil, dat hij hem de plaats van Hugo zal laten; Gernand, die daar ook na staat, en Reinout lasterd, word van hem om ’t leven gebragt. Hij wil zich zelven liever bannen, dan gevangen te worden. Armyde trekt wel vergenoegd weg. Godefrooy hoord droevige tijdinge.

Eustaas bied Reinoud aan, indien hij van’t getal
    Der Ridders niet wil zijn, die Godefrooy zal geven
Armijd’, de schoone Maagd, dat hij niet twisten zal
    Met hem om Hugoos plaats, zoo wel bediend in ’t leven

[p. 159]
(5) Van hem: Doch Gernand, die’t geluk, als andre, vlijd,
    Spreekt stout van Reinoud quaad, en wil hem nergens wijken,
Waar door zij met elkaâr geraken in een strijd,
    Daar Gernand nedervalt, moet voor zijn vijand strijken.
En Reinoud band zich zelf, terwijl Armijd’ vertrekt.

(10) Den Veldheer word verhaald ’t geen hem tot druk verstrekt.

TErwijl de listige Armijde, op deze wijze den een en den anderen door hare liefde betooverden, en dat in de plaats van tien Ridders, die zij verzocht had, zij haar verzekerden een veel grooter getal met haar te leiden; docht den voorzichtigen Godefroy bij zich zelven, aan wat voor een van zijn Hopmannen, hij het allerzekerste dezen grooten aanslag betrouwen mag, daar zij de leidsvrouw van zijn zal. In ’t begin vond hij zich hier over heel bezwaard, en wist niet op wat wijze hij zich gedragen zou; hij overdacht aan d’een zijde dat het getal der vrijwillige, niet minder als haar dapperheid was: en aan d’ander zijde vertoonden hij hem, d’uitmuntende begeerten die zij altemaal betoonden om van’t getal te zijn. Eindelijk, om niemand misgunst te geven, beraamde hij, met veel voorzichtigheid, de keur van deze tien in handen te [p. 160] stellen van hem, die onder haar de plaats van den vromen Hugo, onlangs overleden, bekleeden zou, en* te maken dat niemand als hij die zal verkiezen; waar toe hem voornamentlijk twee groote zaken bewegen, zoo wel om te beletten dat in toekomende niet een onder haar, reden heeft van zich te beklagen, noch tegen hem te morren; als om te kennen te geven, hoe veel hij deze kloekmoedige bende acht. Hij lietse dan bij hem komen, en sprak tot haar deze woorden; Gij weet, mijn vrienden, dat deze Maagd mij om hulp verzocht heeft; en gelijk mijn eersten raad niet geweest is, om haar geheel den bijstand, die zij verzoekt te hebben, t’ ontzeggen; maar die tot een anderen tijd, om de verzekering van onze dingen uit te stellen. Zoo stel ik tegenwoordig u dit zelve voor; en mogelijk zult gij het goed vinden: terwijl dat de dingen dezer Wereld zoo onzeker zijn, dat het zomtijds een wijze van standvastigheid is van voornemen te veranderen; even wel, indien gij geloofd, geen gelegendheid, hoe gevaarlijk dat zij is, te kunnen weigeren, zonder dat het de achting, die gij al lange verkregen hebt, zou te kort doen; en zoo de kloekmoedigheid, die in u glinsterd, al ’t gene veracht dat in een raad al te lang onderzocht is, zoo moet het nooit geschieden, dat ik u, tegen uw wil, houden wil, noch wedernemen, ’t gene ik u alreede gegeven heb. Want mijn begeerten is niet anders dan volgens mijn [p. 161] plicht, het gezag te gebruiken dat ik over u hebbe. En om u den teugel wat strak te houden, en dan wederom die te vieren, na dat het noodig zijn zal. Ik ben dan tevreden, u of te zien gaan, of blijven, en dat het niet dan aan uw vrije wil hangt. Maar eer dat ik verder ga, versta ik, dat gij in de plaats van uw overleden Hopman, u een anderen kiezen zult in zijn stede, die u onder zijn vendel geleide. Boven dat, begeer ik, dat hij, uit al dit getal, tien, na zijn welgevallen, zonder meer, zal kiezen. Zie dit’s alleen het recht dat ik voor mij behoude, voor het overige wil ik u niet meer voorschrijven of gebieden.
    Godefrooy had naauwelijkx zijn redenen voleind, of Eustaas, die de jongste van drie broeders was, nam het woord, voor alle de andere: Waarlijk, sprak hij tot hem, gelijk als deze deftige deugd, die gij gebruikt, om de dingen niet te verhaasten, en haar van ver te gemoed te zien, grootelijkx uw ampt van Veldheer wel voegd; alzoo is het grootste ter wereld, dat gij van ons kond begeren, een vierigen moet tot den aanslag, en een afgerichte hand tot d’uitvoering. ’t Een en ’t ander is onze plicht: want een te grooten voorzorge in de dingen t’overwegen, hoewel ’t in andere prijsselijk is, zoude ons echter tot bloohartigheid en verwijt strekken. Wel aan dan, terwijl al het gevaar, datmen in dezen aanslag kan loopen, weinig te vergelijken is bij het voordeel, dat ’er af komen zal, na dat de schijn het ons beloofd, [p. 162] zoo zie ik voor mij niet, iets, dat de tien Ridders, die verkooren zullen worden, met uw verlof, om deze Maagd te geleiden, behoord te beletten, en dat ze zoo een heerlijk voorval niet zouden verzoeken. Meer sprak hij niet, trachtende onder deze schijn de liefde, die alreede een vonk in zijn ziel genomen had, te verbergen, en die met het deksel van ijver voor ’t gemeene best te bedekken. Alle d’andere volgden hem hier in na: maar het stond aan haar niet dat men geloofden datse deze reis niet deden, als om eer te verkrijgen, hoewel het waarlijk een drift van liefde was die heur daartoe brogt. Terwijl dat dit geschieden, zag Eustaas den kloekmoedigen Reinoud aan, en kon hem ook niet, als met een nijdig oog aanschouwen, noch zich over zijn deugd verwonderen, zonder die te benijden, zoo was hij opgetogen door dat schoone lichaam, dat noch schoonder ziel herbergden. Alreede vreesde hij dat hij hem tot medevrijer in zijn voornemen had, en alreede, om te beletten dat het niet geschiede, blaast hem de arglistige minnenijt looze streken in. Hij neemd dan voor hem aan te spreken, en al de kunsten te gebruiken die de vleijers gemeen zijn. Brave Reinout, spreekt hij, Zoon van een Vader, die zoo groot niet geweest is, of gij zijt noch veel grooter, terwijl in de jeugd, daarge in zijt, gij uwe daden over al, door uwe wapenen hebt bekend gemaakt. Wie meend gij datmen voor Hopman, over deze bende vrijwil- [p. 163] lige behoord te kiezen, daar wij beiden ook in begrepen zijn? voor mij, die mij qualijk begeven kon om den beroemden Hugo, geduurende zijn leven, te gehoorzamen, en die mij niet onder hem begaf, als door zijnen ouderdom, die ik in achting had; ik zie niemand voor wien ik behoef te wijken, zoo ’t voor u niet is, als d’eer hebbende van den broeder te zijn van den Veldheer over dit leger. Ik laat u dan de plaats, en door de wetten van de plicht, en door die van de reden. Want bovendien dat uw geboorte met de doorluchtigste Princen ten rey gaat, zoo weet ik wel dat al ’t gene de eer der wapenen belangt, ik heel qualijk met u betwisten zou, aangezien dat de oudste van drie broeders, die wij noch zijn, het voor eer achten zou voor u te wijken, indien ’t zaak waar dat hij een groote zaak had met u te betwisten. Dit zoo zijnde, biede ik mij gewillig aan u voor Hopman t’erkennen, indien gij wild afstand doen van ’t getal der genen niet te zijn, die tot hulp van deze Maagd gaan zullen. Ook geloof ik, om u de waarheid te zeggen, dat gij u weinig bekommerd met een eer, die niet als des nachts zal brallen, indien ’t zoo is dat in deze voorval eenige eer te winnen is, gelijk als in tegendeel u hier niet gebreken, noch toneel, noch voorwerp, om uw gewone dapperheid te gebruiken, en die met een veel befaamder kloekmoedigheid, in ’t gezicht van al de Wereld, voort te brengen. Daar is nu anders niet te doen, dan dat [p. 164] gij hier een voornemen op neemt: hierom, indien gij mij hierin niet wild tegenspreken, zoo hope ik het zoodanig te maken, dat al d’anderen u deze heerlijke plaats zullen inruimen. Niettemin, alzoo ik noch niet verzekerd ben, of ik gaan, of blijven zal, zoo bid u, laat mij toe dat het in mijn beleefdheid sta, of te blijven, of Armijde te volgen. Op deze woorden wierd Eustaas een weinig beschaamd, zoo dat zijn aangezicht rood wierd. Waar door Reinoud, die het terstond bemerkten, zich niet onthouden kon van te glimplachen. Maar alzo de schichten der liefde hem maar zwak getreft hadden, zonder in het diepste doorgedrongen, of meer als de schors geraakt te hebben, bekommerden hij zich niet veel een medevrijer te hebben, of veel op een Vrouw te denken. Hij heeft wel andere gedachten, die hem onderhouden, en de dood van Hugo is zoo diep in zijn ziel gegriffit, dat hij ’t voor een groote oneer acht, dat den onversaagden Argant hem zoo langen tijd overleefd heefd. Hierom mishaagd hem deze reden niet, omdatse hem zijn plicht vermaand, en hierbij verheugd zich zijn kloekmoedig hert aldus geprezen te worden. Waarlijk, antwoord hij, ik heb meer begeerten om mij die eerste ampten waardig te maken, als lust om daartoe geroepen te worden. Geloofd mij, mijn eergierigheid strekt niet om Kroonen en Scepters te verkrijgen: niet dat ik daarom wil loochenen, dat ik mij niet alzoo be- [p. 165] geerig met de dingen, die d’eer raken, prikkel als andere. Zoo het dan waar is, dat gij mij dit waardig acht, niet dat ik mij traag wil betoonen, daar ik in tegendeel veel reden heb mij te verblijden, dat gij de kleine verdiensten, die in mij zijn, zoo veel acht, en gelijk als ik niet najage, hetgene gij mij uit uw goede genegendheid overlaat, ik ben dan niet van zin om het te weigeren. Twijffeld dan niet, of gij zult van de tien verkooren Ridders zijn, indien gij mij voor Hopman aanneemt.
    Dit was ’t gene dat Reinoud tot Eustaas sprak, die grootelijx, door deze antwoord, vergenoegd zijnde, terstond na zijn spitsbroeders toe ging, om haar te bewegen tot deze voorstel. Maar t’zijner aankomst was hij heel verwonderd dat den Prins Gernand vierig na dit ampt stond. Want hoewel dat Armyde, hem zoo wel als d’andere, eenige minneschichten had toegeschooten, zoo hadden ze in zijn eergierig, en opgeblazen hert, zoo diep niet doorgedrongen, als de begeerten tot eer, hem aan d’andere zijde quelden. Dezen Gernand was afkomstig van de Koningen van Noorwegen, zoo machtig geacht om datse veel landschappen hadden overheerd, zulkx dat de Scepters en Kroonen van zijn voorzaten, het voedzel was dat zijn opgeblazen* aard onderhield. Reinout deed zoo niet, want zijn eigen verdiensten zijn hem een veel volmaakter voorbeeld van eer, dan al de daden van zijn voorzaten, hoewel dat’er, geduu- [p. 166] rende van de tijd, van vijf honderd en meer jaren, veel beroemde, in oorlog en vrede, geweest zijn. Dezen eergierigen, verhongerd op rijkdommen, en die alle deugden voor duister houd, zoo het Koninglijke bloed de glans en luister niet verhoogd, kan niet lijden dat Reinout zou twisten om deze verdiensten, waar door hij zoo t’onvreden is, dat hij zich door een overdadige gramschap laat vervoeren, en gantsch geen reden wil verstaan. Ondertussen een van de booze helsche geesten, zich ziende op zoo goeden pad om hem te quellen, glipt heimelijk in zijn hert, en vleid het op zoodanige wijze, dat hij het na zijn welgevallen beheerscht. Door deze middel vermeerderd hij in hem de gramschap en de haat, die hem bezitten, veel meer als ooit te vooren, en maakt dat hij ijder oogenblik schijnt een stem te hooren, die hem in de ziel deze verwaande woorden inblaast: Hoe! derfd Reinout zich wel bij u vergelijken? Waar is dat ijdel getal der oude Helden, daar hij zich inbeeld uitgesproten te zijn? dat hij eens zeid waar zijn onderdanen zijn? waar ’t volk dat hij schatbaar gemaakt heeft? dat hij u de Kroonen en Scepters van zijn huis toon. Hij zal bevinden, dat zoo’er in voortijden geweest zijn, de tijt die eindelijk verdelgt heeft, daar de uwe noch bestaan. Waarlijk hij is wel verwaand, dat hij zich bij u dart vergelijken. Hij, die maar een kleine en arme Heer is van, ik en weet niet wat, voorstaat. Hij, die door anderen verheven [p. 167] word, en die in de slavernij van Italie geboren is: ’t zij dat hij overwonnen of verwinnaar blijft, gelijk hij altijd, tot noch toe, geweest is, wat zalmen konnen inbrengen, dat hij u heeft derven aangrijpen? Ondertussen zalmen zeggen; Deze (en dat is de grootste eer die hij ooit genieten kan) twisten eertijds met Gernand, om het eerwaardig ampt dat den zeeghaftigen Hugo, in den oorlog van ’t heilige Land, bekleeden. En mogelijk zou deze plaats u waardig geweest hebben, indien dien moedwilligen de waarde niet verkleind had, in het zoo opendlijk te bejagen, dat men van geen andere zaak, door het geheele leger spreekt. Maar zoo het waar is, dat na de dood, aan den vromen Hugo noch eenige kennis van de wereldsche dingen overschiet, met wat voor rechtvaardige gramschap, meend gij niet, dat hij, daar boven in den Hemel, zal ontsteken, zoo het gebeurd, dat hij zijn oogen op deze moedwillige slaat? zal hij niet bedroefd zijn te zien, dat deze jonge verwaande, die noch verdiensten, noch eervarendheid heeft, zoo stout is zich bij een man, van uw hoedanigheid te vergelijken? niet te min, hij onderwind het zich zelven, zoo trots is hij, en onderwind het op zulk een wijze, dat, in de plaats van straffe, die hij daar over behoord te genieten, hij niet als eer, daar bij inleit. Het gene alles noch maar weinig dingen zijn zou, zoo daar boven al (ô lafhartigheid, dit u alle tot schande strekken zal) geen [p. 168] verscheiden loftuiters gevonden wierden, die hem deze raad geven, en die hem zelf, door haar gewone juiching, daar toe brengen. En zoo uw ongeluk* tot dit uiterste komt, dat Godefrooy, dit alles ziende, zich niet eens gewaardigd hem te bewegen, dat hij lijd dat men u onrechtvaardig beneemt een ding dat u toekomt; dan moet gij het niet verdragen, maar veel eer doen blijken wie gij zijt, en wat gij vermoogd.
    Op de beroering van deze en diergelijke woorden, die hem heimelijk in de ziel troffen, ontvonkten zijn gramschap door de krachtige beweging; hier in de toorts gelijk zijnde, die men schut om t’ontsteken. Zijn hart is alreede niet meer bequaam om zich te matigen, zulkx dat zijn oogen en tong ook noodwendig te kennen geven de teikenen van ’t geenze van binnen verbergen. Zijn eergierige tong, die geen macht op haar zelven meer had, braakten tegen Reinoud uit alle lasteringen en lafhertigheid, die zijn eer konden krenken. Hoe deugdelijk dat dezen Ridder is, zoo laat hij niet af van hem te schenden, en hem voor den dwaasten, en opgeblazensten mensch ter Wereld uit te beelden. Zijn dapperheid geld bij hem voor verwaandheid, en al zijn brave doorluchtigheid duid hij tot gebrek en laster, vermommende alzoo schandelijk de waarheid met valsche schijn van logens. Eindelijk spreekt hij zo snood van Reinoud, dat het gerucht, ’t gene zich overal [p. 169] verspreid, hem ter ooren komt. Evenwel houd dezen laatdunkenden niet op van hem te miszeggen, en zijn onvoorzichtigheid is zoo groot, dat hij zijn gramschap, wiens blind geweld hem moet ter dood brengen, niet kan beteugelen. Want den quaden Geest, die hem bezit, beweegd zijn tong, en hem de woorden ingevende, die hij uitspreekt, doet dat hij ijder oogenblik hervat zijn onrechtvaardige verwijting, die voor zoo veel als vonken, aan zijn vergramde moed verstrekken.
    Daar was in’t leger een ruime plaats, daar de Hopmannen plegen te vergaderen, om den tijd door te brengen met den ring te steken, speergevecht, worstelen, en andere oorlogsoeffeningen, bequaam om de leden zwak en sterk te maken. Hier was ’t dat op een dag, de vergadering grooter als naar gewoonte zijnde. Gernand, die door zijn rampzalig noodlot, hier toe wierd aangevoerd, voor zich nam om Reinoud met woorden te beledigen, en tegen hem de schichten van zijn gevaarlijke tong, met een doodelijk helsch venijn besmet, uit te schieten. Maar deze lastering had naauwelijkx tot in d’ooren van Reinoud doorgedrongen, of zij daalden tot in ’t diepste van zijn hert; zulkx dat hij niet machtig zijnde om zijn rechtvaardige gramschap langer te weêrhouden, dus uitborst; Gij hebt gelogen; en dit zeggende, wierp hij zich op hem, met het zwaard in de vuist. Die hem in deze gestalte gezien had, zou zijn stem [p. 170] voor een donderslag genomen hebben, en zijn zwaard, dat in de stralen der Zonne zoo glinsterden, voor een verschrikkelijke blixem, die met den donder neêrviel. Een droevig schouwspel voor Gernand, die van vreeze beefd, en die alreede alle hoop verliest, om de doodelijke slagen, die zich voor zijn oogen vertoonen, te konnen afkeeren. Evenwel, om dat hij zich in ’t gezicht van ’t geheele leger ziet, dat getuigenis van deze daad moet geven, toond hij de schijn van een kloekmoedig Man, die door de vrees niet te verwinnen is. Daar na stand houdende, verwacht hij zoo gevreesden vijand, en steld zich in gedaante om hem te verweeren. Terstond zietmen teffens duizend andere zwaarden glinsteren, ijder liep na de hoop om haar te scheiden, ijder scheurden met geweld door ’t gedrang, al de lucht in ’t rond weêrgalmd van onordentelijke en onzekere stemmen, die niet beter konnen vergeleken worden, als bij ’t gerucht datmen langs de Zee hoord, wanneer ’t geweld der winden zich vermengd met de loopende baren, die tegen den oever te bersten stooten. Echter helpt dit niet om de geweldige gramschap van den Ridder, die onrechtvaardig verongelijkt is, te bedwingen; d’uitnemende begeerten die hij heeft, om reden te hebben van het ongelijk, dat hij ontfangen heeft, doet hem al ’t geschreeuw verachten, der gener, die zich voor hem meenden te stellen: zulx dat hij zich lijveloos, in ’t midden van deze [p. 171] bende werpt, en zoo alleen, als hij is, zijn degen zoo wel handeld, dat hij d’een en d’ander verstrooid, en haar dwingd plaats te maken, zonder heur macht of wapenen te vrezen. Haar dan op deze wijze, tot haar groote schande, dus verdreven hebbende, begint hij Gernand aan te treffen, en met een arm, die de gramschap beheerscht, geeft hij hem verscheide slagen, d’een op d’ander: nu brengt hij hem ’er een op ’t hoofd, dan wedereen in ’t midden van ’t lichaam. Nu tracht hij hem in de rechte zijde te quetsen, dan weder in de slinxe: en al deze dingen doet hij zoo behendig, dat, hoe groot Gernands tegenstand is, hij hem echter verblind, en buiten zijn hoede brengt. Want daar hij het minste waand geslagen te werden, brengt hij hem den slag, zonder ooit op te houden, tot dat hij hem zijn zwaard, eens of tweemaal, dwers door ’t lichaam gestooten heeft. Den rampzaligen stort terstond ter aarden, en braakt zijn ellendige Ziel door twee verscheide plaatsen. Na dat Reinoud zijn zwaard in het bloed van zijn vijand geverfd had, steekt hij ’t in de schede: dit gedaan zijnde, vertoefden hij niet langer om het lichaam te bezien, maar vertrok zich terstond, zijn hert ontlast hebbende van de gramschap die ’t verdrukten. Ondertussen trok dit schrikkelijk gerucht den voorzichtigen Godefrooy op deze plaats, die, naauwlijkx daar gekomen zijnde (nergens min op denkende) stil bleef staan door dit droevig [p. 172] schouwspel. Hij beefde in ’t begin, ziende den Prins Gernand ter aarden uitgestrekt leggen, zijn hair geheel bebloed, zijn wapenrok bezoedeld, en zijn aangezicht zoo ontverft, dat hij niet beter als het beeld van de dood vertoonden. Hij hoord de zuchten, klachten en ’t schreijen dat verscheiden op zijn lijchaam doen, en geheel verschrikt van deze toeval, vraagd hij aan een Ridder (en mogelijk had hij zich tot niemand snooder konnen keren) Wie zoo stout geweest was van in ’t leger zoo schelmsen daad te bestaan? Alsdoen verhaalden hem Aarnoud, een van de grootste vrienden der overledenen, de daad; en om hem noch meer te vergrimmen, voegden veel meer daar bij, dan daar aan was, gevende hem te verstaan, dat Reinoud, door een razende gramschap vervoerd, om een reden, van klein gevolg, zich zoo verre vergeten had, dat hij het zelve zwaard, ’t gene hij tot dienst van JESUS CHRISTUS had opgevat, tegen een van de voornaamste verdadigers van ’t Kristen geloof, gewend had. Dat deze daad de eer van haren Veldheer en zijn verbod raakten, dat hij gedaan had: dat geen Soldaat de hand aan de wapenen zou hebben te slaan in den omring van ’t leger, en dat dienvolgende dezen den dood verdienden, om dat hij de krijgswetten overtreden had; zulkx dat hij niet voor de straffen behoorden vrij te zijn, die de wetten daar toe gesteld hebben. Eindelijk, indien het gebeurde, datmen [p. 173] hem van deze misdaad vergiffenis gaf, deze ongestraftheid zou veroorzaken, dat de andere, op zijn voorbeeld, diergelijke, of grooter, zouden begaan; dat alzoo den genen, die zich verongelijkt achten, haar zelven van heure vijanden zouden willen wreken, in plaats van het in handen der Rechters over te geven. Hier niet mede vergenoegd zijnde, steld hij al de diensten van den overledenen te voren, en verhaald, tot voordeel van hem, al het gene dat het gevoelen en de gramschap aan ijmand kunnen doen zeggen, die het verlies van zijn vriend zoekt te wreken. Maar Tankredo, die niet lijden mag, datmen quaad van Reinoud spreekt, neemt zijn zaak bij de hand, en houdse voor rechtvaardig staande, hem kloekmoedig stellende tegen de lastering van den beschuldiger. Daar na, zoo als hij ziet dat Godefrooy hem gehoor geeft, hoewel hij ’t met een onwaardig gelaat doet, datmen uit zijn wezen meer te vreezen als te hopen heeft, zoo spreekt hij tot hem; rechtvaardige Prins, vertoond u, ik bid u, wat voor een man dat Reinoud is, ook hoedanig zijn moet en wat achting datmen hem behoort te dragen, zoo wel om zijn geboorten, als om de liefde van zijnen oom Guelfus; ’t gene ik evenwel niet bijbreng, om den genen, die de macht heeft als Oppervoogd, te gebieden, te beletten dat hijze alle geen gelijk recht zou doen, en de schuldige niet straffen. Maar dit is ’t gene ik zeggen wil, dat de misdaden van verscheiden [p. 174] gewigt zijn, na de hoedanigheid der gener dieze begaan hebben, wel verstaande, dat de gerechtigheid niet verzocht word als voor de gene die van de zelve achtingen zijn. Godefrooy hem dus hooren sprekende, antwoorde, Heer Tankredo, dit is de plicht van d’aldergrootste, haar mindere onderdanig te leeren zijn. En waarlijk het zou wel een schoonen raad zijn die gij mij geeft, zoo gij mij door u reden kond bewegen, de voornaamste in een volle vrijheid te laten, om andere te mogen beledigen. Wat zou dan mijn macht helpen, zoo ik maar de minste soldaten had te gebieden? Waarlijk, zoo dat behoorden te zijn, gelijk gij zegt, mijn Scepter zou dan wel zwak zijn, en ik zou weinig eer in mijn ampt hebben. Indienze mij, op deze voorwaarde, gegeven is, zoo laat ikse u terstond over. Het is waar dat gij wel het tegendeel weet, en dat ik die ontfangen heb om eerlijk te gebruiken, zonder mij in dwang te houden. Hierom ben ik niet van zin, aan de gene, die ik gebiede, hoe verheven datse ook zijn mogen, toe te laten datse mijn macht misbruiken door haar quade daden. Want het is van heden niet dat ik weet, hoe een Hoofdman zich behoord te dragen in ’t gene de straffen en de vergeldinge belangt; die hij nu moet verdeelen, en dan weder een zelve gelijke gedaanten in acht nemen, zonder onderscheid van personen.
[p. 175]
    Godefrooy sprak deze woorden met zoodanigen ijver, dat Tankredo, door de achtbaarheid, gedwon-gen stil te zwijgen, nooit daar iets dorst tegen zeggen, het welke den Grave Reimond, een groot on-derhouder der aaloude wetten, bemerkten; Door deze middelen, sprak hij, brengen de gene, die is wel konnen heerschen, haar in achting, bij de gene die haar gehoorzaamheid schuldig zijn. Want de krijgs-tucht gaat nimmermeer zoo alsse behoord, wanneer als de soldaten, die misdaan hebben, veel eer ge-naden als straf verwachten. De barmhertigheid sleept altijd met zich de ondergang van Koningrijken en Staten, zooze de vrees niet tot grondvest heeft. Met dusdanige reden onderhieldenze haar, het welk Tankredo wel deed oordeelen, dat het met Reinoud niet al te wel stond. Op dit geloof nam hij voor zich om hem te waarschouwen, en vertrok terstond met vollen ren, zulkx datmen gezeid zou hebben, dat zijn paard vleugels had. Nu na dat Reinoud, Gernand, en van ’t leven, en van zijn hoovaardij be-roofd had, ging hij terstond na zijn hutte, daar Tankredo niet misten hem te vinden, en van punt tot punt te verhalen, ’t gene daar flus geschied is: Zeker, sprak hij, hoewel men aan ’t gelaat niet kan oor-deelen, wat het voornemen van een mensch is, om dat de gedachten der menschen haar een weinig te diep in de Ziel verbergen, evenwel zoude ik u wel derven verzekeren, dat Godefrooy geen goede [p. 176] genegendheid t’uwaarts heeft, door ’t gene ik aan zijn reden heb kunnen bemerken. Zulkx dat het goed te zien is, dat hij tegen u zijn volkomen macht wil gebruiken, en u hier in niet meerder sparen, als de minste soldaat van het leger. Op deze woorden begon Reinout te glimplachen, met een aangezicht daar op, als met zoo veel blixemen de teikenen van zijn gramschap verscheen. Wel aan, antwoorden hij, dat de slaven, en de gene die haar plaatsen verdiend hebben, haar zaken in de ijzers en ketenen, zoo veel als zij willen, bepleiten. Voor mij, ik ben vrij gebooren, en heb voor mij genomen, in de vrijheid, daar ik altijd in geleefd heb, te sterven. Ook ben ik verzekerd, dat deze hand, die gewoon is een degen te handelen, en zich met palmen te bedekken, bezwaarlijk de zwaarte der kluisters zal kunnen verdragen. En zoo Godefrooy zich zelven inbeeld, mijn diensten met de gevangenis te vergelden, en mij alzoo, met ijzers beladen, in het diepst van een gat te zetten, gelijk als of ik een lastdrager waar, dat hij zelf de moeiten dan neemt, om mij te komen bezoeken, of van zijnent wegen te zenden, die hem goeddunken zal, ik zalze hier verwachten, daar mag daar na op volgen wat het wil, de wapenen zullen de scheidslieden zijn. Waarlijk een beklaaglijk schouspel, ’t gene tot groot vergenoegen der vijanden zich vertoonden. Dit zeggende, vraagden hij na zijne wapenen, vatten zijn helm, schoot de wapenrok [p. 177] aan, bedekten zich met een sterk schild, en gorden het zwaard op zij, ’t gene niet als doodelijk kon zijn voor den genen, die het beproeven zal. In deze toerusting, die hij vergezelschapten met een, niet minder kloekmoedig, als, verschrikkelijk gelaat, vertoond hij zich, met staal bedekt, zoo glinsterende, als een blixem, ofte zoo als God Mars zou konnen verschijnen, indien ’t gebeurden, dat hij, om de Wereld te verschrikken, met ijzeren* vrees gewapend, uit den vijfden Hemel neêrdaalden. Tankredo hem aldus toornig ziende, trachten om deze jonge oploopendheid, die hem ontsteekt, en door een overmatige gramschap opweld, wat te matigen: Onverwinnelijke Ridder, spreekt hij tot hem, ik weet dat ’er geen zoo grooten, noch gevaarlijken aanslag is, die uw dapperheid niet licht valt, ook heb ik goede kennisse, dat de zelve deugd, die u boven de menschen zoo verheft, nooit zoo sterk, noch verzekerd is, dan in ’t midden van de Krijgsgevaren. Het is genoeg dat wij het weten, en wilde God dat wij nooit verder, als nu, quamen dat gij ’er proeven, tot onze schaden, van geven zoud. Maar, ik bidde u, zegt mij, wat meend gij nu te onderstaan? wild gij uw handen in ’t bloed van uw landsgenooten bezoedelen? Wild gij JEZUS CHRISTUS nieuwe wonden geven, en den heiligen dienst, die de Kristenen, dat zijn Lidmaten zijn, overtreden? Hoe, zal het dan waar zijn, dat een [p. 178] weinig ijdele eer, die zijn vloed en ebbe heeft, als de baren der Zee, zoo veel macht op u zal hebben, dat gij den vierigen ijver vergeten zult, door dewelke wij op den Hemel behoorden te hopen, om in een eeuwige gelukzaligheid ons te verheugen? in Gods naam verwint u zelven, terwijl gij anderen zoo wel verwinnen kond. Weest niet beschaamd om dezen opgeblazen aard, en ondwingbare moed, ter neder te leggen. Buigt voor ’t gene rechtvaardig is, twijffeld niet, dat in de plaats voor laf hartigheid te rekenen, of men zal het u voor een heilige en meewaardige genegendheid toeschrijven, voor dewelke gij ontallijke palmen zult ontfangen; indien het, in den ouderdom, daar ik nu in ben, mij geoorloofd was, om mij tot een voorbeeld van anderen te stellen; ik zou niet liegen, indien ik zeide, dat het eenigen tijd geleden is, datmen mij, niet als te veel, redenen gaf om misnoegd te zijn, en om mijn gevoelen daar van te toonen: En evenwel brogt mij dat daar niet toe, om de wapenen, tegen die van mijn eigen geloof aan te nemen. Maar in tegendeel weêrhield ik mij zelven; het best dat ik kon, om met haar te twisten. Toen ik het Koningrijk van Cilvie verkregen, en daar d’overwinnende teekenen van JEZUS CHRISTUS geplant had, quam Boudewijn, die het door listigheid, onrechtvaardig, voor mij, verkregen heeft. En, om dat ik hem altijd voor mijn vriend gehouden had, hield ik hem geenzins van [p. 179] begeerlijkheid verdacht. Echter heb ik mij hier gantsch niet van willen wreeken, noch de wapenen in de hand nemen, om een Land, het gene mij toebehoorden, weder te verkrijgen; hoewel ik het mogelijk wel ten einde zoude gebrogt hebben, indien ik ’t had willen onderstaan. En zoo het waar is, dat gij een schrik voor de gevangenis hebt, en de ketenen en de ijzers ontvlucht, die een groote dapperheid onwaardig zijn, en niet volgen wild als de dingen, die de Wereld gemeenlijk tot een schijn van eer voorsteld, laat mij dan toe, dat ik hier mag blijven om uw peis te maken, met den genen, die wij tot Veldheer verkozen hebben. Ondertussen, om te beletten dat hij, in deze eerste drift van gramschap, geen strafvonnis tegen u veld, zoo rade ik u, dat gij na Antiochien, bij Bohemond vertrekt? en ik ben verzekerd, dat gij daar in een veilige plaats zijn zult. Verder weet ik wel, dat gij daar niet lang zult wezen, of wij zullen uw dapperheid wel van noden hebben, ’t zij dat wij door die van Egipten worden aangetast, of dat de macht der ongeloovigen, van een ander zijde, ons komt op ’t lijf te vallen.
    Deze reden naauwlijkx geeindigd zijnde, quam Guelfus daar op aan, die de reden van Tankredo goed vindende, wilde dat Reinout vertrok, zonder langer uitstel te gebruiken. Eindelijk d’aandrijvingen van d’een en d’ander, bewegen d’eergierige dapperheid van dezen jongen Ridder, die, om in [p. 180] haar ongunst niet te vallen, door het versmaden van haar raad, terstont voorhem neemt om te vertrekken. Op dezelve tijd quamen daar een groot getal van hare vrienden aan, die Reinoud ernstig baden, en heur aanboden, om hem te vergezelschappen. Maar hij bedankteze, en neemd niet meer als twee Schildknapen, met de welk hij te paard stijgd. Het is niet te gelooven, wat voor een begeerten dat hij in deze scheiding heeft, om zich, door de wapenen, beroemd te maken, en eer te winnen; een machtigen prikkel voor edele gemoederen, om haar tot de deugd op te wekken. Dit doet hem ook onderwinden om voorvallen ten einden te brengen, die de gemeene te boven gaan; gelijk als zich midden onder ’t gedrang der vijanden te begeven, en zich zo heldhaftig tegen haar te dragen, dat hij daar door den Palmtak verkrijgt, of zich met Cipressen zoekt te bedekken; strijdende voor’t Geloove, daar hij zich een beschermer van gemaakt heeft. Hierom neemt hij voor zich heel Egipten door te reizen, en tot den oorsprong der Nijl te gaan, die d’aalouden onbekend was. Na dat den kloekmoedigen Ridder afscheid van zijne vrienden genomen had, vertrok zich Guelfus, en ging naar Godefrooy, die hem van verre zag aankomen. Heer Guelfus, riep hij, gij komt zeer wel te pas, ik wachte na niemand, als naar u, en ik heb zelf in verscheiden plaatsen u al doen zoeken. Daar op hem naderende, na dat hij geboden had dat alle d’anderen [p. 181] haar aan d’een zijde wat vertrekken zouden, sprak hij zoetjes tot hem; Wild gij dat ik openhertig* tot u spreek? Uw neef is al te voortvarende, en is zich zelve niet meester, als hem de gramschap vervoerd. Voor mij, ik kan niet gelooven, dat hij zich lichtelijk zal rechtvaardigen van de misdaad die hij begaan heeft. Ik wilde het echter wel, en dat hij mij hier toe eenig onschuld deed, ’t gene wat schijn had. Eindelijk weet gij, dat de plicht mij gebied, om ijder een recht te doen: ook wil ik trachten het na te komen, en mij volkomen toonen om te verdedigen het gene wettig van zijn zelven is, en dat mijn hart altijd van de tijrannisse driften, die het zoude mogen bewegen tegen de billijkheid, bevrijd is. En zoo het waar is, dat uw neef is gedwongen geweest om ons verbod niet t’onderhouden, en de achting diemen aan de Krijgstucht schuldig is, te schenden, gelijk als eenige hebben willen zeggen, dat hij ons daar proeve af geeft, en zonder uitstel daar onderstelling af toond, die het gerecht vereischt. Voor mij, ik verzeker u, dat hij in alle vrijheid komen mag, zonder vrees van gevangen te worden, ’t gene al de gunst is die ik hem nu, ter oorzake van zijn verdiensten, doen kan. Maar indien hij zich niet gewaardigd om te gehoorzamen, gelijk hij van een moejelijken en onbuigsamen aard is, en dat hij hardnekkig in zijn quade wil blijft, maakt ’et zodanig, dat gij hem zachtmoedig tot mij leid, uit vrees dat zijn [p. 182] wederspannig dingen, mij niet uit de palen der goedheid verrukken, en ik gedwongen word mij met de zekerheid der wetten tegen hem te behelpen, zoo veel als het de redenen de rechtmatigheid zal toelaten. Godefrooy sprak deze woorden tot Guelfus, die, nadat hijze wel aangehoord had, dus antwoorde. Waarlijk ik weet niet, hoe het voor mijn neef, dat een man van moed en eer is, mogelijk geweest zou hebben die laster aan te hooren, die zijnen vijand tegen hem uitgespogen heeft, zonder zijn gevoelen van die overlast te toonen? En zoo men de zaak wel onderzoekt, men zal bevinden dat hij hem, door de dood, van die hem verongelijkten, gewroken heeft. Dit is ’t gene te betwisten is. Ik wou nu wel weten, of een kloekmoedige machtig is zijn gramschap te matigen, waneer men hem onrechtvaardig met veel scheldwoorden vertoornd? Hoe? zalmen dan bezich zijn om de slagen te tellen, en om te zien waarmen die brengt, wanneermen in ’t gevecht verhit is? Geensins, en hier is niet minder raad toe, als om d’ontfangen hoon en smaat te wegen. Aangaande ’t gene dat gij van Reinout begeerd, dat hij zich zou komen ontschuldigen, en zich uw oordeel onderwerpen, dat is een zaak die ik, tot mijn groot leedwezen, niet doen kan: want terstond, als hij den slag gegeven had, vertrok hij van hier, en mogelijk is hij nu wel verre. Evenwel zal dat niet beletten, dat ik mij niet aanbiede om met het punt van [p. 183] den degen te beproeven tegen dien man, die u zoo qualijk van hem, hoewel valschelijk, gesproken heeft, of tegen wie het wezen mogt; of die anders zeggen wil dat mijn neef niet gedaan heeft daar hem d’eer niet toe verpligten, en dat hij met veel reden hem van de hoon gewroken heeft, diemen hem onrechtvaardig na gaf. Zulx dat het heel weinig reden is, dat men hem lasterd, om dat hij de verwaandheid, en te groote moedwilligheid van Gernand aldus vernederd heeft. Al het quaad dat hij begaan heeft, is dat hij uwe wetten niet heeft onderhouden. Ook is dat de eenige misdaad, die mij het meeste in hem bedroefd, en daar ik hem niet wil van ontschuldigen. Op deze wijze verdedigden Guelfus Reinout, en tragten hem, zoo veel mogelijk, te verontschuldigen. Waar mede Godefrooy niet tevreden zijnde, antwoorden: Wel aan, dat hij gaat dolen zoo veel door de Wereld, als hij wil; het gaat mij niet aan, mits dat hij elders, dan in dit leger, zijn oploopendheid en muiterij te werk stel. Maar ondertussen begeer ik niet, dat gij hier nieuwigheden van uitstrojen zult. Doch in tegendeel bidde ik u, in Gods naam, dat wij voortaan allerhande driften en oude vijandschappen uitdooven.
    Terwijl deze dingen dus gebeurden liet de bedriegelijke Armyde niet af, om de hulp te vervolgen die men haar beloofd had. Van den avond tot den morgen gingse aan alle zijden, om den een en den anderen [p. 184] te verzoeken. En om haar voornemen ten einde te brengen, gebruikteze al de bekoorlijkheid die een schoone, vol van loosheid en geest, hebben kan. Daar na, als den dag tegen ’t oosten na zijn ondergang held, en dat de nacht zijn zwarte deksels, op het aangezicht der aarden uitspreid, dan vertrektse alleen met twee van heur Ridders, en zoo veel Maagden in haar tent. Maar hoe geestig datse ook in haar loosheid is, zoo kan, noch haar aartigheid, noch haar braaf gelaat, noch de aangenaamheid van haar taal, noch de aanlokselen van haar schoonheid, die haar wedergade niet onder den Hemel heeft, en die teffens zoo veel vermaak en liefde in de voornaamste Hoofden van ’t leger verwekt, dat het haar onmogelijk is daar van t’ontrekken, al niet te wege brengen, om den deugdsamen Godefrooy te verlokken, of hem door deze dartele en wellustige strikken te verrassen. Het is al om niet dat zij hem tragt t’overwinnen, en door sterfelijke zoetigheden tot een onkuisch leven te trekken. Hij gewaardigd zich niet eens, om hem door al deze dingen te bewegen; even gelijk een verzaden vogel, die den valkenier, door het bewegen van de leur, niet kan doen opvliegen. Ziet daar hoe zich dezen kloekmoedigen Prins droeg, die wel andere, als wereldse gedachten had, daar van hij de smaak verloren heeft. Dit maakt dat hij, zich niet meer aan de vergankelijke wellust der aarden vergapende, al zijn hoop op [p. 185] den Hemel steld; zulkx dat zoo veel lagen als de liefde hem in de aanlokselen van dit schoon aangezicht leid, zoo veel ontsnapt hij ’er zonder dat eenig beletsel, hoe groot het zijn mag, hem van den. waren weg kan afleiden, die hij ten dienste van God genomen heeft. Dit is’t noch niet al; Armyde begint van nieuws, en daar is geen ondervindig die zij niet beproefd, om haar van ’t overige te verheugen, en te zien wat’er af komen zal. Hier toe neemt zij zoo veel gedaanten, als Proteus, aan, en vervormd’er zoo als ’t haar beliefd. En evenwel die aangename lonken, die de slaperigste gedachten zoude opwekken, en de koudste herten ontsteken, hebben geen kracht aan die zijde, zoo wonderlijk is de hulp die Godefrooy, door een bijzondere genade, van den Hemel ontfangt. Maar als zij nu ziet datse niet vorderd om weder te keeren; ô hoe groot zijn haar ongenuchten! hoe verwonderd haar dezen quaden uitgang, en hoe is zy’er over bedrukt! zij, die noch kort te vooren geloofde, zoo veel machts op de kuischte herten te hebben, datse die vermogt, met de minste lonk van hare oogen, t’ontvonken. Eindelijk beraadslaagdse haar krachten te wenden, daar zij minder tegenstand zullen vinden; hier in een voorzichtig Hopman gelijk wezende, die moede zijnde van een plaats lange belegerd te hebben, zonder die te konnen winnen, eindelijk voor hem neemt die te verlaten, en elders te gaan oorloogen. Onder- [p. 186] tussen toond zich Tankredo, niet minder als Godefrooy, onverwinnelijk tegen de wapenen van deze; waar toe zijn aard, al te veel door liefde vervoerd, zich qualijk kan begeven, hebbende alreede tot minnares aangenomen, die verontwaardige schoonheid die hij onlangs ontmoeten; daar van sederd de gedachten hem zoo diep in de ziel gebleven zijn, dat hij ’er geen andere zou konnen inbrengen. Gelijk alsmen het vergif door vergif verdrijfd, alzoo vernietigd de liefde, de liefde zelf, en belet dat een minnaar, die alreede een schoone bemind, een andere zoodanig niet kan beminnen, schoon datse veel waardiger is. Deze twee Hoofden waren de eenige die Armijde nooit kon overwinnen. De andere lieten haar, of min, of meer door haar aanminnige lonken ontsteken. Nu, hoewelze niet wel vergenoegd was, na datse zoo braven roof van zoo veel deftige Hopmannen verkregen had, om dat haar mishaagden te zien, dat haren aanslag niet beter, na heur begeerten, gelukt was, echter kreeg zij evenwel eenige verlichting* daar door. Daar na besloot zij, eer dat haar bedrog ontdekt wierd, haar in een plaats te lokken, daar zij hun met meerder zekerheid, en met sterker ketenen, als daar zy haar nu meê gebonden heeft, mag boeyen. Ziende dan den tijd verstreken, in de welke Godefrooy haar de hulp, die zy begeerden, geven zou, ging zy haar voor hem vertoonen, en met een eerbiedige en nederige [p. 187] stem, sprakse tot hem; Den tijd die gij my hebt believen voor te schrijven, is voorbij; en ik mag wel zeggen, dat ik nooit meer vrees, als nu, gehad heb. Want zoo ’t gebeurd dat den Tiran de minste lucht heeft, van dat ik hier gekomen ben om u tot hulp te verzoeken, dan zullen wy moejelijk den aanslag, die wij voorgenomen hebben, ten einde te brengen, om dat hij tijd zal hebben gereedschap te maken, en zich tot tegenstand te stellen. Daarom, eer dat hij hier van verwittigd word, of door het gemeen gerucht, of door eenige spiën, die hy hier in ’t leger hebben mag, verpligt mij, ik bidde u, uit dit groot getal Ridders, den genen te kiezen, die gij het bequaamste tot dezen aanslag oordeeld, en die nu terstond met my te zenden: en zoo den Hemel met geen quaad oog de menschelijke dingen aanschoud, of ’t zij hij niet geheel d’onnoozele vergeten heeft, weest verzekerd dat ik dan weêr in mijn Koningrijk zal komen, en zoo dat geschied, zal ik u altijd, in tijd van vrede en oorlog, schatbaar zijn.
    Armyde dus gesproken hebbende, stond haar den Veldheer toe, ’tgene hij haar niet eerlijk weigeren kon. Na dat hij haar zijn woord gegeven had, was al dat hem bedroefde, dat hy voorzag, indienze haar vertrek verhaasten, hij niet zou konnen beletten dat deze verkiezing veel misgenoeging zou veroorzaken, omdat ijder een van ’t getal zou willen [p. 188] zijn, om het voordeel op zijn spitsbroeders te hebben. Zulkx dat door deze middel d’afgunst, haar hertnekkiger in haar moejelijke verzoeking zou maken. Daar op, als zij ziet, hoe datse met een open hert dingen, vat zij haar van een ander zijde aan, en om haar meer t’ontfonken, drukt zy haar een nieuwe belgziekt in de ziel, die zy gebruikt om haar te pijnnigen. Want zy is in haar valsheid zoo weinig niet ervaren, datse niet wel weet, dat by gebrek van loosheid te gebruiken, de liefde veroud, en eindelijk wederspannig word: Even gelijk als een Paard dat traag word in een braven loop te doen, als het niet ziet dat andere hem de voorloop afwinnen, of dicht op de hielen volgen. Op zulken wijze kan zij haar zo wel deelgenooten van haar woorden, lonken en van haar glimplachjes, vol van bekooringen, maken, dat ’er niemand is, die zich niet verwonnen voeld, en zijne spitsbroeders benijd. O wonder, deze dwaze bende verliefden, van de hoop en vrees bevochten, en door een schoon gelaat van geveinsde lonkken, die haar tot spooren verstrekken, bedrogen, laten haar met vollen ren vervoeren, zonder dat de schaamte, noch eerbiedigheid, machtig is haar te weêrhouden. Waar toe ook niet de vermaningen van haar Veldheer helpen, die haar alle geerne zou vergenoegen, zonder aan d’een zijde meer te hellen als aan d’andre. Hy dan, om van schaamte, nog gramschap niet meer t’ontsteken, ziende dat hy haar niet [p. 189] in plicht kan houden, zoo hartnekkig zijnze in haar ongeregelde begeerten: bedenkt een nieuwe vond; Wel aan, zeid hij, laat ons liever ijder zijn naam laten schrijven, en datse alle bij briefkens in een bekken geleit worden, op dat wy door deze middel bij de gene blijven die ’t geval verkiezen zal. Zy alle hier mede vernoegd zijnde, wierden de briefkens onder een vermengd, en terstond het lot getrokken. Het eerste dat in handen quam, was Artemidores, Grave van Premboize; Gerard volgden terstond, en na hem die zelve Vencelaus, die, na dat hij nooit aan de zedigheid, daar zijn hairen hem toe verplichten, had te kort gedaan, tegenwoordig een jongman en minnaar wil wezen. O hoe vergenoegd maakt haar deze kans, en hoe verheugd is haar aangezicht! en wat voor vreugden ontfangenze in heur ziel, die zich zoo klaar in haar oogen vertoond! Deze drie waren de eerste, en het was ’t geval dat haar liefde gunstig was. Ondertussen al de andere die haar briefkens noch in’t bekken gebleven waren, toonden billijke teekenen van minnenijt en haat. Want al den uitgang, of goed, of quaad, hangt aan den genen, die de briefkens ontvoud, en den inhoud opleest, gelijk als of het een onderscheiden besluit van leven of sterven was. Gaston quam de vierde, na hem volgden [Rudolf] Ulrich, Willem van Roucillon, Everard van Beauviers, en den kloekmoedigen Henrik. De leste, die na al deze volgden, was die zelve Ram- [p. 190] bout, die sederd zijn geloof afzwoer, zoo grooten macht heeft de tirannise liefden. In hem eindigden dan het getal van de tien, zulx dat al d’anderen haar buiten hoop zagen om van de partij te zijn. Een droeve toeval voor haar, die veroorzaakt dat zy door belgziekt, en nijt vervoerd zijnde, d’onrechtvaardigheid van ’t lot vervloeken, en dat zy u van een groote lafhartigheid, ô Liefde, betichten, dat gy het tot scheidsman in uw rijk verkozen hebt. Nu alzoo de menschen met deze quade genegendheid geboren zijn, datse met meerder vierigheid als te vooren, na de dingen, die haar verboden zijn zullen haken. Zie zoo waren daar terstond verscheiden onder haar, die, in spijt van’t geval, voornamen Armyde te volgen, zoo dra als de nacht gekomen was. By dit besluit voegdenz’er noch een veel vreemder by; dat was, haar nimmermeer te verlaten, wat gevaar datse loopen zoude, en hun leven voor haar dienst te wagen. Zij zelve raakt ’er alreede iets van aan, en noodigd haar met woorden, die door zoete zuchtjens worden afgebroken. En, om haar noch meerder aan te lokken, beklaagd zy haar aan d’een en d’ander, dat zy grootelijkx bedroefd is hun te moeten verlaten, en dat zij zonder haar moet heen gaan.
    En weinig hier na vertoonden zich de tien Ridders, waar op het lot gevallen was, geheel gewapend, voor Godefrooy, en namen haar afscheid van [p. 191 hem. In dit vertrek vertoonden hy haar, met een voorzichtigheid, die zoo een Veldheer, als hy waardig is; dat het woord der ongeloovige een onzeker pand is; dat ’er niet onzekerder noch onstandvastiger dan haar geloof is, en datmen bij haar, altijd op zijn hoede moet zijn. Hier op leerden hy haar, om haar bedrog voor te komen, en de toevallen die hun, door haar trouwloosheid, mogten overkomen, te schuwen. Maar al deze woorden verstoven in de wind, om dat het de gewoonte der liefde niet is, haar den raad, van een voorzichtig man, voor oogen te stellen. Eindelijk zeide hy haar, Vaar wel, en Armyde begaf zich op weg, zonder tot den morgen te vertoeven. Deze schoone vertrok dan, al zegepralende, en deed deze medevrijers, die zy in triomfstacij scheen weg te voeren, voor haar gaan. Maar d’anderen, die zij gewond had, en die in ’t leger bleven, liet zij tot onderhouding ontallijke qualen en liefdens smarten. Ondertussen, zoo ras als de nacht begint te vallen, en dat zy de stilte onder de duisternis van hare vleugelen geleid, ontrust zij de gedachten met duizend dwalende en onzekere droomen; verscheiden die heur overdadige drift niet kan laten rusten, loopen heimelijk uit het leger, en volgen op de voetstappen van Armyde. Eustaas vertrekt de eerste, en kan naauwelijkx de nacht verwachten, zulk een begeerten heeft hy om weder te zien de gene, daar hem de smart afkomt, die hij lijd. [p. 192] Zinnelooze, als hy is, die in de duisternisse gaat; onder ’t beleid van een blind Wicht, dat hij voor zijn Hoofd erkend. Maar alzoo den Hemel toen met nevelen, en duistere vochtigheid, bedekt was, verdwaalden hij van zijn weg. Evenwel wilde zijn goed geluk, dat hij op’t rijzen van de schoone morgenstond, Armyde, met haar gezelschap, dat de heele nacht gereist had, dicht bij een klein vlek, ontdekten. Terstond stak hij zijn paard met spooren, en renden recht op haar aan: maar van zoo verre als hem den fieren Rambout zag, riep hij hem toe; Ridder wie komt gij hier onder ons zoeken, en wat leid u hier? Dat is de begeerte om deze Maagd te dienen, antwoorden hem Eustaas, ik koom niet als met dat voornemen, en mogelijk zal zij zoo veel hulp van mij ontfangen, als van iemand ter wereld, indien zij mij d’eer aandoet, van de ootmoedige en getrouwe dienst, die ik haar aanbiede, t’aanvaarden. Hoe, antwoorde Rambout, wie roep u tot zoo hoogen eertijtel? ’t Is de liefde, antwoorde Eustaas, zy alleen schikt mij daar toe, geheel in tegendeel van u, die niet, als door ’t geval verkozen zijt, oordeeld welk van beiden het rechtvaardigsten is. Gij hebt dit licht te zeggen, hervatten Rambout, zoo het niet als listigheid is die gij tragt te gebruiken, zoo zal dezen valschen tijtel, die gij t’onrecht aanneemd, u voortaan niet te stade komen. Zoo gij wijs zijt, houd u dan stil, en moeid u niet met het [p. 193] gene, dat deze Princes raakt: Laat het u’genoeg zijn, dat gij gantsch geen recht hebt om haar te dienen, en dat de Ridders, die gij hier ziet, de eenige zijn, diemen daar toe verkozen heeft. Wie is dan de gene die het mij verbied? sprak Eustaas, door deze reden vertoornd. Dat ben ik, antwoorde Rambout, die, zoo sprekende, voor hem trat, en hem, met groote vijandschappen, trachten te rug te stooten. Maar de schoone, die haar zielen pijnigden, trat toen tussen beiden, en om de driften van hun gramschap te stillen, sprakse tot d’een; Ik bid u, weest niet verstoord om dat uw getal vermeerderd, noch dat dezen Ridder tot mij komt om mij te helpen; zoo gij mijn welvaren zoo zeer bemind, gelijk gij zegt, waarom wild gij dan, tot dit werk, mij van nieuwe hulp ontblooten? En tot d’andere voegdenz’er dit bij; Ridder gij quaamt nimmermeer ooit bequamer als nu, om mijn eer en mijn leven te verdadigen. Ik zou dan weinig reden hebben, om uw gezelschap te weigeren, ’t gene mij zoo aangenaam is, dat ik geen beter zou kunnen hebben. Zoo sprekende, gingse voort, en ondertussen quamen’er meer en meer aan haar snoer, die haar op verscheiden plaatsen aantroffen, zulkx datse hun al t’samen bij elkander bevonden, zonder datz’er’t minst op dachten, en elkanderen met een nijdig oog aanziende, warenze over haar onderlinge ontmoeting verwonderd. Maar zij, die niet beter zocht, ontfing hen [p. 194] met een vrolijk gelaat, en betoonde grootelijkx, door haar komst, verblijd te zijn.
    De duisternisse van de nacht, beletten Godefrooy van het vertrek der Ridders bewust te werden, maar zoo ras als’t hem geboodschapt wierd, bedroefden hij zig in zijn ziel, en duiden dat voor een droevig voorteeken, ’t gene wel haast daar op volgen mogt; gelijk als in der daad geschiede, want op ’t uiterste dat zijn geest zich door deze gedachten quelde; zie, zoo quam een looper aangestoven, geheel buiten aassem, en begruist van stof; dien zijn bleek aangezicht, daar het beeld van de droefheid op geschilderd was, gezien had, zou terstond geoordeeld hebben, dat hij eindelijk eenige droeve tijding brogt: maar na dat hij eindelijk een weinig bekomen was, begon hij te spreken; Mijn Heer, de groote Scheepsvloot, die d’Egiptenaars in zee hebben, zal niet lang vertoeven zonder te verschijnen. Willem, die de schepen van Genua gebied, zend mij hier om u dit aan te dienen. Hier bij voegden hij, dat de paarden, kameelen, en andere vrachtbeesten, die uit de schepen quamen, met eetwaren geladen, tot spijzing van ’t leger, langs den weg een quade ontmoeting gehad hadden, en dat de gene, dieze geleiden, tragtende om haar te beschermen, tegen een hoop roovende Arabiers, die in het diepst van een dal verburgen lagen, en haar van achter en voor besprongen, altemaal waren aan stukken gehakt, en een gedeelte tot slaven gemaakt, zonder [p. 195] dat ’er een van haar het was ontkomen, dat eindelijk de razende moedwilligheid van deze landloopers zoo verre ging, datmen nu voortaan niet meer hopen mogt, dat’er iets zoo moejelijk zijn zou ’t gene haar Barbarise stoutheid niet zou onderwinden. Dat deze vrijheid, als een woedende watervloed, dien geen beletsel vind, zich aan alle kanten uitspreid. Datmen noodwendig eenige troepen ruiters derwaards zenden most, zoo wel om haar moedwilligheid te stuiten, als om in de veiligheid der wegen, die van de zijde van Palestijnen na ’t leger loopen te voorzien. Den looper had naauwlijkx geeindigd, Godefrooy deze droeve tijding t’openbaren, of de Faam verspreiden het onder al de soldaten, die door groote schrik bevangen wierden, datse in weinig dagen uitgehongerd zouden zijn. Maar den Godvruchtigen Godefrooy, in haar niet meer de gewoone kloekmoedigheid bemerkende, trachten haar het best te herstellen dat hij kon, zoo wel door het vrolijk aangezicht, ’t gene hij haar toonden, als door versterkende en vertroostende woorden: Kloekmoedige Soldaten van JEZUS CHRISTUS, die gebooren zijt om de schaden te herstellen, die deze Barbarise en ongeloovige volkeren aan’t geloove doen, sprak hij tot haar, wat wil deze verandering zeggen, die ik, zeder zoo kleinen tijd, in u bemerkt heb? Hoe! is ’t gezeid, dat gij nu de moed zult verloren geven? Gij die door duizend zwarigheden en gevaren, met [p. 196] mij, in zoo vergelegen gewesten gekomen zijt; gij die door de wapenen der Persianen, noch de bedriegerijen der Grieken, nooit hebt kunnen belet worden om uw heilige begeerten niet ten einde te brengen. Gij die met een onverwinnelijke kloekmoedigheid* over de bergen en Zeen gekomen zijt, tot het uiterste, om het onweder, de strafheid des winters, de honger, de dorst, de moejelijkheid, en alle andre ongemakken, die de menschen in een lange reize vergezelschappen, t’overwinnen. Hoe? die zelfde Heer, die u tot een Leidsman verstrekt, die u het gevoelen geeft, en dat gij zoo dikmaal, in de zwaarste toevallen, beproefd hebt, zou u die tegenwoordig niet verzekeren konnen? meend gij dat hij elders zijn meewaardig gezicht, en gemeine goedertierendheid gewend heeft? Geensins; verbeeld u maar alleen dat er een dag zal komen, in de welke gij wel blijde zult zijn aan uw gelede leed te denken, en aan God uw beloften te doen, dat hij u de genade gedaan heeft van zoo gelukkig verlost te hebben. Weest dan een weinig lijdsaam, ik bid u, en behoed u tot de goede uitkomsten, die ons bewaard worden tot vergelding der ongemakken van dezen oorlog. Ziet daar met wat woorden dat Godefrooy zich behielp, om de zwakke moed der soldaten te versterken, die hy met een lachend en verzekerd gelaat aanzag. Maar al deze dingen is niet als een geveinsde schijn, om beter d’ongenuchten, die zijn ziel quellen, te [p. 197] bedekken. Hier is ’t dat duizen moejelijke zorgen, diep ingeworteld, niet aflaten hem te pijnigen, en zijn ongenuchten te doen aanwassen. Want zijn leger onverzien zijnde, gelijk het was, van allerhande lijftogt, zoo denkt hij niet als op de middelen waar door men andere mag bekomen, om zoo veel volk te spijzen, als hij op den hals heeft. Hier bij overleid hij, hoe dat hij ’t best maken zal dat zijn Scheepsvloot, tegens die van Egipten, zal kunnen bestaan, en ter ander zijde, op wat wijze hij de roovende Arabiers zal stutten, die de wegen alzoo door kruizen, en d’oorzaak van het ongemak zijn, dat het oorlogsvolk lijden moet.
Continue
[
Frontispice canto 6]

[p. 198]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het zeste Gezang.

INHOUD.

ARgant zend een krijgsbode in ’t Kristen leger, om d’alderkloekmoedigste, van zijnent wegen, ten strijd te roepen. Eindelijk bied zich Tankredo ten strijd aan; daar zij beiden gequetst worden. Hermine vermomd zich met Klorindes wapenen, en gaat, onder gunst van de nacht, recht na ’t leger, om Tankredo, die zij vierig bemind, te verbinden. Maar zij moet, door een vreemde toeval, wederom keeren.

Den trotsen Argant zend een bode in’t Kristen heir,
    En doet de moedigste van al de Ridders dagen,
Dat die zich tegen hem komt proeven met ’t geweer,
    Om, in het harrenas, een lijfgevecht te wagen.

[p. 199]
(5) Tankredo strijd met hem, doch blijven beid’ gewond:
    Hermyn’ vermomd haar zelf met wapens van Klorinde,
Gaat na het leger toe, bij duistren avondstond,
    Om haar beminden Prins Tankredo te verbinden.
’t Verlangen, en de min, die maken beid’ haar vlug;

    (10) Maar door een vreemd geval, zoo keerdse weér te rug.

MAar van d’ander zijde, hadden de belegerde nooit beter hoop van hare zaken, als tegenwoordig. Zij zijn niet meer zoo bevreest als kort te vooren, en beginnen haar te verzekeren, om dat ’er niet een nacht voorbij gaat, of heur werden nieuwe lijftochten toegevoerd, zonder de gene te rekenen, dieze van te vooren hadden opgedaan. Boven dien, hebbenze al zorg gedragen, om met krijgstuig, en oorlogsgebouwen, de wal te voorzien aan de noorderzijde, daar de stad het onsterksten is: want boven dien datse voorgenomen hebben de kantéling te doen rijzen, zoo hebbenze die met stutsels en bolwerken versterkt, diemen qualijk zou kunnen bewegen, wat beukerij datmen ook maakten. Ook vergeet den Koning geen ding dat hij bequaam oordeeld, om de bestormers meê af te keeren; en hij laat alleen des daags niet arbeiden, maar zelf des [p. 200] nachts, in de maneschijn. Ook worden de wapensmids aan alle zijden gaande gehouwen, en vermoejen hare armen met nieuwe wapens te smeden. Den opgeblazen Argant, ondertussen, ziende’ dat des Konings geest, met deze arbeid, bezich was, gaat na hem toe, en randst hem aan om zijn begeerten te vergenoegen. Tot hoe lang zult gij noch, Heer Koning, sprak hij tot hem, ons, als gevangenen, in den omring dezer muuren houden? tot hoe lang zullen wij ledig blijven in de qualen van een verdrietige belegering? Ik hoor al te veel het gerucht der hamers, en weet genoeg datmen dag en nacht op d’aanbeelden slaat om helmen, schilden en harnassen te smeden, maar ik zie niet dat door al deze dingen ons werk vervorderd werd: maar in tegendeel, zoo lang als wij dus onnuttelijk zullen arbeiden, zoo nemen de roovers, die ons belegerd houden, zoo wel haren tijd waar, dat zij niet doen als onze velden verwoesten, en onze dorpen, na haar welgevallen, te plonderen, zonder dat ’er iemand onder ons gevonden word, die zijn best doet om haar te stutten, noch zonder dat wij de moet hebben, om haar op ’t geluid der trompetten te doen ontwaken. Zeker, zoo als zij zijn, zij hebben geen reden om haar te beklagen, dat wij te voren haar vreugd het minste verstoord, noch haar rust ontrust hebben. Tot noch toe hebbenze de nachten in gerustheid doorgebragt, zonder datmen een eenig krijgsgeschrey [p. 201] gemaakt heeft om haar tot de wapenen te doen loopen. Wij hebben in tegendeel zoo veel ongenuchten, dat ik voorzie, indien wij geen acht nemen, dat wij door kracht, van honger gedrukt, en andere oorlogsongemakken, gedwongen zullen wezen ons, op haar beleefdheid, over te geven, of als lafhartige menschen rampzalig te sterven, zoo ’t gebeurd dat het Egiptisch leger te lang vertoefd om ons te helpen: de anderen zullen dan doen ’t gene haar beliefd. Maar wat mij aangaat, ik wil eerlijk sterven, en laten, zoo ik kan, een brave gedachtenis van mij na. En zoo daar niet anders voorvalt, zoo ben ik verzekerd, dat ik morgen, voor der Zonnen opgang, buiten de poorten van deze Stad zijn zal, ’t geval mag met mijn leven handelen, zoo als ’t den Hemel haar zal believen te bevelen. Al dit zal mij niet beletten, dat ik niet eerlijk, met het zwaard in de vuist, sterve, en dat mijn leven, den genen, die zich onderwinden zal het mij te berooven, wel dier zal komen te staan. Maar zoo de vonken van uw gewoone dapperheid niet t’eenemaal in u zijn uitgedoofd, boven dien dat ik verzekerd ben niet ongewroken te sterven; mogelijk zal dan, strijdende als een dapper Held, en het leven, en d’overwinning, aan mijn zijde blijven. Waarlijk ons noodlot begeerd dat wij vol van moet onze vijanden bespringen, en het beloofd ons zelf een gelukkige uitkomst, mits dat wij in onzen aanslag geen bloô- noch lafhartigheid vermengd is. [p. 202] Want het gebeurd dikmaals, dat het stoutste voornemen den besten raad is diemen nemen kan. En zoo gij bij geval niet goed vind, om al uw soldaten op zoo een wijs te wagen, laat ten minsten dan toe, dat zoo grooten verschil, door ’t gevecht van twee Ridders, gescheiden word. En, om dat den Fransen Veldheer deze aanbieding t’eerder aanvaarden zou, geeft hem het voordeel om de wapens te verkiezen, en dat de voorwaarden van ’t lijfgevecht zijn zullen, zoo als hij ’t goed zal vinden. Zoo den vijand, die zich voor mijn vertoonen zal, hoe kloekmoedig dat hij ook mag wezen, maar alleen twee handen, een eenig leven, en een hert heeft; dan hebt gij niet te vreezen, dat ’er u ooit eenig quaad af komen zal, op wat wijze dat het zij; noch dat ik uw recht verliezen zal, zoolange als ik het verdadige. Geloofd mij, dit zwaard, dat gij ziet, en den arm, die’er zich af dienen zal, zullen u in plaats van een goed noodlot en gunstig geluk verstrekken; en zonder dat het noodig is, dat gij elders hulp gaat zoeken, zullen zij u een volkomen overwinning op uwe vijanden geven. Ziet daar, zij komt zelf uit heur vrije wil, haar tot een pand aan u aanbieden. Twijffeld niet dat zij geen zorg voor de behouding van uw Kroon draagt, mits dat gij daar op uw voornaamste hoop bouwen zult. Na dat hij zoo gesproken had, sprak den Koning, die hem, zonder antwoord, niet wilde te rugge zenden, tot hem; Kloekmoedig Rid- [p. 203] der, hoewel ik u belijden moet, dat mijn oude jaren mij koud en stijf maken, echter zijn deze handen, noch zoo belemmerd, noch mijn moed zoo klein niet, datse niet liever beminnen zouden eerlijk, dan in schande te sterven, wanneer ik zelf mij van den honger, en andere ongemakken, daar gij van gesproken hebt, gedreigd zag. De Goden willen van ons deze groote rampspoedigheden afwenden. Al ’t gene ik u tegenwoordig te zeggen heb, en dat ik begeer dat anderen niet en weten, is, dat ons geluk veel beter is als gij meend. Want Soliman van Niceen, na dat hij langen tijd getracht heeft, om hem van de schaden, die de Kristenen hem hebben aangedaan, te wreken, heeft eindelijk de troeppen der Arabiers verzameld, die van d’een tot d’andere plaats gaan dwalen, tot in het land van Libien. Hij, met deze macht gesterkt, is van voornemen, geduurende de duisternis, den vijand te overvallen, en ondertussen ons een bijstand van spijze en eetwaren toe te zenden. Wel laat ons dan zijn komst, die in weinig dagen zijn zal, verwachten: en zoo ’t gebeurd dat de Kristenen ons land winnen, en haar in onze Kasteelen werpen, daar hoeven wij ons niet eens in te bekommeren, als wy maar teffens onze macht en deze Stad, daar ik mijn Hof in houde, mogen behoeden. Matigd dan een weinig deze ontembare stoutmoedigheid, en deze vierige drift, die gij door overloop betoond te hebben, tot dat ’er een tijd komt [p. 204] die bequamer is om my te wreken, en voor u eer te verkrijgen. Op dit verhaal stond den onverzaagden Heiden verwonderd, en zag zich gedwongen om de razende drift van zijn gramschap, die hem vervoerden, te volgen. Want het was al langen tijd geleden, dat hij tegen Soliman aan wilde, die hij nu niet meer lijden mag, noch datmen van hem spreekt; noch dat den Koning, die hij met genegendheid dienen wilde, zoo goeden gevoelen van een Man heeft, die hij niet bemind. Wel aan, Heer Koning, antwoord hij, daar mag komen wat wil, of vrede of oorlog, ik en zal nooit meer spreken: laat ons geduld hebben, terwijl gij ’t zoo begeerd; en laat ons eens zien wat Soliman doen zal, of hij, na dat hij zijn Koningrijk verlooren heeft, het uwe zal kunnen behoeden; laat hij tot u komen, zoo hy wil, gelijk als een Engel van den Hemel gezonden, tot verlossing der Heidenen. Ik acht my sterk genoeg om my te verweeren, en wil niet als de vrijheid van dezen arm gebruiken. Maar terwijl dat de anderen haar rusten, laat het mij ten minsten dan geoorloofd zijn, om daar beneden na de vlakten te gaan, om in de hoedanigheid van een vrijwillig Ridder, die in uw bezolding niet is, te strijden. Ik heb voor my genomen mij met de Fransen te beproeven: en ik moet mijn begeerten voldoen. Den Koning hem zoo herdnekkig ziende, antwoorde hem; Waarlijk, hoewel ’t mij dunkt dat gij veel beter doen zout, indien gij uw [p. 205] dapperheid tot een beter gelegendheid uitstelden; niet te min, terwijl gij zoo grooten begeerte hebt om iemand van uw vijanden te doen uitdagen, en dat het u zoo aangenaam is, zoo wil ik ’er mij niet tegen stellen. Dit voornemen genomen zijnde, riep Argant een Krijgsbode, en om geen tijd te verliezen, sprak hij tot hem; Mijn vriend, gaat in het Fransche heir, daar gij, in de tegenwoordigheid van het heele leger, zeggen zult, dat een Ridder, die het verdriet zoo lang in den omring der muuren besloten te zijn, begeerig is om zijn wapenen met de hare te beproeven, en bekent te maken waar toe de grootheid van zijn moed hem vervoerd, dat hij zich hier toe aanbied om in de vlakten, die tussen de Stad en de hutten van ’t oorlogsvolk is, te strijden, daar hij, tot teeken van zijn dapperheid, den genen, die zich den strijdbaarsten onder de Franssen acht, uitdaagd; en dat hy niet alleen bereid is om tegens een, of twee te strijden, maar tot de vierde toe te komen, zonder ijmand te weigeren, van wat hoedanigheid dat hy wezen mag. Datmen eindelijk hem maar vrijgelei, na de zaak vereischt te geven heeft, op voorwaarden dat den overwinnaar zijn gevangen, die hy verwonnen heeft, zal met hem leiden, om met hem, na zijn welgevallen, te handelen, volgens de wetten van den oorlog. Dit gezeid hebbende, nam den Krijgsbode zijn wapenrok, van rood fluweel geborduurd, met zijn meesters wapenen. [p. 206] Daar na als hy bij Godefrooy, en d’andere Ridders, gekomen was, sprak hy tot haar; Mijn Heeren, geeft mij de vrijheid om u recht uit te zeggen, waar mede men mij belast heeft? Zeer gaarn, antwoorde Godefrooy, spreekt vrijelijk, en vreest niet. Terwijl het zoo is, hernam de Krijgsbode, zalmen nu wel zien of gij van vreugden of vreeze bevangen zult worden, hoorende de boodschap die ik u te doen heb; hy vervolgden daar op, en deed haar zijn ontzegging, met zulke trotse en opgeblazen woorden, dat de geheele vergadering haar niet onthouden kon daar over te morren. Maar Godefroy besloot terstond om hem weder te zenden met een antwoord ’t gene hij verdienden. Krijgsbode mijn vriend, sprak hy tot hem, hoe kloekmoedig dat uw Ridder is, echter moet hij weten, dat hy zich een groote zaak onderwonden heeft, daar hy zich, eer lange, van beklagen zal. Want ik ben verzekerd, dat een eenige onder ons genoeg zal zijn, om hem heel anders te handelen, als hy meend, zonder dat het van nooden is om hem een tweede aan te bieden. Laat hij dan terstond komen: hij zal van ons alle de verzekerdheid hebben die hij begeerd, en hem zal geen ongelijk aangedaan worden; maar, in tegendeel, geef ik u mijn woord, dat degene, die van onze Ridders tegen hem strijden zal, van hem niet meer zal verzoeken. Zoo sprak Godefrooy tot die verwaande Krijgsbode, die terstond, door dezelfde weg die hij geko- [p. 207] men was, weêrom keerde, zonder ooit stil te staan, tot dat hij in de tegenwoordigheid van Argant gekomen was. Maar zoo als hij voor hem stond, riep hij; Mijn Heer, wapend u, zonder langer te vertoeven. De Kristenen hebben uw ontzegging zoo wel aangenomen, dat den minsten onder haar van begeerte brand om zich tegens u te beproeven. Oordeeld daar uit wat de voornaamste moeten doen. Ik heb onder haar duizend gezichten, vol van razende dreigementen, bemerkt; en zoo veel armen bereid om u niet te sparen. Eindelijk haar Veldheer heeft u vrijwillig de zekerheid, die gij verzoekt, toegestaan, en geeft u de vrijheid van ’t veld na de keur die gij doen zult. Op deze woorden vraagden Argant na zijn wapenen, die hij naauwlijks gekregen had, of hij trachten om de vlakten te winnen, daar hy nooit tijds genoeg dacht te komen, zoo groot is zijn ongeduld die hij om te vechten heeft. Maar toen vervoegden haar de schoone Klorinde tot den Koning, die daar tegenwoordig was; Mijn Heer, sprakse tot hem, het is gantsch geen reden, dat zoo een strijdbaar man, als Argant is, alleen gaat, en dat gij in den omring der muuren besloten zaud blijven. Geeft hem dan duizend Soldaten, die hem, tot meerder verzekerdheid van zijn persoon, vergezelschappen; en laat hem voor uit gaan, op dat hy, zijn aanslag te werk steld, terwijl uw volk daar niet wijd van daan zijn zal om d’uitkomst te verwach- [p. 208] ten. Terstond hielden haar de Soldaten gereed, en volgden Argant, die een weinig voor haar heen reed, met zijn gewoone wapenen en paardebereidsel, zulkx datmen hem licht van verre bekennen kon.
    Tussen de Stad en ’t Leger, is een breeduitstrekkend plein van een effen gelijkheid, en zoo bequaam tot de krijgsoeffening dat het schijnt bijzonder tot een strijdperk gemaakt te zijn. Hier steeg Argant af, en stond stil in de tegenwoordigheid van al zijne vijanden. Zijn wreed gelaat en groot lichaam, dat niet minder verschrikkelijk door zijn moed, als sterkte was, deed een ijder verwonderen.* Zoo verscheen eertijds den onbeschoften Encelades in de velden van Flegeren; en zoo vertoonden zich in de valejen van Terebinten, dien Filistein, wiens groote, als die van een Reus was. En evenwel onder de gene, die hem aanzagen, was ’er een groot getal die hem niet veel vreesden, om datse nooit beproefd hadden, wat hij doen kon. Nu alzoo Godefrooy, onder de strijdbaarste benden, noch niemand tot dezen strijd uitgekozen had, zoo konmen echter lichtelijk afmeten, ziende dat alle d’oogen der Soldaten op Tankredo vielen, datse niemand daar toe bequamer oordeelden als hem. Daar ooit een stil gemompel ’t gene onder haar ontstond, getuigenis af gaf. Godefrooy stemden met haar hier wel in overeen: en ziende dat’er veel anderen haar vertoonden om [p. 209] d’eer te hebben van voor te gaan, sprak hij tot Tankredo; Kloekmoedig Ridder, gaat stoutmoedig de* moedwilligheid van dien verwaanden stutten, die ons zoo in ons leger komt trotseren. En terwijl gij ’er zoo goeden genegendheid toe hebt, zou het mij wel leed zijn u dat te beletten. Tankredo, door een overgroote blijdschap vervoerd, riep terstond sijn schildknaap, van hem begeerende zijn paard en helm; hebbende het een en ’t ander, begaf hij zich buiten de afsnijdinge, van een goed getal Ridders gevolgd. En naauwelijks is hij ter plaats gekomen, daar den hoovaardigen Argant hem verwachte, of, niet ver van daar, zag hij, op het hoofd van een heuvel, die onverwinnelijke Krijgsheldinne, die hem beheerschten. Zy was op een wit paard gezeten, en had haar wapenrok aan, die van de zelfde kleur als haar pluimen, en de rest van haar toerusting was. Dit alles t’samen gevoegd, geleek van ver als een klomp sneeuw, die even, van den Hemel, op eenigen berg gevallen was. En alzoo het deurzicht van den helm was opgeslagen, verscheen haar aangezicht ontdekt, met zoo veel aangename schoonheden vercierd, dat niet alleen Tankredo, maar zelf de God van Tracien, haar ziende, zou de begeerten tot strijden verloren hebben. Ook bekommerd zich den verliefden Ridder, en gewaardigd zich meer na Argant te zien, die, door een opgeblazende aard, het hoofd in de lucht steekt, als of [p. 210] de aarde hem onwaardig te dragen was. Zijn gedachten en oogen keeren haar nu niet meer als na de zijde van zijn beminde; hij gaat zelf, met kleine treden, na haar toe, en verlaatse nooit met het gezicht. Een verliefde begeerten blaakt hem, van binnen en buiten is hij niet als ijs. Eindelijk, hij bekommerd zich niet meer met den strijd, en zijn gedachten zijn op een ander, daar hij wel moeiten meê hebben zal om zich t’ontslaan. Den hoovaardigen Argant, ziende dat ’er niemand hem ten strijd bereiden, riep, van ongeduld en gramschap vervoerd; Hoe? ik zie dan niemand komen om zich tegen mij te beproeven? Maar Tankredo beweegde zich niet eens door deze reden, en scheen hem niet eens te hooren, zoo veel verwondering gaf hem het voorwerp, dat hij stijf aanzag. Terwijl dit zoo geschiede, stak Ottho zijn paard met sporen, en quam de eerste in de renbaan: want hij was van ’t getal der genen, die door een begeerte tot eer haar zelven noch flus ten strijd aanboden, en, die voor Tankredo wel willende wijken, hem met de andere nu vergezelschapt had. Maar zoo als hij zach dat het voornemen van den Ridder elders strekten, en dat hij traag tot den strijd was, deed zijn jeugdige moed, die d’onverduldigheid meester was, hem vierig deze schoone gelegendheid aangrijpen. Den luiperd en den Tijger loopen met zoo grooten gezwindheid niet na hun roof, als dezen Ridder betuigden in het [p. 211] ontmoeten van den Heiden, die van zijn zijde alreede zijn speer geveld had. Tankredo begon daar op wakker te worden, en zijn gedachten af brekende, was’t of hij uit een diepen slaap ontwaakt was. Al zoet Ridder, riep hij, wat wild gij doen? Weet gij niet datmen mij tot dit gevecht verkoren heeft? maar het was nu geen tijd meer om zich daar op te beramen; vermids Ottho al te veel genaderd was. Tankredo stond dan stil, en zijn hart is van zoo vierigen gramschap ontsteken, dat, door ’t geweld van deze spijt, zijn aangezicht als een vuur blaakt. Ondertussen zoo als zij elkanderen, in ’t midden van den loop, ontmoeten, treft Ottho een weinig in ’t schild van Argant, die, met een veel strenger geweld, het zijne deurboorde, en het ter aarden wurp. Terstond stoof den Kristen Ridder daar heen. En men mag wel zeggen, dat dezen steek van een een sterker arm quam, want hij hem beide stegelrepen deed verlaten, zonder dat den Heiden, min of meer, zich in den zadel beweegden, zoo sterk, en afgericht is hij. Den val van zijn vijand, maakten hem toen zoo opgeblazen en moedwillig, dat hij, zich na hem toewendende, met een veracht gelaat, aldus sprak; Geeft u gevangen, en laat het u genoeg zijn, dat gij roemen meugd, tegen mij gestreden te hebben. Gij zijt wel bedrogen, antwoorden hem Ottho, indien gij waand dat het onze gewoonte is, ons zoo over te geven. Iemand anders mag u [p. 212] mijn onschuld doen, dat ik zoo gevallen ben; maar voor mij, of ik moet my vastelijk wreken, of hier ter stond mijn leven laten. Nooit was Alekto of Meduze verwoeder, als Argant, door ’t hooren van deze reden. Den Barbaar knarsten van razernij, en de vlammen van zijn gramschap vlogen hem ten neusgaten uit. Wel aan dan, vervolgden hij, terwijl gij de beleefdheid, die ik u heb willen doen, zoo zeer veracht hebt, beken dan, tot proef, wat mijn gramschap vermag, alsmen die tergd. Zoo sprekende, vergat hij al ’t gene de eerlijkheid van een oprecht Ridder raakt, en stiet zijn paard tegen hem aan, ’t welk Ottho ziende, en, om van zoo fellen ontmoeting niet getroffen te werden, week ter zijden, en gaf hem, in ’t verbijgaan, zoo grooten slag in de zijde, dat hij zijn zwaard, heel bebloed, daar uittrok. Maar waar toe kan hem helpen dat hij hem alzoo gequetst heeft, terwijl deze wonde niet doet als de gramschap van zijn vijand verdubbelen, en datse zijn kracht, noch moed, gantsch niet verminderd? want terstond, zoo als hy zich gewond voeld, houd hij zijn paard op, en wend het met zoodanigen gezwindheid, dat het Ottho naauwelijx gewaar word. Daar na zonder tijd te verliezen, drijft hij ’t zoo vinnig toe, dat, door ’t geweld van den stoot, den Ridders beenen bezwijken. In dezen uittersten nood begeeft hem den adem, zijn aangezicht verbleekt, en de kracht van zijn moed verzwakt, zulkx [p. 213] dat hij, van zwakheid en vermoeidheid gedrukt zijnde, weder gedwongen is neêr te zijgen. Den Heiden behulp zich toen met dat voordeel, en zijn razernij vermeerderde meêr als ooit. Hij denkt niet meêr als om zich, in zijn beestelijke drift, te verzadigen. En eindelijk hem het paard op den buik doen trappende, roept hij; Dit komt u toe; zoo gaat het met al de verwaanden, die u willen navolgen, en zoo ik kan, zal ik haar zoo wel met voeten, als u, vertreden.
    Ondertussen mishaagd deze onmenschelijke daad den kloekmoedigen Tankredo zoodanig, dat hy niet langer vertoeven kan zijn gevoelen daar van te toonen. Willende dan de misslag verbeteren, die hij bekend begaan te hebben, door elders bezich te zijn, zoo riep hij hem toe; Ga lafhartige, die in de overwinning zelf u moedwillig, en vol schandelijkheid toond; wat eerteken kund gij hier namaals verwachten van zoo een onbeleefde en schandelijke daad. Men mag wel zeggen, dat gij onder d’Arabische roovers zijt opgevoed, of dat gy gewoon zijt onder d’alderbarbaarste menschen te verkeeren. Verberg u, ô schelm, en vertoond u niet als in de duistere bossen, en achter de onbegankelijkste bergen, om uw wreedheid met de wreedste beesten te plegen. Zoo sprak Tankredo tot den wreeden Argant; die, om dat hij niet gewoon was zulk een verwijt te lijden, op zijn lippen beet, en schuimbekten van razernij. [p. 214] Hij wou wel antwoorden, maar hij kan niet, of zoo hij het begint te doen, die hem verward had hooren bulderen, zou gezeid hebben, dat het eenig beest was ’t gene brulden, of eenen donderslag, die in de wolken gesloten zijnde, eindelijk, door een geweldige kracht dat beletsel verbreekt, en met den blixem uitbarst. Op zulk een wijze scheen hij op elk woord, dat hij sprak, te donderen, brakende uit zijn brandend hert geweldige lasteringen en scheldwoorden. Na dat zy, door veel dreigementen, elkanders gramschap verbitterd hadden, zwegenze eindelijk stil, en ijder van beiden wenden den toom, met een gelijke snelheid, om zich beter in den loop te bewegen.
    Hier bidde ik u, ô Zanggoddin, mijn stem te versterken, en mij zoo grooten razernij in te blazen, als die van de twee Strijders, op dat mijn geschriften haar dapperheid niet onwaardig zijn, en dat ik in dit gezang, ’t gerucht dat hare wapenen, in deze ontmoeting maakten, te beter uit mag drukken. Na dat deze twee strijdbare Helden haar speren geveld hadden, vlogen zij elkanderen met zulken geweld toe, dat zoo wel van d’een, als van d’ander zijde, noch gezwindheid, noch loop, noch sprong, noch geen razernij, hoe groot datze wezen mag, zich vergelijken kan bij de vierigheid, die zij in het aantreffen elkander betoonden. In d’ontmoeting brakenze beide haar speren, op hun helmen, aan [p. 215] splinteren, dat’er de vonken, door den geweldigen hort, uitstoven. Ook isse zoo groot, dat d’onbeweegelijke aarde, daarvan in’t ronde, dreund. De bergen zelf weêrgalmen, en vermeerderen het gerucht. Evenwel, schoon deze ontmoeting zoo fel in ’t begin was, dat zelf de paarden, die dit geweld niet weêrstaan kunnen, daar van wierden ter aarden geworpen; echter zijn onze Ridders niet eens verzet. Maar in tegendeel, na dat zy hun voeten uit de stegelreepen getrokken hadden, zettenze die ter aarden, en quamen elkander toe, met het zwaard in de vuist, met voornemen veel harder, als ooit te beginnen. Alsdoen bereiden zich ijder een van hun toe te slaan, en ijder ondersocht eenig nieuw voordeel, en stelden zijn lichaam in verscheiden wijze. Het oog, de hand en de voet werken aan alle zijde: zij vergeten niet van al ’t gene datse bequaam achten, om toe te stooten of zich te verweeren, ’t zij dat men moet toeschieten of afwijken, of eenige list gebruiken, zich in ’t rond omkeerende, nu de schijn makende van hier te slaan, brengenze die op een ander, daarze het minst verwacht word, en dan gevenze haar weder bloot op een plaats, om den vijand aan te lokken, en hem op het onvoorzienst dan weêr te verrassen, trachtende door die middel de kunst met een nieuwe listigheid te bedrijven. Argant, ziende dat Tankredo hem de zijde bood, zonder die noch met zijn schild, noch met zijn zwaard [p. 216] te bedekken, trat toe om hem te slaan, en liet alzoo zijn slinxe zijde bloot. Maar Tankredo, die daar op zijn tijd waarnam, keerde terstond den slag af, sloeg een andere, en stelde zich weêr op zijn hoede. Den Heiden ondertussen zich nat van’t bloed voelende, schudde, meer als naar gewoonten, en braakten schrikkelijke zuchten uit, getuigen van de smert die hy gevoelden. Dit veroorzaakten dat hij met zoo grooten macht, als zijn gramschap groot is, teffens zijn zwaard en zijn stem verhief, ’t welk hem echter niet gelukten gelijk hij gedacht had. Want zoo als Tankredo zag dat hij toetrat, om hem te slaan, nam hij hem, op ’t onvoorzienst, en bragt hem een zware slag, op dezelve plaats, daar den arm aan de schouder gevoegd is. Even gelijk als een beer, die in een verschrikkelijk woud, met een zwijnspriet dwers door ’t lijf geschoten is, zijn smert in razernij verkeerd, en sig zelf met de wapenen doorsteekt, daar hij mee getroffen is, zonder zich met de dood te bekommeren, aangezien hij zich maar mag wreken, eer hij sterft, op wat wijze ’t ook zij. Zoo verscheen in deze toeval dien ondwingbaren Heiden. Tegenwoordig voegd hij wonde bij wonde, en schennis op schennis; en betoond zich zoo vierig tot de weêrwraak, dat hij, om die te bekomen, alle gevaren, hoe verschrikkelijk dat die ook mogen wezen, veracht. Hij dan, bij een verwaten voornemen, een groote kracht en onvermoeiden adem voegende, behelpt [p. 217] zich met zijn degen met zoodanig geweld, dat de aarde, onder zijn voeten beefd; en de lucht, in’t rond, vol van blixemstralen is. Zulkx dat hij geen tijd aan Tankredo geeft, noch om de slagen af te keeren, noch om hem een te brengen, noch om den minsten adem te scheppen; invoegen, dat hy in dezen noot, niet weet door wat middelen hy zich tegen ’t geweld van dezen Heiden verzekeren, noch waar mede hy zulk een fellen kracht afkeeren zal. Het is vergeefs, dat hy zich op de zekerste hoede houd, wachtende dat die hagelbui van slagen voorbij is, vergeefs, dat hij zich met zijn schild bedekt, of te rug aarzeld, of tragt met wijde stappen hem ter zijden te komen. Dit alles diend niet, als om den gruwelijken Argant meer te vergrimmen. Eindelijk, door ongeduld vervoerd zijnde, ziende dat den Heiden niet vermoeid wierd, noch hem eenigen adem liet scheppen, is hij gedwongen hem van zijn zijde te bespringen, en al zijn kracht en gramschap, met harde slagen, op hem t’ontlasten. Hier zijn de kunst en reden, door de gramschap verwonnen, en d’eenige razernij verziet haar van wapenen. Waarlijk een onmedoogende razernij, die t’elkens meer vermeerderd als het ijzer neêrdaald, en datse met kerven en houwen op elkander toeslaan, zonder dat het voornemen nooit vande daad niet gevolgd word. De vechtplaats is geheel niet stukken van wapenen bezaaid. De glans van haar zwaarden is als een blix- [p. 218] sem: ’t gerucht dat zij maakten, is den donder gelijk, en heur slagen waren niet minder gevaarlijk als een donderslag. Ondertussen hield, zoo wreed en droevig schouwspel, die van wederzijden het aanzagen, in een geduurige vrees, zonder te konnen zeggen wat den uitgang van ’t gevecht wezen zal. De hoop en de vrees, die haar gelijk bestreed, deê haar van de slagen oordeelen, na datse voor- of nadeelig waren. Ja zelf onder zoo grooten meenigte van volk, die haar aanzien, is naauwlijkx een, die niet stil zwijgt, of onbeweeglijk staan blijft, hoewel hij in zijn hert van vreeze beefd.
    Alle beiden warenze nu zoo vermoeid van den strijt, datse, zonder twijffel, haar dagen zouden verhaast hebben, zoo het niet gebeurd had, dat de nacht zoo duister op quam, datmen de dichtste voorwerpsels naauwlijx onderkennen kon: ’t welk d’oorzaak was, dat twee Krijgsboden, om haar te scheiden, terstond toeschoten, daar van den eenen een Fransman was, Arikleus geheeten, en d’ander Pindor, een scherpsinnig man; en den zelfden die het ontseg van Argants wegen gedaan had. t’Harer aankomsten wierpenze haar tussen beide de Strijders, en hielden tegen haar zwaarden de staven, die zij tot teeken van vrede voeren, en die hun tot verzekerdheid van d’aaloude wetten, by alle volkeren onderhouden, gegeven waren. Pindor, haar de eerste aandoende, sprak tot haar; Brave Ridders, gij hebt [p. 219] nu lang genoeg gevochten, gij zijt gelijk in kracht en eer, houd dan op, en ontrust de reden, noch de rust van de nacht niet: d’arbeidsame uuren zijn lang genoeg, zoo lang de Zon schijnt; na dat zij te rust is, moeten de menschen ook rusten, om gerust de slaap te genieten, wiens zoetigheid algemeen voor allerhande dieren is. Ook zoeken groote gemoederen geen eer in de duisternisse, om dat de eer onder haar niet geacht word, zoo zij niet uitglinsterd, en den mond der menschen die niet verkondigd. Maar Argant, die niet veel vermaak in deze reden had, antwoorde; Voor my, hoe groot dat ook de duisternisse van de nacht is, zoo ben ik niet van zin uit het veld te gaan, hoewel dat ik, om de waarheid te zeggen, liever dit lijfgevecht op den vollen dag eindigen zou, indien dat dezen my belooven wilde hier weêr te komen. Zoo’t daar maar aan hangt, sprak Tankredo, dan ben ik te vreden, op voorwaarden, dat gij my van uw zijde belooven zult, ook met uw gevangen weder te komen, want anders zoude ik niet toestaan dat ’er ooyt een weinig uitstel in onzen strijd wezen zou. Daarop, na dat zy elkander beloofd en gezworen hadden, niet in gebreken te blijven, wildenze datmen haar een tijd van wederkomste stelden, en gedroegen zich hier over aan de Krijgsboden, die van gevoelen waren, het tot aan den zesten dag uit te stellen, op datse de tijd hadden om haar wonden te doen verbinden. Terwijl [p. 220] dat dit geschiede, liet zoo een verschrikkelijk lijfgevecht, in’t hert der Kristenen en ongeloovigen, een vreemde verwondering ingedrukt, ’t gene veroorzaakt wierd, door dien zy zagen hoe dat die twee het geweld van den strijd, zoo lang konden weêrstaan, zonder vermoeid te werden. Ook sprakmen, door het geheele leger, van geen ander ding, als van d’onverwinnelijke dapperheid dezer twee Ridders. Maar, om de waarheid te zeggen, wie dat het voordeel gehad zou hebben, dat konden zy niet zeggen; zulx dats’er verscheiden af spraken, en niet in over een stemden. Hier by is ’t niet te gelooven, hoe groot haar ongeduld is om den dag te zien, waar in dit verschil zou eindigen; om uit de daad te zien, of de razernij d’overwinning* op de deugd zal verkrijgen, dan of de ware dapperheid de plaats zal ruimen voor een woest geweld. Maar de schoone Hermine was de bedrukste persoon ter wereld, ziende dat aan het onzeker oordeel van Mars, het beste deel van haar zelven hing. Deze rampzalige Princes, Dochter van Koning Kassan van Antiochien, had het geluk, onder haar droevige ongelukken (zijnde van de Kristenen tot slave gemaakt, in die tijd, toenze haar Koningrijk wonnen) in handen vanTankredo te vallen. Dezen Ridder, om zijn gewoone beleefdheid niet te verminderen, deed haar zoo goeden onthaal, als zij van hem zou kunnen wenschen; en, in den ondergang van haar Vaderland*, eerden hy haar altijd [p. 221] als Koninginne. Hier noch niet mede vergenoegd zijnde, verplichten hij haar door ontallijke diensten, ja gaf heur zelf haar vrijdom, met al de schatten en gesteenten die zy had. Zij ondertusschen bespeurende in dezen jongen Ridder zoo veel brave gaven, zulk een bescheidenheid, en zulk een moed, die niet als uit een oprecht koninglijk gemoed kunnen voortkomen, wierd zoo geweldig met zijn liefde bevangen, en bleef ’er zoo naauw in verstrikt, dat ’er niet machtig was de knoop te breken. Zie daar door wat middel haar ziel in de dienstbaarheid begon te treden, op dezelve dag toen haar lichaam vrijheid verkreeg, door handen van den braven Tankredo. Het was dan geen kleine ongeneugte die zij gevoelden, sederd dat zij haar beminde, en haar gevangenis, die haar zoo aangenaam was, most verlaten. Evenwel verplichten de wetten der eerbaarheid, die alle groote Princessen behoorden voor oogen te houden, haar om met ’er moeder te vertrekken, en in een land te gaan, daar zij, onder die van haar kennis, een verblijfplaats vinden mag: Hierom quam zij te Jeruzalem, daar den Koning haar eerwaardig ontfing. Maar eenigen tijd daar na, de Koninginne haar moeder verloren hebbende, mostse dezen rouw, bij alle hare andere rampspoeden, t’samen voegen. Echter is de droefheid, die zij tegenwoordig heeft, van haar zonder Moeder en Koningrijk te zien, niet machtig om de liefde die zij tot Tankredo draagt, [p. 222] uit haar gedachten te rukken, zoo diep isse in haar ziel ingeworteld, noch zelf uit te dooven de minste vonk van dit vuur; ’t gene alrede wel verre verspreid is. Rampzalige, als zij is, zij bemind en brand al teffens; zulkx dat in d’ellendige staat, daar zij haar zelf gebragt ziet, de weinige hoop, die haar noch overschiet, zich voed met het vuur dat in het diepst van haar hert ontvonkt, en onderhoud het veel eer met het herdenken van hem die zij bemind, als met eenige verzekerheid die zij heeft van vergenoeginge t’ontfangen. En ’t gene hier het ergste noch in is, is dat deze wonderlijke ontsteking terwijlmen die zoekt, te bedekken en besloten te houden, noch meer uitbarst. Om de begeerten en hoop in haar, meer als ooit te voren dan op te wekken, is ’t genoeg datse nu weet, dat Tankredo in de belegering van Jeruzalem gekomen is.Dat alle andere haar zoo zeer verwonderen als zij willen, zulk een groote meenigten van oorlogsvolk te zien aantrekken, die van de gevreeste geslachten der aarde komen, zij is de eenigste die haar in heur ziel verblijd. Want de liefde heeft zulk een macht op haar, datse, een gedeelte van haar ongenuchten verdrijvende, met een groote vreugde den vijand zich ziet legeren; en datse, in ’t midden van zoo veel benden, haar begeerige oogen aan alle zijden wend om haar waarden minnaar te bekennen. Helaas zij zoekt hem, en beeld haar dikmaale in hem gevonden te hebben; [p. 223] Ziet daar is hij, zeitze verscheidemaal in haar zelven, ik ken hem; hij is ’t zelf, zonder twijffel. In ’t koninglijk Paleis zietmen een toorn niet ver van de muuren staande, van wiens hoogte men het geheele Kristen leger, met de dalen en bergen in’t ronde, gemakkelijk kan beschouwen. Hier staat Hermine, van dat de zon zijn stralen op het aardrijk uitschiet, tot dat de nacht in zijn plaats komt, om het aardrijk met duisternis te bedekken, geduurig op schildwacht, met d’oogen na ’t leger gewend, daar zy eenig vermaak zoekt, om haar gedachten t’onderhouden. Van deze zelve plaats bemerkten zij ’t gevecht van twee Ridders, ’t gene haar zoodanig verschrikten, dat zy van vreeze beefden, gelijk als ofse, in het diepst van haar ziel, een stem hoorden, die tot haar zeide; Ongelukkige Hermine, ziet daar beneden uw Minnaar in groot gevaar van zijn leven. Alsdoen vol van nadenken en ongenuchten, zietse, met aandacht, wat uitgang zoo een twijffelachtig en ongestadig lijfgevecht hebben zal: zulkx dat elke reis, als den Heiden zijn zwaard oplicht om haar Ridder te slaan, het treffen van de slagen en wonden, haar tot in de ziel raken. Maar toen zij eindelijk de waarheid van dit gevecht gevaar wierd, en datmen het in eenige dagen weêr zou hervatten, beving haar zoo grooten schrik, dat heur bloed in de aderen bevroos. Nu kan zy haar niet onthouden van tranen te storten, en dan isse be- [p. 224] dwongen om zuchten en hikken te braken, als zy die meend in te houden. Eindelijk is zy in der daad zoo veranderd en zoo bleek, dat haar ontferfd aangezicht het ware afbeeldsel van de schrik en droefheid schijnt te zijn. Van een ander zijde vertoonen haar verschrikkelijke gezichten in heur gedachten, en ontrusten haar ijder oogenblik. Geduurende de nacht, veroorzaakt haar de slaap veel meer schrik, als de dood zou kunnen doen, om datse haar in den droom vertoond heuren Ridder, die heel bebloed, en met wonden bedekt, zich tot haar vervoegd, en heur hulp schijnt aan te roepen. En zo zij by geval daar op komt t’ontwaken, bevind sij dat haar oogen in tranen zwemmen, en dat zelf haar schoone hals daar van bevochtigd is. Ook is ’t alleen niet de vrees van haar verlies, ’t gene zy haar verbeeld wel haast te zullen geschieden, dat haar deze ongeneugten en gevoelen van medelijden veroorzaakt; maar ’t is noch daar bij het leedwezen datse ontfangt van zijne quetsuuren, die haar van alle rust en versterking berooven. Want gelijk als de Faam die gewoonten heeft, die dingen, die afgescheiden en onbekend zijn, veel grooter te doen schijnen* als zy zijn, zoo geloofd zy alreede dat haren Ridder al ter aarden is geworpen, en dat hij zijn laatste snakken geeft. Terstond wordse indachtig, hoe zorgvuldig dat haar Moeder geweest is, in haar voor dese de verburge eigenschap der kruiden te leeren, en de woorden, die de kracht heb- [p. 225] ben, om de wonden van ’t lichaam, hoe gevaarlijk datse ook mogen zijn, te genezen, en de smert te verzachten; een kunst die in haar land zeer in ’t gebruik was, zelf onder de allergrootste Princessen. Zij begeerden zeer gaarn haar daar van nu te mogen dienen, tot genezing van hem die haar gewond had. Op die wijze als zij hem bemind, zou het haar een onvergelijkelijke vergenoeging zijn, hem te konnen behulpsaam zijn. Want hoewel hij in een tegendeelige partij van de hare is, zoo vreest zij niet om hem te verlichten, op wat wijze het ook zij, dwers door een ontallijk getal vijanden heen te gaan, noch haar in alle gevaren te begeven, wel verzekerd zijnde, wanneerze de min tot leidsman had, datse zonder iets te vreezen, door de wreedste monsters van d’Afrikaanse woestijne, zou mogen heen gaan: en echter behoordenze ten minsten eenig achterdocht te hebben, dat in deze reis haar achtbaarheid geen gevaar liep: gelijk het in der daad waarachtig is, dat ’er, in deze uitersten, een harden strijd ontstaat tussen de eerbaarheid en liefde, daar d’een van beiden tot haar diergelijke woorden spreekt; Hoe? schoone Princes, die voor deze zoo kuysch geleefd hebt, zonder mijn wetten t’ontreinigen, zalmen zeggen dat ik zorg gedragen heb om uw eer te behoeden, toen gij onder de dienstbaarheid van uw vijanden geweest zijt, en dat tegenwoordig, nu gij weêr in vrijdom zijt, gij geen zwarigheid maakt u in ’t ge- [p. 226] vaar te begeven van die te verliezen, na dat gij die zoo wel in uw slavernij bewaard hebt? Ach! wat mag u deze gedachten in de Ziel brengen? Helaas! waar op denkt gij, en wat meend gij te worden? Wild gij zoo weinig werk van uw eer maken, dat gij des nachts in ’t midden van uwe vijanden wild gaan, om een persoon te zoeken die gij zoo dwaas bemind? Gij vreest dan niet, dat dezen hoovaardigen Overwinnaar u zal versmaden, en dat hij u zal verwijten dat gij hem onwaardig zijt, om dat gij uw Koningrijk, en die kloekmoedigheid, die de Princessen ontsachlijk maakt, verloren hebt. Vreest gij niet dat hij zelf, in plaats van het u eenigen dank te weten, u ten roof aan andere personen, die zich uwer niet bekommeren, zal overgeven? Ziet daar het gene dat de eer haar te voren hield. Maar aan d’ander zijde trachten den Tiran, die de macht over de reden heeft, en wiens raad altijd vol van bedrog is, haar tot zijn wil te trekken, door redenen die hij met vleijerijen vermengden. Waarlijk, sprak hij tot haar, gij zijt niet geteeld, ô schoone Princes, van een verslindende beer, noch van een harde en bevroze rots, om de liefde alzoo te verachten. Ik geloof niet dat gij, in de bloeijende jeugd, daar ik u in zie, zijn boog en toorts wild verachten, noch ongeschikt het allerzoetste en aanminnigste dat hij in zijn wellust en heeft, ontvluchten. Ik weet dat gij geen hart van ijzer of diamant hebt, om door schaam- [p. 227] te rood te werden, datmen u in de rey der Minnaars steld: geloofd mij, vertoefd niet langer om te gaan daar uw begeerten u noodigd: uw Overwinnaar is niet wreed t’uwaards, verjaagt die inbeelding uit uwen geest. Maar in tegendeel, na dat ik zie, weet gij niet wat smerten, uw klagten, hem veroorzaken, en met wat voor een lijden hij zijn zuchten de uwe gelijk maakt! zeker gij zijt wel onmenschelijk, dat gij de genezing van een ellenig minnaar, die u getrouw is, uytsteld. Ondankbare, kund gij lijden dat uwen Tankredo dus quijnt, en dat gij zoo weinig zorg voor zijn leven draagt. Maar mogelijk begeerd gij Argant te genezen, op dat hij hier na om hals brenge, den genen, die u uit de slavernij verlost heeft. Ziet eens op wat voor een wijze gij u zoekt te quijten tegens de plicht die gij hem schuldig zijt, en wat voor schoone vergeldinge hij daar voor ontfangen zal. Evenwel, indien het zijn most, dat deze dingen door uw toedoen geschieden, ik ben verzekert dat eindelijk u deze quade daad zoo onaangenaam zijn zal, dat door de schrik die gij ’er af hebben zult, gij ver van hier zult vluchten. Maar in tegendeel, wat zoud gij al vernoeging en vreugd ontvangen, indien gij zoo gelukkig waard, dat gij uwen minnaar aandeed, en met behulpsame hand zijn wonden genas die hij ontfangen heeft: wat zoud gij hem een goeden dienst doen, indien gij, van zoo bleek en verveloos als hij tegenwoordig is, hem weêr op zijn [p. 228] rechten dreef hulpt! of na dat gij op zijn kaken weêr een verf van nagelbloemen en roozen doen komen hebt, gij in hem moogt aanschouwen die schoonheden die nu uitgedoofd zijn, en die hij u schuldig zijn zal, indien by door uw hulp die weder bekomt: waarlijk op deze wijze zult gij geen klein gedeelte in zijn heerlijke en gedenkwaardige daden hebben, ’t welk hem zonder twijffel verplichten zal om u te trouwen, op dat aan zoo een gelukkig houwelijk, de vervulling van uw begeerten gehecht zij. Dit gedaan zijnde, zal hij om uw geluk op te hoopen, u van Ridders en Vrouwen alle eer doen genieten, die gij ooit zou konnen begeren; en na dat hij u in uw Koningrijk hersteld heeft, zal hij u in Italie voeren, daar de zetel van ’t geloof en de ware dapperheid is.
    Hermine, door deze dwaze hoop gevleid, verbeelden zich alreede gelukzaligheden zonder voorbeeld; het is waar, doordienze niet weet op wat wijze en hoeze met zekerheid haar op weg zal begeven, datse haar met veel zorg en twijffelachtigheid omringd vind. Want boven dien datse overweegt, hoe door de heele Stad schildwachten gesteld zijn, en dat de soldaten geduurig de ronde om ’t paleis en de wallen doen, zoo verbeeldse haar ook datmen niet gewoon is de poorten in ’t midden van de nacht te openen, voornamelijk in een tijd daar het gevaar altijd tegenwoordig is, indien ’t den Koning niet om eenigen grooten toeval gebied. Eindelijk, na dat zij het [p. 229] lang overleid had, blies haar de liefde deze ondervinding in: Zij had alreede met de kloekmoedige Klorinde zoo grooten gemeenschap, dat zij haar, bij na noch des daags, noch des nachts verliet, want zij hadden beide de meesten tijd niet meer als een bedde, en hielden voor elkanderen niet als heure liefden verburgen. Hermine hield haar boven al hier zeer zorgvuldig in, en zoo haar bij geval eenige klagten ontslipten, zoo wierp zij het terstond op een anderen boeg, en bedekten die listig met een ware schijn van haar ongeval. Door de gunst van zoo grooten vrijheid had Hermine het verlof om zoo dikmaal bij haar gezellinne te gaan als zij wilde, zonder dat ooit de deur van heur vertrek voor haar gesloten was, ’t zij datse haar vond, of datmen haar in den raad ophield, of datse ergens in een oorlogstoeval bezig was. Zij daar op een dag, in ’t afwezen van Klorinde, gekomen zijnde, stond een langen tijd stil, en, vol gedachten, begon t’overwegen door wat neerstigheid zij haar vertrek, daar zij zoo naar haakten, en ’t geenze zoo zorgvuldig bedekt hield, zou kunnen bemiddelen. Zoo als haar geest vol van twijffelmoedigheid vervuld was en gequeld na de verscheidenheid van haar gedachten, zie, zoo zagse Klorindes wapenrok, en de rest van haar toerusting. Wat zijt gij gelukkig, sprakse al verzuchtende, ô kloekmoedige Krijgsheldin, waarlijk ik benij uw geluk, niet ter oorzake van uw schoonheid, terwijl ik van die zijde vergenoegd ben, [p. 230] maar om dat gij niet onderwurpen zijt u anders te kleeden met die lange rokken der vrouwen, die nergens als tot beletsels verstrekken, noch om den heelen dag t’huis besloten te blijven: het is u geoorloofd, als gij de lust krijgt, om u met alle stukken te wapenen; en als gij wild, moogt gij vrijelijk uitgaan, zonder dat noch de vrees, noch de schaamte het u beletten. O waarom heeft de natuur en den Hemel mij zoo veel kracht niet gegeven als ik wel wenschten, op dat ik dit hulsel en deze tabbard in een helmet en harnas mogt verwisselen! daar zou noch hette, noch koude, noch wind, noch sneeuw, noch onweder, noch regen zijn die mij zoude konnen beletten dat ik niet in de heldre zonnestralen, of in de duisterste duisternissen, of alleen, ofte vergezelschapt, daar beneden daalden in het leger der vijanden, ’t gene besloten houd dat ik het meeste ter wereld bemin. Indien dit zoo was, dan zoutge u niet beroemen, ô wreden Argant, de eerste tegen mijn Ridder gestreden te hebben, want ik ben verzekerd dat ik u zou zijn voorgekomen: en mogelijk dat ik hem hier gevangen hebbende, onder de wetten van een aangename dienstbaarheid, zoo zou hij bevinden dat zijn minnares, die hij misschien voor vijandin houd, heel licht met zijn losgeld, met hem verdragen zou: Ik zou hem zonder twijffel quijtschelden voor de minste verzachting die hij mijn smert, door hem veroorzaakt, geven zou; zoo niet, ik zou dan maken, het [p. 231] zwaard dwers door mijn lichaam heen stekende, dat hij, door middel van deze wonde, mijn hart zou genezen van een quetsuur die veel gevoelijker was, dan die mijn ongelukkige liefde mij heeft veroorzaakt. Alzoo zoude ik mij voortaan verlossen van zoo veel droeve ongenuchten, die mij ’t leven veel hatelijker als de dood maken: en aldus zou mijn geest en mijn lichaam eindelijk na deze ongemakken rusten: mogelijk zou mijn overwinnaar mijn assche dan verwaardigen om met eenige tranen, en zelf met een graf te vereeren; na dat hij mijn trouwigheid zou bekend hebben. Maar helaas! ik wensch een ding dat niet geschieden kan, en ’t is vergeefs dat ik mij met deze dwaze gedachten ontrust. Zal ik hier dan altijd zoo troosteloos en vreesachtig blijven, gelijk als of ik was een arme en geringe maagd van de allerslechtste hoedanigheid? geensins: gij moet een ander voorneem nemen. Mijn hart, grijpt alleen maar moed: hoe, zoude ik geen macht genoeg hebben om eenmaal van mijn leven de wapenen op te vatten? hoe zwak en teeder dat ik ben, zoude ik niet voor een kleinen tijd de last verdragen konnen? ja zeker ik zal wel kunnen, en ik hoop dat dien machtigen tiran, diemen de Liefde noemd, niet zal nalaten om mij zoo veel kracht bij te zetten, als ik noodig zal hebben. Want terwijl hij de gene is, wiens geweld de harten tot een prikkel verstrekt, en haar dikmaals, hoe bloode datse zijn, met moed wapend, datse fel op elkan- [p. 232] deren toestooten: waarom zal hij niet lijden, dat ik zoo veel doen zal? Ook denk ik nergens minder om als te strijden. Ik wil mij alleen met een loozen draai behelpen, en mij met al de toerusting van Klorinde vermommen, op dat zij mij voor haar aanzien; en dat ik alzoo, door hulp van hare wapenen, uit de Stad mag geraken, daar ik zekerlijk weet dat zich niemand tegen zal stellen: want ik ben verzekerd, dat noch de poortwakers, noch al de schildwachten die’er gesteld zijn, het hart niet zullen hebben om mij op te houden; Zie dit komt mij in gedachten: ik vind geen beter middel als dit. Dat het geval dit bedrog dan doet voortgaan, ’t gene aan mijn onnoozelheid niet te kort doet, en dat de liefde haar gunstig zij, terwijl, die d’eenigste is die het haar ingeeft. Ik zou geen bequamer uur, die my om terstond te vertrekken noodigd, als deze konnen vinden, terwijl Klorinde by den Koning is. Dit voornemen genomen hebbende, daar ’t geweld van de liefde voor een scherpen prikkel by verstrekt, vertoefdse niet langer, en brengt Klorindes wapenen recht na heur woonplaats, die daar niet ver van daan was; ’t welk haar zoo veel te lichter viel, om dat alle d’andere, toen zy in haar kamer quam, vertrokken en haar alleen lieten: Ter ander zijde* was haar de uure van de nacht, die vast aanquam, heel voordeelig om heur dieverij verburgen te houden: want die zeer bequaam is om de aanslagen der roovers en der minnaars te bedekken. Zoo [p. 233] haast als zy zag dat den Hemel alreede met eenige starren bezaaid was, en datse haar met duisternisse bedekten, zoo lietse zonder eenig uitstel een schildknecht en een staatdochter, dieze om beur groots getrouwigheid zeer beminde, bij haar komen; daar na heur een gedeelte van haar voornemen verklaard hebbende, hieldse hun de reden van haar vertrek verburgen; veinzende dat het een nieuwe gelegendheid was die haar daar toe verplichten. Terstond bereide haar de getrouwe schildknecht al ’t gene hy tot deze vlucht noodig oordeelden. Ondertussen trok zy haar rijke tabbaard uit, die haar tot op de hielen sleept, en vertoond zulken volmaakten gestalte, alsmen zich zou kunnen verbeelden, zonder dat iemand anders, als haar staatdochter, haar hielp toerusten. Haar vergulde lokken en schoone boezem wapenen haar met een hard en zwaarwigtig staal, ’t gene haar aan alle zijden pijnlijk drukt, en haar tederen arm bedekt zich met een te lastigen schild voor haar. Zij aldus met glinsterend en gepolijst ijzer omringd, doet meer als haar kunne toelaat, en tragt haar gelaat in dat van een Krijgsheldin te hervormen. Ondertusschen lacht de Liefde, die daar tegenwoordig is, van vreugden, gelijk hy eertijds deed doen den onverwinnelijken Herkles, door hem, gedwongen wierd om een vrouwen kleed aan te trekken. O met wat moeiten draagtse de last, voor haar krachten veel te zwaar! Al ’t gene zy in deze toerustinge doen kan, is al slepende voort [p. 234] te gaan tot daar heur paard haar vertoefd, en echter moetse noch op heur staatdochter leunen. ’t Is waar dat de hoop en liefde haar zwakke leden, van een ander zijde nieuwe krachten bijzetten. Eindelijk, na dat zy by haren schildknaap gekomen is, stijgenze te paard, en rijden met hun drijen, aldus vermomd, door de afgelegenste wegen. Evenwel ontmoet haar veel volk, die haar wapenen bekennen in de duisternisse van de nacht, welk de glans schijnt te vermeerderen, haar echter niet durven ophouden; maar in tegendeel is’er niemand die voor haar niet wijkt en plaats maakt onder de mening diemen heeft dat het Klorinde is, wiens witte rijrok, haar in de duisternisse, bekend maakt. Ondertussen beefd Hermine, en word even als een roozelaar geschut, wanneer het geweld der winden die bestookt, zulk een schrik heeftse van ontdekt te worden: zoo datse nu uit haar groote stoutmoedigheid een oorzaak van schrik trekt. Maar deze vrees verdubbeld noch meer, wanneerze by de poort komt; en om den bewaarder beter te bedriegen, tot hem spreekt; Doet open, ik ben Klorinde, die van’s Konings wegen ga daar zijn Majesteit my tot zijn dienst gezonden heeft. Hermines steim, die Klorindes gelijk was, deed hun terstond geloven dat zy ’t zelf was; te meer, alzo’er geen schijn was dat op zo een uur een zwakke vrouw, die niet gewoon was de wapenen te voeren, die van Klorinde zou genomen hebben om haar te vermommen. De portier gehoorzaamden [p. 235] haar terstond, zoo dat zy daar op, met de twee die haar vergezelschapten, deur ging. Zy daalden toen tot haar verzekering na de valeyen, en reden die deur afgelegen wegen door. Maar zoo ras als Hermine haar in de vlakten bevond, en in een plaats daar zy geloofden datmen haar niet meer op kon houden, verzekerd zijnde datse de eerste prijkelen al verby was, zoo reedze zoo haastig niet als te voren, en dacht nu op die dingen daarze te voren noch niet op gedacht had. onder deze ongeneugten vond zy nooit zoo moejelyke ongemakken als van haar verhaaste begeerten: dan verbeeldenze haar dat het voor heur een groote dwaasheid was, zoo als een krijgsman vermomd, onder de vijanden te gaan: en dan wilze haar weder niet ontdekken, voor datse in de tegenwoordigheid van haren minnaar is. Want de grootste begeerten dieze heeft, is om hem in ’t heimelijk aan te spreken, zoo veel als de vrymoedigheid en de wetten der eerbaarheid haar konnen toelaten. Zy door deze tegenwoordige dingen voorzichtiger geworden zijnde, houd stal, en spreekt aldus tot haren schildknaap; ik heb een groote begeerte dat gy my tegenwoordig betuigd hoe bequaam en getrouw dat gy zijt: gij zult ’er my proeven van geven, indien gij als een voorbode van mijn komst by Tankredo in zijn hut gaat, om hem het van mijnent wegen te verwittigen. Even als u geen volk zal gebreken, die u zullen aanbieden om derwaards te leiden, zult gy hem aandienen, zoo [p. 236] haast als gy by hem gekomen zijt, dat een Maagd, die gy niet noemon zult, by hem zal komen om zijn wonden te verbinden. Eindelijk, datse niet als vrede verzoekt, om dat de liefde de eenige vijand is, die haar den oorlog aandoet; en op dat door deze middel den eenen zijn gezondheid verkrijgt, en d’andere verzachting voor zijn quaal. Maar boven al verpligt zijn beleefdheid u te beloven dat hijze in zijn beschutting neemt, en belet dat haar geen ongemak aangedaan werd. Dit is al de vergelding die zy daar af verwacht. En zo hy by geval u naar mijn naam en hoedanigheid vraagd, zoo antwoord hem niet anders, als dat ik een vreemde maagd ben, die ’er werk maakt van wonden te genezen: Haast u dan, en komt hier weder by my, daar ik u verwachten zal. Dit was het gene dat Hermine tot haar schildknaap sprak, die terstond, te viervoet voord renden, om te doen ’t gene hem geboden was: waar in hy zich zoo eerlijk en naarstig queet, datmen in weinig tijds hem in ’t leger zag aankomen, daar hy in de hutte van Tankredo geleyd wierd, die om verzachting van zijne wonden, te bedde lag. In’t aankomen ontfing hem den Ridder met een goed gelaat, en verbeeldende terstond in zijn zin duizend twijffelachtige gedachten, trachtende t’ondekken van wie hem deze gezantschap quam. Maar den schildknecht hem daarop verlatende, keerden wederom den weg naar Hermine, om haar te verzekeren van het woord dat den Ridder haar gegeven had, [p. 237] en dat zy daar zeer welkoom wezen zal, zonder iets te vreezen. Ondertussen betuigdse, in ’t vertoeven, zoo grooten onverduldigheid, dat ijder oogenblik haar honderd jaar duurd, zoo verdrietig en onverdraaglijk is haar dit uitblijven. Naauwlijkx is hij niet vertrokken, of zij teld al de treden die hy doen moet om daar te komen. Nu komt hij ’er aan, spreektse in haar zelven, nu treed hy binnen, en nu begeeft hy zich op weg om weder te komen. Maar alzoo den schildknegt, in deze boodschap gedwongen is wat langer te dralen als hij wel wilde, hoewel hem dat genoeg mishaagden, zoo nam Hermine voor haar altijd voord te gaan, om tijd te winnen, zulkx dat zij eindelijk van het top van een kleinen heuvel, de tenten der vijanden begon te zien. Bij geluk was deze nacht zoo helder, dat de starren klaar aan den Hemel schenen, zonder dat daar eenen wolk zich tegen stelden: hier by schoot de Maan met al haar klaarheid naar beneden, en vermengden onder haar stralen de kleine druppelen van den daauw, diemen voor Oostersche peerlen zou aangezien hebben. De verliefde Princes spreiden toen al haar vlammen uit, d’een na d’ander, op het voorbeeld van dieze in den Hemel aanschouwden. Daarna vertelde zy, onder de gunst van de duisternis, haar oude vrijaadje aan de plaatsen daar zij doortrok, die onvermurwelijk en doof voor hare klachten waren. Daar op haar oogen na het leger keerende, sprakse; Schoone Tenten, die [p. 238]* mijn oogen zoo aangenaam zijn, ik moet bekennen, dat van de zijde daar gij staat, een wind van daan komt, die mij verzafting en versterking toebrengt. Ziet daarom bid ik den Hemel, dat hij mijn leven eenige eerbare rust toevoegd, gelijk het waar is, dat ik die niet als by u en zoeke, want ik niet geloof, dat ik die elders, als in ’t midden der wapenen, vinden zal. Ontfangt mij dan, ik bid u, en maakt het zoodanig dat ik zelf in u het gevoelen van medelijden ontmoet, daar de liefde mij beloofd heeft deelgenoot van te maken, en die ik eertijds smaakten toen ik van de beleefden Ridder, die ik voor mijn Heer erken, gevangen was. Het is de begeerte niet die ik heb om mij wederom in mijn Koningrijk te bevestigen, ’t gene mij verplicht om uw gunst te verkrijgen; want als dit niet geschieden zal, zoo zal ik echter mij altijd gelukkig achten, den genen maar te mogen dienen, die gij in uw beschutting hebt. Met deze redenen onderhield haar Hermine, die ondertusschen niet voorzag het gene haar het slinx geval brouwden. Zoo als zij op een plaats stond daar het schijnsel van de maan, recht op haar glinsterende wapenen en zilverlaken wapenrok neêrstraalden, zou ijder een haar voor Klorinde aangezien hebben; te meer, alzoze door den tijger, die op haar helmkam staat, noch meer uitsteekt. Het was dan haar ongeluk, datse door Alkander en Polifernus, alle beî gebroeders van Italianse landaard, ontdekt wierd, en die toen de hoofdwacht [p. 239] geboden, die daar gesteld waren, om te beletten dat ’er geen vee in de Stad geraken zou. En zoo den schildknaap dit beletsel niet ontmoet heeft, is dat zijn voorzichtigheid hem daar van bevrijd had, door dien hij wat verder omweg genomen heeft. Polifernus, de jongste van de twee broeders, gedenkende hoe dat, sedert weinig tijds, zijn oogen getuigen hadden geweest van de rampsalige toeval van zijn Vader, die Klorinde, in een uitval, die ’er geschied was, gedood had; van zoo verre als hij haar wapenrok zag glinsteren, rende hij met lossen toom na haar toe, en door een razende honger van wraak aangevoerd, begon hij te roepen; Sla dood, sla dood; dit zeggende, trachten hij haar te treffen met een slag, wiens kracht verloren verbij ging. Even als een dorstige hinde, die, door geweldig loopen, tracht een fontein* te vinden, of een heldere bronader, die van een rotsteen afvloeid, of wel een schoone revier, wiens kanten met een aangename groenten bedekt zijn, alle haar dorst vergeet, zoo ’t gebeurd datse haar van een troep loopende honden nagejaagd ziet, die het dwingen de vlucht te nemen, wanneer het op ’t uitterste is van zich te vervarssen, en onder de schaduwen te rusten. Alzoo verliet nu de ellendige Hermine, vol van schrik, haar zelven en haar verliefde begeerten, toenze den vijand ontdekten, die zich daar tegen stelden, en het gerucht der wapenen daar zij waanden van gedreigd te zijn. Zij gaf dan [p. 240] haar paard de sporen, met een uitstekend leedwezen datse haar hoop zoo vernietigd zag, toenze een weinig verlichting verwachten van de liefde die heur hert in een vlam ontsteekt, en dat het goed onthaal van haren Ridder de ongeneugten van haren geest wat bevredigen zou. d’Ongelukkige Princes vlucht aan d’een zijde, en haar staatdochter aan d’andere, terwijl dat Polifernus haar, met een bende krijgsknechten vervolgd. Den schildknaap komt ook op de zelve tijd, en bevind dat hij al te lang vertoefd heeft om tijdinge te brengen, zulkx dat hij, als d’andere de vlucht neemt, makende een krijgsgeschrei door het geheele leger. Maar de voorzichtigste van de twee broeders, die zoo wel gezien had als d’andere, de gene die hij Klorinde waande te zijn, wilde haar niet vervolgen, en hield voor de wacht stand, om te beletten dat ’er geen vee voorbij raakten. Daar op zond hij terstond in’t Leger een van zijn soldaten, om te verkondigen, hoe dat Klorinde daar gekomen was om haar te verspieden, en dat zijn broeder haar vervolgden: en dat ’er eindelijk weinig schijn was om te gelooven, dat zij, die in de Stad de plaats van een Opperhoofd, en niet van een slecht Soldaat, bekleeden, daar zoo laat en zoo qualijk vergezelschapt, niet gekomen zou zijn zonder een grooten aanslag te hebben; dat hij ’t Godefrooys voorzichtigheid bevolen liet, om order te stellen na dat hij het zou goedvinden, en dat hij al doen zou wat hem geboden [p. 241] wierd. Deze tijdinge eerst in de Italiaanse legerplaats gekomen zijnde, kreeg ’er Tankredo de lucht van overwegende wat hem flus den schildknaap geboodschapt had: door een nieuwe achterdocht gequeld, spreekt hij in zich zelve; zeker het is mogelijk Klorinde, die leedwezen hebbende van mij voor dezen zoo qualijk gehandeld te hebben, haar om de liefde van mij in gevaar begeven heeft. Op deze beroeping staat hij op, hoe gequetst dat hij is, en neemt een gedeelte van zijn wapenen: daar na zonder iemand een woord te spreken, stijgt hij te paard, en door verscheide vermoedingen, oordeeld hij ten naasten bij wat weg dat die voor uit zijn, genomen hebben en vervolgd haar al rennende na.

Continue
[
Frontispice canto 7]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het zevende Gezang.

INHOUD.

[p. 242] [p. 243]

BOEK ZEVEN WORDT GEDAAN

[p. 244] [p. 245] [p. 246] [p. 247] [p. 248] [p. 249] [p. 250] [p. 251] [p. 252] [p. 253] [p. 254] [p. 255] [p. 256] [p. 257] [p. 258] [p. 259] [p. 260] [p. 261] [p. 262] [p. 263] [p. 264] [p. 265] [p. 266] [p. 267] [p. 268] [p. 269] [p. 270] [p. 271] [p. 272] [p. 273] [p. 274] [p. 275] [p. 276] [p. 277] [p. 278] [p. 279] [p. 280] [p. 281] [p. 282] [p. 283] [p. 284] [p. 285] [p. 286] [p. 287] [p. 288] [p. 289] [p. 290]
Continue
[
Frontispice canto 8]

[p. 291]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het achste Gezang.

INHOUD.

GOdefrooy ontfangt quade tijdingen van de dood des Prinse van Denemerken, en het omkomen van zijn volk ’t gene hem te hulp quam. Daar loopt een valsch gerucht dat Reinout gesneuveld is. Hier op onsteekt Alekto een gevaarlijke beroerte onder de Christenen, ’t gene op het lest door de vertooningen van haren Veldheer noch geslist* word.*

    Den Veldheer word verhaald quâ tijding van de dood,
Des Denemarksen Prins tot zijne hulp verbonden;
    En hoe dat al zijn volk, door valsche Arabers snood;
Uit deze wereld zijn na d’andere toegezonden.

[p. 292]
    Daar loopt een valsch gerucht, in’t leger voor de stad,
Dat Reinout is geveld door snoô bedriegerijen.
    Dies helsche Alekto, die dit tot haar voordeel vat,
Om het geduchte heir met rampen te bestrijen,
    Onsteekt een schadlijk vier van ongeruste rust;
’t Welk door des Veldheers deugd word eindlijk uitgeblust.


ALreede was den donder gestild, en den adem der winden zoo luchtig, dat men geenen mist meer aan den Hemel bemerkten; de morgenstond verscheen zelf veel schoonder als naar gewoonte, en begon zich alreede op den Horizon te laten zien; haar hoofd was geheel van rozen, en uit haar voeten schoten glinsterende stralen, die van goud en vlammen schenen te zijn. Terwijl dat den dag haar dus tot het schoone weêr bereiden, vergenoegden haar de Duivelen niet, datse deze stormen en onweder verwekt hadden, indienze hier vervolgens geen nieuwe vonden bijvoegen, en andere lagen vinden. Hierom begint een onder haar, Astaroth genoemd, aldus tot de razende Alekto te spreken; Ziet gij wel mijn waarde zuster, dat wij niet konnen beletten, dat deze bode, die het uit de gevreesde handen van onzen eenigen verdadiger van ons rijk ontsnapt is, hier niet aankomt? deze zal zonder twijffel gaan verhalen het droevig ongeval, dat haar vromen Hopman en de genen die hij tot haar [p. 293] hulp brocht, overgekomen is: zulkx dat het te vreezen is, dat hij daar op den kloekmoedigen zoon van Bartholdus zal wederroepen; gij weet dat dit niet van klein gewichte is, en datmen tegen groote beginselen bedrog en kracht moet stellen. Gaat dan na de Franssen, en verdraaid alles tot haar nadeel ’t geen den bode haar tot voordeel raden mogt: zaaid het vergif en het vier in het ingewand der Italianen, Zwitsers en Engelsen: verwekt haar tot oproer, en jaagt de schrik zoo in het leger, dat alle dingen in verwerring geraken, en het onderste boven keeren. Dezen aanslag zijt gij waardig, en ik ben verzekerd, wanneer gij stoffen zult dat gij dit werk gebrouwen hebt, dat gij daar veel eer voor van onzen Koning af hebben zult. Zoo sprak Astaroth, en hij behoefden niet meer te zeggen om deze razernij aan te prikkelen, tot het verwekken van een bloedigen oproer. Ondertussen quam deze nieuwen bode in het leger. t’Zijner aankomste sprak hij de wachten van de toegangen, dus aan; Mijn vrienden zeide hij tot haar, ik bidde u, dat mij iemand den Veldheer doet spreken: terstond vergezelschapten hem verscheiden, die begerig waren om nieuwe tijding te hooren. Hij zich dicht bij Godefrooy ziende, betoonde hem een nederige eerbiedigheid, en bood zich aan om die gevreesde hand te kussen, die Babilon had doen beven. Groote Prins, sprak hij tot hem, wiens faam stijgt van het licht des Oceaans, tot boven aan ’t gestarnte; [p. 294] ik wenschte u wel aangenamer tijdingen te brengen, als deze zijn. Hier op een zucht latende die uit het diepste van zijn hart voort quam, vervolgden hij; mijn Heer de braven Suenes, eenigen zoon des Konings van Denemerken, en den eenigen steun van zijn zwakke jaren, hebbende hooren verkondigen de wonderen van uwe onvergelijke dapperheid, begeerden terstond van het getal te wezen, der genen die door een heilige drift gedreven zijn, om het zwaard ten dienste van Jezus Christus te voeren. Seder dat hij zoo prijsselijken voornemen genomen had, konden hem nooit, noch de schrik van ’t gevaar en de moeite, noch de begeerten van in vrede te heerschen, noch het leedwezen dat hij hebben mogt, zijn Vader, in ’t midden der ongemakken van een hoogen ouderdom te verlaten, van zoo kloekmoedigen aanslag afkeeren: waar toe hem ook aanporden, d’uitnemende begeerten die hij had om de kunst van oorlog te leeren, en hem onder uw beleid te oeffenen: ook wierd hij geprikkeld, van ik en weet niet wat voor een prikkel, die hem in de ziel knaagden, ziende dat hij noch niet met al had uitgericht, daar door men van hem iets zou konnen zeggen; in plaats dat den moedigen Reinout, in een teedere jongheid, zoo veel roem en eer verkregen had, dat zijn faam aan alle gewesten bekend was. Maar het voornaamste oogmerk dat hem hier toe aanvoerden, steunden op de eer van den Hemel, en niet op de ijdelheden [p. 295] dezer aarden: alzoo dat hij, zonder de zaak langer slepende te houden, uitgelezen volk dede vergaderen; en den weg na Tracien nemende, trekt recht op de voornaamste Stad van het Oosten aan: daar ging hij den Keizer begroeten, die hem ontfing met al de eer en het goed onthaal, dat een man van zijn waardigheid zou hebben kunnen begeren van een groot Vorst: hier op quam daar een looper van uwent wegen aan, die hem de zaken van Antiochien verhaalden, en hoe dat men ’t, alreede veroverd zijnde, seder kloekmoedig tegen de Persianen verdedigd heeft, die met zoo grooten hoop volk, om het weêr te hernemen, aanquamen, dat het scheen datse dat machtig Koningrijk van inwoonders ontbloot hadden: in ’t einde van deze maren, verhaalden hij ’er noch andere, daar gij hem mede belast had; waar op hij na verscheide reden, eindelijk quam te vallen op Reinout, en begon hem in’t lange te verhalen al het gene dat hij ’t gedenkwaardigste gedaan had, en hoe dat door zijn wonderlijke dapperheid, d’andere op de vlucht zijn gedreven geweest: op ’t einde van dit verhaal, voegden hij ’er bij; dat het Christen leger, deze Stad, zijnde de voornaamste van al de andere in het heilige land, was komen belegeren, en noodigden hem om zijne wapenen bij de uwe te vervoegen, om zoo heerlijken overwinning te doen. Gelijk als dezen jongen Prins mijn Meester, alreede meer als te kloekmoedig was, zoo moedig- [p. 296] den hem deze redenen zoodanig, dat de uuren van zijn vertrek hem jaren schenen te zijn, zoo grooten begeerten had hij onder de Heidenen vermengd te zijn, om zijn zwaard tegen haar te gebruiken, en het in heur bloed te bezoedelen. Op wat plaatse dat hij was scheen het of men hem altijd zijn kleine moed verweet, en dat men van zijn bloodaardigheid, door de dapperheid van anderen oordeelde, deze dingen bedroefden hem zoo zeer, dat hij dag en nacht in zijn ziel gepijnigd wierd: wat raad dat men hem ook gaf, en wat gebeden dat men hem ook deed om te blijven; ’t zij dat hem dezen raad niet en behaagde, of dat hij het gelaat wilde maken van die niet te hooren: al de vrees die hij had was, dat hij geen deelgenoot in uw gevaar en overwinning zijn kon: dit alleen verstrekte hem voor het grootste ongeluk dat hem nimmermeer zou konnen treffen: en het overige acht hij, of onverscheiden, of hij neemt’er geen acht op, of hij en vreest het niet veel: hier op verhaaste hij zelf zijn noodlot en zijn quaad geval; geval helaas, dat ons te veel aanhangt, en ’t gene hem na zijn wil geleid; want naauwelijkx had hij des anderen daags het geduld om de eerste stralen van den dageraad te verwachten, en om zijn reis te verkorten, nam hij de kortste weg voor de alderveilligste. d’Uitnemende begeerten die hij had van bij u te wezen, doet hem een gedeelte van zijn vergenoeging in de naarstigheid stellen, zonder de moejelijk- [p. 297] heid der wegen en gewesten, noch de lagen die hem zijne vijanden in een onbekend land leggen mogten, te vreezen. Het zou nimmermeer gedaan zijn, indien ik van punt tot punt wilde verhalen, d’ongemakken die wij in deze reize geleden hebben; nu ontbroken ons eetwaren, en dan ontmoeten wij quade wegen, en dan gebruiktenze weder tegen ons alle geweld en listigheid: maar God heeft ons die genade gedaan, dat wij al die beletselen zijn te boven gekomen; en zoo daar eenige waren die zich daar tegen stelden, die wierden of aan stukken gehouwen, of op de vlucht gedreven. Wij door zooveel overwinningen moedwillig geworden zijnde, dachten alreede voor alle gevaren bevrijd te zijn. Wanneer wij na zoo veel tegenspoeden aan de grenspalen van Palestijne geraakten, hier hadden wij ons naauwlijkx ter neêrgeslagen, of een van onze voorloopers quam ons verzekeren, dat hij een groot gerucht van wapenen gehoord, en door baarblijkelijke teikenen bespeurd had, dat ’er noodzakelijk niet ver van daar, een goed getal van oorlogslieden zijn mosten. Op deze tijding verschrikten onzen Prins niet, en vol moed zijnde als hij was, veranderden niet van voornemen, woorden, noch gelaat: hier in veel stoutmoediger zijnde als vele anderen, die nooit zoo droevige tijdingen gehoord hadden zonder te besterven. Eindelijk zich na ons keerende, sprak hij; Mijn vrienden, O! die schoone kroon die zich nu voor onze [p. 298] oogen vertoond, is zonder twijffel, of van lijden, of van overwinning: indien ik eenige hoop tot d’eene heb, tot d’andre strekt niet minder mijn begeerten, om dat ’er meer verdiensten en eer aan vast is; dat dit veld daar wij ons tegenwoordig op zien, mijn waarde broeders, een schoone Tempel verstrek, die aan onze onsterffelijke gedachtenis toegewijd is, en daar de toekomende geslachten voor eeuwig op onze graven de zegeteikenen vertoonen, tot teiken van onze heerlijkheid. Dit gezeid hebbende, stelden hij de soldaten in orden, zette wachten uit, en belasten ’t gene men doen moest; en op zijn voorbeeld gebood hij dat ijder een gewapend rusten zou. Het was ontrent middernacht, ’t welk den tijd is die het meerste van de slaap en stilte bemind werd, wanneer wij op ’t schichtigste zulk een afgrijsselijken gekrijs hoorden, die van verscheide Barbarische en verwerde stemmen t’samen gevoegd, tot aan den Hemel opklom, en weder tot in de afgronden neêrdaalden. Als doen begon het krijsgeschrey, en ijder bereiden zich tot den slag. Den kloekmoedigen Suenes vertoonde zich de eerste, met een onsteken aangezicht en oogen vol van een groothartige stoutmoedigheid;* Spitsbroeders, sprak hij, wij zien ons hier besprongen van een groote troep vijanden, die op ons van alle zijden toedringen. Want boven dien dat het scheen dat wij in een dicht bosch waren, daar de pieken, speren, en zwaarden, in plaats van boomen [p. 299] verstrekten, zie zoo quam terstond een wolk van schichten op ons neêr te storten: terstond geraakt men hier op handgemeen; en hoewel dat in deze ongelijke vermenging, de bespringers twintig tegens een waren, zoo wierden ’er echter door de slagen die men gaf, zonder te weten waar ter oorzake van de duisternisse, verscheiden gewond, en noch veel meer gedood: maar alzoo men in deze duisternisse zich niet bemoeid, om het getal der genen die op deze plaatse sneuvelen te tellen, of van die daar de wonden niet doodelijk van zijn, zoo bedekt de nacht, die ons verlies bedekt, met eenen de daden van onze dapperheid: Suenes is de gene wiens dapperheid boven allen uitsteekt; terwijlze in de duisternis zelf, haar zichtbaar maakt, voor de genen die daar acht op wil slaan. Rond om hem heen, lagen hoopen van doode lichamen uitgestrekt, die hij met zijn hand had omgebracht, en daar hij zich bolwerken van gemaakt had, die van bloedbeken omringd wierden: aan wat zijde dat hij zich wende, scheen hij de schrik in zijn oogen te voeren, en in zijn hand het allervervaarlijkste dat de dood heeft. Op deze wijze ging de nacht door. Zoo dra als men des anderen daags de blonde dageraad zag verschijnen, en dat uit onze harten de schrik der duisternis, welk in haar die van de dood bedekt, verjaagd was; zoo vernieuwde die zelve klaarheid daar wij zoo zeer na haakten, ons verwondering door het droevigste en meêwaardigste [p. 300] schouwspel dat ’er ooit geweest was; want wij zagen helaas, het oorlogsveld met de lichamen van ons volk bezaaid, die haar leven, kloekmoedig strijdende, verloren hadden. Daar waren wel twintig duizend in ’t getal gesneuveld, en ontrent honderd overgeschoten. Ik weet niet hoe die jonge dapperheid, hoe groot dat die is, ziende zoo wreeden slachting en zoo veel bloeds gestort, stand kon houden zonder te bezwijken: en echter toonden hij daar nimmermeer de minste schijn af; maar zijn stem verheffende, riep hij; Mijn vrienden laat ons tot het einde volharden, en laat ons niet in gebreken blijven, van onze manhaftige spitsbroeders te volgen, die tot kosten van haar bloed ons den weg gebaand hebben, die wij moeten houden, ver van de reviere Stijx en Avernus af gelegen, om ten Hemel te klimmen. Zoo sprekende, gelijk als of hij zich in de toekomende dood verheugd had (zijn verzekertheid en gelaat betuigden ’t dus ten minsten) stelde hij zich kloekhartig tegen ’t geweld van deze Barbaren. Daar is geen zoo harde stoffe, al wasse van het fijnste Chalijbese staal, of zelf van diamant, die de slagen wederstaan kon, daar het heele veld van weêrgalmde. Onmeêdogende slagen die op hem neêrvallen, dat van nu af zijn lichaam niet meer als eene wonde is: ook word hij niet meer van het leven, maar van de dapperheid ondersteund: zoo men hem een slag geeft, terstond betaald hij met gelijke munt, en houd stand zonder [p. 301] zich te vermoejen: hoe meer dat men hem wond, hoe meer dat hij zijn gevoelen daar af toond. Eindelijk na dat hij wel weêrstand geboden heeft, zie zoo komt tot hem een man van de groote als een Reus, met een verschrikkelijk gelaat; in ’t aankomen werpt zich dezen Barbaar in lijfsgevaar op dezen armen Prins, en laat niet af van toe te slaan, tot dat hij hem, van verscheide anderen geholpen, den laatsten slag geeft, na dat hij lang gestreden had: terstond word dien onverwinnelijken Held ter aarde geworpen: helaas een droeve en rampzalige val, om dat ’er niemant onder ons gevonden wierd, die zijn dood wreken kon. Waarde overblijfsels van mijn Meester, en gij, o bloed, dat hij zoo heerlijk uitgestort heeft, weest getuige van ’t gene ik zegge, en beschuldigd mij indien het niet waar is, dat ik toen mijn leven niet zocht te verlengen, noch traag was om mij onder de slagen te vermengen; waar in ik mij zoo ijverig droeg, dat schoon ik ’t ontkomen ben, het echter de voorzienigheid van den Hemel toegeschreven moet werden, die het zoo beliefde om een grooter zaak: want mijn geluk wilde dat ik, noch in ’t leven zijnde, onder mijn doode spitsbroeders van zwakheid buiten mij zelve neêrzeeg; en zelf geloof ik dat ik toen een van haar getal scheen te zijn, om dat mijn gevoelen mij zoodanig begaf, dat ik seder niet kon oordeelen wat onze vijanden deden; maar na dat mijn zwakke oogen, die tot noch toe met [p. 302] wolken waren bedekt geweest, haar gewonelijk licht weêr bekomen hadden, beelden ik mij in dat het nacht was; maar een weinig hier na, vertoonden zich van heel verre een weinig licht voor mijn zwakke oogen. Het is waar dat ik het niet als bezwaarlijk gewaar wierd; gelijk als een mensche die uit een diepen slaap ontwaakt, zijn oogen niet als half op doet, om dat hij noch slaaprig is; hier bij schoot mij zoo weinig kracht overig, dat ik geen ding onderscheidelijk kon bekennen: aan d’ander zijde begonnen de smerten van mijn wonden mij zeer te drukken en te verergeren, uit oorzaak van de lucht en door dien ik ellendig op de vochtige aarde uitgestrekt lag. Maar terwijl dat dit licht geduurig, al zoetjens mij naderden, zoo scheen ik ook te hooren, ik en weet niet wat voor een gemompel van eenige lieden, die te zamen spraken en eindelijk stil zwegen: ik als doen mijn oogen met groote smerte geopend hadde, bemerkten ik twee mannen die na mij toe quamen: zij waren beide met een lange bruine mantel bekleed, en hadden ijder een toorts in haar hand; Mijn zoon, zeidenze tot mij, steld uw vertrouwen op dien grooten God, die nooit in gebreken blijft om de vrome te helpen, noch met zijn heilige genade de gebeden van die hem aanroepen voor te komen. Hier op strektenze hare armen over mij uit, en gaven mij haren zegen, sprekende met een nedrige en aandachtige stem; ik en weet niet wat voor [p. 303] woorden, die ik niet wel verstaan konde: dit gedaan zijnde, zeidenze tot mij dat ik opstaan zoude in Gods naam; o wonder, terstond was ik opgerecht, en het uitwerksel van dit wonderwerk was zoodanig, dat ik mijne wonden niet meer gevoelden, maar in tegendeel dacht mij, dat al mijn leden een nieuwe kracht verkregen hadden. Ik door zulk een vreemde en ongemeene zaak verwonderd, zagse beide strak aan, en mijn ziel aldus verblind zijnde, was niet machtig dit te begrijpen, noch zelf om deze waarheid te gelooven; het welk een van beide bemerkende, dus tot mij sprak; Mensch van klein geloove, van waar komen deze dwaze twijffelingen? houd op van te vreezen en verzekerd uw gedachten; wij zijn geen spooksels maar ware lichamen, die om Jezus Christus beter te dienen, de vergangelijke ijdelheden, en al het aanlokkelijkste dat de wereld heeft, verlaten hebben, om in deze woeste plaatsen te leven, en bezig te zijn in het overdenken van de hemelsche dingen: dien oppersten Koning, wiens Rijk zich over al uitstrekt, heeft ons verkoren om u wederom op de been te brengen: dit toond ons dat hij zich niet verontwaardigd hem van de minste dingen te dienen, om de alderwonderlijkste dingen voort te brengen. Dit is het noch niet al: hij wil ook niet dat men hier beneden veronachtsame, dat deftige lichaam, ’t gene de woonplaats van zoo schoonen ziel geweest is, het welk op eenen dag weêr moet veree- [p. 304] nigd worden, wanneer hij daar mede, verheerlijkt en onverderffelijk geworden zijnde, de eeuwige gelukzaligheden genieten zal. Den kloekmoedigen Suenes zal een grafstede hebben die hem waardig zijn zal (dit zeggende, toonde hij die aan mij) en die altijd geëerd zal worden, van haar die na ons zullen komen. Daar schiet nu niet over te doen, als dat gij uwe oogen ten Hemel opslaat, daar gij onder al die glinsterende starren, die haar vercieren, een zult bemerken, alzoo straalrijk als een schoone Zon: deze zal met haar heldre stralen, uw ter plaats geleiden daar het lichaam van uw Prins is. Naauwlijkx had hij zoo gesproken, of ik zag uit die schoone star een straal komen, die op de wijze van een goude schicht, die de hand van een schilder getrokken heeft, op dit eerwaardig lichaam neêrschoot: als doen scheen mij het licht, dat zich in ’t ronde uitstrekten, zoo groot, dat ik hem, helaas, heel met wonden bedekt zien kon: want hoewel hij in een verschrikkelijke vermenging van bloed en slijk als begraven scheen, echter kon ik hem wel bekennen. Even gelijk als geduurende in zijn leven, zijn begeerten altijd daar boven verheven waren, zoo was ook nu hij dood was, zijn aangezicht niet tegens de aarde gekeerd, gelijk als vele andere, maar na den Hemel gewend, daar al zijn hoop na strekten: hij had zijn zwaard in de rechte hand gevat, gelijk als of hij noch had willen strijden, en de slinxe lag op zijn borst, op de wijze van [p. 305] een boetvaardige, die op een nederige en aandachtige wijze, God om vergiffenis van zijne misdaden verzoekt. Terwijl dat ik zijne wonden met mijn tranen bevogtigden, zonder dat ik daar door de smert die ik in ’t diepste van mijn hart verburgen hiel, kon verzachten; zoo opende dien eerwaardigen grijzerd zijn vuist, en trok het rapier daar uit; Dit zwaart, sprak hij tot mij, dat gij noch met bloed van zoo veel ongeloovige die het ter dood gebragt heeft, beverfd ziet, is gelijk gij weet van zoo goeden stoffe datmen moogelijk wel groote moeiten hebben zou een beter te bekomen. Hierom, terwijl dat zoo rampzaligen dood het van zijn eerste meester heeft afgescheiden, wil den Hemel dat het niet onnut in deze gewesten blijf, en dat het in handen van een strijdtbaar*en kloekmoedig krijgsheld val; maar die ’t geluk gunstiger zij als het uw meester geweest is. Door deze middel zal zijn dood gewroken worden; de rechtvaardigheid vereischt dit zoo. Soliman moet door ’t zwaard sterven, van den Ridder die hij gedood heeft. Aanvaard het dan, en gaat dicht bij Jeruzalem, daar het heir der Christenen gelegerd is; wat moeilijkheden dat u ook ontmoeten, zoo weest niet versaagd: hoe ongelijk dat ook den weg van dit gewest is, God die u zend zal zorg dragen om die te effenen, met een hand die niets onmogelijk valt; hij wil dat gij, met die zelve stem, die hij bewaard heeft in u het leven te behouden, over al verkondigd de wonderlij- [p. 306] ke daden van Godvruchtigheid en dapperheid, die gij in uw waarden Heer bespeurd hebt, op dat zoo braven voorbeeld de anderen aanmoedigd, om onder de zeeghaftige vendels van het kruis op te trekken, en door een lange rij van jaren, zelf ter ooren van onze neven te komen. Nu schiet’er niet over als om te weten wie den Ridder is die dit zwaard erven moet: dit is den braven Reinout, die in een teere jeugd zijn wedergade, noch in kracht, noch in dapperheid heeft: steld het hem dan ter hand en zegt hem, dat de Hemel en Aarde van hem alleen zoo rechtvaardigen wraak verwachten.
    Zoo als ik aandachtig na de woorden van die vromen grijzerd luisterden, zie zoo vond ik mij terstond door een nieuw wonder verrukt: want ik was geheel verwonderd te zien, dat daar het lichaam van Suenes lag, een heerlijk graf stond, ’t geen uit de aarde oprijzende, hem alreede besloten had. Om u nu te zeggen hoe dat geschieden kan, is een zaak die mij niet mogelijk is: hoe dat het ook zij, ik zag in weinig woorden uitgehouden, de verdiensten en de naam van den overledenen, met zijn uitstekende deugden; en waarlijk dit voorwerp was mij zoo lief en aangenaam, dat ik ’er mijn oogen niet kon aftrekken, ’t zij dat ikse op het opschrift, of op de schoonheid van ’t marmor veste: waar op den Kluizenaar acht slaande, tot mij sprak, hier zal het lichaam van den kloekmoedigen Suenes, bij zijn getrouwe [p. 307] medegezellen rusten, terwijl dat heur welgelukkige zielen, van een vierige liefde tot de hemelsche dingen ontsteken zijnde, daar boven de eeuwige gelukzaligheden genieten, maar gij hebt haar nu genoegsaam de leste plicht door uw zuchten en traanen bewezen, het is tijd dat gij denkt om u een weinig te gaan rusten: volcht ons dan, want gij zult onzen gast voor dezen nacht zijn, verbeidende zoo lang tot dat de nieuwe helderheid van den dag u roept, om uw reize te vervolgen. Hier op zweeg hij stil, en leiden mij, nu over hooge heuvelen met steile diepten omringt, dan weder door lage dalen daar ik naulijkx kon uit klauteren. Eindelijk geraakten wij in een verschrikkelijk*hol ’t geen uit de natuur in een rotsteen gesneden was; dit was de gestrenge woonplaats, daar die godvrugtige Kluizenaars, midden onder de schuilplaatsen van beren en wolven, haar vertrokken: en echter deê haar onnozelheid haar met meerder verzekering leven, als ofse tot haar bescherming al de schilden en wapenen vande wereld gehad hadden: hier wierd ik met een wilde kost gespijst,*en bragt het overige van de nacht op de hardigheit door: maar des anderen daags, zoo ras als de zon zijn eerste stralen aan de zijde van’t Oosten begon neer te schieten, deden d’een en d’ander haar gewoone gebeden en ik met haar: daar na, oorlof van haar genomen hebbende, nam ik den weg die zij mij gewezen hadden.
[p. 308]
    Den Hoogduitscher*dee dit beklaachelijk verhaal, met een groote onsteltenis in zijn ziel, voor Godefroy, die hem antwoorde;*[p. 308 antwoorde er staat: autwoorde] Ridder gij brengt hier in ’t Leger droevige en beklaagelijke tijdingen, zulkx dat wij de grooste reden ter wereld hebben om ons te bedroeven, dat zoo veel brave mannen, die van zoo verre ons te hulp quamen, haar dagen in zoo weinig tijt geeindigt hebben. Vremde zaak, most het dan wezen dat zoo een weinig aarde haar dus wredelijk verzwolg, en dat zoo een kloekmoedige Prins als de uwe zoo schichtig verbij ging als een blixem: die zoo ras niet in de lucht glinsterd, of terstond is hij uitgedoofd. Maar hoe? zulk een dood, diemen waarlijk gelukkig mach noemen, behoort voor alle schatten en winsten der aarde geacht te worden, ’t aaloude Kapitool zou voor onze oogen geen heerlijker eerteken, noch geen zegenboog, die de palmen en lauwren meer waardig was, als deze, kunnen vertoonen: want tot vergeldinge van hare overwinning, ontfangense daar boven in den hemel, gelijk als in een deftigen Tempel, een onsterffelijke kroon; hier vertoonenze zelf, door vreuchde en blijtschap verrukt, de wonden dieze in den dienst van haren Zaligmaker ontfangen hebben. Maar het is wel reden dat gij, die overgeschoten zijt, om deelgenoot te zijn inden arbeit en het gevaar van den oorlog, die wij hier beneden voeren, ook deel hebt in haar zegepraal en algemene blijdschap. Aangaande den [p. 309] zoon van Bartholdus die gij begeert te spreken, is voor de tegenwoordige tijd niet in het leger, en zoo gij mij wilt geloven, eer dat gij de moeite doet om hem te gaan zoeken, gij zult zoo lang vertoeven tot dat wij zekerder tijdingen van hem hebben: deze woorden*van d’een en d’anderen vernieuwden inden geest van eenige de genegentheit die zij Reinout alrede toedroegen, en de droefheit die zij gevoelden van hem verlooren te hebben: zulkx dat’er onder haar eenige waren die van droefheit door zijn vertrek getroffen, dus uitborsten: helaas moet het dan zijn dat wij, in dezen uitersten nood, van zoo strijtbaren Ridder berooft zijn? dat hij in lijfsgevaar gelijk een landlooper in’t midden van dat barbarisch en ongeloovig volk gaat doolen? hier op verteldenze om strijt aan den Denemerksen Ridder zijn brave wapendaden, die hem verwonderden over’t verhaal van zoo veel overwinningen. Maar zoo als zij haar met deze reden onderhielden, en dat de geheugenis van Reinout haar wel diep inde ziel trof, zie zoo quamen in ’t leger een groot getal Soldaten, die met haar een groot getal van beesten, koren en voeder voor haar paarden brochten: daar was niemand in’t aankomen die hem niet ontsetten als hij haar hoorde zeggen, hoe dat Reinout gesneuvelt was en dat zij niet als te baarblijkelijke tekenen van zijn dood mede brachten, te weten, zijn wapenen over al geblutst, en zijn bloedige rijrok.*Terstont wierd dit onzeker en twiffelachtig [p. 310] gerucht door’t gehele leger verspreit, want wie zou zo beklaeglijken zaak verburgen kunnen houden? De Soldaten die van droefheit en gramschap bezeten wierden liepen van alle plaatsen toe, om bijzonderlijk daar van onderricht te worden, zij konnen terstont zijn sterk en zwaarwigtig borstharnas aan de glans met al de rest van zijn rusting: hier bij gaf haar het blazoen van zijn wapenen, daarmen een arent, die zijn jongen aan de Zon beproeft (niet vergenoegt zijnde datze hem van vederen gelijken indienze op zijn voorbeeld die schoone star niet stijf aanstarren) op ziet, noch een veel zekerder bewijs: Gij mogt denken hoe gevoelelijken zaak dit aan’t oorlogsvolk was, die overwinnende wapenen, onder wiens gunst haar kloekmoedigen meester zich alleen de meesten tijd tegen ’t geweld der vijanden in de gevaarlijkste ontmoetingen stelden, te zien geheel met bloed besmet; zeker de tranen quamen haar in d’ oogen, als zij die aanschouwden, en door de droefheit die zij gevoelen, waren zij geen meer meester van heur gramschap, maar alzo het hele leger in roer was, en dat de soldaten op’t voorwerp van zijn dood haar verscheide dingen verbeelden, zoo liet Godefroy den Hopman van deze loopers, Aliprant genaamd, tot zich halen; die den roof van Reinout mede gebragt had, en die de naam voerden van als een zedig man, die zijn woorden geloof verdienden, leefden: na dat hij hem geboden had, hem opentlijk te verklaren waar dat hij [p. 311] zijne wapenen gevonden, en hoe de zaak zich toegedragen had, zonder hem iets vande waarheid te verbergen, zoo antwoorden hij hem; Groote Prins, gij moet weten dat twee dagreizens na de landpalen van Gaza een kleine vlakten is, met heuvelen omringd, een weinig van den grooten weg afgelegen, daar van boven een beek traag afstroomd, die door de boomen heenvloeit. Door de groote meenigte die daar zijn, en door de dichte takken die deze plaats omringen, is hij meerendeel bedekt en zeer bequaam om een hinderlage in te leggen. Hier waren wij bezich om eenig vee te zoeken, ’t geen wij hier waanden eerder als in eenige andere plaatsen, om het goede voeder dat wij daar zagen, te vinden, wanneer wij bespeurden dat het gras heel bebloed was, en daar dicht bij een lichaam dood ter aarden uitgestrekt: in’t bezichtigen van zijn wapenen en lievreien, droevig en verschrikkelijk schouspel, zoo was’er niemand onder ons dieze terstond niet bekenden, hoe bezoedeld datze waren, en van schrik en verwondering verzet bleef. Het eerste dat ik toen dede was hem te naderen om zijn aangezicht te ondekken, maar ik bevont datmen zijn hooft had weggenomen en dat zijn rechte hand hem ook ontbrak. Zijn lichaam van schoone gestalte, was met verscheide steken van achter en van voren deurboord, niet ver van daar zag ik zijn helm ter aarde leggen, daarmen voor cieraad een arent op zag, die zijne [p. 312] vleugelen aan twee zijden uitsprieden: maar zoo als ik mij aan alle zijden keerden, om te zien, of ik niet op doen zou die mij de waarheid van deze zaak mocht onderrichten: zie zoo quam een armen boer alleen te voorschijn, die terstond trachte weder weg te vlieden, zoo ras als hij ons ondekten: eindelijk na dat wij hem achterhaald hadden en dat hij zich gedwongen vond door de vragen die wij hem vraagden, antwoorden hij ons, dat hij den voorleden dag, uit het naast gelegene bos, een groote troep soldaten had zien uitkomen, voor wien hij zich uit vrees van een quaad onthaal, verburgen had; ook dat hij gezien had, dat een van den hoop, een hooft dat noch bloeden, en ’t geen scheen te wezen van een Jongelingk daarmen noch geen eenig hair van den baart aanbespeurden, bij ’t hair vast hiel: dat hij ’t eindelijk daarna in een sluijer gewonden en aan zijn zadelboom gehangen heeft; bij deze reden voegden hij dat noodwendig dat van ons volk most geweest zijn, na de schijn die haar kleederen hem gaven. Ik liet toen dat lichaam ontkleeden, en bedroefden mij zoodanig dat ik een langen tijd stond zonder dat het mij mogelijk was de minste traan te laten. Terstond na dat ik orde gesteld had om hem eerlijk*te begraven, nam ik zijne wapenen met mij; maar helaas, indien dit het lichaam van den Ridder is, die ik mij door zijn toerusting verbeeld, o wat zou die wel een beter graf en andere lijkstaci verdie- [p. 313] nen! Aliprand niet meer te zeggen hebbende, wierd vanden voorzichtigen Godefroy, die zich ondertussen op een vreemde wijze over deze droevige tijding bedroefden, verlof gegeven om te vertrekken, maar alzoo hij ten eersten de waarheit van deze zaak niet geloven kon, begeerde hij door baarblijkelijker tekenen daar van onderrecht te zijn, en te weten wie dat den moordenaar geweest is.
    Terwijl dat dit zoo geschieden, zie zoo quam de nacht op, die met haar brede en zwarte vleugelen de Hemel en aarde beschaduwt, en met zich voert den slaap, die aangename rust der zielen en zafte verzafting der qualen, door wien dat al ’t gevoelen en de bekommernissen sluimeren, daar was niemand dan een eenigen Argiljan, die door ontelbare ongenuchten* gequelt, bij zijn zelven zoo groote dingen overdenkt, dat, noch zijn ongenuchten kunnen rusten, noch zijn oogen haar sluiten, ter tijd dat de anderen slapen. Dezen Krijgsman, gaau ter hand, welsprekende, vierig in zijn aanslagen, en driftig van geest, wierd op de revier van Trontes geboren daar hij in’t midden der burgerlijke oorlogen, en in de tweedracht der partijschappen wierd opgevoed: hij eenigen tijd hier na gebannen zijnde, vervulde met merkelijk moorden en rooven de rontomleggende bergen en oevers, eindelijk na dat hij door geheel Kalabrien*en Poullien geroofd had, begaf hij zich in ’t geselschap van andre Kruisgezellen, en trok in Azien, daar hij eer be- [p. 314] haald hebbende, een gedeelte van zijn voorleden quade stukken door gedenkwaardige wapendaden uitwischten. Deze hebbende de heele nacht niet konnen rusten, raekten eindelijk op ’t rijzen van den morgestond in slaap: het is waar dat zijn slaap zoo wel geen betooverende rust van de ongenuchten zijns geests was, als een gevaerlijke sluimering, daar de razende Alekto haer van diende, om hem door een ontelbaar getal van gezichten, die niet min, verschrikkelijker als de dood zelve is, te quellen. Zij vertoonde hem een groot lichaam, dat men de rechte hand afgehouwen had, en die met de slinxe het hoofd dat men hem afgesneden heeft, gevat houd, het welk noch versch bebloed en vochtig scheen: maar schoon’t van zijn lichaam gescheiden was, zoo liet het echter niet na te ademen en te spreken, brakende uit zijn mond geronnen bloed, ’t welk het met een gebroke stem en verschrikkelijke hikken uitwierp. Vlucht wech, sprak het tot hem, ô rampzalige Argiljan, ziet gij niet dat het dag is? vlied van deze schandelijke hutten en dien schelmsen Godefrooy: Mijn waarde spitsbroeders, kund gij u voortaan nu wel bevrijd rekenen, van de lagen en strikken van dezen Tiran, na dat hij mij zoo onmenschelijk heeft laten ombrengen? onbewegelijke als hij is, hij knaagt zelf zijn herte van haat en nijd die hij u toedraagt, ook denkt hij op geen andre middelen als om u te verdelgen, gelijk als gij ziet dat hij [p. 315] mij verdelgd heeft. Evenwel indien uw hand op een vermaarde lof hoopt, en zoo zij maar een weinig vertrouwen in haar gewone dapperheid steld, zoo maakt, in de plaats van hier te vluchten, dat den Tiran, door het plengen van zijn bloed mijn schim bevredige: onderwint u kloekmoedig ’t geen ik zegge, en weest verzekerd dat mijn schaduw altijd bij u zal blijven, die u tot een schild, borstharnas en zwaard zal dienen, om u te beschermen. Zoo sprak het spooksel, en hem verlatende, blies hem veel meer als te voren nieuwe driftige bewegingen van razernij en wraak in. Hier op springt hij schichtig uit den slaap, en begint heel afgrijsselijk zijn oogen, van een vergiftige razernij gezwollen, heen en weêr te drajen. Daar na zoo ras als hij zijne wapenen genomen had, ging hij na de legerplaats der Italianen, daar hij haar deed vergaderen op de zelve plaats, daar onder een vermengd, de wapenen van den vromen Reinout lagen uitgestrekt: hier spreekt hij tot haar met een hoogmoedig gelaet, om zijn hert van een gedeelte van d’ongenuchten die hem quelden, t’ontlasten, deze woorden.
    Hoe mijn waarde Spitsbroeders, zullen wij dan lijden dat een Barbarisch Volk, of een Tiran, die noch na reden, noch na billikheid vraagt, die geen beloften houd, en die nimmermeer van bloed, zoo weinig als van goud en zilver, verzadigd is; ons altijd zoo de voet op de keel, den toom in den mond, en [p. 316] het juk aan den hals hou? Zijn wij nu noch niet moede, dat wij seder zeven jaren, zoo veel overlast en vervolgingen geleden hebben, dat van nu af tot vele eeuwen, geheel Italien meer als te veel reden om haar te bedroeven, en gevoelen hier af te toonen heeft; ik vergeet dat Cilicien, door de macht en de naarstigheid van Tankredo gedwongen zijnde, nu door een Fransman beheerscht word, na dat hij ’t door een merkelijke ongetrouwheid had ingeslokt. En ziet daar hoe schelmachtig dat het bedrog, de vergeldingen die aan de deugd toegeschikt zijn, afstroopt. Ik stel noch ter zijden, dat in wat gelegentheid die voorvalt, daar de tijd en de noodwendigheid der zaken, een haastige hulp, een brave geest, en een standvastige moed vereischt, daar altijd een van ons gebruikt word, wanneer men zelf het gevaar van duizend dooden, dwers door ’t ijzer en ’t vier heen liep: maar ’t zij dat men in tijd van vrede de eer en de vergeldinge moet uitreiken; of geduurende den oorlog den roof onder de Soldaten verdeelen; de onze hebben alleenelijk niet als de schaduwe; daar d’overwinningen, de schoonste lasten, de rijkdommen, en de verkrege landschappen voor die anderen zijn; zoo zijnze van eergierigheid en verwaandheid bezeten: mogelijk zouden wij eertijds zoo quaden onthaal, voor een overlast en onverdraachelijk gerekend hebben; en voor mij ik ben wel te vreden dit in stilte, als lichte dingen voorbij te gaan, in ’t verge- [p. 317] lijken bij de dingen die wij tegenwoordig lijden: want in der daad zijn het kleine zaken, bij de schrikkelijke en vervloekelijke daad die haar tegenwoordig nu vertoond: het is helaas, die wreede moord die deze schelmen aan den onverwinnelijken Reinout begaan hebben. Hoe mijn vrienden? Reinout is dan gedood tegen alle Goddelijke en menschelijke wetten, en den Hemel zou die dood niet wreken? Zal hij van boven zijn donder en blixem niet neerschieten? Zal het Aardrijk in de eeuwige nacht van haar eeuwige duisternissen hun niet inzwelgen? Zij hebben schelmachtig die braven Reinout vermoord, die geduurende zijn leven, den beukelaar en het zwaard van het Christen geloove was: en het zal ons verweten worden dat wij hem op de plaats hebben laten dood leggen, zonder daar wraak over te doen, en aan zijn lichaam de laaste plicht te bewijzen. Gij zult mij hier op zeggen, dat gij wel wenschte te weten, wie den Barbaar is die hem zonder reden heeft doen dooden. Helaas mijn waarde spitsbroeders, voor wie mag deze moord onbekend zijn? weetmen niet wel, dat noch Godefrooy, noch Boudewijn, nimmermeer de Italianen bemind, en datse altijd haar dapperheid benijd hebben: maar waar toe zijn zoo veel reden noodig? ik roep den Hemel tot getuigen, die alle dingen zoo wel weet en ziet, dat het niet mogelijk is om die te bedriegen. Op het punt dat den dag deurbrak, heb ik zijn dwalende en ongelukkige [p. 318] geest gezien: O God wat was het een doodelijk en beweechelijk schouwspel? Wat wreedheden en valschheid voorzei hij ons niet van den Tiran, die wij tot opperhoofd verkoren hebben! Ik zag hem waarlijk; ik zag hem, en het was geen droom of eenig spooksel: hier van heb ik het beeld zoo vast noch voor mijn oogen, dat na wat zijde ik die keere, het mij dunkt hij zich daar voor vertoond. Wat zullen wij nu dan doen? Zullen wij ons dan altijd laten beheerschen van die hand die noch van zoo vervloekten moord bezoedeld is? Of zullen wij niet eer trachten aan den oever van den Eufraat te gaan, om te beletten dat, een volk zoo weinig in den oorlog ervaren, niet langer zoo een vruchtbaar gewest, met zoo veel schoone Dorpen en bloejende Steden bewone? Zijt verzekerd mijn vrienden dat, indien wij dit kunnen doen, zij zullen daar geen meester meer af zijn, en dat de Franssen nu voortaan niet meer hebben zullen dat met ons te deelen zal zijn. Laat ons dan ter goeder tijd gaan, indien gij het goed vind, en laat ons hier dat onnoozel en doorluchtig bloed ongewroken blijven; evenwel indien uw aaloude deugd, die ik tegenwoordig zoo verkoud en quijnende zie, in u zoo vierig was als zij behoorden te wezen, dezen besmettelijken Draak, die den bloem van al de Italiaanse landaard, dus heeft ingeslokt, zou op zoodanigen wijze gehandeld worden, dat zijn dood voor eeuwig tot een voorbeeld aan zulke andere monsters ver- [p. 319] strekken zou. Indien dat uwe onverwinnelijke dapperheid zoo veel stoutmoedigheid als macht had, weest verzekerd dat deze hand haar wreken zou van dat trouwloos hart, ’t geen d’oprechte vertrekplaats van valscheid en verraad is.
    Dus sprak Argiljan, met een gelaat van razernij en gramschap zoo vervoerd, dat het machtig was al de vergadering door zijn geweldige driften tot hem te trekken. Ter wapen, ter wapen, riep hij; en deze moedwillige stem wierd van al de jeugd, die het zelve riep, vergezelschapt. Ondertussen wierp haar de razende Alekto met gewapender hand midden onder haar; en boven dien datse de wreedheid in haar dapperheid inbloes, zoo queldenze haar noch met een besmettelijke dorst na het menschelijk bloed, die grooter wierd, en meer en meer ontstak. Deze pest springt uit de legerplaats der Italianen, om haar onder de Zwitsers (die zij hard aantast) uit te spreien; en van haar gaatse na de Engelschen: maar boven dien dat deze droevige toeval aan de driften der vreemdelingen een schijn en voedsel geeft, zoo veroorzaaktse ook dat veel oude twisten, die voor eenigen tijd in slaap waren geraakt, terstond ontwaakten en weder vernieuden. Zij noemden de Franssen Tirannen, wreedaarts en onverdraachelijke: zulkx dat de haat die zij tegen haar voortaan verkregen, niet meer konnende verborgen blijven, tevoorschijn komt en met dreigementen uitbarst, daar de moed- [p. 320] willigheid en hooverdij zich onder een vermengen; even gelijk als het water dat men in een ketel om heet te worden gegoten heeft, zijn bobbels over den rant uitwerpt, en eindelijk overloopt, indien men het vier daar te sterk onderstookt. Den genen die onder haar de meeste zedigheid hebben, en die beter als d’anderen de waarheid kunnen bekennen, zijn niet machtig om het geweld van deze muitmakers te stutten: hier bij helpt dat Tankredo, Kamillus, Wilhelm, en eenige anderen die ’t gebied over haar hebben, afwezig zijn. Alle deze dingen t’samen gevoegd, moedigen veel meer als ooit heur hoogmoedige en grouwzame dapperheid aan. De razernij die haar alreede bezit, brengt haar tot de wapenen, daar zij onder een vermengd haastig na vatten: en alreede kan men het geluid der trompetten hooren, die haar tot den slag roepen. Ondertussen loopen vele in naarstigheid toe, om Godefrooy, die zich gereed houd, daar van te verwittigen: Boudewijn vertoond zich de eerste voor hem met alle stukken gewapend, en steld zich aan zijn zijde; maar Godefrooy ziende dat hem de laster niet verschoonden, hief zijn oogen ten Hemel, en zijn hoop op God stellende, gelijk hij gewoon was, sprak hij; Heere, terwijl dat gij weet met hoe veel vierigheid en ijver ik mij altijd tegen de partijschappen en verdeelingen gedragen heb, zoo rukt het deksel, ’t geen de oogen van dit Volk geblind houd, aanstukken, betoomd heur geweldige razer- [p. 321] nij, en maakt dat mijn onnoozelheid, die gij van boven bekend, voor dit volk, die door haar driften hier beneden verblind zijn, geopenbaard word. Meer sprak hij niet, en gevoelden terstond dat zijne aderen met een ongemeene warmte die van den Hemel quam, ontfonkt wierden: zulkx dat hij met deze hemelsche kracht en een vast geloove, dat op zijn aangezicht verscheen, vervult zijnde, veel kloekhartiger als te voren wierd, in voegen dat niets machtig was om zijn voornemen tegen te staan. Hij als doen van de zijne omringd zijnde, ging kloekmoedig tegen de genen die haar alreede beloofden de dood van Reinout te wreken, zonder dat, noch hare wapenen, noch haar dreigementen, hem een stap konden verletten: boven het borstharnas dat hij aangeschoten had hij een wapenrok veel rijkelijker als naar gewoonte; hij had geen handschoenen aan zijne handen, en op zijn aangezicht, dat zich ongedekt vertoonden, zag men waarlijk een hemelsche Majesteit door een nieuwe glants verheven: met zulk een gelaat, zoo een Prins als hij is waardig, ging hij, schuddende zijn gulde Scepter, wel verzekerd zijnde, dat zonder eenige wapenen als die te hebben, hij deze bewegingen stillen zal. Ziet daar in wat voor een toerusting hij hem voor deze oproerige vertoonden: hier noch niet mede vergenoegd zijnde, trachten hij haar door reden te herstellen, die van geen sterffelijk mensch schenen voort te komen; Hoe mijn Vrien- [p. 322] den, sprak hij tot haar, wat meend gij te doen u dus oproerig te vertoonen? Waar uit spruit dit moedwillig gerucht, en wie is ’er den aanvoerder van? Is dit de achtbaarheid die gij mij toedraagt? Hebt gij geen goede proeven genoeg om mij te kennen, zonder dat mijn wijze van leven u behoord verdacht te zijn? Om wat oorzaak vind m’er dan eenige onder u, die mij moedwillig durven beschuldigen, en zelf die laster geloof geven? En schaamt u niet te antwoorden op ’t geen ik u vrage, indien gij mogelijk noch niet van mij verwacht, dat ik onder mijn reden ootmoedigheid en gebeden vermenge: maar God behage nimmermeer dat zoo groote onwaardigheden mij ooit verweten worden, en dat ik alzoo de goede achtbaarheid, die ik in de wereld verkregen hebbe, zoude te kort doen! Deze Scepter die ik in mijn hand houde, met mijn gedenkwaardige daden, en de ware proeven die veel starker als al het overige is, zullen mij beschermen, zoo ik hoop, tegen de gevaarlijke uitwerkingen van uwe verdeeldheid: maar op dat de middelen van de gestrengheid, voor die van de barmhartigheid wijken, en dat een rechtvaardige straf zich niet over al de schuldige uitstrek, zoo ben ik te vrede u dezen misslag te vergeven, in overwegingen van het goed dat gij voor dezen gedaan hebt, en van uwen Reinout zelve: maar het is waar dat ik daarom niet versta, dat Argiljan ongestraft zal blijven; doch in tegendeel wil ik dat zijn bloed deze gemeene mis- [p. 323] daad uitwisch, terwijl hij daar den aanvanger af is, en dat hij zoo vermeten geweest is d’andere hier toe aan te porren, gedreven zijnde tot deze wanorden, door een schijn van achterdocht, die zoo weinig waarlijk schijnt als het vermoeden daar van zwak is.
    Geduurende dat Godefrooy dus sprak, schenen van zijn aangezicht blixemstralen van eer en majesteit te schieten, zulkx dat zijne redenen, als zoo veel donderslagen waren, om heur moedwilligheid te temmen: Argiljan zelf, hoe oproerig dat hij zich ook vertoonde, was op deze maal gedwongen hem over te geven, en voor de rechtvaardige gramschap van den Veldheer te zwichten: op zijn voorbeeld durven de andere soldaten, die men noch kort te voren moedwillige reden vol van verachting, verwijt en lastering zag uitspuwen, en die haar zoo vaardig toonden om de wapenen, die de wraak haar ter hand stelde, aan te grijpen, haar hoofd vol van schaamte en vrees niet opbeuren; ’t welk de oorzaak is, datse, zonder een woord t’antwoorden op ’t geen men haar zeyd, lijden dat Argiljan, door d’uitvoerders van ’t gerecht gevat en gebonden word. Zoo lijd de Leeuw, die noch kort te voren zijn hoovaardig hair opstak en hem zelf met zijn staart sloeg, brullende afgrijsselijk, om zich zelve beter te vergrimmen, dat hij weder aan de keten gesloten word, indien hij zijn beheerscher, die hem eerst gedwongen heeft, ziet aankomen; want als dan zijn dreigementen vreezen- [p. 324] de, vergeet hij al de wreedheid die hem de natuur gegeven heeft, zonder dat, noch zijn tanden, noch zijn nagelen, noch het lange hair, dat hem tot ’er aarden nasleept, zijn hoovaardige moed in gramschap tegen hem kunnen onsteken. Men zeid dat daar ook gezien wierd een gevleugeld krijgsman met een gelaat vol van schrik en dreigementen: dezen oorlogsman hield voor Godefrooy een breed schild, gelijk als of hij hem had willen bedekken, en vertoonden de bebloede punt van een lang zwaard; en mogelijk quam het zoo van daar ’t rechtvaardig bezoedeld is geworden in het bloed van een Stad, of eenig Koningrijk, daar den Hemel, hoewel te traag om zich te verroeren, eindelijk is op vergramd geworden. Ziet daar op wat wijze dat dezen oproer een einde nam, die zoo ras niet bevredigd was, of zij leiden alle haar wapenen ter neder, en met de wapenen de haat; die zij zonder reden tegens haar opperhoofd genomen hadden. Godefrooy keerden hier op recht na zijn hutte, daar zijn geest aandachtig op verscheide dingen, nieuwe aanslagen begon te maken: en hij nam zelf voor niet langer als twee of drie dagen te vertoeven, om de Stad te bestormen. Hierom ging hij al het krijgstuig en de stukken van de beukerijen en ander oorlogsgereedschap, daar hij zich van hoopte te dienen, bezichtigen.
Continue
[
Frontispice canto 9]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het negende Gezang.

INHOUD.

[p. 325] [p. 326] [p. 327] [p. 328] [p. 329] [p. 330] [p. 331] [p. 332] [p. 333] [p. 334] [p. 335] [p. 336] [p. 337] [p. 338] [p. 339] [p. 340] [p. 341] [p. 342] [p. 343] [p. 344] [p. 345] [p. 346] [p. 347] [p. 348] [p. 349] [p. 350] [p. 351] [p. 352] [p. 353] [p. 354] [p. 355] [p. 356] [p. 357] [p. 358] [p. 359] [p. 360] [p. 361] [p. 362] [p. 363]
Continue
[
Frontispice canto 10]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het tiende Gezang.

INHOUD.

[p. 364] [p. 365] [p. 366] [p. 367] [p. 368] [p. 369] [p. 370] [p. 371] [p. 372] [p. 373] [p. 374] [p. 375] [p. 376] [p. 377] [p. 378] [p. 379] [p. 380] [p. 381] [p. 382] [p. 383] [p. 384] [p. 385] [p. 386] [p. 387] [p. 388] [p. 389] [p. 390] [p. 391] [p. 392] [p. 393] [p. 394]
Continue
[
Frontispice canto 11]

TEKST CANTO XI WORDT GEDAAN
[p. 395]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het elfde Gezang.

INHOUD.

[p. 396] [p. 397] [p. 398] [p. 399] [p. 400] [p. 401] [p. 402] [p. 403] [p. 404] [p. 405] [p. 406] [p. 407] [p. 408] [p. 409] [p. 410] [p. 411] [p. 412] [p. 413] [p. 414] [p. 415] [p. 416] [p. 417] [p. 418] [p. 419] [p. 420] [p. 421] [p. 422] [p. 423] [p. 424] [p. 425]
Continue
[
Frontispice canto 12]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het twaalfde Gezang.

INHOUD.

[p. 426] [p. 427] [p. 428] [p. 429] [p. 430] [p. 431] [p. 432] [p. 433] [p. 434] [p. 435] [p. 436] [p. 437] [p. 438] [p. 439] [p. 440] [p. 441] [p. 442] [p. 443] [p. 444] [p. 445] [p. 446] [p. 447] [p. 448] [p. 449] [p. 450] [p. 451] [p. 452] [p. 453] [p. 454] [p. 455] [p. 456] [p. 457] [p. 458] [p. 459] [p. 460] [p. 461] [p. 462] [p. 463] [p. 464] [p. 465] [p. 466] [p. 467] [p. 468] [p. 469] [p. 470] [p. 471]
Continue
[
Frontispice canto 13]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het dertiende Gezang.

INHOUD.

[p. 472] [p. 473] [p. 474] [p. 475] [p. 476] [p. 477] [p. 478] [p. 479] [p. 480] [p. 481] [p. 482] [p. 483] [p. 484] [p. 485] [p. 486] [p. 487] [p. 488] [p. 489] [p. 490] [p. 491] [p. 492] [p. 493] [p. 494] [p. 495] [p. 496] [p. 497] [p. 498] [p. 499] [p. 500] [p. 501] [p. 502] [p. 503]
Continue
[
Frontispice canto 14]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het veertiende Gezang.

INHOUD.

[p. 504] [p. 505] [p. 506] [p. 507] [p. 508] [p. 509] [p. 510] [p. 511] [p. 512] [p. 513] [p. 514] [p. 515] [p. 516] [p. 517] [p. 518] [p. 519] [p. 520] [p. 521] [p. 522] [p. 523] [p. 524] [p. 525] [p. 526] [p. 527] [p. 528] [p. 529] [p. 530] [p. 531] [p. 532] [p. 533] [p. 534]
Continue
[
Frontispice canto 15]

[p. 535]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het vijftiende Gezang.

INHOUD.

[p. 536] [p. 537] [p. 538] [p. 539] [p. 540] [p. 541] [p. 542] [p. 543] [p. 544] [p. 545] [p. 546] [p. 547] [p. 548] [p. 549] [p. 550] [p. 551] [p. 552] [p. 553] [p. 554] [p. 555] [p. 556] [p. 557] [p. 558]
Continue
[
Frontispice canto 16]

[p. 559]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het zestiende Gezang.

INHOUD.

[p. 560] [p. 561] [p. 562] [p. 563] [p. 564] [p. 565] [p. 566] [p. 567] minneprikklen, terwijl dat de twee Ridders hoe langer hoe meer, haar tegen al deze aanlokselen met een onverwinnelijke moed kanten, beelden ze haar in, datse dwers door de boomen (gelijk het inder daad was) den jongen Prins zagen die zij zochten; hij lag op een bedde van bloemen, in den schoot van een maagd, die roemen mogt geen gelijk te hebben; zij had haar schoonen hals geheel ontdekt, en haar vergulde hairen ongevlochten neerhangen: het groot vermaak ’t geenze gevoelden, en haar als buiten haarzelven verrukten, maakten dat haar aangezicht wellustig in een weinig zweet baden, ’t geen als den daauw zich op de bloemen van haar verf vermengden, en denglans daarvan verdubbelden: op haar vochtige oogen, daarmen ik en weet niet wat voor vreeze en onkuisheid op zag, vlogen lachjes en een aangenaamheid, dieze veel glinsterender als tevoren maakten. Gelijk men de schoonheid van een helder water terstond ziet vermeerderen, zoo haast als de Zon zijn stralen waterpas schiet: terwijl dat Armijde haar gezicht lieflijk op Reinouts wezen, die met het hoofd in haar schoot leid, hield neêrgeslagen, lichte hij zich zelven op, en hoe dat hijze aandachtiger bezag, hoe dat zijn begerig gezicht meer oorzaak was dat hij verteerd; haar onderlinge kusjes verdubbelen nu op de oogen, dan op de lippen, en elke zucht die een van deze minnaars ontslipt, barst uit ’t grond van haar hart, met zulk een geweld, dat [p. 568] [p. 569] [p. 570] [p. 571] [p. 572] [p. 573] [p. 574] [p. 575] [p. 576] [p. 577] [p. 578] [p. 579] [p. 580] [p. 581] [p. 582] [p. 583] [p. 584] [p. 585] [p. 586] [p. 587] [p. 588] [p. 589] [p. 590]
Continue
[
Frontispice canto 17]

[p. 591]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het zeventiende Gezang.

INHOUD.

DEn Soudaan van Egipten ziet zijn heir monsteren, om tot hulp van Jeruzalem te zenden. Armijde verschijnt ’er met haar troeppen ook en bied haar perzoon en Koningrijk den genen aan, die haar van Reinout wreken wil, en zijn hoofd brengen. Reinout, komende aan Palestijne te landen, vind daar rijke wapenen en een schild, daar zijn geheel Geslacht op gegraveerd is. Den wijzen Konstenaar verklaard hem een gedeelte daar van, in duistere reden, en laat het overige voor Peter den vroomen Kluizenaar, om hem in een breeder uitlegging, daar over, te doen.

    ’t Egiptisch leger word gemonsterd voor den Vorst,
Om naar Jeruzalem te worden afgezonden,

[p. 592]
    Armijde, die zoo heet, na Reinouts leven dorst.
Verschijnt ’er met het Volk tot hare hulp verbonden.
    Zij biedt ’er zelven aan den genen, die haar ’t hoofd,
Van Reinout breng’: Hij land aan Palestijnse stranden,
    Vind wapens en een schild, waar in hem word beloofd,
De nazaat die zoo braaf beheerschten rijke landen.
    Den Konstenaar een deel in ’t duister hem verklaard:
    En ’t ovrige dat word voor Peters geest bewaard.


DE Stad Gaza is gelegen op de grenzen van Judea, op de groote weg, daar men, langs de Zee, recht naar Peluzen gaat. Niet ver van daar, zietmen verschrikkelijke Woestijnen daar de stormen en draaiwinden gewoon zijn de baren om te roeren; zulkx dat de wind van de middag zomtijds het zand zoo omwroet, dat de Karavanen, en de reizende, groote moeiten hebben om ’er niet onder verdrukt en begraven te blijven. ’t Was al lange geleden dat den Soudaan deze stad, die een sterkte van Egipten was, van de Turken onrechtvaardig bezeten had. Vindende haar dan zeer bequaam tot dezen aanslag, daar al zijn zinnen op speelden, en om nader bij te wezen, had hij zijn Hof na deze plaats vervoerd, en de bij eenkomste van het grote leger ’t geen hij vergaderd had en een algemene monstering van zien wilde hier beschreven: maar, ô mijn waarde Zanggodin, zegt mij den tijd en de [p. 593] plaats daar deze dingen in voorvielen, en de macht die dezen Vorst, zoo van zijn eigen onderzaten als bondgenoten, had; verhaald mij den uittocht van ’t volk, ’t welk hij van den middag af, tot aan d’uiterste grenzen van den opgang gelicht had, en wat Princen of Landvoogden haar daar lieten vinden, want gij zijt de eenige die mij waarachtig verhaal kund doen, van de benden en de oversten die men hier, van de plaatsen der halve wereld, zag aankomen.
    Zeder dat Egipten het jok van het griekse Keizerrijk afgeschud had, en van geloof veranderd was, wierd een zeeghaftig held, gesprooten uit het bloed van Mahomet, meester daar of en vestigde daar zijnen Zetel: toen hij aan de Kroon geraakte, dede hij zich Kaliffus heten, een titel die zijn navolgers zeder gevoerd hebben, even gelijk als d’ oude Egyptische koningin haar Farao deden noemen en daarna Ptolomeus: hoe wel dit Keizerrijk alreede groot was, zo wierd het door verloop van tijden noch veel grooter; want het strekten*zich uit van de opgang tot de ondergang,*zowel in Azie, als in Affrike, en na de landen van Cijrenen: schietende vande zijde van Egipten na de middag, tot boven de stad Sijéne die op de grenzen van Ethiopie leid; en derwaarts na het woeste Arabien had het voor palen die van Saba en die de oever van de Eufraat bewonen, omvangende ’t gelukkig Arabie, en de roode Zee, daar het van daan zich wijd in ’t oosten uitbreid. Zulx damen [p. 594] wel seggen mach, dat de machten van dit Rijk wel groot zijn: maar ’t geen haar noch meer onsagchelijker maakte, was dezen Soudaan, die door een langen rij van voorzaten nu den Scepter zwaaiden: en waarlijk hij was ’t waardig, want het was een deftig man, zo wel in zaken van vrede, als die van oorlogen: ook had hij groote dingen te beslechten gehad, dan tegens den Turken, dan weder tegen de Persen; en hoe wel hij dikmaals, volgens ’t beloop der oorlogen, overwinnaar, en overwonnen geweest is, zoo had hij zig in ’t een en ’t andre even gelijk getoond, zoo volstandig inde tegenspoed blijvende als in de grootste gelukken der fortuin: zie zoo ontsagchelijk was dezen Vorst, die daar zijn machten bij een vergaderde, of om wel te zeggen, haar alreede vergaderd had, en zich haaste om die tot bijstand van Jeruzalem, tegen de Franssen te zenden, want hij niet meer vreesde, als de gelukkige overwinning van de ze nieuwe helden. Armijde was de laaste die hem hier bij quam, en wel te pas, dewijl hij buiten de stadsvesten, in een breed plein, zijn leger overzag, daar hij gezeten was op een hoog verheven troon, daar men met honderd elpenbeene trappen opklom, en om noch heerlijker te schijnen, was hij met een rijk verhemelte bedekt, en bekleed met een groote purpre rok, met goud geborduurd: hij had op zijn hoofd een keizerlijke kroon, daar van het gesteenten de oogen der aanschouwers verblinden, daar bij zich [p. 595] den Scepter, die hij in de hand hiel, met al de rest van zijn toerusting, deftig voegde, en hem waar lijk een recht Monareh, gelijk hij was, deden schijnen; daar en boven dat zijn langen baard, en keizerlijke vrijmoedigheid hem te gelijk verheerlijkten, ook hadden zijn hooge jaren de wakkerheid van zijn gezicht niet verdoofd, noch zijn majesteit, niet min der als de grootheid van zijn rijk verminderd: in de ze toerusting blonk hij bovenal d’andre uit, gelijk als Apelles eertijds Alexander schilderde, op de wijze van den blixemende Jupiters of zoo, gelijk hij in zijnen troon den eenigen Meester der Goden vertoond. Twee van de grootste Landvoogden van zijn Hof, stonden aan zijn zijde over end, daar van den eenen, tot teken van de krijgshandel, in zijn hand een bloot zwaard voerde, in de hoedanigheid van Veldheer, en d’andre, als Kanselier, had het zegel van ’t Rijk, om de rechtvaardigheid en de regering te vertoonen: rondom zijn Troon stonden de Sirkassers, trouwe lijfwachten, gewapend zijnde, met borstharnassen, bartizanen, en de kromme sabel op de zijde. Deze machtigen Monarch zittende zoodanig op zijnen Troon, bezag van boven zijn leger, daar van de hoofden, in ’t verbij gaan, de punte van hare tekenen en wapenen, op de manier van aanbiddinge, ter aarden bogen. Die van Egipten verschenen de eerste deftig uitgerust, door vier Oversten geleid, daarvan twee uit het bovenland en [p. 596] d’andre uit het beneden waren, alle gebuuren van den Nijl, die waarlijk door een hemelsche gaaf, door ’t heele land een meenigte van slik voerd, dat het aardrijk vruchtbaar maakt, tot daar zijn krachtig water zich in Zee gaat ontlasten. Zie zoo heeft Egipten al langsaam toegenomen, zeder den algemeenen Zundvloed, in ’t midden van zoo veel onvruchtbare woestijnen, die het aan alle zijde bepalen. In de eerste troep zag men de gene, die de rijke landsdouwe van Alexandrien bewonen, langs den oever die zich na ’et oosten keerd, en van Affrijke begint; die haar geleiden noemden zich Araspes, vaardiger in raadslagen als uitwerking, en die niemand in loosheid en doortrapte aanslagen week. Na dezen trokken de volkeren, die aan de zijde van Azien woonden, strekkende na den opgang der Zonne; zij hadden tot Hoofd Arontes, veel aanzienlijker door zijn geboorten, en verdiensten van zijn voorouders, als door zijn eigen deugden, want die bloodaard had nooit onder de wapenen gezweet, en was nimmer opgewekt geweest door ’t klinken der trommelen, of trompetten, maar in tegendeel had hy altijd vermaak gehad in een wellustig leven stil te zitten; en zoo hem iets aanprikkelde om de wapenen te dragen, ’t is maar een zekere eergierigheid, die uit een opwerpend en jeugdig gemoed voortquam, ook ben ik verzekerd, dat hij zoo moejelijken ambacht, omdat hij ’s niet gewoon was, wel haast moede zou wezen. De [p. 597] derde troep die te voorschijn quam, was veel eer een geheel leger, als een keurbende, zoo groot was het getal der krijgsknechten daarze in bestond: en zeker in ’t aankomen, ziende hoe dat dit volk het plein en den oever, vervulde zoumen nauwlijx kunnen gelóven, dat Egipten zo veel zou kunnen uitleveren om zoo veel krijgers t’onderhouden: en evenwel zijn zij maar uit een eenige stad afgekomen, die waarlijk zoo groot is, dat zij haar met recht mach vergelijken bij veel geheele landschappen, en meer als in duizend kleine steden bestaat: ’t is uit groot Alkair daar den Overste Kampson deze troepen soldaten, veel aanzienlijker door haar groot getal als ervarentheid in den oorlog, geligt heeft Na dezen volgden onder Gazel, degenen die de nabuurige landen, tot aan de watervallen van den Nijl, die in ’t midden vande Rotsen afstortende, d’ omleggende plaatsen met een schrikkelijk gerucht vervult bebouwen. Nu gelijk d’Egiptenaars ongewoon zijn, helm, of borstharnas te dragen, voerdenze allenig maar den boeg en degen, het overige van haar rusting was zoo kostelijk, dat het hare vijanden meer begeerte om haar te berooven, als schrik van haar vermoord te worden geeft. Achter deze leste verscheen den Oversten Alkaron, die de Soldaten van Barka, ongewapend en bij na heel naakt geleiden: dit waren degenen die voor dezen plegen door de wildernissen te loopen, en van haren roof haar t’onderhouwen. Den Koning van [p. 598] Tummarre volgde haar met een troep oorlogsvolk die niet weten wat het is, zig in een slag gesloten te houden: hij was van den Koning van Tripolij vergezelschapt en alle beide zijnze beqaam genoeg tot de schermutseling, na dezen volgde terstont de volkeren van’t een en’t ander Arbie, die nimmermeer overdadige hitte noch koude gevoelen, zoomen gelooven mach ’t gene m’er af verhaald. Van haar gewesten koomt ons den wierook,en ander reukwerk van daan. daar werd den onsterfelijken Fenix herbooren, die zich zelven t’ effens een houtstapel en een wiege bout. [p. 598] [p. 599] [p. 600] [p. 601] [p. 602] [p. 603] [p. 604] [p. 605] [p. 606] [p. 607] [p. 608] [p. 609] [p. 610] [p. 611] [p. 612] [p. 613] [p. 614] [p. 615] [p. 616] [p. 617] [p. 618] [p. 619] [p. 620] [p. 621] [p. 622] [p. 623] [p. 624] [p. 625]
Continue
[
Frontispice canto 18]

[p. 626]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het achtiende Gezang.

INHOUD.

[p. 627] [p. 628] [p. 629] [p. 630] [p. 631] [p. 632] [p. 633] [p. 634] [p. 635] [p. 636] [p. 637] [p. 638] [p. 639] [p. 640] [p. 641] [p. 642] [p. 643] [p. 644] [p. 645] [p. 646] [p. 647] [p. 648] [p. 649] [p. 650] [p. 651] [p. 652] [p. 653] [p. 654] [p. 655] [p. 656] [p. 657] [p. 658] [p. 659] [p. 660] [p. 661] [p. 662] [p. 663] [p. 664] [p. 665] [p. 666] [p. 667]
Continue
[
Frontispice canto 19]

[p. 668]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het negentiende Gezang.

INHOUD.

[p. 669] [p. 670] [p. 671] [p. 672] [p. 673] [p. 674] [p. 675] [p. 676] [p. 677] [p. 678] [p. 679] [p. 680] [p. 681] [p. 682] [p. 683] [p. 684] [p. 685] [p. 686] [p. 687] [p. 688] [p. 689] [p. 690] [p. 691] [p. 692] [p. 693] [p. 694] [p. 695] [p. 696] [p. 697] [p. 698] [p. 699] [p. 700] [p. 701] [p. 702] [p. 703] [p. 704] [p. 705] [p. 706] [p. 707] [p. 708] [p. 709] [p. 710] [p. 711] [p. 712] [p. 713] [p. 714] [p. 715] [p. 716] [p. 717] [p. 718] [p. 719] [p. 720] [p. 721]
Continue
[
Frontispice canto 20]

[p. 722]

TORQUATO TASSOOS

Verloste

JERUZALEM.

Het twintigste Gezang.

INHOUD.

GOdefrooy gaat tegen het Leger van den Soudaan van Egipten, en grijpt het, met zijn volk, aan. Ondertusschen doet Soliman, door Aladijn gehulpen zijnde, een uitval uit de Sterkten, en komt daar de twee Legers strijden. Op ’t gerucht van dezen uitval, rijst Tankredo op, en draagt zich zoo kloekmoedig in de Stad, dat, door de dood van Aladijn, Jeruzalem geheel gewonnen word; terwijl, van d’ander zijde, het Christen Leger dat van den Soudaan vernield.

De strijdbre Godefrooy trekt, met zijn meeste volk,
    Des Soudaans machtig Heir, ’t gene aankomt moedig tegen;

[p. 723]
Terwijl dat Soliman, met zijn gevreesde dolk,
    Een uitval doet van ’t Slot, en baand zich ruyme wegen,

(5) Daar door hy komt bij dees twee Legers in het veld.
    Tankredo, op dat gerucht, rijst op, en vat den degen:
Den Koning Aladijn die word ter neer geveld.
    Terstond is heel de Stad tot Godefrooy genegen,
Die hem zoo wakker draagt in deze brave daad,

(10) Dat hij ’t gehele Heir der Heidenen verslaat.

DE Zonne had alreede den sterffelijken geroepen tot haar gewoone arbeid, en de tiende uure van den dag was al voorbij, als den genen, die men op’t hoogste der muuren op schildwacht gesteld had, van verre ontdekten een dikke duisternis, gelijk als een wolk die den Hemel verduisterd wanneer de nacht aankomt. Na datse wel overwogen hadden waar uit dat dit mogt onstaan, bemerktenze eindelijk dat het ’t Egiptische Heir was; dat, tot bijstand der belegerde, aanquam. Terstond zagenze zoo grooten meenigte van oorlogsvolk, dat, waarze doortrokken, de heele lucht, van het stof dat opstoof, verduisterd wierd. Waar datmen zijn oogen keerde, zagmen de dalen, de heuvelen en de ruime velden met gewapende mannen bedekt. De gene die alsdoen de Sterkte tot hare bescherming hadden ge- [p. 724] kozen, schreeuwden hemelhoog, zoo dat de Stad weêrgalmde op het vrolijk handgeklap daar zy de aankomers mede begroeten. Gelijkmen gemeenlijk de Kranen hoord snateren en razen, wanneerze (geduurende de strenge koude van den winter, Tracien verlaten, schuwende den fellen adem der Noorde winden, die de stroomen doet bevriezen) wegvliegen, om een gematigder en wermer hemelteeken te vinden. Zoo begonden ook de gene, die weinig te vooren haar toevlucht in den Tempel hadden gesteld, ziende tegenwoordig de hoop van haar ontset zoo na by, een meenigte van pijlen tegen de Christenen te schieten, en trachten haar, met kracht van lasteren en schelden, versmaadheid aan te doen. De Franssen ontseiden haar terstond, om de oorzaak die haar zoo moedig maakten, en zagen terstond dit verschrikkelijk Leger, ’t welk tegen haar quam, om heur belegering op te doen breken. Daarze evenwel zoo weinig af beweegden, dat, in plaats van te verschrikken, zij van ongeduld branden tot den slag. Deze jonge Helden konden haar niet langer weêrhouden, en gelijkerhand vraagdenze Godefrooy het woord en de leus van den slag af. Maar hy, die wijs en voorzichtig was, weigerde het haar, en wou niet toestaan dat dezen dag iemand in ’t veld ging, zelfs niet om haar te bekennen, en eenige schermutsing met haar te maken. Waarlijk, sprak hij tot haar, het minste dat gij doen kund, is een dag te rusten, [p. 725] om u te ververschen, en nieuwe krachten te nemen na den arbeid die gij gedaan hebt; en mogelijk zal dit de oorzaak zijn, dat van deze uitstel, in ’t hart onzer vijanden zal wassen, ik en weet niet wat voor hoogmoedige verachting, ’t welk haar tot den slag zal doen komen, met minder voorzorge en meer ongebondenheid; ’t gene niet als tot ons voordeel kan strekken. Met deze woorden wierden ze al t’samen vergenoegd, en vonden goed, met geduld den anderen dag te vertoeven, terwijlze haar met een uitermate vierge dapperheid bereid maakten. De lucht was in langen zoo helder niet geweest alsze haarde zen dag vertoonden, en den morgenstond, die met schoone stralen, die haar meer als gemeen verheerlijkten, gekroond was, scheen op heur wederkomst haar toe te lachen, om dat den Hemel, in ’t openbaar, zooveel gedenkwaardige wapendaden, zien mogt.*Maar den kloekmoedigen Godefrooy, ziende dat de Zonne gerezen was, stelde het geheele Leger in slagorde, doch eerst droeg hy zorg voor de belegering van de sterkten, daar den Koning van Jeruzalem, en Soliman waren ingesloten. Hiertoe liet hij den Grave Reimond met een bende Gaskonjers, en voegden daar noch by de versterking, die in groot getal uit Surie waren gekomen. Dit gedaan zijnde, trok dezen kloekmoedigen Hoofdman in ’t veld, met zoodanigen geschiktheid en stoutmoedig gelaat, dat er niemand was die hem aan zag komen, [p. 726] of hy kreeg een onfeilbare hoop van d’overwinning: want in zijn persoon blonk, ik en weet niet wat voor een majesteit, die door een zonderlinge gunst van den Hemel, hem veel heerlijker als naar gewoonte deed schijnen; hier by was zijn wezen zoo aangenaam, dat men in zijn aangezicht zag, een rooder verf, als toen hij in zijn eerste jeugd was, en in zijn gelaat en manieren vertoonde zich, ik en weet niet wat voor een deftigheid, meer als in een sterfelijk mensch. Hij had noch niet ver voortgetrokken, als hij ’t voorhoofd van ’t Leger der vijanden gemoeten. Terstond verzag hij hem van twee hoogten, daar van d’eene was voor den achtertocht, en de anderen stelde hij op de slinker hand. Hier na spreide hij de voortocht in de breete uit, en slootse op de zijde toe, omringende in ’t midden het voetvolk, ’t welk hy van d’een tot d’ander zijde, met twee groote vleugels der ruiterij bedekten. Aan de slinxe punt, versterkt zijnde van een heuvel, moejelijk om op te klimmen, stelde hij de twee Robberts tot Hoofden, en gaf zijn broeder het bewind over ’t midden der slagorde: hy zelve voegde hem op de rechte punt, daar den toegang het vrijste en openste was, van alle zijden des velds, hoewel deze plaats het gevaarlijkste was van alle, daardoor den vijand hem het alderlichtste kon aangrijpen. Hier stelde hij in slagorde al zijn Loreinooizen en voornaamste magt, vermengende het voetvolk onder de paardeschutters, met de welke [p. 727] zij gewoon waren te strijden. Na haar, maakte hij van de vrijwillige en de voorbarigste van ’t heir, een vierkant, ’tgene hy aan de rechte hand langs den heuvel stelde, en gaf daar ’t geleid af aan den Prince Reinout. Braven Ridder, sprak hij toen, aan u hangt d’overwinning van dezer dag; houd een weinig deze bende, die ik u hier laat, ter zijden, op datse bedekt blijft van de twee groote vleugels der ruiterij, op dat zoo wanneer den vijand ons van die zijde aan tast, gij hem strengelijk moogt terug drijven, en door deze middel zijn krachten onnut maken; want zoo ik mij niet bedrieg, heeft hij voor hem genomen, ons van achteren en aan de twee zijden, te bespringen. Zoo sprak hij, en reed ondertussen, op een groot oorlogspaard gezeten, van rij tot rij, doorhet paarde- en voetvolk, vermanende ijder zijn best te doen, daarin hij zich zoo naarstig queet, dat men gezeid zouw hebben, die hem zag rijden, dat hij vloog. Zijn aangezicht was onder zijnen helm ondekt, en zijne oogen glinsterden als den blixem. In deze gedaanten moedigde hij de versaagden, en versterkten de kloekmoedigste; d’allerstoutste bragt hij in geheugenis de voorgaande daden, en die hy in toekomende voorstelden te doen; bewegende de eene door gedachtenis van de eer, en d’andre door die van de vergelding. Eindelijk hield hij stil in de voornaamste rij, daar al de Overste heur plaats hadden, ijder na zijn hoedanigheid. Hier begon hij van een [p. 728] hoog verhevenheuvel te spreken, dat ijder als opgetogen stoud, want uit zijn mond vloeiden welsprekende beken, zoo snel als de genen, die van het hoogste der alpen in de dalen néêrstorten, wanneer in de lente het sneeuw begint te smelten.

CANTO 20 WORDT GEDAAN

[p. 731] [p. 732] [p. 733] [p. 734] [p. 735] [p. 736] [p. 737] [p. 738] [p. 739] [p. 740] [p. 741] [p. 742] [p. 743] [p. 744] [p. 745] [p. 746] [p. 747] [p. 748] [p. 749] [p. 750] [p. 751] [p. 752] [p. 753] [p. 754] [p. 755] [p. 756] [p. 757] [p. 758] [p. 759] [p. 760] [p. 761] [p. 762] [p. 763] [p. 764] [p. 765] [p. 766] [p. 767] [p. 768] [p. 769] [p. 770] [p. 771] [p. 772] gelukkig zult gij zijn, indien gij na uw dood deze gevaarlijke pest niet mede naar beneên voerd, om de hel te besmetten! dat de liefde van mij afwijk, en dat niemand als de versmaadheid mij vergezelschap, en altijd mijn schaduw volg; of zoo het wezen moet dat deze drift mij moet verlaten, dat zij dan den genen bezit, die eer steld in mij te versmaden, en hem zoo quel, dat geduurende de nachten, beschikt tot de rust der sterfelijken, zijn slaap, door verschrikke lijke droomen en geduurige ongerustigheden, gebroken word. Haar klachten geëindigd hebbende, zochtse de scherpste van heur pijlen om haar hart te deurboren, maar Reinout quam daar wel van pas om ’t te beletten: want haar gereed ziende om haar zelve den doodsteek, die alrede op heur bleek aangezicht geschilderd stond, te geven, vatte hij haar bij den arm en weerhieldze. Armijde gevoelende dat ze weerhouden wierd, wurp haar terstond met een veracht wezen op d’anderzijde, gelijk als een schoone bloem die men half afgesneden heeft boogse haar hals langsaam neer, en bezweek terwijl dat den Ridder haar met zijn een arm ondersteunende en met de andere haar boezem bedekte. Als doen op haar buigende, storte hij op heur schoone hals en op heur aangezicht, een weinig tranen, die haar ongevoelijk deden bekomen, gelijk men een ontverfde roos zijn eerste schoonheid weêr ziet hernemen, zoo ’t gebeurd dat de blonde dageraad des morgens daar eenige droppelen daauw [p. 773] op neêrstort. Terstond beurde deze haar aangezicht op, zwemmende in de tranen van haar Minnaar, die zij driemaal aanzag, en daar zij drie maal haar oogen afkeerden, gelijk ofse verstoord was, zoo een waardig voorwerp te zien. Daar na trachteze met een zwakke hand, den arm van die haar onderstutten, wech te stooten. Eindelijk, ziende datse haar niet ontslaan kon van den Ridder, die zij mogelijk beminden, hoe wel dat zij ’t niet liet blijken, vermengden zij heur woorden met heur tranen, zonder datse evenwel haar gewaardigde hem aan te zien. Barbaar, sprak zij tot hem, die ik even wreed gevonden heb, en in uw vertrek, en in uw weêrkomst, ik wenste wel te weten wie u hier leid? zeker ’t geeft mij wonderlijk vreemd, dat een mensch, die geen werk maakt als om andre te dooden, mijn rust komt storen, en mijn dood belet. Waarlijk, dat gij het leven van de rampzalige Armijde tracht te behouden, is anders nergens om, als haar tot een grooter smaad te bewaren. Helaas? ik kan uw valsheid al te wel, maar wat kan daar doch een mensche tegen, die zoo ongelukkig is, dat men haar belet heur leed te verkorten, wanneerze op het punt is om het door de dood te eindigen? O wat eer zult gij verkregen hebben, wanneer men voor uwe zegewagen een vrouw geketend zal zien gaan, die gij nu met geweld genomen, en te voren verraden hebt? Dit is ’t gene daar gij op stoffen kond, en de grootste tittel die men u geven kan. [p. 774] Zeker, gelijk ik voor dezen van u wel vergenoegd, teffens de vrede en het leven verzocht heb, zoo zou het mij nu een groote vertroostinge zijn, mijn beklag door mijn dood te eindigen. Evenwel verzoek ik die niet van u, om dat ik al het gene van u komt haat. Ik zal zelve, ô wreede, mij van uw tierannije verlossen, op wat wijze dat het ook zij; en zoo gij mij geketend houd, en belet mijn toevlucht tot het vergif, de wapenen en de verplettering te nemen, evenwel zal ik niet nalaten mij een weg tot de dood te openen, die gij mij niet zult kunnen sluiten. Laat dan voortaan af van vleijerijen tegen mij te gebruiken, en houd op van uw geveinsdheid, die al te gemeen is. Deze klachte deed de bedroefde Princesse, en bevochtigde ondertussen heur aangezicht met een beek van tranen, die uit gramschap en liefde sproot. Daar Reinout zich gevoellijk af toonden, haar zoo zoet handelende als hij kon, en om haar weêr te herstellen, vergat hij niet van ’t gene dat bequaam was om haar te vertroosten.. Armijde, sprak hij tot haar, verstoord u niet ik bid u, ik bewaar u tot het opperste gebied en niet tot versmaadheid, in de hoedanigheid van dienaar en geen vijand. Zoo mijn woorden niet machtig zijn om u hier de waarheid af doen te gelooven, ziet dan hoe de eeden, die ik u doe, door mijn tranen bevestigd worden. Ik zweer u, dat ik u op den Troon herstellen zal, daar uw Voorouders geregeerd hebben, en of het den Hemel beliefde, [p. 775] dat van boven u eenige verlichting quam, die de wolken van het valsch geloove, daar gij nu in leefd, verdreven! Zoo dat geschied, dan moogt gij u beroemen, de grootste en gelukkigste Princes vn het geheel Oosten te zijn. Bij deze betuiginge voegden den Ridder zijn zuchten en gebeden, die terstond Armijdes gramschap dezen verdwijnen, gelijk men een hoop sneeuw ziet versmelten door de stralen van de Zon, of door den heeten adem der winden. Wel aan dan, antwoordeze hem, laat ons niet meer van het voorleden spreken, ik ben bereid om u te gehoorzamen, en uwe geboden zullen mij voortaan voor wetten verstrekken, die ik onverbrekelijk zal houden.
    Geduurende dezen inval, zag den Veldheer van Egipten zijn standerd om ver, en den starken Rimedon, die hem voerden, door een slag van den onverwinnelijken Godefrooij, ter aarden geworpen Boven dat bemerkten hij, dat al de gene van zijn zijde, of dood, of verstrooid waren. Hierom van meeninge zijnde, in dezen uiterste nood, hem niet als een bloodaard te dragen, ging hij iemand zoeken van wiens hand dat hy eerlijk mogt sterven.. Hij stak zijn paard dan tegen Godefrooy, om dat hij niemand zag die hij zijn gramschap waardiger achten; en waar dat hij deur streefde, liet hij brave tekenen van zijn dapperheid. Maar eer dat hij bij hem quam, riep hij hem toe; Heer Ridder, ik kom hier om de dood van [p. 776] uw handen te ontfangen; evenwel zal ik het zoo maken, dat mijn val uw ondergang zal meê rukken. Dit zeggende, sloegenze op elkander toe. In ’t begin van de strijd wierd des Fransmans schild gekloofd, en hij in den arm, daar hij het meê voerde, gewond: en d’andre wierd ondertussen zoo strengen slag op ’t hoofd gegeven, dat hij heel verdoofd in den zadel bleef zitten: terwijl dat hij trachte zich weêr te herstellen, kreeg hij weêr een andre slag in den buik, daar hij van ter aarden storte, zonder ooit weêr op te staan. Na dezen, die den Veldheer van ’t Leger was, wierden alle d’andre aan stukken gehouden, of op de vlucht gedreven, zoo vierig vervolgden den Hartog zijn overwinning. Maar als hij Altamor te voet, gheel van bloed bedekt, met zijn degen in de vuist, half gebroken, en zijn helm door midden gekloofd, van meer als honderd vijanden die hem besprongen, staan zag, trad hij toe, en riep tot de zijne; Houd op van hem meer te bespringen; En gij braven Ridder, weest mijn gevangen, ik ben Godefrooy, Veldheer van dit Leger. Hoe wel dat Altamor zoo moedig was, dat, waar hij over al voor dezen geweest had, hij nimmermeer de grootheid van zijn moed verminderd had, hoorende tegenwoordig deze beroemde naam, die van Etiopie tot aan het Hiperborische gebergte weêrgalmde, antwoorde hij; Ik ben wel te vreden (hem het overige van zijn zwaard biedende) te voldoen het gene [p. 777] gij mij zegt; want gij zijt d’eenigste man ter wereld die dat best verdiend: boven dien dat uwe overwinning, u niet minder heerlijk als vorderlijk zijn zal: want ik ben Altamor, Koning van Persen, dat een Koningrijk is, rijk in goud en gesteenten, ’t welk gij voor mijn losgeld hebben zult, en daar mijn vrouw niet laten zal heur ringen en juweelen bij te voegen. Dat believe God niet, antwoorden den Hartog, dat de begeerlijkheid der rijkdommen ooit eenig vermogen op mij zouden hebben; bezit na uw begeerten alle schatten die men u uit Indien brengt, en verheugt ’er u vreedzaam in: ik maak geen werk om ’t leven der menschen te verkoopen, hier gekomen zijnde in de hoedanigheid van Soldaat en geen Koopman. Dit zeggende, stelde hij Altamor onder de bewaring van zijn schutters, en liet d’overgebleve voort vervolgen; daar hij zeker geen groote tegenstand bij vond, om dat de weinig vijanden die daar overschoten, meest al in haar bolwerken zochten te vluchten om haar te bevrijden, maar eer datse die wonnen, wierden eenige aan stukken gehakt, en d’andre om hals gebrogt in ’t beslote veld, dat in ’t begin met een geweldige en schrikkelijke moord vervuld was. Want het was een afgrijsselijke zaak te zien, hoe dat de beken van bloed uit de eene hut in d’ander stroomden, bezoedelende den rijken roof der Barbaren, die gewoon zijn met zooveel pracht en heerlijkheid ten oorlog te trekken. Dit was eindelijk d’overwinning die den [p. 778] Hartog Godefrooy op zoo grooten getal vijanden verkreeg. Hebbende dit gelukkig ten einde gebragt, voor den ondergang van den dag, voerde hij zijn zegepralend Leger in de heilige Stad van JERUZALEM, die voor dezen de woonplaats was van onzen Zaligmaker: daar hij, zonder zich eerst te omwapenen, vergezelschapt met zijn oorlogsvolk, recht na den Tempel ging; en na dat hij het heilige Graf van JEZUS CHRISTUS aangebeden, en zijn beloften gedaan had, heiligden hij hem zijne Wapenen, onder den voornaamsten roof zijner vijanden.[p. 779] Bladwijzer
[p. 780] [p. 781] [p. 782]
Continue

Tekstkritiek:

p. 71 verbind er staat: verbind,
den er staat: hen
p. 91 dat er staat: en dat
p. 94 schoonheid er staat: en sehoonheid
ibid. begeerten er staat: begeerren
p. 95 voorwaarden, er staat: vooorwaarden,
p. 101 Noorwegen; er staat: Noorwegrn;
p. 102 der er staat: der der
p. 103 zijnen er staat: zijn- nen
p. 107 toonden er staat: en toonden
p. 108 waarlijk er staat: warlijk
p. 122 aangedaen, er staat: aangedean,
p. 126 zeden, die er staat: zeden die,
p. 128 brengtse er staat: brentse
p. 158 JERUZALEM. er staat: JREUAZLEM.
p. 160 en er staat: en en
p. 165 opgeblazen er staat: opgelazen
p. 168 ongeluk er staat: ongegeluk
p. 177 ijzeren er staat: ijzer en
p. 181 openhertig er staat: openherhertig
p. 186 verlichting er staat: verlinchting
p. 196 kloekmoedigheid er staat: kloedmoedigheid
p. 198 JERUZALEM. er staat: JERUAZLEM.
p. 208 verwondren. er staat: verwondcren.
p. 209 de moedwilligheid er staat: de de moedwilligheid
p. 220 overwinning er staat: overwinnig
p. 220 Vaderland, er staat: Vaderlaud,
p. 224 te doen schijnen er staat: te te doen schijnen
p. 232 ter ander zijde er staat: ter ander ander zijde
p. 238 er staat: 138
p. 239 een fontein er staat: een een fontein
p. 291 geslist er staat: geflist
p. 298 vol van er staat: vol von
p. 305 strijdtbaar er staat: strijtdbaar
p. 307 verschrikkelijk er staat: verschikkelijk
ibid. gespijst er staat: gegespijst
p. 308 Hoogduitscher er staat: Hoogduitrsche
p. 309 woorden er staat: woordan
ibid. en zijn er staat: zijn en
p. 312 uitsprieden er staat: uitsprieden
ibid. eerlijk er staat: eereerlijk
p. 313 ongenuchten er staat: ongenuch-
ibid. Kalabrien er staat: kalabrien
p. 725 gedenkwaarige er staat: gedenkwaaridge
Continue