Jan de Brune de Oude: Psalmen.
Middelburg, 1644.
Uitgegeven door Leidse neerlandici en een werkgroep uit de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal onder leiding van Nicoline van der Sijs. Met bijzondere bijdragen van Paula Koning, Reinald Molenaar, Gerard Oevering en Trude Schmidt.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
De nieuwe vertaling van 1650 en de daarbij afgedrukte vertaling van Datheen staan in aparte documenten.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. De cijfers in de marge zijn weggelaten.


[fol. *1r]

De CL.
DAVIDS PSALMEN,
Uyt de Hebreeusche, in de Ne-
derlantsche tale, van woord tot
woord, over-geset, ende met de Nieuwe Over-
settinge des Bybels over-een-komende.

Door Mr. I. de BRUNE, Secretaris van de
Ed. Moghende Heeren Staeten, ’s Lands ende
Graeflijckheyts van ZEELANDT.

[Houtsnede, David met harp, door I.C.I.]

TOT MIDDELBURGH,
_____________________

By Zacharias ende Michiel Roman, Boeckvercoo-
pers, woonende op den Burcht, inden vergul-
den Bybel, Anno 1644.

Met Privilegie, voor 13. Iaren.

_________________________________________________

[fol. *1v]

EXTRACT, WT

DE PRIVILEGIEN.

EEN yder zy verdacht, dat dit Psalm-bouck wert uytgegheven, met Octroy van de Heeren Staeten Generael, van dato 4. Martii 1643. Midsgaders attache ofte approbatie van alle de respective vereenighde Provincien int particulier, verbiedende dat niemant, als met consent van den Autheur, binnen den tijdt van XIII. naestkommende jaeren, innegaende naer het uytgheven des eersten drucks, het zelve, in ’tgeheel ofte deel, zal moghen naedrucken, doen naedrucken, uytgheven, ende verkoopen, ofte elders naeghedruckt binnen deze Landen te bringen, ofte verkoopen, &c. Op de verbeurten, van alle de Exemplairen, ende daer-en-boven van een somme van dry hondert Carolus guldens, breeder in de originele Octroyen uytghedruckt.
    Ende om alle frauden teghen ’tOctroy ende Privilegien voor te komen, zoo is den Persoon van ZACHARIAS ROMAN Burger ende Capiteyn, binnen dese stadt Middelburch in Zeelandt, geauctoriseert, tot het teyckenen van alle de Exemplaren deser Psalm-boeken, wt de Hebreeusche inde Nederlantsche tale overgheset, conform de nieuwe over-settinghe des Bybels, door den Eerwaerden Heer, Mr. IOHAN DE BRUNE, Secretaris vande E:E: Mogende Heeren Staten des Graeflijckheyts van Zeelandt.

In Middelb. desen 12. Aprilis 1644.

                        [Ondertekening in handschrift: Zacharias Roman, 1644.]
_________________________________________________

[fol. *2r]

AEN
De Hooghe moghende Heeren,
MIIN’ HEEREN,
De Al-ghemeyne STAETEN
der
Vereenighde
NEDER-LANDEN.

DE Goddelicken yver, by uvve H.M. aengevvent, om het Heyligh’ Tempel-vverck te voorderen, en den vvegh ter Zaeligheyd te effenen, heeft zich van den aen-vangh der in-landsche beroerten, by alle gelegentheden, merckelick vertoont, en byzonderlick in dat ghevvichtigh besluyt, dat ons de nieuvve over-zettinghe des Bybels heeft uyt-ghekipt, en tot ’s Weerelds vvonderlicke verlichtinghe, in ’tlicht gestelt. Uvve H.M. hebben alsdoen rijpelick inghesien, ende met diepe innigheden over-slaeghen, hoe dat alle vvetenschappen, konsten en taelen, in haer volle bloeyssel, hier te lande stonden: dat elck daer in opentlick, met sijn eyghen ooghen konde sien; of immers, door klaere middelen, vverden aengheleyt, om ’tmergh en ’tpit daer van te peylen, en van alles grondelick onderricht te konnen wesen: daer, in teghendeel, duystere, of moeyelicke ende geleerde bril- [fol. *2v] len van noode waeren, om in ’t Heylighdom des Heeren in te gaen, end’ dat schoone Hemels-ghebouw van nae-by te bemercken. Dese onlust, en langh-besuchte swaerigheyd is, door dit loffelick raed-slot, geweert, en niet alleenelick de dienaeren Gods, maer oock alle andere lidmaeten, een ruyme deure gheopent, ter in-gangh des vertrecks van de Heere der Heerlickheyd. Ghesegent sy dat Goddelicke werck; gheseghent de herten, die dat eerst ontfanghen; de monden, die dat besloten, de handen en pennen, die dat bearbeydt, ende tot soo wenschelick een eynde hebben gebracht. Maer evenwel, om dat sijn volle leden te gheven, een dingh (vry uyt-gheseyt) is noodigh. De Psalmen, die soo erbarmelick gheledebraeckt, in onse Kercken werden gesonghen, dienen hervormt, en ter nieuwe smisse gebracht. Die wy tot noch toe hebben, sijn Davids Psalmen, met naeme; maer Dathens, metter daet: die noch Davids taele heeft verstaen, noch uyt die gheestighe, en gheestelicke borne heeft konnen putten, om ons met dat levende water te drencken. Dit heeft de Heer van S. Aldegonde, end’ andere voor-treffelicke mannen beweeght, om dit lieffelick Zangh-werck te herstellen, en soo vele haer doenlick was, uyt de oorspronckelicke ader, met heldere beken, dat hemelsche nat, tot verquickinghe van alle dorstighe zielen, af te leyden. Maer dewijle sy ghelijck-tallighe veersen, met de voorgaende van die van Dathenus, hebben gesocht, en (dat meest hun gedwonghen en benepen heeft) aen rhijm-woorden sich heb- [fol. *3r] ben verknocht, is hun het rechte vvit ontschoten, daer op sy nochtans meest hadden ghemickt; soo dat sy ’tvvel on-ghelijck naerder hebben gebracht, Pieter Dathenus verre achter rugghe laetende, doch even-vvel, in vele deelen, te kort sijn gebleven. Ick hebbe dan, naer langhsaem overlegh, om niet een van Gods vvoorden te verliesen, of te kreucken, midsgaders om gheen menschelicke aen te laschen, een nieuvve dicht-vvijse versint; devvelcke hoevvel niet en rhijmt, nochtans niet ongerhijmt en is, maer selfs in desen deele met de grond-sangh over - een - comende, ghelijck oock met het ghebruyck der Latijnen, Griecken, Arabers, Hebreen, ende meer andere natien: vvaer in ick de voet van de letter soo scherpelick hebbe naer-gehielt, als immers de Nieuvve over-settinghe, met on-onghebondene vvoorden heeft ghedaen: ghelijck uyt de verghelijckinghe kan vverden bespeurt. ’T welck ick ten oordeele van uvve H.M. ende alle schrift-geleerde stellende, hebbe my verplicht en genoodsaeckt gehouden, desen aerbeyd, op ’tTapijt van uvve H.M. Raed-tafel te legghen: op dat het door dien raeck, ghelijck gheheylight, oock gheveylight magh vvesen van alle on-heusche en vvan-leckere tongen, dien niet en kan smaecken, als dat van haer gevvas is, en van haer queeck her voortkomt: midsgaders om plichtelick te bevvysen mijn vvil-veerdigheyd, ten besten van uvve H.M.onderdaenen, en bysonderlick oock, ten dienste van uvve H.M. dien ick toevvensche soodanigh eyndeloos, onbepaelt gheluck, dat hier, by uvve vvereld- [fol. *3v] sche heerschappy, sijn stand-plaetse; in den Hemel, sijn setel en eeuvvighe vvooninghe hebbende, uvve Hoogh-Moghentheden (met vervvisselinghe van dien NAEM, IN NAER-VOLGERS VAN HET LAM) vereenige met de Alderhoogste Moghentheyd, die verre buyten alle menschen en Enghelen bereyck gestelt, niet anders als met een Heylighe verbaestheyd moet aengebeden en verheerlickt vverden. Ghedaen te Middelburgh, den 13. Maert 1644, van
                                  Uwe H.M.
                        Eere en dienst-schuldighe onderdaen,

                                  I. DE BRUNE.

_________________________________________________

[fol. *4r]

AEN
De Christelicke Zangher, ofte Lezer.

GHeen wichtigher werck end’van grooter belangh, als de Godsdienst: zonder welck geen land, geen staet, geen huys, geen gezelschap, jae gheen mensch alleen bestaen kan: zonder welck het heele rond der Aerden bovenst-onder keeren, ende in die eerste ongheschickte vorm-looze kloot veranderen zoude. Daerom is ’t, dat oock het alderwoeste, end’ meest ontmenschte volck, nerghens zoo verre verbeest end’ van alle reden uyt-gheschut is, in wiens herte niet en smeult eenigh voncksken daer van, ’t welck hun machteloos maeckt, om dat gnoston tou theou, die kenbaerheydt Godes te konnen wraecken. Spreeckt de dwaes by-wijlen in zijn herte, daer en is geen God, zoo voelt hy oock, t’anderen tijde, den gheessel end’de prickelen van den scherp-rechter der gewisse, end’ zijne ghedachten onder malkanderen, haer beschuldighende, ofte oock ontschuldigende. Maer noch en is dat niet genoegh: de mensche moet al verder schryden, end’ daer toe werden gebracht, dat hy door-trapt end’ geweeckt in Godes woord, zijn eygen verstant onder-trappe, end’ghelijck in ’tonderspit legghe; alle zijn ghedachten gheheel gevanghen stellende, onder de gehoorzaemheydt van de Heere Christus, het eynde der Wet, tot rechtveerdigheydt eenen yeghelicken, die ghelooft. Maer alzoo de mensche, gheheel ont-aerdt van zijnen oorspronck, onder dat lieffelicke Jock niet buyghen en kan, ten zy dat hy hem kenne, die alles is in allen; end’ dat hy met den Apostel wete, wien hy ghelooft, zoo moet hy, volghens de lesse van Jacob, Wijsheyd van Gode begheeren, die-ze [fol. *4v] eenen yeghelicken mildelicks gheeft, zonder verwijt: end’ met naemen, in des Heeren Wet zijnen lust scheppen, die dagh ende nacht over-dencken: sprekende tot God, end’ zijn even-naesten, met Psalmen, Lof-zanghen end’ Gheestelicke Liedekens, zinghende ende Psalmende den Heere in zijn herte. ’Twelck op dat een yeghelick doen mochte, niet alleenelick naer den zin, maer oock met de woorden van de Heere onze Godt; woorden die slagh geven, end’ klem hebben, die levendigh end’ krachtigh zijn, deur-dringhende tot de verdeelinghe der Ziele ende des Gheests, der ghewrichten end’ des merghs; vryelick anders den mensche roerende, end’ ten Hemel optreckende, als die met gemaeckte pronck van ghezochte bloemen toeghemaeckt zijn; hebb’ ick my, by afghesnedene uyren, end’ Sondaeghsche oeffeninghen, met alle ernst, ende voorgaende beden tot Godt, ten uyttersten bevlijtight, om de gedichten, van de ghezalfde des Gods Iacobs, die lief’lick is in Psalmen Israels, van woord, tot woord, strickelick ende naer de voet des letters, t’onzer gewoonelicke gezangh te brenghen: ’t welck hoewel het oock by andere is gedaen, zoo en is het maer geschiet by Poëtische uytbreydingen, slaende eenighsints op de meyninge van de Psalmen, maer niet eenvoudelick end’ zuyverlick de woorden des H. Gheests uytdruckende: zoo dat de ghewoonelicke zanghen (oock naer het oordeel van die ghene, welcke de eere van Godt ontfanghen hebben, om dien Orakel-stoel te beklimmen) veel meer Gheestelicke Liedekens, als Davids Psalmen konnen ghenoemt werden. Ende op dat de Ghemeynte Gods, klaerlick mocht werden onder-richt, wat van die Psalmen zy: zal niet on-noodigh wezen, van dien dichter oock yets te zegghen. Deze is genaemt geweest Petrus Dathenus, eertijds een Munnick van Poperinghe, in Vlaenderen: maer naermaels de kappe, en de onreynigheyt die daer in stack, uytgheschut hebbende [fol. *5r] heeft hy de hervormde Godsdienst ende het leer ampt van dien, aengenomen: daer in hy zich met zoo heftighen als deftighen yver heeft ghequeten, dat hy niet en meynde stemme of aessems ghenoegh te hebben, om zijn inwendigh vyer lucht en toch te gheven. ’T is zeker, ghelijck hy menschelicke zwackheden onderhevigh is gheweest (van andere, dezer eeuwen, met scherpe pennen, doorghestreken) dat hy oock zeer prijzelicke gaven heeft ghehadt: uyter maeten bezigh en oegstigh gheweest zijnde, om in den Oegst des Heeren zijnen aerbeyt vlijtelick te besteden. Dit blijckt ghenoeghsaem, behalven andere preuven, uyt de Psalmen, welckers gezangh onze kercken van zijne zorghe ende neerstigheyt verheffen. Want deze man Gods, vol yvers, en driftigh tot voort-zettinghe van ’t oprechte gheloove, merckende, hoe de Francoisen en Waelen, in Goddelicken brand ontstaecken, en ghelijck ten Hemel wierden op-getoghen, door het zinghen en aenhooren der Psalmen, by (Marot, en Beza,) in dichte ghebracht, heeft zich niet onthouden, noch ghespaert, eer hy de zelve in Vlaemsche taele heeft overghestelt. ’T welck buyten twijffel, niet zonder merckelicke vrucht en ontstekinghe der herten ter Godzaeligheyt is geschiet: als zijnde geen kleyn behulp, voor dien tijd der onwetenheyd: in welcke de smaeck en ’t Gehemelte noch niet geleert en was, het harde van het murruwe, het ghekoockte van het rauwe te onderscheyden: als wanneer het meestendeel der Christenen, kinders waeren in’t verstant, end’ met melck, hoedanigh oock toe-gemaeckt, tot haeren troost ghevoedt wierden: Maer nu Godt de Heere vry een ander licht van kennisse der taelen, end’ gheleertheyd daer uyt vloeijende, heeft laeten op-daeghen, wie van ghezonde zinnen en bemerckt niet de elendighe* ghebreckelickheijdt van dat werck? Om niet te spreken van de onduijtsche taele; van ’t jammerlick gedicht, van de on-nutte stop-woorden, als van fijn, bloot, een- [fol. *5v] paer, koene, gaer, klaer, reyn, zaen, dit termijn, &c. die over al zwermen; van de in-ghelaschte stucken, grooter dickwils als het laecken; komt byzonderlick in op-merckinghe, dat de zin van Godes gheest, dickwils niet alleenelick niet en werdt uyt-ghedruckt, of verklaert, maer deur ver-ghehaelde in-voeghselen verduystert, jae zomtijdts gheheel verdelght. ’T is my meermaels gebeurt, dat zoeckende, waer eenigh veers der Psalmen by Dathenum wierde ghevonden, het zelve t’ zoecken en onvindelick bleef, jae wel oock een teghenzin van dien ontmoetede. Ziet dien de moeyte niet en verveelt, Psal. 107. verss. 9, 10, 20, &c. Psal. 141.6. ende meer andere: ghy zult verwondert zijn, wat datmen dus langhe, zonder achter-dencken heeft ghezongen. Wiens ooren konnen huydendaeghs verdraghen, dat Godt eerbaer, end’ wat dierghelijcke by-stel-woorden meer zijn, ghenoemt werdt? wiens ghehoor en wert-ter niet ghequetst, als onder dat ernstigh woordt des Heeren, Pos-hanssen, ende meer andere onwoorden spelen? Voorwaer het loffelijck ghedicht werdt veeltijdts door den inhoudt ont-eert, end’ ghelijck verraeden; hier werdt den inhoudt door den rhijm besmeurt, door on-kunste verdonckert, end’ door onkunde verkeert. End’ nochtans zijn vele luyden hier op verleckert. Maer waerom doch? Men let doorgaens meer op den toon, end’ ’t dwaze oor-ghejuck, als op het pit end’ mergh des verstandts. Hierom zietmen, dat op speel-waghens, end’ in onbesuyste ghezelschappen, tusschen alle dertelheyd, end’on-gheschickte ghebeeren, oock deze Goddelicke stoffe onheylighlick werdt onder-menght. End’ dat werdt dan met de naem van devotie bekleedt. Dit alles en werdt van my niet ghezeght, om den goeden yveraer te verkleenen, zijne faeme te ondermijnen, end’ zijne ghedichten, daer noch veel goedts onderloopt; haetelick te maec- [fol. *6r] ken. Dat zy verre. Maer mijn byzonder oogh-punt is, in deze mijne Psalm-dichten, de menschen zoo nae by, tot de eyghen woorden end’ stijl van den Heylighen geest te brenghen, als nae mijn’ meughe, doenelick is gheweest. End’ niemant (hy proeve, wie het wil) en zal daer toe naerderen, vast zijnde aen den bandt van rhijmwoorden. Ick hebbe voor dezen in dat water in-ghezeylt gheweest: dan deernis hebbende met het verlies, of kreucke van zoo krachtighe woorden, met buygingh end’ verminckingh van de zin, ben wederom ter goeder uyre, in de haven ghekeert, daer ick was uyt-ghetoghen. Die een reyne neuze, end’ wel ghezuyverde ooren hebben, zullen dit met de preuve wel beseffen. Ick weet wel voor-slaeghs, dat velen, byzonderlick on-gheletterde, end’ der Hebreeusche taele on-kundigh, dit werck niet wel te zinne zal staen: Alzoo een-aenghenomen ghebruyck niet wel en is te vertijghen; end’ dat zeer qualick kan af-zoeten, dat-men, van ’s Moeders zogh aen, heeft geleert. Maer ick vertrouwe, dat wel-gheoeffende verstanden, dat zullen met de rechter-hand vatten; end’ dat andere, ’t gene nu, om de zwackheydt van haer maghe, rauw valt, ’t zelve metter tijdt ghemeuckt end’ ghemurruwt, (alwaer ’t maer in de hooghste Weerelds ouderdom) lieffelick zal vallen. In allen ghevalle, zal ick mijnen aerbeydt voor rijckelick beloont houden, zoo het maer eenighe te staede, end’ nuttighen ghebruycke komme. Want al de Weereldt te behaeghen, is een ghenade, die het oude spreeckwoordt zelfs aen Iupiter weyghert. Noch een weynigh aen de geleerde: dewelcke, oock nevens andere, zullen verwondert zijn, over deze tot noch toe on-bekende ghedichten, die elders over al gherijmt, hier ongherijmt t’ eynde rollen. Maer deze zullen oock daer by ghedencken, (nevens het ghene hier voren aen haere H. Mooghende is ghezeght) dat het [fol. *6v] Rhijm-verlies oneyndelick gheringher is, dan de winste, die hier by werdt ghedaen: als waer door de eyghen woorden des H. Geests, in haer volle kracht, werden behouden, end’ alle menschelicke by-voeghselen (die de rhijm nootwendelick mede treckt, end’ dickwils buyten den wegh ende ’t Goddelicke Wit, af-leyden) werden ghemijdt. End’ wat isser doch aen den rhijm gheleghen? Wie kan die in ’t zinghen ghewaer werden, daer een veers, door den zangh, zoo langhe werdt ghesleijpt, dat dickwils het derde, vierde, of vijfde, maer en rhijmt. ’T heeft noch al moeyte end’ swaerigheijdt genoegh ghehadt, met deze vrijheijdt, binnen mate te blijven. Eenen Psalm is zomtijdts drijmaels hergoten gheweest, eer hy zijn vorme heeft ghenomen. Een woord-lidt heeft een reghel, die een veers, dit een gheheelen Psalm doen veranderen. Te zegghen, dat een Pinxter-wind my heeft ghedreven, zoude by zommighe nae vermetelheydt, end’ geest-drijverij smaecken: Maer ghelijcker niet en gheschiet, zonder Gods beleijdt ende voorzienigheijdt, durf ick dit wel uytten; dat deze dicht-vond, zonder Hemelsche in-vloeyinghe, mij niet is voor-ghekomen; Ick hebbe hier in, zoo nauw end’ stippelick, de grond-text ghevolght, dat niet een woordeken (mijns wetens, end’ der gheleerde mannen die ’t heele werck hebben naeghezien) my is ontglipt; ten waere mischien het woordeken ende: ’t welck dickwils zijnde een vau conversivum, veranderende den toekomstighen in voor-leden tijd, gheen andere beteijckenisse mede-brenght. ’T woordt ’t Saddijck, ’t welck deurgaens, bij de nieuwe overzettinghe, rechtveerdigh werdt over-ghezet, werdt zomtijdts by my vertaelt vrome, (ghelijck oock de Heer van Aldegonde by-wijlen heeft ghedaen) ’t welck alzoo voordachtelick is gheschiet: dewijl het zelve niet alleen recht-veerdigh beteijckent, maer oock waerachtigh, op-recht, vast, zeker, jae zelfs oock sterck, kloeck, oock naer [fol. *7r] den lichaeme: ghelijck zulcks te zien is Jes. xlix. 25. alwaer Jeronymus, zeer duydelick, het woordt robustus ghebruyckt; met een aerdighe, end’ gansch eenvoudighe zin. End’ zoo luydt het zelve dickwils by de Arabiers: ghelijck het in zijne tweede conjugatie, oock beteyckent bevestigen, sterck maecken. Zoo dat het woordt vroom, behelzende beyde beteeckenissen, zeer wel end’ eyghentlick by my ghebruyckt werdt. In den achsten Psalm, vs. 2. Heeft de Nieuwe Oversettinghe Majesteyt; ick doorluchtigheyt met het grond-woordt: ’twelck luyster, glans, klaerheydt beduydt, end’ met de Duytsche taele wel over-een-kommende. Psal. ix. 9. ende elders, daer de Nieuwe Oversettinghe heeft hoogh-vertreck, stell’ ick zomtijds burght, volghende Ieronymum, by wien het fortitudo, munimentum, refugium vertolckt werdt; insghelijcks, by de Chaldeen tekaph, aschan; end’ by de lxx. Keratos: hoewel het oock zeer wel hoogh-vertreck verduyscht werdt, ghelijck by my oock zomtijds is ghedaen. Psal. 110.1. ghebruyck ick het woord onder-banck uwer voeten daer de Nieuwe Over-zetters behaeght heeft te stellen, voet-banck uwer voeten, tweemaels het zelve te kennen ghevende. Psal. 78.37 werdt Chanamal by de Nieuwe Over-zetters, uyt-ghedruckt vierighen haghel-steen. Ick gheloove, dat dit woordt (’t welck maer eens in de Heylighe Schrift werdt ghevonden) by die gheleerde luyden, wel-nauw is ghewant end’ ghesist, maer verzoecke oorlof, dat het woordt rijm, of rijp (ghelijckmen ergens spreeckt) in mijn ghezangh magh gheleden werden: dewijle de lxx. Overzetters, ghelijck oock de Arabiers, het zelve zoo hebben verstaen; ende Jeronymus daer koude heeft ghestelt: zeer wel oock slaende op den zin van de text. ’T is waer, dat Exod. ix. 24. ghezeght werdt, dat-ter haghel was, ende vier in het midden des haghels vervanghen: op welcke plaetse de Nieuwe Overzetters hebben ghezien: ver- [fol. *7v] staende aldaer, dat de Haghel, die water is, zich vermenghende met het vier; dit een tweede mirakel in een ander was. Maer om gheen mirakel, buyten noodt te verzinnen, kan ’t oock wel wezen, dat betoch, ’twelck aldaer ghebruyckt werdt, voor been, tusschen, werdt ghestelt. In welcke ghevallen, een yeghelick de vryheydt zijns oordeels magh werden gelaeten: ghelijck ick hier oock aen andere doe: als mede van weynighe andere plaetsen, die zoo eenighzins verschillen, end’ daer van ick hier, om kortheyts wille, end’ om den lezer niet te langhe op te houden, gheen reden by en brenghe. De gheleerde Lezer, end’ die maer de Joodsche taele van den dorpel af ghegroet heeft, zal gheheel dit werck wel konnen rond schieten: bezonderlick, die niet gheklampt en blijven hanghen, aen de huydensdaeghsche woordboecken, die alle, zoo vele my ghebeurt is te zien, groote verstellinghe van noode hebben: daer veel-tijds de verbloemde vooren, de eyghene beteeckenissen achter ghestelt, of ongheschicktelick door malkanderen geworpen ligghen: daer vele zich meesterlick meenen ghequeten te hebben, als zy maer eene uyt den hoop gheslinghert hebben, end’ op haer versufte in-beeldinghe, erghens inghevoeijert. ’T en is dat niet: het onderzoeck ende verghelijckinghen der oudste schriften moeten ’t ons gheven: de Targumisten, de Lxx. Overzetters, Jeronymus, de oude Latijnsche Over-zettinghe, de Talmudisten, oude Rabijnen, end’ uytlegghers moeten hier in gheraedvraeght end’ ghehoort werden. Dit moet ick hier noch by-voeghen, dat de Nieuwe Over-zetters den Hebreeuschen text zoo gantsch nauw end’ nae hebben uyt-ghedruckt, dat zy oock veel tijdts de ordre end’ stellinghe der woorden hebben naeghevolght: waer deur het zomtijds is gheschiet, dat de* zoet-vloeijentheydt vande Nederlandsche tale ghesteuyt, end’ de zin niet zoo klaer end’ onbekommert wert uytghedruckt: ’t welck ick, [fol. *8r] zoo veel my de mate heeft konnen toelaten, ghepooght hebbe te mijden. Een staeltjen, of twee, zy in plaetse van allen. Ziet het gheheele derde vers van den xlvij. Psal. end’ verghelijckt het met het gene wy aldaer hebben ghestelt. Psal. cxix. 23. wert ghezeght; mijne ziele is verbroken, van weghen het verlanghen nae uwe oordeelen tot aller tijdt. ’T welck by verstellinghe van woorden, aldus verandert, van weghen t’ aller tijd, nae uwe oordeelen, te verlanghen, niet alleenelick nae mijne ooren, een zoeter-gheluyt gheeft, maer oock eenvoudelicker end’ klaerder de zin is uyt-druckende. ’T is alzoo mijn enckel gevoelen: zonder dat ick daer mede zoecke voor-oordeel te legghen, aen die ghene, welcke liever de nauwe end’ Godsdienstighe puntigheydt beminnen. Zekerlick ick, end’ yder een zijn op het hooghste verplicht, dien grooten Weerelds-bouwer, met ghevouwen handen, end’ gheboghen knien, ootmoedelick te dancken, dat hy ons dat kostelick Juweel der Nieuwe Over-zettinghe, ghelijck als in de Goddelicke kasse zijns Heylighdoms heeft in ghezet: dat hy gheleerde end’ on-gheleerde zoo veel ghemacks end’ klaerheydts toe-dient; de rauwe, end’ ghebulte baenen zoo effent end’ slecht, om te veerdigher ’t zijner kennisse, end’ daer naer ten Eeuwighen leven te gheraecken. Gheeft dat Heere, aen uw volck, ghelijck ghy doet: ende namentlick aen my, die uw onwaerdigh schepsel, en noch onwaerdigher herschepsel ben,
                        I. de BRUNE.

_________________________________________________

[fol. *8v]

Approbatie van de Classis van ZEELANDT.

D: Iodocus Larenus ende D: Guilielmus Apollonius Respective Predicanten tot Vlissinghen ende Middelburch by den Classe van Walcheren ghestelt, tot Visitateurs van dit teghenwoordighe Psalm-boeck, sanghs-ghewijse ghestelt, door den eerwaerdighen, Godsalighen ende Hoogh-gheleerden Heer M. Iohan de Brune, hebben gherapporteert, inde voorghemelde Classe, ende verklaert, dit selve boeck met opmerckinghe doorlesen, ende gheexamineert te hebben, ende bevonden het selve niet alleen gheleerdelick, ende met onse Nieuwe Oversettinghe over-een-comende ghestelt te zijn, maer oock gheoordeelt het selvighe met goede vrucht, ende stichtinghe ghebruyckt te connen werden. Weshalven de Classis van Walcheren het selvighe oock heeft gheapprobeert; ende goet-ghevonden, dat het ghedruckt ende int licht soude ghegeven worden, volghens den 46. artijckel der Kercken-ordeninghe van Zeelandt, door de Ed: Mog: Heeren Staten der selver Provintie ghearresteert. Actum in Middelburgh, desen. 11. Januarij 1644.
                        ’T gene voorschreven getuight Petrus Thorius,
                        Bedienaer des H. Euangelij, tot Middel-
                        burgh, teghenwoordich Scriba Classis.

_________________________________________________

[fol. A1r, p. 1]

I. DE BRUNES
PSALMEN DAVIDS,
Uyt de Hebreeusche, in de Nederland-
sche tale over-ghezet; met de nieuwe
Overzettinghe over-een-komende: alles gestelt,
op de oude maten, ende wijzen, in de ghere-
formeerde kercken gebruyckelijck: doch,
om scherp end’ puntighlijck, de voet
vande grond-text nae te vol-
ghen, zonder Rhijm.

                        Den eersten Psalm.
WEl-gheluckzaligh is de man! die niet
En wandelt inden raed der god’loozen:
Noch en staet op den wegh van de zondaren:
Noch en zit in’t ghestoelte der spotteren:
Maer zijnen lust is in des Heeren Wet:
End’ overdenckt, dach ende nacht, zijn Wet.
[fol. A1v, p. 2]
                        2.
Want hy zal zijn, ghelijck een boom gheplant
Aen de water-beken, die in zijn tijd,
Zijn vruchten gheeft, end’ wiens bladt niet af en valt:
Ende al wat hy doet zal wel ghelucken.
Alsoo en zijn de goddelooze niet:
Maer als kaf, dat de wind daer henen drijft.
                        3.
Daerom en zullen de goddelooze
In het gherichte niet (konnen) bestaen:
Nocht de zondaers in de vergaderinghe
Van de rechtveerdighe. want de Heere kent
Den wegh der rechtveerdighen: maer de wegh
Van de goddelooze die zal vergaen.
_________________________________________________

                        Den ij. Psalm.*
WAerom woeden de heydenen (te gaer)
Ende bedencken de volcken ydelheyd?
De Coninghen der aerd’ stellen zich op,
Ende de Vorsten beraedslaghen t’zamen,
Teghen den Heer, en teghen zijn ghezalfden.
Laet ons haer banden van een verscheuren,
[fol. A2r, p. 3]
Ende hare touwen van ons wegh-werpen,
Hy zal lacchen, die inden hemel woont.
                        2.
De Heere zal haer-lieder bespotten.
Dan zal hy in zijnen toorn, tot haer spreken,
End’ in zijn grimmigheyd, haer verschricken.
Ick doch hebbe mijnen Coninck ghezalvet,
Over Zion, den bergh mijner heyligheyd.
Ick zal van (Godes) besluyt verhalen.
d’Heer heeft tot my ghezeyt, ghy zijt mijn Zone,
Heden hebbe ick u ghegenereert.
                        3.
Eyscht van my, end’ ick zal de Heydenen
Tot uw erfdeel geven, ende de eynden
Der aerde, tot uwe bezittinghe,
Ghy zult-ze met een yzeren staf, plett’ren,
End’ als een Pot-backers vat, in stucken slaen.
Nu dan Coninghen, handelt met verstand:
Laet u tuchtighen, ghy Rechters der aerden:
Dient God, met vrees, met beving’ u verheught.
                        4.
Kusset den Zoon’, op dat hy niet en toorn’,
En ghy vergaet op wegh, waneer zijn toorne
Maer zoo een weynigh zich ontsteken zou.
Gheluckich alle, die op hem vertrouwen!
_________________________________________________
[fol. A2v, p. 4]
                        Den iij. Psalm.
Een Psalm Davids, als hy vloot voor’t aen-
ghezichte zijns Zoons Absaloms.
O Heere, hoe zijn mijn
Weer-partijders vermeert!
Vele staen teghen my op:
Veel’ segghen van mijn ziel,
Hy heeft gheen heyl by God.
Doch ghy Heere zijt een schild
Voor my, mijne eere
End’ die mijn hooft op-heft.
Ick roep met mijne stemme,
Tot den Heer, ende hy
Verhoort my van den bergh
[fol. A3r, p. 5]
Zijner heyligheyd. Sela!                        3
                        2.
Ick liggh, end’ slaep’, ont-waeck’:
Want d Heer onder-steunt my.
’k Vrees’ niet voor thien duysenden
Des Volcks, die ’t rontom op
My zetten. Staet op, heer,
Verlost my, mijn Godt: want ghy
Hebt all’ mijn Vyanden,
Op de wangh’ geslaghen.
Ghy hebt, heere, de tanden
Der Godd’looz’ verbroken.
Het heyl is des Heeren:
Uw’ zeghen is op uw Volck.
_________________________________________________

                        Den iiij. Psalm.
ALs ick roepe verhoort my (Heere)
O God mijner gherechticheyd.
In anghst hebt ghy my ruymte ghemaeckt.
Zijt my ghenadich, hoort mijn gebedt.
O ghy Mannen, hoe langhe noch
[fol. A3v, p. 6]
Zal mijne eere zijn tot schande;
Zult ghy beminnen d’ydelheyd;
Zult ghy de leughen soecken? Sela!
Wetet doch, dat de Heere zich heeft
Een gunst-ghenoot afghesondert.
                        2.
d’ Heer sal hooren, als ick tot hem roep’.
Zijt beroert, end’ en zondicht niet:
Spreeckt in uw herte, op u Legher
Ende houdet u stille, Sela!
Offert Off’randen des gherechts,
Ende vertrouwet op den Heere.
Vele die zegghen, (onder haer)
Wie doch zal ons het goede doen zien?
Verheft ghy over ons, o Heere,
Het klaer licht van uw aengezicht.
                        3.
Ghy gheeft in mijn Hert’, meer vreughd’ dan als
Haer Koorn, end’ haer most vele zijn.
Ick zal (dan) te zamen, in vrede,
Ligghen, end’ slapen: want ghy, Heer zult
Alleen my zeker doen woonen.
_________________________________________________
[fol. A4r, p. 7]
                        Den v. Psalm.
                        1.
HEer, neemt mijn redenen ter ooren:
Verstaet mijn overdenckinghe.
Merckt op de stemme mijns geroeps,
Mijn Koninck end’ mijn God; want tot u
(Heer) sal ick bidden.
                        2.
’s Morghens Heer sult ghy mijn stem’ hooren:
Des morgens zal ick my tot u
Gaen schicken, ende houden wacht.
Want ghy en zijt gheen God, die lust heeft
Aen Goddeloosheyd’.
                        3.
De boos’ sal by u niet verkeeren;
D’onsinnighe en zullen niet
Door uwe oogen (oyt) bestaen.
Ghy hatet (Heere) alle werckers
Der ongerechtheydt.
                        4.
Ghy zult verdoen de leugen-sprekers.
De Heere heeft eenen grouwel,
Van de Man des bloeds en bedrochs.
Maer ick zal, door uw’ groote goedheyd,
In u Huys in-gaen.
[fol. A5v, p. 8]
                        5.
Ick zal my buygen, naer het Palleys
Uws heyligheydts, in uwer vreez’.
Leyt my in uw’ gherechticheyd,
Heere, om mijn verspieders wille:
Richt uw wech voor my.
                        6.
Want in haren monden is niet rechts;
Haer binnenste, dat is enckel
Verdervinge: haer kele is
Een open graf: zy vleyen-zachtjens,
Met hare tonghe.
                        7.
O Godt, verlaet-ze schuldigh: laetze
Van haer raedslagen vervallen:
Dryftz’ heen, om de veelheydt haerer
Mis-tredingen: want zy zijn tegen
U weder-spannigh.
                        8.
Maer laet alle die zijn verblydet,
De welcke op u betrouwen:
Laet-ze juychen in eeuwigheyd,
Om dat ghy-z’overdeckt: laet in u
Van vreughd’ op-springen,
                        9.
De welcke (uwe) naem lief hebben.
Want ghy Heere, sult zegenen
Den rechtveerdigen: ghy sult hem
Kroonen, met goetgunstigheyd, gelijck
Met een rondasse.
_________________________________________________
[fol. A5r, p. 9]
                        Den vj. Psalm.
EN straft my niet o Heere,
In uwen toorn; en castijdt
My niet in uw’ gramschap.
Zijt my ghenadigh, Heere:
Want ick ben swack gheworden:
Geneest my, o Heere.
                        2.
Want mijn beenders zijn verschrickt:
Ja mijn Ziel is seer verschrickt.
En ghy Heer, hoe langhe!
Keert weder, Heere, reddet
Mijne Ziele, verlost my,
Om uwer goedheyds wil.
                        3.
Want in de Dood en is-er
Uwer geen ghedachtenis.
Wie seght u lof in’t graf?
Ick ben moede van zuchten:
Ick doen mijn bedde swemmen,
Den gantschen nacht over.
[fol. A5v, p. 10]
                        4.
Ick door-natte mijn bed-ste’,
Met mijn tranen; mijn ooghe
Is van verdriet door-knaeght;
Zy is (ghelijck) veroudert,
Ter oorsaecke van alle
Mijn weder partijders.
                        5.
Wijckt van my alle werckers
Des on-rechts, want de Heere,
Heeft de stem mijns geweens
Gehoort: d’Heer heeft mijn smeekingh’
Gehoort: de Heere die zal
Mijn gebedt aen-nemen.
                        6.
Alle mijne Vyanden                       
Zullen zeer beschaemt wezen,
Ende verbaest werden.
Zy sullen te rug’ keeren:
Zy sullen beschaemt werden,
In eenen ooghen-blick.
_________________________________________________

                        Den vij. Psalm.
Davids Schiggajon, dat hy den Heere ghezon-
ghen heeft, over de woorden van Cusch den
Sone van Jemini.*
HEere mijn Godt, op u betrouw’ ick:
Verlost my van all’ mijn vervolgers,
[fol. A6r, p. 11]
En reddet my, dat hy mijn ziel
Niet roof, als een verscheurend’ Leeuw:
Terwijl daer gheen verlosser en is.
Indien ick o Heere, mijnen Godt,
Dat ghedaen hebbe: indien-der
Onrecht in mijne handen is.
                        2.
Zoo ick quaet aen mijn vrede-genoot
Vergolden hebb’ (jae heb’ hem verlost,
Die zonder re’en my heeft benout
)
Dat dan de vyant mijne ziel
Vervolghe, end’ achterhaele-ze:
End’ mijn leven ter aerd’ vertrede.
Ende dat hy mijne eere
In het stof doe woonen. Sela!
                        3.
Staet op Heere, in uwen toorne
Verheft u, om de verbolghenthe’en
Mijner benauwers, end’ ontwaeckt
Tot my: ghy hebt ’tghericht ghestelt:
Zoo zal (dan) de vergaderinghe
Der volcken u omcing’len: keert dan
Boven haer weder in de hooght’.
[fol. A6v, p. 12]
De Heer’ sal de volck’ren recht doen.
                        4.
Richt my, Heer, nae mijn’ gherechtigheyd,
Ende na mijne oprechtigheyd.
(Die) by my is: laet doch het quaed
Der god’loozen een eynd nemen:
Maer ghy rechtveerdigh Godt, die herten,
Ende nieren beproeft, bevestight
Den vromen: mijn schild is by God,
Die d’oprecht’ van herten behoudt.
                        5.
God is een rechtveerdighe richter,
End’ een God, die alle daghe toornt.
Indien hy zich niet en bekeert,
Zoo zal hy (God) zijn sweert wetten.
Hy heeft zijnen Boghe ghespannen,
End’ dien bereydt; ende hy heeft zich
Dood’licke wapens reet ghemaeckt.
Zijn pijlen zal hy toe-maecken,
                        6.
Teghen de hittighe vervolghers.
Ziet hy is in arbeyd van onrecht,
End’ hy is zwangher van moeyte:
Maer hy zal leughenen baeren.
Hy heeft eenen kuyl-put ghedolven,
Ende hy heeft dien uyt-ghegraven,
Maer is ghevallen in de groef,
(De welcke) hy hadde ghemaeckt.
                        7.
Zijn moeyt’ zal op zijnen kop keeren,
End’ zijn geweld op zijn’ sche’el daelen.
Ick zal den Heere zegghen lof,
Volghens zijne gherechtigheyd,
End’ den naem des hoochsten Heer loven.
_________________________________________________
[fol. A7r, p. 13]
                        Den viij. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper zangh-
meester op de Gitthith.
O Heere, onze Heere, hoe heerelijck
Is uwen naeme op de gantsche aerde!
Ghy, de welcke uwe doorluchtigheydt
Tot boven de Hemelen ghestelt hebt.
                        2.
Ghy hebt, uyt den monde van de kinderkens,
Ende zuigelinghen sterckte gegrond-vest.
Om uw’ verdruckers will’; om den vyand,
End’ der wraeck-gierighen te doen rasen.
                        3.
Als ick uw’ Hemel zie, ’twerck uwer vingers,
De Maen’, end’ de Sterren, die ghy bereyt hebt:
Wat is de mensch, dat ghy zijner ghedenckt:
End’ des mensches Zoon, dat ghy hem bezoeckt!
                        4.
Ende hebt hem een weynich minder ghemaeckt,
Dan d’Engelen, end’ hebt hem gekroont, met eer,
End’ met heerlijckheydt: ghy doet hem heerschen,
Over de wercken van uwe handen.
                        5.
Ghy hebbet alles onder zijne voeten
Ghestelt (o Heere) Schapen, ende Ossen,
Alle die, midsgaders oock de dieren
Des veldts: het ghevogelte des Hemels.
[fol. A7v, p. 14]
Ende de visschen van de Zee: het ghene
De paden der Zeen door-wandelt. O Heere,
Onzen Heere, hoe over-treffelijck
Is uwen naem, op de gantsche aerde!
_________________________________________________

                        Den ix. Psalm.
Eenen Psalm Davids, voor den Opper-zangh-
meester op Muthlabben.
ICk zal den Heer, met al mijn hert,
Loven: ick zal all’ uw’ wond’ren
Verkondighen: ick zal my in u
Verblijden, end’ van vreughd’ op-springen.
                        2.
Ick zal uwen naem Psalm-zinghen,
O hooghst’, om dat mijn’ vyanden
Achterwaerts om-ghekeert, ghevallen,
End’ van uw’ aenghezicht, vergaen zijn.
                        3.
Want ghy hebt mijn recht, end’mijne
Recht-zaecke af-ghedaen: ghy hebt,
O ghy richter der gherechtigheydt,
Op den throon des gherichts ghezeten.
                        4.
Ghy hebt de Heydenen bestraft,
Den goddeloozen (mensch) verdaen:
[fol. A8r, p. 15]
Ghy hebt haren naem in eeuwigheydt,
Ende voor altoos uyt-ghedelget.
                        5.
O vyandt, zijn in eeuwigheydt
De verwoestinghen vol-eyndight?
End’ hebt ghy de Steden uyt-gheroeyt?
Haer heughenis is (met) hen vergaen.
                        6.
Maer de Heer zal in eeuwigheydt
Zitten: hy heeft ten gherichte
Zijn throon bereydt; ende hy zelfs zal
De wereldt in gherechtheydt richten.
                        7.
Hy zal, in rechtmatigheden
(All’) de volckeren oordeelen.
Hy zal den verdruckten een burght zijn;
Een burght, in tijden van benauwtheydt.
                        8.
Ende die uwen naem kennen,
Die zullen op u vertrouwen;
Om dat ghy niet en hebt verlaten
De ghene die u zoecken, Heere.
                        9.
Psalm-zinghet den Heere, die daer
Te Zion woont: verkondighet
Zijn daden onder ’tvolck: want hy zoeckt
De bloedstortinghen; hy ghedenckt hun.
                        10.
Hy en vergeet niet het gheroep
Der ellendigen: zijt ghy, Heer,
My ghenadigh: ziet mijn ellend’ aen,
(My aenghedaen) van mijne haters.
                        11.
Die my, uyt doods-poorten verhooght,
Op dat ick all’ uw’ lof vertell’,
[fol. A8v, p. 16]
In de Poorten der dochter Sions
Dat ick my in uw heyl verheughe.
                        12.
De heydenen zijn in de Groef
Ghesmoort (die) zy hadden ghemaeckt.
Haeren voet is in’t net gevanghen,
Het welcke zy verborghen hadden.
                        13.
De Heer’ is bekent gheworden
Hy heeft (zijn) oordeel uyt-ghevoert.
De goddeloose is in het werck
Zijns hands verstrickt. Higgajon, Sela!
                        14.
De god’looz’ keeren naer de Hel,
Al God vergetend’ Heydenen.
Want de nood-druftighe en zal niet
Ten eynde toe vergeten werden.
                        15.
Noch ’twachten der ellendighen
En zal niet, in der eeuwigheydt,
Verloren wezen. Staet op, Heere
Laet zich den mensche niet versteecken.
                        16.
Laet d’Heyd’nen voor uw aenghesicht
Gheoordeelt werden. O Heere,
Stelt vreeze in haer dat de Heyd’nen
Weten, dat zy menschen zijn. Sela!
_________________________________________________

                        Den x. Psalm.
O Heere, waerom staet ghy van verre?
[fol. B1r, p. 17]
Berght ghy u in tijden van benauwtheyd?
De Goddelooze vervolcht hittighlijck
In hooghmoedt, den ellendighen. Laetze
In d’ aenslaghen, die zy hebben bedacht,
Ghegrepen worden: want de goddelooze
Beroemt zich over den wensch zijner ziele:
                        2.
Hy zeghent den vrecken, hy vloeckt den Heer.
De goddeloose, gelijck hy zijn Neus’,
Om hoogh’ steeckt, zoo en onder-zoeckt hy niet.
Al zijne ghedachten zijn, daer is geen God.
Zijn weghen maecken t’ allen tijd’ smerte,
Uw’ oordelen zijn een hooghte verr’ van hem:
Al zijn tegen partijders die blaest hy aen.
                        3.
Hy zeyt in zijn hert; ick sal niet wancken:
Want ick sal van gheslacht’ tot geslachte,
In gheen quaed zijn, zijn mond is vol van vloeck,
Ende bedriegherijen, ende list,
Onder zijn tongh is moeyte en onrecht;
Hy zit in de achter-laeghe der hoeven,
Hy doodt in schuyl-plaetsen, den onschuldighen.
[fol. B1v, p. 18]
                        4.
Zijn’ ooghen verberghen haer voor d’armen:
Hy leyt laghen, in een verborghen plaets,
Als een Leeuw in zijn hol. Hy leyt laeghen
Om den ellendighen te berooven.
Hy rooft den ellendighen, als hy hem
In zijn net treckt, hy duyckt neder, hy buycht zich:
En d’armen hoop valt in zijn stercke pooten.
                        5.
Hy zeyt in zijn hert’, God heeft ’tvergeten;
Hy heeft zijn aenghezichte verborghen;
Hy en ziet niet (met al) in eeuwigheyd.
Staet op, Heere God, heft uwe hand op,
End’ en vergeet de ellendighe niet.
Waeromme lastert de goddelooze God?
Zeyt in zijn hert’, ghy en sult het niet soecken?
                        6.
Ghy ziet het; want ghy moeyte en verdriet
Aenschouwt, op datmen’t in uw’ hand gheve.
Op u verlaet zich de arme (mensche).
Ghy zijt gheweest een helper des weezen.
Breeckt den arm des Godloozen, en boozen:
Zoeckt zijn godloosheyd, (tot) ghyze niet en vint.
De Heer is Coninck eeuwighlijck en altoos.
                        7.
De Heydenen zijn vergaen uyt zijn Land.
Heere, ghy hebt ghehoort de begeerte
Der sachtmoedighen; ghy sult haer herte
Verstercken; uw’ oore zal op-mercken;
Om den weez’ en verdruckten recht te doen.
Op dat een sterffelijck mensch van der aerden
Niet meer voort-vare gheweld te bedrijven.
_________________________________________________
[fol. B2r, p. 19]
                        Den xi. Psalm.
Een Psalm Davids voor den Opper-
sangh-meester.
ICk hoop’ op den heer: hoe zegt gy tot mijn ziel?
Swerft heen naer uw geberght; als een voghel.
Want ziet de godlooze spannen den boghe:
Zy schicken hare pijlen op de peez’,
Om d’oprecht van hert’, in’t doncker te schieten.
De gronden werden wis om-ghestooten.
Wat heeft de rechtveerdighe (doch) bedreven?
                        2.
De Heer is in’t Palleys zijner heyligheyd:
Des Heeren throon is in de Hemelen:
Zijn ooghen aenschouwen, zijn ooghen leden
Beproeven de kinderen des mensches.
De Heere zal de rechtveerdighe proeven.
Maer den godloozen, ende den ghenen
Die gheweld lief heeft, haetet zijne ziele.
                        3.
Hy zal op de god’looz’ regenen stricken
Vier, en swevel, en een wint van ghewelt
Zal het bescheyden deel haers bekers wezen.
[fol. B2v, p. 20]
Want de Heer is rechtveerdigh; hy heeft lief
Rechtveerdighe’en; zijn aenschijn ziet den rechten.
_________________________________________________

                        Den xij. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-zangh-
meester, op de Scheminith.
BEhout, Heer, want de goedertieren ontbreeckt:
Want de ghetrouw’ zijn weynich geworden
Onder de menschen: sy spreken valschelijck
Elck met zijn naesten, (met) een vley-lippe:
                        2.
Zy spreken met herte, ende met herte.
De Heere snydt af alle vley-lippen;
De groot-sprekende tonghe: die daer zeggen,
Wy hebben d’overhand met ons’ tonge:
                        3.
(Die zegghen) onze lippen die zijn onze:
Wie is Heer over ons? Ick sal op-staen,
Zeyt d’Heer, om ’tverwoesten der ellendighen,
Om het ghekerme der noodt-durftighen.
                        4.
Ick zal, dien hy aen-blaest, in behoudt zetten.
Des Heeren woorden zijn reyne woorden;
Zilver gheloutert in een aerden smelt-kroes,
Zeven mael ghesmolten end’ ghezuyvert.
[fol. B3r, p. 21]
                        5.
Ghy Heere sult hen hoeden, en bewaren
Voor dit gheslacht, altoos. de goddeloos’
Draven rond-omme; wanneer dat de snoodste
Van ’s Menschen kinderen werden verhooght.
_________________________________________________

                        Den xiij. Psalm.
Een Psalm Davids voor den Opper-
Zangh- Meester.
TOt hoe lange zult ghy Heere,
Mijnder t’eenemael vergeten?
Hoe langh’ sult ghy uw’ aengesichte
Voor my verbergen? hoe langh zal ick
In mijn Ziel raedslaghen maecken?
                        2.
Droefheydt, by daghe, in mijn hert.
Tot hoe langhe sal mijn vyandt
Hoogh boven my zijn? Heere, mijn Godt,
Aenschouwt, hoort my, verlicht mijn ooghen,
Dat ick in den doodt niet ontslaep’.
                        3.
Op dat mijn vyandt niet en zegh,
Ick hebb’ hem over machtighet.
Mijn weer-partijders zich verheughen,
[fol. B3v, p. 22]
Wanneer dat ick zoude wanckelen.
Maer ick vertrouw op uw goedheyd.

Mijn hert’ zal blijd zijn in uw heyl,
Ick zal den Heere lof-zinghen,
Om dat hy aen my wel ghedaen heeft.
_________________________________________________

                        Den xiiij. Psalm.
(Een Psalm) Davids, voor den Opper-
zangh-meester.
DE dwaes zeyt in zijn hert’, daer is geen God:
Zy verdervent, zy maecken het grouwelijck
(Met haer) bedrijf, daer is niemant die goet doet.
d’ Heer heeft uijt den hemel op de menschen
Neder-ghezien:
                        2.
Om te zien, of yemant verstandich waer,
Die God zocht: zy zijn alle afgheweken,
Te zaemen zijnze stinckende gheworden;
Daer en is niemant, die (eenich) goedt doet,
Oock (zelfs) niet een.
                        3.
Hebben dan alle werckers van onrecht
Gheene kennisse? die mijn volck op-eten,
(Als) of zy brood aten: zy en roepen niet

[fol. B4r, p. 23]
Den Heer aen. Daer zijn zy met vervaertheydt,
Vervaert gheweest.
                        4.
Want Godt is by ’t gheslachte der vromen.
Ghy maeckt beschaemt den Raedt des ellendigen,
Om dieswil dat de Heere zijn toevlucht is.
Och, dat de verlossinghe Israels
Uyt Zion quam!                       
                        5.
Als de Heer zijnes volcks ghevanghene
Zal doen weder-keeren; (dan) zal zich Jacob
Verheughen: Israel zal (dan) zijn verblijdt.
_________________________________________________

                        Den xv. Psalm.
                        Een Psalm Davids.
HEere, wie zal in uwe tent’
Verkeeren? wie zal-der op den bergh
Van uwe heyligheydt woonen?
Die oprecht wandelt, en recht doet,
En met zijn’ herte de waerheydt spreeckt.
                        2.
Die met zijn tongh niet achter-klapt,
Zijn met-ghezelle gheen quaed’ en doet;
En gheen smaet-reden op en neemt,
[fol. B4v, p. 24]
Teghen zijn naesten; in wiens oogh,
De verworpene is verachtet;
                        3.
Maer hy eert de ghene, welcke
Den Heere vreezen: Heeft hy tot zijn
Schade ghesworen, evenwel
Hy en verandert (daerom) niet:
Die zijn gheldt niet op woecker en gheeft:
                        4.
Nocht die teghen d’ontschuldighen
Gheschenck neemt. Die zulcks doet en zal niet
In der eeuwigheidt wanckelen.
_________________________________________________

                        Den xvj. Psalm.
Een gouden kleynood’ Davids.
BEwaert my, God, want ick betrouw op u.
Ghy hebt (mijn ziel) tot den Heere ghesproken,
Ghy zijt de Heer, mijne weldadicheyt
En raeckt niet tot u, maer tot de Heylighe
Die op der aerden zijn, end’ de heerlijcke,
In dewelcke al mijn wel-behagen is.
                        2.
De smerten van die, welck’ een and’ren Godt
Begiften, zullen zijn vermeert. Ick sal haer
Bloed-offers niet off’ren, nocht haer namen
[fol. B5r, p. 25]
Op mijn lippen nemen. d’Heer is mijn erfdeel,
Ende mijn beker. Ghy onderhout mijn lot.
De snoeren zijn my int lief’lijck gevallen:
                        3.
Ja my is gheworden een schoone erff.
Ick sal den Heere loven, die my raed geeft.
Mijn nieren zelfs berichten my, by nacht:
Ick stell den Heere voor my gheduerighlijck:
End’ om dieswille dat hy is, aen mijne
Rechter hand, zoo en zal ick niet wanckelen.
                        4.
Daerom is mijn hert verblijdt, end’ mijn eer
Verheught haer: oock sal mijn vleesch zeker woonen
Want ghy en sult (Heer) mijne ziele niet
In d’Helle laten: ghy sult niet toelaten,
Dat uwe heylighe verdervinghe zie.
Ghy sult my ’t padt des levens bekent maecken.
                        5.
By uw aengesichte is (o Heere)
Verzadingh der vreughden: in uw rechter-hand
Zijn lieff’lijckheden, in der eeuwigheyd.
_________________________________________________

                        Den xvij. Psalm.
                        Een Ghebedt Davids.
HEere, hoort de gherechtigheyd:
Merckt op mijn gheschrey, hoort mijn ghebedt,
Met gheen bedrogh lippen (gesproken)
Laet van voor u mijn recht uytgaen,
[fol. B5v, p. 26]
Uw ooghen billighe’ en aenschouwen.
Ghy hebt mijn herte, (Heer) beproeft,
Ghy hebbet in de nacht bezocht,
Hebt my ghetoetst, end’ ghy en vindt niets.
                        2.
(Het geene) ick hebbe ghedacht,
En sal mijn mond’ niet over-treden.
Aengaende de wercken des menschen,
’K hebb’ my, nae ’t woord uwer lippen,
Voor de pae’n des in-brekers gewacht:
Behoudende mijne ganghen,
In uw’ sporen: op dat mijne
Voet-stappen niet zouden wanckelen.
                        3.
Ick roep’ u God, om dat ghy my
Verhoort; neycht tot my uwe oore;
Hoort myn’ reden, maeckt uw weldaden
Heel wonderbaer; ghy die verlost
(De gheene) die op u betrouwen,
Van de ghene, de welck’ op-staen,
(Heer) teghen uwe rechter-hand.
Bewaert my, als ’t swart des oogh-appels.
                        4.
Berght my, onder de schaduwe
Van uwe vleughels, voor ’taenghesicht
Der god’loozen, die my verwoesten,
Mijner dood-vyanden, die my
[fol. B6r, p. 27]
Omcingelen: zy besluyten haer
Met haer vette: met haeren mond,
Spreken zy, in hoovaerdigheydt:
Onze treden zy nu om-ringhen.
                        5.
Zy zetten haer’ ooghen op ons,
Nederwaerts buckende ter aerden.
Hy is ghelijck een Leeuw, die lust heeft
Tot rooven; als een jonghe Leeuw,
Zittende in verborghen plaetsen.
Staet op Heer, komt zijn aenzicht voor,
Velt hem neder, bevrydt mijn ziel’
Van den Goddeloosen, met uw sweerdt;
                        6.
Met uw hand, van de lien, o Heer’,
Van lien, die daer zijn van de Wereldt,
Welckers deel (maer) is in dit leven:
Welckers buyck ghy vervult met uw
Verborgenen schat: de kinderen
Worden verzadight: ende zy
Laeten (noch) haeren overschot
Aen haer-lieden kinderkens achter.
                        7.
Maer ick zal in gherechtigheydt,
Uwe aen-ghezichte aenschouwen.
Ick zal met uw ghelijckenisse
Verzaedt zijn, als ick ontwaecke.
_________________________________________________
[fol. B6v, p. 28]
                        Den xviij. Psalm.
Voor den Opper-zangh-meester: (een Psalm) Da-
vids, des knechts des Heeren, die de woorden dezes
liets, tot den Heere, ghesproken heeft, ten daghe,
als hem de Heere gheredt hadde, uyt de handt
aller zijner Vyanden, en uyt de handt
Sauls. Hy seyde dan:
ICk sal u hertelijck lief hebben Heere,
Mijne sterckte; de Heere is mijn rotse,
Ende myn borght, ende mijn uyt-helper,
Myn Godt, mynen rots-steen, op den welcken
Ick betrouwe: mijn schild, ende den horen
Mijns heyls, mijn hoog Vertrec. Ic aenriep den heer,
De welcke te prijsen is: ende ick
Wierde van mijne vyanden verlost.
                        2.
Doods banden om-vinghen my: end’ Belials
Beken verschrickten my: helle-banden my
Om-ringhden: doods-stricken quamen voor my.
Als my bangh’ was, aenriep ick den Heere,
[fol. B7r, p. 29]
End’ riep tot mijn Godt: hy hoord uyt zijn paleys
Mijn stem’: end’ mijn geroep voor hem, quam in zijn
Ooren: toen daverd’ end’ beefde d’ aerde,
End’ de gronden der berghen roerden zich.
                        3.
End’ daverden, om dat hy was ontsteken;
Een roock damp gingher op van zijnen neuze,
En een vier uyt zynen mondt verteerde,
Kolen werden daer van aen-ghesteken:
End’ hy boogh den Hemel, en daelde neder,
En donckerheydt was onder zyne voeten.
End’ hy voer op een Cherub, ende vloogh,
Jae vloogh snellijck, op de vleugels des wints:
                        4.
Hy stelde duysternis tot zijn’ verbergingh,
Zijne tente was rondom hem (ghesleghen)
Swartheydt des waters, wolcken des Hemels:
Zijne wolcken (die) dreven daer henen,
Haghel ende vierighe kolen, van’t licht
Dat voor hem was: end’ de Heer in den Hemel
Donderde, ende de Alderhooghste
Gaf zyn stemm’, haghel, ende kolen viers.
                        5.
Hy zond zijn pijlen uyt, end’ verstroyde-ze,
End’ vermeerde blixems, end’ verschrickte-ze.
Diepe water-kolcken werden ghezien,
Ende de gronden des wereldts ontdeckt:
Van uw schelden, o Heere, van het gheblaes
Des windts uws neus. Hy zondt van hoogh, hy nam my,
Trock my uyt groote waters; vryde my,
Van mijn stercken vyandt, end’ mijn’ haters:
                        6.
Om dat-ze machtigher waren, als ick (was)
Zy waren my voor-ghekomen, ten daghe
[fol. B7v, p. 30]
Mijns onghevals: maer d’Heer was my een staf
End’ hy voerde my uyt in de ruymte:
Hy ruckte my uyt, want hy had lust aen my;
De heer vergold my, nae mijn’ gherechtigheydt:
Gaf my weer nae mijns handen reynigheyt
Want ick behoude des Heeren weghen;
                        7.
En ben mijn Godt niet godd’looslijck afgegaen,
Want alle zijne rechten waren voor my:
En zijn in-zettingh deed’ ick niet van my.
Maer ick was heel oprecht by hem (mijn God)
En wachtede my voor mijn ongherechtheydt;
Zoo gaf de heere aen my wederomme,
Nae mijn’ gherechtheyd; nae de reynigheydt
Van mijne handen, voor zijne ooghen.
                        8.
By den goeden hout ghy u goedertieren;
By den oprechten man, houdt ghy u oprecht;
By den reynen zoo houdet ghy u reyn;
En by den verkeerden zijt ghy verdraeyt.
Want ghy (Heere) verlost het bedruckte volck:
Maer ghy vernedert de verheven’ oogen.
Want ghy doet mijn lampe lichten. De Heer
Myn Godt doet mijn’ duysternis op-klaren.
                        9.
Want ick loope met u, door eene bende
End’ met myn’ God springh ick over eenen muer.
Gods wegh is heel; de reden des Heeren
Is doorloutert: Hy is (ghelijck) een schild,
Aen yder een, die op hem vast betrouwen.
Want wie isser God, behalven de Heere?
En wie een rots, dan alleen onze God?
Het is God, die my met kracht om-gordet.
                        10.
En hy heeft mynen wegh volkomen ghemaeckt:
[fol. B8r, p. 31]
Hy maeckt myne voeten, ghelijck der hinden;
Ende hy stelt my, op myne hooghten:
Hy onderwijst myn handen ten strijde:
Soo dat een stalen boghe, met mijn armen
Is verbroken: oock hebt ghy my ghegeven
Den schildt uws heyls; uw rechter-hant my stut,
End’ uwe zachtmoedigheydt maeckt my groot.
                        11.
Ghy hebt myn voet-stap onder my ruym gemaect,
En myn’ enckels en hebben niet ghewanckelt:
Ick vervolghede myne vyanden,
En trof-ze aen, en ick keerde niet weer,
Tot datz’ ick hadd’ verdaen; en ick door-stack-ze,
Dat-ze niet konden wederom op-rijzen,
(Dus) vielen zy onder myne voeten.
Want ghy om-gort my met kracht ten stryde:
                        12.
Ghy deed’ myn weer-stander, onder my bucken,
En ghy gaeft my den neck myner vyanden,
Ende ick vernielde myne haters;
Zy riepen, maer daer was gheen verlosser:
Tot den Heere, maer hy antwoorde-ze niet.
Doe vergruysde ick-ze, als stof voor den wint.
Ick ruymde-ze wegh als ’t slijck der straten.
Ghy helpt my uyt van de twisten des volcks.
                        13.
Ghy hebt my gestelt tot een hooft der Heyd’nen:
’Tvolck dat ick niet en kende, heeft my ghedient:
Heeft my ghehoorzaemt op ’t ghehoor van d’oor.
Vremd’ hebben zich my valsch onderworpen.
Vremde zyn vervallen, en hebben ghebeeft
Uyt haer’ sloten. De Heer leeft, en ghelooft zy
Myn rots, end’ de God myns heyls zy verhoogt;
De God, die my volkomen wraecke gheeft;
[fol. B8v, p. 32]
                        14.
End’ die volcken onder my brenght: my uyt-helpt
Van myne vyanden: jae ghy verhooght my,
Boven die teghen my staen. Ghy redt my,
Van den man des ghewelds. Dus zal ick u
Heer, loven onder de Heydenen: ick zal
Uw’ naem Psalm-zinghen: die de verlossinghen
Zyns Konincks groot maeckt: end’ eeuw’lyck gunst doet,
Aen zyn ghezalfden, David, end’ zyn zaedt.
_________________________________________________

                        Den xix. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-
Zangh-meester.
DE Hemelen (om hoogh)
Vertellen Godes eer,
En ’t uytspansel verhaelt
Het werck zijner handen.
De dach stort aen den dach
Reden, met overvloet:
En den nacht aen den nacht
[fol. C1r, p. 33]
Betoonet wetenschap.
Gheen spraeck, noch gheene woorden,
Daerm’ haer stemm’ niet en hoort.
Haer richt-snoer dat gaet uyt,
Over de gantsche aerde;
                        2.
En hare redenen,
Tot aen des wereldts eynd.
Hy heeft in die een Tent
Voor de Zonne ghestelt,
End’ die, als een bruygom,
Welck’ uyt zijn kamer gaet.
Zy is blijd’ als een heldt,
Om te loopen het padt:
Haere op-kominghe is
Van des Hemels eynde:
Ende voor haere hitt’
En isser yets verborghen.
                        3.
’s Heeren Wet is volmaeckt,
Bekeerende de Ziel,                       
Gods tuygenis is wis,
Dat slechten wijsheydt gheeft.
Gods bevelen zijn recht,
Verblijdende het hert:
[fol. C1v, p. 34]
’s Heeren ghebodt is reyn,
’t Welck de ooghen verlicht.
Des Heeren vrees is reyne,
Bestaend’ in eeuwigheydt.
Gods rechten zijn waerheydt,
Zy zijn t’zamen rechtveerdigh:
                        4.
Meer begeert dan het goudt,
Jae dan veel louter-goudt:
En soeter dan honigh,
En vloeyend’ honigh-zeem.
Oock wert, daer door, uw knecht,
Met klaerheydt, onder-recht,
In’t houden van dien is
Groot naer-loon. Wie verstaet
D’af-dwaelinghen? Reynight my
Van’t heym’lijck: weer-hout oock
Uw knecht van trotsheden:
Datz’ in my niet en heerschen.
                        5.
Dan zal ick oprecht zijn,
En reyn van groot verval:
Laet mijns monts redenen,
End’ mijns herten ghepeyns,
Voor u behaghen, Heer,
Mijn rots, mijn verlosser.
_________________________________________________

                        Den xx. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-
Zangh-meester.
D’ Heer verhoor u, in den dagh des anghsts,
[fol. C2r, p. 35]
Den naem des Gods Jacobs
Sett’ u in een hoogh vertreck: zende
Uw hulp’ uyt ’theylighdom.
End’ ondersteune u uyt Zion;
Ghedenck’ al uw’ spijs-offers,
En maeck’ uw brandt-offer asch? Sela!
Hy gheeff u nae uw herte;
                        2.
Ende vervulle all’ uwen raedt.
Wy zullen in uw’ heyl
Juyghen, end’ in de naem onzes Gods,
De vaendelen voeren.
De Heer vervull’ al uw’ begeerten.
Nu weet ick, dat de Heere
Zijn ghezalfden behoudt: hy hoort hem
Uyt zijns heyligheydts Hemel.
                        3.
’t Heyl zijner rechter-handt zal wezen,
Met groot-mogentheden.
Deze (vermelden) van wagenen,
Ende die van peerden:
[fol. C2v, p. 36]
Maer wy, die zullen van des Heeren
Onzes Gods naem vermelden.
Zy hebben zich neder-gheboghen;
Ende zy zijn ghevallen:
                        4.
Maer wy zijn gherezen, end’ staende
Ghebleven: Heer behoudt.
Die Koninck zal ons beantwoorden
Ten daegh’ onzes roepens.
_________________________________________________

                        Den xxj. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-
Zangh-meester.
O Heer, de Koninck is verblijdt,
Over uw sterckt’: end’ hoe zeer
Is hy in uw heyl verheught!
Ghy gheeft hem zijnes herten wensch,
End’ ghy en weygert niet
D’uyt-spraeck zijner lippen.
                        2.
Want ghy voor-komt hem met goede
Zegeninghen. Op zijn hooft
[fol. C3r, p. 37]
Zet ghy een kroon’ van fijn goudt.
Hy begeert van u leven; ghy
Gheeft ’t hem, langhe daghen,
Eeuwighlijck, end’ altoos
                        3.
Zijn’ eere is groot door uw heyl,
Ghy voeght hem toe Majesteyt,
End’ heerlijckheydt: ghy zet hem
Tot zeegh’ninghen in eeuwigheydt.
Ghy verheught hem, door vreught,
Met uw’ aenghezichte.
                        4.
Want de Koninck vertrouwt op d’Heer;
End’ hy zal door de gunsten
Des hoochsten niet wanckelen.
Uw’ hand’ zal all’ uw’ vyanden
Vinden: uw rechter-handt
Zal uw’ haters vinden.
                        5.
Ghy zultz’, als een oven des vyers,
Ter tijdt uws toorns zetten. d’Heer
Zalz’ in zijn toorn verslinden;
End’ ’t vyer zalz’ op-eten: ghy zult
Haer vrucht van d’aerd’ verdoen:
Haer zaedt van den menschen.
                        6.
Want zy hebben quaedt aen-gheleyt,
Teghen u, ende bedacht                        11
Eene schendelijcke daedt.
(Doch) en zullen niets vermoghen:
Want ghy zult-ze stellen,
(Ghelijck) tot een Doel-wit:
                        7.
Met uw’ pezen zult ghy ’t zetten,
(Recht) op haer aenghezichte.
[fol. C3v, p. 38]
Weest hoogh, Heer, in uw sterckte.
Zoo zullen wy (vrolijck) zinghen,
En zullen uwe macht,
Met liederen loven.
_________________________________________________

                        Den xxij. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-zangh-
Meester, op Ajelet Hasschachar.
MIJn God, mijn God, waeromme hebt ghy my
Verlaten? verr’ zijnd’ van mijn’ verlossingh,
(Van) de woorden mijnes brullens. Mijn God,
Ick roepe des daeghs,
Maer ghy en antwoordet niet; ende des nachts,
Ende daer en is voor my gheene stilte.
Doch ghy zijt heylich, by-woonende ’tgezang
Van Israel.
                        2.
Op u hebben onze vaders vertrouwt;
Vertrouwt, en ghy hebtze uyt-gheholpen.
[fol. C4r, p. 39]
Tot u hebben zy gheroepen, ende
Zijn uyt-ghereddet.                       
Op u hebben zy vertrouwt, ende en zijn
Niet beschaemt geworden. maer ick ben een worm
En geen man; een smaet van menschen, end’ veracht
Van den volcke.
                        3.
Alle die my zien, die bespotten my:
Zy steken de lipp’ uyt, schudden den kop.
Hy heeft (het) op den Heere ghewentelt,
Dat hy hem uyt-help’,
Hem redde, dewijle hy lust aen hem heeft.
Ghy zijt, die my hebt uyt den buyck ghetoghen;
Die my hebt, zijnde aen mijns moeders borsten
Doen vertrouwen.
                        4.
Op u ben ick van de baer moeder aen
Gheworpen: van den buyck mijnes moeders,
Zijt ghy myn God: zoo weest niet verr’ van my:
Want anghst is na by:
Want daer en is gheen helper. Vele varren
Hebben my om-ringht: stercke stieren Basans
Hebben my om-cingelt, haer mondt teghen my
Op-ghesperret,
                        5.
(Als) een verscheurend’ en brullende Leeuw.
Ick ben als water uyt-ghestort, ende
All’ mijn’ beenders hebben zich ghescheyden:
Mijn hert is als was:
’T is in’t midden mijns in-ghewants ghesmolten:
Mijn kracht is verdorret, ghelijck een pot-scherf;
Ende myne tonghe die kleeft vast aen myn
Ghehemelte.
                        6.
Ende ghy leght my in het stof des doodts,
[fol. C4v, p. 40]
Want honden hebben my rondom bezet;
Een vergaderinghe der boos-doenders
Heeft my om-gheven.
Zy hebben mijn’ handen, end’ myne voeten
Door-graven: ick zoude myne beenderen
Konnen tellen: zy schouwen’t (met vermaeck) aen:
Zy zien op my.
                        7.
Zy deylen onder hen myne kleeren,
End’ werpen het lot over myn ghewaet.
Maer ghy, Heer, weest niet verre, myn sterckte,
Haest u tot myn hulp’.
Reddet myn’ Ziel’ van ’t sweert; myne eenzame,
Van ’t honds gewelt; verlost my uyt des Leeuws muyl;
Ende verhooret my, van de horenen
Der een-hoornen.
                        8.
Zoo zal ick uwen naeme vertellen,
Aen myne broederen, en in’t midden
Van de ghemeynte, zal ick u prijzen.
Ghy die den Heer vreest,
Prijst hem; alle ghy zaet Jacobs, vereert hem:
End’ alle ghy zaet Israels, ontziet hem.
Want hy heeft niet veracht, nocht’ verfoeyt den druck
Der verdruckte;
                        9.
Nocht zyn aenghezicht voor hem verborghen:
Maer hy heeft ghehoort, als die tot hem riep.
Van u zal, in een groote ghemeynte,
Mijnen lof wezen.
Ick zal in teghenwoordigheydt van die gheen’,
Welck hem vreezen, myn gheloften betaelen.
De zachtmoedighe zullen eten, ende
Versaet worden.
[fol. C5r, p. 41]
                        10.
Zijn zoeckers zullen den Heere prijzen:
Uw herte zal in eeuwigheydt leven.
All’ eynden der aerd’ zullen ’t ghedencken,
End’ tot d’Heer keeren.
Ende alle gheslachten der Heydenen
Zullen voor u aenghezichte aenbidden.
Want het rijck is des Heeren, en hy heerschet,
Onder d’Heydens.
                        11.
Alle vett’ op aerde zullen eten,
End’ aenbidden; al die in’t stof daelen,
Zullen voor zijn aenghezicht neer-bucken,
Ende de welcke
Zijn ziel by ’t leven niet en kan behouden.
Het zaet zal hem dienen, het zal den Heere
Toe-gherekent worden, van ’t een gheslachte,
Tot het ander.
                        12.
Zy zullen kommen ende vertellen
Zijne gherechtigheydt, aen den volcke,
’T ghene is, of zal gheboren werden:
Want hy heeft ’t ghedaen.
_________________________________________________

                        Den xxiij. Psalm.
Een Psalm Davids.
D’Heer is myn Herder, my zal niets ontbreken:
Hy doet my ligghen in begraesde weyden:
[fol. C5v, p. 42]
Hy voert my zachtjens aen zeer stille waters:
Hy verquickt mijn ziel; leyt my om zijns naems will’
In’t spoor der gerechtigheyt. Oock als ick gingh
Int dal des doots schaduw’, ik vreesde geen quaet:
                        2.
Want ghy (o Heere) zijt met my: uwen stock
Ende uwen herders-staf vertroosten my.
Ghy richt de tafel toe voor mijn aenghezicht’,
Teghen over myne weder-partijders.
Ghy maect myn hooft vet, met (wel-rieckend’) oly;
Mijnen beker die is overvloeyende.
                        3.
Immers sullen my, all’ mijns levens daghen,
Het goede, end’ de weldadigheydt volghen.
Ende ick zal in den huyze des Heeren
Een langhen-tijdt van daghen blijven-woonen.
_________________________________________________

                        Den xxiiij. Psalm.
Een Psalm Davids.
DE aerde komt den Heere toe,
Midtsgaders (oock) hare volheydt;
[fol. C6r, p. 43]
De wereldt, end’ die daer in woonen:
Want hy heeftze op de zeën
Ghegrondet: ende hy heeftze
Op de Rivieren vaste ghezedt.
                        2.
Wie zal op den bergh des Heeren
Klimmen? end’ wie zal staen ter plaets
Zyns heyligheyts? Die reyn van handen,
End’ zuyver van hert is: die niet
Zyn ziel tot ydelheydt op-heft:
End’ die niet bedriegelijck en sweert.
                        3.
Die zal den zeghen, van den Heer,
Ontfanghen, end’ gherechtigheydt
Van den God zyner behoudenis.
Dat is ’t gheslacht van die nae hem
Vraghen; die uw aenghezichte
Zoecken; (Het welck) is Jacob. Sela!
                        4.
Ghy poorten heft uw hoofden op,
Eeuwighe deuren verheft u,
Dat de Koninck der eeren in-gae.
Wie is de Koninck der eeren?
De Heere sterck en gheweldich,
De Heere in den strijdt gheweldich.
                        5.
Ghy poorten heft uw hoofden op;
[fol. C6v, p. 44]
Ja heft op eeuwighe deuren;
Dat de Koninck der eeren in-gae,
Wie is die Koninck der eeren?
’T is de Heere der heyrscharen.
Hy is Koninck der eeren. Sela!
_________________________________________________

                        Den xxv. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
TOt u, Heer, hef ik myn ziel op,
Myn God, op u vertrouw ick.
Laet my niet beschaemt zijn: Laet niet
Mijn’ vyanden over my
Verblijdt zijn: jae alle die
U wachten, werden niet beschaemt.
Zy zullen beschaemt werden,
Die zonder oorzaeck valsch’lijck doen.
                        2.
Heere maeckt my uwe weghen
[fol. C7r, p. 45]
Bekent, leert my uw’ paden,
Leydet my in uwe waerheydt,
Ende leert my: want ghy zijt
De God myner behoud’nis.
Ick verwacht u alle den dagh:
Ghedencket (doch) o Heere,
Aen uwe barmhertigheden,
                        3.
End’ aen uwe goedigheden:
Want die zijn van eeuwigheydt.
Ghedenckt niet der zonden myns jeuchts,
Noch myn’ overtredinghen.
Ghedencket myner, o Heer,
Nae uwe goedertierenheydt,
Om uwer goedtheyt wille.
De Heere is goedt ende recht.
                        4.
Daerom zal hy de zondaren
In den wegh onder-wijzen.
Hy zal de zachtmoedigh’, in’t recht
Leyden, en hy zal zijn’ wegh
De zachtmoedighe leeren.
All’ de paden des Heeren zijn
Goedtheydt en trouw, aen die zijn
Verbondt en ghetuygh’nis houden.
                        5.
Vergeeft myn’ ongherechtigheydt;
Om uwes naems will’, Heere:
Want die is groot. Wie is de man
Die den Heer vreest? Hy zal hem
In den wegh onder-wijzen,
Dien hy zal hebben te kiezen:
Zijn’ ziel’ zal in’t goed’ blijven,
End’ zijn zaedt de aerd’ beerven.
[fol. C7v, p. 46]
                        6.
De verborghentheyd des Heeren
Is voor hen, die hem vreesen,
End’ zijn verbond, om hen bekent
Te maken. Mijne ooghen
Zijn gheduerigh op den Heer.
Want hy is, die mijne voeten
Uyt het net zal uyt-voeren.
Keert tot my, zyt my ghenadich;
                        7.
Want ick ben eensaem, en bedruckt.
De benautheden mijns hert
Hebben haer wijt uyt-ghestrecket.
Voert my uyt mijne nooden:
Aensiet mijn’ ellent en moeyt’,
En neemt wegh alle mijn’ zonden.
Aenziet mijne vyanden,
Want zy vermenichvuldigen.
                        8.
Zy haten my met wrevels haet.
Hoedt mijn’ ziel’, en reddet my,
En laet my niet beschaemt worden:
Want ick op u betrouwe.
Laet oprechtheyd en vroomheyd’,
My behoeden: want ick wacht u.
O God verlost Israel,
Uyt alle zijn benautheden.
_________________________________________________

                        Den xxvj. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
REcht my, Heer, want ick gae,
[fol. C8r, p. 47]
In mijn’ oprechticheyd:
En ick vertrouw’ op den Heere:
Ick en sal niet wanckelen.
Proeft my, Heer, en verzoeckt my:
Toetst mijn’ nieren, en mijn herte.
                        2.
Want uwe goedicheyd                       
Is voor mijne ooghen;
End’ ick wandel in uw waerheydt.
Ick en zitte niet ontrent
Ydel’ lieden, ende ick                       
En gae’ niet met bedeckte lien.
                        3.
Ick haet de vergaeringh
Der boosdoenders, end’ ick
En zitt’ niet by de Godtlooze*.
Ick wassche mijne handen
In onschuld, ende ick gae
Rondom uwen Altaer, Heere;
                        4.
Om de stemme des lofs                       
Te doen hooren, ende
Om alle uwe wonderen
Te vertellen. O Heere                       
’K hebb’ lief de wooningh uws huys,
[fol. C8v, p. 48]
End’ de woon-plaets uwer-eere.
                        5.
En raept mijn ziel niet wegh
Met de zondaers: nochte
Mijn leven, met de mans des bloeds:
In welckers handen schend’lijck
Bedrijf is, ende welckers
Rechter-handt is vol geschencken.
                        6.
Maar ick zal wandelen,                       
In mijn oprechtigheyd.
Verlost, en zijt my ghenadich.
Mijn voet staet op het effen:
Ick zal den Heere loven,
In de vergaderingh-plaetsen.
_________________________________________________

                        Den xxvij. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
DE Heere is mijn licht, ende myne heyl:
Door wien (doch) zoude ick hebben vreeze?
De Heere is de sterckte van myn leven:
Door wien (dan) zoude ick wezen verschrickt?
Als de booze, myne teghen-partijen,
[fol. D1r, p. 49]
Ende myne vyanden teghen my,
Tot my naeckten, om myn vleesch te eten,
Stieten zy zelfs aen, ende vielen neer.
                        2.
Of my al schoon een Legher belegerde
Myn hert en zoude niet vreezen: of schoon
Een krijch teghen my rees, vertrouw ick hier op.
Een dinck hebb’ ick van den Heere begeert,
Dat ick zal zoecken: dat ick mocht woonen,
Al myn leef-daghen, in’t huys des Heeren,
Om des Heeren lieflijckheydt t’aenschouwen,
End’ in zijnen Tempel t’onder-zoecken.
                        3.
Want hy deckt my in zijn Hut, ter tijt des quaets,
Hy berght my in’t verborghen zijns tentes:
Hy verhooght my op een rots: oock zal myn hooft
Nu zijn verhooght, boven myn’ vyanden,
Die rondomme my zijn, ende ick zal
In zijne tent’ Off’randen des gheklancks
Op-offeren, ende ick zal zinghen,
Iae ick zal den Heer, met Psalmen, zinghen.
                        4.
Hoort, Heere, myne stemme, als ick roepe,
End’ weest my ghenadigh, end’ antwoort my.
Mijn hert, zeyt u, (ghy zeght) zoeckt mijn aen-ghezicht.
Ick zoeck’ uw’ aengezichte. O Heere,
Verberght uw aenghezichte niet voor my:
En keert uwen knecht niet af in toorne.
Ghy zijt mijn hulp gheweest, begeeft my niet,
End’ en verlaet my niet, o Godt mijns heyls.
                        5.
Want mijn vader en moeder my verlaten:
Maer de Heere zal mijner aen-nemen.
Heere, leert my uwen wegh, ende leyt my
In’t rechte padt, om mijn verspieders will’:
[fol. D1v, p. 50]
Geeft my niet over, in de begeerte
Van mijne teghen-partijders (Heere.)
Want valsche ghetuyghen zijn teghen my
Op-ghestaen, ende die wrevel uyt-blaest.
                        6.
Zoo ick niet had ghelooft, dat ick zoude zien
’T goedt des Heeren, in’t landt der levende;
(’T was uyt.) Wacht op den Heer, zijt sterck, en hy zal
Uw hert stercken: Jae wacht op den Heere.
_________________________________________________

                        Den xxviij. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
TOt u roep ick, Heere myn rots-steen;
Houdet u niet als doof van my af;
Dat ghy niet stille van my en zijt:
Ende dat ick (zoo) nieten werde
Vergheleken met de ghene,
Die in den kuyl neder-dalen.
                        2.
Hoort de stemme myner smeeckinghen,
Als ick tot u roep, als ick myne
Handen op-heff’, naer d’aenspraeck-plaetse
[fol. D2r, p. 51]
Uwer heyligheyd. Treckt my niet wegh,
Met de God’loose, ende de
Werckers der ongherechticheyd:
                        3
Die met haer naesten van vre’ spreken,
Maer in haer-lieden herte is quaedt.
Gheeft hen naer haer doen, en de boosheydt
Van hare handelinghen; gheeft hen
Nae harer handen werck: doet haer
Vergheldingh, tot haer weder keeren.
                        4.
Om dat sy op des Heeren daden
Geen acht en nemen, noch op het werck
Zijner handen, zal hyz’ afbreken;
End’ hy en zal-ze niet op-bouwen.
Ghelooft zy d’ Heer, want hy verhoort
De stemme mijner smeeckinghen.
                        5.
De Heere die is mijne sterckte,
Ende hy is mijn schildt: op hem heeft
Mijn herte vertrout, ende ick ben
Geholpen geweest: daerom zoo springht
Mijn herte van vreughd: ende ick
Zal hem met mijn gezangh loven.
                        6.
De Heere is haer-lieder sterckte:
End’ hy is (insghelijckx) de sterckte
Der verlossinghen zijns gezalfden.
Verlosset u volck, ende zeghent
Uwe erve ende weyd-ze,
End’ verheftz’ in der eeuwicheydt.
_________________________________________________
[fol. D2v, p. 52]
                        Den xxix. Psalm.
Een Psalm Davids.

GHeeft den Heer’, ghy machtighe,
Gheeft den Heer eer en sterckte.
Gheeft den Heer de eer zijns naems.
Buyget u zelven voor hem,
In d’heerlijckheydt des heylighdoms.
Des Heeren stem’ is op’t water;
De Godt der heerlijckheydt dondert;
d’Heer is op de groote waters.
                        2
Des Heeren stem is met kracht:
Des Heeren stem is met eer:
Des Heeren stem breeckt ceders:
Jae d’Heer breeckt Libans ceders.
End’ hy doetz’ hupp’len als een kalf,
Den Libanon, end’ Syrion,
Als een Een-hoorn: des Heeren stem
Die houter uyt vlammen des vyers.
[fol. D3r, p. 53]
                        3.
Des Heeren stem doet beven
De woestijne; de Heer doet
De woestijn’ Kades beven.
Des Heeren stem’ doet d’Hinden
Baeren, ende ontbloodt het wout.
Maer in zijnen Tempel (daer) spreeckt
Een yeghelijck van zijn’ eere.
d’Heer zat over den water-vloedt:
                        4.
Jae d’Heer zit Koninck eeuw’lijck:
De Heere zal aen zijn volck
Sterckte gheven: de Heer’ zal
Zijn volck met vrede zegh’nen.
_________________________________________________


                        Den xxx. Psalm.
Een Psalm, een Liedt der in-wyinghe van Davids huys.
ICk zal u verhooghen, Heere,
Want ghy hebt my op-ghetrocken,
End’ en hebt mijne vyanden
Niet over my verblijt. O Heer’,
Mijn God, ick hebb’ tot u gheroepen,
[fol. D3v, p. 54]
Ende ghy hebt my (oock) ghenezen.
                        2.
Ghy hebt, Heer mijn ziel uyt het graf
Op-ghehaelt: ghy hebt my ’t leven
Behouden, dat ick inden kuyl
Niet ben gedaelt. Psalm-zinght den Heer,
Ghy gunst ghenooten, end’ zegghet lof,
Ter ghedachteniss’ zijns heyligheyds.
                        3.
Want een oogh-blick is in zijn toorn;
Een leven, in zyn goede-wil.
Des avonts vernacht het gheween,
Maer des morgens isser ghejuygh.
Ick zeyde wel, in mijnen voorspoedt,
Ick sal in eeuwicheydt niet wanck’len.
                        4.
Ghy hadt, door uw’ goedt gunsticheyt,
Mynen bergh, Heere, vast-ghezet:
(Maer wanneer) ghy u aengezicht
Verberghdet, zoo wierdt ick verschrickt.
Tot u, o Heer, hebb’ ick gheroepen,
End’ hebbe tot den Heere ghesmeeckt.
                        5.
Wat voordeel isser in mijn bloedt?
In mijn neer-dalen tot de groef?
Zal u (Heere) het stof loven?
Zal het uw’ waerheydt vertellen?
Hoort, Heere, en zyt my ghenadigh.
O Heere, weest ghy my een helper.
                        6.
Ghy hebt mijn gheklagh in een rey
Verandert; ghy hebt mijnen zack
Ontbonden, my met vreughdt om-gort;
[fol. D4r, p. 55]
Op dat mijn eer’ u Psalm-zinghe,
End’ niet en swijgh’. O Heere mijn God,
Ick zal in eeuwicheyt u loven.
_________________________________________________

                        Den xxxj. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-
zangh-meester.
OP u betrouwe ick, o Heere,
En laet my niet beschaemt
Worden, in eeuwicheydt.
Helpt my uyt, door uw gherechtigheydt.
Neyght uwe oore tot my,
Met haesten my uyt-reddet.
                        2.
Weest my tot eenen stercken rots-steen,
Tot een vestingh-plaetse,
Om my te behouden.
Want ghy zijt mijn steen-rots, end’ mijn burght:
Gheleydet my dan, ende
Voert my, om uw’s naems wille.
                        3.
Doet my uyt dit net-garen uyt-gaen,
[fol. D4v, p. 56]
Dat zy voor my berghen:
Want ghy zijt myn sterckte.
Ick beveel in uw’ hand mijnen gheest:
Ghy hebt my uyt gheholpen,
Heere ghy God der waerheydt.
                        4.
Ick haet’ de ghene, die op valsche
Ydelheden achten:
Ende ick betrouwe                       
Op den Heer; ick zal my verheughen,
End’ ick zal my verblijden
In uw’ goedertierenheydt.
                        5.
Want ghy hebt mijn ellendt aenghezien,
Ende mijne ziele
In benauthe’en ghekent:
End’ en hebt my niet in ’s vyants handt
Besloten: ghy hebt mijne
Voeten in ruymte doen staen.
                        6.
Zijt, o Heere, mijnes ghenadigh:
Want my is zeer banghe:
Mijn oogh, mijn ziel, mijn buyck
Is van verdriet door-knaeght: mijn leven
Is verteert van droeffenis,
End’ mijn jaeren van zuchten.
                        7.
Mijn kracht is, door mijn ongherechtheydt,
Vergaen; end’ mijn beend’ren
Zijn door-knaecht: ick ben oock
Van weghen mijn weer-partijders zeer
Tot smaet gheworden, end’ mijn’
Bekenden, tot eenen schrick.
[fol. D5r, p. 57]
                        8.
Die my op de straten aenschouwen,
Vlieden heen van my wech:
Ick ben uyt het herte                       
Vergeten, gelijck als een doode.
Ick ben gheworden, ghelijck
Een vat, te niete gaende.
                        9.
Want ick hoord’ de naespraeck van velen;
Vrees is rondom, nu zy
Teghen my t’saem raedslaen:
Zy dencken mijn ziel wech te nemen.
Maer ick vertrou, op u, Heer;
Ick zegghe, ghy zijt mijn God.
                        10.
Mijn’ tijden zijn in uw handt: redt my
Uyt mijner vyanden,
End’ mijn vervolgers handt
Laet uw aenschijn op uw knecht lichten.
Verlost my, door uw goedheydt:
Laet my, Heer, niet beschaemt zijn:
                        11.
Want ick roep’ u: laet de godd’looze
Beschaemt zijn: laetz’ in’t graf
Swijghen: laet de lippen
Der valscheyt stomme worden, die hart
Teghen de rechtveerdighe,
Vyt hooghmoedt, end’ smaet spreken.
                        12.
O hoe menighvuldigh is uw goedt:
Dat ghy voor de ghene,
Die u vreezen, wegh leydt:
Dat ghy voor henlieden uyt-wercket,
Dewelck’ op u betrouwen,
Voor de kind’ren der menschen.
[fol. D5v, p. 58]
                        13.
Ghy verberght-ze in’t verborghene,
Van uw aenghezichte,
Voor ’s mans hooghmoedighe’en:
Ghy versteeckt-ze in eene Hutte,
Voor het ghetwist der tonghen.
Ghezegent zy de Heere!                        17
                        14.
Want hy heeft zijn goedertierenheydt
My wonderlijck ghemaeckt,
In eene vaste stadt.
Ick seyde wel, in myn verhaesten,
Ick ben van het by-wezen
Uwer ooghen af-ghesne’en.
                        15.
Dan noch, wanneer ick tot u schreyde,
Hoordet ghy de stemme
Van mijne smeeckinghen.
Hebbet den Heere lief, ghy alle
Gunst-ghenooten; want de Heer
Behoedt de gheloovighe:
                        16.
Ende hy vergeldet den ghenen,
Zeer over-vloedelijck,
Die hoovaerdy bedrijft.
Zijt sterck, ende hy zal u-lieder
Hert verstercken, alle ghy
Die op den Heere hopet.
_________________________________________________

                        Den xxxij. Psalm.

Een onderwijzinghe Davids.
GHeluckzaligh is hy, wiens overtredingh
[fol. D6r, p. 59]
Vergheven is, wiens zonde overdeckt is.
Ghelucksaligh is de mensch, dien de Heer’
D’ongherechtigheydt niet toe en rekent:
End’ in wiens gheest niet eenigh bedroch en is.
Doen ick zweegh, zoo wierden myne beenderen
Veroudt, in myn brullen den gantschen dach.
Want uw hant was dagh end’ nacht swaer op my:
                        2.
Mijn zap verkeerd’ in zomer-drooghten. Sela!
Mijne zonde gaf ick aen u te kennen:
En bedeckte niet myn ongherechtheydt.
Ick zeyd’, ick zal myn overtredinghen
Belijden, voor den Heere; end’ ghy vergaeft
D’ongherechtigheydt myner zonde. Sela!
Hierom zal, ten tijde der vindinghe,
Een yder Heylighe u bidden aen:
                        3.
Jae in een overloop van groote waters,
En zullen zy hem niet (in’t minste) raecken.
Ghy zijt my als eene verberginghe:
Ghy behoedt my voor anghst, end’ om-ringht my
[fol. D6v, p. 60]
Met blijde zanghen van bevrydingh. Sela!
Ick zal u onderwijzen, en u leeren
Den wegh dien ghy zult gaen. Ick zal u raedt
Gheven, ende mijn’ oogh zal op u zijn.
                        4.
Weest niet ghelijck een Peerdt, als een Muyl-ezel,
Welck geen verstant heeft, en wiens muyl men breydelt
Met een toom, en ghebit, op dat het niet
Tot u ghenaeck’. De godloos’ heeft veel smert.
Maer die rust op den Heer, hem sal gunst om-vaen,
Verblijdt u in den Heer, ende u verheught,
O ghy rechtveerdighe, ende zinghet
Met vreughdt, al die oprecht van herten zijt.
_________________________________________________

                        Den xxxiij. Psalm.
GHy rechtveerdighe zinghet vrolijck,
In den Heere; lof betamet
Den oprechten. Lovet den Heere,
Met de Harpe, Psalm-zinget hem,
Met de Luyte, (end’) het
Thien-snarich instrument.
[fol. D7r, p. 61]
Zinght hem een nieuw Liedt:
Speelt wel met bly gheschal:
Want ’s Heeren woort is recht,
End’ al zijn werck trouw.
                        2.
Hy lieft gherechtigheydt, end’ ghericht.
De aerd’ is vol van des Heeren
Goedtgunstigheydt. Door ’t woordt des Heeren,
(Zoo) zijn de Hemelen ghemaeckt,
End’ door de Gheest zijns mondts,
All’ haer heyr. Hy vergaert
De wat’ren der Zee,
Ghelijck op eenen hoop:
Hy stelt de afgronden,
(Als) schat-kameren.
                        3.
Laet gansch de aerd’ voor den Heer vreezen:
Laet all’ inwoonders der weereldt,
Voor hem verschrickt wezen Want hy spreeckt;
End’ ’t is; hy ghebiedt, en ’t staeter.
De Heere vernietight
Den raedt der Heydenen:
Breeckt de ghedachten
Van (al) de volckeren.
Maer de raedt des Heeren
Staet in eeuwigheydt.
[fol. D7v, p. 62]
                        4.
De ghedachten zijnes herten (staen)
Van gheslachte tot gheslachte.
Ghelucksaligh is ’t volck, diens God is
De Heer: ’t volck dat hy zigh ten erf
Verkoren heeft! de Heer                        7
Schouwt uyt den Hemel, end’
Ziet alle menschen;
Ziet uyt van zijn’ vaste
Woon-plaetze, op alle
Inwoonders der aerd.
                        5.
Hy formeert haerer aller herte,
Hy let op all’ hare wercken.
Een Koninck en wert niet behouden,
Door de grootheydt eenes heyr-krachts:
Een heldt wort niet verlost
Door grootheydt van gheweldt;
Het Peerdt begheeft zich
Ter overwinninghe,                       
Ende en bevrydt niet,
Door zijn groote sterckt’.
                        6.
Ziet des Heeren Oogh is over hen,
Die hem vreesen, op de ghene,
Die op zijn goedgunstigheydt hopen,
Om hare ziele te redden,
Van den doodt; end’ om haer
By ’t leven te houden,
In den honghers-noodt.
Ons’ ziel verbeydt den Heer;
Hy is onze hulpe,
Ende onze schildt.
                        7.
Want ons’ herte is in hem verblijdt:
[fol. D8r, p. 63]
Om dat wy (vast) op den name
Van zijne heyligheydt betrouwen.
Uwe goedertierenheydt, Heer,
Zy over ons, ghelijck
Als wy op u hopen.
_________________________________________________

                        Den xxxiiij. Psalm.
Een Psalm Davids, als hy zijn ghelaet veran-
dert hadde, voor het aenghesichte van Abimelech,
die hem wegh joegh, dat hy door gingh.
ICk zal t’aller tijde,
Den Heere loven: zijn lof zal
In myn mondt gheduerighlijck zijn.
Myn Ziel’ roem’ in den Heer:
Dat ’t de zaechtmoedighe
Hooren, en blijd’ zijn. Maeckt den Heer
Met my groot; en laet ons t’samen
Zijnen naem verhooghen
[fol. D8v, p. 64]
                        2.
Ick hebb’ den Heer ghezocht,
Ende hy heeft my gheantwoort;
End’ my uyt all’ mijne vreeze
Ghereddet; zy hebben                       
Hem aengheschouwt; ja, als
Een waterstroom, aen-gheloopen;
Ende hare aenghezichten
Zijn niet beschaemt gheweest.
                        3.
Deze ellendighe
Riep, ende de Heere hoorde,
End’ hy verlost’ hem uyt alle
Zijne benautheden.                       
De Engel des Heeren                       
Leghert rondom, die hem vreezen,
En rucktze uyt. Smaeckt ende ziet,
Dat de Heere goedt is.
                        4.
Wel gheluckzalich is
De man, die op hem betrouwet!
Vreest den Heer’ ghy zijn’ heylighen:
Want dewelck’ hem vreezen,
En hebben gheen ghebreck.
Jonghe Leeuwen hebben armoed,
End’ hongheren; maer die den Heer
Zoecken, ontbreeckt gheen goedt.
                        5.
Komt ghy kind’ren, hoort my:
Ick zal u des Heeren vreeze
Leeren Wie is hy die ’t leven
Behaeghet? die daghen
Lief heeft, om het goede
Te zien? Bewaert uwe tonghe
Van het quaedt: end’ uwe lippen
[fol. E1r, p. 65]
Van bedrogh te spreken.
                        6.
Wijckt af van’t quaedt, doet ’t goedt.
Soeckt den vrede, end’ jaeghtze nae.
De Ooghen van den Heere zijn
Op de gherechtighe:
Ende zijne Ooren
Die luysteren tot haer gheroep.
Het aenghezichte des Heeren
Is teghen die quaedt doen:
                        7.
Om haer ghedachtenis
Vander aerden uyt te roeyen.
Zy roepen, end’ de Heere hoort,
End’ retze uyt alle
Hare benautheden.
D’Heer is nae by die ghebroken
Van herten zijn, end’ hy behoudt
De verslaghen’ van gheest.
                        8.
De quaden des vromes
Zijn vele; maer uyt dien allen
Reddet hem de Heer. Hy bewaert
Alle zijn beenders: gheen
Van dien wert ghebroken.
De boosheydt doodt de godd’looze.
Ende die den vromen haeten,
Werden schuldich verklaert.
                        9.
De Heer verlost de Ziel
Zijner knechten; end’ alle die
Op hem betrouwen, en zullen
Niet schuldich zijn verklaert.
_________________________________________________
[fol. E1v, p. 66]
                        Den xxxv. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
TWist Heere, met myne twisters,
Strijdet met myne bestrijders:
Grijpt aen den schildt, ende rondasse,
Ende staet op tot myner hulpe,
Ende brenghet de spiesse voort,
Sluyt (den wegh) toe tot ontmoetingh’
Van alle myne vervolghers:
Zeght tot myn ziel, ick ben u heyl.
                        2.
Laetze beschaemt en te schande
Werden, die mijn’ ziele zoecken:
Laetz’ achterwaerts ghedreven worden,
End’ beschaemt zijn die mijn quaedt dencken.
Laetz’ als kaf voor den wint worden:
En Godes Engel drijfze wegh;
Haer wegh zy duyster, end’ heel gladt;
End’ d’Engel Gods vervolgheze.
[fol. E2r, p. 67]
                        3.
Want zy hebben, zonder reden,
De groef’ haers nets voor my verberght;
Zonder re’en voor mijn Ziel ghegraven.
De verwoestingh’ over-komme hen,
Dat hy daer van niet en wete;
Ende het net, dat hy voor my
Verborghen heeft, vangh’ hem zelven;
Hy val met verwoestingh, daer in.
                        4.
Zoo zal mijn ziel haer in den Heer
Verheughen, zy zal in zijn heyl,
Vrolijck zijn: all’ mijn beend’ren zullen
Zegghen; Heer, wie isser u ghelijck?
Die ghy den verdruckten reddet,
Van dien, die stercker is dan hy;
End’ den ellendighen, ende
Den armen, van zijn beroover.
                        5.
Ghetuyghen des gewelts staen op,
Eysschen van my ’t gheen’ ick niet weet,
End’ zy vergelden my quaedt voor goedt,
De beroovinghe mijner ziele:
Maer my, terwijl zy waren kranck,
Was een rouwe-zack mijn ghewaedt.
Ick quelde mijn ziel, met vasten,
End’ mijn ghebedt keerd’ in mijn schoot.
                        6.
Ick gingh steeds, als oft het een vrient,
Of ’t my een broeder waer’ gheweest:
Ick gingh in’t swart neder-gheboghen,
Als een die over zijn moeder treurt.
Maer als ick hinckte, waren zy
Verblijdt, en verzamelden zich,
Verzamelden zich teghen my
[fol. E2v, p. 68]
Als boeven, end’ ick merckt’ het niet.
                        7.
Zy scheurden, en sweghen niet stil:
Knersten met haer tanden, op my,
Met huychelaers van tafel-broeders.
Heere, hoe langhe zult ghy toe-zien?
Brenght mijn Ziel weer van haer ghewoel.
Mijn’ eensame van de Leeuwen.
Zoo zal ick uw lof vermelden,
Inde groote vergaderingh:
                        8.
’K zal u by machtich volck loven.
Laet hen niet bly zijn over my,
Die uyt valscheydt mijn vyanden zijn;
Laetze niet wencken met de ooghen,
Die my zonder oorzaeck haten.
Want zy van vrede niet spreken
Maer zy overdencken bedrogh,
Teghen de still’ in den lande.
                        9.
Zy sperren haer mondt teghen my
Wijdt open: zy zegghen, ha, ha,
Ha, ha, onz’ ooghe heeft het ghezien,
Ghy ziet het, Heere, en zwijget niet:
Heer’ en weest niet verre van my:
Ontwaeckt, ende wordt tot mijn recht,
Tot mijne twist-zaecke, wacker,
O mijn Godt, ende mijn Heere.
                        10.
Doet my recht nae uw gherechtheydt,
Heere, mijn God, end’ en laet niet
Datze hen over my verblijden:
Laetze in haer herte niet zegghen,
Heah, onze Ziel! nocht zegghen,
Wy hebben hem gantsch verslonden.
[fol. E3r, p. 69]
Laetze beschaemt, end’ rood’ werden,
Die zich in mijn quaedt verblijden:
                        11.
Laetze schaemt’ end’ schand’ aentrecken,
Die zich teghen my groot maken:
Laetze juyghen, end’ verblijd wezen,
Die zich in mijn gherechtheydt lusten;
End’ zegghen steeds, de Heer’ zy groot,
Die lust heeft tot de vre’ zijns knechts.
Zoo zal mijn tongh’ uw’ gherechtheydt,
End’ uw’ lof all’ den dagh melden.
_________________________________________________

                        Den xxxvj. Psalm.
D’Overtredingh’ des godd’loozen
Spreeckt in het binnenst’ van mijn hert,
Daer en is gheen vreeze Gods,
Voor zijn’ ooghen; want hy vleyt zich,
In zijn’ ooghen, alsmen zijne
Ongherechtigheydt bevindt,
(Die) te haten is: de woorden
[fol. E3v, p. 70]
Zijns monts zijn onrecht, end’ bedrogh:
Hy laet (zelfs) nae te verstaen,
Tot weldoen: denckt quaedt op zijn bed:
Hy stelt zich op een wegh niet goedt;
Het quaedt en verwerpt hy niet.
                        2.
Uw gunst, Heer, tot den Hemel is;
Uwe waerheydt, tot d’opper-lucht.
Uwe gherechtigheydt is
Als berghen Gods: uw oordeelen
Zijn een grooten afgront. O Heer
Ghy behoudt mensch, ende vee.
Hoe dierbaer is uw’ gunst, o Godt!
Dies de menschen in de schaduw’
Uwer vleugels vertrouwen:
Zy werden van ’t vet uwes huys
Ghelaeft: ende ghy drencktze uyt
De beeck’ uwer wellusten.
                        3.
Want by u is ’s levens fonteyn:
(End’) in uw licht zien wy het licht.
Streckt uyt uwe goedigheydt
Over de gheen’ die u kennen,
Ende uwe gherechtigheydt,
Over d’oprecht’ van herten.
[fol. E4r, p. 71]
Dat trotsheydts voet tot my niet komm’,
End’de handt der goddeloozen
Doe my niet swerven. Daer zijn
De werckers der ongherechtheydt
Ghevallen: zy zijn neer-gheveldt,
End’ konnen niet weer op-staen.
_________________________________________________

                        Den xxxvij. Psalm.
(Een Psalm) Davids.
EN ontsteeckt u niet over de boosdoenders;
En benijdtze niet, dewelck’ onrecht doen.
Want zy zullen haest als gras af-gesne’en zijn;
End’ zullen, als groen’ gras-scheutjens vallen.
Vertrouwt op den Heer, ende doet het goede:
Bewoont de aerd, end’ voedt u met trouwe.
                        2.
End’ verlust u inden Heere, hy zal u
De begeerte uwes herten gheven.
Wentelt uwen wegh op den Heere: ende
Vertrouwt op hem, hy zal het uyt-voeren;
End’ zal uw gherechtigheydt doen voort komen
[fol. E4v, p. 72]
Als het licht, end’ uw recht, als den middagh.
                        3.
Swijgt den Heer, end’ verblijt hem: ontsteeckt u niet
Over de geen’, wiens wegh voorspoedigh is.
Over den man, die quaed’-aenslaghen uyt-voert,
Laet af van toorn, end’ verlaet grimmigheydt.
En ontsteeckt u niet, immers om quaedt te doen:
Want de booz’ zullen uyt-gheroeyt werden.
                        4.
Maer die den Heer verwachten, erven d’aerde.
End’ noch een weynich, end’ de godd’looze
En zal niet zijn. End’ zoo ghy let op zijn plaets
Hy zal niet zijn. Maer de zaechtmoedighe
Zullen de aerde erffelijck bezitten,
End’ in grooten vrede zich verlusten.
                        5.
De godloos’ bedenckt snoodtheyt op den vromen,
End’ hy knerst over hem met zijn tanden:
d’ Heer belacht hem, want hy ziet zijn dagh komen:
De godd’looz’ hebben ’t sweerdt uyt-ghetrocken,
End’ haren boogh’ ghespannen, om te vellen
Den ellendighen, ende den armen;
                        6.
Om te slachten, die oprecht van weghe zijn.
(Maer) haer sweert zal in haer-lien herte gaen,
End’ haer boghen zullen verbroken worden.
’T weynigh des rechtveerdighen is beter
Als veler goddeloozen overvloedt: want
D’armen der godlooz’ worden verbroken:
                        7.
Maer de Heer ondersteunt de rechtveerdighe.
De Heer kent de daghen der oprechten
End’ haer erff’nis zal in eeuwigheydt blijven:
Zy en zullen niet in den quaden tijdt,
Beschaemt worden: end’ zullen in de daghen
[fol. E5r, p. 73]
Van hongers-tijdt verzadighet worden
                        8.
Maer de goddelooze die zullen vergaen,
End’ des Heeren vyanden verdwijnen;
Ghelijck het kostelijckste der Lammeren;
Zy zullen met den roock wegh verdwijnen.
De goddelooze leent, end’ gheeft niet weder;
Maer de rechtveerdigh’ ontfermt zich, end’ geeft
                        9.
Want zyn ghezegende zullen d’aerd’ erven;
Maer zijn vervloeckte werden uyt-gheroeyt.
Dies mans gangen werden van den Heer gestiert:
Ende hy heeft lust aen zijnen weghe.
Als hy valt, zoo werdt hy niet wegh gheworpen:
Want de Heere ondersteunt zijne handt.
                        10.
Ick ben jonck geweest, end’ oock oudt geworden:
Maer ick en hebbe den rechtveerdighen
Niet zien verlaten, noch zijn zaedt broot zoecken:
Hy ontfermt zich den gantschen dagh, end’ leent:
End’ zijn zaet is tot zegen. Wijckt af van’t quaet,
End’ doet ’tgoede, end’ woont in eeuwigheydt.
                        11.
Want de Heere heeft het recht lief, end’ en zal
Zyne gunst-ghenooten niet verlaten;
Zy werden in alle eeuwigheydt, bewaert:
Maer ’t zaet der godd’loozen wert uyt-gheroeyt.
De vrome zullen de aerde beerven,
Ende in eeuwigheydt daer op woonen.
                        12.
De mondt des rechtveerdighen vermelt wijsheyt,
Ende zyne tonghe die spreeckt het recht.
De wet zynes Gods die is in zyn herte,
Zyne ganghen en zullen niet slibb’ren.
De godd’looze loert op den rechtveerdighen,
[fol. E5v, p. 74]
End’ is zoeckende, om hem te dooden.
                        13.
Maer de Heere en laet hem niet in zijn handt:
Nocht verdoemt hem, als hy gheoordeelt wort.
Wacht op den Heere, ende houdt zijnen wegh:
Ende hy zal u om hoogh verheffen;
Om de aerde erffelijck te bezitten.
Ghy zult zien ’t uyt-roeyen der Godd’looze.
                        14.
Ick hebb’ ghezien een schricklijcken godd’loozen,
Die zich uyt-breydd’, als een groen inlantsch boom:
Maer hy gingh door, en ziet hy wasser niet (meer):
End’ ick zocht’ hem, maer wert niet ghevonden.
Let op den vromen, end’ ziet op den rechten,
Want ’t eynde van dien man zal vrede zijn.
                        15.
Maer d’overtreders werden te zaem verdelght.
Het eynd’ der godd’loozen wert uyt-gheroeyt:
Doch ’t heyl der vromen is van de Heer; haer kracht
Ter tijdt van angst; end’ de Heer zalz’ helpen,
End’ redden; zal haer redden van de godd’looz’,
End’ behouden; want-z’ op hem betrouwen.
_________________________________________________

                        Den xxxviij. Psalm.
Een Psalm Davids, om te doen ghedencken.
HEer straft my niet in uwen toorn,
Noch kastijdt my,
In uw’ heete grimmigheyt.
[fol. E6r, p. 75]
Want uwe pijlen zijn in my
Ghedaelt; uw’ handt
Is op my neder-ghedaelt.
                        2.
Daer is niet gheheels in mijn vleesch,
Van uw gramschap;
Daer en is in mijn beenders
Gheen vrede, van mijn’ zonde. Want,
Over mijn hooft,
Gaen mijn ongherechtighe’en:
                        3.
Zy zijn my te swaer gheworden,
Als een swaer last.
Mijn etter-buylen stincken,
Zy zijn vervuylt van mijn dwaesheydt.
Ick ben ghekromt,                       
Ick ben gantsch zeer gheboghen.
                        4.
Ick gae den gantschen dagh in’t swart.
Want mijn dermen                       
Zijn vol verachte plaghen:
End’ in mijn vleesch is niet gheheels.
Ick ben verzwackt,                       
Ende gansch zeer verbrijzelt.
                        5.
Ick brull van’t gheruysch mijns herten.
Heere, voor u,                       
Is alle mijn’ begheerte.
End’ mijn’ zuchten en is, voor u,
[fol. E6v, p. 76]
Niet verborghen:
Mijn herte keert om end’ om;
                        6.
Mijne kracht heeft my verlaten,
Ende het licht
Van mijn ooghen; oock zy zelf
Zijn niet by my: mijn’ liefhebbers,
End’ mijn vrienden
Staen teghen over mijn plaegh’:
                        7.
End’ mijn naesten staen van verre.
End’ die myn ziel                       
Zoecken, legghen my stricken,
Ende die mijn quaed zoecken, spreken
Ellenden, end’
Dencken al den dagh listen.
                        8.
Maer ick ben, ghelijck een doove,
Ick en hoor niet;
End’ als een stom, die zijn mond
Niet opent; jae ben als een man,
Die niet en hoort,
In wiens mond’ geen weer-spraeck is.
                        9.
Want ick hope, op u, Heere:
Ghy sult hooren,
Heer mijn Godt, want ick seyde,
Dat zy niet bly zijn over my!
Als mijn voet drilt,
Werden zy grootsch tegen my.
                        10.
Want ick ben tot hincken ghereet,
End’ myn smert’ is
Steeds voor my: want ick verhael
(U) myne ongherechtigheydt.
[fol. E7r, p. 77]
Ick ben benauwt,
Van weghen myne zonde.
                        11.
Maer myn vyanden zyn levend’,
Zyn sterck; end’ veel’,
Die my valschelijck* haten;
End’ die quaedt voor goedt vergelden,
Staen my teghen,
Om dat ick het goed’ na-jaegh’.
                        12.
En verlaet my niet, o Heere,
Myn Godt, en weest
Niet verre van my: haest u,
Tot myner hulp’, Heere myn heyl.
_________________________________________________

                        Den xxxix. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-zangh-
meester, voor Jeduthum.
ICk zeyd’, ick zal myn’ weghen bewaeren,
Dat ick niet zondigh’ met myn tongh;
Ick zal myn’ mondt met een toom bewaren,
Midts noch de godloos’ voor my is.
Ick was door swijghen stom, ick sweeg van’t goet,
[fol. E7v, p. 78]
Maer mijne smerte wert verswaert.
                        2.
Mijn herte wert heet in mijn binnenste,
Een vyer ontbrandd’ in mijn ghepeyns:
(Doe) hebb’ ick met mijn’ tonghe ghesproken;
Heer’, maeckt my mijn eynde bekent,
End’ welck de mate mijner daghen zy,
Dat ick weet, hoe afgaend’ ick ben.
                        3.
Ziet, een handt breedt stelt ghy mijne daghen,
Mijn leef-tijdt is als niet voor u.
Immers is elck mensche, (hoe) vast hy staet,
Maer enckel ydelheydt. Sela!
Immers wandelt de mensch, als in een beeldt:
Immers woelenze ydelijck.
                        4.
Men vergaert by een, ende men weet niet,
Wie dat het na zich zal nemen.
Ende nu wat verwacht ick, o Heere?
Mijne hope die is op u.
Verlost my van all’ mijn overtredingh’:
Stelt my niet tot des dwazen smaedt.
                        5.
Ick ben verstomt, ick en sal mijnen mondt
Niet op-doen; want ghy hebt ’t gedaen.
Nemet uwe plaeghe van op my wegh.
Ick beswijck’ van de strijdt uws hands.
Castijt ghy yemandt, met bestraffingen,
Over de ongherechtigheyd;
                        6.
Zoo doet ghy zijn bevalligheyd smelten,
Ghelijck een mott’; immers zoo is
Een yder Mensche ydelheyd. Sela!
[fol. E8r, p. 79]
Hoort, Heer, mijn ghebedt, end’ luystert
Naer mijn gheroep; swijght niet tot mijn’ tranen:
Want ick ben een vremd’lingh by u:
                        7.
Een by-woonder, als alle mijn vaders.
Wendt van my af, dat ick verquick’:
Eer ick henen gae, end’ niet (meer) en zy.
_________________________________________________

                        Den xl. Psalm.
Davids Psalm, voor den Opper-zangh-meester.
ICk hebbe den Heere langhe verwacht,
End’ hy heeft zich tot my gheneyght,
Ende heeft mijn gheroep ghehoort:
End’ hy heeft my uyt een ruyschenden kuyl,
Uyt modd’righ slijck op-ghehaelt:
End’ heeft mijn’ voeten ghestelt,
Op een rots; mijn ganghen
Vast ghemaeckt; een nieuw Liedt
[fol. E8v, p. 80]
In mijn mond ghegheven,
Een Lof-zangh onzen Godt.
                        2.
Vele zullen ’t zien, en zullen vreezen,
End’ op den Heere vertrouwen.
Wel gheluckzaligh is de Man!
Die den Heere tot zijn vertrouwen stelt,
End’ niet om ziet nae trotsche,
Of die tot leughen wijcken.
Ghy, o Heere, mijn God,
Hebt uwe wonderen,
End’ uwe ghedachten,
Aen ons vele ghemaeckt.
                        3.
Men kanz’ in ordre by u niet stellen.
Zoude ick-ze verkondighen,
End’ uyt-spreken, zy zijn veel meer,
Als datmenze zou konnen vertellen.
Slacht-offer, of spijs-offer
En hebben u niet behaeght.
Ghy hebt my de ooren
Deur-gheboort. Brandt-offer
Ofte zonde-offer
En hebt ghy niet gheeyscht.
                        4.
Doe zeyd’ ick, ziet, ick kom’: in de rollen
Des boecks, is van my gheschreven;
Ick hebb’ behaghen, o myn Godt,
Om uw ghelieft’ te doen, end’ uwe wet
Is binnen myn inghewant.
Ick boodtschapp’ gherechtigheydt,
In de groote ghemeynt’.                       
Ziet ick en bedwinghe
Myne lippen niet in:
Ghy wetet, o Heere.
[fol. F1r, p. 81]
                        5.
Ick en bedencke niet, in het midden
Mijns herten, uw’ gherechtigheydt:
Ick spreek’ uw waerheydt end’ uw heyl:
Uw’ gunst, end’ uwe trouw verheel’ ick niet,
In de groote ghemeynte.
Ghy zult uw’ barmhertighe’en
Van my niet houden, Heer.
Laet uw weldadigheydt,
Ende uwe trouwe,
My stedes behoeden.
                        6.
Want (veel) quaden, tot zonder ghetal toe,
Hebben my (rondom) om-gheven:
Mijne ongherechtigheden
Hebben my aen-ghegrepen, dat ick niet
(Die) en hebbe konnen zien:
Zy zijn menighvuldigher
Dan de hairen mijns hoofts.
End’ mijn hert’ begeeft my.
Hebt Heer, wel-behaghen,
Om my te verlossen.
                        7.
Haest u, o Heere, tot mijner hulpe:
Laetze te zamen zijn beschaemt
Ende laetze schaem-rood werden,
Die mijn ziel zoecken, om te vernielen:
Laetze achterwaerts wijcken
Ende te schande worden,
Die aen mijn quaedt lusten:
Laet-ze verwoest worden,
Tot loon haers beschamingh,
Die my zegghen, ha, ha !
                        8.
Laet in u vrolijck end’ verblijd wezen,
[fol. F1v, p. 82]
Alle die u zoecken (Heere.)
Laet de liefhebbers uwes heyls
Deurgaens zegghen, de Heer zy groot ghemaeckt.
Ick ben doch wel ellendigh,
Ende een nootdurftig (mensch):
Maer de Heer’ denckt aen my.
Ghy zijt mijne hulpe:
Ende mijn bevryder,
O mijn Godt vertoeft niet.
_________________________________________________

                        Den xlj. Psalm
Een Psalm Davids, voor den Opper-
zangh-meester.
GHeluckzaligh! die zich bescheyd’lijck draeght,
Teghen den gheringhen.
d’Heer zal hem bevryden, ten daeg’ des quaets:
De Heer zal hem redden,
End’ zal hem by het leven behouden:
Hy zal gheluckzaligh
Op aerd’ zijn: en gheeft hem oock niet over,
[fol. F2r, p. 83]
In zijn vyanden wil.
                        2.
De Heere zal hem op het zieck-bedde
Ondersteunen. Ghy keert
Zijn gantsche leger om, in zijn kranckheydt.
Ick zeyde, o Heere:
Zijt my ghenadich, gheneest mijn ziele;
Want ick hebb’ teghen u
Ghezondight. Mijne vyanden spreken
Quaedt van my (zegghende)
                        3.
Wanneer zal hy sterven, zijn naem vergaen?
En komter een bezien,
Hy spreeckt valsch, zijn hert vergaert zich onrecht.
Gaet hy uyt na buyten,
Hy spreeckter van. Alle mijne haters
Mompelen te zamen,                       
Teghen my; zy bedencken, teghen my,
Het ghene my quaedt is.
                        4.
Een belials stuck (zeght men) kleeft hem aen,
End’ hy die neder light,
Zal niet we’er op-staen. Zelfs de man mijns vreed’s,
Op wien ick vertrouwde,
Die mijn broodt at, heeft d’achter-voet, teghen
My op-ghelicht: maer ghy
Zijt my Heer, ghenadich, end’ richt my op:
Op dat ick ’t hen vergeld’.
                        5.
Hier by weet ick, dat ghy lust aen my hebt;
Dat myn vyandt niet zal
Over my juyghen: want ghy behout my,
In myn oprechtigheydt;
[fol. F2v, p. 84]
End’ stelt my eeuw’lick voor u. Ghelooft zy
d’Heer, de Godt Israels,
Van eeuwigheydt, end’ tot in eeuwigheydt.
Amen, ende Amen.
_________________________________________________

                        Den xlij. Psalm.
Een onderwijzinghe: voor den Opper-
zangh-meester.
ALs een hert schreeuwt nae de vlieten,
Zoo schreeuwt, God! myn ziel tot u.
Mijne ziele dorstet na Godt,
Nae den levendighen Godt.
Wanneer zal ick in-komen,
Ende zal ick verschijnen,
Voor Gods aen-ghezicht? Mijn’ tranen
Zijn my tot spijse, dagh end’ nacht.
                        2.
Om dat zy my den ganschen dagh,
[fol. F3r, p. 85]
Zegghen, waer is uwe God?
Ick ghedenck daer aen, end’ storte
Mijne ziele uyt, in my:
Dat ick heen gingh met de schaer,
Met hen nae Gods huys trede,
Met een stemme van vreughden-zangh,
End’ lof, (met) een feest-houdend’ volck.
                        3.
Wat buyght ghy u neder, myn ziel,
End’ zijt in my onrustigh?
Hoopt op Godt, want ick zal hem noch
Loven; zijn aenschijn is heyl.
Mijn ziel buyght zich neer in my,
Mijn Godt: daerom ick uwer
Ghedenck’, uyt der Jordanen landt,
End’ Hermonim, het kleyn gheberght’.
                        4.
De afgrondt tot den afgrondt roept,
Op ’t ghedruysch uwer goten.
All’ uw baren, end’ uw golven
Zijn over my heen ghegaen.
Maer de Heere zal des daeghs,
Zijn goedigheydt ghebieden:
End’ ’s nachts zal zijn Liedt by my zijn;
’T ghebedt tot den Godt mijns levens.
                        5.
Ick zal zegghen tot Godt, myn rots,
Waerom vergeet ghy mijner?
Waerom gae ick in’t swart, weghen
Des vyandts onder-druckingh’?
Myn’ vyanden hoonen my,
Met doodingh’ in myn’ beenders:
Als zy tot my, den gantschen dagh
Zegghen, waer is (nu) uwe Godt?
[fol. F3v, p. 86]
                        6.
Wat buyght ghy myn Ziel, end’ woelt ghy
In my? Hoopt op Godt, want ick
Zal hem noch loven, de heylen
Myns aenghezichts, end’ myn Godt.
_________________________________________________

                        Den xliij. Psalm.
DOet my recht, o Godt, end’ twist myn twist:
Vrijt my van’t onghenadich volck,
Van den man des bedrochs, end’ onrechts.
Want ghy zijt de God myns krachts. Waerom
Verstoort ghy my?Waerom gaen ick
In’t swart, midts vyandts druck!
                        2.
Sent uw’ licht, ende uwe waerheydt;
Dat die my leyden, datze my
Tot uwer heyligheydts bergh brenghen;
Ende tot uwe Tabernakels:
Ende dat ick tot den altaer
Godes mochte in gaen.
                        3.
Tot den Godt, die de verheuginghe
[fol. F4r, p. 87]
Van myn’ op-springhende vreughdt is.
End’ dat ick u met d’Harpe love,
O Godt, myn Godt! wat buyght ghy neder,
O myn’ Ziele, end’ wat zijt ghy
Zoo ongherust in my?
                        4.
Hopet op Godt, want ick zal hem noch
Met-lof-danck-segghen: Want hy is
De menighvuldighe verlossingh’
Mynes aenghezichts, ende myn Godt.
_________________________________________________

                        Den xliiij. Psalm.
Een onderwijzinghe: voor den Opper-zangh-
meester, onder de kinderen van Korah.
O Godt, wy hoorden’t met ons ooren;
Onze vaders hebben ’t ons vertelt;
Ghy hebt een werck, in haer’ daghen,
Ghewrocht, in de daghen van oudts.
Ghy hebt de Heyd’nen, met uw handt,
Uyt de bezittinghe verdreven:
Maer haer gheplant; ghy hebt gheplaeght
[fol. F4v, p. 88]
De volcken; end’ dees’ doen voort-schieten.
                        2.
Want zy en hebben ’t landt niet gheerft,
Door haerlieder sweert; end’ haren arm
En heeft haer gheen heyl ghegeven;
Maer uw rechter-handt, end’ uw arm,
End’ het licht uwes aenghezichts:
Om dat ghy in haer hadt behaghen.
Ghy zelfs zijt mijn Koninck, o Godt:
Ghebiedt de verlossinghen Jacobs.
                        3.
Door u zullen wy onz’ vyanden,
Met hoornen stooten; in uwen naem,
Vertreden die teghen ons staen.
Want ick vertrouw niet op mijn boogh’,
End’ mijn sweerdt zal my niet bevryen:
Maer ghy behoudt ons van onz’ druckers,
End’ maeckt onze haters beschaemt.
Wy roemen in Godt den gantschen dagh:
                        4.
Ende uwen name sullen wy
Inder eeuwigheydt loven. Sela!
Maer (nu) hebt ghy ons verstooten,
Ende ons ghemaeckt te schande:
Dewijle ghy niet uyt en treckt,
Met ons’ krijghs-heyr. Ghy doet ons keeren
Achterwaerts heen, voor den vyandt:
End’ onze haters rooven voor zich.
                        5.
Ghy gheeft ons als schapen ter spijze,
End’ verstroyt ons onder de Heydens.
Ghy verkoopt uw’ volck, om gheen goedt
End’ ghy verhooght niet haren prijs:
[fol. F5r, p. 89]
Ghy stelt ons ons’ buyren tot smaet;
Tot spot end’ schimp hen, die om ons zijn;
Tot een spreeck-woort onder d’ Heydens,
Tot hooft-schuddingh’, onder de volck’ren.
                        6.
Mijn schand’ is voor my, den gantschen dagh,
End’ mijns aenghezichts schaemt bedect my:
Om de stemme van den hooner,
End’ de lasteraer; van weghen
Den vyandt, end’ wraeck-gierighen.
Dit al is ons over-ghekomen,
End’ hebben u niet vergheten,
Noch teghen uw verbondt gheloghen.
                        7.
Ons’ hert’ is niet achterwaerts ghekeert,
Noch onz’ treedt van uw padt gheweken,
Hoe wel ghy ons verplettert hebt,
In een plaetse der draken,
End’ ons met doods-schaduw bedeckt.
Zoo wy Gods naem hadden vergheten,
Ende hadden onze handen
Tot eenen vreemden God uyt-ghebreydt;
                        8.
Zoude Godt zulcks niet onder-zoecken?
Want hy weet ’s herts verborghentheden.
Maer wy worden om uwent will’,
Den gheheelen dagh ghedoodet,
Worden als slacht-schapen gheacht.
Ontwaeckt: Waeromme doch, o Heere,
Zoudet ghy slapen? waeckt doch op,
End’ en verstoot niet in eeuwigheydt.
                        9.
Waerom zoudt ghy uw aenzicht berghen?
Onz’ ellend’ end’ onz’ druck vergheten?
Want onze Ziel light-neer in’t stoff:
[fol. F5v, p. 90]
Onzen buyck kleeft aen de aerde.
Rijst ons ter hulp; end’ verlost ons,
Om uwer goedertierenheyts will’.
_________________________________________________

                        Den xlv. Psalm.
Een onderwijzinghe, een Liedt der liefden: voor
den Opper-zangh meester, onder de kinderen van
Korah, op Schoschannim.
MYn herte gheeft op eene goede reden;
Ick zegg’ myn’ gedichten uyt van een Koninck:
Mijn tong’ is een penn’ eens wack’rens schrijvers:
Ghy zijt veel schoonder dan ’s mensches kinders:
In uwe lippen is ghenaed’ uyt-ghestort:
Daerom heeft u Godt eeuwighlijck ghezegent.
O ghy Heldt, gordt uw sweert aen de heupe;
Uwe Majesteyt, end’ uw’ heerlijckheydt:
                        2.
End’ rijdt voorspoedelijck in uw’ heerlijckheydt,
[fol. F6r, p. 91]
Op ’t woort van trouw, end’ zachte rechtveerdigheydt:
End’ uw’ rechter-handt leer’ u vreeslijckhe’en.
Uwe pijlen zijn scherp: volcken zullen
Onder u neer-vallen, zy zullen treffen,
In het herte van des Conincks vyanden.
Uw throon, o Godt, is eeuwich end’ altoos:
De staf uws rijcks, is een billigheyds staf.
                        3_
Ghy lieft gerechtigheydt, ende haet god’loosheyt:
Daerom heeft u, o Godt uwe Godt ghezalft,
Met vreughd’-oly, boven u met-ghenoots.
Al’ uw kleeren zijn myrrh’ end’ aloe,
(End’) Cassie; uyt de yvoor-palleyzen,
Boven de ghene, welcke u verblyden.
Dochters van Conincklijcke-vorsten zijn,
Onder uw’ kostelijcke staet-dochters.
                        4_
De Coninginn’ is aen uwe rechter-hand
Ghestelt, in’t alderfijnste Goudt van Ophir.
Hoort, o dochter, end’ ziet, end’ neyght uw oor’,
Ende vergeet uw volck, end’ uws vaders huys:
Zoo zal de Coninck uwer schoonheyd lusten:
Dewijl’ hy is u Heer, buyght u voor hem neer:
En Tyrus dochter (met) de rijckste van ’t volck,
Zullen uw aenzicht met gheschinck smeecken.
                        5_
Des Conincks dochter is heel’ eer van binnen:
Haer kleedinghe is van gouden Borduersel.
Zy zal den Coninck werden toe-gheleyt
In sticksel-werck: de jonghe dochteren,
Haer medghezellinnen, die achter haer zijn,
Zullen u werden toe-ghebracht; zy zullen
Met blijdschap ende vreught gheleydt worden:
Zy zullen in ’s Konincks Palleys in-gaen.
[fol. F6v, p. 92]
                        6_
Uwe zonen zullen zijn in de plaetze
Uwer voor-vaderen:ghy sult-ze zetten,
Tot Vorsten, over de gantsche aerde.
Ick zal uwen name doen ghedencken,
Van gheslacht, tot gheslacht. Daerom zullen u
De volcken eeuwighlick end’ altoos loven.
_________________________________________________

                        Den xlvj. Psalm.
Een Liedt op Alamoth: voor den Opper-zangh-
meester, onder de kinderen van Korah.
GOdt is ons een toe-vlucht end’ sterckte:
Hy is zeer-krachtelick bevonden
Een hulpe in benautheden.
Daerom zullen wy niet vreezen,
Al veranderde de aerd’ (haer plaets’)
End’ al wierden de berghen in’t hert
Der zeen verzet. Laet haer waters
[fol. F7r, p. 93]
Bruyssen, ende beroert worden.
                        2.
Laet (vry) de geberghten daveren,
Door der zelver verheffingh: Sela!
De Beeckxkens van de Riviere
Zullen de stadt Gods verblijden,
’t Heylighdom des hooghstes wooninghen:
Godt is midden in haer; zy en zal
Niet wanck’len; Godt zal-ze helpen,
In’t aen-breken des morgens-stonts.
                        3.
De Heydenen raesden-en-woelden,
De Koninckrijcken beweeghden zich,
Hy hief zijn stemm’, de aerd’ versmolt.
d’Heer der heyrscharen is met ons.
De Godt Jacobs die is ons een burght. Sela!
Komt, aenschouwt de daden des Heeren:
Die op aerd’, verwoestinghen maeckt;
Tot ’t aerdtrijcks eynd’ d’oorloghen stilt;
                        4.
Die (daer) den boghe in stucken breeckt;
Ende die de spiesse ontwee slaet.
De waghenen met vyer verbrandt.
Laet af, end’ weet, dat ick Godt ben.
Ick zal by de Heyd’nen verhooght zijn;
Ick zal op der aerden, verhooght zijn.
d’Heer der heyrscharen is met ons:
De Godt Jacobs is ons een burcht. Sela!
_________________________________________________
[fol. F7v, p. 94]
                        Den xlvij. Psalm.
Een Psalm: voor den Opper-zangh-meester,
onder de kinderen van Korah.
ALle ghy volcken,
Klappet in de handt,
Juyght Godt, met een stem
Van vreughden-ghezangh:
Want de hooghste Heer
Is zeer vreesselijck:
Een grooten Coninck,
Over ’t heel aerdtrijck:
Hy brenght onder ons                       
(Al) de volckeren;
End’ de natien,
[fol. F8r, p. 95]
Onder onz’ voeten.
                        2.
Hy verkiest voor ons
Onz’ erffenisse!
d’Heerlijckheydt Jacobs,
Dien hy heeft bemint. Sela!
Godt rijst met ghejuygh,
De Heer, met gheklanck
Van de Bazuyne.
Psalm zinghet Gode,
Psalm-zinght, Psalm-zinghet
Onz’ Koninck, Psalm-zinght.
Want Godt is Koninck
Der gantscher aerde.
                        3.
Psalm-zinghet, ghy (all’)
Die zijt verstandigh.
Godt heerscht als Coninck,
Over de Heyd’nen.
Godt zit op den throon
Zijner heyligheydt.
Der volcken Vorsten
Zijn vergaert (tot) ’t volck
Des Gods Abrahams
Want ’t aerdtrijcks schilden
Zijn Godes (eyghen).
Hy is zeer verhooght.
_________________________________________________

[fol. F8v, p. 96]
                        Den xlviij. Psalm.
Een Liedt, een Psalm, voor de kinderen
van Korah.
DE Heer is groot, end’ zeer gheroemt,
In de stadt onzes Gods, den bergh
Zijns heyligheydts. De bergh Zion is
Aen de Noort-zijden, schoon van ghewest,
Een vreught der gantscher aerde;
De stadt des grooten Konincks.
Godt is in haere Palleysen:
Hy isser voor een burght bekent,
Want ziet, de Koninghen waeren
Vergaert: zy trocken t’samen deur.
                        2.
Ghelijck zy ’t zaghen, waeren zy
[fol. G1r, p. 97]
Verwondert, verschricket, verbaest.
Bevingh greepze daer: smert’ als eener
Barender vrouw. Ghy breeckt de schepen
Van Tharsis, met een Oost-wint.
Ghelijck wy ’t ghehoort hadden,
Alsoo hebben wy, in de stadt,
Van de Heere der heyrschaeren,
In de stadt onses Gods ghezien.
Godt zal haer eeuw’lijck bevesten. Sela!
                        3.
O Godt in’t midden uws Tempels,
Ghedencken wy uwer ghenaed’.
Ghelijck uwen naeme is, o Godt,
Zoo is uw’ roem, tot aen de eynden
Der aerde: uw rechterhandt
Is vol van gherechtigheydt.
Laet den bergh Zion blijde zijn;
Laet de dochteren van Juda,
Om uwer oordeelen wille,
Vrolijck-met-ghejuygh-op springhen.
                        4.
Gaet rondomme Zion, ende
Om-ringht-ze, telt haere torens:
Zettet uw hert’, op haer vestinghe;
Beschouwet onderscheydentlijcken
Haer palleyzen, op dat ghy
(Zulcks) aen den nae-volgenden
Gheslachte mochtet vertellen.
Want deze Godt is onze Godt,
Eeuwighlijck, end’ altoos! Hy zal
Ons tot der doodt toe gheleyden.
_________________________________________________
[fol. G1v, p. 98]
                        Den xlix. Psalm.

Een Psalm, voor den Opper-zangh-meester,
onder de kinderen van Korah.
HOort dit, all’ ghy volcken, neemt ter ooren,
Alle ghy in-woonderen der wereldt,
Zoo wel slechte, als aensienelijcke,
Beyde te zamen rijck ende arme:
Mijnen mondt zal enckel wijsheydt spreken,
End’ mijns hert gepeyns zal vol verstants zijn.
Ick zal mijn’ ooren neyghen tot een spreucke,
Mijn verborghen re’en op de Harp openen.
                        2.
Waerom zoud’ ick ten daegh’ des quaets vreezen.
Als ’t onrecht my op d’hielen, my om-ringht.
Aengaende de ghene, die op haer goedt
Vertrouwen, ende die zich beroemen
Op de menighte van haren rijckdom,
Niemandt van hen zal oyt (zijnen) broeder
Konnen verlossen; ende hy en zal niet
[fol. G2r, p. 99]
Aen Gode zijn rantsoeningh konnen gheven:
                        3.
Want de verlossinghe harer ziele
Te swaer is, end’ zal eeuw’lijck op-houden,
Dat hij oock voortaen altoos zou leven,
End’ de verdervinghe niet zoude zien.
Want hy ziet, dat (oock) de wijze sterven,
Dat t’zamen een onghestadighen-dwaes,
Ende de onvernuftighe om-komen,
End’ dat zij anderen haer goedt naer-laten.
                        4.
Haer binnenst’ ghedacht is, dat haer’ huyzen
Eeuwelijck zullen zijn, haer’ wooninghen
Zullen zijn van gheslacht’ tot geslachte:
Zy noemen de landen nae haer namen.
Nochtans de mensch in weerde, en blijft niet:
Hy wort ghelijck de beesten die vergaen.
Dees’ hare wegh is eene dwaesheydt van hen:
End’ haer naer-komers hebben lust in haer tael. Sela!
                        5.
Men set-ze ghelijck schapen in het graf:
De doodt die zal-ze af-weyden; ende
De oprechtighe (van herten) zullen
In den morghen-stondt, over hen heerschen,
Ende het graf zal hare ghedaente
Verslijten, (elck) uyt zijne wooninghe.
Maer Godt, die zal mijne ziele verlossen,
Uyt ’s grafs geweldt: Want hij zal my op-nemen. Sela!
                        6.
En vreest niet, wanneer een man rijcke wort,
Wanneer de eere van zijn huys groot wort.
Want in zijn sterven neemt hy gantsch niet met;
Zijn eere en sal hem niet na dalen.
Hoe wel hy zijn ziele, in zijn leven,
Wel-zeghent, ende dat zy u loven,
[fol. G2v, p. 100]
Om dat ghy u zelf goedt doet; zoo zal hy (doch)
Tot het gheslachte van haer’ vaders komen;
                        7.
Zy zullen ’t licht niet zien, in eeuwigheydt.
De mensche die in groote-weerde is,
Ende dewelcke gheen verstandt en heeft,
Wordt ghelijck als de beesten (die) vergaen.
_________________________________________________

                        Den L. Psalm.
Een Psalm Asaphs.
DE Godt der Goden, de Heere die spreeckt,
Ende roept de aerde, van den op-gangh
Der Zonne tot haren onder-gangh toe.
Godt verschijnet blinckende uyt Zion,
De volkomentheyt der schoonheyt. Onze Godt
Zal komen, ende hy en zal niet swijghen.
                        2.
Een vyer voor zijn aenzicht zal verteeren,
Ende romdom hem sal het zeer stormen.
Hy zal boven tot den Hemel roepen,
End’ tot de aerd’, om zijn volck te richten.
Verzamelt ghy my mijne gunst-ghenooten,
[fol. G3r, p. 101]
Die met offerhande, mijn verbondt maken.
                        3.
End’ de Hemelen zullen (over-al)
Zijne gherechtigheydt verkondighen.
Want Godt die is zelve richter. Sela!
Hoort ghy, myn volck, ende ick zal spreken:
Israel, ende ick zal onder u-lien
Doen betuygen; Ick Godt, ick ben uwe Godt.
                        4.
Ick en zal om uwe offerhanden
U niet straffen: want uw’ brandt offeren
Zijn steeds voor my: ick en zal uyt u huys,
Gheen varr’ nemen, bocken uyt uw koyen:
Want al het ghedierte des wouts is myne,
De beesten (weydende) op duysent berghen.
                        5.
Ick kenn’ al ’t ghevogelte der berghen,
Ende het wilt des veldts dat is by my.
Zoo my hongherd’, ick zoudt u niet zegghen
Want myn’ is de wereldt, end’ haer volheydt.
(Hoe dan?) zoude ick eten vleesch van Stieren?
Ofte zoude ick drincken bloedt van Bocken?
                        6.
Offert Gode danck, ende betalet
Den alderhooghsten uwe gheloften:
Ende roepet my aen, in den daghe
Van de benautheydt; ende ick zal u
Daer uyt helpen, ende ghy zult my eeren.
Maer tot den goddeloozen (mensche) zeyt Godt:
                        7.
Wat vertelt ghy myne in-zettinghen,
End’ neemt myn verbondt, in uwen monde?
Dewijle ghy de kastijdingh’ hatet,
End’ myn woorden achter u henen werpt.
Indien ghy eenen dief ziet; loopt ghy met hem,
[fol. G3v, p. 102]
Ende uw deel is met de overspeelders.
                        8.
(De tael) uws monts brenght ghy voort ten quade,
Ende uwe tonghe koppelt bedrogh:
Ghy zit, ghy spreeckt teghen uwen broeder;
Teghen uws moeders zoon’ brenght ghy lasten,
Deze dinghen doet ghy, ende ick swijghe,
Ghy meent, dat ick t’eenemael ben, ghelijck ghy;
                        9.
Ick zal u straffen, end’ zal ’t ordent’lijck
Voor uw’ ooghen stellen. Verstaet dit doch
Ghy Godt vergetende, op dat ick niet
Verscheur’, end’ datter gheen verlosser zy.
Wie danck-offert, die zal my eeren: end’ wie
Zijn’ wegh (wel) aenstelt, zal ick Gods heyl doen zien.
_________________________________________________

                        Den Lj. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-zangh-
meester. Doe de Prophete Nathan tot hem was ghe-
komen, naer dat hy tot Bathseba was in-gegaen.
ZYt ghy, o Godt, over my ghenadigh,
Volghens uwe (groote) goedertierenheydt.
Doet wegh tot niet mijne overtredinghe,
Nae de grootheydt uwer barmhertighe’en.
[fol. G4r, p. 103]
Wascht my wel, van mijn’ ongherechtigheydt.
Ende reynighet my van mijne zonde.
Want ick kenne mijn’ overtredinghen,
Ende mijne zonde is stedes voor my.
                        2.
Teghen u, u alleen hebb’ ick misdaen,
Ende ghedaen, dat quaedt is in uw’ ooghen,
Op dat ghy rechtveerdigh zijt in uw spreken;
Ende reyn zijt in uw richten. Ziet ick
Ben in ongherechtigheydt gheboren,
End’ in zond’ heeft my mijn moeder ontfanghen.
Ziet ghy hebt lust tot waerheydt, in’t binnenst’,
End’ maeckt my wijsheydt bekent in’t verborgen.
                        3.
Ontzondight my met ysoop, zoo wert ick
Reyn: wascht my, zo sal ick witter als zneeuw zijn.
Maeckt dat ick vreughde ende blijschap hoore;
De beenders die ghy plettert, vrolijck zijn.
Verberght uw aenghezicht van mijn’ zonden,
End’ delght uyt all’ mijn’ ongherechtigheden.
Scheppet my, o Godt, een zuyver herte:
End’ vernieuwt binnen my eenen vasten gheest.
                        4.
En verwerpt my niet van uw’ aenghezicht;
Noch neemt van my niet uwen heylighen Geest.
Gheeft my wederom de vreughde uwes heyls,
End’ de vrymoedighe gheest steune my;
[fol. G4v, p. 104]
Dat ick d’over-treders uw’ weghen leer,
End’ dat de zondaers zich tot u bekeeren.
Verlost my, God, van bloetschult, God myns heyls;
End’ myn tongh’ zal uw gherechtigheydt juygen.
                        5.
Doet open, o Heere, myne lippen,
Zoo zal myn mondt uwen lof verkondighen.
Want ghy en hebt gheen lust tot offerande;
Ick zoudez’ anders hebben ghegeven:
In brandt-offers hebt ghy gheen behaghen:
d’Offeranden Godts zijn een ghebroken gheest.
Een ghebroken, ende verslaghen hert
En zult ghy, o Godt, nimmermeer vergeten.
                        6.
Doet wel by Zion, na uw behaghen;
Bouwet de mueren van Jerusalem op:
Dan zult ghy lust hebben, aen d’Offeranden
Der gherechtigheydt, aen het brandt-offer,
Ende een offer dat gantsch verteert wordt:
Dan zullenz’ op uw Altaer Varren off’ren.
_________________________________________________

                        Den lij. Psalm.
Een onderwijzinghe Davids, voor den Opper-
zangh-meester. Als Doegh de Edomiter ghekomen
was, ende Saul te kennen ghegeven, ende tot
hem gheseyt hadde: David is ghekomen
ten huyse van Achimelech.
WAt roemt ghy in’t quaedt, gheweldighe?
Godts goedertierentheydt
[fol. G5r, p. 105]
(Duert doch) den gantschen dagh. Uw tonghe:
Bedenckt enckel schade:
Werckende (met) bedrogh, als een
Wel-gheslepen scheer-mes.
                        2.
Ghy hebt ’t quaedt liever, dan het goede,
(End’) liever de leughen
Te spreken, dan gherechtheydt. Sela!
Ghy hebbet lief alle
Redenen van verslindinghe,
Een tonghe des bedroghs.
                        3.
Godt sal u oock in der eeuwigheydt,
Neder-werpen: Hy zal
U wegh-nemen, end’ u uyt de Tent’
Uyt-rucken, jae hy zal
U uyt het Landt der levende
Uyt-wortelen. Sela!
                        4.
End’ de rechtveerdighe zullen ’t zien,
End’ vreezen; end’ zullen
(Dus) over hem spotten: ziet de man,
Die Godt niet en stelde,
Tot zyn’ sterckte, maer vertrouwde,
Op zijns rijckdoms veelheydt.
                        5.
Hy was door sijn schaden verstercket.
[fol. G5v, p. 106]
Maer ick zal, in Gods huys,
Als een groene Olijf boom wezen.
Ick vertrouwe-vast’lijck,
Op Godes goedertierenheydt,
Eeuwighlijck, end’ altoos.
                        6.
Ick zal u in eeuwigheydt, loven:
Om dat ghy ’t hebt ghedaen.
End’ ick wacht uw naem; want hy is goedt,
Voor uw gunst-ghenooten.
_________________________________________________

                        Den liij. Psalm.
Een onderwijzinghe Davids: voor den Opper-
zangh-meester, op Machalath.
DE dwaes zeyt in zijn hert’, daer is geen Godt.
Zy verderven het, ende zy bedrijven
Grouw’lijc onrecht: daer is niemant die goet doet
Godt heeft uyt den Hemel neder-ghezien,
Op de menschen:
                        2.
Om te zien, of yemant waer’ verstandigh,
Die Godt zocht. Elck van hen is te rugg’ gekeert:
Zy zijn te zamen stinckende gheworden;
Daer en is niemant, dewelcke goedt doet,
Oock zelfs niet een.
[fol. G6r, p. 107]
                        3.
Hebben dan dees’ boosdoenders gheen kenniss’?
Die mijn volck op-eten (of) zy broodt aten?
Zy roepen Godt niet aen. Daer zijn zy vervaert
Gheworden, met vervaertheyt, daer gheene
Vervaertheydt was.
                        4.
Want Godt heeft de beenderen des genen,
Die u belegherde, verstroyt. Ghy hebt-ze
Beschaemt ghemaeckt: Want Godt heeft-ze verworpen.
Och, dat Israels verlossinghen, uyt
Zion quamen!
                        5.
Als Godt de ghevanghene zijnes volcks
Zal doen weder-keeren; (dan) sal zich Jacob
Verheughen, Israel zal verblijdt wezen.
_________________________________________________

                        Den liiij. Psalm.
Een onderwijzinghe Davids, voor den Opper-
zangh-meester, op Neginoth. Als de Ziphiters ghe-
komen waren, ende tot Saul gheseyt hadden:
En verberght zich David niet by ons?
VErlost my Godt, door uwen naem,
Ende doet my recht, door uwe macht.
Hoort, Godt, mijn ghebedt; neyght uw ooren,
Tot de redenen mijnes mondts.
[fol. G6v, p. 108]
Want vremde staen teghen my op,
End’ Tyrannen zoecken myn’ ziele.
Zy stellen Godt niet, voor haer ooghen. Sela!
Ziet, Godt is voor my een helper.
                        2.
d’Heer is onder myn ziel-steunders:
Hy zal dit quaedt myn spyen vergelden.
Roeytse (doch) uyt door uwe waerheyt.
Ick zal u vrywilligh off’ren,
Ik zal uw naem, o Heer’, loven:
Want hy is goedt: want uyt alle anghst
Heeft hy my gheredt; end’ myn ooghe
Heeft op myn’ vyanden ghezien.
_________________________________________________

                        Den lv. Psalm.
Een onderwijzinghe Davids: voor den Opper-
zangh-meester op Neginoth.
O Godt, neemt myn ghebedt ter ooren;
End’ en berght u niet voor myn smeeckingh:
Merct doch op my, ende verhoort my.
[fol. G7r, p. 109]
Ick huyl in myn gheklagh, end’ woel’,
Om des vyandts roep: van weghen
Des godd’loozen beangstiginghe.
                        2.
Want zy schuyven het onrecht op my,
Ende zy haten my in toorne.
Mijn hert smert in’t binnenste van my,
End’ doodts-schricken vallen op my:
Vrees ende bevingh’ komt my aen,
Ende grouwen overdecket my.
                        3.
Zoo dat ick zeggh’; Oh, dat my yemant
Vleughels als eener duyve gave!
Ick zoude (erghens) henen vlieghen,
Waer dat ick oock blijven mochte.
Ziet ick zou verre swerven wegh,
In de woestijn’ vernachten. Sela!
                        4.
Ick zoud’ haesten, dat ick ontquame,
Vanden drijvenden windt, van storme.
Verslindt-ze, Heere, deylt haer tonghe;
Want ick zie, binnen in de stadt,
Wrevel end’ twist: Dagh ende nacht,
Om-ringhenz’ haer; op hare mueren:
                        5.
End’ binnen haer is onrecht end’ moeyt’:
Binnen in haer is enckel verderf,
Ende list, ende bedrieghery.
En wijckt van haere strate niet.
[fol. G7v, p. 110]
Want ’t is gheen vyandt, die my hoont:
Anders zoud’ ick’t hebben ghedraghen:
                        6.
Het en is niemant die my hatet,
Die zich teghen my heeft verheven:
Anders hadd’ ick my hen verborghen:
Maer ghy, o mensche, zijt die (man)
Ghelijck van myne weerdigheydt,
Mijn leydts-man, ende myn bekende:
                        7.
Die wy in zoetigheydt te zamen
Heymelijck raed-pleeghden: Wy ginghen
In gheselschap, ten huyze Godes.
Dat hen de doodt over-valle,
Ghelijck een schuldt-eysscher: dat-ze
Levendigh ter Hell’ neder-dalen.
                        8.
Want boosheden zyn in haer wooningh’,
In’t binnenst’ van hen. Ick zal roepen
Tot Godt, en d’Heer zal my verlossen.
’s Avonds, end’ ’s morgens, en ’s middaghs
Zal ick klagen, ende woelen,
Ende hy zal myn stemme hooren.
                        9.
Hy heeft myne ziele in vrede
Verlosset van den strijdt teghen my.
Want zy zijn met menighten gheweest
Teghen my. Godt die zal hooren
End’ zal haer met plaghen-drucken
Als die van oudts (rechter) zit. Sela!
                        10.
Dewijl’ by hen gheen verand’ringh is,
Ende dat zy Godt niet en vreezen.
Hy slaet zyn handen aen hen, die vre’
Met hem hadden; hy ontheylight
[fol. G8r, p. 111]
Zyn verbondt: zyn mondt is gladder
Dan boter: doch zyn herte is krijgh.
                        11.
Zyn woorden zyn zachter, dan oly:
Maer de zelve zyn bloote sweerden.
Werpt uwe zorghe op den Heere,
End’ hy zal u onderhouden.
Hy en zal noyt (oock) toe-laeten,
Dat de rechtveerdighe wanckele.
                        12.
Maer, ghy o Godt, zult die doen dalen,
In den put der verderffenisse.
De mannen des bloedts, ende bedroghs,
En zullen hare daghen niet
Verlenghen, tot de helft (van dien).
Maer ick (Heer) zal op u vertrouwen.
_________________________________________________

                        Den lvj. Psalm.
Een gouden kleynoot Davids, voor den Opper-
zangh-meester, op Jonath Elem-rechokim: als de
Philistijnen hem te Gath ghegrepen hadden.
ZYt my ghenadigh, o Godt, want de mensch
Zoeckt my op te slocken: de bestrijder
Dringt my den gantschen dagh; myn verspieders
Zoeken my, den gantschen dagh
[fol. G8v, p. 112]
Op te slocken. Want ick hebb’ veel bestrijders,
O alder-hooghst, ten daegh’ als ick zal vreezen,
Zal ick op u vertrouwen. Ick zal in Godt,
Zijn woordt met-roem-prijzen:
                        2.
Ick vertrouw op Godt, ick zal niet vreezen.
Wat zou my vleesch doen? zy verdrayen steeds
Mijne woorden: all’ hare ghedachten
Zijn teghen my, ten quade.
Zij rotten t’zaem, versteken zich, zy passen
Op mijn’ hielen, als die op mijn ziel wachten.
Zouden zy om onrecht vry gaen? Velt, o Godt,
De volck’ren neer in toorn’.
                        3.
Ghy hebt (Heere) mijn omswerven ghetelt.
Leght mijne tranen, in uwe flessche.
En zijn-ze niet in uw register-boeck?
Dan zullen mijn’ vyanden
Achterwaerts heen keeren, ten daghe, als ick
Zal roepen. Dit weet ick, dat Godt met my is.
Ick zal ’t woort prijzen, in God; ick zal het woort
In den Heere prijzen.
                        4.
Ick vertrouw op Godt, ick zal niet vreezen.
Wat zoude my de mensche doen? O Godt,
Op my zijn uw gheloften; ick zal u
Danckzegginghen verghelden.
[fol. H1r, p. 113]
Want ghy hebt mijn ziel van den doodt ghereddet.
Oock niet mijne voeten van aenstootinghe,
Om, in het licht der levende, voor Godes
Aensicht’ te wand’len?
_________________________________________________

                        Den lvij. Psalm.
Een gouden kleynoot Davids, voor den Opper-
Zangh-Meester, Al-tascheth, als hy voor
Sauls aengezichte in de speloncke vloodt.
Zijt my ghenadigh, zijt my ghenadigh,
O Godt: Want mijn ziele betrouwt op u:
Ende ick neme onder de schaduwe
Uwer vleugelen mijn toe-vlucht: tot dat
De verdervinghen zullen voor by wesen.
                        2.
Ick zal tot Godt d’ Alderhooghste roepen;
Tot Godt, die het aen my vol-eynden zal.
Hy zal van den hemel senden, ende my
Verlossen, makende hem te schande,
Dewelcke my soeckt op te slocken. Sela.
                        3.
Godt zal zijn gunst end’ zijn waerheyt senden.
Mijn ziele is in ’t midden der leeuwen.
Ick liggh’ by stoke-branden, menschen kinders
[fol. H1v, p. 114]
Welcker tandenspiessen, end’ pijlen zijn,
Ende hare tonghe (gelijck) een scherp sweerdt.
                        4.
Verheft u boven d’Hemelen, O Godt:
Uw eer zy over de gantsche aerde.
Zy hebben een net voor mijn ganghen bereydt.
Mijn ziel was neder-gebuckt: zy groeven
Een kuyl voor my: sy vielen midden daer in.
                        5.
Mijn herte is bereydet, mijn herte
Is bereydet, O Godt. Ick zal singen,
Ende Psalm-singhen. Waeckt op mijne eere:
Waeckt op ghy Luyte, ende ghy harpe,
Ick zal vroegh in den dagheraedt op-waecken.
                        6.
Ick zal u, O Heer, onder de Volcken
Loven: Ick zal u onder natien
Psalm-zingen: want uwe goedertierentheydt
Is over-groot, tot aen de Hemelen,
End’ u waerheydt tot aen de boven-wolcken.
                        8.
Verheft u, Godt, boven d’Hemelen;
Uw’ eere zy over de gantsche aerde.
_________________________________________________

                        Den lviij. Psalm.
Een gouden kleynoodt Davids, voor den Opper-
Zangh-meester, Altascheth.
SPreeckt ghy waerelick gerechticheyt,
Ghy vergaderingh? Oordeelt ghy
[fol. H2r, p. 115]
Billighe’en, ghy Adams kindren?
Jae ghy werckt on-ghereghtigheden
In ’t hert’; ghy weeght op der aerden,
Het gewelt van uwe handen.
                        2.
De goddelooze zijn vervremdet,
(Oock selfs) van de baer-moeder aen;
De leughen-sprekers dolen af
Van des moeders-buyck aen; zy hebben
Vergift, gelijck slanghen vergift,
Zy zijn als een doove adder,
                        3.
Die haer oor toe-stopt, op dat-ze niet
En hoor’ de stemm’ des belezers
Des ghenen die ervaren is,
Om met besweringhen om te gaen.
Breeckt, God! haer tanden in haer mondt,
Breeckt, Heer, der leeuwen Back-tanden;
                        4.
Laet-ze gelijck water versmelten;
Laetze daer henen wegh-drijven.
Zet hy zijn pijlen; datse zijn
Als of-ze af-gesneden waren.
Laet hen, als een smelt-sleck heen-gaen;
Als een misdraght de zonn’ niet zien.
[fol. H2v, p. 116]
                        5.
Eer u potten den doorn vernemen,
Zoo zal hy hen, als levendigh,
Als in heeten toorn wegh-stormen.
D’oprecht’ als hy de wraeck aen-schouwet,
Zal zijn verheught; zal zijn voeten,
In ’t bloedt der godloozen wasschen.
                        6.
Ende de mensche zal (dan) zegghen;
Daer is jae vrucht voor den rechten:
Immers zoo isser eenen Godt,
Die op der aerden recht is doende.
_________________________________________________

                        Den lix. Psalm.
Een gouden kleynoot Davids: voor den Opper-
Zangh-Meester Al-tascheth: doen Zaul geson-
den* hadde, die, zijn* huys bewa-
ren zouden om hem te dooden.
REdt my, van mijn vyanden, mijn Godt;
Stelt my op een burcht, voor de ghene,
Die teghen my op-staen: redt my
Van de werckers des onrechts: end’
Verlost my van de mannen des bloets.
[fol. H3r, p. 117]
Want ziet zy legghen mijn ziel laghen.
Stercke rotten haer, teghen my,
Zonder mijn mis-daedt, of mijn sond:
                        2.
Zy loopen end’ schicken zonder schult.
Waeckt op, my te ghemoedt, ende ziet.
Jae ghy, Heer Godt der heyrscharen,
O Godt Israels, ontwaecket;
Om all’ dees’ Heyd’nen te besoecken:
En zijt niemant van hen ghenadigh,
Die welcke trouweloozelick
Onrechtveerdigheydt bedrijven. Sela!
                        3.
Teghen den avondt keeren zij weer;
Zy keeren, als een hondt, end’ zy gaen,
Rondom de stadt. Ziet zy storten,
Met haer mondt overvloed’lick uyt:
Zweerden zijnder op hare lippen.
Want wie hoort’et? maer ghy, O Heere,
Zult-ze belacchen (end’) ghy sult
Alle Heydenen bespotten.
                        4.
(Teghen) zijn sterckte zal ick op u
Wachten: want Godt die is mijn hoogh-vertreck
De Godt mijns goedertierentheyts
Zal my voor komen: Godt zal my
Mijn spieders doen zien. En doodt-ze niet
Op dat’t mijn volck niet en vergete.
Doet-z’ om-sweven, door uwe macht,
[fol. H3v, p. 118]
End’ werpt-ze neer, Heer, onze schildt:
                        5.
Om haers monds schult, ’t woordt van haer lippen:
Ende laet-ze in haeren hoogh-moedt,
Gevanghen worden, om den vloeck,
End’ leughen, die zy vertellen.
Verteert-z’ in grimmigheydt, verteert-ze
Dat-zer niet zijn, end’ laet-ze weten,
Dat Godt is heerscher, in Jacob,
Tot aen de eynden der aerde. Sela!
                        6.
Laet-ze dan s’ avonts weder-keeren,
Laet-ze (dan) tieren, ghelijck een hondt,
End’ dat-ze gaen rontom de stadt.
Laet-z’ om-sweven, om spijze selfs:
End’ al en zijn-ze niet versadight,
Laet-ze vernachten-ende-huylen
Maer ick zal u sterckte zinghen,
End’ ’s morghens u gunste juyghen.
                        7.
Om dat ghy my Heere zijt gheweest
Een hoogh vertreck, end’ eene toe-vlucht,
Ten daghe, als my banghe was.
Van u, o ghy mijn sterckt, zal ick
Psalm-zinghen. Want Godt die is mijn burcht,
De Godt mijnder goedertierentheydt.
_________________________________________________
[fol. H4r, p. 119]
                        Den lx. Psalm.
Een gouden kleynoodt Davids, tot leeringhe:
voor den Opper-Zangh-Meester, op Schuschan E-
duth, als hy ghevochten hadde met de Syriers
van Mesopotamien, ende met de Syriers van
Soba: ende Joab weder quam, ende de Edo-
miten sloegh, in het Zout-dal, twaelf duysent.
O Godt ghy hadt ons verstooten,
Ghy hadt ons ghescheurt end’ verdeelt;
Ghy zijt toornigh gheweest, (O Heer.)
Keert weer tot ons. Ghy hebt het land
Gheschut, ghy hebt het ghespleten,
Heelt zijn breucken, want het wanckeldt.
Ghy hebt u volck hardicheydt doen zien:
Ghy hebt ons met swijmel-wijn ghedrenckt
                        2.
Ghy hebt die u vreezen vergunt
Een banier, om op te werpen,
[fol. H4v, p. 120]
Van weghen de waerheydt. Sela!
Op dat u beminde zouden
Bevrijdt worden. Behoedet doch
Met uw’ rechter-handt, end’ hoort ons.
Godt heeft in zijn heyl’ghdom gesproken,
Ick zal met vreughde Sichem deylen;
                        3.
End’ ’t dal Succoth zal ick meten.
Gilead is mijn, end’ mijn is
Manasse; ende Ephraim
Is mijns hoofts kracht; Jehuda mijn
Wet-gever; Moab mijn Wasch-pot.
Ick werpe op Edom mijn Schoe.
Juyght over my, o Palestina.
Wie voert my in een stadt van sterckte?
                        4.
Wie gheleydt my tot in Edom?
Zult ghy ’t niet zijn, O Godt? die ons
Verstooten hadt, end’ met onze
Heyr-krachten niet uyt-trockt, o Godt.
Gheeft ons hulp’ uyt de benautheydt:
Want ’s mensches Heyl is ydelheydt.
In Gode zullen wy geweldt doen:
End’ hy zal ons we’er-party’en vertre’en.
_________________________________________________

                        Den lxj. Psalm.
(Een Psalm) Davids: voor den Opper-Zangh-
Meester, op Neginoth.
HOort Godt, mijn geschrey, merckt op mijn
Ghebedt. Ick roep
[fol. H5r, p. 121]
Van ’t eynde des landts, tot u,
Als mijn herte overstelpt is.
Leydt my op een
Rots-steen, (die) my t’ hoogh’ zoud’ zijn.
                        2.
Want ghy zijt my voor* den vyandt
Eene toe-vlucht,
Een stercke toren. Ick zal
In uw’ hutt’ altoos verkeeren.
’K neem mijn toe-vlucht,
In ’t schuyl uwer vleughelen. Sela!
                        3.
Want ghy, o Godt, hebt aenghehoort,
Mijn geloften:
Ghy geeft my d’erffenisse
Der ghener, die uw’ naam vreezen.
Ghy zult daghen,
Tot ’s Konincks daghen toe-doen:
                        4.
Zijne jaren zullen wezen
Als van gheslacht,
Tot gheslacht. Hy zal eeuw’lick
Voor Gods aen-gezichte zitten.
[fol. H5v, p. 122]
Bereydt ghenaed’
End’ waerheydt dat-z’ hem hoeden.
                        5.
Alsoo zal ick uwen name
In eeuwigheydt,
Psalm-zinghen; op dat ick mijn
Gheloften dagh, by dagh, betael’.
_________________________________________________

                        Den lxij. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-Zangh-
Meester over Jeduthun.
IMmers is mijn ziel Gode stil:
Van hem is mijn behoudenis:
Immers is hy mijn rots, end’ mijn heyl,
Mijn burght, ick zal niet zeer wanck’len.
Hoe langhe zult ghy-lieden (noch)
Quaed teghen eenen man aen-stichten?
                        2.
Ghy alle zult ghedood werden.
Zult zijn als een gheboghen Wandt,
[fol. H6r, p. 123]
Als een muyr die aen-gestooten wert.
Zy raetslaghen alleenelick,
Om hem van zijn hooght’ te stooten:
Zy hebben in leughen behaghen.
                        3.
Zy zegenen met haren mond,
Maer met haer binnenst’ vloecken zy: Sela!
Doch ghy, o mijne ziel, swijght Gode:
Want van hem is mijn verwachtingh:
Hy is immers mijnen rots-steen,
Mijn hoogh vertreck: ick zal niet wanck’len.
                        5.
Immers zijn de ghemeyne lien
Ydelheydt; de groote, leughen.
In de weegh-schale op-ghewoghen,
Zouden zy t’ zamen lichter zijn,
Dan de ydelheydt. Vertrouw ’t niet
Op onder-druckingh’ of rooverij:
                        5.
In Godt is mijn heyl, end’ mijn eer,
De rots-steen van mijne sterckte.
(Alle) mijnen toe-vlucht is in Godt.
Vertrouwet op hem t’ aller tijdt,
Stort uw’ hert’ uyt, voor zijn aenschijn.
O ghy volck, Godt is ons een-toevlucht. Sela!
                        6.
Verijdelt u niet: als de macht
Zeer-aen-wast, zetter ’t hert’ niet op.
Godt heeft eens ghesproken, en tweemaels
Hebb’ ick ’t ghehoort: dat Godes is
De sterckt’: uw’ is Heeer* de goedheyd.
Want ghy vergelt elck een, nae zijn werck.
_________________________________________________
[fol. H6v, p. 124]
                        Den lxiij. Psalm.
Een Psalm Davids; als hy was in de Woestijne
van Juda.
O Godt, ghy zijt mijn Godt-end-sterckt:
Ick zoecke u in den dagheraet:
Mijne ziele is dorstigh na u:
Mijn vleesch verlanght nae u, in ’t land,
Dat dor’ en mat is, zonder water.
(Voorwaer ick hebb’ in ’t heylighdom
U aengeschouwt, ziende uwe
Sterckte, mitsgaders uwe eere.
)
                        2.
Want uwe goedheid is beter
Dan ’t leven: mijne lippen zouden
U prijzen: ick zoud’ in mijn leven
U loven: ick zoud’ in uw’ naem,
Mijn handen op-heffen: mijn’ ziele
Zoud’ als met smeer end’ vettigheidt
[fol. H7r, p. 125]
Verzadight werden; end’ mijn mond
Zoud’ met lippen des ghejuijghs roemen.
                        3.
Als ick op mijn legher-steden,
Uwer ghedencke, zoo peinse ick
In de nacht-waken, aen u, (Heere)
Want ghij zijt mij een hulp’ gheweest;
Ende ick zal in de schaduwe
Uwer vleugh’len vrolick zijnghen
Mijn’ ziele kleeft u achter aen:
Uwe rechter-hand ondersteunt mij:
                        4.
Maer die mijn’ ziel ter val zoecken,
Zullen in ’t onderst’ der aerd komen.
Men zal-ze door zweerds gheweldt storten:
Zy zullen zijn der vossen deel.
Maer de Coninck zal zich in Gode
Verblijden: Elck die by hem sweert,
Zal zich beroemen: want de mond
Der leughenaers zal ghestopt worden.
_________________________________________________

                        Den lxiiij. Psalm.*
Een Psalm Davids voor den Opper-Zangh-Meester.
HOort, o Godt, mijn stemm’, in mijn geclagh:
Hoedt mijn leven, voor ’s vyands schrick:
Berght my voor den heym’licken raedt
Der boos-doenders, voor d’ oproerigheyd
[fol. H7v, p. 126]
Der on-recht-werckers:
                        2.
Die haer tonghe scherpen als een sweert;
Spannen bitterheijdt, als haer pijl,
Om in ’t heym’lick den oprechten
Te schieten: haest schieten zy na hem,
End’ en vreesen niet.
                        3.
Zy stercken zich (in) een quae’ sake;
Zy houden sprake van stricken
Te verberghen: zy zegghen, wie
Zal-ze zien? zy lieden door-zoecken
Allerley schalckheijdt.
                        4.
Zy onder-zoecken ten uyttersten,
Wat t’ onderzoecken is, jae zelfs
’s Mans binnenst’ end’ ’t diep hert: maer Godt
Zal-ze haest met een pijl schieten;
Haer plaghen zijn-der.
                        5.
End’ haer tongh’ zal-ze teghen haer zelf
Doen aen-stooten: elck die-ze ziet,
Zal vluchten, end’ alle menschen
Zullen vreezen, end’ Gods werck melden,
End’ zijn doen verstaen.
                        6.
De rechtveerdighe (daer-en-teghen)
Zal zich in den Heer verblijden,
Ende op hem vast betrouwen:
End’ alle oprechte van herten,
Zullen zich roemen.
_________________________________________________
[fol. H8r, p. 127]

                        Den lxv. Psalm.
Een Psalm Davids, een Liedt voor den Opper-
Zangh-Meester.
DE lof-zangh is (in) stilheijdt tot u,
Godt in Zion: end’u,
Zal de ghelofte betaelt worden.
Ghy verhoort het ghebedt:
Nae u zal alle vleesch toe-komen.
Ongherechte dinghen                       
Waren my te sterck: maer ghy verzoent
Onz’ overtredinghen.
                        2.
Wel gheluckzaligh! dien ghy verkiest,
Ende doet naderen,
Dat hy woon’ in uwe voor-hoven.
Wy zullen met het goedt
Uwes huys, met ’t heyligh’ uws Paleys
[fol. H8v, p. 128]
Verzaedt zijn: ghij zult ons,
In gerechtigheidt, vreeslicheden
Tot antwoorde gheven:
                        3.
O Godt onzes heyls, o vertrouwen
Aller eynden der aerd,
End’ der ver-gheleghen’ (aen) de zee:
Die met macht zijnd’ om-gort,
De berghen, door zijne kracht vast zet:
Die het bruijssen der zeen
Het bruijssen haerer golven, ende
’T rumoer der volcken stilt.
                        4.
End’ die op d’eynden woonen, vreezen
Voor uwe teeckenen.
Ghy doet de uyt-ganghen des morghens
End’ des avonds juijghen.
Ghy bezoeckt het land, end’ hebbende
Het begheerigh ghemaeckt,
Verrijckt ghy het (selve) grootelicks.
Godts beek is vol waters.
                        5.
Wanneer ghy het alzoo bereidt hebt,
Bereidt ghy haar koren.
Ghy maeckt zijn gheploeghd’ aerde’ droncken;
Ghy doet-ze in zijne
Vooren neer-dalen, ghij maeckt het weeck,
Door den droppel-reghen:
Ghy zeghent zijn uytspruijtsel, ghy kroont
Het jaer van uw’ goedheydt.
                        6.
End’ uw’ voet-stappen druijpen van vet,
Bedruijpen de weyden
Van de woestijn’, end’ de heuvels zijn
Met verheughing om-gordt:
[fol. J1r, p. 129]
De velden zijn met kudden bekleedt:
Ende de dalen zijn
Met koren overdect; zy juyghen
Jae oock* zoo zinghen-ze.
_________________________________________________

                        Den lxvi. Psalm.
Ghebedt, een Psalm: voor den Opper-Zangh-
Meester.
IUyghet Gode, ghy gantsche aerde:
Psalm-zinghet de eere zijns naems.
Geeft eere, zijn lof; zegghet tot Godt,
Hoe vreez’lick zijt gh’ in uw’ wercken!
Om de grootheydt van uwe sterckte,
Zullen zich u uw’ vyanden
Gheveynsdelicken onder-worpen.
De gantsche aerd’ aenbidde u;
[fol. J1v, p. 130]
                        2.
(De gantsche aerde) Psalm-zinghe u;
Zy Psalm-zingh’ uwen naem Sela!
Komt, ende ziet de daden Godes:
Hy is vreeslick van werckinghe,
Aen de kinderen van den mensche.
Hy heeft de zee in ’t droogh’ verkeert:
Men ghingh te voet door de riviere:
Daer verheughden wy ons in hem.
                        3.
Hy heerscht met zijne macht eeuwighlick:
Zijn ooghen letten op d’ Heyd’nen.
Laet d’ affvalligh’ haer niet verheffen. Sela!
Lovet ghy volcken onzen Godt,
End’ laet de stemme zijns roems hooren:
Die onze zielen in ’t leven
Ghestelt heeft, ende niet toe en laet,
Dat onzen voet zou’ wanckelen.
                        4.
Want ghy hebt ons, o Godt beproevet:
Ghy hebt ons (Heere,) gheloutert,
Ghelijck als men het zilver loutert:
Ghy hadt ons in het net ghebracht,
Een bandt geleyt om onze lenden,
Den mensch op ons hooft doen rijden;
Wy quamen in ’t vier, end’ in ’t water:
Ghy bracht ons uyt, tot ververschingh.
                        5.
’K zal met brand-offers in uw’ huys gaen,
Mijn gheloft aen u betalen,
Die mijn lippen hebben geuytet,
End’ mijn mondt uijtghesproken heeft,
Als my bangh was. Ick zal brand-offers
Van mergh-beesten u offeren,
Met roockinghe van rammen: ick zal
[fol. J2r, p. 131]
Runders met bocken bereyden. Sela!
                        6.
Komt hoort toe, alle ghy die Godt vreest,
Ende ick sal (u) vertellen,
Wat hy aen mijn’ ziele gedaen heeft:
Ick riep tot hem met mijnen mond,
End’ hy wert onder mijn tongh verhooght.
Had ick nae ongherechtigheidt,
Met mijn herte gesien, de Heere
En zoude niet ghehoort hebben.
                        7.
Maer zeker Godt heeft gehoort: hy heeft
Op de stemm’ mijns ghebedts ghemerckt.
Gelooft zij Godt, die noch mijn ghebedt,
Noch zijn gunste van my af-wendt.
_________________________________________________

                        Den lxvij. Psalm:
Een Psalm, een liedt: voor den Opper-Zangh-
Meester op Neginoth.
GOdt zij ons gunstigh, end’ zegen’ ons;
Doe zijn aenschijn aen ons lichten. Sela!
Op datm’ op aerd’ uwen wegh kenne,
Onder all’ Heydenen, uw heyl.
De volcken sullen u,
[fol. J2v, p. 132]
Godt, prijsen; de volcken
Zullen al te saem
U loven; de natien
Zullen haer verblijden,
End’ vrolick juijghen:
                        2.
Om dat ghy de volcken zult richten,
(Met) recht; ende de natien
Op aerden, zult ghy leyden. Sela!
Volcken zullen u, Godt, loven:
Alle volcken zullen
U loven. D’ aerde geeft
Haer vrucht. Godt, ons Godt,
Zeghent ons; Godt zeg’nt ons;
End’ all’ eynden der aerd’
Zullen hem vreezen.
_________________________________________________

                        Den lxviij. Psalm.
Een Psalm, een liedt Davids: voor den Opper-
Zangh Meester.
GOdt zal op-staen, zijn vijanden
[fol. J3r, p. 133]
Zullen verstroyt werden, ende
Zijn haters voor hem vlieden.
Ghy zult-ze verdrijven, als roock
Verdreven wort: ghelijck wasch smelt
Voor ’t vier, zullen de god’looz’
Vergaan, voor Godes aenghezicht.
Maer de rechtveerdighe zullen
Zich verblijden; zy zullen
Voor het aenghezichte Godes
Van vreughde op-springen; ende
Van blijdschap vrolick wesen.
[fol. J3v, p. 134]
                        2.
Zinght Gode, Psalm-zinght zijnen naem.
Hooght de weghen, voor hem die rijdt,
Op de vlack-lieve-velden.
Om dat zijnen naem is Heere:
End’ springht voor hem op van vreughde.
Hy is een weezen vader,
End’ een rechter der weduwen;
Godt in de woonst’ zijns heyligheidts.
Een Godt, die de een-zamen
Zet in een huys-ghesin; voert uyt
De gheboeyde: maer d’ af-wijckers
Die woonen in het dorre.
                        3.
Godt, doe ghy voor uw volck uyt-tooght,*
Doe ghy tradet in de Woestijn; Sela!
Zoo daverde de aerde,
Oock zoo droopen de hemelen,
Voor Gods aenschijn; (selfs) dees’ Sinai,
Voor Godt, de Godt Israels.
Ghy hebt zeer milden reghen doen
Druypen, o Godt, end’ hebt uw erf,
Alsse mat was, ghestercket:
Uwen hoop die woonde daer in:
Ghy bereijd-ze door uw goetheidt,
Voor de verdruckten, O Godt.
                        4.
De Heere die gaf te spreken.
Daer was een groote heyrschaere
Der boden van goe’ tijdingh.
De Coninghen der heyrscharen
Vloden wegh, vloden wegh; end’ die
t’ Huys bleef, deelde den roof uyt.
Al laeght ghy-lieden tusschen twee
Rijghen van steen (soo wierdt ghy als)
Vleughelen eener duyve,
[fol. J4r, p. 135]
(Ghelijck) met Silver overdeckt,
Ende welcker vederen zijn
Met uit-ghesneden gheel gout.
                        5.
Als de Almachtighe, daer in,
De Coninghen verstroyde, wert
Zy zneeuw-wit, (als) op Tsalmon.
De bergh Basan is een bergh Gods;
De bergh Basan een bultigh bergh.
Waerom doch springhet ghy op
Ghy bulte-berghen? desen bergh
Heeft Godt tot zijn wooningh’ begeert:
Oock Zalder de Heer’ woonen
In eeuwigheydt. Gods waghenen
Die zijn tweemael thien duyzent (sterck)
De duyzenden verdubbelt.
                        6.
De Heere die is onder hen,
Een Sinai in heyligheydt.
Ghy vaert-op inde hooghte:
(Ende) ghy voert ghevanghen wegh,
De ghevanckenisse (zelve.)
Ghy neemt gaven (te deelen)
Onder het menschelick gheslacht:
Jae oock d’ af-wijckers, om, by u,
Te woonen, o Heere Godt.
Gheloovet moet de Heere zijn:
Hy over-laedt ons dagh by dagh:
Die Godt onze zaligheydt. Sela!
                        7.
Die Godt is ons een Godt (ghewis)
Van volkomene zaligheydt:
End’ by den Heer’, den Heere,
Zijn uytkomsten teghen den doodt.
Voor zekerlick Godt zal den kop
[fol. J4v, p. 136]
Zijner vyanden verslaen:
D’ haijrighen schedel des ghenen,
Die in zijne schulden wandelt.
De Heere, die heeft ghezeyt:
Ick zal uijt Basan weer-brenghen;
Ick zal (ghewis)* uyt de diepten
Van de zee, weder-brenghen.
                        8.
Op dat ghy (alzoo) uwen voet,
(Jae) de tonghe uwer honden,
Mochtet steken in het bloedt
Der vijanden, van elck van hen.
O Godt, zy hebben uw’ ganghen
Ghesien, de ganghen mijns Godts,
Mijns Konincks, in het heijlighdom.
De Zanghers ginghen vooren heen,
Speel-lien achter; in ’t midden:
De maeghden trommelend’: looft Godt
In de ghemeenten; den Heer, ghy
Die uyt Isr’els oorspronck zijt.
                        9.
Daer is de kleene Benjamin,
Die over hen-lien heerschede:
De vorsten van Jehuda,
(Met) hare vergaderinghe;
(End’) de vorsten van Sebulon,
De vorsten van Naphtali.
Uwe Godt heeft uwe sterckte
Gheboden: stercket ghy, o Godt,
Dat ghy aen ons ghewrocht hebt.
De Koninghen zullen gheschenck
U brenghen, om de will’ uwes
Tempels te Jerusalem.
                        10.
Schelt het wilt ghedierte des riets,
[fol. J5r, p. 137]
De vergaringhe* der stieren,
Met de kalvers der volcken;
(Ende) dien die zich, met stucken
Zilvers onder-werpt. Hy verstroyt
De volcken, die krijgh lusten.
Prins-ghesanten zullen komen
Uyt Egypten: het Mooren-landt
Zal zich haesten, zijn handen
Tot Godt te strecken. Ghy rijcken
Van der aerden, zeght Gode lof:
Psalm-singht den Heere. Sela!
                        11.
Dien, die daer rijdt in den Hemel
Der Hemelen, die van ouds is.
Ziet, hy gheeft zijne stemme,
Een stemme van (groote) sterckte.
Gheeft Gode sterckte: zijn hoogheydt
Die is over Israel:
Ende zijne sterckte die is
(Boven) in de hooghe wolcken.
O Godt ghy zijt vreesselick,
Uyt uw’ heylighdommen: de Godt
Israels geeft den volcke sterckt’,
End’ krachten. Ghelooft zy Godt.
_________________________________________________

                        Den Ixix. Psalm.

Een Psalm Davids: voor den Opper-Zangh-
Meester op Schoschannim.
VErlost my, O Godt, want de wateren
Die zyn (my) tot aen de ziele ghekommen.
[fol. J5v, p. 138]
Ick ben ghezoncken in grondeloos modder,
Daer gheen stand-plaets is: ick ben ghekomen,
In water-diepten, daer de stroom my ruct:
Ick ben vermoeijt in mijn roepen; mijn keel’ is
Ontsteecken; mijn ooghen zijn bezweken;
Daer ick (noch) ben hopende op mijnen God.
                        2.
Zy die my zonder oorzaecke haten,
Zijn meer dan de haijren van mijnen hoofde.
Die my zoecken te vernielen, die my zijn
Vyanden (zelfs) om valsche oorsaecken,
Die zijn machtigh gheworden. Dat ick niet
Gerooft en hebb’, moet ick dan weder-gheven.
O Godt, ghy wetet van mijne dwaesheydt:
End’ mijn schulden en zijn u niet verholen.
                        3.
En laet-ze door my niet beschaemt worden,
Die u verwachten, Heer, Heer der heirscharen,
En laet-ze door my niet te schande worden,
Die u zoecken, O Godt van Israel.
Want om uwent will’ draegh ick versmaetheidt,
[fol. J6r, p. 139]
Schande heeft mijn aenghezichte bedecket.
Ick ben mijn broederen vreemt gheworden,
Ende mijns moeders kinderen onbekent.
                        4.
Want de ijver uws huys heeft my verteert:
End’ de smaden uwer smaders zijn op my
Ghevallen. Ick weend’ in ’t vasten mijner ziel:
Maer ’t is my gheworden tot alle smaedt.
Ick hebb’ een zack tot mijn kleedt aen-ghedaen;
Maer ick ben hen tot een spreeck woord geworden.
Die in de poort zitten klappen van my:
End’ ick ben een snaren-spel der wijn-drinckers.
                        5.
Maer ick, mijn ghebedt is tot u, Heere.
Daer is een tijdt des welbehaghens, o Godt,
Door de grootheydt uwer goedertierenheydt.
Verhoort my door de trouwe uwes heyls.
Ruckt my uyt ’t slijck, en laet my niet zincken;
Laet my van mijn haters ghereddet worden;
Ende uyt de diepten der wateren:
Laet my de water-vloedt niet over-stroomen:
                        6.
End’ laet de diepte my niet verslinden:
Noch laet den put zijn mond over my sluyten.
Verhoort my Heere, want uwe gunst is goed:
Ziet my aen, nae de menighvuldigheidt
Van uwe barmhertigheden: ende
Verberght niet uw’ aenghezicht van uwen knecht:
Want my is banghe; haest u, verhoort my:
Nadert tot mijne ziele, (end’) bevrijd-ze:
                        7.
Verlost my, om mijner vyanden will’:
Ghy weet mijne versmaetheit, end’ mijn schaemte,
End’ mijn schand; al mijn benauwers zijn voor u.
De versmaetheydt heeft mijn hert ghebroken.
[fol. J6v, p. 140]
Ende ick ben zeer verzwackt gheworden:
End’ ick hebbe ghewacht nae mede-lijden;
Maer daer en wasser gheen: nae vertroosters,
Maer ick en hebbe-ze nerghens ghevonden.
                        8.
Zy hebben gal tot mijn spijs ghegheven,
Ende in mijn dorst met edick ghedrencket.
Haer tafel werde voor haer tot eenen strick,
End tot voll’ vergeldingh, tot een val-strick.
Laet haer ooghen doncker zijn, om te zien;
Ende doet haer lendenen steeds wagghelen:
Stort over hen uijt uwe grimmigheydt,
End’ de hitte uwes toorns grijpe-ze aen.
                        9.
Dat haer lieder Paleys verwoest werde:
Dat in hare tenten gheen in-woonder zy.
Want zy vervolghen hem, dien ghy ter neder
Gheslaghen hebt; ende maecken een praet,
Over de smerte uwer verwonden.
Doet verkeertheydt tot hare verkeertheyt toe:
Ende en laet niet toe, dat zy-lieden
Tot uwe gherechtigheydt zouden komen.
                        10.
Laet-z’ uyt-ghedelght* zijn uyt des levens boeck,
End’ met de vroom’ niet aen gheschreven worden
Doch ick ben elendigh, ende in smerte.
Uw heyl, o Godt, stelle my om hooghe.
Ick zal Gods name met ghezangh prijzen,
Ende hem met danck-zegginghe groot maken:
End ’t zal den Heer liever zijn dan een os,
Oft een horen-var, die de klauwen verdeelt.
                        11.
De zachtmoedighe dit ziende, zullen
Verblijdt zijn: end’ ghy die God zoeckt, uw’ herte
Zal leven: want d’Heer hoort de nootdurftighe:
[fol. J7r, p. 141]
End’ hy en veracht zijn’ ghevanghen’ niet.
Dat hem de hemel, end’ de aerd prijzen,
De zeen, ende al wat daer inne wriemelt:
Want Godt zal (ghewis) Zion verlossen,
Ende de steden van Juda op-bouwen.
                        12.
Ende aldaer zullen zy-lien woonen:
Ende zullen haer erffelick bezitten;
End’ ’t zaedt zijner knechten zal haer beerven;
End’ zijns naems lief-hebbers daer in woonen.
_________________________________________________

                        Den lxx. Psalm.
(Een Psalm) Davids, voor den Opper-Zangh-
Meester, om te doen ghedencken.
HAest, Godt, om my te verlossen:
(Haest) o Heere, tot mijner hulpe.
Laet-ze beschaemt, end’ schaem-roodt worden,
Die daer mijne ziele zoecken.
Laet-z’ achter wijcken, end’ zijn tot schand,
[fol. J7v, p. 142]
Die daer aen mijn quaedt lust hebben.
Laet-ze tot loon haers beschamingh,
Te ruggh’ keeren, die zegghen, Ha, Ha!
                        2.
Laet in u vrolick zijn, end’ blijd’,
Alle de ghene die u zoecken:
Laet de lief hebberen uwes heyls
Steeds zegghen, Godt zy groot ghemaeckt.
Doch ick ben ellendigh, ende arm.
O Godt, haestight u doch tot my:
Ghy zijt mijn hulpe, ende mijn
Bevrijder. Heere en vertoeft niet.
_________________________________________________

                        Den lxxi. Psalm.
ICk betrouwe op u, o Heere.
En laet in eeuwigheidt,
My niet beschaemt worden.
Reddet my door uw’ gherechtigheydt:
[fol. J8r, p. 143]
End’ bevrijdt my; neijght tot my
Uw’ oore, end’ verlost my.
                        2.
Weest ghy my (Heer) tot eenen rots-steen,
Om daer in te woonen,
En steeds daer in te gaen.
Ghy hebt bevel ghegheven, om my
Te verlossen; want ghy zijt
Mijn steen-rotse, end’ mijn burght.
                        3.
O mijn Godt verlost my uyt de handt
Van de goddelooze,                       
Uyt d’ handt des verkeerden,
End’ des scherpen: want ghy zijt mijn hoop’,
Heere, Heer, mijn vertrouwen,
Van mijne eerste jeughd aen.
                        4.
Ick steune op u, van den buyck aen:
Van de in-ghewanden
Mijnes moeders, zijt ghy
Mijn helper: mijn lof is steeds van u.
’K ben velen, als een wonder;
Doch ghy zijt mijn’ sterck’ toe-vlucht.
                        5.
Laet doch mijnen mond vervult worden,
Met uw lof; all’ den dach
Met uwe heerlicheidt.
En verwerpt my (doch) niet, ter tijde
Des ouderdoms; laet my niet,
Ter wijlen mijn kracht vergaet.
[fol. J8v, p. 144]
                        6.
Want mijn vyanden spreken van my,
Ende mijn ziel-spieders
Beraetslaghen te zaem,
Zegghende, Godt heeft hem verlaten:
Jaghet nae, ende grijpt hem;
Want daer is gheen verlosser.
                        7.
O Godt en weest niet verre van my;
Mijn Godt haest, tot mijn hulp’;
Laet-ze beschaemt worden,
(End’) verteert, die mijn ziel teghen zijn;
Laet-ze die mijn quaed zoecken,
Met smaet end’ schand, bedeckt zijn.
                        8:
Doch ick zal gheduijrighlick hopen,
Ende zal noch alle                       
Uw lof grooter maecken:
Mijn mondt zal al uw recht vertellen;
Uw heyl den gheheelen dagh:
Hoewel ick ’t ghetal niet weet.
                        9.
Ick zal in de krachten des Heeren,
Des Heeren, henen gaen.
’K zal uw gherechticheidt,
Uwe alleen, indachtigh maecken.
O Godt, ghy hebt my gheleert,
(Zelfs) van mijner jeughet aen;
                        10.
End’ tot hier vertell’ ick uw’ wondren.
Maer oock verlaet my niet,
Tot aen den ouderdom,
End’ grijzigheydt, o Godt: tot dat ick
’T gheslacht uwen arm; allen
Naer-kommers uw macht verhael’.
[fol. K1r, p. 145]
                        11.
Oock is uw’ gherechtigheydt, o Godt,
Tot in de hooghte toe;
Die groote dinghen doet.
Wie is Godt als ghy? die my vele
Anghsten end’ quaden doet zien;
Zult my weer levend’ maecken;
                        12.
End’ zult my uyt des aerds af-gronden
Weer op-halen. Ghy zult
Mijn grootheydt vermeeren:
End’ ghy zult my rontom vertroosten.
Oock zoo zal ick u loven,
Met ’t instrument der Luyte.
                        13.
(Ick zal loven) uw’ trouwe, mijn Godt:
Ick zal u Psalm-zinghen,
O Heyligh’ Israels,
Met d’ Harp: mijn lippen zullen juyghen,
Als ick u zal Psalm-zinghen,
End’ mijn ziel’, die ghy verlost.
                        14.
Oock zal mijn tonghe den gantschen dagh,
Uwe gherechtigheydt,
Met voor-dacht-uyt-spreken.
Want zy, de welcke mijn quaedt zoecken,
Die zijn beschaemt gheworden:
Jae zijn schaem-roodt gheworden.
_________________________________________________

                        Den lxxij. Psalm.
Voor Salomon.
O Godt, geeft den Koninck uw’ rechten;
[fol. K1v, p. 146]
End’ des Conincks zone,
Uwe gherechtigheydt: zoo zal hy
Uw volck met gherechtheydt
Richten; end’ uw bedruckte met recht.
De berghen zullen ’t volck
Vrede-draghen; oock de heuvelen,
Door de gherechtigheydt.
                        2.
Hy zal de elendighe des volcks
Richten; de kinderen
Der noodtdurftigh’ zal hy verlossen,
Ende den verdrucker
Brijzelen: zy zullen u vreezen,
Zoo langhe de zonne                       
Ende de mane zullen wezen,
Van gheslacht’ tot gheslacht.
                        3.
Hy zal neer-dalen, als een reghen,
Op ’t af-ghemaeyde gras.
[fol. K2r, p. 147]
Ghelijck des hemels-droppelinghe,
Dat d’ aerde vochtigh maect.
De rechtveerdighe zal in zijne
Daghen, jeughdigh-bloeyen;
End’ de veel-vuldigheydt van vrede,
Tot dat ’t is zonder maen’.
                        4.
Ende hy zal heerschen van de zee,
Tot aen de (ander) zee;
Ende van de riviere, tot aen
De eynden der aerde.
D’ inghezeten’ van dorre plaetsen,
Zullen voor zijn aenschijn,
Zich buyghen; end’ zijne vyanden
Zullen het stof lecken.
                        5.
(Jae zelfs) de Koninghen van Tharsis,
Ende de Eylanden
Die zullen gheschencken aen-brenghen,
(Ende) de Koninghen
Van Scheba ende Seba zullen
Vereeringhen brenghen:                        6.
Jae alle Koninghen zullen zich
Voor hem neder-buyghen:
                        6.
All’ Heydenen zullen hem dienen:
Want hy zal den armen,
Die roept, end’ den bedruckten, end’ die
Gheen helper heeft, redden.
Hy zal den gheringhen verschoonen,
End’ den noodtdurftighen:
End’ de zielen der noodt-durftighen
Die zal hy verlossen.
                        7.
Hy zal hare zielen van bedroch
[fol. K2v, p. 148]
End’ gheweldt bevrijden.
Haer bloedt zal dier zijn in zijn ooghen;
Ende hy zal leven.
Men zal hem goudt van Scheba gheven,
End’ men zal geduyrigh
Voor hem bidden; den gantschen dach door,
Zal men hem zegenen.
                        8.
Isser een handt-vol koorn in het landt,
Op de hooght’ der berghen;
Zijn vrucht zal ruysschen, als Libanon:
Ende die van de Stadt                       
Zullen bloeyen, als ’t kruydt der aerden:
Zijn naem zal altoos zijn:
Zoo langhe alsser de zonne is,
Zal zijn naem voort-zetten;
                        9.
Alle Heydenen die zullen hem
Gheluckzaligh roemen.
Ghelooft zy de Heere Godt, de Godt
Israels, die alleen
Wond’ren doet: end’ ghelooft zy de naem
Zijns heerlickheydts altoos.
End’ al de aerd’ zy vol van zijn eer’.
Amen, ende Amen.

De Gebeden Davids des Soons Isai hebben een eynde.
_________________________________________________

                        Den lxxiij. Psalm.
Een Psalm Asaphs.
IMmers* is Godt Israel goedt,
[fol. K3r, p. 149]
Aen hun die reyn van herten zijn.
Maer my aengaende, mijne voeten
Die waren by nae’ uyt-gheweken;
Mijn treen by-kans uyt-gheschoten:
Want ick was nijdigh op den dwaes’,
Ziende der godloozen vrede:
Want tot haer doodt zijn gheen banden.
                        2.
Haer kracht is frisch: zy en zijn niet
In moeyte als ander menschen;
End’ worden met ander niet gheplaeght.
Daerom om-ringht-ze d’ hoovaerdije,
Ghelijck een keten: het gheweldt
Bedeckt-ze ghelijck een ghewaedt:
Haer’ ooghen puylen uyt van vet;
(Haers) herts inbeeldinghen gaen voort:
                        3.
Zy doen versmelten, end’ spreken
Boozelick van verdruckinghe.
Zy spreken (ghelijck) uyt der hooghte;
Zetten haer mondt teghen den Hemel;
[fol. K3v, p. 150]
End’ haer tongh’ wandelt op der aerd’.
Daerom keert zich zijn volck hier toe;
Als hen, ghelijck eens vollen (kelcks)
Wateren worden uyt-ghedruckt;
                        4.
En zegghen, hoe zoud ’t Godt weten,
End’ kennis by den hooghsten zijn?
Ziet dees’ zijn god’loos; nochtans zijn zy
De vrede-hebbende der weereldt:
Zy vermeeren het vermoghen.
Immers hebb’ ick vergeefs mijn hert
Ghezuyvert, ende in onschult,
Mijne handen af-ghewasschen.
                        5.
Dewijl’ ick daegh’licks ben gheplaeght,
Ende alle morgens isser
Mijne straffe. Indien ick zeyde,
Ick zal oock op die wijse spreken;
Ziet, zoo zoude ick trouw’loos zijn,
Aen het gheslacht’ uwer kinders.
Doch ick dacht om dit te verstaen,
Maer ’t was moeyte in mijn’ ooghen.
                        6.
Tot dat ick in Godts heylighdom
Ingingh, (end’) merckte op haer eynd’.
Immers zet ghy-z’ op gladde plaetsen;
Ghy doet-z’ als in een ooghen-blick,
Gheworden tot verwoestinghe!
Nemen een eynde, worden (zoo)
Te niete van verschrickinghe!
                        7.
Als een droom, naer het ontwaken:
Wanneer ghy opwaeckt, o Heere,
Zult ghy haer-lieder beelt verachten.
[fol. K4r, p. 151]
Als mijn herte was op-ghezwollen,
Ende ick in mijne nieren
Gheprickelt wierde; doe was ick
Onvernuftigh, end’ en wist niets:
Ick was een groote beest by u.
                        8.
Zoo zal ick dan gheduyrighlick,
By u wezen: ghy hebt mijne
Rechter-handt ghevadt: door uwen raedt,
Zult ghy my leyden: ende daer naer
Zoo zult ghy my in Heerlickheydt
Op-nemen. Wien hebbe ick doch,
(Benevens u) in den hemel:
End’ met u lust my niets op aerd.
                        9.
Indien mijn vleesch, ende mijn hert
Bezwijcken mochte, Godt die is
De vaste rots-steen mijnes herten,
Ende mijn erf-deel in eeuwigheydt.
Want ziet, die verre van u zijn,
Zullen vergaen. Ghe roeyet uyt
Elck een die van u af-hoereert.
Maer (doch) zoo veele my aengaet;
                        10.
’T is my goedt, nae by Godt te zijn.
Ick zette (all’) mijn betrouwen,
Op den Heere, (jae) op den Heere,
Om all’ uw wercken te vertellen.
_________________________________________________
[fol. K4r, p. 152]
                        Den lxxiiij. Psalm.
Een onder-wijzinghe, voor Asaph.
WAerom verstoot ghy, o Godt, voor altoos?
(Waerom doch) zoude uwen toorne roocken,
Teghen de kudde schapen uwer weyde?
Ghedenckt aen uwer vergaderinghe,
                        2.
Die ghy in voor-tijden verworven hebt;
De roed’ uwer erve, die ghy verlost hebt’;
Den bergh Zion, daer op dat ghy ghewoont hebt;
Heft uw’ voeten, tot ’t eeuwigh verwoesten.
                        3.
De vyandt heeft alles in ’t heylighdom
Verdorven: uw’ weder-partijders hebben
Midden in uw vergader-plaetsen ghebrult:
Hebben haer teeckens tot teeckens ghestelt.
                        4.
Elck wert bekent, als die bijlen omhoogh,
In de dichtheydt van een geboomte aen-brenght.
Zoo hebben zy nu t’ zaem, haer graveerselen
Met houweelen, end’ beuck-hamers ghevelt.
                        5.
(Jae) zy hebben uwe heylighdommen
In ’t vier ghezet: zy hebben ter aerden toe,
De wooninghe uwes naems ontheylighet.
Zy hebben in hare herte ghezeyt;
                        6.
Laet-ze ons te zamen uyt-plunderen.
Zy hebben alle Gods vergader-plaetsen,
In’t landt verbrandt: wy en zien ons’ teeckens niet
Daer en is (by ons) gheen prophete meer:
[fol. K5r, p. 153]
                        7.
Ende daer en is by ons niemant meer,
Die wete hoe langhe. Hoe langhe, o Godt
Zal de weder-partijder versmaetheydt doen?
De vyandt uw’ naem altoos lasteren?
                        8.
Waerom keertj’ uw’ hand af, jae uw recht-hand?
Steeckt-z’ heel uyt uwen boezem, maect een eynde.
Even wel is Godt mijn Koninck van oudts af:
Die heyl uyt-werckt, in ’t midden der aerde.
                        9.
Ghy hebt door uw’ sterckt’ de zee ghespleten:
Ghy hebt de draken-koppen in de waters
In stucken ghebroken: ghy hebt de koppen
Van den Leviathan heel verplettert:
                        10.
Ghy hebt hem tot een spijze gegeven,
Aen den volcke van de dorre woestijnen.
Ghy hebt een fonteyn’ end’ beke ghekloven:
Ghy hebt stercke rivieren uyt-ghedrooght:
                        11.
Uw’ is de dagh, oock is de nacht uwe.
Ghy hebt het licht, ende de zonne bereydt:
Ghy hebt all’ de palen der aerde ghestelt:
Ghy hebt zomer end’ winter gheformeert.
                        12.*
Denckt dit; de vyandt heeft den Heer ghesmaedt:
End’ een dwaes volck heeft uwen naem gelastert.
En geeft de ziele uwer Tortel-duyve
Niet over, aen het wilde ghedierte.
                        13.
En vergeet niet in eeuwigheydt den hoop
Uwer elendighen. Aenschouwt het verbondt:
Want de duystere plaetsen van der aerde
Die zijn vol van wooninghen des gheweldts.
[fol. K5v, p. 154]
                        14.
En laet den onder-druckten niet beschaemt
Weder-keeren: end’ laet den elendighen
Ende noodt-durftighen uwen naem prijzen.
Staet op, o Godt, twist uwe twist zaecke.
                        15.
Ghedenckt uwer smaedtheyts van den dwazen,
Alle den dagh: en vergeet niet des gheroeps
Uwer weer-partijders: ’t ghetier der ghener
Die teghen u staen, klimt gheduyrigh op.
_________________________________________________

                        Den lxxv. Psalm.
Voor den Opper-Zangh-Meester, Altascheth:
Een Psalm, een liedt voor Asaph.
WY loven u Godt, loven,
Dat uwen naem nae by is:
Men vertelt uw’ wonderen.
Als ick het bestemde (ampt)
Zal (eens) ontfanghen hebben,
Zoo zal ick gantsch recht richten.
[fol. K6r, p. 155]
’T land end’ al zijn inwoonders
Waren versmolten: maer ick
Hebb’ zijn stijlen vast ghemaeckt. Sela!
Ick zey’ den dwazen, dwaest niet,
End’ tot den Goddeloozen,
En verhooght den horen niet.
                        3.
Verhooght uw’ hoorn niet om hoogh;
Spreeckt niet met stijven halze:
Want ’t verhooghen en komt niet,
Uyt ’t Oosten, noch uyt ’t Westen,
Nochte uyt de Woestijne:
Maer Godt die is richtende.
                        4.
(Godt) die vernedert dezen,
Ende verhooght den ghenen.
Want in de handt des Heeren,
Is een beker, end’ de wijn
Is troubel, vol menghelingh’
Ende hy schencket daer uyt.
                        5.
Doch alle goddelooze
Der aerd’, zullen zijn droessem
Uyt-zuyghende uyt-drincken.
End’ ick zal ’t in eeuwigheydt
Verkondighen: (end’) ick zal
Den Godt Jacobs Psalm-zinghen:
                        6.
End’ ick zal alle hoornen
Der godloozen af-houwen:
D’ hoornen des rechtveerdighen
Die zullen verhooght worden.
_________________________________________________
[fol. K6v, p. 156]
                        Den lxxvj Psalm.
Een Psalm, een liedt Asaphs, voor den Opper-
Zangh-Meester, op Neginoth.
GOdt* die is in Juda bekent,
Zijn naem is groot in Israel:
End’ in Salem is zijn hutte:
End’ zijn wooninghe in Zion.
Daer heeft hy ghebroken de schichten
Des boogs, den schilt, end’ ’tsweert, end’ den crijg Sela!
                        2.
Ghy zijt doorluchtigh, end’ heerlick
Van weghen de berghen des roofs.
De stout-hertighe zijn berooft:
Zy hebben haer slaep ghesluymert:
End’ gheene van de dapper’ mannen
Hebben hare handen ghebonden.
                        3.
Van u schelden, o Godt Jacobs,
Is ’t samen waghen ende peert,
(Als) in slaep, neder-ghezoncken.
Ghy, vrees’lick zijt ghy: ende wie
[fol. K7r, p. 157]
Zal, voor u aenghezichte, bestaen,
Van den tijde uwes toornes af?
                        4.
Ghy dedet een oordeel hooren,
Uyt den hemel; (end’) de aerde
Was bevreest, ende wiert stille;
Als Godt ten oordeele op-stont,
Op dat hy all’ de zachtmoedighe
Der aerden zou’ verlossen. Sela!
                        5.
Want de grimmicheydt des menschen
Die zal u loffelick maecken.
(End’) ghy zult het over-blijfsel
Der grimmigheden op-binden.
Doet gheloften, ende betaelt-ze
Den Heer’ uw’ Godt, all’ zijn om-standers.
                        6.
Laet-ze dien, die te vreezen is,
Gheschencken brenghen, die den gheest
Der Vorsten als druyven af-snijdt,
Die d’ aerds Koninghen vreez’lick is.
_________________________________________________

                        Den lxxvij. Psalm.
Een Psalm Asaphs: voor den Opper-Zangh-
Meester, over Jeduthun.
Mijn stemm’ is tot Godt, end’ ick roep;
Mijn stemm’ is tot Godt, end’ hy zal
De oore tot my neyghen.
[fol. K7v, p. 158]
Ick hebbe den Heer ghezocht,
Ten daghe mijner benautheydt:
Mijn handt was des nachts uyt-ghestreckt,
End’ en liet niet af: mijn ziel
Weygerde ghetroost te zijn.
                        2.
Dacht ick aen Godt, ick maeckt’ misbaer:
Peynsd’ ick, mijn ziel wert over-stelpt.
Ghy hielt op mijn oogh-schelen.
Ick was beroert, end’ sprack niet:
Ick dacht op de jaren van ouds,
De eeuw-jaren; ick ghedachte
Mijn snaer-spel: ’s nachts in mijn hert’
Peynsd’ ick, end’ mijn gheest door-socht.
                        3.
Zal dan de Heer in eeuwicheyt
Verstooten, end’ voortaen niet meer
Een goedt-ghevallen hebben?
Houdt zijn gunst op voor altoos?
Heeft de toe-zeggingh’ een eynde,
Van gheslachte, tot gheslachte?
Vergeet Godt ghenadigh zijn?
Sluyt hy in toorn’ zijn liefden. Sela.
                        4.
Doch ick zeyde ’tis mijn kranckheydt,
[fol. K8r, p. 159]
Des hooghsten recht-handt verandert.
Ick zal des Heeren daden
Ghedencken; jae ghedencken
Uwer wonderen van outs her:
Ende ick zal alle te zaem
Uwe wercken betrachten:
End’ van uw daden spreken.
                        5.
Uw’ wegh, Godt, is in ’t heylighdom:
Wie is een groot Godt, ghelijck Godt?
Ghy zijt Godt, die wonder doet,
Ghy hebt onder de volcken,
Uwe sterckte bekent ghemaeckt;
Uw volck door uwen arm verlost;
De kinderen van Jacob,
Ende van Joseph. Sela!
                        6.
De wat’ren zaghen u, o Godt,
De waet’ren zagen u, met schrick:
Oock beefden de afgronden;
De wolcken goten water;
D’ opper-wolcken gaven gheluyt;
’T gheluyt van uwen donder
Was in dit Hemels-ronde.
                        7.
De blixemen verlichteden
De weereldt; d’aerde was beroert,
End’ beefd’; uw’ wegh was in zee;
Uw’ padt in groote wat’ren:
End’ uw’ voetstappen wierden niet
Gheweten: ghy leydet uw volck,
Als een kudde, door de handt
Van Mose ende Aron.
_________________________________________________
[fol. K8v, p. 160]
                        Den lxxviij. Psalm.
Een onderwijzinghe Asaphs.
O Mijn volck, neemt mijne leere ter ooren:
Neyght uw oore tot de reden mijnes monds:
Ick sal met spreucken mijnen mondt open doen,
Ick zal heijm-red’nen van oudts, uyt-storten,
Die wy ghehoort hebben, end’ weten-ze:
End’ onze vaders ons vertelt hebben.
                        2.
Wy zullen ’t niet berghen voor haer’ kinderen;
(Nochte) voor het naer-komende gheslachte,
Vertellende de lof’lickhe’en des Heeren,
End’ zijne sterckte, ende wonderen,
Die hy gedaen heeft: want hy heeft eene
Ghetuyghenisse in Jacob ghericht:
                        3.
End’ heeft in Israel eene wet ghesteldt:
Die hy onze vaderen heeft gheboden,
Dat zy-z’ haer’ kinders zouden bekent maecken.
Op dat ’t nae-volghend’ gheslacht zou’ weten:
Kind’ren die gheboren zoude worden,
Op-staend’, om haer kinders te vertellen:
[fol. L1r, p. 161]
                        4.
End’ dat zy haer hoop’ op Godt zouden stellen,
End’ Gods daden niet vergeten; maer houden
Zijn gheboden; end’ niet zijn als haer vaders,
Een weer-hoorigh, end’ weer-spannigh geslachte:
Een gheslacht, dat zijn hert niet richtede,
End’ welckers geest niet trouw en was met God.
                        5.
Ephraims kinders ghewapend’ boogh-schutters
Keerden te rugghe, ten daghe van den strijt.
Zy en onder-hielden Godes verbont niet;
Ende weygerden in zijne wet te gaen:
Ende zy vergaten zijne daden,
End’ zijn wond’ren, die hy haer hadd’ doen zien.
                        6.
Hy hadd’ in Egypten-landt, in den velde
Zoans, voor haer vaderen wonder ghedaen.
Hy kloofde de zee, end’ deder haer door-gaen;
End’ dede de wateren staen, als een hoop:
End’ hy leydde-ze ’s daeghs met een wolcke;
End’ den gantschen nacht, met een licht des viers.
                        7.
Hy kloofd’ de rotsen in de woestijn, ende
Drenckte-z’ overvloed’lick als (uyt) afgronden.
Want hy bracht uyt de steen-rotze stroomen voort
End’ hy dede de wateren af-dalen,
Als rivieren: ende zy ginghen voort,
Om noch meer teghen hem te zondighen.
                        8.
Om in ’t dorre den hooghsten te verbitt’ren.
Ende zy verzochten Godt in haer harte,
Begheerende spijze, volghens haren lust.
Ende zy spraken teghen Godt, zy zeyden;
Zoude Godt (oock wel) in de woestijne,
Eene tafel konnen toe-bereyden?
[fol. L1v, p. 162]
                        9.
Ziet (’t is zoo) hy heeft den rots-steen gheslaghen
Alzoo datter wateren uyt-vloeyeden,
End’ beken overvloedelick uyt-braecken:
Zoude hy oock machtigh zijn broodt te gheven?
Zoude hy zijn volck vleesch toe-bereyden?
Daerom hoorde de Heer, end’ wiert vertoornt;
                        10.
End’ een vier wert teghen Jacob ontsteken,
Ende teghen Israel gingh gramschap op:
Om dat zy in Gode niet en gheloofden,
End’ dat zy op zijn heyl niet en vertrouwden:
Daer hy den wolcken van boven gheboodt,
End de deuren des hemels opende:
                        11.
End’ reghend’ op hen het Man’, om te eten;
Ende gaf haer-lieden koren des hemels,
Een yeghelick at het broodt der machtighen.
Hy zondt hen teer-kost toe, tot verzadinghe.
Hy dreef den Oosten-windt in den Hemel,
End’ voerde den zuyd-wint aen door zijn krachten:
                        12.
Ende reghende op hen vleesch, ghelijck stof,
End’ ghevleughelt ghevoghelt’ als zand der zeen;
Ende dede het vallen in het midden
Zijnes leghers, rontom zijne wooninghe.
Doe aten zy, ende werden zeer zat:
Zoo dat hy hen haren lust toe-brachte.
                        13.
Zy waren noch niet van haren lust vervreemt;
Hare spijze die was noch in haren mondt,
Als de gramschap Godes teghen hen op-gingh:
Alzoo dat hy van hare vetste doode,
End’ de uyt-ghelezene Israels
Die heeft hy neder-buyghende-ghevelt.
[fol. L2r, p. 163]
                        14.
Boven dit alles zoo zondighden zy noch,
End’ en gheloofden niet in zijn’ wonderen.
Dies deed’ hy haer daghen in ij’lheydt vergaen,
Ende hare jaren in verschrickinghe,
Als hy-ze doode, vraeghden zy naer hem;
End’ keerden weder, end’ zochten Godt vroegh:
                        15.
Ende gedachten, dat Godt haer rots-steen was,
End’ Godt de alder-hooghste haer verlosser:
Ende zy vleyden hem met haren monde,
Ende zy loghen hem met hare tonghe.
Want haer herte en was niet recht met hem,
End’ en waren niet trouw’ in zijn verbondt.
                        16.
Doch hy barmhertich zijnde, hy verzoende
d’ Ongherechtigheydt, end’ en verdorf-ze niet:
Maer hy wende dickwils zijnen toorne af,
End’ en weckt’ all’ zijne grimmicheydt niet op,
Ende hy dachte, dat zy vleesch waeren,
Een windt die heen gaet, end’ niet weder-keert:
                        17.
Hoe dickwils terghden zy hem in de woestijn’?
Deden hem smert aen in de wildernisse?
Want zy quamen al weer, end’ verzochten Godt,
End’ bepaelden den heylighen Israels:
Zy dachten niet aen zijn’ handt, aen den dach,
Doe hy-ze van den vyandt verloste.
                        18.
Hoe hy zijn teeck’nen stelde in Egypten,
End’ zijne wonderheden in Zoans veldt;
End’ hare vloeden in bloedt veranderde,
Haere stroomen, op dat zy niet en droncken.
Hy zondt onder haer een vermenginghe
Van on-ghedierte, dat haer verteerde:
[fol. L2v, p. 164]
                        19.
Ende hy zondt vorschen, die haer verdorven:
Ende hy gaf haer ghewas aen den kruyt-worm,
Ende haren arbeydt aen de sprinck-hanen:
Hy doode haren wijn-stock door den haghel;
End’ haer wilde vijgh-boomen door den rijm:
Oock gaf hy haer vee den haghel over;
                        20.
End’ (gaf) haer beesten den vierighen kolen.
Hy zondt onder hen de hittigheydt zijns toorns,
Verbolgentheydt end’ verstoortheydt, ende angst:
(Met) uyt-zendinghe der boden van veel quaeds.
Hy woegh eenen padt voor zijn grimmigheydt;
Hy en ontrock haer ziel niet van de doodt,
                        21.
End’ haer ghedierte gaf hy de pest over:
End’ sloegh al ’t eerst-gheboren in Egypten,
’t beginsel der krachten, in de tenten Chams.
Ende hy voerde zijn volck uyt, als schapen,
End’ leyde-z’ als een kudd’, inde woestijn:
Jae hy heeft-ze zekerlick gheleydet;
                        22.
End’ zy hebben niet ghevreest: want de zee
Hadde haere vyanden overdecket:
Ende hy brachte-ze tot de land-palen
Zijner heyligheydt, (ende) tot desen bergh,
(Dien) zijne rechter-handt vercreghen heeft.
End’ hy verdreef voor haer de heydenen;
                        23.
End’ deed-z’ in’t snoer haers erffenisse vallen;
Ende hy dede de stammen Israels,
In haer’ tenten woonen: maer zy verzochten,
End’ verbitterden den alderhooghsten Godt,
End’ en hielden zijn ghetuygenis niet;
Maer zy waren te rugghe gheweken;
[fol. L3r, p. 165]
                        24.
Ende zy handelden trouweloozelick,
Ghelijck haere vaders: zy zijn om-ghekeert,
Ghelijck als een bedrieghelicke boghe.
End’ zy verweckten hem tot verbolghentheydt,
Door haer’ hooghten: end’ zy verweckten hem
Tot yver, door haer ghesneden beelden.
                        25.
Godt hoorde ’t, en wiert vergramt, end’ versmaede
Israel zeer: dies hy den Tabernakel
Te Silo verliet, de tente welcke hy
Tot een wooningh onder de menschen stelde.
Hy gaf zijn sterckte in ghevanghenis,
End’ zijn heerlickheydt in des vyandts hand.
                        26.
Hy leverde zijn volck over ten sweerde,
End’ wert verbolghen teghen zijn erffenis.
Het vier verteerde haere jonghelinghen;
End’ haer maeghden en werden niet gheprezen:
Haere priesteren vielen door het sweert:
End’ haere weduwen en weenden niet.
                        27.
Doe ontwaeckte de Heer, als een slapende,
Ghelijck een helt, die daer juijghet van den wijn.
Hy sloegh zijn weer-partijders in’t achterste:
Hy dede hen eeuwighe versmaetheydt aen:
Doch hy verwierp de tente van Joseph;
End’ de stam Ephraims verkoos hy niet.
                        28.
Maer hy verkiesde de stamme van Juda,
De bergh van Zion, welcke hy lief hadde.
End’ hy bouwde zijn heylighdom, als hooghten;
Als d’ aerde, die hy ghegrondt heeft voor altoos.
Ende hy verkoos zijnen knecht David,
Ende hy nam hem van de schaeps-koyen.
[fol. L3v, p. 166]
                        29.
Deed’ hem van achter de zoogh-schapen komen,
Om Jacob zijn volck, end’ Israel zijn erf
Te weyden; oock zoo heeft hy-ze gheweydet,
Volghens d’ oprechtigheydt zijnes herten:
Ende hy heeft-ze gheleydet, met een
Zeer verstandigh beleydt zijner handen.
_________________________________________________

                        Den lxxix. Psalm.
Een Psalm Asaphs.
HEydenen, o Godt, zijn in uw’ erffenis
Ghekomen: zy hebben den Tempel uwer
Heyligheydt* ontreynighet: (jae) zy hebben
Jerusalem tot steene-hopen ghestelt:
Zy hebben de doode
Lichaemen uw’r knechten,
Aen ’t ghevoghelt’ des hemels,
Tot spijze ghegheven:
[fol. L4r, p. 167]
’t Vleesch uw’r gunst-ghenooten,*
Aen het ghedierte des landts.
                        2.
Zy hebben haer bloedt rondom Jerusalem,
Als water, vergoten; end’ daer was niemandt,
Die-ze begroef. Wy zijn onze nae-buyren
Eene smaetheyt gheworden, een spot, end’ schimp
Dien, die rondom ons zijn.
Hoe langhe, o Heere,                       
Zult ghy eeuwighlick toornen?
Ende (hoe langhe) zal
Uwen yver branden?
Stort uwe grimmigheydt uyt;
                        3.
Over de heydenen, die u niet kennen;
End’ over Koninckrijcken, die uwen naem
Niet aen-roepen; want men heeft Jacob verteert,
End’ zijn lieflijcke wooninghen verwoestet.
Ghedenckt teghen ons niet
De voor’ghe mis daden.
Dat uw’ barmhertigheden
Ons haest te ghemoete
Voor-komen: want wy zijn
Zeer uyt-gheput gheworden.
                        4.
Helpt ons, o Godt onzes heyls, ter oorsaecke
Van de eere uwes naems; end’ reddet ons,
End’ doet verzoeningh’ over onze zonden,
Om uws naems will’. waerom zouden de heydens
Zegghen, waer is haer Godt?
Laet (veel eer) de wraecke
[fol. L4v, p. 168]
Van het vergotene bloedt
Uwer (trouwe) knechten,
Onder de Heydenen,
Voor onz’ ooghen, zijn bekent.
                        5.
Laet ’t ghekerm der ghevanghens voor u komen:
Behoudt overigh de kinderen des doodts,
Nae de grootheyt uw’s arms: end’geeft ons buyren
Zeven-voudigh weer, in haren schoot, haer smaet,
Daer med’ zij Heer u smae’n.
Zoo zullen wy uw volck,
End’ de kudd’ uwer weijde,
U loven eeuwighlick,
Van geslacht tot gheslacht,
End’ uwen roem vertellen.
_________________________________________________

                        Den lxxx. Psalm.
Voor den Opper Zang-Meester,* Op Schoschan-
nim: Een getuygenisse, Een Psalm Asaphs.
NEemt, Herder Israels, ter ooren,
Ghy die Joseph, als schapen leydet;
Die tusschen de Cherubim zit,
Verschijndt blinckend’: weckt op uw macht,
Voor ’t aenghezicht van Ephraim,
[fol. L5r, p. 169]
End’ Benjamin, end’ Manasse;
                        2.
End’ komt tot ons verlossingh, o Godt:
Brenght ons weder, end’ laet u aenschijn
Lichten, soo werden wy verlost.
O Heere Godt der heijrscharen,
Hoe lange zult ghij (noch) roocken,
Teghen het gebedt uwes volcks.
                        3.
Ghij doet haer broot van tranen eten,
End’ ghy drencktse met drijlinghs tranen.
Ghy stelt ons ons’ buijren tot twist;
End’ ons’ vyanden spotten t’ zaem.
Godt der heijrscharen brenght ons we’er,
End’ laet u aenghezicht lichten;
                        4.
Zoo sullen wy verlosset worden.
Ghy hebt een wijnstock uijt Egijpten
Ghebracht; de heijdenen verjaeght:
Hebt dien gheplant: voor hem gheruijmt
End’ zijn wortels doen wortelen:
Zoo dat hij het landt heeft vervult.
                        5.
De berghen zijn met zijn’ schaduwe
Bedect geweest, end’ zijne rancken
Waren, als Ceder-boomen Godts.
Hy heeft (aldaer) zijne rancken
Uyt-geschoten, tot aen de zee,
End’ zijn’ scheuten, tot de rivier.
[fol. L5v, p. 170]
                        6.
Waerom (doch) hebt ghy zijne muyren
Door ghebroken, zoo dat alle die
Den wegh voor-by-gaen, hem plucken?
Het wilde-vercken van het woudt
Heeft hem uyt ghewroedt; end’ het wildt
Des velds heeft hem af-gheweydet.
                        7.
O Godt der heyrscharen, keert doch weer,
Aenschouwt uyt den hemel, ende ziet,
Ende bezoeckt desen wijn-stock:
De stamme, die uw rechter-handt
Gheplant heeft, end’ dat om den zoon’,
Den welcken ghy u hebt ghesterckt.
                        8.
Zy is met het vier verbrandt, zy is
Af-ghehouwen: zy komen omme,
Van ’t schelden uwes aenghezichts.
Uwe handt zy over den man
Uws rechter-handts, over den zoon’
Des menschs, (dien) ghy u hebt ghesterckt.
                        9.
Zoo en zullen wy niet te rugghe
Van u keeren. Houdt ons in’t leven,
Op dat wy u naem aen-roepen.
O Heere Godt der heyrschaeren,
Brenght ons weer: dat uw’ aenschijn licht’:
Zoo zullen wy verlost worden.
_________________________________________________

                        Den lxxxi. Psalm.
Voor den Opper-zangh-Meester, op de Gittith.
(een Psalm) Asaphs.
ZInght vrolick Gode,
[fol. L6r, p. 171]
Onse sterckte. Juijghet,
Den Gode Jacobs.
Heft eenen Psalm op,                       
End’ gheeft den trommel,
De zoet harp, met de luyt.
                        2.
Blaest de Basuyne,                       
In de nieuwe mane,
Te bestemder tijdt,
Op onsen feest-dagh;
Want ’t is in Isr’el,
Eene instellinghe;                       
                        3.
’T recht des Gods Jacobs.
Hy heeft het in-ghezet,
Tot een ghetuygh’nis,
In Joseph, als hy                       
Was uyt-ghetoghen,
Teghen Egypten-land.
                        4.
Waer ick hebb’ ghehoort
Eene spraecke, die ick
Niet en verstonde,
(Zegghende, aldus)
Ick hebb’ zijn schouder                       
[fol. L6v, p. 172]
Van den last on-trocken.
                        5.
Zijne handen zijn
Van de potten ont-gaen:
Ghy riept in den anghst,                        7.
End’ ick hielp u uyt,
End’ ick antwoord’ u,
Uyt des donders schuyl-plaets.
                        6.
Ick beproefde u,                       
Aen ’t water Meriba. Sela!
Mijn volck, (zeyd’ ick) hoort,
End’ ick zal aen u                       
Tuyghen; Israel                       
Of ghy nae my hoordet!
                        7.
Daer zal onder u,
Gheen uyt-landsch Godt wezen.
End’ ghy en zult u,
Voor gheen vreemden Godt
Neer-buyghen. Ick ben                       
De Heere uwe Godt:
                        8.
Die u hebb’ doen gaen,
Uyt ’t landt van Egypten.
Wijdert uwen mond,                       
Ick zal hem vullen.                       
Maer mijn volck en heeft
Mijn stemme niet ghehoort:
                        9.
Ende Israel
Heeft mijner niet ghewilt,
Daerom hebb’ ick het                       
Over-ghegheven,
In het goedt duncken
[fol. L7r, p. 173]
Van haer eyghen herte:
                        10.
Dat-ze wandelden,
In haere raetslaghen.
Oh, ofte mijn volck                       
Nae my ghehoort hadd’!
Israel in mijn
Weghen ghewandelt hadd’!
                        11.
Ick zoud’ in ’t korten,                       
(Al) haere vyanden
Uyt-ghedempt hebben,
Ende mijne handt
Ghewendet hebben,
Teghen haer verdruckers.
                        12.
Die den Heer haeten,                       
Die zouden zich hebben
Gheveynsdelicken
Hem onderworpen:
Maer haer lieder tijdt
Zoud’ eeuwigh gheweest zijn:
                        13.
Ende hy zoud’ het,                       
Met het vet der tarwe
Ghespijset hebben.
Jae ick zoude u
Verzadight hebben
Met honigh uyt de rots:
_________________________________________________
                        Den lxxxij. Psalm.
                        Een Psalm Asaphs.
GOdt staet in Godts vergaderinghe:
[fol. L7v, p. 174]
Hy oordeelt in ’t midden der goden.
Hoe langh’ zult ghy on-recht richten?
End’ ’t aenzicht der boos’ aen-nemen? Sela!
Doet recht den armen, end’ den weeze:
Rechtveerdight verdruckten end’ armen.
Verlost den schraelen end’ armen:
Ruckt hem uyt der god’loozen handt.
                        2.
Zy weten niet, noch en verstaen niet:
Zy wandelen steeds in duysternis:
Alle aerds gronden wanckelen.
Ick hebb’ ghezeyt: Ghy zijt goden,
End’ ghy zijt all’ kinders des hooghsten:
Maer ghy zult sterven als een mensche;
Ende ghy zult neder-vallen,
Ghelijck als een van de Vorsten.
                        3.
Staet op, o Godt, oordeelt het aerdrijck:
Want ghy bezit alle natien.
[fol. L8r, p. 175]
_________________________________________________

                        Den lxxxiij. Psalm.
Een Liedt, een Psalm Asaphs
O Godt, zwijght niet, weest niet als doof,
Nochte en zijt niet still’ o Godt.
Want ziet, uwe vyanden woelen:
End’ uw’ haters steken den kop op:
Zy hebben een’ heymelicken raedt,
Teghen uw volck, listelick beraemt:
                        2.
Ende zy beraetslaghen haer,
Teghen uwe verborghene.
Zy zegghen, komt, laets’ ons uyt-roeyen;
Om gheen volck meer te zijn: dat des naems
Israels niet meer ghedacht en wort.
Want zy beraetslaen t’ saem in ’t herte:
                        3.
Zy maecken een bondt, teghen u,
Edoms tenten, end’ Ismaels,
Moab, ende de Hagarenen:
Gebal, end’ Ammon, end’ Amalec,
Palestina, met Tyrus woonders:
Oock heeft zich Assur by hen ghevoeght:
[fol. L8v, p. 176]
                        4.
Zy zijn den kinderen van Loth
Tot eenen arm gheweest. Sela!
Doet hen als Midian, Sisera;
Als Jabin, aen de beke Kidrons.
Die te Endor zijn uyt-ghedelghet:
Zy zijn tot dreck der aerd gheworden.
                        5.
Maeckt haer, haer Princen, als Oreb,
End’ als Zeeb; all’ haer’ vorsten,
Als Zebah, ende als Zalmuna;
Die zeyden: laet ons d’over-schoone
Wooninghen Godes voor ons erven.
Mijn Godt maeckt-ze ghelijck een wervel:
                        6.
Maeckt-z’ als stoppelen voor den windt:
Ghelijck het vier een woudt verbrandt:
End’ als de vlam, die berghen aen-steeckt:
Vervolght-z’ alzoo met uw on-weder;
End’ verschrickt-ze met uwen draey-windt:
Maeckt haer aenghezichte vol schande:
                        7.
Op dat-z’ o Heer, uw naem’ zoecken.
Laet-z’ altoos zijn beschaemt, verschrickt,
End’ schaem-roodt worden, end’ om-komen:
Op dat-ze weten, dat ghy alleen,
Met uwen naeme zijt de Heere,
De hooghst’ over de gantsche aerde.
_________________________________________________
[fol. M1r, p. 177]
                        Den lxxxiiij. Psalm.
Voor den Opper-Zangh-Meester, op de Gittith.
Een Psalm voor de kinderen Korah.
HOE lieflick zijn uw’ wooninghen,
O ghy Heere der heyrschaeren.
Mijn ziel verlanght, ende bezwijckt oock,
Nae de voor-hoven des Heeren.
Mijne herte, ende mijn vleesch
Roepen tot den levendighen Godt.
De mussche zelfs vindt wel een huys,
End’ de Swaluw’ een nest voor haer;
                        2.
Daer-ze, by uwe altaeren,
Haer jonghskens leght, Heer der heyren,
Mijnen Coninck, ende mijnen Godt.
Zaligh, die in u huys woonen!
Zy prijzen u gestadelick. Sela!
Wel-geluck-zaligh is de mensche!
[fol. M1v, p. 178]
Wiens sterckt’ by u is: in wiens hert
De wel-ghebaende weghen zijn.
                        3.
Als zy gaen door ’t moer-bezy dal,
Stellen zy hem tot een Fonteyn:
Oock zal de reghen gantsch rijckelick
Haer bedecken. Zy gaen van kracht
Tot kracht: een yeghelick van haer
Zal voor Godt, in Zion, verschijnen.
Heer Godt der heyrs, hoort mijn ghebedt:
Neemt ’et ter oor’, o Godt Jacobs. Sela!
                        4.
O Godt, onz’ schildt, ziet end’ aenschouwt
Het aenzicht uwes ghezalfden.
Want een dagh in uwe voor-hoven,
Is beter dan duyzent (elders).
Ick koos liever aen den dorpel,
In het huys mynes Gods te wezen
Als gheduyrighlick te woonen,
In de tenten der godloosheydt.
                        5.
Want (zeker) Godt de Heere is
Een Zonne, end’ schildt; de Heere
Zal ghenade, end’ eere gheven.
Hy en zal ’t goed’ niet onthouden,
Aen hen die in oprechtheydt gaen.
Wel-gheluck-zaligh is de mensche,
O ghy Heere der heyrschaeren,
Die op u zijn betrouwen stelt!
_________________________________________________
[fol. M2r, p. 179]
                        Den lxxxv. Psalm.
Een Psalm voor den Opper-Zang-Meester, on-
der de kinderen van Korah.
GHy zijt, Heere, u landt gunstigh gheweest
Ghy hebt Jacobs ghevanckenis ghewent:
Ghy hebt uws volcks mis daet wech-genomen;
Ghy hebt alle hare zonden bedeckt. Sela!
Ghy hebt al uw’ gramschap wegh-ghenomen:
Ghy hebt u van de hitt’ uws toorns ghewent.
Brenghet ons weder, o Godt onzes heyls:
End’ doet uwen toorn over ons te niet.
                        2.
Zult ghy eeuwelick teghen ons toornen?
Zult ghy, van gheslachte tot gheslachte,
Uwe verbolghentheydt (meer) uyt-strecken:
Zult ghy ons niet weer levendigh maecken:
Op dat uw volck zich in u verblijde?
Bethoont ons uwe goedertierenheydt
[fol. M2v, p. 180]
O Heere; ende verleent ons uw heijl.
Ick zal hooren, wat Godt d’ Heer spreken zal:
                        3.
Want hy zal tot zijnen volcke, end’ tot
Zijn’ gunst-ghenooten van vrede spreken:
Maer dat-ze niet weer tot dwaesheyt keeren.
Zekerlick, zijne behoudenisse
Is nae by den ghenen die hem vreezen,
Op dat in onzen lande eer’ woone.
De goedertierenheydt, ende waerheidt,
Die zullen malcanderen ont-moeten.
                        4.
De gherechtigheidt ende de vrede
Die zullen (d’ een den anderen) kussen
De waerheidt zal uijt der aerde spruyten:
End’ gherechtheidt van den hemel af-zien.
Oock zal de Heere het goede gheven:
Ende ons landt zal zijne vrucht gheven.
De gherechtheydt zal voor hem henen gaen;
Ende hij zal-z’ op zijn voet-wegh zetten.
_________________________________________________

                        Den lxxxvj. Psalm
                        Een ghebedt Davids.
HEer neijght uw’ oore, verhoort my:
Want ick ben elendigh, end’ arm.
Bewaert mijn ziel, ghij mijn Godt.
Want ick ben uw gunst-ghenoot:
[fol. M3r, p. 181]
Verlost uw knecht, die op u hoopt.
Zijt mij ghenadigh, Heer, want ick
Roep’ tot u den gantschen dagh.
Verheught de ziel uwes knechts:
                        2.
Want tot u, Heer, heff’ ick mijn ziel’.
Want ghy, o Heere, zijt (zeer) goet,
Ende geern verghevende,
End’ groot van goet-gunstigheydt,
Aen allen, die u aen-roepen.
Neemt, Heer, ter oore mijn ghebedt,
Ende weest doch, op de stemm’
Mijner smeeckingh’ aendachtigh.
                        3.
In den dagh mijner benautheidt,
Roep’ ick u aen, want ghy hoort my.
Niemant onder de goden,
Die u ghelijck is, Heere.
End’ gheen’ ghelijck uwe wercken.
All’ Heijdenen, die ghy, Heere,
Ghemaeckt hebt, zullen komen,
End’ voor u aenschijn buyghen.
                        4.
Ende zij zullen uwen naem
Eeren. Want ghij zijt (Heere) groot,
Ende doet wonder-wercken:
Ghij alleenelick zijt Godt.
[fol. M3v, p. 182]
Leert my, o Heere, uwen wegh;
(Zoo) zal ick in uwe waerheydt
Wand’len: vereenight mijn hert
Tot de vreeze uwes naems.
                        5.
O Heere, mijn Godt, ick zal u
Met alle mijn herte loven;
Ende ick zal uwen naem,
In eeuwigheidt, vereeren.
Want uwe goedertierenheydt
Is groot over my; end’ ghy hebt
Mijn ziel uyt het onderste
Van het graf uyt-ghetrocken.
                        6.
O Godt, de hovaerdighe staen
Teghen my op, end’ de menight’
Der stercke zoecken mijn ziel:
End’ zy en stellen u niet,
Voor haer ooghen: maer ghy, Heer, zijt
Een barmhertigh, end’ vriend’lick Godt,
Langhsaem tot toorn, ende groot
Van goedigheidt end’ waerheidt.
                        7.
Wendt u tot my, ende weest my
Ghenadigh; Gheeft aen uwen knecht
Uwe sterckte; end’ verlost
Den Zone uwer dienst-maeght.
Doet my een teecken ten goede,
Op dat het mijne haters zien,
End’ beschaemt zijn, als ghy, Heer,
My helpt ende my troostet.
_________________________________________________
[fol. M4r, p. 183]
                        Den lxxxvij. Psalm
Een Psalm, een Liedt voor de Kinderen van
Korah.
Zijn grondslagh is op de heylighe berghen:
De Heere bemint de poorten Zions,
Boven alle de wooninghen Jacobs.
Men spreeckt van u, o stadt Godes, seer heerlick. Sela!
                        2.
Ick zal Rahab ende Babel vermelden,
Onder de ghene, welcke my kennen.
Ziet de Philistijn, end’ de Tyrier,
Met den Moor, deze is aldaer geboren.
                        3.
Ende van Zion zal ghezegghet worden,
Die, ende die, is daer in gheboren:
End’ d’ hooghste zelf zal-ze bevest’ghen.
D’Heer zal tellen in ’t op-schrijven der volcken:
                        4.
(Hy zal zegghen) dees’ is aldaer gheboren. Sela!
End’ de Zanghers, ghelijck de Speel-lieden,
(Mitsgader)s alle myne fonteynen,
Die zullen (o Zion) binnen u wezen.

_________________________________________________
[fol. M4v, p. 184]
                        Den lxxxviij. Psalm.
Een Liedt, een Psalm voor de kinderen Korah,
voor den Opper-Zangh-Meester, op Machalath-
Leamoth: een onderwijzinghe Hemans
des Ezrahiters.
O Heere, ghy Godt mijnes heyls,
Ick roep’ voor u, by daegh’, by nachte.
Mijn ghebedt kome voor uw aenschijn:
Neijght uw’ oore tot mijn gheschrey:
Want mijn ziel is zat der teghenhe’en,
End’ mijn leven raeckt tot aen het graf.
                        2.
’K ben gheacht met die in de kuyl
Dalen, ick ben als een kracht’loos man,
Af-ghezondert onder de doode:
Als verslaghene, die in’t graf
Ligghen, die ghy niet meer en ghedenckt:
End’ die van uw hand af-ghesne’en zijn.
                        3.
Ghy leght my in den onder-kuyl,
In duysternissen, in de diepten:
Uwe grimmigheydt die light op my:
[fol. M5r, p. 185]
Ghy* druckt my met all’ uw baeren. Sela!
Ghy doet mijn bekende verr’ van my,
Ghy stelt my tot een’ grooten grouwel:
                        4.
Ick ben besloten, end’ en kan
Niet uyt komen: mijne ooghe treurt,
Van weghen verdruckinghe. Heere,
Ick roep’ tot u den gantschen dagh:
Ick streck mijne handen uyt tot u.
Zult ghy wonder doen aen de doode?
                        5.
Of zullen d’ over-ledene
Op-rijzen? Zullen-ze u loven? Sela!
Of zal uwe goedertierenheidt
In den grave vertelt worden?
Uwe ghetrouwigheid, in ’t* verderf?
Zal m’ uw wonder in ’t duyster weten?
                        6.
Of (weet-men) uw’ gherechtigheidt,
In het landt der verghetenisse?
Maer ick, o Heere, roepe tot u:
Mijn ghebedt komt u ’s morghens voor.
Heer, waerom verstoot ghy mijn ziele?
End’ verberght ghy uw aenschijn voor my?
                        7.
Van der jeught aen, ben ick bedruckt,
Ende (ghelijck als) ziel-brakende:
Ick draeghe uwe vervaernissen:
Ick ben met twijffel-moedigheydt.
Uw’ toornigheden gaen over mij;
Uw verschrickinghen doen mij vergaen.
                        8.
Zij om-ringhen mij al den dach,
Als water: t’ saem om-gheven zij mij.
Ghij doet vriend, end’ med’-ghezel van mij.
Mijn bekende zijn in’t duyster.
_________________________________________________
[fol. M5v, p. 186]
                        Den lxxxix. Psalm
Een onderwijzinghe Ethans des Ezrahiters.
ICk zal de goedertierenheden des Heeren
Eeuwelicken zinghen: ick zal uwe waerheydt
Met mijn mont bekent maken van geslacht tot geslacht
Want ick hebbe ghezeyt; uwe goedertierenheydt
Die zal in der eeuwigheyt op-gebouwet worden.
In de hemelen hebt ghy uw’ waerheyt bevestigt.
                        2.
Ick hebb’ met mijn verkoren een verbont gemaect
Ick hebbe aen mijnen knecht David ghezworen:
Ick zal uw zaet tot in eeuwicheydt bevestighen;
End’ uwen throon op-bouwen van gheslacht tot gheslacht. Sela!
Dies loven, Heer, de Hemelen uwe wonderen:
Oock is uw trouw’ in de ghemeynte der heyligen.
                        3.
Want* wie zal in hemel met d’Heer geschat worden?
(Wie) is den Heere gelijck, onder de stercke?
God is groot’licks geducht in den raet der heyligen,
End’ vreezelick boven alle die rondom hem zijn.
O Heere Godt der heyrscharen, wie is ghelijck ghy
Grootmachtigh, o Heer? end’ uwe trou is rondom u.
[fol. M6r, p. 187]
                        4.
Ghy heerscht over de op-geblasentheyt der zee:
Als haer baren zich verheffen, zoo stilt ghy-ze.
Ghy hebt Rachab verbrijselt als een verslagenen:
Ghy hebt uw’ vyanden, met den arm uws krachts, verstroyt.
De Hemel is uwe, ooc is de aerde uwe;
De weereldt, ende hare volheyt hebt ghy gegront.
                        5.
Het noorden, ende ’t zuyden hebt ghy gheschapen:
Thabor ende Hermon juyghen in uwen naem.
Gy hebt eenen arm met mogentheit uw hand is sterc,
Uw’ rechterhand is hoog: gerechtigheyt end’ gericht
Zijn de vastigheyt uwes throons: goedertierenheit
Ende waerheydt gaen voor uw aengesichte henen.
                        6.
Wel geluckzaligh is ’t volck, ’twelck het geclanck kent.
Zy zullen, Heer, in’t licht uws* aenschijns wandelen
Zy zullen zich all’ den dach in uw’ naem verheugen.
Ende door uwe gerechtigheyt verhooght worden.
Want ghy zijt de heerelickheyt van haere sterckte:
End’ met uw’ behagen zal onzen hoorn verhoogt zijn.
                        7.
Want onze schildt die is van den Heere; ende
Ons’ Koninck is van de heylighen Israels.
Als doe hebt ghy (Heer) in een gezichte gesproken,
Van uwen heyligen, ende gezeyt: ick hebbe,
By eenen heldt, hulpe bestelt: ende ick hebbe
Eenen verkorenen, uyt den volcke, verhooghet.
                        8.
Ick hebbe mijnen knecht David uyt-gevonden:
Ick hebb’ hem met mijn’ heyligh’ olie gezalft
Met den welcken mijne hand zal gevestight blijven
Ooc zoo zal hem mijnen arm verstercken. geen vyand
En zal hem als een-schult-heer-dringen; end’ de zone
Der on-gerechtheyt en zal hem niet onder drucken.
[fol. M6v, p. 188]
                        9.
Maer ick zal, voor zijn aenghezicht’ zijn vyanden
Verpletten, end’ die hem haeten zal ick plaghen:
End’ mijne waerheyt, end’ mijne goedertierenheyt
Zullen met hem zijn: end’ zijn hoorn zal in mijnen naem
Verhooght zijn; end’ ic zal zijn hand in de zee zetten,
Ende zijne rechter-handt tot aen de rivieren.
                        10.
Hy zal my noemen; gy zijt mijn Vader, mijn Godt,
Ende de rots-steen mijnder behoudenisse.
Oock zal ick hem ten eerst-geboren zone stellen:
Ten hooghsten, over de koninghen van der aerde.
Ic zal hem mijn’ goedertierenheyt eeuw’lic houden,
Ende mijn verbondt zal aen hem bevestigt blijven.
                        11.
Ende ick zal zijn zaet in eeuwigheydt zetten:
End’ zijnen throon, als de daghen der hemelen.
Indien zijne kinderen mijne wet verlaten,
Ende zy in mijne rechten niet en wandelen:
Indien zy mijne inzettinghen ont-heylighen,
Ende mijne geboden niet en onderhouden:
                        12.
Zoo zal ic haer over-tredingh’, met de roede,
Bezoecken; end’ haer ongerechtheyt met plaghen.
Maer mijn goetgunstigeyt zal ic van hem niet nemen
Noch en zal in mijne getrouwigheydt niet feylen.
Ick zal mijn verbondt niet ontheylighen: ende dat
Uyt mijn lippen gegaen is, zal ick niet verand’ren.
                        13.
Ick hebb’ eens, by mijne heyligheidt, ghezworen:
Zoo ic aen David lieg! zijn zaet zal eeuw’lick* zijn:
Ende zijn throon zal voor my zijn gelijck de zonne.
Hij zal eeuw’lick bevestight zijn gelijck de maene:
Ende de getuyge in den hemel is getrouw. Sela!
Maer gij hebt hem verstooten, ende hem verworpen:
[fol. M7r, p. 189]
                        14.
Ghy zijt gram geweest tegen uwen gezalfden.
Gy hebt het verbondt uwes knechts te niet gedaen.
Ghy hebt zijn kroone ont-heylight, tegen de aerde.
Ghy hebt alle zijne heymingen door-gebroken.
Ghy hebt zijne vestingen ter neder geworpen.
Al die den wegh voor-by gingen, hebben hem gherooft.
                        15.
Hy is zijne nae-buyren tot een smaet geweest:
Ghy hebt de rechter-hand zijner weer-partijders
Verhooght: ghy hebt alle zijne vyanden verblijdt;
Gy hebt ooc de scherpte zijnes zweerts om-gevouwen:
Ende gy en hebt hem (ooc) niet staende gehouden
In den strijt: ghy hebt zijne schoonheydt doen op-houden.
                        16.
End’ gy hebt zijnen throon ter aerd’ neer-gestooten:
Gy hebt de dagen zijner jonckheydt verkortet.
Gy hebt hem met beschaemtheyt om-getogen. Sela!
Hoe langhe, o Heere, zult ghy u steets verbergen?
Zal uwen heeten toorne branden, gelijck een vier?
Gedencket, van hoedanige eeuwe dat ick ben.
                        17.
Waerom zoud gy vergeeffs alle ’s menschen kind’ren
Geschapen hebben? welck is doch de man die leeft
End’ die den doodt niet zien en zal? die zijne ziele
Van het gewelt des grafs (oyt) bevrijden zal. Sela!
Heer’ waer zijn’ uwe voorighe goet-gunstigheden,
(Die) gy, by uwe trouwe, David gezworen hebt?
                        18.
Gedencket, Heere, aen den smaet uwer knechten;
Dien ic draeg’ in mijn schoot, aller groote volck’ren:
Daer-mede, o Heere, uwe tegen-partijders
Lasteren; daer mede zy lieden de voetstappen
Van uwen gezalfden lasteren. Gelovet zy
De Heere inder eeuwigheyt. Amen, jae amen.
_________________________________________________
[fol. M7v, p. 190]
                        Den xc. Psalm.
Een ghebedt Mosis, des Mans Godes.
O Heer ghy zijt een toe-vlucht van gheslachte
Tot gheslacht’: eer berghen geboren waren,
End’ gy de aerd’ end’ werelt had voort gebracht
Jae van eeuw’* tot eeuwe, zijt ghy Godt geweest.
Ghy doet den mensch tot brijselingh’ keeren,
End’ zeght, keert we’er ghy menschen kinderen.
                        2.
Want duyzent jaren zijn in uwe ooghen,
Ghelijck den dach van gisteren, als hy is
Voor-by ghegaen; ende (als) een nacht-waecke.
Ghy over-stroomt-ze, zy zijn (als) eenen slaep
Des morghens, zijn-z’ als gras, dat verandert:
Het bloeydt des morghens, end’ het verandert.
                        3.
’T wert ’s avonds afghesne’en, end’ het verdorret.
(Want) wy vergaen door uwe verbolghentheydt,
End’ worden door uwe grimmigheydt verschrickt.
Ghy stelt onz’ ongherechtigheden voor u,
Ons heym-bedrijf, in’t licht uwes aenschijns.
Want all’ ons daghen gaen heen’, in uw’ toorn.
[fol. M8r, p. 191]
                        4.
Wy brenghen onz’ jaren door, als een ghedacht.
(In) de daghen onzer jaren, daer in zijn
’t Zeventigh jaer; ofte zoo wy zeer sterck zijn,
Tachtentigh jaer: end’ het uytneemste van dien
Is moeyte end’ verdriet: want het wort haest
Af-ghesneden, end’ wy vlieghen daer heen.
                        5.
Wie kent de sterckte uwes toorns, end’ uwe
Verbolgentheyd, nae dat ghy te vreezen zijt?
Leert ghy ons alsoo (onze) daghen tellen,
Dat wy een wijs herte moghen bekomen.
Keert wederom, Heere; tot hoe langhe?
End’ het berouw u over u knechten.
                        6.
Verzadight ons (Heere) in den morghen-stond,
Met uw’ goedertierenheydt: zoo zullen wy
Juijghen, end’ bly zijn, in all’ onze daghen.
Verblijdt ons nae de daghen, in (de welcke)
Dat ghy ons hebt ghedruckt: nae de jaren,
(In welcke) wy het quaed ghesien hebben.
                        7.
Laet uw’ werck aen uwe knechten verschijnen,
End’ uw’ heerlickheijdt over haer kinderen.
End’ de lieflickheijdt des Heeren onzes Godts
Zy over ons: ende bevestighet ghy,
Over ons, het werck van onze handen:
Jae ’t werck onzer handen bevestight dat.
_________________________________________________

                        Den xcj. Psalm.
DIE in ’t verdeck des hooghsten zit,
[fol. M8v, p. 192]
Vernacht in de schaduwe
Des Almachtighen. Ick zegghe
Tot den Heere; mijn toe-vlucht,
Mijn burght, mijn Godt, op wien ick hoop’.
Want hy zal u van den strick
Des vogel-vangers, van de pest
Der verderfnis uyt-redden.
                        2.
Hy deckt u met zijne vlercken,
End’ onder zijne vleugels
Betrouwt ghy: zijne waerheydt is
Een rondas, end’ beuckelaer.
En vreest niet voor de schrick des nachts;
Voor den pijl, die des daeghs vlieght:
(Nocht) voor de pestilentie,
Die in het doncker wandelt:
                        3.
(En vreest oock niet) voor het verderf,
Dat des middaghs verwoestet.
[fol. N1r, p. 193]
Aen uwe zijde zullen-der
Duyzent vallen, ende thien
Duyzent aen uwe rechter-handt;
Tot u zal ’t niet ghenaken.
Ghy zult ’t maer met uw’ ooghen zien,
End’ zien ’t loon der godloozen.
                        4.
Want ghy, Heer, zijt mijne toe-vlucht,
Ghy hebt den alderhooghsten,
Tot uwe wooninghe, ghestelt:
U zal geen quaedt gebeuren:
Noch geen plaegh zal uw’ tent naecken,
Want hy zal zijn Enghelen,
Van u bevelen, dat-ze u,
In all’ uw’ weghen hoeden.
                        5.
Zy zullen u, op de handen
Draghen, op dat ghy uw voet
Aen gheenen steen en stoot’. Ghy zult
Op den Leeuw’, end’ adder tre’en;
Ghy zult den jonghen leeuw, end’ draeck
Vertreden, dewijle hy
Met liefde my omhelst (spreeckt Godt)
Zoo zal ick hem uyt-helpen.
                        6.
Ick zal hem op een hooght’ stellen:
Want hy kent mijnen naeme.
Hy zal my roepen, end’ ick zal
Hem hooren. Ick zal in anghst
By hem zijn: ick zal hem redden,
End’ vereeren. Ick zal hem
Met lenght’ der daghen verzaeden;
End’ zal hem mijn heyl doen zien.
_________________________________________________
[fol. N1v, p. 194]
                        Den xcij. Psalm.
Een Psalm, een liedt, op den Sabbath-dach.
TIs goedt, datmen den Heer loof’
End’ uw’ naem Psalm-zinghe,
O ghy alderhooghste.
Datmen in de morghen-stond,
Uw’ goedigheydt* verkondigh’;
End’ ’s nachts uwe trouwe,
Op ’t thien-snarigh speel-tuygh,
End’ op luyt, met ’t harpe-liedt.
                        2.
Want ghy met uwe daden
Hebt my, o Heer, verblijdt,
Ick zal juyghen, over
De wercken uwer handen.
Hoe groot zijn, Heer, uw wercken!
Zeer diep zijn uw’ gh’dachten.
Een dwaes man weet het niet,
[fol. N2r, p. 195]
Noch een zot verstaet het niet.
                        3.
Als dat de goddelooze
Groeyen, ghelijck het kruydt,
End’ dat alle werckers
Der on-gherechtheydt bloeyen:
Op dat-ze in eeuwigheijdt
Zouden verdelght worden.
Maer ghy zijt de hoogheydt,
De Heere in eeuwigheydt.
                        4.
Want ziet uwe vyanden,                        5.
O Heere, want ziet (doch)
Uw’ vyanden zullen
Vergaen. All’ on-recht-werckers
Die zullen verstroyt worden.
Maer ghy zult mijnen hoorn
Om hooghe doen rijzen,
Ghelijck eenes Een-horens.
                        5.
Ick ben nat over-goten                       
Met versche olie:
Ende mijne ooghe
Die zal mijne verspieders
Aenschouwen: mijne ooren
Die zullen het hooren:
Aengaend’ de boos-doenders,
Die teghen my op-rijzen.
                        6.
De rechtveerdigh’ zal groeyen,
Ghelijck een palmen-boom:
Hy zal als een ceder
Op den Libanon, wassen.
Die in het huys des Heeren
Gheplant zijn, zal werden
[fol. N2v, p. 196]
Ghegheven te groeyen,
In onzes Gods voor-hoven.
                        7.
In den grijzen ouderdom,
Zullen zy noch vruchten
Voort-brenghen: zy zullen
Vet ende groene wesen.
Om (zoo) te verkondighen,
Dat de Heere recht is.
Hy is mijn rots, ende
In hem en is geen on-recht.
____________________________________________________

                        Den xciij. Psalm.
DE Heere regeert, hy is met hoogheydt
Bekleedt; de Heer’ is met sterckte bekleedt.
Hy heeft zich om-gort: oock is de weereldt
Bevestight, sy en zal niet wanckelen.
                        2.
Van doe aen is uwen throon bevestight.
Ghy zijt (o Heere) van eeuwigheydt af;
De rivieren verheffen, o Heere:
De rivieren verheffen haer bruijssen:
                        3.
De rivieren verheffen haer stootingh.
(Doch) de Heer in der hooghten is stercker
Dan het bruijssen van groote wateren,
[fol. N3r, p. 197]
Dan de geweldighe baren der zee.
                        4.
Uwe ghetuyghenissen (o Heere)
Zijn zeer waerachtigh ende ghetrouwe.
De heyligheydt is voor uwen huyse
Cierlick, o Heere, tot langhe daghen.
_________________________________________________

                        Den xciiij. Psalm.
O Godt der wraecken, o (ghy) Heere,
Godt der wraecken, verschijnt blinckende.
Ghy rechter der aerd’ verheft u:
Gheeft aen de trots’ vergheldingh weer.
Hoe langh zullen de god’looz’ Heer?
Hoe langh de god’looz’ vrolijck zijn?
                        2.
(Hoe langhe) zullen de boos-doenders
Hardt-spreken uyt-gieten, beroemen?
O Heer, zy brijsselen uw volck,
End’ zy verdrucken uw erf-deel.
De weduw’ end’ den vreemdelingh
Dooden-z’ end’ moorden de weezen:
[fol. N3v, p. 198]
                        3.
End’ zegghen, de Heer en ziet het niet,
End’ de Godt Jacobs en merckt het niet.
Aenmerckt ghij onvernuftighen,
Onder den volck’; end’ ghij dwase,
Wanneer sult ghij verstandigh zijn?
Zoude die d’oor plant, niet hooren?
                        4.
Zoude hij die de ooghe formeert,
Niet aenschouwen? (ende) zoude hij
Die de Heydens tucht, niet straffen?
Hy die den mensch wetenschap leert?
De Heere weet de ghedachten
Des menschs, dat-ze ydelheijdt zijn.
                        5.
Die man is vrij wel gheluckzaligh,
Den welcken ghij, O Heere, tuchtight.
End’ dien ghij, uijt uwe wet, leert:
Om hem vande quade daghen,
Rust te gheven: tot dat de kuijl
Den godloozen gegraven wert.
                        6.
Want de Heere en zal zijn volck niet
Begeven, noch zijn erf verlaten.
Want ’t oordeel zal weder keeren,
Tot de gherechticheijdt, ende
Alle oprechte van herten
Zullen het zelve nae-volghen.
                        7.
Wie zalder voor my opstaen, teghen
De boos-doenders? wie zal zich voor mij
Stellen teghen d’on-recht werckers.
’Ten ware, dat de Heere mij
Een hulp gheweest ware, mijn ziel
Hadd’ bij nae inde stilt’ ghewoont:
[fol. N4r, p. 199]
                        8.
Als ick zeijde, mijn voet die wanckelt;
Uw’ gunste, Heer, ondersteunde mij.
Als mijne ghedachten binnen
In my vermenichvuldighden,
Hebben uwe vertroostinghen
Mijne ziele verquickt. (ick dacht)
                        9.
Zoud’ zich de stoel der schaed’lickheden
Met u, (Heere) vergheselschappen?
Die moeijt’ verdicht bij in-zettingh?
Zy rotten zich t’saemen, teghen
De ziele des rechtveerdighen,
End’ verdoemen ’t onschuldigh bloedt.
                        10.
Doch de Heer’ is my een burght gheweest,
End’ mijn Godt een rots mijner toe-vlucht.
End’ hy zal haer on-gherechtheydt
Op hen doen keeren; end’ zal-ze
In haere boosheydt verdelghen:
D’ Heer onze Godt zal-z’ uyt-delghen.
_________________________________________________

                        Den xcv.* Psalm
KOmt laet ons den Heer vrolick zijn,
Laet ons den rots-steen onzes heyls,
Juijghen: laet ons zijn aenghezichte,
Met lof te ghemoete komen:
[fol. N4v, p. 200]
Laet ons hem juijghen met Psalmen:
Want de Heere is een grooten Godt:
                        2.
Jae een groot Koninck, boven all’
Goden: in wiens handt de diepten
Der aerde zijn: ende de hooghten
Der berghen zijn zijn’: wiens oock is
De zee: want hy heeft-ze ghemaeckt;
End’ zijn’ handen hebben ’t droogh ghevormt.
                        3.
Komt laet ons aenbidden, ende
Neder-bucken: laet ons knielen,
Voor den Heere, die ons heeft ghemaeckt.
Want hy (ghewis) is onze Godt,
End’ wy zijn ’t volck zijner weyde,
Ende de schaep-kudde zijner handt.
                        4.
Heden, zoo ghy zijn stemme hoort,
En verhardet uw herte niet:
Als te Meriba, als ten daghe
Van Massa, in de woestijne:
Daer my uw vaders verzochten,
My beproefden, oock mijn werck zaghen.
                        5.
Veertich jaer hadd’ ick onghenucht,
Met dit gheslacht: end’ hebb’ ghezeyt;
Zy zijn een volck dwalend’ van herten,
End’ en kennen mijn weghen niet.
Daerom zwoer ick in mijnen toorn;
Zoo zy in mijn rust’ zullen in-gaen.
_________________________________________________
[fol. N5r, p. 201]
                        Den xcvj. Psalm.
Zijnghet den Heere een nieuw ghezangh:
Zijnght den Heere, ghy gantsche aerde:
Zijnght den Heere, looft zijnen naem:
Boodschapt zijn heyl, van dagh tot dagh:
Vertelt zijn eer, onder de heyd’nen;
                        2.
(Vertelt) onder alle de volcken,
Zijn wonderen; want de Heer is groot,
End’ zeer prijz’lick: hy is vrees’lick
Boven alle goden: want all’
Der volck’ren goden zijn af-goden.
                        3.
Maer de Heere heeft de hemelen
Ghemaeckt: end’ voor zijn aenghezichte,
Is Majesteydt end’ heerlickheydt:
Sterckte ende heerlick-cieraedt
Is in zijn heijlighdom (te mercken)
                        4.
Gheeft d’ Heer, ghy gheslachten der volcken,
Gheeft den Heer eere, ende sterckte.
Ghevet den Heere de eere
Zijnes naems; brenght offerande:
Ende komt in zijne voor-hoven.
[fol. N5v, p. 202]
                        5.
Aenbidt den Heer, in de heerlickheydt
Des heylighdoms; schrickt voor zijn aenschijn
Ghy gantsche aerde. Zeght onder
De heydenen; de Heer regeert:
Oock zal de weerldt bevestight worden:
                        6.
Zy en zal niet beweghet worden.
Hy (de Heere) zal de volckeren,
In all’ rechtmatigheydt, richten.
Dat de hemelen blijde zijn:
Ende de aerde haer verheughe:
                        7.
Dat de zee bruyse; met haer volheydt:
Dat het veldt huppele van vreughde,
Met al’ datter in is: dat dan
Alle de boomen van het woudt,
Voor’t aen-ghezicht des Heeren juijghen.
                        8.
Want hy komt, want hy komt, om d’ aerde
Te richten (jae) hy zal de weereldt,
Met de gherechtigheydt richten,
End’ de volcken, met zijn waerheydt.
_________________________________________________

                        Den xcvij. Psalm.
DE Heer, als Coninck heerscht;
De aerde zich verheugh’:
[fol. N6r, p. 203]
Dat zich vele Eylanden
Verblijden. Rondom hem zijn
Wolcken, end’ donckerheydt:
Gherechtheydt end’ ghericht
Zijn ’t steunsel zijnes throons.
Daer gaet een vier henen.
Voor zijn aen-ghezichte:
                        2.
Ende het steeckt rondom
In brant zijn weer-partijen;
Zijn blixemen verlichten
De wereldt: het aerdrijcke
Ziet-ze, ende het beeft.
Berghen smelten, als wasch,
Voor des Heeren aenschijn,
Voor ’t aenschijn des Heeren,
Van de gantsche aerde.
                        3.
De hemelen melden
Zijne gherechtigheydt,
[fol. N6v, p. 204]
Ende alle volckeren
Aenschouwen zijne eere.
Beschaemt moeten wesen
All’ die beelden dienen;
Die haer op af-goden
Beroemen. Buijght u neer
Voor hem, all’ ghy goden.
                        4.
Zion heeft aen-ghehoort,
End’ het heeft zich verblijdt.
End’ de dochteren Juda                       
Die hebben zich, o Heere,
Verheught, ter oorsaecke
Van uwe oordeelen.
Want ghy, o Heere, zijt
D’Alder-hooghste, over
De gheheele aerde.
                        5.
Ghy zijt (o Heere Godt)
Zeer hooghe verheven,
Boven alle de goden.
Ghy lief-hebbers des Heeren
Haet het quaedt. Hy bewaert
De zielen van zijne
Gunst-ghenooten: hy zal
Haer redden uyt de handt
Van de goddelooze.
                        6.
Het licht dat is ghezaeijt
Voor de rechtveerdighe;
Ende verheughenisse,
Voor d’ oprechte van herten.
O ghy rechtveerdighe,
Verblijdt u in den Heer,
Ende spreeckt lof-end’-eer
[fol. N7r, p. 205]
Ter ghedachtenisse
Van zijne heyligheydt.
_________________________________________________

                        Den xcviij. Psalm.
Zijnghet den Heere een nieuwe liedt:
Want hy heeft wonderen ghedaen:
Zyne rechter-hand, ende de arm
Zijner heyligheydt heeft hem heyl
Ghegheven. De Heere heeft zijn heyl
Bekent ghemaeckt: hy heeft zijne
Gherechtigheydt gheopenbaeret,
Voor de ooren der heijdenen.
                        2.
Hy is zijner goedertierenheydt
End’ zijner waerheydt, aen het huys
Van Israel, ghedachtigh gheweest:
End’ alle de eynden der aerd
[fol. N7v, p. 206]
Hebben ghezien het heyl onzes Godts.
Juyghet den Heer, ghy gantsche aerd;
Roept uyt van vreughde, ende zinghet
Met vrolickheydt, ende Psalm-zinght.
                        3.
Psalm-zinght den Heere met de harpe,
Met harp’ end’ stemme des ghezanghs:
Met trompetten, ende met geklanck
Van de bazuijnen: juyghet voor
Het aenschijn des Konincks, des Heeren.
De zee bruijse, met haer volheydt,
De weereldt, met die daer in woonen.
Dat rivieren, met d’ hand klappen;
                        4.
Dat berghen t’saem voor den Heer juyghen:
Want hy komt, om d’ aerd te richten.
Hy zal de weereldt met recht richten,
End’ de volcken rechtmatelick.
_______________________________________________________

                        Den xcix Psalm.
DE Heere regeert:
Dat volck’ren beven:
Hy zittet tusschen
De Cherubijnen.
[fol. N8r, p. 207]
De aerd’ beweegh’ haer,                        2.
D’ Heer is in Zion
Groot, end’ hoogh verheven,
Boven alle volck’ren
                        2.
Dat-z’ uwen grooten
End’ vreez’licken naem
Loven, die heyl’gh is:
End’ des Konincks kracht,
Die ’t recht mint. Ghy hebt
Billighe’en ghevest,
Recht end’ gherechtigheydt
In Jacob ghepleghet.
                        3.
Verheft den Heere                       
Onzen Godt, ende
Buyghet u neder
Voor de voetbancke
Van zijne voeten:
Welcke is heyligh.
Mose ende Aaron,
Onder zijne priesters,
                        4.
Ende Samuel                       
Onder d’aen-roepers                       
Van zijnen naeme
Die riepen tot (Godt)
[fol. N8v, p. 208]
Den Heere, ende
Hy verhoorde-ze.
Hy sprack tot hen-lieden,
In een wolck-colomne.
                        5.
Zy hebben zijne
Ghetuijghenissen
(Wel) onder-houden;
End’ d’in-zettinghen
Die hij aen haer gaf.
O Heer’, onze Godt,                       
Ghij verhoord’ hen; ghij waert
Haer een vergevend’ Godt:
                        6.
Hoewel wraeck doende,
Over haer daden.
Verheft den Heere                       
Onzen Godt, ende
Buijghet u neder,
Voor den bergh zijner
Heijligheydt; want de Heer
Onze Godt is heyligh.
____________________________________________________

                        Den C. Psalm
                        Een lof-Psalm.
GHy gantsche aerde juijght den Heer;
Dient den Heere, met vrolickheijdt;
Komt voor hem met vrolick ghezangh;
[fol. O1r, p. 209]
Wetet, dat de Heere is Godt.
                        2.
Hy heeft ons ghemaeckt (end’ niet wy)
Zijn volck, end’ kudde zijner weyd’.
Gaet in tot zijn poorten, met lof:
In zijn voor-hoven, met lof-zangh.

                        3.
Lovet hem, prijst zijnen naeme,
Want d’ Heer is goedt, zijn goedigheydt
Is in der eeuwigheydt; end’ zijn’
Waerheydt, van gheslacht tot gheslacht.
_________________________________________________

                        Den cj. Psalm.
ICk* zal van goed-gunstigheyt ende van recht
Zinghen; ick zal, o Heere u Psalm-zinghen.
Ick zal (o Heer) in den op-rechten wegh
Verstand’lick gaen.
                        2.
Wanneer zult ghy tot my komen? ick zal in
Mijn huijs wand’len in d’oprechtheit mijns herten
Ick en zal geen Belials stuck, voor mijn’
Ooghen stellen.
[fol. O1v, p. 210]
                        3.
Ick hate het bedrijf der af-vallighen.
Het zal mij niet aen-kleven: het verkeert hert’
Zal van my wijcken: den boozen en zal
Ick niet kennen.
                        4.
Die zijn naesten in ’t heymelick achter-klapt,
Zal ick verdelghen: die hoogh van ooghen is,
Ende trots van herten, dien en zal ick
Niet vermoghen.
                        5.
Mijn’ ooghen zullen zien op de ghetrouwe,
In den lande, op dat-ze by my zitten.
Die in den op-rechten wegh wandelt, die
Zal my dienen.
                        6.
Wie met bedrogh handelt, die en zal binnen
Mijnen huyse niet blijven: die leughenen
Spreeckt, die en zal voor mijne ooghen* niet
Ghevest worden.
                        7.
Ick zal alle morghen, all’ de godlooze
Des lands verdelgen; om uyt des Heeren stadt,
Alle werckers der ongherechtigheydt
Uyt te roeyen.
_________________________________________________

                        Den cij. Psalm.
Een ghebedt des verdruckten, als hy overstelpt
is, ende zijne klachte uyt-stort, voor het aenghe-
zichte des Heeren.
O Heere, verhoort mijn ghebedt:
[fol. O2r, p. 211]
End’ dat mijn gheroep tot u komm’.
Berght uw aenschijn voor my niet,
Neyght uwe oore tot my,
Ten daghe mijner benautheydt.
Verhoort my (Heere) haestelick,
Ten daghe als ick roepen zal.
Want mijn daghen vergaen, als roock;
                        2.
End’ mijn ghebeenten branden uyt,
Ghelijck een heert: mijn herte is
Gheslaghen end’ verdorret,
Als gras; dat ik vergete
Mijn broodt t’ eten: mijn gebeent’ kleeft
Aen mijn vleesch, van weghen de stemm’
Mijns zuchtens: ick ben een roerdomp
Der woestijn ghelijck gheworden:
                        3.
Ick ben gheworden als een uyl
Der wildernissen. Ick wake,
End’ ben gheworden als een
[fol. O2v, p. 212]
Eenzaem mussche op het dack.
Mijn’ vyanden smaeden my steeds:
Mijn raes-spotters sweeren by my.
Want ick ete asschen als broodt,
End’ mengh’ met tranen mijnen dranck;
                        4.
Van weghen uwe verstoortheijdt,
Ende uwen grooten toorne.
Want ghy hebt my verheven,
End’ my neder-gheworpen.
Mijn daghen zijn als een schaduw’
Die af-gaet: ende ick verdorr’
Ghelijck het gras. Maer ghij, Heere,
Verblijft tot in der eeuwigheijdt*:
                        5.
End’ uwe ghedachtenisse
(Blijft) van gheslacht tot gheslachten.
Ghij zult op-staen, ende u
Ontfermen, over Zion.
Want de tijdt, om haers t’ erbarmen,
De besten tijdt is ghekomen.
Want haer steen bevalt uw’ knechten,
End’ zij med-lijden met haer gruys.
                        6.
Dan zullen d’Heijd’nen ’s Heeren naem
Vreezen: end’ alle Koninghen
Der aerden uw heerlickheydt:
Als d’Heer Zion zal bouwen,
End’ in zijn eer zal verschijnen;
Hem zal wenden, tot het ghebedt
Des ghenen, die gansch is ontbloot,
End’ haer gebedt niet zal smaden.
                        7.
Dat zal op-gheschreven worden:
Voor’t toekomstigh gheslacht: end’ ’t volck
Noch te scheppen, zal den Heer,
[fol. O3r, p. 213]
Loven, mids dat hy neerwaerts
Uyt de hooghte zijns heijlighdoms
Zijn oogh gheworpen zal hebben;
Dat den Heere uijt den Hemel
Op d’ aerde zal hebben ghezien.
                        8.
Om ’t zuchten der ghevanghenen
Te hooren; om de kinderen
Des doods openingh te doen.
Op dat-men des Heeren naem
Tot Zion vertell’, end’ zijn lof
Te Jerus’lem, als de volcken,
Oock koninck-rijcken vergaeren:
Op dat zij den Heere dienden.
                        9.
Hij heeft mijne kracht op den wegh
Neder-ghedruckt: hij heeft verkort
Mijn daghen. Ick zeijd’, mijn Godt,
Neemt mij niet wegh, in’t midden
Mijner daghen: uwe jaren
Zijn van gheslachte tot gheslacht’.
Ghij hebt voor-maels d’aerde ghegront:
End’ d’hemels zijn uw’r handen-werck:
                        10.
Die zullen vergaen: maer ghy zult
Blijven staen; end’ zij all’ zullen
Ghelijck een kleedt verouden:
Ghij zult-ze, als een ghewaet,
Veranderen, end’ zij sullen
Verandert wesen: maer ghij zijt
De selve, end’ uwe jaeren
Zullen niet gheeijndight worden.
                        11.
De kinderen uwer knechten
Zullen woonen, ende haer zaet
[fol. O3v, p. 214]
Zal voor uw’ aenghezichte
Zeker-bevestight worden.
_________________________________________________

                        Den ciij. Psalm.
                        Een Psalm* Davids.
LOoft den Heere mijne ziele, end’ al wat
Binnen in mijn is, zijnen heylighen naem:
Looft den Heere mijne ziele, ende
En vergheet gheene van zijn weldaden;
Die all’ uwe ongherechtigheydt vergheeft;
Die alle uwe kranckheden geneest.
                        2.
Die uw leven van het verderf verlosset:
Die u met gunst end’ barmhertigheden kroont:
Die uwen mondt met ’t goede verzadight:
Die uwe jeught vernieut, als eenes arends.
De Heer doet gherechtigheydt end’ gherichten,
All’ den ghenen die onder-druckt worden.
                        3.
Hy heeft Mosii zijn weghen bekent ghemaeckt,
Den kinderen Israels zijne daden.
[fol. O4r, p. 215]
De Heer is barmhertigh end’ ghenadigh,
Lanckmoedigh end’ groot van goedertierenheydt,
Hy en zal niet totten eynde toe twisten,
Noch eeuwighlick (den toorne) behouden.
                        4.
Hy en doet aen ons niet nae onze zonden,
Noch vergheldt ons nae ons’ ongherechtighe’en.
Want zoo hoogh d’ hemel is boven d’ aerde
Is zijn gunst sterck over hen die hem vreesen.
Zoo verre het oosten is van het westen,
Zoo verr’ doet hij ons misdaden van ons.
                        5.
Ghelijck hem een vader ontfermet over
De kinderen, ontfermet hem de Heere
Over de gheene welcke hem vreezen.
Want hy weet ons maecksel; gedachtigh, dat wy
Stof zijn. Des menschen daghen zijn als het gras:
Ghelijck een bloem des velds, alzoo bloeyt hy.
                        6.
Als de windt daer over-gaet, is hy niet meer.
Ende haere plaetse en kent-ze niet meer.
Maer de goedertierenheydt des Heeren
Is van eeuwigheijdt, ende tot eeuwigheydt,
Over (alle) de ghene die hem vreezen
End’ zijn gherechtigheydt aen kinds kind’ren.
                        7.
Aen hen die zijn verbondt houden, ende die
Aen zijn bevelen dencken, om die te doen.
De Heer heeft zijnen throon in den Hemel
Bevestighet, ende zijn koninck-rijcke
Heeft heerschappij over alles. Looft den Heer
Zijn Engelen, ghy crachtighe helden;
                        8.
Die zijn woort doet, hoorende de stem zijns woorts
Looft den Heere alle zijne heyrschaeren:
[fol. O4v, p. 216]
Ghy zijn dienaers, die zijn behaghen doet,
Lovet den Heere alle zijne wercken,
Aen alle plaetsen zijner heerschappije:
Lovet den Heere, ghy mijne ziele.
_________________________________________________

                        Den ciiij. Psalm.
LOvet* den Heere, o mijne ziele:
O Heere, mijnen Godt, ghy zijt zeer groot.
Ghy zijt met majesteyt, end’ eere bekleedt:
Hy bedeckt zich met het licht, als met een kleet,
Hy reckt den Hemel uyt als een gordijn;
Die zijne opper-zaelen met water
Zoldert; die van de wolcken zijn wagen maect;
Die daer op de vleugelen des winds wandelt.
                        2.
Hy maeckt zijne Enghelen tot gheesten;
Zijne Dienaers tot een vlammende vier.
[fol. O5r, p. 217]
Hy heeft de aerd’ ghegrondt op haer* grond- vesten
Zy zal noyt, noch eeuwelick niet wanckelen.
Ghy deckte-z’met den af-grond, als een kleed;
De wat’ren stonden boven de berghen:
Van uw’ bestraffinghen vloden zy henen:
Zy haestighden voor de stemm’ uwes donders.
                        3.
De berghen rezen, de dalen daelden,
Ter plaetse, die ghy voor hen ghegrondt hadt.
Ghy hebt een scheijd-pale ghestelt, die zy niet
En zullen over-treden; zy en zullen
De aerde niet weder over-decken:
Die de Fonteynen zendt door de daelen:
Dat-ze tusschen de gheberghten wandelen:
Zy drencken alle het ghedierte des velds.
                        4.
Die woudt-Ezels brekender haeren dorst.
By de self woont ’t ghevoghelt’ des hemels,
Een stemm’ ghevende van tusschen de tacken.
Hy drenckt de berghen uyt zijn opper-zaelen.
D’aerd’ wordt zadt van de vrucht uwer wercken.
Hij doet het gras spruijten voor de beesten.
Ende het kruydt ten dienste van den mensche,
Doende het broodt uyt de aerde voort-komen:
                        5.
End’ den wijn die ’t hert des menschen verheught;
Doend’ het aenghezicht blincken van oly:
End’ het broodt, dat het herte des menschen sterct:
De boomen des Heeren werden verzadight:
De Libans Ceders, die hy gheplant heeft:
Alwaer de vogelkens haer nest hebben:
De Denne-boomen zijn des Oyevaers huys:
De hooghe berghen zijn voor de steen-bocken:
[fol. O5v, p. 218]
                        6.
De rotsen zijn ’t vertreck der conijnen:
Hy heeft de Maen ghemaeckt, tot ghezette
Tijden. De Zonne weet haren onder-gangh.
Ghy beschickt de duysternis, end’ het wort nacht:
In den welcken alle het ghedierte
Des woudts uyt-tredet: de jonghe leeuwen
Briesschende (met begheerte) nae eenen roof,
End’ om hare spijze van Godt te zoecken.
                        7.
De Zonn’ op-gaende, maecken zy zich wegh,
End’ ligghen neder in haere holen.
De mensche gaet (alsdan) uyt tot zijn bedrijf,
End’ nae zijnen arbeydt, tot den avondt toe.
Hoe groot zijn uwe wercken, o Heere!
Ghy hebt-ze alle met wijsheydt ghemaeckt.
Het aerdrijck is vol van uwe goederen.
Dese zee, die groot end’ wijdt van ruymte is;
                        8.
Daer in is ’t wriemelende gedierte,
On-telbaer kleyn ghedierte, met groote.
Daer gaen de schepen heen; de Leviathan,
Die ghy ghevormt hebt, om daer in te spelen.
Zy alle wachten op u, dat ghy (hen)
Haere spijze ghevet, te zijner tijdt.
Gheeft ghy-ze hen, zy vergaeren-ze; doet ghy
uw’ handt open, zy worden met goet verzaedt;
                        9.
Berght ghy u aenschijn, zy worden verschrickt;
Neemt ghy haeren adem wegh, zy sterven:
Ende zy keeren wederom tot haer stof.
Zendt ghy uw gheest uyt, zy worden geschapen,
End’ ghy vernieuwt het ghelaet des aerdrijcks.
De heerlickheijdt des Heeren zy eeuw’lick:
[fol. O6r, p. 219]
De Heer verblijde zich in zijne wercken.
Als hy de aerde aenschouwet, zoo beeft zij:
                        10.
Als hij de Berghen roert, zoo roocken zy.
Ick zal den Heer zinghen in mijn leven:
Ic zal mijn God Psalm-zingen, nu ick noch ben:
Mijn over-denckinghe van hem zal zoet zijn.
Ick zal my in den Heere verblijden.
De Zondaers zullen van der aerd’ vergaen:
End’ de godlooze en zullen niet meer zijn.
Looft den Heere mijn ziele, Halelujah.
_________________________________________________

                        Den Cv. Psalm.
LOoft den Heere, roept zijnen naem aen:
Maeckt zijn dae’n onder volcken bekent.
Zinght hem, Psalm-zinght hem, spreeckt van al
Zijn wond’ren: roemt u in den naem
Zijns heyligheydts: het hert der gheen’
Die den Heer zoecken, zich verblijd’.
Draeght nae den Heer, end’ zijne sterckte:
[fol. O6v, p. 220]
Zoeckt gheduijrigh zijn aenzicht: ghedenckt
Zijn wond’ren, die hy heeft ghedaen:
Zijn teeckenen, end’ d’oordeelen
Zijns monds: ghy zaet Abra’ms sijns knechts,
Ghy kind’ren Jacobs, zijn verkoorn’.
                        3.
(Want) hy is de Heere onze Godt:
Zijne oordeelen die zijn over
De heele aerde: hy ghedenckt
Zijns verbonds, tot in eeuwigheydt;
Des woords, dat hy heeft in-ghestelt,
Tot in duyzent gheslachten toe:
                        4.
Dat hy met Abraham heeft ghemaeckt,
Ende zijnes eeds, aen Isaack:
Den welcken hij oock aen Jacob,
Tot eene in-zettinghe heeft
Ghestelt; (ende) aen Israel
Tot een verbondt van eeuwigheijdt.
                        5.
Segghend’, ick zal u gheven het Landt
Canaan, ’t snoer van uwe Erve.
Als zy weynigh menschen waeren,
Jae weynigh’ end’ vreemde daer in:
End’ wandelden van volck tot volck,
Van ’t een rijcke tot ’t ander volck.
                        6.
Hy en liet aen gheene mensche toe,
Haer (eenighzins) te onder-drucken,
Oock bestrafte hy koninghen,
Om haerent wille (zegghende)
Noch doet mijne Propheten quaed.
                        7.
Hy riep oock een hongher in het land,
(Ende) hij brack allen staf des broods
[fol. O7r, p. 221]
Hy zondt een man voor haer henen.
Joseph wierdt verkocht tot een* slaef:
Men druckt’ zijn voeten in een stock:
Zijn persoon quam in de ijzers.
                        8.
Ter tijdt toe, dat zijn woordt quam, heeft hem
De reden des Heeren door-loutert:
De Coninck zondt, deed hem ontslaen;
Der volcken heerscher liet hem los.
Hy steld’ hem heer, over zijn huys:
End’ heerscher, over al zijn goed:
                        9.
Om zijne vorsten, nae zijnen lust
Te binden, ende zijne oudtste
Te onder-wijsen. Daer nae quam
Israel in Egypten-land;                       
Ende Jacob verkeerde, als
Een vreemdelingh in ’t landt van Cham.
                        10.
End’ hy dede sijn volck seer wassen:
End’ maeckt’ het machtigher als sijne
Teghen-partijders. Hij keerde
Haer herte om, dat-se sijn volck
Haeteden, dat-se met sijne,
Knechten listelick handelden.
                        11.
Hij zondt Mose, sijnen knecht (ende)
Aaron, dien hij verkoren hadde.
(Ende) zij deden onder haer
De bevelen sijner teeck’nen,
Ende de wondere-wercken
In den lande van Cham: hij sondt
Duijsterniss’, end’ maeckt het duyster;
                        12.
End’ sij en waren sijnen woorde
[fol. O7v, p. 222]
Niet weer-spannigh. Hij veranderde
(All’) haere wateren in bloedt:
End’ hij doode haere visschen.
Haer landt bracht vele vorsschen voort,
Tot in haer Koninghens Camer.
                        13.
Hij sprack, end’ daer quam men’gh-ghedierte,
Luijzen in haer gantsche land-pale.
Hij maeckt haer reghen tot haghel,
Vlammigh vijer in haeren lande.
Ende hij sloegh haren wijn-stock:
Mitsgaders haeren vijghe-boom.
                        14.
End’ brack’t gheboomt’ haerer land-palen.
Hij sprack, end’ daer quaemen sprinck-haenen,
End’ kevers, jae sonder getal:
Die alle het kruijdt in haer landt,
Op-aten, jae die daer aten
De vrucht haerer landouwe op.
                        15.
Hij versloegh ook, in haeren lande,
De eerst-gheboren’, d’eerstelinghen
Aller haerer krachten: end’ hij
Voerde-z’ uijt met zilver end’ goudt,
Ende onder haere stammen,
En was niemant die struijckelde.
                        16.
Egijpten was blijd’ als-z’ uijt-trocken:
Want haer schrick was op hen ghevallen.
Hij spreijd’ een wolck tot een decksel;
End’ vier om ’s nachts te verlichten.
Men badt; end’ hij bracht quackels voort:
End’ maeckt haer zat met hemels broodt.
                        17.
Hij dede een steen-rotse open,
[fol. O8r, p. 223]
Ende daer ginghen wateren uijt:
Die ginghen door dorre plaetsen,
(Ghelijck) eene riviere: want
Hy ghedacht aen zijn heyligh woort,
Aen Abraham zijnen dienaer.
                        18.
Alzoo voerde hy, met vrolickheijdt,
Zijn volck uyt; zijn uyt-verkorene,
Met ghejuijgh; ende hij gaf hen
De landen vande Heijdenen;
Zoo dat-ze, in erffenisse,
Der volck’ren arbeijt bezaten.
                        19.
Op dat zij zijne inzettinghen
Bewaerden, ende zijne wetten
Onder-hielden. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cvj. Psalm.
Halelu-jah. Lovet den Heer:
Want hy is goed, want (zekerlick)
Zijn ghenaed’ is in der eeuwigheijdt.
Wie zal doch de moghentheden
Des Heeren uijt-spreken? Ende wie
[fol. O8v, p. 224]
Sal all sijn lof verkondighen?
                        2.
Gheluckigh! die ’t recht bewaeren,
Die altijdt gherechtigheydt doet.
Ghedenckt mijner, nae ’t wel-behaghen,
Tot uw volck; Heere, besoeckt mij,
Met uw heyl, op dat ick aenschouwe
T goed uwer uijt-verkorene:
                        3.
Op dat ick mij mocht verheughen,
Met de verheugingh uwes volcks:
Op dat ick mij roem met uw erf-deel.
Wy, end’ onse vaders hebben
Ghesondight, verkeerdelick ghedaen,
Wij hebben godloos gehandelt.
                        4.
Onse Vaders in Egypten
En hebben op uw wonderen
Niet ghelet; Sij en ghedachten niet
Der veelheydt uwer ghenaeden:
Maer zij waeren (gantsch) wederspanningh
Aen de zee, bij de bieze-zee.
                        5.
Doch hij heeft-s, om sijnes naems will,
Verlost; op dat hy sijne macht
Bekendt maeckt, end’ hij scholdt de bies-zee:
Soo dat-se verdrooghde, end hij
Dede-se gaen door de afgronden,
Gelijck (door) eene woestijne.
                        6.
End hij verloste-s uyt de handt
Des haters, end bevrijde-se,
Uijt ’s vyands hand: end de wateren
[fol. P1r, p. 225]
Over-decken haer verdruckers.
Niet een van hun en bleef-er over.
Doe gheloofden zy zijn woorden.
                        7.
Zy zonghen zijnen lof; (doch) zy
Vergaeten haest zijne wercken:
Zy en wachteden niet nae zijn’ raedt.
Maer zy werden belust met lust,
In de woestijn’; end’ zy versochten
Godt in de woeste-wildernis.
                        8.
Doe gaf hy hen haer begheerte.
Maer hy zondt aen haere zielen
Eene uyt-teerende magherheydt:
Ende zy benijden Mose
In het legher, ende Aaron
Den gheheylighden des Heeren.
                        9.
De aerd gingh op, ende verslont
Dathan, ende over-deckte
De vergaderinghe Abirams.
End’ een vier brandde, onder haer
Vergaderingh’; ende een vlamme
Stack de goddelooze aen brandt.
                        10;
Zy maeckten een kalf by Horeb;
Ende zy boghen haer, voor een
Ghegoten beeldt: end’ veranderden
Haere eere, in de ghedaent’
Van eenen osse, die gras etet.
Zy vergaeten Gods haers heylands:
                        11.
Die groote dinghen hadd’ ghedaen,
In Egypten; wonder-daden
In den lande van Chams gheslachte:
[fol. P1v, p. 226]
Die aen de bies-see (hadd ghedaen)
Vrees’licke dinghen: dies hy zeyde,
Dat hy-ze verdelghen zoude:
                        12.
Ten waer Mose, zijn verkoren’,
In de scheur’, voor hem hadd’ ghestaen,
Om zijn grimmigheydt af te keeren,
Op dat hy-ze niet en verdorf.
Zy versmaeden oock ’t ghewenschte land,
Zy en gheloofden zijn woordt niet:
                        13.
Maer zy hebben in haer tenten
Ghemurmureert; zy hebben niet
Nae de stemme des Heeren ghehoort.
Dies hief hy* teghen hen zijn hand,
(Een eedt doende) dat hy-ze zoude,
In de woestijn’ neder-vellen:
                        14.
End’ dat hy, onder d’ Heijdenen
Haer zaedt zoude neder-vellen,
End’ haer, door de landen verstroyen.
Oock hebben zy haer ghekoppelt
Aen Baal Peor, ende aten
De offerhanden der dooden.
                        15.
End’ zy hebben tot toorn verweckt
Met haer daden; zoo dat de plaegh
Een in-breucke onder haer dede.
Doe is Pinehas op-ghestaen,
End’ hy heeft gherichte gheoeffent:
End’ de plaegh wert op-ghehouden.
                        16.
Ende het is hem gherekent
Tot gherechtigheydt, van gheslacht
Tot geslachte, tot in eeuwigheijdt.
[fol. P2r, p. 227]
Zy maeckten (hem) oock zeer toornigh,
Aen het twist-water, ende het gingh
Mosi qualick, om harent will’.
                        17.
Want zy verbitterden zijn gheest,
Zoo dat hy on-bedachtelick
(Yet-wes) met zijne lippen voort-bracht.
Zy en hebben die volckeren
Niet uyt-ghedelghet, die de Heere
Hen (met bevel) hadde ghezeyt.
                        18.
Maer menghden zich met d’ Heijdenen,
End leerden der zelver wercken:
End’ zy dienden hare afgoden:
End’ zy werden hen tot een strick.
Zy hebben haer zonen, end’ dochters
Den Duyvelen op-gheoffert.
                        19.
Zy vergoten onschuldigh bloedt,
’t Bloedt haerer Sonen end’ Dochters:
Die zy den afgoden van Canaan
Hebben op-gheoffert, zoo dat
Het aerdrijck, door dese bloedschulden,
Is ontheylighet gheworden.
                        20.
Ende zy ontreynighden haer,
Door haere wercken: ende zy
Hebben ghehoereert, door haer daden.
Dies des Heeren toorne ontstack,
Teghen zijn volck: ende hy heeft een
Grouwel ghehadt aen zijn erf-deel.
                        21.
Ende hy gaf-ze in de handt
Der Heydenen; end’ haer’ haters
Die hebben over haer gheheerschet.
[fol. P2v, p. 228]
Haer vijanden verdruckten-ze:
Ende zy zijn onder haere handt
(Alsdoe) vernedert gheworden.
                        22.
Hy heeft-ze menighmael gheredt;
Maer zy hebben, door haeren raedt,
Gheterght; end’ zy werden door haere
On-gherechtigheydt uyt-gheteert.
Nochtans zagh hij haer benautheydt aen,
Wanneer hij haer gheschrey hoorde:
                        23.
End’ hij dacht, tot haeren besten,
Aen zijn verbont; end’ ’t rouwde hem,
Nae de veelheydt zijner ghenaeden.
Dies gaf hij haer barmhertigheydt,
Voor all’ die-ze ghevanghen hadden.
Verlost ons Heere, onze Godt:
                        24.
End’ vergaert ons uyt d’ Heydenen,
Op dat wy uw’s naems heyligheydt
Loofden, ons beroemend’ in uw lof.
Ghelooft zy d’ Heer Israels Godt,
Van eeuw’, tot eeuw’ end’ alle het volck
Zegghe Amen. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cvij. Psalm.
LOoft den Heer, want hij is goedt:
Want zijn’ goetgunstigheydt
[fol. P3r, p. 229]
Is tot in der eeuwigheydt.
Dat (zulcks) de bevrijdde
Des Heeren zegghen, die
Hy van des verdruckers hand
Ghevrijdt heeft; end’ die hy
Uyt de landen verzaemt heeft:
                        2.
Van ’t oosten, end’ van ’t westen,
Van ’t noorden, ende’ de zee,
Die in de woestijn’, op wegh
Der wildernis, dwaelden.
Die gheen woonstadt vonden;
Daer zy hongherigh waeren,
Oock dorstigh: haer ziele
Die was in hen over-stelpt.
                        3.
Doch roepende tot den Heer’,
In haere benautheydt,
Verlost hij-z’ uijt haer anghsten.
Ende hy leyde-ze,
Op eenen rechten wegh,                        4.
Om te gaen tot een woon-stadt.
Laet-ze, voor den Heere:
[fol. P3v, p. 230]
Zijn goed-gunstigheydt loven;
                        4.
End’ zijne wonder-wercken,
Voor des menschs kinderen.
Want hy de dorstighe ziel
Versaedt; end’ d’ hong’righe
Ziele, met goedt vervult;
Die in de duysternisse,
End’ schaduwe des doots
Ghezeten zijn, ghebonden,
                        5.
Met verdruckingh, end’ yzer:
Om dat-ze weer-spannigh
Teghen Godes gheboden
Waeren gheweest; ende
Des alderhooghsten raedt
On-weerd’lick veracht hadden.
Daerom hy haer met druck
Het hert hadde vernedert.
                        6.
Zy zijn ghestruyckelt, ende
Daer en was gheen helper:
Doch tot den Heer roepende,
In haer benautheijdt, hy
Verlost-z’ uyt haer anghsten.
Hy voerde-z’ uyt het duyster
End’ de schaduw’ des doods,
End’ hy brack haere banden.
                        7.
(Dus) laet-ze voor den Heere
Zijn goedertierenheydt
Met lof-zeggingh-belijden
End’ zijn wonder-wercken,
Voor des menschen kind’ren:
Want hy breeckt koper deuren,
[fol. P4r, p. 231]
End’ hy houwt in stucken
De ysere grendelen.
                        8.
De zotte werden gheplaeght,
Om den wegh van haere
Overtredingh; end’ haere
Ongherechtigheden.
Haer ziele grouwelde,
Van allerhande spijze:
End’ zy waren tot aen
Des doodts poorten gekomen.
                        9.
Doch tot den Heere roepende,
In deze benautheijdt,
Die zy hadden, heeft hy-ze
Uijt haer anghsten verlost:
Hy zond’ zijn woordt (doen) uyt,
Ende hy gheneesde-ze,
Ende hy ruckte-ze
Uyt haere verdervinghen.
                        10.
(Dus) laet-ze voor den Heere,
Zijn goedertierenheydt
Met lof-zeggingh-belijden
End’ zijn wonder-wercken
Voor des menschen kind’ren:
End’ dat-ze lof-offranden
Off’ren, end’ met ghejuygh,
Sijne wercken vertellen.
                        11.
Die met Schepen ter zee gaen,
Op groote wateren,                       
(Haeren) handel drijvende,
Sien des Heeren wercken,
Ende in de diepten
[fol. P4v, p. 232]
Zijn wonderen: als hij spreeckt,
Doet hij een storm op-staen,
Die haer golven doet rijzen:
                        12.
Zy gaen op nae den Hemel,
(End’) zij daelen neder,
Tot in de afgronden toe.
Haer ziel versmelt van anghst:
Zy danssen, end’ waggh’len,
Even als een droncken man:
End’ all’ haere wijsheydt
Die wort (ghelijck) verslonden.
                        13.
Doch in haere benautheydt,
Roepende tot den Heer,
Voert hij-ze uyt haer anghsten:
Hy doet den storm still’ staen,
Zoo dat haere golven
Stille swijghen: dan zijn-ze
Verblijdt, om dat-ze (weer)
Tot stilte zijn ghekomen.
                        14.
End’ dat hij-z’ tot de haven
Hares wensch heeft gheleydt.
Laet-ze (dan) voor den Heere,
Zijn’ ghenaede loven,
End’ zijn wonder-wercken,
Voor de kind’ren der menschen;
End’ in de ghemeynte
Van het volck hem verhooghen;
                        15.
End’ laet-z’ in het ghestoelte
Der oudsten hem roemen.
Hy verstelt de rivieren,                       
Tot eene woestijne;
[fol. P5r, p. 233]
Ende water-tochten,
Tot een dorstighe plaetze:
’t Vruchtbaer land tot zoutheidt,
Om haers in-woonders boosheidt.
                        16.
Hy verstelt de woestijne,
Tot eenen water-poel;
Ende de dorre aerde,
Tot watere-tochten.
Ende hij doet aldaer
De hongherighe woonen,
Ende zy bouwen op
Een Stadt, om te bewoonen.
                        17.
End’ zy bezaeyen ackers,
End’ planten wijn-gaerden,
Die in-comende vruchten
Voort-bringhen: ende hij
Zegent-ze, zoo dat zy
Zeer vermenighvuldighen;
End’ haere vee-kudde
Die en wert niet vermindert.
                        18.
Daer naer verminderen-ze,
Ende komen t’ onder,
Door (veele) verdruckinghe,
Quaedt, ende droeffenis.
Hij stort verachtingh’ uijt
Over de opper-heeren;
End’ hij doet-ze dwalen,
In’t woeste, daer geen wegh is.
                        19.
Hij brenght den nootdurftigen,
Uijt de verdruckinghe;
In een hoogh vertreck, ende
[fol. P5v, p. 234]
Maeckt de huys-gezinnen,
Als kudden. D’ oprechte
Zien ’t aen, ende zijn verblijdt.
Maer all’ ongherechtheydt
Heeft haren mondt toe-gestopt.
                        20.
Wie is wijs? dat hy dese                        22.
(Dinghen) wel waer-neme:
End’ dat-ze de weldaden
Des Heeren recht verstaen.
_________________________________________________

                        Den cviij. Psalm.
Een liedt, een Psalm Davids.
O Godt mijn herte is bereydt:
Ick zal zinghen, end’ Psalm-zinghen,
Oock mijne eere. Waecket op,
Ghy luyte, ende harp’: ick zal
In den dagheraedt op-waecken.
Ick zal u, onder de volcken,
[fol. P6r, p. 235]
Loven, o Heere; ende ick zal
U Psalm-zinghen onder de natien.
                        2.
Want uwe goedertierenheydt
Is groot, boven de hemelen;
Ende uwe waerheydt, tot aen
De opper-wolcken. Verheft u,
O Godt, boven de hemelen;
End’ uw eer over t gansch aerdrijck:
Op dat uw lieve bevrijt worden.
Behoudt met uw recht-hand, end hoort ons.
                        3.
Godt heeft in zijnen heylighdom
Ghesproken: dies zal ick van vreught
Springhen: Ick zal Sichem deijlen;
End het dal Succoth af-meten.
Gilead is mijn: Manasse
Is mijne: ende Ephraim
Is mijns hoofts sterckte: Juda is mijn
Wet-ghever: Moab is mijn wasch-pot.
                        4.
’K zal op Edom mijn schoe werpen;
Over Palestina juijghen.
Wie zal my voeren in de Stadt
Van sterckte? Wie zal mij leijden
Tot in Edom? Sult ghij ’t niet zijn,
O Godt, die ons verstooten hadt?
Ende die niet, o Godt, en waeret
Met ons heijr-krachten, uijt-ghetoghen?
                        5.
Gheeft ons hulp uijt de benautheydt:
[fol. P6v, p. 236]
Want ’s menschen heijl is ijdelheidt.
In Godt zullen wij doen gheweldt,
End’ hij zal ons’ druckers vertreen’.
_________________________________________________

                        Den cix. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-Zangh-
Meester.
Godt mijnes lofs, en swijghet niet:
Want de mond des godd’loozen, ende
De mondt vol bedroghs zijn teghen my
Open-ghedaen; zij hebben met mij
Ghesproken, met een valsche tongh,
End’ met haet-woorden mij om-ringht.
                        2.
Jae zij hebben mij, zonder oorzaeck
Aen-ghevochten: voor mijne liefde,
Zijn-ze mij weer-parthijen gheweest.
Maer ick was (gheduyrigh) in ’t ghebedt.
Zij leijden op mij quaed, voor ’t goed,
Ende haet, voor mijne liefde.
                        3.
Stelt eenen god’loozen over hen;
[fol. P7r, p. 237]
End’ de Sathan stae aen zijn recht-hand.
Als hy ghericht wordt, dat hy schuldigh
Uyt-gae; end’ zijn ghebedt zy tot zond’.
Dat zijne daghen weynigh zijn:
Een ander neme zijn ampt aen.
                        4.
Dat zijn kinderen weezen worden,
Ende zijne vrouwe weduwe;
End’ dat zijn kinderen, hier end’ daer,
Rondom swerven, ende bedelen
Ende (den noodtdurft) uyt haere
Verwoestede plaetsen zoecken.
                        5.
Dat de schuld-eyscher af-voordere
Alles wat dat hy heeft: ende dat
De vreemde zijnen arbeydt rooven:
Dat hy gheen gunst-verstercker hebbe,
Ende datter niemant en zy,
Die zijn weezen ghenadigh zy.
                        6.
Zijn naer-gheslacht zy ter uyt-roeyingh’:
Haer’ naem’ worde in ’t ander gheslacht
Uyt-ghedelghet: zijner vaderen
Ongherechtigheydt worde ghedacht
Bij den Heere; end’ de zonde
Zijns moeders werd’ niet uyt-ghedelght.
                        7.
Dat-ze gheduijrigh voor den Heer’ zijn:
Ende hij roey uyt van der aerde
Haer ghedachteniss’, om dat hy niet
Ghedacht heeft wel-daedigheydt te doen:
Maer hy heeft* den elendighen,
End’ noodtdurftighen man vervolght;
[fol. P7v, p. 238]
                        8.
End’ den verslaghenen van herte
Die (heeft hy vervolght) om te dooden.
De vervloeckingh, die hy beminde
Komme over hem: end’ de zeghen
Zy verre van hem; dewijle
Hy gheen lust daer in heeft ghehadt.
                        9.
Ende hy zy met den vloeck bekleedt,
Als met zijn kleedt; end’ dat die in-gae
Tot in zijn binnenst; als het waeter;
End’ als de oly in zijn beend’ren.
Die zy hem, als een decksel-kleedt.
End’ tot zijn steedsche gordel-riem.
                        10.
Dit zy ’t loon mijner tegen-standers,
Van den Heere, ende der ghener,
Die quaedt teghen mijn ziele spreken.
Maer ghy, o Heer’, Heer’ maecket met mij
Om uwes naems will’, verlost mij,
Dewijl uwe gunste goedt is.
                        11.
Want ick ben bedruckt, ende noodtdurftigh,
End’ mijn hert is binnen mij door-wondt.
Ick gae henen, ghelijck een schaduw,
Wanneer-ze haer neyghet. Ick worde
Als een sprinckhaen om-ghedreven:
Mijn knijen struijckelden van vasten:
                        12.
Ende mijn vleesch heeft zich begheven,
Alsoo datter gheen vet aen en is.
Noch ben ick hem een smaet gheworden:
Zij schudden haer hooft, als zy mij zien.
Helpt mij, Heer, mijn Godt, verlost mij,
Nae uwe goedertierenheidt.
[fol. P8r, p. 239]
                        13.
Dat-ze weten, dat dit uw handt is:
Dat ghy het, o Heere, ghedaen hebt.
Laet-ze vloecken, maer dat ghij zeghent.
Laet-ze haer teghen mij op-maecken;
Maer dat-ze te schande werden:
Doch dat zich uwe knecht verblijd’.
                        14.
Laet mijn teghen-standers met schande
Bekleedet worden; ende dat-ze
Met haer beschaemtheijdt zich bedecken,
Als met een mantel. Ick zal den Heer
Met mijnen monde zeer loven,
End’ onder vele hem prijzen.
                        15.
Want hij zal aen de rechter-zijde*
Des armen staen; om te verlossen
Van de gheen’, die zijn ziel oordeelen.
_________________________________________________

                        Den cx. Psalm.
                        Een Psalm* Davids.
DE* Heer heeft gesproken tot mijnen Heere,
Zit tot mijner rechter-handt, tot dat ick
Uwe vijanden, tot een onder-bancke
Van uwe voeten, ghezet zal hebben.
[fol. P8v, p. 240]
                        2.
D’ Heer zal den staf uw’s krachts uijt Zion zenden.
Heerschet in’t midden uwer vijanden.
Uw volck zal op den dagh van uwe heijr-kracht,
Zeer willigh zijn, met heijl’ghe cieraden.
                        3.
De dauw uws jeughds zal u uijt de baer-moeder
Des daegh’raeds zijn. De Heer heeft ghesworen,
End’ ’t zal hem niet berouwen. Ghij zijt eeuw’lick
Priester, nae d’ordeningh Melchisedechs.
                        4.
De Heer is aen uwe rechter-hand. Hij zal,
Ten daghe zijns toorns, koninghen verslaen.
Hji zal onder de Heijdenen, recht pleghen:
Hij zal ’t vol doode lichaemen maecken.
                        5.
Hij zal verslaen den ghenen, die het hooft is,
Over een groot land; hij zal op den wegh*
Uijt de valleij-beke drincken: daeromme
Zal hij het hooft om hooghe op-heffen.

_________________________________________________

                        Den cxj. Psalm.
                        Halelu-jah.
ICk zal den Heer van gantscher hert,
In den raedt, end’ vergaderingh
Der op-rechten loven. De wercken
[fol. Q1r, p. 241]
Des Heeren zijn groot, end’ ghezocht,
Van all’ die daer in lust hebben;
Zijn doen is glans, ende heerlickheydt;
                        2.
Ende zijne gherechtigheydt
Bestaet, tot inder eeuwigheydt.
Hy heeft zijn wond’ren een ghedenkingh
Ghemaeckt. De Heer is ghenadigh,
End’ barmhertigh: hy heeft aen hen,
Die hem vreezen, spijse ghegheven.
                        3.
Hy ghedenckt altoos zijns verbonds.
Hy heeft de kracht zijner wercken,
Zijn volck doen weten: hun de erve
Van de Heydenen ghevende.
Ghetrouwe waerheydt, end’ oordeel
Dat zijn de wercken zijner handen.
                        4.
All’ zijn bevelen zijn ghetrouw:
Zy zijn ondersteunt voor altoos,
End’ in eeuwigheydt: zijnde ghedaen,
In waerheydt, end’ op-rechtigheydt.
Hy zendt zijn volck verlossinghe:
Hy schickt zijn verbondt in eeuwigheydt.
                        5.
Zijn naem is heyligh end’ vrees’lick.
De vreeze des Heeren, die is
Het hooft stuck-end’-begin der wijsheydt:
Alle de ghene welcke die
[fol. Q1v, p. 242]
Betrachten, hebben goet verstand.
Zijn lof bestaet, tot in eeuwigheydt.
_________________________________________________

                        Den cxij. Psalm.
HAlelu-jah. Wel-gheluckzaligh,
Is de man, die den Heere vreezet:
Die zijn geboden zeer behaghen!
Zijn zaet dat zal (hier) op der aerden,
Gheweldigh wesen. Het gheslachte
Der op-recht’ zal ghezeghent worden.
                        2.
Have end’ rijckdom zal in zijn huys
Wesen: end’ zijne gherechtigheydt
Is bestaende, tot in eeuwigheydt.
Het licht gaet op in duysternisse,
Den oprechten. Hy is ghenadigh,
End’ barmhertigh, ende rechtveerdigh.
                        3.
Wel dien man, die ontfermt, end’ uyt-leent:
Hij beschickt met recht zijne zaecken,
[fol. Q2r, p. 243]
Voorwaer hij en zal, in eeuwigheydt,
Niet wanckelen. De rechtveerdighe
Zal in eeuwigh ghedachtenis zijn.
Hij zal van gheen quaed gherucht’ vreezen.
                        4.
Zijn herte is (zeer wel) verzekert,
Op den Heere vast betrouwende.
Zijn herte, wel zijnd’ onder-steunet,
En zal niet bevreest zijn; tot dat hij
Op zijne weder-parthijen zie.
Hij stroyt, hij gheeft den nootdurftighen.
                        5.
Zijn gherechtheydt staet in euwigheydt:
Zijn hoorn zal in eere verhooght zijn.
De goddelooze zal het aen-zien:
End’ hij zal zich vertoornen: hy zal
Met zijn tanden knerssen, end’ smelten.
De wensch der god’loozen zal vergaen.
_________________________________________________

                        Den cxiij. Psalm.
HAlelu-jah. Looft, ghy knechten,
Des Heeren; looft des Heeren naem.
De naem des Heeren zy ghepresen,
Van nu tot in der eeuwigheidt.
[fol. Q2v, p. 244]
De naem des Heeren zy ghelooft,
Van des zons op-gangh, tot haer daelingh.
                        2.
De Heere is hooghe, boven
All’ heijdenen: zijn heerlickheydt,
Die is tot boven de hemelen.
Wie is ghelijck d’ Heer onze Godt?
Die zeer hoogh woont, die zeer leegh ziet,
In den hemel, end’ op der aerde:
                        3.
Die uyt ’t stof den gheringhen heft;
Den armen uyt den druck verhooght:
Om by de princen te doen zitten,
Bij de princen zijnes volcks, die
D’ onvruchtbaer, met een huys-gesin,
Een bly’ kinder-moeder doet woonen. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cxiiij. Psalm.
Doe* Israel uyt Egypten vertrock;
’t Huys Jacob, uyt een volck van vreemde tael,
Wert Juda zijn heijlighdom,
Israel zijn volkomen heerschappy.
[fol. Q3r, p. 245]
De zee zagh het aen, ende vluchtede;
De Jordaen keerd’ achterwaerts.
                        2.
De berghen spronghen op, ghelijck rammen;
De heuvelen, ghelijck de lammeren.
Wat was u, zee, dat ghy vloodt?
Ghy Jordaen, dat ghy achterwaerts keerdet?
Ghy bergen, dat ghy opspronght, als rammen?
Ghy heuvelen, als lammers?
                        3.
Beeft ghy aerd’, voor ’t aenghezicht des Heeren,
Voor ’t aenschijn des Gods Jacobs; die de rots
Verkeerd’ in een water-vloedt;
De key-steen in een water-fonteyne.
_________________________________________________

                        Den cxv. Psalm.
NIet ons, o Heer, niet ons, maer uwen naem
Gheeft eer, om uwer goedertierenheydt,
Om uwer waerheydt wille.
Waerom zouden de heydenen zegghen,
[fol. Q3v, p. 246]
Waer is nu haeren Godt? Doch onse Godt
Die in in de hemelen.                       
                        2.
(Onze Godt) doet al wat hem behaeghet.
Haer afgoden zijn zilver ende goudt,
Het werck van ’s menschen handen.
Zy hebben een mond, maer en spreken niet;
Zy hebben ooghen, maer zy en zien niet;
Ooren, maer en hooren niet.
                        3.
Zy hebben een neus, maer en riecken niet;
Haere handen, maer zy en tasten niet.
Haere voeten, maer gaen niet:
Zy en gheven door haer keel’, gheen gheluyt.
Dat die-ze maecken, hen ghelijck worden;
(End’) All’ wie op haer vertrouwt.
                        4.
Israel vertrouwt ghy, op den Heere:
Hy is haer hulpe, ende haeren schildt.
Ghij huys Aarons, vertrouwt,
Op den Heer; hij is haer hulp’, end’ haer schildt.
Die den Heer vreest, vertrouwt op den Heere;
Hy is haer hulp’, end’ haer schildt.
                        5.
De Heer is onzer ghedachtigh gheweest.
Hy zal zeghenen (jae) hij zal het huys
Van Israel zeghenen.
Hy zal het huys Aarons zeghenen:
Hy zal zeghenen, die den Heer vreesen,
De kleyne met de groote.
[fol. Q4r, p. 247]
De Heer zal (zeghen) over u toe-doen:
Over u, end’ over uw’ kinderen.
Ghy zijt den Heer ghezeghent:
Die den Hemel, end’ d’ aerde ghemaeckt heeft.
Den hemel is den hemel des Heeren,
Maer d’ aerd gheeft hij den menschen
                        7.
De dood’ en zullen den Heer’ niet prijsen:
Nocht die in de stilte neer-ghedaelt zijn.
Maer wy zullen den Heere
Loven, van nu tot inder eeuwigheydt. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cxvj. Psalm.
IC hebb’ lief, want de Heer hoort mijn’ stemme,
Mijn smeeckingen: want hy neygt zijn oor tot mij:
Dies ick hem in mijn dagen zal aen-roepen.
Banden des doods hadden mij om-vanghen:
                        2.
End’ de anghsten der hellen hadden mij
Ontmoet: ick vondt benautheydt end’ droeffenis:
Maer ic riep den naem des Heeren aen (zeggend’)
Och Heere! bevrijdet mijne ziele.
[fol. Q4v, p. 248]
                        3.
De Heer’ is ghenadigh end’ rechtveerdigh,
Ende onze Godt die is ontfermende.
De Heere die bewaert de eenvouwdighe.
’K was uyt-gheteert, doch hij heeft my verlost.
                        4.
Mijn ziel keert weder, tot uwe ruste:
Want de Heere die heeft aen u wel-ghedaen,
Want ghy (Heer) hebt mijn ziel van den doot geredt;
Mijn oogh van traenen, mijn voet van aen-stoot.
                        5.
Ick zal wandelen voor het aen-ghezicht
Des Heeren, in de landen der levende.
Ick hebb’ ghelooft, daerom sprack ick: ick ben zeer
Bedruckt geweest: ick zeyd’ in mijn haesten:
                        6.
Alle menschen zijn lieghers. Wat zal ick
D’ Heer verghelden voor al zijn wel-doen aen my!
Ick zal den beker der heylen op-nemen;
Ende den naem des Heeren aen-roepen.
                        7.
’K zal den Heer mijn’ gheloften betaelen,
Nu, in teghenwoordigheydt van al zijn volck.
In de ooghen des Heeren is kostelick
De doodt van zijne gunste-ghenooten.
                        8.
Oh Heer! jae ick: ick ben uw knecht, een zoon
uw’r dienst-maeghds: ghy hebt mijn banden los gemaeckt
Ick zal u danck-offerande offeren,
Ende den naem des Heeren aen-roepen.
                        9.
’K zal den Heer mijn gheloften betaelen,
Nu, in teghenwoordigheydt van all’ zijn volck:
In de voor-hoven des huyses des Heeren,
In ’t midden van u, o Jerusalem. Halelu-jah.

_________________________________________________

[fol. Q5r, p. 249]
                        Den cxvij. Psalm.
LOoft den Heer, alle Heijdenen:
Prijst hem alle ghy natien.
Want zijne goedertierenheydt
Is treffelick-groot over ons.
End’ de waerheydt des Heeren is
In eeuwigheydt. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cxviij. Psalm.
LOvet den Heere, want hy is goed:
Want zijne goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheyd. Dat nu
Israel zegghe: dat zijne
[fol. Q5v, p. 250]
Goedgunstigheydt is in eeuwigheydt.
Dat nu het huys Aarons zegghe,
(Als) dat sijne goedertierenheijdt
Is tot in alle eeuwigheydt.
                        2.
Dat die ghene, welcke den Heere
Vreezen, nu zegghen, dat sijne
Goedgunstigheijdt is in eeuwigheijdt.
Ick hebbe uijt de benautheijdt,
Den Heere aen-gheroepen: de Heere
Heeft mij verhoort (stellende my)
In de ruymte. De Heer is bij mij:
Daerom en zal ick niet vreesen.
                        3.
Wat soude mij (doch) een mensche doen?
De Heer is bij mij, onder hen
Die mij helpen: daeromme zal ick
(Mijn lust) aen mijne haters sien.
’T is beter, op den Heer te rusten,
Dan op den mensch te vertrouwen:
Tis beter, op den Heer te rusten,
Dan op Princen te vertrouwen.
                        4.
Alle de heijdenen hadden mij
Om-ringht: ’t is in des Heeren naem
Dat ick-ze neer-gehouden hebbe.
[fol. Q6r, p. 251]
Zij hadden mij om-ringhet; jae
Sij hadden mij (wederom) om-ringht.
Het is in des Heeren name,
Dat ick-ze neer-houwe. Sij hadden,
Ghelijck als Bijen, my om-ringhet:
                        5.
Sij sijn, ghelijck een vier van doornen,
Uijt-ghebluscht. ’T is in de naeme
Des Heeren, dat ick-se nederhouw’.
Ghy hadt mij seer hardt ghestooten,
Tot neer-vallens toe: Maer de Heere
Heeft my gheholpen: de Heere
Is mijne sterckte, ende (mijn) Psalm:
Want hij is mij tot heijl gheweest.
                        6.
In de tenten der rechtveerdighen,
Is een stemm’ des ghejuijghs, end’ heijls.
Des Heeren rechter-hand doet gheweldt:
Des Heeren rechter-hand verhooght;
Des Heeren rechter-hand doet gheweldt:
Ick en sal niet sterven, maer ick
Sal leven: ende ick sal (voortaen)
Des Heeren wercken vertellen.
                        7.
De Heer heeft mij wel hardt ghekastijdt,
Maer hij en heeft mij niet ter doodt
Over-ghegheven. Doet mij open
De poorten der gherechtigheijdt;
(Op dat) ick daer door inne-kome,
(End’) dat ick den Heere love.
Dit is des Heeren poort’, door welcke
De rechtveerdighe zullen gaen.
                        8.
Ick zal u loven, om dat ghy my
Verhoort, ende my tot heyl zijt.
[fol. Q6v, p. 252]
De steen, die de bouw-lieden hadden
Verworpen, die is tot een hooft
Des hoecks gheworden. Dese saecke
Is (zoo) van den Heere gheschiet.
(Ende) het is in onze ooghen,
Grootelicks te verwonderen.
                        9.
Dit is den dagh, welcken de Heere
Ghemaeckt heeft. Laet ons dan op dien
Verheught zijn, ende blijde wezen.
Oh Heer! gheeft doch behoudenis:
Oh Heere! gheeft doch voorspoedigheydt.
Ghezeghent zy hij, die daer komt,
In des Heeren naem. Wy zeghenen
U-lieden, uyt des Heeren huys.
                        10.
De Heere die is Godt, de welcke
Het licht aen ons ghegheven heeft.
Bindt het feest-offer vast met touwen,
Tot aen de hoornen des Altaers,
Ghy zijt mijn Godt, ick zal u loven:
Mijn Godt, ick zal u verhooghen.
Lovet den Heere, want hy is goedt;
Want zijn gunst is in eeuwigheydt.
_________________________________________________

                        Den cxix. Psalm.
                        Aleph.
WEl-gheluckzaligh zijn de op-rechte
Van wandel, die in de wet des Heeren gaen.
[fol. Q7r, p. 253]
Wel-gheluckzaligh zijn-ze, dewelcke
Zijne ghetuyghenissen onder-houden.
End’ die hem van gantscher herte zoecken;
Oock gheen on-recht doen, (maer) gaen in zijn weghen.
                        2.
Ghy hebt ghelast, datmen uw bevelen
Zeer nauw bewaren zal. Oh, dat mijn’ weghen
Ghericht wierden, om uw’ in-zettinghen
Te houden. Wanneer dat ick mercken zoude
Op alle uwe gheboden; alsdan
En zoude ick (voor u) niet beschaemt worden.
                        3.
Ick zal u, met een op-recht hert’ loven,
Als ick de rechten uwer gherechtigheydt
Gheleert hebb’. Ick zal uw’ in-zettinghen
Bewaeren. En verlaet my niet al te zeer.
                        Beth.
                        4.
Waer mede zal de jonghelingh zijn padt
Zuyver houden? als hij (het) houdt, nae uw woort.
Ick zoecke u, met mijn gheheel herte.
En laet mij van uw’ gheboden niet dwalen.
Ick hebb’ uw woordt in mijn hert verborghen,
Op dat ick teghen u niet zoud’ zondighen.
                        5.
Ghij zijt Heer’ ghezeghent. Leert my uwe
[fol. Q7v, p. 254]
In-zettinghen. Ick hebb’ met mijne lippen
Alle de rechten uwes monds vertelt.
Ick ben vrolicker in den wegh van uwe
Ghetuygh’nissen, als over alle goedt.
Ick zal uwe bevelen over-dencken:
                        6.
End’ ick zal op uwe paden letten.
Ick zal verblijdt zijn in uw’ in-zettinghen.
Ick zal uwe woorden* niet vergheten.
                        Gimel.
                        7.
DOet wel by uwen knecht, (dat) ick leve;
Ende dat ick uwe woorden bewaere.
Ont-decke mijne ooghen, op dat ick
De wonderen van uwe wet aenschouwe,
Ick ben een vreemdelingh, op der aerde.
En verberght uwe gheboden voor my niet.
                        8.
Mijn’ ziel is verbroken, van’t aller tijdt,
Nae uwe oordeelen (Heer) te verlanghen.
Ghy bestraft de vervloeckt’ hoovaerdighe,
Die van uw’ gheboden dwaelen. wendt van my
Versmaetheydt, end’ verachtingh’: want ick hebb’
Uwe ghetuyghenissen onder-houden.
                        9.
Als zelfs de Vorsten zittend’, teghen my
Spraken: heeft uw knecht uwe in-zettinghen
Betracht: oock zijn uw’ getuyghenissen
Mijn vermaeckinghen, end’ mijne raets-lieden.
                        Daleth.
                        10.
Mijn ziel kleeft aen ’t stof, maeckt my, nae uw woord
Levendigh. Ick vertelle mijne weghen,
[fol. Q8r, p. 255]
End’ ghy verhoort my. Leert my uw’ wetten:
Doet my den wegh uwer bevelen verstaen:
Op dat ick uw’ wonderen betrachte.
Mijne ziele die druypt wegh van treurigheyd.
                        11.
Richtet my op (Heer) nae uwen woorde.
Doet van my den wegh der valscheijd af-wijcken:
End’ verleent my ghenaed’lick uwe wet.
Ick hebbe den wegh der waerheijdt verkoren:
Ick hebb’ uwe rechten mij voor-ghestelt.
Ick kleef vast aen uwe getuijgenissen.
                        12.
En maeckt ghij, o Heere, mij niet beschaemt.
Ick zal den wegh uwer gheboden loopen,
Als ghij mijn herte verwijdt zult hebben.
                        He.
                        13.
LEert mij den wegh uwer in-zettinghen,
Heer’: end ick zal hem, ten eijnde toe, houden.
Gheeft mij ’t verstant, ick zal uw wet houden:
Jae ick zal-ze met gantscher hert behouden.
Doet mij gaen op ’t padt uwer gheboden:
Want ick hebbe daer in een wel-behaghen.
                        14.
Neijght mijn hert tot uw ghetuijghenissen,
End niet tot gierigheijdt. Wendt mijn oogen af,
Op dat-ze gheen ijdelheijdt aen en zien.
Maecket mij levendigh, door uwe weghen.
Bevestight uwen knecht uw toe-seggingh,
De welcke nae uw vreese (is gheneghen)
                        15.
Wendt mijn smaedt, die ick vrees: want uw rechten
Zijn goedt. Ziet, ick hebb tot uwe bevelen
Begheert: verquickt mij door uw gherechtheijdt.
[fol. Q8v, p. 256]
                        Vau.
                        16.
ENd’ dat my, Heer’, uw goedtgunstigheden,
Uw’ heyl, nae uw’ toe-zegging’, overkome.
Op dat ick mijnen smaeder wat hebbe
T’andwoorden: want ic vertrouwe op uw woort.
End’ en ruckt ’t woord der waerheijdt van mijn mond
Niet al te zeer: want ick hop’ op uw’ rechten.
                        17.
Zoo zal ick uw’ wet steeds onder-houden
Eeuw’lick, end’ altoos: end’ in ruijmte wand’len,
Om dat ick uw’ bevelen ghezocht hebb’.
’K zal van uw’ ghetuijgh’nissen, voor Koninghen
Spreken, en mij niet schaemen: end’ zal mij,
In uw’ gheboden, die ick minn’, vermaecken.
                        18.
End’ ick zal mijne handen nae uwe
Gheboden, die ick lief hebbe, op-heffen:
End’ zal uw’ inzettinghen betrachten.
                        Zain.
                        19.
GHedenckt des woords, tot uw’ knecht (ghesproken)
Op het welcke dat ghy mij hebt doen hopen:
Dit is mijn troost, in mijne elende.
Want uwe toe-zegginghe heeft mij verquickt.
D’hoovaerdigh’ hebben mij gantsch zeer bespot.
(Nochtans) ben ick van uw’ wet niet gheweken.
                        20.
Ick hebb’ Heer, van oudts, aen uw’ oordeelen
Ghedacht, ende ick hebbe mij ghetroostet.
Groote beroeringh’ heeft mij bevanghen,
Weghen de god’loos’, die uw wet verlaten.
Uw’ in-zettinghen zijn mijne zanghen,
Ter plaets’ van mijn’ vremdelingschappen geweest.
[fol. R1r, p. 257]
                        21.
Des nachts, Heer, ben ic uws’ naems gedachtigh,
End’ hebb’ uw’ wet bewaert. Dat is my geschiet,
Om dat ick uw’ bevelen bewaert hebb’.
                        Chet.
                        22.
DE Heer is mijn deel, ick hebbe ghezeyt,
Dat ick uwe woorden zoude bewaeren.
Ick hebb’ van gantscher herten u ghesmeeckt.
Zijt my ghenadigh, nae uwe toe-zeggingh’.
Ick hebb’ mijn weghen bedacht, end’ mijne
Voeten, nae uw’ ghetuyghenissen ghekeert.
                        23.
Ick hebbe gehaest, ende niet vertraeght,
Om uwe gheboden te onder-houden.
De godtlooz’ hoopen hebben my berooft.
(Nochtans) hebb’ ick uwe wet niet vergheten.
Ick stae Mid-nachts op, om u te loven,
Voor de rechten van uwe gherechtigheydt.
                        24.
Ick ben een ghezelle aller, die u
Vreezen: ende dier, die uwe bevelen
Onderhouden. Heere, de aerd is vol
Van uw’ ghenaed’. Leert my uw’ in-zettinghen.
                        Teth
                        25.
GHy hebt, Heer, nae uw woordt, by uwen knecht
Goet gedaen. Leert my een goe zin, end’ kenniss’
Want ick hebb’ aen uw’ gheboden ghelooft.
Ic verdwaelde, eer dat ick vernedert werdt:
Maer nu hebb’ ick uw’ woordt onderhouden.
[fol. R1v, p. 258]
Ghy zijt (o Heere) goedt, ende goedt doende.
                        26.
Doet my leeren uwe in-zettinghen
De hoovaerdighe die hebben teghens my
Leughenen ghestoffeert. (Doch) ick hebbe
Uw bevelen van gantscher herten bewaert.
Haer hert’ is vet, als smeer: uw’ wet lust my.
Het is my goedt, dat ick ben verdruckt geweest:
                        27.
Op dat ick uw’ in-zettinghen leerde.
De wet uwes monds, die is my veel beter,
Dan duijzenden van goudt ofte zilver.
                        Iod.
                        28.
Uw’ handen hebben my gemaeckt, end’ b’reydt.
Doet my verstaen, dat ick uw’ gheboden leer’.
Die u vreezen zullen my zien, ende
Verheught zijn, dat ick uw woord gehoopt hebb’
’K weet, Heer, dat uw’ rechten gerechtheydt zijn,
End’ dat ghy my ter goeder trouw verdrukt hebt.
                        29.
Laet doch uw’ goedgunstigheydt zijn, om my
Te troosten; nae uw’ toezeggingh’ aen uw’ knecht:
Laet uw’ ontferminghen my toe-komen,
Op dat ick leef’: want uw wet is al mijn lust.
Laet de hoovaerdighe beschaemt worden:
Om dat zy my valsch’lick hebben om-ghevelt.
                        30.
(Maer) ick betrachte uwe gheboden.
Laet-ze tot my zich keeren, die u vreezen:
Ende die uwe ghetuyghenissen
Kennen. Laet mijn herte op-rechtigh wezen,
Tot uwe in-zettinghen (gheneghen:
Op dat ick (nimmermeer) beschaemt en worde.
[fol. R2r, p. 259]
                        Caph.
                        31.
Mijn ziel is besweken van verlanghen,
Nae uw heyl. Op uw woort hebbe ic gehoopt.
Mijn’ ooghen besweken van verlanghen,
Nae uwe toe-zegginghe, terwijle dat
Ick zeyde, wanneer zult ghy my troosten?
Want ick ben als een le’ren zack in den roock.
                        32.
Ick en vergeet uw’ in-zettinghen niet.
Hoe veel zullen (dees’) dagen uwes knechts zijn?
Wanneer zult ghy recht doen over mijne
Vervolghers? D’ hoovaerdigh’ hebben my puttten
Ghegraven: ’twelck niet en is nae uw’ wet.
Alle uwe gheboden zijn de waerheydt.
                        33.
Zy vervolghen my met leughen; helpt my.
Zy hebben my op der aerde, zeer nae by
Vernietight: maer ick en hebbe uwe
Bevelen niet verlaten. Maeckt my levend’,
Nae uw goedertierenheydt. Dan zal ick
’t Ghetuygheniss’ uwes monds onder-houden.
                        Lamed.
                        34.
Uw woordt, Heer, bestaet in der eeuwigheidt,
In de Hemelen; uwe ghetrouwigheydt,
Van gheslachte tot gheslachte. Ghy hebt
De aerde vast ghemaeckt, ende zij blijft staen.
Zy blijven, nae uw’ ordinantien,
(Noch) heden staen; want zij all’ zijn uw knechten.
                        35.
Indien uw’ wet niet en waere alle
Mijne vermaeckinghe gheweest; ick waere
[fol. R2v, p. 260]
Al-over-langhe in mijn druck vergaen.
Ick en zal uw’ bevelen, in eeuwigheydt,
Niet vergheten; want door de deselvighe,
Hebt ghy my wederom levendigh ghemaeckt.
                        36.
Ick ben uwe. Behoudt my, want ick hebb’
Uw’ bevelen ghezocht. De godlooz’ hebben
Op my verwacht, om my te doen vergaen.
Ick neem’ acht op uwe ghetuyghenissen.
Ick hebbe in alle dat volmaeckt is,
Een eynde ghezien. Uw ghebodt is zeer wijt.
                        Mem.
                        37.
HOe lief, hebb’ ick uw’ wet! z’ is alle dagh
Mijne betrachtinghe. Zij maeckt mij wijzer,
Door uw’ gheboden, dan mijn vijanden.
Dewijle zij bij mij in eeuwigheijdt is.
Ick ben kloecker, dan all’ mijne leeraers;
Mits uw’ ghetuygh’nissen mijn betrachting zijn.
                        38.
Ick ben voorzichtigher dan de oude,
Om dat ick uw’ bevelen bewaert hebbe.
Ick hebb’ mijn voeten van alle quaden
Paden gheweert, op dat ick uw woordt zoude
Bewaeren. Ick ben van uwe rechten
Niet af-gheweken: want ghy hebt my geleert.
                        39.
Hoe zoet zijn uwe redenen, voor mijn
Gehemelte! meer dan honig myner mond.
Uyt uwe bevelen krijgh ick verstandt:
Daerom haete ick alle leughen-paden.
[fol. R3r, p. 261]
                        Nun.
                        40.
UW woordt is een lampe voor mijnen voet,
End’ een licht voor mijn padt. Ick hebb’ ghesworen.
End’ zal het bevestighen, dat ick zal
De rechten uwer gherechtigheydt houden.
Ick ben uytter-maeten zeer onder-druckt:
Maeckt my weer levendigh nae uwen woorde.
                        41.
Laet u doch, o Heer, de vry-willighe
Offerhanden mijnes monds wel-ghevallen;
Ende leeret my uwe Oordeelen.
Mijn’ ziel’ is gheduyrighlick in mijne handt:
Nochtans en vergheet ick uwe wet niet.
De Godtloos’ hebben my eenen strick gheleydt:
                        42.
Nochtans en ben ick van uw’ bevelen
Niet af-ghedwaelt. Ick hebb’ uw’ getuygh’nissen
Tot een eeuwighe erve ghenomen:
Want zy zijn de vrolickheydt mijnes herten.
Ick hebb’ mijn hert gheneyght, om uw’ wetten,
In eeuwigheydt, tot den eynde toe te doen.
                        Lamech.
                        43.
ICk haet’ de quade rancken, maer hebbe
Uwe wet lief. Ghy zijt mijne schuyl-plaetse,
End’ mijn schildt: op uw woordt hebb’ ick gehoopt.
Wijcket van mij, ghy boos-doenders; op dat ick
De gheboden mijnes Gods bewaere.
Stutt’ my, nae uw’ beloft’, op dat ick leve:
                        44.
Laet my over mijn hoop’ niet beschaemt zijn:
[fol. R3v, p. 262]
Onder-steunt my, zoo zal ick behouden zijn.
Dan zal ick in uwe in-zettinghen
My steeds vermaeken. Ghij vertreet hun allen,
Die van uw’ in-zettinghen af-dwaelen:
Want haere bedrieghery is leughen-werck.
                        45.
Ghy doet alle godd’looze der aerde,
(Als) schuym wegh: daerom zoo hebbe ick uwe
Ghetuyghenissen lief. Het (hayr) mijns vleeschs
Dat is te berghe gherezen, van weghen
Uwe verschrickinghen (die ghy maecket)
End’ ick hebbe ghevreest voor uw’ oordeelen.
                        Ajin.
                        46.
ICk hebb’ recht end’ gherechtigheijdt ghedaen.
Gheeft my niet over aen mijn onder-druckers.
Weest borghe ten goede, voor uwen knecht.
Laet d’hoovaerdighe my niet onderdrucken.
Mijne ooghen beswijcken nae uw heyl,
End’ de toe-zeggingh’ uwer rechtveerdigheydt.
                        47.
Doet, met uwen knecht, nae uw’ ghenaede:
Ende leeret my uwe in-zettinghen.
Ick ben uwen knecht, maeckt my verstandigh:
End’ ick zal uw’ ghetuyghenissen kennen.
’T is tijdt voor den Heere, dat hy wercke:
(Dewyl’) zy hebben uwe wet verbroken.
                        48.
Daerom hebb’ ick uwe gheboden lief,
Meer dan het goudt, jae meer dan het fijnste goud.
Dies hebb’ ick all’ (uw’) bevelen van all’s
Recht ghekeurt: maer allen valschen padt gehaet.
                        Pe.
                        49.
Uw’ ghetuyghenissen zijn wonderbaer:
[fol. R4r, p. 263]
Daerom zoo onder-houdt-ze mijne ziele.
De openingh’ uwer woorden gheeft licht,
De slechte (lieden) verstandigh maeckende.
Ick hebb’ mijn mondt gheopent, end’ ghehijght:
Want ick hebb’ verlanght nae uwe gheboden.
                        50.
Ziet my aen, weest my ghenaedigh, nae ’t recht
Aen de ghene, die uwen naem beminnen,
Bevestight mijn voetstappen in uw woordt:
End’ en laet gheen on-recht over my heerschen.
Verlost my van des menschen overlast,
End’ ick zal uw bevelen onderhouden.
                        51.
Doet uw aenschijn lichten over uw’ knecht:
Ende leeret my uwe in-zettinghen.
Water-beken vlieten uyt mijn’ ooghen:
Om dat zy uwe wet niet onder-houden.
                        Tzade.
                        52.
GHij zijt, o Heere rechtveerdigh; ende
Elck een van uwe oordeelen is op-recht.
Ghij hebt het recht uwer ghetuygh’nissen,
Ende de waerheydt hooghelick gheboden.
Mijn’ yver heeft mij doen vergaen, om dat
Mijn weer-partijders uw’ woorden vergheten.
                        53.
Uw woordt is zeer wel gheloutert, ende
Uw knecht heeft het lief. Ic ben kleyn end’ veracht:
(Doch) uw’ bevelen en vergheet ick niet.
Uwe gherechtigheydt is gherechtigheydt,
In eeuwigheijt: end’ uw wet is waerheijdt.
Benauwtheijt end’ anghst hebben mij ghetroffen:
                        54.
(Doch) uw’ gheboden zijn mijn vermaecken.
[fol. R4v, p. 264]
Het recht uwer ghetuygh’nissen is eeuwigh:
Doet-ze my verstaen, zoo zal ick leven.
                        Koph.
                        55.
ICk hebb’ van gantscher herten gheroepen.
Verhoort my, Heer, ick zal uw’ in-zettinghen
Bewaeren. Ick hebb’ u aen-gheroepen.
Verlost my, end’ ick zal uw ghetuygh’nissen
Houden. Ick ben de Morghen-schemeringh
Voor-ghekomen, end’ hebbe gheschrey gemaeckt:
                        56.
Ick hoop, Heer, op uw woordt. Mijne ooghen
Voor-komen de nachtwaecken, om uw reden
Te betrachten. Hoort mijn stemm’, nae uw’ gunst:
O Heere, maeckt my levendigh, nae uw recht.
Die quaede practijcken achter-volghen,
Ghenaecken (my); zy wijcken verr’ van uw wet.
                        57.
Maer ghy, Heer, zijt nae by, end’ all’ uwe
Gheboden zijn waerheydt; van ouds hebbe ick
Van uw’ ghetuyghenissen gheweten,
Dat ghy-ze in eeuwigheydt hebt ghegrondet.
                        Resch.
                        58.
ZIet mijn elend’ aen, ende helpt my uyt:
Want ick en hebb’ uwe wet niet vergheten.
Twist mijn’ twist-zaecke, ende verlost my:
Maeckt my levendigh, nae uwe toe-zegghingh.
Het heyl is verre van de godtlooze:
Want zy en zoecken uw’ in-zettinghen niet.
                        59.
Vele zijn, Heer, uw’ barmhertigheden.
Maeckt mij (doch) levendigh nae uwe rechten.
Veel zijn mijn vervolghers, end’ verdruckers.
[fol. R5r, p. 265]
Maer ick en wijck’ van uw’ ghetuijg’nissen niet.
Ick zie haer die trouwloos’lick handelen:
End’ ’t verdriet mij datz’ uw woordt niet en houden.
                        60.
Ziet aen, dat ick uw’ bevelen lief hebb’:
Maeckt mij levendigh’ Heer, nae uw’ ghenade.
’t Begin uw’s woords is waerheijt: end’ al ’t recht
Uwer gherechtigheijdt is in eeuwigheijdt.
                        Schin.
                        61.
DE vorsten hebben mij, zonder oorzaeck,
Vervolght: maer mijn hert’ heeft voor uw woordt ghevreest.
Ick ben vrolick over uw toe-zeggingh,
Als een die een grooten buijt ghevonden heeft.
Ick haete de valsheijdt, ende hebber
Een grouwel van: maer uwe wet hebb’ ick lief.
                        62.
Ick love u (Heer) zeven-mael des daeghs,
Over de rechten uwer gherechtigheijdt.
Zij hebben grooten vrede, die uw wet
Beminnen, end’ zij hebben gheenen aenstoot.
O Heere; ick verwachte op uw heijl:
Dewijle dat ick uwe gheboden doe.
                        63.
Mijn ziel onderhoudt uw’ ghetuijgh’nissen:
End’ ick heb-ze zeer lief: ick onder-houde
Uw bevelen, end’ uw’ ghetuijgh’nissen:
Want alle mijne weghen die zijn voor u.
                        Thau.
                        64.
LAet, Heere, mijn gheschreij voor uw’ aenschijn,
Ghenaecken: Maeckt mij, nae uw woordt, verstandigh:
[fol. R5v, p. 266]
Laet mijn smeeken voor uw aenschijn komen.
Verlosset my, nae uwe toe-zegginghe.
Mijn’ lippen zullen (uw’) lof uijt-storten:
Als ghij mij uw’ in-zettinghen zult leeren.
                        65.
Mijn tongh zal van uw reden spraeck houden:
Want all’ uw’ gheboden zijn rechtveerdigheijdt.
Laet uwe handt mij te hulpe komen:
Want ick hebb’ uwe bevelen verkoren.
O Heere, ick verlanghe nae uw heijl:
End’ uw wet is alle mijne vermaeckingh.
                        66.
Laet mijn ziel leven: ende zij zal u
Loven: end’ laet uwe rechten mij helpen.
Ick dwael’ als een verloren schaep: zoeckt (my)
Uw’ knecht: want ick uw’ gheboden niet vergeet.
’K dwael’, als een verloren schaep. Zoeckt uw knecht.
Want ick uw’ gheboden niet en vergete.
_________________________________________________

                        Den cxx. Psalm.
Een liedt Hammaaloth.
ICk hebb’ tot den Heere, in mijn anghst,
Gheroepen, end’ hij heeft mij verhoort.
Redt, Heer, mijn ziel, van de valsche lipp’,
Van de bedrieghelicke tonghe.
[fol. R6r, p. 267]
Wat zal u de tonghe des bedroghs
Gheven? of wat zal-z’ u toe-voeghen?
Scherpe pijlen eenes stercken,
End’ gloeyend’ jenever-kolen.
                        2.
Wee mij! dat ick een vreemdelingh ben,
(In) Mesech: dat ick in de tenten
Van Kedar woone. Mijne ziele
Heeft langhe ghewoont by de ghene,
Die vrede haeten. Ick ben vreedzaem:
Maer als ick spreeck’. Zijn-z’ aen d’ oorloghe.
_________________________________________________

                        Den cxxj. Psalm.
Een liedt Hammaaloth.
K Heff’ mijn ooghen, nae de berghen,
Van waer mijn hulpe kompt.
Mijn hulp’ is van den Heer,
[fol. R6v, p. 268]
Die hemel, end’ aerd’ ghemaeckt heeft.
Hy en zal niet toelaten,                       
Dat uwen voet struyckele.
                        2.
Uw’ hoeder zal niet sluymeren.
Ziet Israels hoeder
En zal niet sluymeren,
Noch slaepen. D’ Heer is uw hoeder.
De Heer is uw schaduwe,
Aen uwe rechter-zijde.
                        3.
De zonn’ zal u ’s daeghs niet steken,
Noch de maene des nachts:
De Heere die zal u                       
Van allerley quaed bewaeren:
(Jae) hy zal uwe ziele
(Van alle quaed) bewaeren.
                        4.
De Heere zal uwen uyt-gangh,
Ende uwen ingangh
Bewaeren, van nu aen,
Ende tot in der eeuwigheydt.
_________________________________________________

                        Den cxxij. Psalm.
Een liedt Hammaaloth.
ICk verblijde my in de gheen’
[fol. R7r, p. 269]
Die tot my zegghen; wij zullen
Tot het huys des Heeren in-gaen.
Onz’ voeten, o Jerusalem,
Zijn staende in uwe Poorten.
’T ghebouwt Jerusalems is als
Een stadt wel t’saem ghevoeght: waer henen
De stammen, des Heeren stammen
Ter ghetuyg’nis Isr’els, op-gaen:
Om den naem des Heeren te dancken.
                        2.
Want daer zijn vast de richt-stoelen,
De stoelen des huyzes Davids.
Bidt om Jerusalems vrede.
’T gae hun wel, die u lief hebben:
Vrede zij in uw’ vestinghe;
Wel-vaeren in uw’ Paleyzen.
Dat ick nu zeggh’, om mijne broeders
[fol. R7v, p. 270]
End’ vrienden, vrede zy in u.
’K zal van weghen ’t huys des Heeren
Onses Gods, ’t goede voor u zoecken.
_________________________________________________

                        Den cxxiij. Psalm.
Een liedt Hammaaloth.
ICk heffe mijne ooghen op, tot u,
Die in den Hemel zit.
Ziet, ghelijck als de ooghen der knechten zijn,
Op de hand haerer Heeren;
Gelijck des dienstmaegds oogen zijn, op de hand
Haerer vrouwe, alsoo zijn
Onz’ ooghen op d’ Heer, onzen Godt, tot dat
Hy ons ghenadigh zy.
                        2.
Zijt ons ghenaedigh, o Heere; zijt ons
[fol. R8r, p. 271]
Ghenadigh; want wy zijn
Van de verachtinghe te veel verzadight:
Onze ziel is te vele
Van de spot der weeldighen, van de smaetheyd
Der hoovaerdighen verzaet.
_________________________________________________

                        Den cxxiiij. Psalm.
Een liedt Hammaaloth, van David.
T’En waer’, de Heer, die bij ons geweest is,
Zegghe nu Israel: ’t en waer de Heer,
Die bij ons is gheweest, als de menschen
Teghen ons op-stonden; zij zouden ons
Als doe levende verslonden hebben;
                        2.
Als haeren toorne teghen ons ontstack;
’T water zoud ons doe wegh ghespoelt hebben;
Een stroom zoud’ over onz’ ziel ghegaen zijn.
Doe souden d’ op-gheheven wateren
Over onse ziele gegaen hebben.
                        3.
De Heere sij ghelooft, de welcke ons,
In haere tanden tot eenen roove,
Niet heeft overghegheven. Onse ziel
[fol. R8v, p. 272]
Die is ontkomen, ghelijck een voghel
Uijt den strick van de voghel-vangheren.
                        4.
De strick is ghebroken, ende wy zijn
Verlost. Onz’ hulp’ is in des Heeren naem:
Die hemel, ende aerde ghemaeckt heeft.
_________________________________________________

                        Den cxxv. Psalm.
Een liedt Hammaaloth.
DIe op den Heere vertrouwen, zijn
Als Zions bergh, die niet
Wanckelt, maer eeuw’lick blijft.
Rondom Jerusalem zijn berghen:
Zoo is d’ Heer rondom zijn volck, van nu
Tot in eeuwigheydt.
                        2.
Want de scepter der goddeloosheijdt,
Die en zal niet rusten,                       
Op het lot der vromen.
Op dat de vrome haere handen
[fol. S1r, p. 273]
Die en zal niet rusten,
Op het lot der vromen.
Op dat de vrome haere handen
Niet uyt-strecken tot on-recht. Heere
Doet den goeden wel:
                        3.
End’ die op-recht zijn in haer’ herten.
Maer die zich uyt-strecken,
Tot haer’ kromme weghen,
Die zal de Heere, met de werckers
Des on-rechts, wegh-doen gaen, vrede zal
Over Isr’el zijn.
_________________________________________________

                        Den cxxvj. Psalm.
Een Liedt Hammaaloth.
ALs d’ Heer Zions ghevanghene
Weer-bracht, waeren wy als droomers.
Doe werdt onz’ mondt met lach vervult;
End’ onze tonghe met ghejuijgh.
Doe zeyde-men, onder d’ Heydenen,
[fol. S1v, p. 274]
De Heer doet aen dees’ groote dinghen.
De Heer heeft ons groote dinghen
Ghedaen: (daerom) zijn wij verblijdt.
                        2.
O Heer’, wendt ons’ ghevanckeniss’,
Als water-stroomen in ’t zuyden.
De gheen’ die met traenen zaeyen,
Die zullen met ghejuygh maeyen,
Die het zaet draeght, datmen zaeyen zal,
Gaet al gaende, ende weenende.
(Maer) wis zal hy weer met ghejuijgh
Komen, draghende zijn schooven.
_________________________________________________

                        Den cxxvij. Psalm.
Een Liedt Hammaaloth, van Salomon.
ZOo de Heer het huys niet en bouwt,
Die ’t bouwen, wercken daer vergheefs.
Zoo de Heer de stadt niet bewaert,
Zoo waeckt de wachter te vergheefs.
[fol. S2r, p. 275]
’T is vergheefs, dat ghy vroegh op-staet,
Laet op-blijft, broodt der smerten eet;
                        2.
’T is zoo, dat hy ’t zijn beminde,
(Ghelijck als) in den slaepe gheeft.
Ziet, kinders zijn des Heeren erff;
Des buycks vrucht, een belooninghe.
Als pijlen in de handt eens heldts,
Alzoo zijn de zonen der jeught.
                        3.
Wel-gheluckzaligh is de man!
Die zijn pijl-koker met de selv’
Ghevult heeft: zy en zullen niet
Beschaemet worden, zoo wanneer
Als zy zullen, in de poorten,
Met (haere) vyanden spreken.
_________________________________________________

                        Den cxxviij. Psalm.
                        Een liedt Hammaaloth.
WEl-zaligh is een yeder,
Die den Heere vreezet:
De welck’ in zijne weghen
[fol. S2v, p. 276]
Wandelt! want ghy zult (dan)
Den arbeydt uwer handen
Etende-ghenieten.
Wel-zaligh zult ghy wesen;
End’ het zal u wel gaen.
                        2.
Uw’ huysvrouwe zal wesen
Een vruchtbaeren wijn-stock,
Aen de zijden uwes huys.
Uw’ kinderen, ghelijck
Olijf-planten, rondomme
Uw tafel. Ziet zoo zal                       
Die man ghezeghent worden,
Die den Heere vreezet.
                        3.
De Heer zal u, uyt Zion
Zeghenen, end’ ghy zult
Het goede Jerusalems,
(Oock) alle de daghen
Uwes levens aenschouwen.
Ende ghy zult kinders                       
Van uwe kinderen zien:
Vreed’ over Israel.
_________________________________________________
[fol. S3r, p. 277]

                        Den cxxix. Psalm.
                        Een liedt Hammaaloth.
ISrael zegghe nu: zy hebben my
Van mijner jeughet af, dickwils benauwet.
Zy hebben mij dickwils, van mijn’ jeught af,
Benauwt; maer zy hebben my niet over-moght.
                        2.
Ploeghers hebben op mijnen ruggh’ gheploeght:
Zy hebben haere vooren langh ghetoghen.
De Heere, die rechtveerdigh is, die heeft
De touwen der godloozen af-ghehouwen.
                        3.
Laet-ze beschaemt zijn, ende achterwaerts
Ghedreven worden, all’ die Zion haten.
Laet-ze worden, als gras op de daeken;
Het welcke verdorret, eer men het uyt-treckt.
                        4.
Waer met de mayer zijn hand niet en vult:
Noch schoof-binder zijn arm: nocht die voor by gaen
Zeggen; des Heeren zeghen zy by u:
Wy zeghenen u in den naem des Heeren.
__________________________________________________
[fol. S3v, p. 278]

                        Den cxxx. Psalm.
                        Een liedt Hammaaloth.
UYt de diepten, o Heere,
Roep’ ick tot u: O Heer,
Hoort (doch) nae mijne stemme.
Laet uw’ ooren letten,
Op de stemm’ mijner smeeckingh’.
Zoo ghy, Heer, gade slaet
De ongherechtigheden,
Wie zal, Heere, bestaen?
                        2.
Maer by u is verghevingh’,
Op dat ghy ghevreest wordt.
Ick wacht den Heer: mijn ziel’ wacht:
End’ ick hoop’ op zijn woordt:
Mijn ziel’ wacht meer, op den Heer,
Als de morghen-wachters,
(Jae) als de morghen-wachters.
[fol. S4r, p. 279]
Isr’el hoop’ op den Heer.
                        3
Want daer is by den Heere
Goedgunstigheydt; ende
By hem is veel verlossingh’.
End’ hy zal Israel
Verlossen, vrij van alle
Zijn ongherechtigheydt.
_________________________________________________

                        Den cxxxj. Psalm.
Een Liedt Hammaaloth, van David.
Mijn hert, Heer, is niet verheven,
Noch mijn’ ooghen en zijn niet hoogh.
Oock en gaen ick in gheen (dinghen)
My te groot, end’ te wonderlick.
                        2.
Zoo ick mijn ziel niet hebb’ ghezet,
End’ niet en hebb’ still’ ghehouden,
Ghelijckerwijs een ghespeent kindt,
By zijne moeder (placht te doen!)
                        3.
Mijn ziele die is binnen my,
Ghelijckerwijs een ghespeent kint.
Israel hope op den Heer,
Van nu aen tot in eeuwigheydt.
_________________________________________________
[fol. S4v, p. 280]
                        Den cxxxij. Psalm.
                        Een Liedt Hammaaloth.
GEdenckt, o Heere, aen David;
(Ghedencket) aen al zijn lijden;
Dat hy den Heer ghezworen heeft;
Dat hy den machtighen Jacobs
Gheloft gedaen heeft; (zegghende)
                        2.
Zoo ick in de tente mijns huys
In-gae: zoo ick op de koetse
Van mijne bedden klimmen zal:
Zoo ick mijn’ ooghen slaep gheve:
Mijnen oogh-leden sluymeringh!
                        3.
Tot dat ick voor den Heer een plaets
Ghevonden hebbe: wooninghen
Voor den machtighen-heldt Jacobs.
Ziet, wy hoorden-z’ in Ephrata;
Wy vonden-z in Jaars velden.
                        4.
Wy zullen in zijn wooninghen
In-gaen: wy zullen ons buyghen,
Voor den voet-banck zijner voeten.
Staet op, Heer, tot uwe ruste:
[fol. S5r, p. 281]
Ghy, end’ de arck’ uwer sterckte.
                        5.
Dat uwe Priesters bekleedt zijn
Met gherechtigheydt: ende dat
Uwe gunst-genooten juyghen.
Weert niet ’t aenschijn uw’s ghezalfdens,
Om Davids uwes knechts wille.
                        6.
De Heer heeft David de waerheydt
Ghezworen: waer van dat hy niet
En zal af-wijcken: (zegghende)
Ick zal, van de vrucht uwes buycks,
(Yemant) op uwen throon zetten.
                        7.
Indien uw zonen mijn verbondt
Houden, end’ mijn ghetuygh’nissen,
De welcke ick haer leeren zal;
Zoo zullen oock haere zonen,
Eeuw’lick op uwen throon zitten
                        8.
Want d’ Heer heeft Zion verkoren,
Hy heeft het tot zijn woonst’ begheert.
(Zegghende) dit is mijne rust,
Tot in eeuwigheydt, hier zal ick
Woonen: Want ik hebb’-ze begheert.
                        9.
Ick zal haar kost zeer zeghenen,
Haer arme met broodt verzaeden.
End’ haer priesters zal ick met heyl
Kleeden; end’ haer gunst-ghenoten,
Die zullen gantsch vrolick juyghen.
                        10.
Daer zal ick David eenen hoorn
Doen spruyten: mijnen ghezalfden
Hebb’ ick een lampe toe-ghericht.
[fol. S5v, p. 282]
’K zal met schaemt zijn vyanden kle’en.
Maer zijn kroon zal op hem bloeyen.
_________________________________________________
                        Den cxxxiij. Psalm.
Een Liedt Hammaaloth, van David.
ZIet, hoe goedt, end’ hoe liefelick is het,
Dat broeders ooc t’saemen woonen. ’T is gelijc
De kostelijcke olye,
Op het hooft, neder-dalend’ op den baert,
Den baert Aarons, die neder-daelet,
Tot op den zoom zijner klee’ren.
                        2.
’T is ghelijck Hermons dau (end’) die neder-daelt
Op Zions berghen: want de Heer’ ghebiet daer
Den zeghen, end’ ’t leven eeuw’lick.
_________________________________________________

                        Den cxxxiiij. Psalm.
                        Een Liedt Hammaaloth.
ZIet, looft den Heer, all’ ghy knechten
[fol. S6r, p. 283]
Des Heeren: ghy die alle nacht,
In ’t huys des Heeren staande zijt.
Heft uw handen (nae) ’t heylighdom:
                        2.
End’ zeghent den Heere met lof.
De Heere die zeghene u                        3.
Uyt Zion: hy die den hemel
Ende de aerde heeft ghemaeckt.
_________________________________________________

                        Den cxxxv. Psalm:
Halelu-jah. Prijst den naem
Des Heeren; prijst ghij knechten
Des Heeren, die ghij daer staet
In den huyze des Heeren,
In de voor-hoven des huys
Onzes Godts. Looft den Heere:
[fol. S6v, p. 284]
                        2.
Want de Heere die is goedt.
Psalm-zinghet zijnen naeme;
Want hij is aenghenaeme.
Want de Heere heeft (eenmael)
Zich Jacob uyt-ghekoren,
Is’rel tot zijn eyghendom.
                        3.
Want ick weet, dat de Heere
Groot is, end’ dat onse Heer
Boven alle goden is.
Al wat de Heere behaeght,
Doet hij, in hemel, end’ aerd’,
In zee, end’ all’ af-gronden.
                        4.
Hy doet dampen op-klimmen,
Van het eynde der aerde.
Hy maeckt blixems met reghen:
Brengt windt, uyt zijn schat-kamers.
Die Egypts eerst-gheboor’ne,
Van den mensch’, tot vee toe, sloegh.
                        5.
Hy zondt in ’t midden van u,
O Egypten, teeckenen
End’ wond’ren: teghen Pharo,
End’ teghen all’ zijn knechten.
Die veel volcken sloegh, ende
Machtighe vorsten doode.
                        6.
Sihon, der Amoriten
[fol. S7r, p. 285]
Koningh; end’ Og den koninck
Van Basan, ende alle
Canaans koninckrijcken.
Hy gaf haer landt ten erve,
Ten erf’ zijn volck Israel.
                        7.
O Heere, uwen naeme
Is in eeuwigheydt. Heere,
Uwe ghedachtenisse
Is van gheslacht tot gheslacht.
Want d’Heer zal zijn volck richten;
Doch zijnr’ knechten zich rouwen.
                        8.
d’ Afgoden der Heydenen,
Die zijn silver ende goudt,
Een werck van menschenhanden.
Zy hebben een mond, maer zy
En spreken niet; zy hebben
Ooghen, maer zy en zien niet.
                        9.
Zy hebben ooren, nochtans
En hooren niet: oock isser
Gheen Adem in haeren mondt.
Dat de gheen’, die-ze maecken,
Hen ghelijck worden, (ende)
All’ wie op haer vertrouwet.
                        10.
Looft den Heer, ghy huys Isr’els
Looft den Heer, ghy huys Arons,
Looft den Heer, ghy huys Levi;
Looft den Heer, die de Heer vreest
[fol. S7v, p. 286]
Ghelooft zy d’ Heer uijt Zion,
Die te Jerusalem woont.
_________________________________________________

                        Den cxxxvj. Psalm.
LOoft den Heer, want hy is goedt:
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
Lovet den Godt der Goden:
                        2.
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
Looft den Heere der Heeren,
Want zijn gunst is eeuwelick.
                        3.
Dien, de welcke alleene,
Groote wonder-wercken doet.
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        4.
Dien, de welck’ de hemelen
Verstandelick ghemaeckt heeft:
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        5.
Dien, de welcke de aerde
Op ’t water uyt-ghestreckt heeft.
[fol. S8r, p. 287]
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        6.
Dien, de welcke de groote
(Hemels) lichten gemaeckt heeft:
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        7.
Die de zonne (heeft ghemaeckt*)
Tot heerschappy, in den dagh:
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        8.
De maene, end’ de sterren,
Tot heerschappy, in de nacht.
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheydt.
                        9.
Dien, die de Egyptenaers
In haer eerst-gheboren sloegh.
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        10.
Ende die heeft Israel                       
Uyt ’t midden van hun gebracht.
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        11.
Met een stercke handt, ende
Met een uijt-ghestreckten arm.
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        12.
Dien, de welcke de bies-zee,
In ghedeelten heeft ghesne’en:
[fol. S8v, p. 288]
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        13.
Ende voerde Israel,                       
Door ’t midden van de zelve.
Want zijn goedertierenheydt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        14.
Hij heeft Pharo, met zijn heijr,
In de bieze-zee ghestort:
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        15.
Den ghenen, die zijn volck heeft
Door de woestijne gheleijdt:
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        16.
Den ghenen, die daer groote
Koninghen gheslaghen heeft.
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        17.
Den ghenen, die heerlicke
Koninghen ghedoodet heeft.
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        18.
(Als met naemen) den Sihon,
Amoritischen Koninck:
Want zijn goedertierenheijdt
Is tot in der eeuwigheijdt.
                        19.
End’ Og koninck van Basan.
Want zijn gunst is eeuwelick.
[fol. T1r, p. 289]
End’ gaf ten erve haer landt:
Want zijn gunst is eeuwelick.
                        20.
Een erf, zijn knecht Israel:
Want zijn gunst is eeuwelick.
Die, in onze ned’righeydt,
Ons ghedachtigh is gheweest.
                        21.
Want zijn gunst is eeuwelick.
Ende hy heeft ons onzen
Teghen-partyders ont-ruckt:
Want zijn gunst is eeuwelick.
                        22.
Die allen vleesch spijse gheeft:
Want zijn gunst is eeuwelick.
Lovet den Godt des hemels:
Want zijn gunst is eeuwelick.
_________________________________________________

                        Den cxxxvij. Psalm.
AEn de rivieren Babels daer zaten wy,
End’ weenden, als wy ghedachten aen Zion:
Wy hebben onze harpen ghehanghen,
Aen de willighen, die daer inne zijn;
Als aldaer, de welck’ ons ghevanghen hielden,
[fol. T1v, p. 290]
De woorden eenes liedts van ons begheerden:
                        2.
End’ die ons wegh-ghevoert hadden (eyschten) vreucht,
(Zegghende) zinght ons van de lied’ren Zions.
(Maer) hoe zouden wij een liedt des Heeren
In een vreemdt landt zingen? Indien ick u
Verghete, o Jerusalem: zoo moetet
Myne rechter-hand (haer zelven) vergheten.
                        3.
Mijn tonghe kleve aen mijn ghehemelte:
Indien ick uwer niet ghedachtigh en ben:
Zoo ick Jerusalem niet en verheff’,
Boven het hooghste van mijne blijdschap.
Ghedenckt Heere, aen de kinderen Edoms,
Aen den dagh Jerusalems; die daer zeijden;
                        4.
Ontbloots’, ontblootse, tot haer fondament toe.
O dochter Babels, die verwoest zult worden:
Wel-gheluckzaligh, die u uw mis-daedt
Verghelden zal, die ghij ons mis-daen hebt!
Wel-gheluck-zaligh, die uwe kinderkens
Grijpen zal, end’ aen de steen-rots verpletten!
_________________________________________________
                        Den cxxxviij. Psalm.
                        Een Psalm Davids.
K Zal u met al mijn hert’ loven!
Voor de Goden,
[fol. T2r, p. 291]
Zal ick u zinghen.
Ick zal mij buijghen, naer ’t Palleijs
Uw’r heijligheijds,
End’ uw naem loven;
Om uw’ gunst, end’ om uw waerheijdt.
Want van weghen                       
Uwen gantschen naem,
Zoo hebt ghij uw’ woordt groot ghemaeckt.
Ten daegh, als ick
Roep’ verhoordt ghij mij.
                        2.
Ghij sterckt mij, met kracht in mijn ziel.
All’ koninghen
Der aerd’ zullen u
Loven, als zij hooren zullen
[fol. T2v, p. 292]
De redenen
Uwes monds, Heere.
End’ zy zullen van des Heeren
Weghen zinghen!
Want de heerlickheydt
Des Heeren is groot: want d’Heer is
Verheven, doch
Aenziet den leeghen:
                        3.
End’ een hooghen kent hy van verr’.
Als ick wandel’,                       
In ’t midden des anghst,
Verquickt ghy my: ghy streckt uw handt,
Teghen den toorn
Mijner vyanden:
End’ uw rechter-handt behoudt my.
De Heere zal ’t
Voor my vol-eynden.
Uw gunst is, Heer, in eeuwigheydt.
Laet niet vaeren
’t Werck uwer handen.
_________________________________________________

                        Den cxxxix. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-
Zangh-meester
HEer, ghy door-grondt, ende kendt my:
Ghy weet mijn zitten, ende mijn
Op-staen: ghy verstaet van verre
[fol. T3r, p. 293]
Mijn ghedachte: ghy om-ringhet
Mijn wandelen, ende mijn ligghen:
Ende zijt al’ mijn weghen ghewent.
                        2.
Als-’er gheen woordt is op mijn tongh,
Ziet, Heere, ghy weet het alles.
Ghy bezet my achter, end’ voor:
End’ ghy zet uwe hand op my.
De kennis is my te wonderbaer:
Zy is hoogh, ick en kan daer by niet.
                        3.
Waer zoud’ ick gaen voor uwen gheest?
End’ waer zoud’ ick voor u vlieden?
Zoo ick ten Hemel op-voere,
Ghy zijt daer; of bedded’ ick my,
In de helle, ziet ghy zijt (oock daer.)
Naem’ ick vleughelen des dagheraeds:
                        4.
Woond’ ick aen ’t uytterste der Zee:
Oock daer zoud’ uw’ hand my leyden:
End’ uw’ Rechter-handt, my houden.
Zoo ick zeyde, de duysternis,
Zal my (nu) immers over-decken;
Alsdan is de nacht een licht om my.
                        5.
Oock duysternis en verduystert
Voor u niet. Maer de nacht verlicht
Ghelijck de dagh: de duysternis
Is als het licht: want ghy bezit
[fol. T3v, p. 294]
Mijne nieren. ghy hebt my (Heere)
In den buyck mijnes moeders bedeckt.
                        6.
Ick loof u, om dies-wil dat ick
Op een heel vreezelicke wijz’,
Wonderbaerlicken, ben ghemaeckt.
Wonderlick zijn uwe wercken:
Oock weet het mijne ziele zeer wel.
Mijn’ ghebeent’ was u niet verholen:
                        7.
Als ick in ’t heym’lick ghemaeckt ben,
End’ als een borduyrsel ghewrocht,
In de leeghste deelen der aerd.
Uwe ooghen hebben mijnen
Ongheformeerden klompe ghesien;
End’ ’t was al’ in uw boeck gheschreven:
                        8.
De daghen, als-ze gheformeert
wierden, end’ gheen van dien noch was.
Daeromme, hoe kostelijck’ zijn,
Voor my, o Godt, uw’ ghedachten!
Hoe machtigh vele zijn haer sommen!
Tell’ ick-z’; haerder is meer als des zands:
                        9.
Ontwaeck’ ick; ick ben noch by u.
O Godt, dat ghy den godtloozen
Om-bracht! End’ ghy mannen des bloeds
Wijckt van my: die van u (Heere)
Schendelick spreken, (ende) uwe
Vyanden ijdelick verheffen.
                        10.
Zoude ick niet haeten, Heere,
Die u haeten, ende verdriet
Hebben, in de gheen’, die teghen
U op-ryzen? Ick haete-ze,
[fol. T4r, p. 295]
(End’ dat) met een volkomenen haet:
Ick houde-ze voor (mijn) vyanden.
                        11.
Door-grondet my, o Godt, ende
Neemt kennisse van mijn herte.
Beproeft my: ende kent mijne
Ghedachten: end’ ziet, of by my
Een schadelicke wegh zy: ende
Gheleydt my op den eeuwighen wegh.
_________________________________________________

                        Den cxl. Psalm.
Een Psalm Davids, voor den Opper-Zangh-
Meester.
REddet my, Heere, van den quaeden
Mensche: behoedt my voor den man
Alles ghewelds: die vele quaeden
In het herte over-dencken:
                        2.
Zy komen alle daeghe t’ saemen,
Om te oorloghen: zy scherpen
Haer tongh’, als een slangh: adder-vergift
Is onder haer lippen. Sela!
                        3.
Bewaert my Heere, van de handen
Des Godloozen. Behoedet my
[fol. T4v, p. 296]
Van den man des ghewelds: van hen, die
Mijn voeten dencken te stooten.
                        4.
De hovaerdighe hebben voor my
Een strick, end’ koorden verborghen;
Een net ter zijden ’sweghs ghespreydet;
Zij hebben my stricken ghezet. (Sela!)
                        5.
Ick hebbe tot den Heere ghezeydt:
Ghy zijt mijn Godt; neemt ter oore,
O Heer, de stemm’ mijner smeeckinghen.
Heer, Heere, sterckte mijnes heyls:
                        6.
Ghy deckt mijn hooft, ter oorlooghs-daghe.
Gheeft, Heer, des godloozen will’ niet:
En voordert niet zijn quaedt voor-nemen:
Elck zou’ zich verheffen. Sela!
                        7.
Aengaende het hooft der ghener, die
My om-ringhen, de overlast
Haeren lippen over-decke-ze:
Vier-kolen zy op haer gheschudt:
                        8.
Hy doet-z’ in ’t vier vallen, in kuylen
Dat-ze niet weder op en staen.
Een man van (quade) tonghen en zal niet
Op aerde bevestight worden.
                        9.
Een boos man des ghewelds, dien zal-men
Tot neder-stootinghen jaghen.
’k Weet, dat d’ Heer des bedrucktens zaecke
End’ armen recht zal uyt-voeren.
                        10.
Ghewisselick de rechtveerdighe
Zullen uwen naeme loven:
[fol. T5r, p. 297]
De op-rechte (ende) die zullen
Voor uw’ aen-ghezichte blijven.
_________________________________________________

                        Den cxlj. Psalm.
                        Een Psalm Davids.
ICk roep’ u, Heer aen, haest u tot my:
Neemt mijne stemme ter oore,
Als ick tot u roep: mijn ghebedt
Werde als reuck-werck voor u ghestelt:
                        2.
De opheffinghe mijner handen,
Als het avond-offer. Heere,
Zettet een wacht voor mijnen mondt:
Behoudt de Deure mijner lippen.
                        3.
En neyght mijn herte niet tot yet quaeds:
Om eenigh feyt, in godloosheydt
Te bedrijven, met de mannen,
De welck’ on-gherechtigheydt wercken:
                        4.
Ende dat ick (zoo) niet en ete,
Van haer lieden leckernijen.
Dat de rechtveerdighe my slae;
Het zal (my) weldadigheydt wezen.
[fol. T5v, p. 298]
                        5.
Ende dat hy my vrij bestraffe;
’t Zal hooft-oly zijn: ’t en zal niet
Mijn hooft breken: want mijn ghebedt
Zal noch in haer teghen-spoed wezen.
                        6.
Haer richters waeren, aen de zijde
Der steen-rotze vry ghelaten:
End’ hebben mijne redenen
Ghehoort, dat-ze aenghenaem waeren.
                        7.
Onz’ beend’ren zijn aen den mondt des grafs
Verstroyt: als of yemant op aerd’,
Yet gheklooft, end’ verdeylt hadde.
Doch op u, Heer, Heer, zijn mijn ooghen:
                        8.
Op u hebbe ick my verlaeten:
En ontbloodt mijne ziele niet.
Bewaert mij voor ’t gheweldt des stricks,
Den welcken zij mij gheleijdt hebben:
                        9.
End’ voor de val-stricken der werckers
Des on-rechts. Dat de godlooze
Elck in zijn gaern vallen; tot dat
Ick t’ saemen zal voor-by ghegaen sijn.
_________________________________________________

                        Den cxlij. Psalm.
Een onder-wijzinghe Davids: een ghebedt als
hy in de speloncke was.
ICk riep, met mijn stemm’ tot den Heer:
[fol. T6r, p. 299]
Ick smeeckte, met mijne stemme,
Tot den Heere: ick storte uyt
Mijn klachte, voor zijn aenghezicht.
                        2.
Ick gaf voor zijn aenghezichte
Mijne benautheydt te kennen.
Als mijn gheest in my was bedwelmt;
Zoo hebt ghy mijnen padt ghekent:
                        3.
Zij hebben my een strick verberght,
Op den wegh, dien ick gaen zoude.
Ick zach ter rechter-handt, end’ ziet,
Daer was niemant, die mij kende:
                        4.
Daer was voor my gheen ontvlieden:
Niemant zorghde voor mijne ziel.
’k Riep tot u, Heer, ick zeyd’ ghy zijt
Mijn hoop’, mijn deel, in’t levens landt.
                        5.
Neemt achtinghe, op mijn gheschrey,
Want ick ben zeer uyt-ghemerghelt.
Reddet my van mijn vervolghers,
Want zy zijn machtigher, dan ick.
                        6.
Voert mijn ziel uyt de ghevangh’nis,
Om uwen naeme te loven.
De vrom’ zullen my om-ringhen,
Wannneer ghij by my wel-doen zult.
_________________________________________________
[fol. T6v, p. 300]
                        Den cxliij. Psalm.
                        Een Psalm Davids.
HOort mijn ghebedt, Heer, neygt de ooren,
Tot mijne smeeckinghen: verhoort my,
Nae uwe waerheydt, nae uwe
Gherechtigheydt; ende en gaet niet
Met uwen knecht in’ het ghericht:
                        2.
Want niemant die leeft, zal rechtveerdigh
Voor u zijn. Want de vyandt vervolght
Mijn ziel; treedt mijn leven ter aerd’,
Hy leght my neer in duysternissen,
Als die, welck’ over langh’ doodt zijn.
                        3.
Daerom werdt mijn gheest in my bedwelmt,
Mijn’ herte is binnen my verbaest:
Ick ghedencke aen de daghen
Van voortijden: ick overlegghe
Alle uwe daden (o Heer!)
                        4.
Ick spreeck’ van uwer handen wercken;
Ick breyde mijn’ handen tot u uyt.
Mijne ziele die is voor u,
Ghelijck als een dorstigh landt. Sela!
Heer, hoort my haest: mijn gheest beswijckt.
[fol. T7r, p. 301]
                        5.
Verberght uw’ aenghezicht’ niet van my:
Want ick zoude hun ghelijck worden,
Die in den kuyl neder-daelen.
Doet my uwe goedertierenheydt,
(Vroegh) in den morghen-stondt hooren:
                        6.
Want ick betrouwe op u: maeckt my
Bekent den wegh, dien ick te gaen hebb’.
Want ick hef mijn’ ziel op tot u.
Reddet my, o Heere, van mijne
Vijanden: by u schuyle ick.
                        7.
Leert my doen, dat u welbehaeghet:
Want ghy zijt mijn Godt. Uw’ goede gheest
Leyde my, in een effen landt.
Maeckt ghij, o Heere, mij levendigh,
(End’ dat) om uwes naems wille.
                        8.
Voert mijn ziele uijt de benautheijdt,
Om uw’ gherechtigheijdt; end’ roeijt uijt
Mijn vijanden, om uw’ goedheijdt.
End’ brenght-ze om, all’ die mijn ziele
Benauwen: want ick ben uw knecht.
_________________________________________________

                        Den cxliiij. Psalm.
                        Een Psalm Davids.
GEzegent moet zijn de Heere, mijn rots-steen
Die mijne handen, ten strijde, onderwijst:
[fol. T7v, p. 302]
Mijne vingheren, tot den oorloghe.
Mijn goedgunstigheydt end’ mijn sterckt, mijn burgt
End’ mijn bevrijder voor my: mijn schildt, ende
Op wien ic steun’: die mijn volc my onder-werpt:
O Heer, wat is de mensch, dat ghy hem kent!
Het kint des menschen, dat ghy het achtet!
                        2.
De mensche die is de ijdelheydt ghelijck:
Zijn’ daghen zijn als een wech-gaende schaduw.
Neyght uw hemelen, Heer, end’ daelt neder:
Raeckt de gheberghten aen, dat-ze roocken.
Blixemt blixem; verstroyt-ze: zend uw’ pijlen:
Ende verdoet-ze: steeckt uwe handen uyt
Vander hooght’: ont-zett’ my, ende ruckt my,
Uijt groote waters, uijt d’ handt der vremden.
                        3.
Der welcker mond leughen spreeckt, ende haere
Rechter-handt is een rechter-handt der valscheyt.
O Godt, ick zal u een nieuw liedt zinghen.
Ick zal u, met de luyt, (end’) tien-snaerigh
Instrument, Psalm-zinghen: ghy die koningen
Over-winningh gheeft: die zijnen knecht David
Ont-set* van het boose zweerdt, ont-set my,
[fol. T8r, p. 303]
End’ reddet mij van den handt der vremden:
                        4.
De welcker mondt leughen spreeckt; ende haere
Rechter-hand is een rechter-hand der valscheijdt:
Op dat onze zonen zijn als planten,
Welck in haere jeughdt groot geworden zijn:
Onz’ dochters, als hoeck-steenen uyt-ghehouwen,
Nae de ghelijckenisse van een Paleijs.
Dat onse winckelen vervult zijnde,
’t Een voor-raedt naer het ander uijt-gheven:
                        5.
Dat onse kudden bij duijsenden werpen,
(Jae) bij thien-duijsenden; op onse hoeven
Vermenighvuldighen; dat ons’ ossen
Wel-gheladen zijn; dat gheen in-breucke,
Noch uijt-val, noch ghekrijsch zij op onz’ straten.
Wel-gelucksaligh is het volck, aen ’t welcke
Het alsoo toe-gaet! wel-gheluckzaligh,
Is het volck, welckers Godt de Heere is!
_________________________________________________
                        Den cxlv. Psalm.
                        Een Lof-Zangh Davids.
Mijn Godt, ghy koningh, ’k zal u verhoogen:
End’ uw’ naem eeuw’lick, end’ altoos, loven.
Ick zal u tot allen daghe loven;
[fol. T8v, p. 304]
End’ uw’ naem eeuw’lick, end’ altoos, prijzen.
De Heere is groot, ende zeer te prijzen,
End’ zijne grootheydt is on-door-grondelick.
Geslacht’ aen geslacht’ zal uw’ wercken roemen:
End’ zy zullen uw’ moghenthe’en vertellen.
                        2.
Ick zal de heerelickeijdt der eere
Van uwe Majesteyt, ende uwe
Wonderbaerlicke daden uijt-spreken:
End’ zij zullen uw’ vreezelicke kracht
Melden: end’ ick zal uw’ grootheijdt vertellen.
Zij zullen de ghedachtenis der grootheydt
Uwer goedtheijdt overvloed’lick uijt-storten;
End’ uw gerechtheijdt, met ghejuijgh verkonden.
                        3.
De Heer is ghenadigh, end’ barmhertigh,
Langmoedigh, end’ groot van goed-gunstigheijdt.
De Heere die is aen allen goedigh,
Ende zijne barmhertigheden zijn,
Over all’ zijn wercken. All’ uw’ wercken, Heer,
Zullen u loven; end’ uw’ gunst-ghenooten
Zullen u zeghenen: (end’) de heerlickheijdt
Uwes rijcks melden, end’ uw’ macht uijt-spreken.
                        4.
Om den menschen zijne moghentheden
[fol. V1r, p. 305]
Bekent te maecken, ende de eere
Der heerlickheydt van zijn Koninck-rijcke.
Uw Koninck-rijck is een Konincrijcke
Van all’ eeuwen: end’ uwe Heerschappije
Is in allen gheslachte, end’ gheslachte.
De Heere onder-steunt alle, die vallen,
Ende hy richt op alle gheboghene.
                        5.
Alle ooghen wachten op u, (Heere)
End’ ghy gheeft hen haer’ spyze, t’ zijner tijdt.
Ghy doet uw’ handt open, end’ verzadight
Al wat daer leeft (nae uw’) wel-behaeghen.
De Heer is rechtveerdigh in all’ zijn’ weghen:
End’ goedertieren in alle zijn’ wercken.
d’ Heer is nae by allen, die hem aen-roepen:
Allen die hem in der waerheydt aen-roepen.
                        6.
Hy doet het wel-behaghen der ghener
Die hem vreezen; end’ hy hoort haer gheroep;
End’ hy verlost-ze: de Heere bewaert
Alle de ghene die hem lief hebben:
Maer hy verdelghet alle Goddelooze.
Mijn mondt zal den prijs des Heeren uytspreken:
End’ alle vleesch zal zijnen heylighen naem’,
In der eeuwigheydt*, ende altoos, loven.
_________________________________________________

                        Den cxlvj. Psalm.
HAlelu-jah, o mijne ziel’,
Prijzet den Heere; ick zal
[fol. V1v, p. 306]
Den Heere in mijn levens tijdt
Prijzen: ick zal ter wijle
Ick noch (in het wezen) ben
Mijnen Godt Psalmen-zinghen.
                        2.
Vertrouwt niet op princen, op ’t kindt
Des menschs, by ’t welck gheen heyl is:
Zijn gheest gaet uijt, hy keert we’erom,
Tot zijne aerde; ende
Te dien zelvighen daghe,
Vergaen zijne aen-slaghen.
                        3.
Gheluckigh is hy, die den Godt
Jacobs tot zijne hulp’ heeft.
Wiens verwachtinghe op den Heer
Zijnen Godt is: die hemel
End’ aerd’ ghemaeckt heeft; de zee,
Ende al wat daer in is:
                        4.
Die trouw houdt in der eeuwigheijdt:
Die den verdruckten recht doet:
Die den hongherighen broodt gheeft.
D’ Heer slaeckt de ghevanghene:
D’ Heer maeckt de blinde ziende:
D’ Heer richt de gheboghene:
                        5.
D’ Heer heeft de rechtveerdighe lief:
[fol. V2r, p. 307]
D’ Heer bewaert de vremd’linghen:
Hy houdet de weeze, ende
De weduwe vast-staende.
Maer den wegh der godloozen,
Dien zal hy omme-keeren.
                        6.
De Heere zal in eeuwigheydt
Heerschen, als Koningh; uw Godt,
O Zion, is van gheslachte,
Tot gheslacht. Halelu-jah.

_________________________________________________
                        Den cxlvij. Psalm.
LOoft den Heer, want ’t is goet, onzen God
Te Psalm-zinghen: midts hy lieflick is.
De lof-zangh is wel-betaemelick.
De Heere bouwt Jerusalem op:
Hy vergaert Israels verdreven’.
Hy ghenezet de ghebrokene
[fol. V2v, p. 308]
Van herten; ende hy verbint-ze,
Ten tijde van haer-lieden smerte.
                        2.
Hy telt het ghetal van de sterren;
Hy noemt-ze alle by (haer) naemen.
Onze Heer is groot, end’ van veel kracht:
Zijnes verstands en is gheen ghetal.
De Heer’ houdt de zachtmoedigh’ staende:
De Godlooz’ werpt hy neer ter aerde.
Zinght den Heer beurt-wijz’ met danckzegging:
Psalm-zinght onsen Godt op de harpe.
                        3.
Die den hemel met wolcken bedeckt:
Die voor de aerde reghen bereydt:
Die ’t gras op de berghen doet spruyten:
Die aen het vee zijn voeder verleent:
Den jonghen raven als-ze roepen.
Hy en heeft gheen lust aen de sterckte
Des peerds: hy en heeft, aen de beenen
Van eenigh man, gheen wel-ghevallen.
                        4.
De Heere heeft een wel-ghevallen
Aen die ghene, welcke hem vreezen:
Die op zijn goedtgunstigheydt hopen.
O Jerusalem, roemt den Heere:
O ghy Zion, lovet uwen Godt.
Want hy sterckt uwer poorten grendels:
Hy zeghent onder u, uw kinders:
Die uw’ land-palen in vrede stelt.
                        5.
Hy verzadight u, met het vette
Der tarwe: hy zendt zijn bevel uyt
Op aerden: zijn woordt loopt zeer snellick’.
[fol. V3r, p. 309]
Hy is die sneeuw gheeft, ghelijck wolle;
Die den rijm stroyt, ghelijck als assche.
Hy werpt zijn ys henen, als stucken.
Wie zoude voor zijn koude bestaen?
Hy zendt zijn woordt, end’ doet-ze smelten.
                        6.
Doet hy maer eens zijnen windt wayen,
De wateren vloeyen daer henen.
Hy maeckt Jacob zijn woorden bekendt,
Israel zijne in-zettinghen,
End’ zijne rechten: op die wijze,
En heeft hy gheenen volcke ghedaen.
Daeromme isset, dat zy zijne
(Rechten) niet kennen. Halelu-jah.
_________________________________________________
                        Den cxlviij. Psalm.
HAlelu-jah. Looft den Heere,
Uyt de hemelen: lovet hem
In de alder-hooghste plaetsen.
Looft hem alle zijn’ Enghelen:
Looft hem alle zijne heyr-schaeren:
Lovet hem zonne, ende mane.
Looft hem all’ ghy sterren des lichts:
[fol. V3v, p. 310]
Looft hem; hemels der hemelen:
                        2.
End’ ghy waeteren, die boven
De hemelen zijt, (lovet hem)
Dat-ze des Heeren naem loven.
Want als hij ’t beval, zoo wierden
Zy gheschapen: ende hy heeft-ze
Altoos in eeuwigheydt bevestight.
Hy heeft-z’ een orden ghegheven,
Die gheen’ van hen zal over-tre’en.
                        3.
Looft den Heere van der aerde:
Ghy draecken, end’ al af-gronden:
Vier, ende haghel, sneeuw end’ damp.
Ghij storm-windt, die zijn woordt uyt-voert.
Ghy berghen, end’ alle heuvelen,
Vrucht-boomen, end all’ ceder-boomen:
Het wildt ghediert’, end’ alle vee:
Kruyp-dier, end’ ghevlerckte voghel.
                        4.
Ghij Koninghen van der aerde,
Ende alle ghij volckeren:
Vorsten, end’ all’ richters der aerd’:
Jonghelinghen, end’ oock maeghden:
Ghy oude (lieden) met de jonghe,
Dat-ze den naem des Heeren loven:
Want zijnen naeme alleene
Die is om hooghe verheven:
                        5.
Zijne Majesteyt is over
De aerde, ende den hemel.
Hij heeft de hoorn zijns volcks verhooght,
Aller zijn’r gunst-ghenooten roem,
[fol. V4r, p. 311]
Der kinderen Israels, des volcks,
Dat nae by hem is. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den cxlix.* Psalm.
HAlelu-jah, zinghet den Heere,
Een nieuw ghezangh: dat zijnen lof zij,
In der godzalighen ghemeijnte:
Dat Israel verblijdt zij,
In die gheen’ welck hem heeft ghemaeckt:
Dat Zions kinders vrolick zijn,
In haer’ Koninck: dat-ze zijn naem
Op de fluijte loven:
                        2.
Dat-z’ hem, op den trommel end’ harpe
Psalme-zinghen: want de Heere heeft
Aen zijnen volck’ een wel-ghevallen.
[fol. V4v, p. 312]
Hy zal de zachtmoedighe,
Met heyl vercieren: dat (zijne)
Gunst-ghenooten met vrolickheyt,
Om (die) eer’ op-springhen: dat-ze
Op haer leghers juyghen.
                        3.
Gods verheffinghen, zullen wesen
In haer keel’: end’ een twee-snijdigh sweerdt
In haere handt, om wraecke te doen,
Over de Heydens: over
De volckeren bestraffinghen.
Om haer Koninghen met ketens
Te binden; end’ haer achtbaere,
Met ysere boeyen:
                        4.
Om het beschreven recht over hen
Te doen. Dit zal de heerelickheydt
Van alle zijne gunst-ghenooten
(Eenmael) zijn. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        Den CL. Psalm.
HAlelu-jah, lovet Godt
In zijn heylighdom: looft hem
In ’t uyt-spansel zijner sterckt’.
Looft hem, om zijne krachten:
[fol. V5r, p. 313]
Lovet hem, nae de menighte
Zijner grootheydt. Lovet hem
Met gheklanck der Basuyne.
Looft hem met de Luyt, end’ de Harp’.
                        2.
Lovet hem met den trommel,
End’ met de fluyte: looft hem
Met snaeren-spel, end’ Orghel.
Lovet hem, met Cymbaelen
Van helden-gheluyt: lovet hem
Met klinckende Cymbalen.
Alles watter Adem heeft,
Loof’ den Heere. Halelu-jah.
_________________________________________________

                        De thien Geboden des Heeren.
ICk* ben de Heer, uw’ Godt, die u uyt
Egypten-landt, uyt den dienst-huyz’
Gheleydt hebb’; Ghy en zult gheen ander’
[fol. V5v, p. 314]
Goden, voor mijn aenzicht hebben.
                        2;
Ghy en zult u gheen snijd-beeldt maecken,
(Van) dat boven in hemel is,
Nocht (van) dat onder is op aerde,
Of in de wat’ren, onder d’aerd.
                        3;
Ghy en zult u voor die niet buyghen,
Noch haer dienen: want ick de Heer
Ben uwe Godt, een Yverigh Godt,
Die der vaders misdaet bezoeck,
                        4.
Aen de kinderen, aen het derde,
Ende tot aen het vierde (lidt)
Der ghener die my haeten; end’ doe
Barmhertigheydt, aen duijzenden,
                        5.
Der ghener, welcke my lief hebben,
End’ mijne gheboden houden.
Ghy en zult den naeme des Heeren
Niet ijdelicken ghebruycken:
                        6.
Want d’ Heer zal niet on-schuldigh houden,
Die zijnen naeme ydelick
Ghebruyckt. Ghedencke des Sabbats-daeghs
Dat ghy (te recht) hem heylighet.
                        7.
Zes daghen zullet ghij arbeyden,
Ende alle uwe werck doen:
Maer de zevend’ dagh is de rust-dagh
Des Heeren (die) uwe Godt is.
                        8.
(Dan) zult ghy gheen werck doen, ghij nocht’ uw’
[fol. V6r, p. 315]
Zoon, nocht uw Dochter, nocht uw knecht,
Nocht uw Dienst-maeghdt, nocht uw vee, nocht uw
Vremd’lingh, die in uw poorten is.
                        9.
Want in zes daghen heeft de Heere
Den Hemel, end’ de aerd’ ghemaeckt,
De zee, end’ alles wat daer in is,
End’ rusted’ den zevenden dagh.
                        10.
Daeromme zeghende de Heere
Den rust-dagh, end’ heijlighde dien.
Eert uw Vader, end’ uwe moeder,
Dat uw daghen verlenght werden,
                        11.
In ’t land, dat u de Heer uw Godt gheeft.
Ghij zult niet dood-slaen; ghij en zult
Niet echt-breken. Ghij zult niet stelen;
Ghij zult teghen uwen naesten,
                        12.
Gheen valsch ghetuyghenisse spreken.
Ghy en zult uwes naestens huys
Niet begheeren; Ghij en zullet niet
Uwes naesten wijf begheeren:
                        13.
Nocht zijnen Dienst-knecht, nochte zijne
Dienst-maeghdt, nochte zijnen Osse,
Nochte zijnen Ezel, nocht ijet-wes
Het ghene uwes naesten is.
_________________________________________________

                        Den Lof-Zangh ZACHARIAE.
                        Luc. I. 68.
GHelooft zij de Heere, de Godt
[fol. V6v, p. 316]
Israels: want hy heeft zijn volck
Bezocht, end’ verlossingh ghemaeckt.
Ende hy heeft eenen Horen
Der Zaligheydt ons op-gherecht,
In het huys Davids zijnes knechts:
Ghelijck hy ghesproken heeft,
Door zijner Heyligher Propheten mond,
Dewelcke van den beginne
Der Weerelt (gheweest zijn. Namentelijck.)
                        2.
Een verlossinghe van onze
Vyanden, en van de handt
Aller die, welcke ons haeten
Op dat hy onze vaderen
Barmhertigheydt dede; ende
Zijns Heyl’ghen verbonds ghedachte:
Des Eeds, dien hy Abraham
[fol. V7r, p. 317]
Onzen vader ghesworen heeft: om ons
Te gheven, dat wy verlosset
Zijnde, uyt de handt onzer vyanden,
                        3.
Hem dienen zouden, zonder vrees,
In heyl’gheydt, end’ gherechtigheydt,
Voor hem, all’ de daghen onzes
Levens. End’ ghy kindeken, zult
Een propheet des alder-hooghsten
Ghenaemt worden: want ghy zult voor
’t Aen-ghezicht des heeren gaen,
Om zijne weghen voor te bereyden:
Om zijnen volcke kennisse
Van de (waere) zaligheydt gheven:
                        4.
In verghevingh’ haerer zonden;
Door d’innerlick’ beweghinghen
Der barmhertigheydt onzes Gods;
Met welcke dat ons den op-gangh
Van uyt der hooghte heeft bezocht:
Om te verschijnen, den ghenen,
Die in de duysternisse,                       
Ende in de schaduwe van de doodt
Ghezeten zijn: om onz’ voeten,
Op den wegh van de vrede te richten.
_________________________________________________

                        Den Lof-zanck MARIAE
                        Luc. I. 46.
MYn ziel maeckt groot den Heer,
End’ mijn gheest verheught zich,
[fol. V7v, p. 318]
In Godt mijn Zaligh-maeker.
Om dat hy de leegheydt
Zijns dienst-maeghds heeft ghezien.
Want ziet, van nu aen zullen
                        2.
My wel-gheluck-zaligh
Alle de gheslachten
Houden. Want groote dinghen
Heeft hy, die machtigh is,
Aen my ghedaen: ende
Heyligh is zijnen naeme.
                        3.
End’ zijn barmhertigheydt
Die is van gheslachte,
Tot gheslachte, over hen
Die hem vreezen. Hy heeft
Door zijnen (stercken) arm
Een krachtigh werck uyt-ghericht
                        4.
Hy heeft d’ hooghmoedighe,
In haers herten ghedacht,
Verstroyt. Hy heeft machtighe
Van de throonen (om leegh)
Af-ghetrocken, ende
Ned’righe heeft hy verhooght.
                        5.
Hy heeft met goederen                       
[fol. V8r, p. 319]
De hongh’righe vervult:
Ende hy heeft de rijcke
Ledigh wegh ghesonden.
(End’) hy heeft Israel
Zijnen knecht op-ghenomen.
                        6.
Op dat hy ghedachtigh
Waer’, der barmherdigheydt,
(Ghelijck hy ghesproken heeft
Tot onze vaderen,
Tot Abraham, ende
Zijn zaedt) in der eeuwigheydt.
_________________________________________________

                        SIMEONS Lof-zangh.
                        Luc. 2. 29.
NU laet ghy Heer u knecht,
In vre’ gaen, nae u woordt.
Want mijne ooghen hebben
Uw zaligheydt ghezien,
Die ghy voor ’t aen-ghezicht
Aller volck’ren, bereydt hebt.
[fol. V8v, p. 320]
Een licht tot verlichtingh’
Der Heydenen, ende
Tot eer uws volcks Israels.
_________________________________________________

Symbolum Apostolorum, dat is, een korte belij-
denisse des waeren gheloofs.
                        Op de Ordinaere Wijse.
K Gheloof in Godt den Vader, almachtigh’
Schepper des Hemels, end’ der aerd: end’ in
Jesum Christum, zijn eenigh-geboren,
Zoon’ onzen Heer’: die welck’ ontfanghen is
Van den Heylighen Gheest: geboren is
Uyt de Maeghdt Maria: geleden heeft
Onder Pontius Pilatus: gekruyst,
Is gestorven, begraven, neder-gedaelt
[fol. X1r, p. 321]
Ter Hellen, ten derden daegh wederom
Van den dood op-ghestaen: is ten Hemel
Op-ghevaren: zit ter rechter-hand Godes
Des Almachtighen Vaders: van daer hy
Neder-komen zal, om te oordeelen
De levendighe, ende de doode.
                        2.
Ick gheloove in den Heylighen Gheest:                        .
Ick gheloove eene al-ghemeyne,
Christelicke kercke: een ghemeynschap
Der Heylighen: vergevingh der zonden:
Een weder-opstandinghe des vleesches:
Ende een eeuwighe leven. Amen.
_________________________________________________

Symbolum Apostolorum, dat is, een korte belijde-
nisse des waeren gheloofs.
Op de Wijse van de thien Gheboden.
ICk gheloove in Godt de Vader,
Almachtigh Schepper de Hemels
[fol. X1v, p. 322]
End’ der aerd, end’ in Jesum Christum
Zijn’ eenighen gheboren Zoon’,
                        2.
Onsen Heere, die ontfanghen is
Van den Heyl’ghen Gheest; gheboren
Uyt de maeght Maria; ghele’en heeft
Onder Pontius Pilatus
                        3.
Is ghekruyst, ghestorven, begraven,
Neder-ghevaren ter Hellen.
Ten derden daghe wederomme
Van den dooden op-gheresen.
                        4.
Hy is op-ghevaren ten Hemel,
Hy zit ter rechter-hand Godes
Des Almachtighen* Vaders; van daer
Zal hy komen te oordeelen
                        5.
De levendighe, end’ de doode.
Ick gheloof in den Heyl’ghen Gheest:
Ick gheloove een al-ghemeyne
Ende Christelicke kercke:
                        6.
Eene ghemeynschap der Heylighen,
Vergiffenisse der zonden,
Weder-opstandinghe* des vleesches,
End’ een eeuwigh leven. Amen.
_________________________________________________
[fol. X2r, p. 323]
’t Ghebedt onses Heeren Iesu Christi.
Matth. Cap. 6.
ONse Vader, ghy die daer zijt,
In den Hemel, gheheylight zy
Uw naem. uw’ rijcke toe-komme.
Uwen wille die gheschiede,
Op der aerd’, als in den Hemel.
Geeft ons Huyden ons daegh’licks broodt.
                        2.
Vergeeft ons onz’ schulden, als wy
Vergheven, die ons schuldigh zijn.
End’ leydt ons niet in verzoeckingh’,
Maer verlost ons van den quaden.
Want uw’ is het rijcke, de kracht,
De Heerlickheyd in eeuwigheyd.

                        AMEN.

Eynde der PSALMEN, ende Lof-zanghen.*
_________________________________________________
[fol. X2v, p. 324]

Register der Psalmen.

A.
ALs ick roepe, verhoort my Heere,iiij.
Als een hert schreyt nae de vlieten,Xlij.
Alle ghy volcken,Xlvij
Als d&146; Heer Zions ghevangheneCxxvj.
Aen de rivieren Babels daer zaten wy,Cxxxvij.
B.
BEhoudt, Heer, want de goedertieren ontbreecktXij.
Bewaert my, Godt, want ik betrouw op uXvj.
D.
DE dwaes zeyt in zijn hert, daer is gheen GodtXiiij.
De hemelen om hoogh.Xix.
D’ Heer verhoor u, in den dach des anghstXx.
D’ Heer is mijn Herder, my sal niets ontbrekenXxiij.
De Aerde komt den Heere toe,Xxiiij.
De Heere is mijn licht, ende mijne HeylXxvij.
D’ Overtredingh’ des Godd’loosenXxxvj.
Doet my recht o God, ende twist mijn twist:Xliij.
De Heer is groot, end’ zeer geroemtXlviij
De Godt der Goden, de Heere die spreeckt,L
De dwaes zeyt in zijn hert’, daer is gheen Godt.Liij.
De lof zangh is in stilheydt tot u,Lxv.
Die in ’t verdeck des Hoochsten zidtXcj.
De Heere regeert, hy is met hoocheydtXciij.
De Heer, als Coninck heerscht,Xcvij.
De Heere regeertXCviiij.
De Heer heeft ghesproken tot mijnen HeereCx
Doe Israel uyt Egypten vertrock,Cxiiij.
Die op den Heere vertrouwen, zijnCxxv.
E.
En straft my niet o Heerevj.
En onsteeckt u niet over de boosdoendersxxxvij
[fol. X3r, p. 325]
G.
GHeeft den Heer, ghy machtigheXxix.
Geluckzaligh is hy, wiens over-tredinghXxxij.
Ghy rechtveerdighe zinghet vrolijck,Xxxiij.
Gelucksaligh die zich bescheyd’lick draeght,Xlj.
God is ons een toe-vlucht end’ sterckte,Xlvj.
Godt zy ons gunstigh end’ zeghen ons,Lxvij.
God zal op-staen, zijn vyanden,Lxviij.
God die is in Juda bekent,Lxxvj.
Godt staet in Godts vergaderingheLxxxij.
Ghy zijt, Heere, u landt gunstich gheweestLxxxv.
Ghy gantsche Aerde juycht den HeerC.
Ghedenckt, o Heere aen DavidCxxij.
Ghezeghent moet zijn de Heere, mijn rotsteenCxliiij.
H.
HEer, neemt mijn reden ter oorenv.
Heere, mijn Godt, op u betrouw ickvij.
Heere, wie zal in uwe tentxv.
Heere, hoort de gerechtigheydtxvij.
Heer, straft my niet in uwen toorn,xxxviij.
Hoort dit, all’ ghy volcken, neemt ter ooren,xlix.
Hoort Godt, mijn gheschrey, merckt op mijnLxj
Hoort o Godt mijn stemm’, en mijn geclaghlxiv.
Haest, Godt, om my te verlossen:Lxx.
Heydenen, o Godt, zijn in uw’ erffenis,Lxxix.
Hoe lieflick zijn uw’ wooninghenLxxxiiij.
Heer, neyght uw’ oore, verhoort myLxxxvj.
Halelu-jah, lovet den Heer:Cvj.
Halelu-jah wel-geluckzalighCxij.
Halelu-jah, looft ghy knechtenCxiij.
Halelu-jah prijst den naemCxxxv.
Heer, ghy door-grondt, ende kent my:Cxxxix.
Hoort mijn gebedt, neyght de ooren.Cxliij.
Halelu-jah, o mijn ziel,Cxlvj.
Halelu-jah, looft den Heere,Cxlviij.
Halelu-jah zinghet den Heere,Cxlix.
Halelu-jah, lovet Godt,CL.
[fol. X3v, p. 326]
I.
ICK zal den Heer met al mijn hertJx.
Ick hoop op den Heer, hoe seght ghy tot mijn zielXj.
Ick zal u hertelick lief hebben Heer*,xviij.
Ick zal u verhooghen, Heerexxx.
Ick zal t’ aller tijdexxxiiij.
Ick zeyd ick zal mijn weghen bewaeren,xxxix.
Ick hebbe den Heere langhe verwacht,xl.
Immers is mijn ziel Gode stilLxij.
Juyghet Gode, ghy gantsche aerde:Lxvj.
Ick betrouwe op u, o Heere,Lxxj.
Immers is Godt Israel goedt,Lxxiij.
Ick zal de goedertierentheden des HeerenLxxxix.
Ick zal van goetgunstigheydt ende van rechtCj.
Ick zal den Heer van gantscher hertCxj.
Ick hebb’ lief, want de Heer hoort mijn’ stemmeCxvj.
Ick heb tot den Heere in mijn anghstCxx.
Ick verblijde my in de gheenCxxij.
Ick heffe mijne ooghen op, tot u,Cxxiij.
Israel zegghe nu; zy hebben myCxxix.
Ick roep u, Heer aen, haest u tot myCxlj.
Ick riep met mijn stemm’ tot den Heer:Cxlij.
K.
Komt laet ons den Heer vroilick zijn,Xcv:
’K heff mijn ooghen, nae de berghenCxxj.
’K zal u met al mijn hert’ lovenCxxxviij.
L.
LOoft den Heere mijne ziele en al watCiij.
Lovet den Heere o mijne zieleCiiij.
Looft den Heere, roept zijnen naem aenCv.
Looft den Heer, want hy is goedt:Cvij.
Looft den Heer, alle heydenenCxvij.
Looft den Heere, want hy is goedt:Cxviij.
Looft den Heer, want hy is goedtCxxxvj.
Looft den Heere, want ’t is goedt, onzen GodtCxlvij
[fol. X4r, p. 327]
M.
Mijn Godt, mijn Godt, waerom hebt ghy myxxij.
Mijn herte gheeft op eene goede reden,Xlv.
Mijn stemm’ is tot Godt, ende ick roep,Lxxvij.
Mijn hert, Heer, is niet verheven,Cxxxj.
Mijn Godt, ghy Koninck, ’k zal u verhooghenCxlv.
N.
NEemt Herder Israels, ter ooren,Lxxx
Niet ons, o Heer, niet ons, maer uwen NaemCxv.
O.
O Heere, hoe zijn mijniij.
O Heere, onse Heere, hoe heerlickViij.
O Heere, waerom staet ghy van verreX.
O Heer, de Koninck is verblijdtxxj.
Op u betrouwe ick, o Heere,xxxi.
O Godt wy hoordent met ons ooren,xliiij.
O Godt neemt mijn Gebedt ter ooren,Lv.
O Godt ghy hadt ons verstootenLx.
O Godt, ghy zijt mijn Godt en sterckt’Lxiij.
O Godt, gheeft den Koninck uw’ rechtenLxxij.
O mijn volck, neemt mijne leere ter oorenLxxviij.
O Godt, swijght niet, weest niet als doof,Lxxxiij.
O Heere, ghy Godt mijnes heylesLxxxviij.
O Heer, ghy zijt een toe-vlucht van gheslachte,XC.
O Godt der wraecken, o ghy Heere, xciiij.
O Heere verhoort mijn ghebedtCij.
O Godt mijn herte is bereydt:Cviij.
O Godt mijnes lofs en swijget niet. Cix.
R.
REcht my Heer, want ick gae,xxvj.
Redt my, van mijn vyanden mijn Godt,Lix.
Reddet my, Heere vanden quadenCxl.
[fol. X4v, p. 328]
S.
Spreecket ghy waerelick gherechtigheydt,Lviij.
T.
TOt hoe langhe zult ghy Heere,xiij.
Tot u, Heer, hef ick mijn ziel opxxv.
Tot u roep ick, Heere mijn rots-steenxxviij.
Twist Heere, met mijne twistersxxxv.
’T is goedt datmen den Heer loof,xcij.
’T en waer, de Heer, die by ons gheweest is,Cxxiv.
V.
VErlost my Godt, door uwen naemLiiij.
Verlost my, o Godt, want de waterenLxix.
Uyt de diepten, o HeereCxxx.
W.
WEl-geluckzaligh is de man die nietJ.
Waerom woeden de heydenen, te gaerJJ.
Wat roemt ghy in ’t quaet geweldighe?Lij.
Wy loven u Godt, lovenLxxv.
Wel geluckzaligh zijn de oprechteCxix.
Wel zaligh is een yeder,Cxxviij
Z.
Zijt ghy, o Godt, over my genadigh,Lj
Zijt my genadigh, o Godt, Want de menschLvj.
Zijt my ghenadich, zijt my ghenadigh,Lvij.
Zinght vrolick Gode,Lxxxj.
Zijn grondtslach is op de heyl’ghe berghenLxxxvij.
Zinget den Heere een nieu gezangh:XCvj.
Zinghet den Heere een nieuwe liedtXCviij.
Zoo de Heer het huys niet en bouwtCxxvij
Ziet, hoe zoet, end’ hoe lieffelick is hetCxxxiij.
Ziet, Looft den Heer, all’ ghy KnechtenCxxxiiij.

_________________________________________________
[fol. X5r, p. 329]

REGISTER,
Ofte Tafel van de Psalmen diemen zinght
Op eenderley wijze.

        Den       Psalm          5.      ende 64.
                      Psalm        14.        53.
                      Psalm        17.        63.        70.
                      Psalm        18.        144.
                      Psalm        24.        62.        95.        111.
                      Psalm        28.        109.
                      Psalm        30.        76.        139.
                      Psalm        31.        71.
                      Psalm        33.        67.
                      Psalm        36.        68.
                      Psalm        46.        82.
                      Psalm        51.        69.
                      Psalm        60.        108.
                      Psalm        65.        72.
                      Psalm        66.        98.        118.
                      Psalm        74.        116.
                      Psalm        77.        86.
                      Psalm        78.        90.
                      Psalm        100.        131.        142.
                      Psalm        117.        127.
                      Psalm        140.  wijs van de thien geboden.
      _________________________________________________

Register, om te vinden het ware ghebruyck van Davids
Psalmen, dienstich, om by alle Christenen gebruyct
te worden, in alle voorvallende geleghentheden.
Alle, die hier na volgen, sullen bequaem zijn den
genen, die hem voeget te bidden, om vergevin-
ge zijner zonden, bysonder, ist dat hy zieck is,
oft om zijner boosheden gestraft wert, te we-
ten den 6. den 25. 32. 38. 51. ende 130.
[fol. X5v, p. 320]
    Hier naer volghen die oorbaerlick ende nut zijn omme
te bidden voor de Christen Ghemeente, nae geleghent-
heydt der zaecken, dat die selfde in verscheyden manie-
ren zoude mogen gheaffligeert ende ghequelt zijn, ’t zy
datze verdruckt is door gewelt, ofte door valsche ende
calumnieuse beschuldinghe, zal als dan gebruycken, den
10. 12. 13. 14. 123. Ist datze verhindert ofte belet wert
van den Afgoden dienaren, van ’t ghebruyck ende oeffe-
ninge van de Religie, zal-ze gebruycken den 42. Ist dat-
ze aen-gevochten wert om ’t Woort Gods, zal-ze haer
vermaecken metten 35. 44. 74. ende 88. Ist dat-ze aen-
gespronghen ende met gewelt overweldight werden, tot
strijdens toe, zalze tot haer ghebruyck nemen den 17. 20.
80. 83. Ist datze gemolesteert wert van eenigen der sel-
ver Gemeente van valsche Broederen, zoo zalse hebben
den 94. Ist dat die selfde gevanckelick ofte in ellendigen
benauwden staet is, zo hebt hy de 79. 102. 137. Ende
ist simpelick om te bidden voor de voorspoedicheydt der
selver, den 67. zult ghy daer bequaem toe vinden.
    Dese zullen bequaem zijn om Godt te dancken van den
wel-daden, die hy zijnen Gemeente ofte Kercke gedaen
heeft, door victorie, den 8. 19. 23. 149. Ist naer verlos-
singhe ende ontsettinghe van druck ende benauwtheydt,
gebruyckt den 27. 3*. [34?] 77. 124. 126. Ist omme simpelick
danckbaerheyt te verthoonen van eenighe weldaden, zoo
hebt ghy den 48. 81. ende 106. Ist dat ghy zijt ter halver
verlossinghe, ghy hebt den 126.
    Ist dat ghy bidt voor volkomen ende perfecte verlos-
singhe, zoo hebt ghy den 105.
    Dese zijn nut allen gemeenen persoonen, omme God te
bidden naer oorbaerlicke geleghentheydt der zaecken: zo
het is voor een gemeen gebedt tot Godt, zoo zult ghy ne-
men den 85. ende 121. Ist als zieck ende cranck wesende
in deser weerelt, zoo hebt ghy den 16. ende 71. Ist dat
ghy u vint uyterlick gequelt ende benauwt, ghebruyckt
[fol. X6r, p. 331]
den 88. ende 143. Ist dat u vyanden tot onrecht u vervol-
ghen ende overlasten, wilt u vertroosten metten 3. 5.
44. 52. 53. 54. ende 59. Ist dat ghy u bevint in groote
nood ende angste, gebruyckt den 31. Ist dat ghy bemerct
dat de naem Gods gelastert wert van den boosen, zoo
is die 28. bequaem. Ist dat u het welvaeren der Godt-
loozen ende quaden tenteert om quaet te doen, vertroost
u metten 37. ende 73. Zijt ghy aengevochten door wan-
hoop ende desperatie, zoo hebt ghy den 39. Ist dat ghy
Godt bidt, te willen beschermen u onnooselheydt, zoo
hebt ghy den 58. Ist dat ghy u vint verlaten van der ge-
loovighen vergaderinghe, oeffent u in 84. ende 120. Zijt
ghy gequelt ende ghemoeyt, door qualick sprekende ende
valsche getuyghen, gebruyckt den 109. Ist dat ghy ter
strijdt gaet, vertroost u in den 144.
    Dese zijn bequaem den ghenen, die Godt danckbaer-
heydt betoonen willen, na de ghelegentheydt der zaecken.
Ist dat ghy u vint genoech van der doot verlost te zijn,
zoo hebt ghy den 30. ende 138. Ist dat ghy Godt danc-
ken ende loven wilt, nae dat hy u bystant verthoont heeft
zoo zult ghy den 40. bequaem vinden.
    Deze zijn oorbaerlick den ghenen, die hen tot lof-zan-
ghen, ende verwonderinge van Gods wercken begeven:
Ist dat het is omme groot ende condigh te maecken zijn
wercken, zoo zult ghy hem loven metten 8. 19. 29. 104.
ende 111. Ist dat ghy zijn goetheydt verbreyden wilt,
zoo hebt ghy den 24. 33. 65. 66. 103. 118. ende 145. Ist
dat ghy verheffen wilt zijn barmherticheydt ende waer-
heydt, soo hebt ghy den 88. Ende omme te verkondigen
zijn grootheyt, gebruyck den 97. Omme te prijzen zijn
rechtveerdigheydt, oeffent u metten 92. 93. Omme te
bewijzen zijn voorzichtigheydt, hebt ghy den 75. 113.
136. ende 139. Omme te prijzen zijne wet, zoo hebt ghy
den 116. Omme hem te bedancken dat hy ons tot zijn
volck verkozen heeft, zijn bequaem de 9. ende 60. Ende
[fol. X6v, p. 332]
u met Godt, in Gode te verblijden, hebt ghy den 47.
59. 96. 118. 135. Omme te verwecken alle creatueren
ofte schepselen tot Gods lof, gebruyckt den 8. ende 150
    Dese zijn nut den genen, die haer versekertheyt ende
hulpe in Godt alleen stellen, den 46. 62. 63. 88. 91.
97. 125. 127. ende 146.
    Dese nae-volghende begrijpen in hen eenighe belof-
tenisse ofte prophetien van Christo, ende zijn Kercke, of-
te vergaderinghe 2. 22. 45. 50. 72. ende 110.
    Den 1. Psalm is een Lof-zanck van den ghenen,
die gherechtelick oordeelt over den rechtveerdighen in
zijn teghenspoet.
    Den 49. heeft in hem begrepen een seer schoone beschrij-
vinghe van de ydelheydt dezer wereldt.
    Den 82. is een heylighe vermaninghe aen den Prin-
cen ende Rechteren des aerdtrijcx, omme recht te doen
naer behooren.
    De 110. verthoont hoe, ende in wat manieren, een goet
Prince hem behoort te draghen.
    De eerste, 102. 128. gheven u te kennen het gheluck
ende voorspoet van den menschen, die in Godes wet
wandelen.
    De 90. gheeft ter contrarien te kennen de ellendi-
cheyt van den ghenen, die Gode s wet niet en achten.
_________________________________________________

Collatie:
<...>8 A-V8 X8 (X7 blank; lacks X8, blank?)
Vingerafdruk:
164408 - a1 (<...>)2 elicke$ : a2 (<...>)5 ,$als$ - b1 A nd : b2 X4 ade
Exemplaren:
Amsterdam, UB: OK 72-121
Amsterdam, UB: O 63-8281 [olim: 486 G 6]
Amsterdam, UB: 1021 J 6
Amsterdam, Vrije Universiteit: XI.05758
Den Haag, KB: 2 C 27
Leiden, UB: 502 G 21
Leiden, UB: 1174 G 11
Utrecht, UB: EAG 99

Tekstkritiek:
fol. *5r: elendige er staat: elenge
fol. *7v: de er staat: dt
fol. A5v: Jemini er staat: Temini
fol. B3v: 2 er staat: I
fol. C8r: Godtlooze er staat: Godtloooze
fol. E7r: valschelijck er staat: vaschelijck
fol. H2v: geson-den er staat: geson-sonden
fol. H2v: zijn er staat: ziju,
fol. H5r: voor er staat: vooor
fol. H6r: Heer er staat Heeer
fol. H7r: Psalm er staat: Psam
fol. J1r: oock er staat: ooock
fol. J3v: uyt-tooght, er staat: uyt-toooght,
fol. J4v: (gewis) er staat: (gewis
fol. J5r: vergaringhe er staat: vegaringhe
fol. J6v: uyt-ghedelght er staat: nyt-ghedelght
fol. K2v: Immers er staat: IImmers
fol. K5r: 12. er staat" 15.
fol. K6v: GOdt er staat: GGodt
fol. L3v: Heyligheydt er staat: Heylihheydt
fol. L4r: gunst-ghenooten er staat: gnust-ghenooten
fol. L4v: Zang-Meester er staat: ZangM-eester
fol. M5r: Ghy er staat: Ohy
fol. M5r: in ’t er staat: in ’t ’t
fol. M5v: Want er staat: Waut
fol. M6r: uws er staat: u’ws
fol. M6v: eeuw’lick er staat: eeuw’liek
fol. M7v: eeuw’ er staat: euw’
fol. N1v: goedigheydt er staat: geodigheydt
fol. N4r: cxv er staat: cxv
fol. O1r: Ick er staat: Ijck
fol. O1v: ooghen er staat: oooghen
fol. O2r: marginale 4. ontbreekt
fol. O2v: eeuwigheijdt er staat: eeewigheijdt
fol. O3v: 17. in marge er staat: 16.
fol. O3v: Psalm er staat: Psam
fol. O4v: Lovet er staat: Llovet
fol. O5r: haer er staat ha er
fol. O7r: een er staat en
fol. O7v: Pau. er staat: Pan.
fol. O8v: Pau. er staat: Pan.
fol. P1v: hy er staat: hy’
fol. P7r: heeft er staat: eeft
fol. P7v: Pau. er staat: Pan.
fol. P8r: Psalm er staat: Psam
fol. P8r: rechter-zijde er staat: rechtr-zijde
fol. P8r: DE er staat: Dde
fol. P8v: wegh er staat: megh
fol. T7v: ont-set er staat: on-tset
fol. Q2v: Doe er staat: Ddoe
fol. Q7v: woorden er staat: worden
fol. R3v: 59 er staat: 50
fol. R4r: hebb’ er staat: hehb’
fol. S8r: ghemaect er staat: ghemacet
fol. T7v: ont-set er staat: on-tset
fol. V1r: eeuwigheydt, er staat: eeuwighdt,
fol. V4r: cxlix. er staat: cxlxix.
fol. V4v: 5. er staat: 4.
fol. V5r: Ick er staat: Hck
fol. X1v: Almachtighen er staat: Almachtigheu
fol. X1v: Weder-opstandinghe er staat: Weder-opstandighe
fol. X2r: de laatste regel ontbreekt in het ex. KBH 2 C 27 en is toegevoegd naar de exemplaren UBL 502 G 21 (overigens van hetzelfde zetsel)
fol X3v: Heer er staat: Heeer